Clicky

สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.

สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุง

เปิดเหมือนปกติ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 252...
05/09/2022

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตามลิงค์ https://u.bangkok.go.th/lawbma
เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี https://webportal.bangkok.go.th/law หน้า Home Page
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

งานวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์"วันรพี" 7 สิงหาคม 2565
08/08/2022

งานวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
"วันรพี" 7 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ด้วยสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดก...
12/07/2022
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดหัวข้อความรู้ ประกอบด้วย กฎหมาย คำวินิจฉัย คำพิพากษา ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าว ได้ทางเว็บไชต์สำนักงานกฎหมายและคดี หัวข้อความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
https://webportal.bangkok.go.th/law และขอความอนุเคราะห์ในการประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้เพื่อสำนักงานกฎหมายและคดีจักได้นำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

Your description

ประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้     ด้วยสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการพัฒนานว...
04/07/2022
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้

ด้วยสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้จัดทำโครงการย่อหลัก กฎหมายน่ารู้ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกกฎหมายจากสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องที่พบบ่อยครั้ง เป็นที่สนใจแก่ประชาชนทั่วไป หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและได้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยนำมาเผยแพรในเว็บไชต์ของสำนักงานกฎหมายตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไชต์สำนักงานกฎหมายและคดี / โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้ ได้ที่ https://webportal.bangkok.go.th/law หรือ Scan QR Code ท้ายหนังสือนี้

Your description

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องสุทัศน์ โดย นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้ต...
24/08/2021

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องสุทัศน์
โดย นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

การประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ หัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงาน...
22/07/2021

การประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ หัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานกฎหมายและคดีจัดการประชุมแนวดิ่ง สายงานนิติการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายธีระเดช เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี เป็นประธาน
ในการนี้ ได้มีการบรรยายหัวข้อ "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"
โดย นางสาวณัชถวิกา พูนศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานความรับผิดทางละเมิด
ส่วนคดีและความรับผิดทางละเมิด สำนักงานกฎหมายและคดี
ไฟล์ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000121/File2021/tortious%20liability/tortious%20liability.pdf

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564ณ ห้องประชุมสุทัศ...
19/07/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

06/07/2021

สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานกฎหมายและคดี โดยส่วนคดีปกครองได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลปกครอง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขต ครั้งที่ 3 กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ และสำนักต่างๆระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบ E-Meeting ผ่านทางแอพลิเคชั่น Webex Meet

01/07/2021

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานกฎหมายและคดี โดยส่วนคดีปกครองได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลปกครอง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบ E-Meeting ผ่านทางแอพลิเคชั่น Webex Meet

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครง...
30/06/2021

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานกฎหมายและคดี โดยส่วนคดีปกครองได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลปกครอง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขต ครั้งที่ 1 กลุ่มกรุงเทพกลาง และกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบ E-Meeting ผ่านทางแอพลิเคชั่น Webex Meet

30/06/2021

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ E-Meeting
สำนักงานกฎหมายและคดี โดยส่วนคดีปกครองได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลปกครอง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ในรูปแบบ E-Meeting ผ่านทางแอพลิเคชั่น Webex Meet จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 กลุ่มกรุงเทพกลาง และกลุ่มกรุงเทพตะวันออก อบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 2 กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ อบรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ครั้งที่ 3 กลุ่มกรุงธนเหนือ และ กลุ่มกรุงธนใต้ และสำนักต่าง ๆ อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รัตนโชติ ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา สำนั...
15/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รัตนโชติ
ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
05/10/2020

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี2563"จากใจถึงใจ สกค."วันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563
25/09/2020

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี2563
"จากใจถึงใจ สกค."
วันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563

17/09/2020

บรรยากาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานกฎหมายและคดี
https://qrgo.page.link/H2Tbv

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ของสำนักงานกฎหมายและค...
27/08/2020

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ของสำนักงานกฎหมายและคดี ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบูรีรมย์
https://qrgo.page.link/RUAEL

สำนักงานกฎหมายและคดีร่วมงานวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิ...
07/08/2020

สำนักงานกฎหมายและคดีร่วมงานวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
https://qrgo.page.link/LknA3

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ...
22/07/2020
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ | ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ที่แนบมานี้
https://web.ocsc.go.th/forking/

   ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน...

📣📣📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร ⚖️⚖️⚖️https://qrgo.page.link/vu8Jr
09/07/2020

📣📣📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร ⚖️⚖️⚖️
https://qrgo.page.link/vu8Jr

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนิติกรhttp...
23/06/2020

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร
https://qrgo.page.link/4ZoKL

รับสมัครผู้ช่วยนิติกร 3 อัตรารายละเอียดเพิ่มเติม >> https://qrgo.page.link/2etiw
16/06/2020

รับสมัครผู้ช่วยนิติกร 3 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://qrgo.page.link/2etiw

กลิ่นเหม็นสารเคมีไม่หมดไป และปล่อยให้ประกอบกิจการกลางคืน จะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ??https://qrgo.page.link...
12/06/2020

กลิ่นเหม็นสารเคมีไม่หมดไป และปล่อยให้ประกอบกิจการกลางคืน จะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ??
https://qrgo.page.link/2zJDz

https://today.line.me/TH/pc/article/OgqPpG?utm_source=lineshare
05/06/2020
ครม. อนุมัติ ‘พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’ 90% ใช้เฉพาะปี 2563 | The Bangkok Insight | LINE TODAY

https://today.line.me/TH/pc/article/OgqPpG?utm_source=lineshare

พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 เพื่อทดแทนภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ล่าสุด ครม.เห.....

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านธีระเดช เดชบุญเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
01/05/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านธีระเดช เดชบุญ
เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

10/04/2020
ก่อนส่งเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี โปรด Check list กันก่อนนะคะ อ่านเพิ่มเติม >> https://qrgo.page....
09/04/2020

ก่อนส่งเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี โปรด Check list กันก่อนนะคะ

อ่านเพิ่มเติม >> https://qrgo.page.link/Thqe2

รักและห่วงใย ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายกันนะคะ
09/04/2020

รักและห่วงใย
ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายกันนะคะ

โอมมมมมมจะปล่อยคาถา มหาปลอดภัยยย

วันนี้แอดนำคาถาป้องกันโควิดมาฝากทุกคนกันนะคะ

ในยามนี้ ขอให้ทุกคนท่องไว้นะคะ ท่องไว้ให้ขึ้นใจปฏิบัติให้ได้จริง แล้วจะได้ปลอดภัยจากโควิด-19 กันคะ #เป็นห่วงนะ #เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #ป้องกันโควิด

2 เมษายน พ.ศ. 2498 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ...
02/04/2020

2 เมษายน พ.ศ. 2498 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา

ทรงพระเจริญ 🙏💜
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานกฎหมายและคดี

ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
02/04/2020

ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สวัสดีวัน April Fool's Day นะคะทุกท่าน >>อย่าโกหกติดเชื้อโควิด-19 กันน๊า> https://qrgo.page.link/aWnYf
01/04/2020

สวัสดีวัน April Fool's Day นะคะทุกท่าน
>>อย่าโกหกติดเชื้อโควิด-19 กันน๊า> https://qrgo.page.link/aWnYf

ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารริมทาง ฟังทางนี้จ้ะ
01/04/2020
ด่วน!กทม.สั่งปิดทุกร้าน24.00-05.00น. เว้นค่าเช่า12ตลาด

ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารริมทาง ฟังทางนี้จ้ะ

'ผู้ว่าฯอัศวิน' เผยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ไม่อนุญาตให้เปิดศูนย์บริการหรือร้านซ่อ.....

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะทำงานลดการใช้ไฟฟ้า (Best service) ของสำนักงานกฎหมายและคดีร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าภายใ...
13/03/2020

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะทำงานลดการใช้ไฟฟ้า (Best service) ของสำนักงานกฎหมายและคดีร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ความรู้ส่งท้ายปีวันนี้แอดมินขอนำเสนอเกี่ยวกับ.. “การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง” หยุดยาวนี้ก็ขอให้ทุกท่านฉลองปีใหม่อย่างสนุก...
26/12/2019

ความรู้ส่งท้ายปีวันนี้แอดมินขอนำเสนอเกี่ยวกับ..
“การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง”

หยุดยาวนี้ก็ขอให้ทุกท่านฉลองปีใหม่อย่างสนุกสนาน และเดินทางปลอดภัยนะคะ

Merry Christmas & Happy New Year 2020 🎅🏻🎄🎉🔔🎁🎈🎊🌤

ที่อยู่

Dinsor
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจสอบให้ด้วยครับ
ตรวจสอบให้ผมหน่อยครับ
ดำเนินการให้ผมด้วยครับ
ดำเนินการให้ผมด้วยครับ
ตรวจสอบด่วนครับ
ขอหารืองานนิติกรรมสัญญาคะ
-กรณีการบอกเลิกสัญญา หน่วยงานต้อวดำเนินการแจ้ง เป็นผู้ทิ้งงานทุกกรณีหรือไม่ อย่างไรคะ
ขออนุญาติแอดมิน
ช่วยออกหมายจับเพื่อนให้ผมหน่อยคดีฉ้อโกงทรัพย์ผมทำถูกไหมไปจับมันให้ผมที่
ขออนุญาติเผยความในใจหน่อย
พอดีไปที่โรงพักแล้วไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
มีแต่ให้ไปนู้นไปนี่หาที่เกิดเหตุหาหลักฐานอะไรก้อไม่รู้
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ Nubnib shop Cat & Dog ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง RTP Cyb สำนักตรวจราชการ สป.กษ. ARY News Ministry of Transport (Thailand) Ministry of Interior (Thailand) หวยไก่ จ้าวพายุ Atมหาดไทย Mahatthai Mahadthai