กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 เว็บไซด์หน่วย http://www.cavalryrecon1.com 1st ARMORED RECONNAISSANCE COMPANY

เปิดเหมือนปกติ

ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ทำการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ฝึกทางท...
26/12/2021

ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ทำการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ฝึกทางทหาร จ.กาญจนบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมใช้งานยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ การฝึกในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#Recon1

ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ร้อย.ม.(ลว.)1 ทำการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ฝึกทางทหาร จ.กาญจนบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมใช้งานยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ การฝึกในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#Recon1

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารเช้าสำหรับกำลังพลภายในหน่วย หลังการทดสอบสมรรถภาพร่างก...
21/12/2021

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารเช้าสำหรับกำลังพลภายในหน่วย หลังการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารเช้าสำหรับกำลังพลภายในหน่วย หลังการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก

#กองทัพบก#เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์เพื่อทำการฝึก
18/12/2021

#กองทัพบก
#เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์เพื่อทำการฝึก

#กองทัพบก
#เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์เพื่อทำการฝึก

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดให้มีการทดสอบ และประเมินผลสมรรถภาพร่างกายกำลังผลภายในหน่วย มีวัตถุประสงค์...
17/12/2021

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดให้มีการทดสอบ และประเมินผลสมรรถภาพร่างกายกำลังผลภายในหน่วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลมีการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตนเอง อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบในทุกเมื่อ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#Recon1

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดให้มีการทดสอบ และประเมินผลสมรรถภาพร่างกายกำลังผลภายในหน่วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลมีการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตนเอง อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบในทุกเมื่อ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในครั้งนี้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#Recon1

Photos from โบราณนานมา's post
16/12/2021

Photos from โบราณนานมา's post

ร้อย.ม.(ลว.)1 โดย ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบค...
14/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 โดย ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-1
#กองทัพบก
#ขวัญและกำลังใจสำหรับกำลังพล

ร้อย.ม.(ลว.)1 โดย ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-1
#กองทัพบก
#ขวัญและกำลังใจสำหรับกำลังพล

08/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส ภายในห้องเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ บริเวณโดยรอบอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับครูและนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ในวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
#กองทัพบก
#จิตอาสาเพื่อประชาชน

ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส ภายในห้องเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ บริเวณโดยรอ...
08/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส ภายในห้องเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ บริเวณโดยรอบอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับครูและนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ในวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
#กองทัพบก
#จิตอาสาเพื่อประชาชน

ร้อย.ม.(ลว.)1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส ภายในห้องเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ บริเวณโดยรอบอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับครูและนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ในวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
#กองทัพบก
#จิตอาสาเพื่อประชาชน

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนการปฏิบัติในที่รวมพลตามระเบียบปฏิบัติประจำหน่วย ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้...
08/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนการปฏิบัติในที่รวมพลตามระเบียบปฏิบัติประจำหน่วย ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
#กองทัพบก
#ฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนการปฏิบัติในที่รวมพลตามระเบียบปฏิบัติประจำหน่วย ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
#กองทัพบก
#ฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญ

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนภารกิจ ขีดความสามารถ หลักการใช้ทางยุทธวิธี ของหน่วยทหารม้าลาดตระเวน ให้กับกำลังพลภายใน...
07/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนภารกิจ ขีดความสามารถ หลักการใช้ทางยุทธวิธี ของหน่วยทหารม้าลาดตระเวน ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนภารกิจ ขีดความสามารถ หลักการใช้ทางยุทธวิธี ของหน่วยทหารม้าลาดตระเวน ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

ร้อย.ม.(ลว.)1 สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์, ถากถางวัชพืช, ตัดหญ้า, เก็บเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นท...
07/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์, ถากถางวัชพืช, ตัดหญ้า, เก็บเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ประดับ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต รัชกาลที่ 9
#ทหารจิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน

ร้อย.ม.(ลว.)1 สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์, ถากถางวัชพืช, ตัดหญ้า, เก็บเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ประดับ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต รัชกาลที่ 9
#ทหารจิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
07/12/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ...
07/12/2021

#ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพล และครอบครัว กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ ๑

#ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพล และครอบครัว กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ ๑

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกออนไลน์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
05/12/2021

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกออนไลน์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.64 ทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม URL : https://t.co/GfRWQndYkqลงนามน้อมรำลึก ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธ.ค.64

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกออนไลน์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.64 ทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม URL : https://t.co/GfRWQndYkqลงนามน้อมรำลึก ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธ.ค.64

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร#น้อมรำลึกในพระมหากร...
05/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพล และครอบครัว กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ ๑

#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพล และครอบครัว กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ ๑

#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)๑ นำกำลังพลเข้าร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื...
04/12/2021

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)๑ นำกำลังพลเข้าร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าอาคารนายทหาร ชั้นประทวน ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.
#ถวายเป็นพระราชกุศล
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#5ธันวาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)๑ นำกำลังพลเข้าร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าอาคารนายทหาร ชั้นประทวน ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.
#ถวายเป็นพระราชกุศล
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#5ธันวาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ร้อย.ม.(ลว.)๑ ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ของโรงเรียน รวมทั้งระบบสุขาภิบาล แล...
03/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)๑ ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ของโรงเรียน รวมทั้งระบบสุขาภิบาล และแปลงเกษตรพอเพียง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มความสุข ให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
#กองทัพบก
#ทหารจิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน
#ทำความดีด้วยหัวใจ

ร้อย.ม.(ลว.)๑ ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสา เข้าดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ของโรงเรียน รวมทั้งระบบสุขาภิบาล และแปลงเกษตรพอเพียง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มความสุข ให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
#กองทัพบก
#ทหารจิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน
#ทำความดีด้วยหัวใจ

ร้อย.ม.(ลว.)๑ ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คว...
03/12/2021

ร้อย.ม.(ลว.)๑ ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใช้งานยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดคือการฝึก
#UnitSchool

ร้อย.ม.(ลว.)๑ ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใช้งานยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดคือการฝึก
#UnitSchool

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)๑ ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพล จ.ส.ท.คุณาวุฒิ ชำนาญ ที่ภรรยาพึ่งคลอดบุตร พร้อ...
03/12/2021

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)๑ ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพล จ.ส.ท.คุณาวุฒิ ชำนาญ ที่ภรรยาพึ่งคลอดบุตร พร้อมมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นสำหรับบุตรแรกเกิด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจสำหรับกำลังพล
#กองทัพบก
#สวัสดิการสำหรับกำลังพล

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)๑ ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพล จ.ส.ท.คุณาวุฒิ ชำนาญ ที่ภรรยาพึ่งคลอดบุตร พร้อมมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นสำหรับบุตรแรกเกิด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจสำหรับกำลังพล
#กองทัพบก
#สวัสดิการสำหรับกำลังพล

#ทหารจิตอาสาเพื่อประชาชน#บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล   ร้อย.ม.(ลว.)๑ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพ...
03/12/2021

#ทหารจิตอาสาเพื่อประชาชน
#บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ร้อย.ม.(ลว.)๑ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมียอดบริจาคโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน ๔,๙๕๐ ซีซี

#ทหารจิตอาสาเพื่อประชาชน
#บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ร้อย.ม.(ลว.)๑ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมียอดบริจาคโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน ๔,๙๕๐ ซีซี

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และคณะครูโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โ...
29/11/2021

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และคณะครูโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการทำงานตลอดเวลา
#จิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน
#กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเ...
28/11/2021

ร.อ.รัชภาคย์ สังขสุทธิ์ ผบ.ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 จัดโดย กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ณ ช.พัน.1 พล.1 รอ.
#จิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชน

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคล M18 A1 ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ...
28/11/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคล M18 A1 ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใช้ยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ
การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

25/11/2021
ฟื้นฟูปฐพีกับ 40 ทฤษฎีใหม่ EP1

[ ฟื้นฟูปฐพีกับ 40 ทฤษฎีใหม่ EP1 ]
.
จิตอาสา ขอพาทุกคนมารู้จักกับ "ทฤษดีดิน" หรือก็คือการฟื้นฟูดินด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#ทฤษดีดิน

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะประจำหน่วย รยบ.2 1/2 ตัน M35 ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเส...
22/11/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะประจำหน่วย รยบ.2 1/2 ตัน M35 ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเต็มขีดความสามารถ
การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

22/11/2021

" อยากให้คนในชาติมีความรักกัน และอยากให้ทหารมีความทุ่มเท เสียสละเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ "

เพลงสุดแผ่นดิน
ผู้แต่ง ส.อ.พรเลิศ สารานิยกุล
บรรเลงโดย ดุริยางค์กองทัพบก

สุดดินคือถิ่นน้ำ เขตคามไทยสุดแนว
เราถอยไปไม่ได้อีกแล้ว
ผืนดินสิ้นแนว ทะเลกล้างใหญ่
ชาติไทยในเก่ากาล ถูกเขารานย่ำใจ
เคยเสียน้ำตามากเพียงไหน
เสียเนื้อเลือดเท่าไร ชาวไทยจำได้ดี
เราถอยมาอยู่แสนไกล รวมเผ่าไทยอยู่อย่างเสรี
พระสยามทรงนำโชคดี
ผืนดินถิ่นนี้ คือแผ่นดินทอง
ไม่มีที่แห่งไหน ให้ไทยไปจับจอง
เราถอยไปไม่ได้พี่น้อง
ใครคิดมาแย่งครอง ผองไทยจงสู้ตาย

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานอาวุธประจำกาย เครื่องยิงลูกระเบิดM203 ขนาด 40 มม. ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพ...
18/11/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานอาวุธประจำกาย เครื่องยิงลูกระเบิดM203 ขนาด 40 มม. ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความชำนาญ และใช้งานยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ
การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

เครื่องต้นในวังที่ในหลวง ร. ๙ ทรงโปรด..คุณหญิงประสานสุข ตันติเวชกุล หัวหน้าต้นเครื่องไทย พระราชวังสวนจิตรดาหรือต้นเครื่อ...
16/11/2021

เครื่องต้นในวังที่ในหลวง ร. ๙
ทรงโปรด..
คุณหญิงประสานสุข ตันติเวชกุล หัวหน้าต้นเครื่องไทย พระราชวังสวนจิตรดาหรือต้นเครื่องสำนักพระราชวัง (อนิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕) ได้ให้สัมภาษณ์ถึง "ของเสวย" สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร. ๙ ไว้ว่าพระองค์ท่านเสวยง่าย เสวยได้ทุกอย่างที่ตั้งเครื่องถวายเพียงแต่ไม่ทรงโปรดรสจัด ไม่ว่าเครื่องต้นเกี่ยวกับอะไรตั้งเครื่องต้นถวายพระองค์ท่านไม่ลำบากเลย ไม่ให้
หนักใจแต่อย่างไรเลย
มืัอเช้า : จะเป็น "ข้าวต้ม" สองแบบสลับกันไประหว่างข้าวต้มเครื่อง กับ ข้าวต้มกับ "กับข้าว" ข้าวต้มจะธรรมดามาก เช่น หัวไช้โป๊ผัดไข่, ไข่เค็ม, ปลาสลิด, หนำเลี๊ยบผัด หรือไข่เจียว และทรงโปรดเสวยเพียงจานเดียวไม่ตักเติมอีก เพราะฉนั้น, เมื่อตักทีแรกจะต้องกะให้พอดีกับภาชนะหมดแล้วไม่ทรงเติม เสวยอย่างนี้ตลอดมาไม่เคยเห็นตักซ้ำอีก
มื้อกลางวันและมื้อค่ำ : จะเป็นข้าวสวย เวลากลางวันนัันจะเสวยเวลาไม่ตรงกันเพราะแต่ละพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจต่างเวลากัน
"มื้อค่ำ" ถึงจะเสวยพร้อมกันทุกพระองค์ "เครื่องต้น" ก็ธรรมดาๆ เช่น แกงจืด, ซุป บางทีก็ต้มยำหรือฉู่ฉี่, ผัดพริกขิง, พะแนง, ไข่จาระเม็ดซึ่งเป็นจานโปรดของทุกพระองค์เสวยกับข้าวร้อนๆ เป็นจานโปรดที่ตั้งค่อนข้างบ่อยกว่าอาหารอย่างอื่นๆ
เครื่องจิ้ม : น้ำพริกมะขาม, น้ำพริกมะเขือพวง, น้ำพริกหนำเลี๊ยบ, น้ำพริกลงเรือ, น้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมากเสวยได้บ่อยๆ ก่อนจะตั้งก็แกะก้างออกให้หมด และเมื่อต้องเสด็จพระราชดำเนินต่างจังหวัดหรือแปรพระราชฐานไปตามเมืองอื่น "เครื่องต้น" ก็จะเปลี่ยนเป็นของเสวยของภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินภาคไหน ก็จะเสวยอาหารประจำของภาคนั้น เสวยกันได้ทุกพระองค์
ของหวาน : ไม่ว่าจะตั้งเครื่องอะไรก็เสวยหมด และก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงโปรดผลไม้มากซึ่งจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
พระองค์ไม่ทรงโปรดอาหารที่เป็นมันมาก โปรดให้มี "ผัก" มากกว่าโปรตีน เช่น เครื่องต้นที่มี "คะน้าหมูเค็ม" ก็จะเสวยผักคะน้าจนหมดแล้วทรงรับสั่งว่า "คราวหลังผัดคะน้าใส่หมูนะแต่จานนี้ผัดหมูใส่คะน้า.." ทรงโปรด "ผัดผัก" หรือ "ถั่วงอก" โดยที่ไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลย นอกจากน้ำมันที่ใช้ผัดเท่านั้น เช่น "ผัดผักบุ้งไฟแดง" ก็ต้องเป็นแบบตั้งน้ำมันในกะทะให้ร้อนจนควันขึ้นแล้วจึงใส่ผักบุ้งพร้อมกะเทียมลงไป ไม่โปรดผสมเต้าเจี้ยว หรืออย่างอื่นเลย....
(คัดลอกจากหนังสือ "เครื่องต้นก้นครัว" ประมุขของแผ่นดินทรงปฏิบัติพระองค์เยี่ยงคนธรรมดาสามัญทั้งยังทรงประหยัดอีกด้วยซึ่งคนทั่วไปมักคิดว่า "เครื่องต้นในวัง" จะต้องวิจิตรพิศดารหรือมีกับข้าวมากอย่าง)
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ฯ

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแ...
16/11/2021

กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#มีแล้วแบ่งปัน
#กองทัพบก

15/11/2021

ขออนุญาตเจ้าของคลิปนี้ครับ

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะประจำหน่วยขั้นที่1 รถยูนิม็อก ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเ...
12/11/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะประจำหน่วยขั้นที่1 รถยูนิม็อก ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความชำนาญ และให้กำลังพลปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเต็มขีดความสามารถ
การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานอาวุธประจำหน่วย ขนาด7.62 มม. ปืนกล เอ็ม240จี ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเส...
12/11/2021

ร้อย.ม.(ลว.)1 ได้ดำเนินการฝึกทบทวน การใช้งานอาวุธประจำหน่วย ขนาด7.62 มม. ปืนกล เอ็ม240จี ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความชำนาญ และใช้งานยุทโธปกรณ์ได้เต็มขีดความสามารถ
การฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด
#กองทัพบก
#สวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับทหารคือการฝึก

ที่อยู่

1156/11 กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622433503

เว็บไซต์

http://www.cavalryrecon1.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่อยากโชว์เยอะ เดียวเพื่อนบ้าน มันหมันไส้เอา มีเยอะกว่านี้อีก ครับ อาวุธเอาไว้ปกป้อง แผ่นดินห้ามเปิดเผยออกไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล ผม สอ วิรุพงษ์ ศุกระรุจิ สบายดีครับ ฟังคำสั่งดีๆนะ คิดถึงลูกพี่ ลูกพี่ ??? น้ารักครับ 55555 โต้ขึ้นผมว่าสวยเหมือนแม่ แน่เลย หะโหลๆๆ 28-16 21-2 22-4 28-61อะไร ฟะ สูตรคูณ ไง อะไรฟะจำไม่ได้ไม่รู้อพไรฟะ28-61 ครับ คิดถึง ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะ คุณนายและเส วราวุธ และ คราบน่ารัก ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทหารรุ่น 1/54 ครับ แฟนผมหายไปอยากทราบว่า อยู่ ในนั้นหรือป่าวครับ
รู้แล้วว่าเรื่องอะไร ผมไม่เกี่ยวจะคอยดูๆ ให้ครับ
สวัสดีครับ ผม สต วิรุพงษ์ ศุกระรุจิ พลทหาร พลัดที่1/54ครับ คือ มีตำรวจ เอาทรัพย์ สินของคนผมไป ครับ สน บางเขน ของของผม ผมซื้อมา มันไม่มีสิทธิ์ มายึดทรัพย์ สิน ของคนอื่น ครับผมไม่ยอมไงเลย ด่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทำเกินกว่าเหตุขออนุญาติ ถอดยสเจ้าหน้าที่ ตำรวจ หนึ่งนาย สน บางเขน เดียว ขออนุญาติ ตรวจสอบ ชื่อ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ก่อน ครับ ขอบคุณครับ
Hello Teacher, I'm fine.
ขอโทษด้วยที่ผมทำพิดกฤษหมายไม่ได้
ผมเคยเป็นทหารแต่มี จนท ตำรวจบางนาย คอยหาเรื่องและหมิ่นพระมหากษัตริย์ โดยทางตรงและอ้อม ครับ จากพลตรวจจาก 1/54 ร้อย ม ลว 1พล1รอ ครับ
สายพรายอินทรี1R2 ขออนุญาติ ทำเรื่องเบิกอาวุธ ปืน ได้มั้ยครับ พอดีต้องมีไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ครับ
สวัสดีครับพี่สบายดีนะครับผมได้รับเอกจากผู้บังคับบัญชาแล้วขอบคุณครับ คิด ถึง จ่าโก๊ะ จัง 😭
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
ผลัด1/34ร้อยม.ลวที่1พล1ร.อ.เกียกกายเขตดุสิต กทม.ปลดปี36เคยเป็น ผ.ช.ครูฝึกผลัด1/35รุ่นพฤษภาทมิฬ ปัจจุบันเพื่อนรุ่นเดี่ยวกันต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินกองหนุนผมหมดปี59คิดถึงเพื่อนๆและเจ้านายเก่าทุกๆคน ตอนผมเป็น พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตรีเป็นผ.บ.ร้อยครับ
ขอบคุณครับ
ผิดการเทศะยังไงผมขออภัยด้วยครับ