โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ศิริราช

http://www.si
(208)

ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับอนุมัติให้เป็นสอนหลักสุตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ซึ่งมีจำนวนและอัตรากำลังไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนี

ยบัตรผู้ช่วยพยาบาล และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชั้นจัตวา อันดับ 1 ขั้น 690 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (พร.) อัตราเงินเดือน 6,330 บาท

ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และยังคงดำเนินการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จนถึงปี พ.ศ. 2518 คณะพยาบาล ศาสตร์ จึงโอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเช่นเดิม คณะฯ มอบหมายให้แผนกพยาบาลในขณะนั้น รับผิดชอบดำเนินการด้านการจัดการเรียน การสอน โดยใช้สถานที่เรียนที่ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และย้ายมาอยู่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ในปี พ.ศ. 2541 จนถึง ปัจจุบัน

ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร พ.ศ. 2537 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเดิมแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา จำนวน 53 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานถึง 35 ปี สมควรได้รับการปรับปรุง งานแพทยศาสตรศึกษา ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2539 หลักสูตรใหม่แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา จำนวน 43 หน่วยกิต ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จหลักสูตรพร้อมปรับอัตรเงินเดือนใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2540 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลจึงเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ ระยะเวลา การศึกษา 1 ปี เป็นต้นมา

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2550 กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อ บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันและหลักการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย พ.ศ. 2546 และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

“ศิริราชสัมพันธ์ SIPN” ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้จัดโดยชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาลศิริราชงานรวมรุ่นศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล ศ.นพ.อภ...
26/08/2023

“ศิริราชสัมพันธ์ SIPN” ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้
จัดโดยชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาลศิริราช
งานรวมรุ่นศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

💖🥰บรรยากาศที่แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่เหนียวแน่นจริงๆ

รับน้องรุ่น 73 “รับน้อง รักน้อง”ณ หอประชุมราชแพทยาลัยวันนี้ 18 สิงหาคม 2566เรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะคะ ใครว่างเชิญมาพบเจอพี่น...
18/08/2023

รับน้องรุ่น 73 “รับน้อง รักน้อง”
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
วันนี้ 18 สิงหาคม 2566
เรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะคะ ใครว่างเชิญมาพบเจอพี่น้องกันค่ะ

บรรยากาศในห้องเรียน หลังกลับมาจากค่ายอาจารย์ที่สอนบอกว่า ครื้นเครง เป็นกันเอง เป็นที่น่ายินดี จนตอนนี้อาจารย์เจ็บคอแล้วค...
24/07/2023

บรรยากาศในห้องเรียน หลังกลับมาจากค่าย
อาจารย์ที่สอนบอกว่า ครื้นเครง เป็นกันเอง เป็นที่น่ายินดี จนตอนนี้อาจารย์เจ็บคอแล้วค่ะ ฮามินโฮ เฉียบ

📌กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแรกของปีนี้ รุ่น73 โครงการ"ค่ายพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงาม" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริ...
20/07/2023

📌กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแรกของปีนี้ รุ่น73 โครงการ"ค่ายพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงาม" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์​ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา​ เป็นประธานเปิดโครงการ​ฯ​ ขอให้นักศึกษา​มีความสุข​ สนุก​ ทุกกิจกรรม​ และบรรลุเป้าหมาย​ของโครงการฯค่ะ💗♥️

#โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช #ผู้ช่วยพยาบาลศิริราช #ค่ายพัฒนาจิต2566

เตรียมงานรับน้อง PN73 กันนะคะเชิญพี่ๆทุกรุ่นเลยค่ะ18 สิงหาคม 2566 8-16 น.ณ หอประชุมราชแพทยาลัยTheme กีฬาสี
17/07/2023

เตรียมงานรับน้อง PN73 กันนะคะ
เชิญพี่ๆทุกรุ่นเลยค่ะ
18 สิงหาคม 2566 8-16 น.
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
Theme กีฬาสี

30/06/2023

📌ประกาศรายชื่อ ((ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) ))

⏰ สามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
👇👇

https://si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66_ex/index.asp

💻 เข้าปริ้นท์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
👉🏻 >> ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1-4 กรกฎาคม 2566 > ดาวน์โหลด+ Print เอกสารสัญญา และศึกษารายละเอียด
👉🏻 >> เข้าร่วม Open chat โดยการสแกน QR Code ที่แนบในประกาศ
👉🏻 >> ทำสัญญาการเป็นนักศึกษา ที่ รพ.ศิริราช


☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

ยินดีกับความสำเร็จของพี่รุ่น 72 ด้วยนะคะ
21/06/2023

ยินดีกับความสำเร็จของพี่รุ่น 72 ด้วยนะคะ

20/06/2023

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ + ตรวจร่างกาย 🎉🎉
👇
https://si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66_ex/Document/PN66_EX02.pdf

👉🏻 สิ่งที่ต้องดำเนินการ >> ** login ด้วยเลขบัตรประชาชน **

💻 กรอกประวัติเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ + ทำบัตรผู้ป่วยใหม่
https://si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66_ex/apply_step_98.asp

***(กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาที่ รพ.ศิริราชแล้วไม่ได้ต้องลงทะเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่)***

⌛️กรุณาดำเนินการกรอกประวัติยืนยันสิทธิ์ + ทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ตามที่แจ้งในประกาศฯ กำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 21 มิ.ย. 66 ก่อนเวลา 12.00 น.

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

📍 ประกาศแจ้งจากทางโรงเรียน เนื่องจากวันนี้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 72 ✨ อาจไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่รั...
09/06/2023

📍 ประกาศแจ้งจากทางโรงเรียน

เนื่องจากวันนี้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 72

✨ อาจไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่รับโทรศัพท์

ขออภัยในความไม่สะดวก 🧡

ยินดีกับความสำเร็จของทุกคนนะคะ
08/06/2023

ยินดีกับความสำเร็จของทุกคนนะคะ

เรียนเอง จบเอง ทำหมวกเองสิคะ #ผู้ช่วยพยาบาลศิริราช #เรียนผู้ช่วยพยาบาล

08/06/2023

💓💓เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (รอบเพิ่มเติม)🎉🎉

📌 รอบนี้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ในการยื่นสมัคร

👉🏻 เปิดรับสมัคร 8-12 มิถุนายน 2566 ⏰

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66_ex/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

08/06/2023

📌ประกาศรายชื่อ ((ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566 ))

👇👇
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

👉🏻 เข้าปริ้นท์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
👉🏻 >> ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 8-14 มิถุนายน 2566

06/06/2023

📣ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(รอบเพิ่มเติม)

👉🏻 เนื่องจากมีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการรับ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลพยาบาล (รอบเพิ่มเติม)

⏰ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2566
💻 รายละเอียดอื่นๆรอติดตามทางเพจนะคะ

📝 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
♥️ อายุ 17-30 ปีบริบรูณ์
♥️ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.เทียบเท่า ม.ปลาย
♥️ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
♥️ แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ไม่เกิน 10 หน้า

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6467 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

📌รูปแบบการดาวน์โหลด Application Zoom ((สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom))👉🏻 สิ่งที่ต้องทำ >> ** ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล / เ...
19/05/2023

📌รูปแบบการดาวน์โหลด Application Zoom

((สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom))
👉🏻 สิ่งที่ต้องทำ >> ** ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล / เวลาเข้ามา Join a Meeting / ห้องสอบสัมภาษณ / รหัส Meeting ID **
เข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่รูปภาพ
👇👇

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

🧐 1. ทดลองระบบ (เข้าพร้อมกันทุกคน) วันจันทร์ ที่ 22 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น.

💻2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 23 พ.ค. 66 (เข้าห้องเพื่อรอสอบสัมภาษณ์ ก่อนเวลาสอบจริง 30 นาที)

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

18/05/2023

📌ประกาศรายชื่อ วัน-เวลา และรหัสเข้าสอบสัมภาษณ์ (Meeting ID)

((สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom))

👉🏻 สิ่งที่ต้องทำ >> ** ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล / เวลาเข้ามา Join a Meeting / ห้องสอบสัมภาษณ / รหัส Meeting ID **

เข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่รูปภาพ
👇👇
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

🧐 1. ทดลองระบบ (เข้าพร้อมกันทุกคน) วันจันทร์ ที่ 22 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น.

💻2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 23 พ.ค. 66 (เข้าห้องเพื่อรอสอบสัมภาษณ์ ก่อนเวลาสอบจริง 30 นาที)

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

📌 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เท่านั้น🌸 ขั้นตอนการกรอกหนังสือยินยอม (สำหรับหน้าที่ 2 ) 🌸💻 ปริ้นท์แบบฟอร์...
10/05/2023

📌 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เท่านั้น

🌸 ขั้นตอนการกรอกหนังสือยินยอม (สำหรับหน้าที่ 2 ) 🌸
💻 ปริ้นท์แบบฟอร์มตรวจร่างกาย และหนังสือยินยอม จากเว็บไซต์
https://www.si.mahidol.ac.th/.../Practi.../apply_step_98.asp
(หนังสือยินยอม)
📋 - อายุต่ำกว่า 20 ปี ปริ้นท์ทั้งหมด 3 หน้า กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง
📋 - ในส่วนของหน้าที่ 2 ต้องเป็นผู้ปกครองกรอกข้อมูลเท่านั้น พี่สาว/พี่ชาย ห้ามกรอก
📝 - อายุ 20 ปีบริบรูณ์ (นับจากวันที่กรอกข้อมูล) ปริ้นท์แค่หน้า 1
⌛️ - อัพโหลดหนังสือยินยอม
📌 ลิ้งค์ตัวอย่างหนังสือยินยอมhttps://www.si.mahidol.ac.th/.../Pra.../Document/PN66_23.pdf
📌 ลิ้งค์อัพโหลดเอกสาร (อัพโหลดเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น!)
https://www.si.mahidol.ac.th/.../Practical.../form_extra.asp

📌 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 🌸 ขั้นตอนการกรอกหนังสือยินยอม 🌸💻 ปริ้นท์แบบฟอร์มตรวจร่างกาย และหนังสือยินย...
09/05/2023

📌 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

🌸 ขั้นตอนการกรอกหนังสือยินยอม 🌸

💻 ปริ้นท์แบบฟอร์มตรวจร่างกาย และหนังสือยินยอม จากเว็บไซต์
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/apply_step_98.asp

(หนังสือยินยอม)
📋 - อายุต่ำกว่า 20 ปี ปริ้นท์ทั้งหมด 3 หน้า กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง
📝 - อายุ 20 ปีบริบรูณ์ (นับจากวันที่กรอกข้อมูล) ปริ้นท์แค่หน้า 1
⌛️ - อัพโหลดหนังสือยินยอม

📌 ลิ้งค์ตัวอย่างหนังสือยินยอมhttps://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/Document/PN66_23.pdf

📌 ลิ้งค์อัพโหลดเอกสาร (อัพโหลดเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น!)
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/form_extra.asp

08/05/2023

📢 ประกาศ
📌 เเจ้งเพื่อทราบ📌

💻 เอกสารใบตรวจร่างกาย และ หนังสือยินยอม

❌❌(ห้ามเซ็นต์สำเนาถูกต้องเด็ดขาด แนบไฟล์สแกนจากต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น!!)❌❌

08/05/2023

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ + ตรวจร่างกาย 🎉🎉
👇
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

👉🏻 สิ่งที่ต้องดำเนินการ >> ** login ด้วยเลขบัตรประชาชน **
💻 1. กรอกประวัติสอบสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/apply_step_98.asp

🖨 2. Print เอกสารการตรวจร่างกาย + หนังสือยินยอม
และทำตามขั้นตอนในประกาศฯ

🧐 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/Document/PN66_21.pdf
**การตรวจร่างกาย : สามารถตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐบาล และ รพ.เอกชน**

👌 แบบฟอร์มหนังสือยินยอม
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/Document/PN66_22.pdf

⌛️กรุณาดำเนินการกรอกประวัติยืนยันสิทธิ์ + ตรวจร่างกาย + หนังสือยินยอม ตามที่ประกาศฯ กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 พ.ค. 66

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

📌 แจ้งเพื่อทราบ👉🏻 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ + ตรวจร่างกาย วันที่ 2 พ.ค. 66 (เวลา 13.00 น.) เป็นต้นไป 🎉📌ผู้สมัค...
02/05/2023

📌 แจ้งเพื่อทราบ

👉🏻 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ + ตรวจร่างกาย วันที่ 2 พ.ค. 66 (เวลา 13.00 น.) เป็นต้นไป 🎉

📌ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง
👇👇👇
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

⌛️กรุณาดำเนินการกรอกประวัติยืนยันสิทธิ์ + ตรวจร่างกาย + หนังสือยินยอม ตามที่ประกาศฯ กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 พ.ค. 66

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

📷♥️ เก็บตกภาพบรรยากาศ Family Trip ของโรงเรียนในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​ มหาวิทยาลัยมหิดล 🌈ในวันที่ 1-2 เมษายน ...
24/04/2023

📷♥️ เก็บตกภาพบรรยากาศ Family Trip ของโรงเรียนในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​ มหาวิทยาลัยมหิดล 🌈ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน​ที่ผ่านมาค่ะ
🙏 ทั้งนี้​รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง​ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​ กล่าวเปิดงานและเป็นประธานเปิดงานฯพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม​ตลอด​ ​2​ วัน​ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น​และสนุกสนาน​ อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม&เสียงหัวเราะ🎉🍹
😍เพราะ เราคือคนบ้านเดียวกัน บ้านศิริราช💗

❌❌ปิดรับสมัครแล้วนะคะ ❌❌ วันนี้ชำระเงินวันสุดท้ายยย!!👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากส...
21/04/2023

❌❌ปิดรับสมัครแล้วนะคะ ❌❌ วันนี้ชำระเงินวันสุดท้ายยย!!

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลาไม่เกิน 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566

💻>>สามารถเข้าไปแก้ไขเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
👇🏻👇🏻
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/apply_step_10.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

❤️‍🔥รบกวนตรวจสอบสถานะการสมัคร และดำเนินการแก้ไขเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้ง ดังนี้ !!
20/04/2023

❤️‍🔥รบกวนตรวจสอบสถานะการสมัคร และดำเนินการแก้ไขเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้ง ดังนี้ !!

🔔ประกาศ🔔 แจ้งผู้สมัครทุกท่าน ☺️😊
หลังจากท่านกรอกข้อมูลและอัพเดทเอกสารการสมัครแล้ว
🔴โปรดเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และ การชำระเงิน🔴
🧐เพื่อตรวจสอบดูว่าเอกสารของท่าน (เรียบร้อย หรือ ต้องแก้ไข)

◾หากมีเอกสารต้องแก้ไข
👉คลิกเลือกข้อ 6. แก้ไขข้อมูล และใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และทำการแก้ไขตามรายละเอียดที่แจ้งในหน้าตรวจสอบสถานะการสมัคร

👉เมื่อผู้สมัครแก้ไขข้อมูลแล้วจะต้องทำการ ยืนยันข้อมูล ในขั้นตอน 2.3 ด้วย มิฉะนั้น สถานะใบสมัครจะเป็นยังไม่ยืนยัน 🙏

🫶 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ (จ-ศ 8.00-16.00 น.) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 6465

⌛️อย่ารอคอยวันเวลา ให้โชคชะตามากำหนด! 💓💓รับสมัครวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ หากเกินเวลาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะนะคะ ☺️...
20/04/2023

⌛️อย่ารอคอยวันเวลา ให้โชคชะตามากำหนด!
💓💓รับสมัครวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ
หากเกินเวลาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะนะคะ ☺️
⌛️ ต้องมีคะแนน A-Level 3 วิชา (ไทย,สังคม,อังกฤษ) 📚 ในการสมัคร!!

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
📌สมัครได้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. เท่านั้น)

🔴อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครกันด้วยนะคะ🔴⏳สามารถชำระเงินค่าสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2566หลังจากท่านกรอกข้อมูล แล...
19/04/2023

🔴อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครกันด้วยนะคะ🔴
⏳สามารถชำระเงินค่าสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2566

หลังจากท่านกรอกข้อมูล และอัพเดทเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว!!!
1.ดำเนินการปริ้นท์ใบ Pay-in ในเว็บไซต์รับสมัคร
2.ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สแกนจ่ายผ่านแอพ SCB ย้ำว่าแอพของ SCB เท่านั้น!! นะคะ
3.รอตรวจสอบสถานะหลังจากชำระเงิน ระบบจะอัพเดตภายใน 3 วันทำการ

**หลักฐานการชำระเงิน/สลิปการโอนเงิน ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆมาทั้งสิ้น**

-หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

ขอบคุณค่ะ 🙏

⌛️ เหลือเวลาอีกแค่ 2 วันสุดท้าย ⏰⏰⏰👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์ร...
19/04/2023

⌛️ เหลือเวลาอีกแค่ 2 วันสุดท้าย ⏰⏰⏰

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
📌สมัครได้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
⌛️ ต้องมีคะแนน A-Level 3 วิชา (ไทย,สังคม,อังกฤษ) 📚

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

⌛️ 3 วันสุดท้าย และท้ายสุดของการเปิดรับสมัคร 😆😄🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566📌สมัครได้ถึงวันที่ 20 ...
18/04/2023

⌛️ 3 วันสุดท้าย และท้ายสุดของการเปิดรับสมัคร 😆😄

🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
📌สมัครได้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
⌛️ ต้องมีคะแนน A-Level 3 วิชา (ไทย,สังคม,อังกฤษ) 📚

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465 / 0 2419 6466 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

⌛️ นับถอยหลังเหลือเวลาแค่อีก 10 วันเท่านั้น!!! ก่อนปิดรับสมัคร   ไม่สมัครแล้วจะรู้ได้ไง.... ว่าเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริ...
11/04/2023

⌛️ นับถอยหลังเหลือเวลาแค่อีก 10 วันเท่านั้น!!! ก่อนปิดรับสมัคร

ไม่สมัครแล้วจะรู้ได้ไง.... ว่าเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราชมันดีอย่างไร?? 😆😄

🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
📌สมัครได้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
⌛️ต้องมีคะแนน A-Level (ไทย สังคม อังกฤษ) 📚

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp
☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465-6 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

โปรดทราบ 📌  👉 เนื่องด้วยตอนนี้มีผู้สมัครหลายท่านเอกสารยังไม่เรียบร้อย และยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร  ⏳ ดังนั้น ก่อนจะถ...
05/04/2023

โปรดทราบ 📌
👉 เนื่องด้วยตอนนี้มีผู้สมัครหลายท่านเอกสารยังไม่เรียบร้อย และยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
⏳ ดังนั้น ก่อนจะถึงกำหนดวันปิดรับสมัครในวันที่ 20 เมษายน 2566 ⏰ นี้แล้วนั้น ทางโรงเรียนจะทำการติดต่อกลับหาผู้สมัครที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับโทรศัพท์เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อไป 👌

☎️☎️ เบอร์โทรศัพท์ 024196465 และ 024196466 เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทาง รร.ผู้ช่วยพยาบาลศิริราช หากเห็นเบอร์โทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไปข้างต้น รบกวนช่วยรับสายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 🌟✨⛅️🍂🌿🌱

04/04/2023

คนไม่รู้ คือ คนไม่ผิด 😎
แต่คนที่ไม่รู้จักเรียนรู้ คือ คนที่พลาดโอกาสดีดีในชีวิต 🥹

สำหรับวันนี้...ทางโรงเรียนมีรูปแบบเครื่องแต่งกายของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลศิริราช มานำเสนอ เผื่อนักศึกษาท่านใดสนใจ และอยากเห็นชุดนักศึกษาของผู้ช่วยพยาบาลศิริราช สามารถรับชมได้เลยจ้า! 😊😊

🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
📌สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
⌛️ไม่ต้องรอคะแนน A-Level ก็สามารถสมัครได้📚
👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰
💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/.../PracticalNurse66/index.asp
☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465-6 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

✨สมัครวันนี้ "โอกาสได้งานดีในอนาคต" 😇 18 วันนับจากนี้...อยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจ ❤️🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปี...
03/04/2023

✨สมัครวันนี้ "โอกาสได้งานดีในอนาคต"
😇 18 วันนับจากนี้...อยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจ ❤️

🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
📌สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
⌛️ไม่ต้องรอคะแนน A-Level ก็สามารถสมัครได้📚

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/.../PracticalNurse66/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465-6 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

อนาคตคือ💗 "ชีวิตที่เราลิขิตเอง" 💗🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566📌สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 20 เ...
30/03/2023

อนาคตคือ💗 "ชีวิตที่เราลิขิตเอง" 💗
🎉เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

📌สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 2566
📌สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
⌛️ไม่ต้องรอคะแนน A-Level ก็สามารถสมัครได้📚

👉🏻สำหรับผู้ที่สมัครแล้วอย่าลืม!! เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร ถ้าหากสถานะยังไม่สมบรูณ์รบกวนแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ⏰

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465-6 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

🎉((เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566))📌สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เม.ย. 2566⌛️ไม่ต้องรอคะแนน A-Lev...
22/03/2023

🎉((เปิดรับสมัคร นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566))

📌สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เม.ย. 2566

⌛️ไม่ต้องรอคะแนน A-Level ออกก็สามารถสมัครได้เลย📚

💻>>สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สแกนผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/education/PracticalNurse66/index.asp

☎️หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465-6 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.)

🔔ประกาศ🔔 แจ้งผู้สมัครทุกท่าน ☺️😊หลังจากท่านกรอกข้อมูลและอัพเดทเอกสารการสมัครแล้ว 🔴โปรดเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และ ...
21/03/2023

🔔ประกาศ🔔 แจ้งผู้สมัครทุกท่าน ☺️😊
หลังจากท่านกรอกข้อมูลและอัพเดทเอกสารการสมัครแล้ว
🔴โปรดเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และ การชำระเงิน🔴
🧐เพื่อตรวจสอบดูว่าเอกสารของท่าน (เรียบร้อย หรือ ต้องแก้ไข)

◾หากมีเอกสารต้องแก้ไข
👉คลิกเลือกข้อ 6. แก้ไขข้อมูล และใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และทำการแก้ไขตามรายละเอียดที่แจ้งในหน้าตรวจสอบสถานะการสมัคร

👉เมื่อผู้สมัครแก้ไขข้อมูลแล้วจะต้องทำการ ยืนยันข้อมูล ในขั้นตอน 2.3 ด้วย มิฉะนั้น สถานะใบสมัครจะเป็นยังไม่ยืนยัน 🙏

🫶 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ (จ-ศ 8.00-16.00 น.) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 6465

💖ด้วยความคิดถึง จึงมาหา😍🥰หนุ่มๆจาก ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)🚑🚑 แวะมาเยี่ยมอาจารย์ แบบไม่มีใคร arrest นะคะ📌ถ้าพี่ๆ...
10/03/2023

💖ด้วยความคิดถึง จึงมาหา😍🥰
หนุ่มๆจาก ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)🚑🚑 แวะมาเยี่ยมอาจารย์ แบบไม่มีใคร arrest นะคะ

📌ถ้าพี่ๆ เห็นโพสต์ รบกวนเปิดวาร์ป ด้วยนะคะ เผื่อว่าน้องๆอยากสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการทำงานค่ะ

พี่โจ วีระยุทธ (PN รุ่น 51)
พี่โหน่ง ธนาวุธ (PN รุ่น 71)
พี่เรศร์ อิศเรศร์ (PN รุ่น 60)

🔔แจ้งเพื่อทราบ ☺️😊หลังจากท่านกรอกข้อมูล และอัพเดทเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว 🔴อย่าลืมชำระเงินค่าสมัคร🔴 กันด้วยนะคะ 😊1.ด...
09/03/2023

🔔แจ้งเพื่อทราบ ☺️😊
หลังจากท่านกรอกข้อมูล และอัพเดทเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

🔴อย่าลืมชำระเงินค่าสมัคร🔴 กันด้วยนะคะ 😊
1.ดำเนินการปริ้นท์ใบ Pay-in ในเว็บไซต์รับสมัคร
2.ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สแกนจ่ายผ่านแอพ SCB ย้ำว่าแอพของ SCB เท่านั้น!! นะคะ
3.รอตรวจสอบสถานะหลังจากชำระเงิน ระบบจะอัพเดตภายใน 3 วันทำการ

**หลักฐานการชำระเงิน/สลิปการโอนเงิน ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆมาทั้งสิ้น**

⏳สามารถชำระเงินค่าสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2566

-หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2419 6465-6 ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

ขอบคุณค่ะ 🙏

ที่อยู่

โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024196465

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ป่วย.. กับการลงทะเบียน เห้อออออออ🧐 ยากเหลือเกิน
PN
ขอให้ใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีสั้น ๆ เพื่อสายสัมพันธ์ที่ยาวนานยั่งยืน
ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยดูเว็ปไซต์สื่อการเรียนรู้นี้ และทำแบบประเมิณออนไลน์ ให้ทางผู้จัดทำหน่อยน่ะค่ะ
เพื่อที่จะนำคำแนะนำติชมไปปรับปรุง และพัฒนาสื่อการเรียนรู้นี้ให้แก่รุ่นน้องของเราได้ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้ากันต่อๆไปค่ะ
ขอบคุณน่ะค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
เปิดรับสมัครวันไหนครับ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประกาศแนะนำรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน ที่คิโด้ สาขารัชดา นะคะ
ต้องการน้องๆที่มีใจรักเด็ก จบผู้ช่วยพยาบาลมาร่วมงานค่ะ

สมัครด่วน!! หรือสอบถามรายละเอียดที่ 09 1818 2465 นะคะ
ขอบคุณค่ะ
ฝากไว้เผื่อน้องๆ สนใจ

MeStamper เสื้อปั๊มอักษร ด้วยตรายาง
💏เสื้อทีมงาน เสื้อคู่ เสื้อครอบครัว
💋เลือกตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน เองได้ ปั๊มฟรี 2 บรรทัด
👍🏻👍🏻แค่คุณคิดคำ >> เราปั๊มให้
✨✨คุณมีคำ >> เรา MeStamper
⏰ไม่ต้องรอแห้ง
👕S-150฿ / M-160฿ / L-170฿ / XL-180 / 2XL-220฿ / เด็ก-120฿
Line ID: (มี@ด้วยนะครับ)
LINE: https://line.me/R/ti/p/%40mestamper
Inbox: https://facebook.com/MeStamperTH
#เสื้อปั๊มMeStamper #เสื้อปั๊ม
โปรเซ็นทรัลแล็บ ธัญญะคลองสาม
รับสมัครผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาขั้นต่ำ วุฒิม.3 - ปริญญาตรี
เงินเดือนเริ่มต้น 9000-15000 บาท
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจติดต่อ คุณโบว์ 089-4407373
#}