กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ Department of Older Persons (DOP) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม...
07/12/2021

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมหารือในเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ มิติเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...
07/12/2021

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ให้การสัมภาษณ์กับ คุณจักรชลัช น้อยเคลือบ นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในประเด็น เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางไซเบอร์ของผู้สูงอายุไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการ...
04/12/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ภาคเหนือและนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวปิดการประชุมฯ สำหรับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุควิถีชีวิตใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุประจำหวัด “1 ชมรมผู้สูงอายุ 1 แผนงาน” และการยื่นขอเงินสนับสนุนโครงการและการกู้ยืมเงินรูปแบบออนไลน์กองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยว และการทำงานร่วมกันผลักดันศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง เกิดรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาผู้สุงอายุให้มีคุณภาพและมีพลังช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในฐานะ “พลังของสังคม” ผ่านระบบ Zoom video conference โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยประธานและกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ ศพส. ภาคเหนือ จำนวน 120 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตล...
04/12/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบสิทธิให้กับผู้แทนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. คณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่ง "โครงการบ้านเคหะสุขประชา" เป็นการพลิกโฉมประเทศไทย จากวิกฤตสู่โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ให้ประชาชนมีอาชีพ มีความหวัง และรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ผู้อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆเริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 2  อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก...
04/12/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คนพิการทั่วประเทศ ผู้แทนคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและค...
04/12/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการหารือการเตรียมข้อมูลนำเสนอนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมี นางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมหารือดังกล่าว

กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมงาน “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” พร้อมร่วมกิจกรรม “จิ...
03/12/2021

กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมงาน “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” พร้อมร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.45 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดงาน “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งแสดงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้
ลงมือปฏิบัติด้วยความร่วมมือร่วมใจ องค์กรเกิดพลังและความสามัคคี เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ 13 หน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันภายใต้มาตรการป้องกัน Covid - 19 อย่างเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางอภิญญา ชมภูม...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดี เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2021” โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้สนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับกระทรวง พม. นำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอาชีพของคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส มาร่วมจำหน่ายภายในงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. รวมทั้งบูธของผู้ประกอบการ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เข้าร่วมงาน ณ พื้นที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการบันทึกเทปพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและค...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกับศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Google meeting

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมรับชมงานประกาศรางวัล อันทรงเกียรติ Digital Government Awards 2021 รางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 ผ่านทาง YouTube ช่อง DGA Thailand โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 แบ่งรางวัล 5 ประเภททั้งหมด 33 รางวัลประกอบด้วย
ประเภทที่ 1 รางวัลรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานที่มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมที่โดดเด่น จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็น
- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลักจำนวน 8 รางวัล
- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆเป็นหลัก จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัดจำนวน 5 รางวัล
ประเภทที่ 2 รางวัลเฉพาะด้านประจำปีจำนวน 10 รางวัลแบ่งเป็น
- รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governmence) จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 5 รางวัล
ประเภทที่ 3 รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021 จำนวน 1 รางวัล
ประเภทที่ 4 รางวัลพัฒนาการดีเด่นจำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น
- รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบายกำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่นๆเป็นหลัก จำนวน 1 รางวัล
ประเภทที่ 5 รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 3 รางวัล
โดยกระทรวง พม. มีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เข้ารับรางวัล
รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก
หลังจากนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ และคณะกรรมการ
จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยและประเด็นนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนา” โดย คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการจัดงานเปิดตัวรายงานการประเมินผลระยะครึ่งแผนปฏิบัติการะดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงในสตรี (Make the Leap, Take the Leap: The official Launch of the Mid-Term Review Report of the ASEAN Regional of Action on the Elimination of Violence Against Women (RPA-EVW)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าของอาเซียนเรื่องการป้องกันและตอบสนองต่อประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กตลอดจนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติดังกล่าวในระยะต่อไป ผ่านระบบ Zoom video conference

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการจัดงานเปิดตัวรายงานการประเมินผลระยะครึ่งแผนปฏิบัติการะดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงในสตรี (Make the Leap, Take the Leap: The official Launch of the Mid-Term Review Report of the ASEAN Regional of Action on the Elimination of Violence Against Women (RPA-EVW)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าของอาเซียนเรื่องการป้องกันและตอบสนองต่อประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กตลอดจนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติดังกล่าวในระยะต่อไป ผ่านระบบ Zoom video conference

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน มณีเจ็ดแสง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) ...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน มณีเจ็ดแสง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามข้อสั่งการของ รมว.พม. ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

02/12/2021

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,971 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,096,866 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,003,730 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 20,753 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,125,729 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 2,031,156 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 20,847 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 ธันวาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 93,753,156 โดส
----------------------------
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 218,111 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 247,226 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 56,356 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

02/12/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
รวม 4,971 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,599 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 163 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,096,866 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 5,402 ราย
หายป่วยสะสม 2,003,730 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,726 ราย
---------------------
เสียชีวิต 33 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...
01/12/2021

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองค์รวม โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ...
01/12/2021

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Video conference
โดยกิจกรรมในวันนี้ (1 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย
- การนำเสนอทิศทางและภาพรวมสถานการณ์ แนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากการจัดทำโครงการ และการสรุปผลการประชุม ฯ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรม...
01/12/2021

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ พม. สร้างสุข ฟื้นฟูอุทกภัย โดยมี นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ มอบเก้าอี้พาสุขจำนวน 30 ชุด มอบป้ายบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 5 หลัง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูาอาศัยผู้สูงอายุ 5 หลัง มอบป้ายบ้านพอเพียง (พอช.) 388 หลัง มอบเงินสงเคราะห์ 30 ราย มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางกระสั้น กิจกรรมเปิดครัว พม. และร่วมประกอบอาหาร รวมถึงลงพื้นที่ร่วมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะร่วมกับเทศบาลตำบลบางกระสั้นและเครือข่าย โดยมี คณะผู้บริหาร พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กร...
01/12/2021

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังการแจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินกรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตลอดจนขอบเขต ระยะเวลา อำนาจหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ รวมถึงแจ้งการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ โดยมี นางรสสุคนธ์ เคนพะนาน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 พร้อมคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ที่อยู่

อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 20 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4. บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วิสัยทัศน์ปี 2559 “มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626424335

เว็บไซต์

www.dop.go.th

ผลิตภัณฑ์

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรมกิจการผู้สูงอายุ
ขออนุญาตแอดมินค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเวิร์คช็อปออนไลน์ โครงการ "วัยเก๋าเตือนภัย" เวิร์คช็อปเพื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุในเรื่องภัยกลโกง เพื่อให้รู้เท่ากัน และป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ลงทะเบียนเข้าร่วม...ฟรี! รายละเอียดตามโพสต์ที่แนบมาค่ะ https://www.facebook.com/101506498773060/photos/a.101697465420630/176955591228150/ ขอบคุณค่ะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกทม.และ #เจ้าหน้าที่จากเขตคันนายาว ที่ได้อุตส่าห์เดินทางนำถุงยังชีพมาส่งให้ถึงที่เลย ถึงแม้จะไม่มากแต่อย่างน้อยทำให้รู้ว่า #เจ้าหน้าที่ๆดีดียังมีอยู่จริง และต้องขอบคุณมากที่สุดคือคุณพี่ #ณัฐธิดา เจ้าที่ๆคอยประสานงานให้นุ๋ค่ะ🙏🙏🙏
เงินคนพิการเข้าวันไหนแล้วไ้เท่าไร
เพียงเงินบริจาคคนละนิดของท่าน สามารถช่วนเติมเต็ม ความรัก ให้กับน้องๆ ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาด covid 19 เพื่อให้ผู้สูงอายุสดใส เด็กๆสุขสันต์ตามที่พวกเราตั้งใจ
จะติดต่อและสอบถามเรื่องการเปิดรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในหน่วยงาน จะมีช่องทางไหนที่สะดวกในการติดต่อได้รวดเร็วไหมคะ เช่นทางไลน์น่ะค่ะ ปัจจุบันอยู่กทม.น่ะค่ะ