สภาพัฒน์

สภาพัฒน์ ข้อมูลความรู้และข่าวสารด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรและมอบแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564อ่านต่อ>>> ht...
01/01/2021

ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรและมอบแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

อ่านต่อ>>> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11156&filename=index

#สภาพัฒน์ #์NESDC

เลขาธิการฯ สศช. ตรวจเยี่ยมราชการพร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเ...
21/12/2020

เลขาธิการฯ สศช. ตรวจเยี่ยมราชการพร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11080&filename=index

เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม"  ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564 - 2565อ่านต่อ...
18/12/2020

เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม" ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564 - 2565
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11079&filename=index

สศช. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนฯอ่านต่...
18/12/2020

สศช. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนฯ
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11073&filename=index

“สภาพัฒน์” จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” แ...
15/12/2020

“สภาพัฒน์” จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” และ “กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ” (ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน)

อ่านเพิ่มเติม>>>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11052&filename=index

ผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 #สภาพัฒน์ #รัฐวิสาหกิจ
09/12/2020

ผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
#สภาพัฒน์ #รัฐวิสาหกิจ

สศช. มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่แนวพระราชดำริการพัฒนาประเ...
09/12/2020

สศช. มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่แนวพระราชดำริการพัฒนาประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9
อ่านต่อ>>> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11044&filename=index

ทีมบูรณาการกลางจัดระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .......อ่านต่อ>>>htt...
09/12/2020

ทีมบูรณาการกลางจัดระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .......
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11043&filename=index

เลขาธิการ สศช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระดับพื้นที่” ในการปฐมนิเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอ่านต่อ>>>htt...
09/12/2020

เลขาธิการ สศช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระดับพื้นที่” ในการปฐมนิเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11031&filename=index

ฝุ่นที่กลับมา กับ Big Data ที่คอยจับตามอง.พาย้อนมองหาต้นตอปัญหาฝุ่น ที่ทำให้อากาศมัวหมองว่า มาจากไหน?ลองใช้ Big Data สำร...
07/12/2020

ฝุ่นที่กลับมา กับ Big Data ที่คอยจับตามอง
.
พาย้อนมองหาต้นตอปัญหาฝุ่น ที่ทำให้อากาศมัวหมองว่า มาจากไหน?
ลองใช้ Big Data สำรวจดูว่า สาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นที่กลับมาของวันนี้ คืออะไร?
เมื่อเกิดขึ้นซ้ำซากแล้ว เราควรมีนโยบายต่อไปอย่างไร
.
IPPD ชวนทุกคนย้อนกลับไปดูศึกษากรณีฝุ่นผ่าน Big Data และการแก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะที่เกิดจากฝุ่น เพื่อให้ประชาชนในประเทศรับทราบถึงข้อมูลที่จำเป็น และเชิญชวนให้ทุกคนลดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น เริ่มจากการไม่สร้างฝุ่นเพิ่ม ลดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โรงงาน และหยุดการเผาป่า โดยทาง IPPD มุ่งหวังให้ทุกคนร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไปด้วยกัน
.
อ่านบทความ Data Story ฉบับเต็มได้ที่:
https://ippd.or.th/pm2-5/
.
*รูปถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย 'สุข-เสี่ยงผ่านเลนส์' ของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD)

'ฝุ่นที่กลับมา กับ Big Data ที่คอยจับตามอง'
.
พาย้อนมองหาต้นตอปัญหาฝุ่น ที่ทำให้อากาศมัวหมองว่า มาจากไหน?
ลองใช้ Big Data สำรวจดูว่า สาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นที่กลับมาของวันนี้ คืออะไร?
เมื่อเกิดขึ้นซ้ำซากแล้ว เราควรมีนโยบายต่อไปอย่างไร
.
IPPD ชวนทุกคนย้อนกลับไปดูศึกษากรณีฝุ่นผ่าน Big Data และการแก้ไขปัญหาเรื่องมลภาวะที่เกิดจากฝุ่น เพื่อให้ประชาชนในประเทศรับทราบถึงข้อมูลที่จำเป็น และเชิญชวนให้ทุกคนลดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น เริ่มจากการไม่สร้างฝุ่นเพิ่ม ลดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โรงงาน และหยุดการเผาป่า โดยทาง IPPD มุ่งหวังให้ทุกคนร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไปด้วยกัน
.
อ่านบทความ Data Story ฉบับเต็มได้ที่:
https://ippd.or.th/pm2-5/
.
*รูปถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย 'สุข-เสี่ยงผ่านเลนส์' ของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) โดย ศิริน ม่วงมัน

06/12/2020
สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต...
05/12/2020

สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11016&filename=index

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภาพัฒน์ฯ เข้าชมงานนิทรรศการ “ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.nesdc....
05/12/2020

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภาพัฒน์ฯ เข้าชมงานนิทรรศการ “ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11015&filename=

04/12/2020
สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...
04/12/2020

สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนที่สนใจขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้
>>> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11014&filename=index

สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช >> รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nesdc.go.th/ewt_n...
04/12/2020

สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช >> รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11013&filename=index

04/12/2020
04/12/2020
โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน(2)

โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
เรื่อง "กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ"
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังสมแห่งชาติ

04/12/2020
โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน(1)

โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
เรื่อง"แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและกรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ"
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังสมแห่งชาติ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตัวเลขผู้สูงอายุของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
30/11/2020

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตัวเลขผู้สูงอายุของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 สภาพัฒน์ฯ รายงานว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุถึง 12 ล้านคน หรือร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และจะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือร้อยละ 31.28 ภายในอีก 20 ปีข้างหน้า (Bangkokbiznews, 2020) ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในสังคมสูงผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) กล่าวคือ จะเป็นประเทศที่มีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มมากกว่า 20% หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 14%
.
ปัญหาใหญ่อีกประการที่ทำให้รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ คือ ‘แก่และจน’ (SCB, 2020) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ผลจากงานวิจัยจากการสำรวจความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทยยุคโควิด-19 โดย รศ. ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ และ ผศ. ดร.รักชนก คชานุบาล จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้เห็นว่า ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุก็มีความเปราะบางอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ขึ้น ยิ่งตอกย้ำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก จากกลุ่มตัวอย่าง 1,230 คน พบว่า ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 กว่า 94% ต้องอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี และเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น ผู้สูงอายุที่ทำงานในเมืองได้รับผลกระทบมากกว่าผู้สูงอายุในชนบท ทั้งการสูญเสียอาชีพ พื้นที่ค้าขาย การปรับลดเงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ เงินเดือนที่ได้รับจากบุตรหลานก็น้อยลง และต้องพึ่งพาเบี้ยยังชีพมากขึ้น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าดูแลบุตรหลาน เป็นต้น
.
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ต้องเผชิญกับจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น แต่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน แล้วรัฐบาลแต่ละประเทศมีนโยบายอย่างไร ในการเตรียมรับมือกับประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น IPPD รวบรวมนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ผ่านบทความ ‘ร่วมมือร่วมใจ รับมือสังคมสูงวัยไปด้วยกัน’ ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไป สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://ippd.or.th/aging_society_thailand/
.
และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา IPPD ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยถึงสังคมสูงอายุของไทยกับการระบาดของโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ ‘ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทยในยุค COVID-19 ซึ่งจัดโดยโครงการจุฬาอารี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง IPPD ได้นำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบนโยบายสาธารณะต่อผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านบทสรุปได้ที่ https://ippd.or.th/covid-19_on_well-being_of-th-ppl/

ขอบคุณบทความที่น่าสนใจจาก Institute of Public Policy and Development - IPPD

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตัวเลขผู้สูงอายุของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 สภาพัฒน์ฯ รายงานว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุถึง 12 ล้านคน หรือร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และจะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือร้อยละ 31.28 ภายในอีก 20 ปีข้างหน้า (Bangkokbiznews, 2020) ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในสังคมสูงผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) กล่าวคือ จะเป็นประเทศที่มีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มมากกว่า 20% หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 14%
.
ปัญหาใหญ่อีกประการที่ทำให้รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ คือ ‘แก่และจน’ (SCB, 2020) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ผลจากงานวิจัยจากการสำรวจความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทยยุคโควิด-19 โดย รศ. ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ และ ผศ. ดร.รักชนก คชานุบาล จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้เห็นว่า ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุก็มีความเปราะบางอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ขึ้น ยิ่งตอกย้ำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก จากกลุ่มตัวอย่าง 1,230 คน พบว่า ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 กว่า 94% ต้องอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี และเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น ผู้สูงอายุที่ทำงานในเมืองได้รับผลกระทบมากกว่าผู้สูงอายุในชนบท ทั้งการสูญเสียอาชีพ พื้นที่ค้าขาย การปรับลดเงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ เงินเดือนที่ได้รับจากบุตรหลานก็น้อยลง และต้องพึ่งพาเบี้ยยังชีพมากขึ้น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าดูแลบุตรหลาน เป็นต้น
.
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ต้องเผชิญกับจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น แต่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน แล้วรัฐบาลแต่ละประเทศมีนโยบายอย่างไร ในการเตรียมรับมือกับประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น IPPD รวบรวมนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ผ่านบทความ ‘ร่วมมือร่วมใจ รับมือสังคมสูงวัยไปด้วยกัน’ ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไป สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://ippd.or.th/aging_society_thailand/
.
และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา IPPD ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยถึงสังคมสูงอายุของไทยกับการระบาดของโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ ‘ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทยในยุค COVID-19 ซึ่งจัดโดยโครงการจุฬาอารี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง IPPD ได้นำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบนโยบายสาธารณะต่อผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถอ่านบทสรุปได้ที่ https://ippd.or.th/covid-19_on_well-being_of-th-ppl/

*รูปถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย 'สุข-เสี่ยงผ่านเลนส์' ของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) โดย (ซ้ายบน) อานนท์ ดีฉาย, พัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์, (ซ้ายล่าง) จิรา ชุมศรี และ เฉลิม อัชชมานะ

สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...
30/11/2020

สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11000&filename=index

สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง” เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2...
26/11/2020

สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10989&filename=index

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซี...
26/11/2020

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ของไทย เน้นย้ำแนวทางการพัฒนาสีเขียวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT ผ่านระบบประชุมทางไกล

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10988&filename=index

26/11/2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ

การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย โดย วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ

25/11/2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนื

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง 1-3 โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

25/11/2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

"ผมคิดว่าหลังโควิด-19 เราต้องวางประเทศของเราให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และพยายามขยับตัวของเราขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข...
24/11/2020

"ผมคิดว่าหลังโควิด-19 เราต้องวางประเทศของเราให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และพยายามขยับตัวของเราขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยี และใช้จุดแข็งต่าง ๆ ที่เรามีขณะนี้ ในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือธุรกิจใหม่ของเราในอนาคต
ผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่เราจะปรับปรุงตัวเองไปสู่จุดใหม่ก้าวไปเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำประเทศพัฒนาไปข้างหน้าต่อไป"

นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สศช. เผยตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2563  -6.4% ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ คาดทั้งปี -6.0%อ่านต่อ >>> https://www.nesdc.go.th/...
16/11/2020

สศช. เผยตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2563 -6.4% ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ คาดทั้งปี -6.0%

อ่านต่อ >>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10959&filename=index

#สภาพัฒน์ #จีดีพี #thailandGDP #เศรษฐกิจไทย

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563อ่านรายละเอียด ►►► https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10958&filen...
16/11/2020

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563

อ่านรายละเอียด ►►► https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10958&filename=index

#สภาพัฒน์ #ภาวะสังคม #หนี้ครัวเรือน

GDP Q3/2563 มาแล้ว รายงานสังคม Q3/2563 ก็ตามมาจ้ารายละเอียดทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ#สภาพัฒน์ #สังคม #thailandSo...
16/11/2020

GDP Q3/2563 มาแล้ว รายงานสังคม Q3/2563 ก็ตามมาจ้า
รายละเอียดทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ
#สภาพัฒน์ #สังคม #thailandSocialOutlook #หนี้ครัวเรือน #ความยากจน #โควิด19

กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤธิ์สูง รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน สศช >>> รายละเอียดทั้งหมด...
16/11/2020

กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤธิ์สูง รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน สศช >>> รายละเอียดทั้งหมด https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10957&filename=index

มาแล้ว!! ตัวเลข GDP และรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2563รายละเอียดทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ#สภาพัฒน์ #จีดีพ...
16/11/2020

มาแล้ว!! ตัวเลข GDP และรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2563

รายละเอียดทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ

#สภาพัฒน์ #จีดีพี #thailandGDP #เศรษฐกิจไทย

16/11/2020

การแถลงข่าวการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3/2563 >>> http://bit.ly/37tNzEJ
ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3/2563 >>> http://bit.ly/35AJAV7

ที่อยู่

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

รถเมล์ 8, 2, ปอ.8, 59, 511, 44, 53

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622804085

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาพัฒน์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาพัฒน์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ยินดีต้อนรับสู่ Official page

ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

บริหารงานสื่อสาธารณะ โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สศช. ร่วมกับ

การถ่ายทอดสด จากทีมงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด