อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตประเวศ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตประเวศ ยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตประเวศ ฟรี

เขตประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง มีถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ฟากเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองแม่จัน คลองตาพุฒ คลองสิงห์โต และคลองสลุดเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลีและเขตบางนา มีคลองต้นตาล คลองปลัดเปรียง คลองวัด และคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง มีคลองเคล็ด คลองตาสาด คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย์ ลำรางหลังหมู่บ้านเอื้อสุข และคลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต

หน้าที่: 1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 2. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ 3. รักษาความสงบในเขตพื้นที่ 4. สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

เปิดเหมือนปกติ

21 สค. 2563 เมื่อเวลา 15.00 น. สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับสถานีดับเพลิงประเวศ อปพร. และ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัยในพื้นที่เขต...
21/08/2020

21 สค. 2563 เมื่อเวลา 15.00 น. สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับสถานีดับเพลิงประเวศ อปพร. และ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัยในพื้นที่เขตประเวศ ร่วมกันซักซ้อมปฏิบัติการตามแผน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

22/05/2020
สถานีดับเพลิงประเวศ

ไฟไหม้หญ้า ภาพแบบนี้ มีให้เห็นเป็นปกติ เกือบทุกวัน เหตุการณ์การปกติที่ไม่ปกติ วอนประชาชน เห็นใจ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่

https://www.facebook.com/953170944732926/videos/2308460812791320/

เหตุไฟไหม้​หญ้า​และ​กอง​ขยะ​ บริเวณ​เรียบ​ถนนกาญจนา​ภิเษก​ ระหว่าง​ ซอย​31​ และ​ ซอย​33​ แขวง​ประเวศ​ เขต​ประเวศ​ กรุงเทพ​ฯ​

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1465628153626398&id=571964582992764
18/05/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1465628153626398&id=571964582992764

📌📌ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่ง ศบค. โดยเคร่งครัด พร้อมให้รายงานผลการปฏิบัติงานปัญหา-ข้อแนะนำอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (17พ.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดและคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ คือ
🟠1. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ 1) การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 ยังคงใช้บังคับต่อไป 2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) มีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เฉพาะการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส หรือเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยยังงดเว้นการใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรม 3) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้สถานที่หรือการดำเนินกิจกรรมที่ ผว.กทม. และ ผวจ. เคยมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม 4) ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตาม 3) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งจัดระเบียบตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ ผว.กทม. ผวจ. หรือที่ทางราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย 5) ให้ ผว.กทม. และ ผวจ. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีคำสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันเพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการอื่นใดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และ
🟠2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รับทราบ ถือปฏิบัติ และออกคำสั่ง ตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ทั้ง 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด และไม่ต้องเพิ่มเติมกิจการ/กิจกรรมใด ๆ แต่อาจเสริมมาตรการในทางปฏิบัติได้ และให้สร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งฯ แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและมีความเห็นจะดำเนินการอื่นใดต่างไปจากข้อกำหนดฯ ให้รายงาน ศบค.มท. เพื่อจะได้รายงาน ศบค. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการตรวจสอบ และให้ทุกส่วนงานของ ศบค. ได้รับทราบ ก่อนดำเนินการ เพื่อประสานการปฏิบัติไม่ให้เกิดความลักลั่นรวมทั้งไม่ให้เกิดความสับสนต่อประชาชน และผู้ปฏิบัติงานได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อแนะนำมายัง ศบค.มท. ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน

แจ้งสมาชิก อปพร.เขตประเวศ และอาสาสมัครเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ...
03/04/2020

แจ้งสมาชิก อปพร.เขตประเวศ และอาสาสมัครเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางผู้บังคับบัญชาจึงแจ้ง ปรับเปลี่ยน เวลาเข้าเวร ตั้งจุดคัดกรอง จาก 3 ผลัด ให้เหลือ 2 กะ ดังนี้

#เขตประเวศร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้ม เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 แก่ประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก กรุงเทพ...
28/03/2020

#เขตประเวศร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้ม เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 แก่ประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร

วันนี้( 28 มี.ค.63​ ผลัดที่​1 เวลา​08.00 น.- 16.00 น.) : นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​ ฝ่ายเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงประเวศ​ กอรมน.กทม. ตั้งจุดตรวจคัดกรอง พร้อมให้คำแนะนำกับประชาชนที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด บริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ซอย 39 ซึ่งเขตประเวศ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสCOVID -19 และให้คำแนะนำกับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบประชาชนกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สำหรับการตั้งด่านฯดังกล่าว ตามที่นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.63 และต่อมานายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการตรวจคัดกรอง ให้คำแนะนำกับประชาชนที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด
..........................

เรียน ประธาน อปพร.และ อปพร.ทุกท่านผอ.เขตประเวศ(.) ขอความร่วมมือ อปพร.เขตประเวศทุกท่านสนับสนุนกำลัง ดังนี้ค่ะ(.)ช่วยจัดเว...
28/03/2020

เรียน ประธาน อปพร.และ อปพร.ทุกท่าน

ผอ.เขตประเวศ
(.) ขอความร่วมมือ อปพร.เขตประเวศทุกท่านสนับสนุนกำลัง ดังนี้ค่ะ
(.)ช่วยจัดเวรสลับหมุนเวียนเข้าร่วมปฏิบัติงานที่ด่านคัดกรอง (บริเวณหน้าร้านเจมโมซีฟู้ด)
(.)เฉพาะผลัดที่เขตประเวศได้รับมอบหมาย อย่างน้อยผลัดละ 2 คนนะคะ
(.)การแต่งกาย: เครื่องแบบ อปพร.
(.)รายงานตัวที่กองอำนวยการร่วม ก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
(.)การมาปฏิบัติหน้าที่ให้ลงชื่อในสมุดที่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะ
(.)อาหาร ผอ.เขต จัดเตรียมไว้ให้ค่ะ (ใครจะสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะคะ)

หมายเหตุ ฝ่ายมอบหมาย หัวหน้าเหว่าและน้องแท็กเป็นผู้ประสานงานกับสมาชิก อปพร.ทุกท่านนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาค่ะ
(.)ส่วนตรงจุดด่านคัดกรอง ประสาน จนท.เทศกิจนะคะ ในเรื่องการมอบหมายภารกิจในการช่วยปฏิบัติงานของเวรประเวศแต่ละผลัดค่ะ

การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านฯ
1.เจ้าหน้าที่เทศกิจแต่งเครื่องแบบ
2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แต่งกายสุภาพแขวนบัตรฯ
3.อปพร. แต่งเครื่องแบบ

ขอบคุณค่ะ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872877
28/03/2020
จัดกำลัง 3 พันนาย ตั้งด่านสกัดโควิด-19 ทั่วประเทศ 24 ชม.

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872877

จัดกำลังตำรวจ 3 พันนาย ตั้งด่านสกัดโควิด 359 จุดทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID-19 ป้องเหตุอาชญ...

ว.4 ว.35 ที่ตั้งนะครับผม
17/03/2020

ว.4 ว.35 ที่ตั้งนะครับผม

เรียน พี่น้อง อปพร.เรื่อง เลื่อนการจัดงาน "วัน อปพร."เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อ โรคโควิด 19 จึ...
10/03/2020

เรียน พี่น้อง อปพร.
เรื่อง เลื่อนการจัดงาน "วัน อปพร."

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อ โรคโควิด 19 จึงเลื่อนวันจัดงาน อปพร.ปี 2563 ออกไปก่อน

ขอให้พี่น้อง อปพร. ดูแลรักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับ เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 สมาชิก อปพร.เขตประเวศ ได้ร่วมกับทางสำนักงานเขตประเวศ และอีกหลายหน่วยง...
03/01/2020

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 สมาชิก อปพร.เขตประเวศ ได้ร่วมกับทางสำนักงานเขตประเวศ และอีกหลายหน่วยงาน ว.4 ณ จุดบริการประชาชนเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนแสควร์ ถนนศรีนครินทร์

วันที่ 24 พย. 62 ตั้งเวลา 08.00 น.สมาชิกอปพร. เขตประเวศ อาสาสมัคร ในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงาน อำนวยการจราจร ในงานประเพณี แข...
24/11/2019

วันที่ 24 พย. 62 ตั้งเวลา 08.00 น.สมาชิกอปพร. เขตประเวศ อาสาสมัคร ในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงาน อำนวยการจราจร ในงานประเพณี แข่งเรือคลองประเวศน์บุรีรัมย์ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ โดยมี เขตประเวศ 447,461,482,492,496,4837,4403,อาสาฯใหม่ฐานสุขาภิบาล 2,อาสาฯใหม่ ใต้ 42-00 สวนหลวง 723 อำนวยการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานดังกล่าว จนแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 15.00 น.

วันที่ 6 กันยายน2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับ สถานีดับเพลิงประเวศ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ได้ดำเนินการซักซ...
07/09/2019

วันที่ 6 กันยายน2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับ สถานีดับเพลิงประเวศ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2562 และอพยพหนีไฟ ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตประเวศ โดยมี อปพร. อาสากู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยยาเสพติดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การซักซ้อมตามแผน ดังกล่าวได้จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงมีเหตุเพลิงไหม้และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ. มีการซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสพเหตุ. เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รถที่ร่วมการฝึกในครั้งนี้ สดพ.ประเวศ 3 คัน รถกู้ชีพ มูลนิธิร่วมกตัญญู 2 คัน บลข.2 คัน. ทางศูนย์ประสานงาน อปพร.เขตประเวศขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

แจ้งสมาชิก อปพร.เขตประเวศ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่เขตประเวศ วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.ทางสำนักงานเขตปร...
04/09/2019

แจ้งสมาชิก อปพร.เขตประเวศ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่เขตประเวศ วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.ทางสำนักงานเขตประเวศ จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนข้อปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 จึงขอเชิญ สมาชิกทุกท่าน เข้าร่วม การฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 15.04 น.เกิดเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหล ภายในซอย เฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 7 แขวงดอกไม้ พื้...
04/09/2019

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 15.04 น.เกิดเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหล ภายในซอย เฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 7 แขวงดอกไม้ พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สถานที่เกิดเหตุเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มะระ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเพิงขายอาหารตามสั่ง เพลิงลุกไหม้ภาชนะเครื่องครัว ผนังเมทัลชีท พื้นที่เพลิงไหม้ประมาณ 2 ตารางเมตร. ประชาชนและอาสาสมัครร่วมกันดับเพลิงสงบเวลาประมาณ 15.22 น.ก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุมี นายวรรณใหม่ ชัยมงคล อายุ 36 ปีเป็นเจ้าของร้าน และในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย เป็นคนงานส่งแก๊ส ไม่ประสงค์ไป โรงพยาบาล สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มาจากวาล์วแก๊สชำรุด ประเวศ 447,461,ดอกไม้ 06 ว.4 ร่วมที่เกิดเหตุ รถที่ออก ว.4 สดพ.ประเวศ 2 คัน

วันที่ 10 สค. 62 เวลา 14.00 น. ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าฝ่ายปกครองเขตประเวศเจ้าหน้าที่สดพ. หัวหน้าสถานีดับเพลิงเขตประเวศ  ปร...
10/08/2019

วันที่ 10 สค. 62 เวลา 14.00 น. ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าฝ่ายปกครองเขตประเวศ
เจ้าหน้าที่สดพ.
หัวหน้าสถานีดับเพลิงเขตประเวศ
ประธาน อปพร.เขตประเวศ
อปพร.เขตประเวศ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ฐานนครหลวง
ฐานอ่อนนุช
ฐานเฉลิมพระเกียรติ
อปพรและอาสาสมัครคลองเตย สวนหลวง
อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกัน
และพี่-น้อง อ.บ.ภ.
ได้ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณแม่ของ นาย พรสิทธิวัฒนธำรงศักดิ์ (ต่อ) ประเวศ 405 ณ เมรุวัดมหาบุศย์ ทั้งนี้ทางศูนย์ประสานงาน อปพร. เขตประเวศ ขอร่วมไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้ง

20/03/2019
23/11/2561 เวลา 19.00 น.รับแจ้งจาก ประเวศ 447,461,48-37 ว.25 เหตุ 501 ทำลายรังต่อ ภายในวัดทุ่งลานนา จุดเกิดเหตุอยู่ในบริ...
24/11/2018

23/11/2561 เวลา 19.00 น.รับแจ้งจาก ประเวศ 447,461,48-37 ว.25 เหตุ 501 ทำลายรังต่อ ภายในวัดทุ่งลานนา จุดเกิดเหตุอยู่ในบริเวณอาคารของวัดทุ่งลานนา กำลังทั้งหมด สามารถดำเนินการได้เป็นที่เรียบร้อย

21/11/2561 เวลา 15.38 น.รับแจ้งจากประเวศ 462 เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าและกองขยะ ภายในซอย เฉลิมพระเกียรติ 28 แยก 4 ประเวศ 46...
24/11/2018

21/11/2561 เวลา 15.38 น.รับแจ้งจากประเวศ 462 เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าและกองขยะ ภายในซอย เฉลิมพระเกียรติ 28 แยก 4 ประเวศ 462,44-06,44-52 พร้อม รถ บลข.ฐานเฉลิมพระเกียรติ ว.25 ที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุ เป็นเพลิงไหม้หญ้าและกองขยะประเภทโฟม กำลังทั้งหมดร่วมกันใช้น้ำดับจนเพลิงสงบ เวลา 16.10 น.รวมเวลา 32 นาที พื้นทึ่เสียหายประมาณ 50 ตารางวา รถที่ออก ว.4 รถโครงการ สดพ.ย่อยประเวศ 1 คัน รถน้ำอัมรินทร์ประเวศ 2 คัน บลข.ฐานเฉลิมพระเกียรติ 1 คัน

16/11/2561 เวลา 19.30 น.รับแจ้งจากศูนย์ อุบัติภัย เหตุแก๊สรถยนต์รั่วไหล ภายในซอย อ่อนนุช 88/3-1 สดพ.ย่อยประเวศ เขต.ประเว...
16/11/2018

16/11/2561 เวลา 19.30 น.รับแจ้งจากศูนย์ อุบัติภัย เหตุแก๊สรถยนต์รั่วไหล ภายในซอย อ่อนนุช 88/3-1 สดพ.ย่อยประเวศ เขต.ประเวศ 402 พร้อม รถ บลข.ว.25 ที่เกิดเหตั คอนโด ลุมพินี ภายในซอยอ่อนนุช88/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเป็นรถนั่งบุคคลยี่ห้อเกีย สีแดง ทะเบียน 1กถ 4824 กรุงเทพมหานคร ใช้เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินและแก๊สแอลพีจี สาเหตุเกิดจากวาล์ว เปิด-ปิดชำรุด เจ้าหน้าที่ได้ทำการระบายแก๊สออกจากถังเป็นที่เรียบร้อย รถที่ออก ว.4 รถ สดพ.ย่ อยประเวศ 1 คัน รถ บลข.1 คัน

15/11/2561 เวลา 22.25 น.เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าและกองขยะภายในซอย อ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-1 ประเวศ 402 พร้อมกำลัง สวนหลวง 7...
14/11/2018

15/11/2561 เวลา 22.25 น.เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าและกองขยะภายในซอย อ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-1 ประเวศ 402 พร้อมกำลัง สวนหลวง 789,14-60 และรถ บลข.ว.25 ทึ่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้หญ้าและกองขยะในที่ว่างเปล่า กำลังทั้งหมดร่วมกันใช้น้ำดับจนเพลิงสงบเวลา 23.33 น. รถทึ่ออก ว.4 สดพ.ย่อยประเวศ 1 คัน รถอัมรินทร์ประเวศ 1 คัน รถ บลข.2 คัน

10/11/2561 เวลา 17.12 น.รับแจ้งจาก ศูนย์ อุบัติภัย เหตุ 201 เพลิงไหม้กองขยะ ภายในซอย อ่อนนุช 66 ชุมชนคลอง มะขามเทศ ประเว...
10/11/2018

10/11/2561 เวลา 17.12 น.รับแจ้งจาก ศูนย์ อุบัติภัย เหตุ 201 เพลิงไหม้กองขยะ ภายในซอย อ่อนนุช 66 ชุมชนคลอง มะขามเทศ ประเวศ 44-52,48-55 สวนหลวง 7-89 กู้ภัยดอกไม้ 06 สดพ.ย่อยประเวศ ว.25 ที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นเพลิงลุกไหม้กองขยะรถน้ำ สดพ.1 คันเพียงพอ ใช้น้ำดับเพลิงสงบเวลา 17.38 น.รถที่ออก ว.4 รถ สดพ.ย่อย ประเวศ 1 คัน บลข.ประเวศ 1 คัน

9/11/2561 เวลา 13.00 น.รับแจ้งเหตุ ว.40 มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย บริเวณปากซอย เฉลิมพระเกียรติ 62 ในที่เกิดเหตุเป็นรถพ...
10/11/2018

9/11/2561 เวลา 13.00 น.รับแจ้งเหตุ ว.40 มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย บริเวณปากซอย เฉลิมพระเกียรติ 62 ในที่เกิดเหตุเป็นรถพ่วง รถมอเตอร์ และรถนั่งบุคคลจำนวน 3 คัน อปพร.เขตรหัสประเวศ 447,461 และลูกข่ายฐาน ศรีสวัสดิ์ นาม สุพจน์ ว.10 ในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้เสียชีวิต กู้ภัยวันเวร ดำเนินการต่อเนื่อง

3/11/2561 เวลา 12.21 น.รับแจ้งจากประเวศ 447,461 สุขาภิบาล 2-035,007 ว.4 ตรวจสอบ เหตุ ว.40 ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 25 ระหว่าง...
03/11/2018

3/11/2561 เวลา 12.21 น.รับแจ้งจากประเวศ 447,461 สุขาภิบาล 2-035,007 ว.4 ตรวจสอบ เหตุ ว.40 ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 25 ระหว่างรถนั่งส่วนบุคคลกับรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายกู้ชีพบางเลน นำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาล สิรินธร

31/10/2561 เวลา 18.31น.รับแจ้งจากพระราม เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าในที่ว่างเปล่า ภายในซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 16,...
02/11/2018

31/10/2561 เวลา 18.31น.รับแจ้งจากพระราม เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าในที่ว่างเปล่า ภายในซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 16,18,26 ประเวศ 402 พรัอมรถ บลข.สวนหลวง 50,485,789,13-05 รถ บฉ.สวนหลวง รถน้ำอัมริทร์ประเวศ กู้ภัยจุด ดอกไม้ 06 ว.25 ที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้หญ้าและป่าปรือลุกลามเป็นวงกว้าง กำลังทั้งหมดร่วมกันใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบเวลา 20.05 น.พื้นที่เสียหายประมาณ 2 ไร่ ห่างจากบ้านเรือนประชาชนประมาณ 2 เมตร รถที่ออก ว.4 สดพ.ย่อย ประเวศ 1 คัน บลข.ประเวศ 1 คัน รถน้ำอัมรินทร์ประเวศ 1 คัน บฉ.สวนหลวง 1 คัน

31/10/2561 เวลา 13.00 น.รับแจ้งจากอัมรินทร์ประเวศ เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าและป่าปรือในที่ว่างเปล่า ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ...
02/11/2018

31/10/2561 เวลา 13.00 น.รับแจ้งจากอัมรินทร์ประเวศ เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าและป่าปรือในที่ว่างเปล่า ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ 28 แยก 16-18 พระโขนง1 ประเวศ 405,480 บลข.1 คันรถอัมรินทร์ประเวศ 2 คัน สดพ.ย่อยประเวศ บางนา พระโขนง สถานีละ 1 คัน ว.25 ที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้หญ้าและป่าปรือในที่รกร้างว่างเปล่า กำลังทั้งหมดร่วมกันใช้น้ำดับเพลิงสงบเวลา 16.00 น.พื้นที่เสียหายประมาณ 60 ไร่

31/10/2561 เวลา 12.34 น.รับแจ้งจากประเวศ 44-52 เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าถนนพัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ 441,447,449,44-52 ใต้ 13-...
02/11/2018

31/10/2561 เวลา 12.34 น.รับแจ้งจากประเวศ 44-52 เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้าถนนพัฒนาการตัดใหม่ ประเวศ 441,447,449,44-52 ใต้ 13-56 ว.25 ทึ่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้หญ้าในที่ว่างเปล่าลุกลามติดอู่ซ่อมรถยนต์บางส่วนกำลังทั้งหมดร่วมกันใช้น้ำดับจนเพลิงสงบเวลา 14.30 น.พื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่ รถที่ออก ว.4 สดพ.ย่อย สุขุมวิท 2 คัน รถน้ำอัมรินทร์ประเวศ 1 คัน บลข.ประเวศ 3 คัน บลข.เจ้าพระยาคันที่ 5-1 คัน

30/10/2561 เวลา 12.54 น.เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 แยก 10 รถอัมรินทร์ ว.10 ใช้น้ำดับจนเพลิงสงบ
02/11/2018

30/10/2561 เวลา 12.54 น.เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 แยก 10 รถอัมรินทร์ ว.10 ใช้น้ำดับจนเพลิงสงบ

30/10/2561 เวลา 05.44 น.รับแจ้งเหตุ 204 เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ชุมชนมหาดไทย 4 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 6 แข...
02/11/2018

30/10/2561 เวลา 05.44 น.รับแจ้งเหตุ 204 เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ชุมชนมหาดไทย 4 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 6 แขวง ดอกไม้ เขต.ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเวศ 44-52 ว.25 ที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน เสียหาย จำนวน 1 หลังคาเรือน เพลิงสงบ เวลา 06.02 น.รวมเวลา 18 นาทีนับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ รถทึ่ออก ว.4 สดพ.ย่อยประเวศ 2 คัน รถอัมรินทร์ประเวศ 2 คัน บลข.ประเวศ 1 คัน

29/10/2561 เวลา 09.54 น.รับแจ้งจากประเวศ 468 เหตุ ว.40 พลิกคว่ำด้วยตัวเองสาเหตุมาจากมีคราบน้ำมันตกหล่นบนพื้นผิวการจราจร ...
02/11/2018

29/10/2561 เวลา 09.54 น.รับแจ้งจากประเวศ 468 เหตุ ว.40 พลิกคว่ำด้วยตัวเองสาเหตุมาจากมีคราบน้ำมันตกหล่นบนพื้นผิวการจราจร ถนน คู่ขนาน มอเตอร์เวย์ขาเข้า ก.ม.3+546 คลองบ้านม้าบน มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย กู้ภัยสยามนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เพชรเวช ตามสิทธิ์การรักษา

วันที่ 28 ตค.61เวลาประมาณ 23.11 น.อาสาสมัครรับแจ้ง ขอความช่วยเหลือจับงูในซอย อ่อนนุช 84 ตรวจสอบพบเป็น งูเหลือมยาว 1.50 เ...
29/10/2018

วันที่ 28 ตค.61เวลาประมาณ 23.11 น.อาสาสมัครรับแจ้ง ขอความช่วยเหลือจับงูในซอย อ่อนนุช 84 ตรวจสอบพบเป็น งูเหลือมยาว 1.50 เมตร เขตประเวศ 447,461 และสุขาภิบาล 2007 ดำเนินการจับ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อย

23/10/2561 เวลา 22.22 รับแจ้งจาก อปพร.เขตประเวศ นามเรียกขาน เขตประเวศ 447,461 ว.4 เหตุ 501 จับงู ภายในซอย อ่อนนุช 61 แยก...
23/10/2018

23/10/2561 เวลา 22.22 รับแจ้งจาก อปพร.เขตประเวศ นามเรียกขาน เขตประเวศ 447,461 ว.4 เหตุ 501 จับงู ภายในซอย อ่อนนุช 61 แยก 2 ดำเนินการเรียบร้อย เป็นงูเหลือมยาวประมาณ 1 เมตรนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

22/10/2561 เวลา 20.15 น.รับแจ้งจาก อปพร.เขตประเวศ นามเรียกขาน เขตประเวศ 447,461 ตรวจสอบเหตุ ว.40 บริเวณถนน สุขาภิบาล 2 ซ...
23/10/2018

22/10/2561 เวลา 20.15 น.รับแจ้งจาก อปพร.เขตประเวศ นามเรียกขาน เขตประเวศ 447,461 ตรวจสอบเหตุ ว.40 บริเวณถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 2 ที่เกิดเหตุ ว.40 เป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายเป็นหญิง เขตประเวศ 447,461 นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สิรินธร

21/10/2561 เวลา 08.30 น.สำนักงานเขต.ประเวศ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...
21/10/2018

21/10/2561 เวลา 08.30 น.สำนักงานเขต.ประเวศ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ ณ.บริเวณหน้าหมู่บ้านไทม์โฮม ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 44 แขวงดอกไม้ เขต.ประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี เขต.ประเวศ 1 เป็นประธานในพิธี กำลัง อปพร.เขต.ประเวศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต.ประเวศ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มาร่วมกันปลูกป่าจนแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 13.00 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00น.คณะกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน  ณ ห้องวิทยุศูนย์ปร...
21/10/2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00น.คณะกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ณ ห้องวิทยุศูนย์ประสานงาน อปพร.เขตประเวศ

วันที่ 17 ตค. เมื่อเวลา 11.56 น. รับแต้งมีเหตุเพลิงไหม้หญ้า ใกล้เคียง ดีคอนโด ถนน คู่ขนาน Motorway ฝั่งขนเข้า. อาสาสมัคร...
17/10/2018

วันที่ 17 ตค. เมื่อเวลา 11.56 น. รับแต้งมีเหตุเพลิงไหม้หญ้า ใกล้เคียง ดีคอนโด ถนน คู่ขนาน Motorway ฝั่งขนเข้า. อาสาสมัคร อปพร. จนท.สดพ. รถน้ำอัมรินทร์ ร่วมกันระงัยเหตุดังกล่าวไม่ให้ลุกลาม. เพลิงสงบในเวลาต่อมา

ที่อยู่

ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 83 ศูนย์ อปพร. เขตประเวศ
Bangkok
10250

เบอร์โทรศัพท์

66819152566

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตประเวศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตประเวศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คุณลุงหลงทางครับ