กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ Department of Older Persons (DOP) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(18)

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด...
04/01/2021

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ผส. พม. วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 (ระลอกใหม่) เพื่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุวันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. นาง...
04/01/2021

ผส. พม. วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 (ระลอกใหม่) เพื่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ

วันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมผู้บริหารกรม แจ้งสถานการณ์ Covid-19 และการประกาศคำสั่ง ศบค เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯ เพื่อกำชับ ทบทวนความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ระลอกใหม่) ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และมอบกองที่เกี่ยวข้อง ประสานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นไปตามข้อสั่งการและประกาศมาตรการข้อกำหนดของรัฐบาลโดยเคร่งครัด
โดยกำหนดให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12 แห่ง งดรับกิจกรรมจากบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง/กำชับบุคลากรป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากาก ตลอดเวลา / ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน /ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำหนดเส้นทางการเข้าออก พร้อมทั้งมีการวัดไข้ บุคลากรและผู้สูงอายุ และใช้ QR code ไทยชนะ ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกกองปรับปรุงแผนการทำงาน และ กิจกรรม ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ Covid 19 เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ที่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ และบริหารงาน บริหาร งบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย
กำหนดการ WFH ในเบื้องต้น 50% โดยให้สามารถบริหารงาน และบริการประชาชนได้
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน อพม(ด้านผู้สูงอายุ) และผู้สูงอายุในพื้นที่ปฏิบัติงานของทุก ศพส และ ศพอส ให้เข้าใจวิธีการดูแลตนเอง ในครอบครัวในชุมชน พร้อมทั้ง นำพลังผู้สูงอายุเป็นต้นแบบในการร่วมดูแลตนเอง และ รับผิดชอบสังคม ในสถานการณ์ Covid 19
อธิบดีฯ ได้มอบแนวทางการดูแลตนเองของบุคลากรทุกคนโดยงดการเข้าไปในพื้นที่ และ กิจกรรมที่เสี่ยง และปฏิบัติตนตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และหากมีความเสี่ยงใดๆ ให้แจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมดังกล่าว รองอธิบดีฯนางอภิญญา ชมภูมาศ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก และ ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ไทยรู้สู้โควิด
04/01/2021

ไทยรู้สู้โควิด

🧐 รู้หรือไม่ ? ส่วนไหนของมือที่มักล้างไม่สะอาด ?? 🤨
😁👉🏻 เฉลย: บริเวณปลายนิ้วมือ - ส่วนนิ้วโป้ง - ร่องระหว่างนิ้ว - เส้นลายมือ
👐🦠 การล้างมือไม่สะอาดทำให้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)👐🦠
🧼🚰 ล้างมืออย่างถูกวิธี ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เข้มข้น 70% ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาที ให้ทั่วมือ 🧴
💪💪 สุขภาพดี เริ่มต้นที่มือสะอาด🤲🚿
ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
04/01/2021

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...http://ssss.network/no4a3

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #ป้องกันโควิด-19 #สวมหน้ากาก #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ

ผส. พม. วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 (ระลอกใหม่) เพื่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุวันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. นาง...
04/01/2021

ผส. พม. วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 (ระลอกใหม่) เพื่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ

วันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมผู้บริหารกรม แจ้งสถานการณ์ Covid-19 และการประกาศคำสั่ง ศบค เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯ เพื่อกำชับ ทบทวนความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ระลอกใหม่) ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และมอบกองที่เกี่ยวข้อง ประสานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นไปตามข้อสั่งการและประกาศมาตรการข้อกำหนดของรัฐบาลโดยเคร่งครัด
โดยกำหนดให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12 แห่ง งดรับกิจกรรมจากบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง/กำชับบุคลากรป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากาก ตลอดเวลา / ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน /ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำหนดเส้นทางการเข้าออก พร้อมทั้งมีการวัดไข้ บุคลากรและผู้สูงอายุ และใช้ QR code ไทยชนะ ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกกองปรับปรุงแผนการทำงาน และ กิจกรรม ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ Covid 19 เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ที่สามารถให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ และบริหารงาน บริหาร งบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย
กำหนดการ WFH ในเบื้องต้น 50% โดยให้สามารถบริหารงาน และบริการประชาชนได้
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน อพม(ด้านผู้สูงอายุ) และผู้สูงอายุในพื้นที่ปฏิบัติงานของทุก ศพส และ ศพอส ให้เข้าใจวิธีการดูแลตนเอง ในครอบครัวในชุมชน พร้อมทั้ง นำพลังผู้สูงอายุเป็นต้นแบบในการร่วมดูแลตนเอง และ รับผิดชอบสังคม ในสถานการณ์ Covid 19
อธิบดีฯ ได้มอบแนวทางการดูแลตนเองของบุคลากรทุกคนโดยงดการเข้าไปในพื้นที่ และ กิจกรรมที่เสี่ยง และปฏิบัติตนตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และหากมีความเสี่ยงใดๆ ให้แจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมดังกล่าว รองอธิบดีฯนางอภิญญา ชมภูมาศ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก และ ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
04/01/2021

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มาแล้วๆ ไลน์ให้คำปรึกษา พูดคุย เรื่อง "บ้าน" แบบไหน -เข้าใจ- ผู้สูงอายุ 👵🧓🏠 🏡 เชิญเข้าร่วม 🏡เพื่อเข้ามาหาคำตอบ ได้ที่ LI...
04/01/2021

มาแล้วๆ ไลน์ให้คำปรึกษา พูดคุย เรื่อง "บ้าน" แบบไหน -เข้าใจ- ผู้สูงอายุ 👵🧓🏠

🏡 เชิญเข้าร่วม 🏡
เพื่อเข้ามาหาคำตอบ ได้ที่ LINE OPENCHAT คลิกเลย (>)

(')บ้านอยู่ดี(') https://line.me/ti/g2/lCx-QAOQnvtSNlG1PceyeA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=defaul

ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
03/01/2021

ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องเปิด 20 อาชีพ
แห่งโลกอนาคต ตลาดต้องการหลังยุคโควิด-19 จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน พบว่า

ตำแหน่งที่นายจ้างกำลังต้องการมากขึ้นซึ่งรายงาน Jobs of Tomorrow report ของ The World Economic Forum ได้สรุป 20 อันดับแรก ได้แก่

1.นักวิเคราะห์ข้อมูลและData Scientists
2.ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning
3.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data
4.ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ดิจิทัล
5.ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการอัตโนมัติ
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ
7.ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงดิจิทัล
8.นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยข้อมูล
9.นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
10.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things
11.Project Managers
12.ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบริการธุรกิจ
13.ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย
14.วิศวกรหุ่นยนต์
15.ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
16.นักวิเคราะห์การจัดการและองค์กร
17.วิศวกร FinTech
18.ช่างกลและช่างซ่อมเครื่องจักร
19.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
20.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง

กรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอนำเสนอ.. “แหล่งข่าว SURE ไม่มี FAKE รู้ทันสถานการณ์ COVID-19” 5 แหล่งข่าวที่คอยรายงานสถานการณ์โค...
03/01/2021
แหล่งข่าว “Sure” ไม่มี “Fake” รู้ทันสถานการณ์ COVID-19

กรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอนำเสนอ.. “แหล่งข่าว SURE ไม่มี FAKE รู้ทันสถานการณ์ COVID-19” 5 แหล่งข่าวที่คอยรายงานสถานการณ์โควิด-19 ที่น่าเชื่อถือ จากแหล่งข่าว “SURE” ไม่มี “FAKE” รู้ทันสถานการณ์ COVID-19
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เท่าทันเหตุการณ์เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันกลับมีข่าวปลอม หรือ “Fake News” ที่คอยรายงานข่าวเท็จอยู่มากมาย โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและสร้างความสับสนได้

วันนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอนำเสนอ.. “แหล่งข่าว SURE ไม่มี FAKE รู้ทันสถานการณ์ COVID-19” 5 แหล่งข่าวที่คอยรายงานสถานการณ์โควิด-19 ที่น่าเชื่อถือ จากแหล่งข่าว “SURE” ไม่มี “FAKE” รู้ทันสถานการณ์ COVID-19 เรื่องไหนจริง เรื่องไหนเท็จ เราสามารถเช็กได้ง่ายๆ เช็กก่อนแชร์ ไม่ให้เพิ่มความสับสน NIA ได้รวบรวม 5 แหล่งข่าว ที่อัปเดตข้อมูล COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ พื้นที่เสี่ยง ประกาศของภาครัฐ รวมถึงอาการติดเชื้อและการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมั่นใจได้ว่าถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด ให้ทุกคนได้ #ชัวร์ก่อนแชร์ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้ทันท่วงที

1. YMID Portal : ศูนย์กลางข่าวสาร ที่นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ประกาศมาตรการของภาครัฐ แนวทางการดูแลสุขภาพ รวมถึงจุดเด่นของ YMID อย่างการรวบรวม “นวัตกรรม” ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างที่ต้องเก็บตัวและหลีกเลี่ยงการเดินทางในที่สาธารณะได้

ช่องทางการติดตาม
Website: https://covid19.ymid.or.th/
Facebook: @YMIDOfficial หรือ https://www.facebook.com/YMIDofficial
LINE: @YMID

2. สบายดีบอท : @sabaideebot (ใน Application Line) "สบายดีบอต" บันทึกสุขภาพออนไลน์ ดูย้อนหลังได้ 14 วัน ไปเจอใคร ที่ไหนบ้าง ช่วยจำกัดวงการระบาดได้ในขั้นตอนการสอบสวนโรค กรณีมีการติดเชื้อ COVID-19 วันนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลให้ทุกคนต้องเริ่มใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการป้องกันตนเอง สังเกตอาการ และจดจำสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน opendream เดเวลล็อปเปอร์ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพได้พัฒนาไลน์บอต "สบายดีบอต" ขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้ประชาชนสามารถบันทึกสุขภาพและอาการต่างๆ ในแต่ละวันได้ เพื่อคอยสังเกตอาการย้อนหลังแบบรายวัน ทั้งนี้ การบันทึกสุขภาพต่างๆ แบบไม่ระบุตัวตน จะกลายเป็นฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคระบาดแบบมีส่วนร่วม ช่วยให้ทุกคนในสังคมเห็นสถานการณ์และความเสี่ยงต่อการระบาดได้ชัดเจนขึ้น (https://www.sicksense.org/) โดยผู้ที่สนใจสามารถบันทึกสุขภาพเพื่อร่วมเฝ้าระวังกับสบายดีบอทได้ที่ https://line.me/R/ti/p/@sabaideebot หรือ เพิ่มเพื่อนใน LINE เสิร์ชหาคำว่า @sabaideebot (มี @ ข้างหน้า)

3. กรมควบคุมโรค : เว็บไซต์โดยตรงจากทีมแพทย์ของกรมควบคุมโรคที่เชื่อถือได้ 100% โดยมีทั้งรายงานผู้ติดเชื้อประจำวัน สถานที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงคำแนะนำสำหรับทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ออฟฟิศที่ทำงาน สถานศึกษา ฯลฯ ในการช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ รวมถึงมาตรการที่จำเป็นหากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ
- https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

4. ไทยรู้สู้โควิด แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา และสถานการณ์ติดตามผู้ที่หายดี และผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยจุดเด่นอยู่ที่ข้อมูลแนว Infographic และ Video ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ มากไปกว่าแค่การอ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว

ช่องทางการติดตาม
Website: https://covid19.moph.go.th/
Facebook: @thaimoph หรือ https://www.facebook.com/thaimoph
Twitter: @thaimoph
LINE: @thaimoph
TikTok : @thaimoph

5. Anti-Fake News Center Thailand
เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ตรวจสอบข่าวจริง ข่าวปลอม และข่าวบิดเบือนโดยเฉพาะ โดยสามารถค้นหาข่าวต่างๆ ได้ด้วย Keyword ไม่แตกต่างจากเวลาเราใช้งานเว็บไซต์ Search Engine ทั่วไป ซึ่งจะมีการอ้างอิงหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงทุกคนยังสามารถแจ้งเบาะแสข่าวที่น่าสงสัยได้อีกด้วย
- https://www.antifakenewscenter.com/tag/covid-19

ที่มา : https://www.nia.or.th/5NewsSources

NIA รวบรวม 5 แหล่งข่าว ที่อัปเดตข้อมูล COVID-19 ซึ่งมั่นใจได้ว่าถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด ให้ทุกคนได้ #ชัวร์ก่อน...

กรมกิจการผู้สูงอายุขอนำเสนอ.. “MONICA เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ”   แอปพลิเคชันเกมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองผ่าน...
03/01/2021
สวทช.ชวนโหลดแอพ MONICA เกมฝึกสมอง เหมาะผู้สูงวัยเล่นยิ่งดี - ข่าวสด

กรมกิจการผู้สูงอายุขอนำเสนอ.. “MONICA เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ” แอปพลิเคชันเกมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองผ่านรูปภาพที่มีสีสันเหมาะสมและเข้าใจง่าย

กรมกิจการผู้สูงอายุขอนำเสนอ.. “MONICA เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ” แอปพลิเคชันเกมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองผ่านรูปภาพที่มีสีสันเหมาะสมและเข้าใจง่าย
แอปฯ ดังกล่าวจะช่วยป้องกันและชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อม ผ่านการฝึกสมาธิ ความจำ การเรียนรู้ การมองเห็นและตอบสนอง การตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้อีกด้วย

สวทช.ชวนโหลดแอพ MONICA เกมฝึกสมอง เหมาะผู้สูงวัยเล่นยิ่งดี อีกทางเลือกช่วยให้สมองถูกใช้งานผ่านรูปภาพ ไอคอนต่างๆ
ในภาวะที่สิ่งต่างๆ รอบตัวหยุดชะงักจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากหลายคนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นทำงานจากบ้าน (Work From Home) แล้ว กิจวัตรประจำวันทั้งการออกกำลังกาย งานอดิเรกของคนอีกหลายช่วงวัยยังคงสาละวนอยู่ไม่พ้นรั้วบ้านนัก คิดจะออกไปสวนสาธารณะใกล้บ้านก็ทำได้ยาก เพราะหลายสวนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็ออกมาตรการปิดสวนเพื่อลดการทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับคนหมู่มาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้สภาพทางสังคมของหลายคนเปลี่ยนแปลงด้วย ยิ่งกินระยะเวลานานนับเดือน อาจเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจิตแพทย์ต่างมีคำแนะนำการปฏิบัติตัว ที่เน้นให้พยายามรักษากิจวัตรและตารางประจำให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด หรืออาจลองทำกิจกรรมใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น ฝึกร้องเพลง หรือฝึกกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น
ในยุคที่ทุกคนสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้เพียงปลายนิ้ว หนึ่งในวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะขึ้นในบ้านได้ อาจเป็นแค่วิธีง่ายๆ เพียงโหลดเกมดีๆ สักเกม ที่ทำให้ผู้คนทุกช่วงวัยในบ้านได้ฝึกสมองร่วมกัน โดยเฉพาะในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายนของทุกปี เวียนมาครบรอบอีกครั้ง
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ และ ดร.สิทธา สุขกสิ ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้คิดค้นและออกแบบแอปพลิเคชันเกมฝึกสมอง หรือ MONICA (โมนิก้า) เพื่อเป็นอีกทางเลือกช่วยให้สมองถูกใช้งานผ่านรูปภาพ ไอคอนต่างๆ อยู่บนสีสันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้ฝึกฝนด้านความจำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการชะลอภาวะสมองเสื่อม
ดร.ศราวุธ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือหากเกิดโรคแล้วผู้ดูแลต้องดูแลอย่างเข้าใจและมีความยืดหยุ่น ซึ่งทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยใช้กระบวนการการออกแบบ design thinking และ Human-centric design เน้นที่ความเข้าใจบริบทและความต้องการของผู้ใช้ในระหว่างการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์ผู้สูงวัย สุขกายสุขใจ สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม ประเภท Daycare มีรูปแบบวิธีการดูแลผู้สูงอายุด้วยการทํากิจกรรมบําบัด จนเกิดเป็นนวัตกรรม เกมฝึกสมอง ชื่อ MONICA สําหรับช่วยกระตุ้นและฝึกสมองผู้สูงอายุ ฝึกสมาธิความจํา การเรียนรู้ การมองเห็นและตอบสนอง การวางแผน การตัดสินใจ และยังช่วยเพิ่มความภูมิใจให้ผู้สูงอายุมั่นใจในความสามารถของตนเองด้วยการเอาชนะระดับความยากที่เพิ่มขึ้นของเกม
ดร.สิทธา กล่าวเสริมว่า ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมควรได้รับการกระตุ้นและฝึกสมอง เพื่อพยายามรักษาระดับความสามารถของสมองในด้านต่างๆ รวมถึงสมาธิ ความจำ การเรียนรู้ การรับรู้และการตอบสนอง อย่างไรก็ตามแม้ในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์เกมฝึกสมองอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มักอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแทปเลต ซึ่งใช้งานยากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม
แต่สำหรับ MONICA เป็นเกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เกม และอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคุมแบบไร้สาย ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ปุ่มกด แท่นรองปุ่ม เบาะวางตัก และหูหิ้ว โดยที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย ปุ่มมีขนาดใหญ่ จับถนัดมือและกดง่าย ตัวเบาะเว้ารับกับลำตัวผู้สูงอายุ ทำให้สามารถวางอุปกรณ์บนตักได้อย่างมั่นคง ลดโอกาสเกิดการเมื่อยล้า เป็นเกมฝึกสมองเพื่อพัฒนาสมาธิและความจำ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในฐานะผู้ใช้ ผู้ดูแลและครอบครัว สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาล
"เกมจะเน้นการใช้ภาพ หรือไอคอนง่ายๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ตัวอย่างเกม เช่น การให้เปรียบเทียบภาพปัจจุบันกับภาพก่อนหน้าว่าเหมือนหรือต่างกัน หากเหมือนกันให้กดปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียว หากต่างกันให้กดปุ่มเครื่องหมายผิดสีแดง ซึ่งปุ่มกดออกแบบให้มองเห็นง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีที่เหมาะสม ขนาดและชนิดของตัวอักษรบนจอ และภาพไอคอนต่างๆ ให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดแม้จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์เล่นเกมมาก่อนก็ตาม โดยเมื่อผู้สูงอายุเล่นเกมผ่าน จะมีความรู้สึกภาคภูมิในตัวเอง รู้สึกมั่นใจในการทำหรือตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้น"
นายธนพล จตุรงค์ธวัชชัย เจ้าหน้าที่พัฒนาธุกิจ (Business Development) บริษัท บริษัท ดิจิตอล ปิกนิก จำกัด (Digital Picnic Co., Ltd.) ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับถ่ายทอดสิทธินวัตกรรมปุ่มกดในแอปพลิเคชันเกม MONICA จาก ทีมวิจัย เอ็มเทค สวทช. และได้พัฒนาเขียนโปรแกรมเกมให้เหมาะสมกับการฝึกสมองผู้สูงอายุตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า เทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แม้ในตลาดมีความต้องการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะมาตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และสถานดูแลผู้สูงอายุอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ถือว่ายังมีน้อยมากและไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
"แอปพลิเคชันเกม MONICA ตอบโจทย์ในการเล่นเกม ฝึกสมอง ฝึกการใช้ความคิด รวมทั้งฝึกการใช้กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุได้ดี เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้ สามารถเล่นได้ 2 รูปแบบ คือ 1. เล่นผ่านแอปพลิเคชันเกมบนสมาร์ทโฟน และแทปเลต 2. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปุ่มกดแยกชิ้น ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกการใช้กล้ามเนื้อ เมื่อเห็นภาพจากเกมแล้วสมองสั่งการให้มือเลือกกดปุ่มกดในคำตอบที่ผู้สูงอายุแต่ละคนต้องการ"
ธนพล บอกด้วยว่า นอกจากนั้นแล้วแอปพลิเคชันเกม MONICA ยังพัฒนาให้สามารถใช้ได้หลาย แอคเคานต์ผ่านไอดีโดยผู้เล่นแต่ละราย ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมได้พัฒนาฟังก์ชันให้เก็บคะแนนของผู้เล่นแต่ละคนเอาไว้ในระบบเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลด้วย โดยเฉพาะการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุหลายคน การนำเกม MONICA มาเล่นฝึกสมอง ทำให้แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลพัฒนาการทางสมองของผู้สูงอายุได้แบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมทั้งนำข้อมูลผลคะแนนการเล่นแต่ละครั้งไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินศักยภาพการฝึกสมอง การคิดและการตัดสินใจของผู้สูงอายุ เพื่อออกแบบโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกม MONICA ได้ฟรีที่ App store ในระบบปฏิบัติการ IOS หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://apps.apple.com/th/app/monica/id1260878586และ Play store ในระบบปฏิบัติการ Android ค้นหาคำว่า Monica - concentration trainer หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.digitalpicnic.monica สำหรับใครที่อยากเพิ่มการใช้อุปกรณ์ปุ่มกดสำหรับเกม MONICA เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ฝึกกล้ามเนื้อกับการเล่นเกมอดใจรอการผลิตในอีก 2 เดือนข้างหน้าพร้อมวางขายผ่านช่องทาง https://digitalpicnic.co.th/monica/
ถ้าพร้อมฝึกสมองร่วมกับผู้สูงอายุกันแล้ว รีบไปโหลดแอปพลิเคชันเกม MONICA เตรียม 'ลับสมอง' ไปพร้อมๆ กันดีกว่า เพราะไม่เพียงจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้เท่านั้น ในวิกฤตการณ์โรคระบาดแบบนี้จะช่วยสร้างเสียงหัวเราะทำให้จิตใจผู้สูงอายุเบิกบาน มีภูมิต้านทานสู้โรคโควิด
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_3943047

สวทช.ชวนโหลดแอพ MONICA เกมฝึกสมอง เหมาะผู้สูงวัยเล่นยิ่งดี อีกทางเลือกช่วยให้สมองถูกใช้งานผ่านรูปภาพ ไอคอนต่...

ที่อยู่

อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 20 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4. บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วิสัยทัศน์ปี 2559 “มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6424353

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแนะนำบทความของเอินเวย์ค่ะ ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโรคกระดูกคอ โรคกระดูกคอเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาว อาการของโรคกระดูกคอ • ปวดต้นคอ ไหล่และสะบัก • ปวดหรือเวียนศีรษะ • ปวดหนักท้ายทอย • ตาพร่ามัว • แขนชา มือชา สาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อย • ภาวะกระดูกคอเสื่อม • อิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ • คอเคล็ดหรือยอก • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา ปวดต้นคอ ไม่ต้องผ่าตัด การแพทย์จีนมีทางออก 📞 สายด่วนสุขภาพเอินเวย์ 02 751 4399 Line : @enwei (https://line.me/R/ti/p/%40ead8762s) 📩 M.Me/enweigroup http://www.enwei.co.th https://www.youtube.com/watch?v=Vjb7hF3mPHc #ปวดต้นคอ #กระดูกคอเสื่อม #ปวดคอ #Herbina #เอินเวย์ #Enwei #สมุนไพรจีน #แพทย์จีน #หมอจีน #ยาจีน #แขนชา #ปวดสะบัก #ปวดหัวไหล่ #โรคกระดูก #เมื่อยคอ #มือชา #กระดูกคอ #ออฟฟิศชินโดรม #ปวดบ่า #ปวดท้ายทอย #เจ็บหัวไหล่ #รักษาปวดต้นคอหมอนรองกระดูกคอ #เจ็บบ่า #เมื่อยต้นคอ #เจ็บต้นคอ #เมื่อยหัวไหล่ #อาการปวดหัวท้ายทอย #กระดูกคอทับเส้นประสาท #สะบักจม #ปวดสะบัก
อยากยืมเงินกองทุน หมุนเวียนในร้าน
พี่ชาย ปี61 ไปทำเรื่องเงินคนชรา ปี62 ตค.ควรได้เงิน ไปเช็คเรื่อง ทาง จนท.ไม่ทำเรื่องให้ ให้ยื่นเรื่องใหม่ ตค.62 ใครผิดอะ....
Music Therapies ดนตรีบำบัด อาจารย์ อภิปรัชญ์ คืนดี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เชียงใหม่
5 โรคสำคัญ และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองเมื่อเกิดอาการอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน รับชมวีดีโอ https://www.facebook.com/thaiseniormarket/videos/2005849549712242/
นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ อายุ 62 ปี ปัจจุบันยังเป็นหมอผ่าตัดประจำ รพ.ใน กทม. อยากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสัมนาฟรึ ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ "สูงวัยห่างไกลโรค และ อยู่กับมะเร็งอย่างมีสุข" รุ่น 1(11 พย) รุ่น 2(25 พย) ที่ไร่เทพโสภณ อ.หนองหญ้าปล้อง จเพชรบุรี รายละเอียด และวิธีสมัครดูเอกสารแนบมา
สนใจกองทุนผู้สูงอายุ ครับ ขอรายละเอียดและสถานที่ติดต่อด้วยครับผม
ขอความอนุเคราะห์ช่วยแชร์แบบสอบถามตามลิงค์ที่แนบไปด้วยค่ะ แบบสอบถามจัดทำโดยนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของกลุ่มBaby Boomers (ผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2489-2507 หรือ อายุ 54-72 ปี) อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีของราลวัลให้เป็นแก้ว Alice and Olivia x STARBUCKS double wall mug มูลค่า 1,200 บาท จำนวน1รางวัล จัดหาผู้โชคดีจากการสุ่มค่ะ link: https://goo.gl/forms/6HIz15EDNsAeuLdD2 ขอบคุณค่ะ
เยี่ยมผู้ป่วย นางผัน ขำเนี่ยว
อบรมฟรี!! สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อใครสนนะคะ😝 โครงการ "ปลูกผัก ❤️ รักทวีคูณ" กิจกรรมดีๆสำหรับสูงอายุที่ต้องการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์(พืชไร้ดิน) ไว้ทานเองที่บ้าน โดยใช้วัสดุเหลือใช้หรือขยะบรรจุภัณฑ์ที่หาได้ง่ายในครัวเรือน โดยทาง H2O Hydro Garden จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวน 2 รอบ ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ 14.00-17.00น. ณ โรงแรมบ้านสบาย ลาดพร้าว 71, กรุงเทพ โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 🌿กติกาในการสมัครเข้าร่วม -ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต้องมีอายุ60ปีขึ้นไป -ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชวนญาติ/เพื่อน/เพื่อนบ้านของเขา มาร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1คนแต่ไม่เกิน 3คน โดยญาติ/เพื่อน/เพื่อนบ้านของเขา ต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี 🌿จุดประสงค์ของโครงการ -ส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีที่ง่ายและต้นทุนต่ำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาว -ส่งเสริมการปลูกผักเป็นกิจกรรมเพิ่มเสริมความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวและชุมชน -สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแบบเดียวกันเป็นกลุ่มเล็กๆที่บ้านของตนเพื่อขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง 🌿วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ Tel: 086 500 9698 Line: pangpuffpufff กดaddเพื่อนได้ทาง - bit.ly/2mWVwhG