สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของสำนักงาน กกต. ส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจของคณะกรรมการการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน...
02/11/2020

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการสมัครรับเลือกตั้งวันแรก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์โอทอป ตำบลอ้อมเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหว...
02/11/2020

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และร่วมสังเกตการณ์การจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ณ ห้องประชุมปทุมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้อย่างไร#เลือกตั้...
02/11/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้อย่างไร
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. บุคคลใดบ้างที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง#เลือกตั้งท้องถิ...
01/11/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
บุคคลใดบ้างที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั...
31/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่ง
ไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งใหม่ไม่ครบ 1 ปี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไร
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ....
30/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีสมโภช องค์พระกฐินพระราชทาน...
30/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีสมโภช องค์พระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหารือ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราช...
30/10/2020

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหารือ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมและดำเนินจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที้จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาว่าการจังหวัดเชียงใหม่

กกต.ธวัชชัย ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่.วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่า กรรม...
30/10/2020

กกต.ธวัชชัย ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
.
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่า กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 พบปะหารือกับเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค การปฏิหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 และพนักงานของทั้งสองส่วนงานร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.
30/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการจับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งจาก...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการจับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมด้วย ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการจับสลาก ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับภาค คณะที่ 2-5 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อคัดเลือกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีผลงานที่ผ่านการประเมินนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลื...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวการประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง (Kick off) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

29/10/2020

Kick Off การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกิจกรรมย่อยอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวิธีการกำหนดอย่างไร#เลือกตั้งท...
29/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มีวิธีการกำหนดอย่างไร
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

29/10/2020

เรียนท่านผู้สอบเรื่องลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. กรณีเป็นแอดมินเพจท่องเที่ยว (ขออภัย กดผิดพลาด ทำให้ชื่อเจ้าของคำถามกับคำถามหายไป ขอเรียนว่า ตามมาตรา 50 (3) พรบ. เลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562 ห้ามผู้ที่ "เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ" ซึ่งเมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยกรณี ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ แล้ว เพื่อความชัดเจนขอให้ท่านท่านศึกษารายละเอียดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมค่ะ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมอภิปรายหัวข้อ“พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทา...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมอภิปรายหัวข้อ“พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา” และ นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕,๖ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการข่...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) พร้อมด้วย นายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง จำนวน 35 คณะ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 704 – 705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และนาย...
28/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และนายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี ร.ต.อ. พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง นางวิจิตร์ เดชะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. การนับจำนวนราษฎรเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร#เลือกตั้...
28/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
การนับจำนวนราษฎรเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง
มีหลักเกณฑ์อย่างไร
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ข่าว 52/2563 วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2563คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเล...
27/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ข่าว 52/2563 วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที่ข่าว 51/2563 วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ว...
27/10/2020

เลขที่ข่าว 51/2563 วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ข...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปสาระสำคัญและร...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปสาระสำคัญและรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศให...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องแบ่งเขตเลือก...
27/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 50/2563คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว...
26/10/2020

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 50/2563
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
.
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด นั้น
.
วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก...
26/10/2020

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสืบสว...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น (หลักสูตรเร่งรัด) ณ ห้องประชุมผูกจิตร ชั้น 2 สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น (อาคาร 1) จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการถวายผ้าพระกฐิน...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวันชัย สุทิน อนุกรรมการฯ นายสมดี คชายั่งยื...
26/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวันชัย สุทิน อนุกรรมการฯ นายสมดี คชายั่งยืน อนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการ นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและพบปะหารือหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 141 แห่ง) เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา และพนักงาน ร่วมประชุมด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. กฎหมายกำหนดองค์ประกอบของสภาเมืองพัทยา ไว้อย่างไรบ้าง#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.
26/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
กฎหมายกำหนดองค์ประกอบของสภาเมืองพัทยา ไว้อย่างไรบ้าง
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น”วันท่ี...
25/10/2020

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น”
วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น” จัดโดย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและนักศึกษา ภาคปกติชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต. เขตเลือกตั้งเมืองพัทยา กำหนดไว้อย่างไร#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.
25/10/2020

108 คำถาม เลือกตั้งท้องถิ่นกับ กกต.
เขตเลือกตั้งเมืองพัทยา กำหนดไว้อย่างไร
#เลือกตั้งท้องถิ่น #กกต.

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 46/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 แห่ง...
24/10/2020

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 46/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 แห่ง ดูรายละเอียดที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201024152047.pdf

ที่อยู่

120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด กิจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-1418888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด