Clicky

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ Department of Older Persons (DOP)

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดเหมือนปกติ

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเ...
26/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเป็นปิดการประชุมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรและโอวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน (ครูสอนศาสนาอิสลาม) ในหลักสูตร 7Q สำหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูสอนศาสนา อิสลามในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 70 คน

พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์ รายการ “สูงวัยวาไรตี้”#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่ร...
26/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์ รายการ “สูงวัยวาไรตี้”
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์ รายการ “สูงวัยวาไรตี้” ในประเด็น “เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ” ทาง ALTV ช่อง 4

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูง...
26/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ และพิจารณาการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผุ้สูงอายุ โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings

พม. โดย กรม ผส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อ...
26/01/2023

พม. โดย กรม ผส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day care)
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) เพื่อผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในบทบาทการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2566 โดยมี นายโกศล ศุทธางกูร นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมบันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุท...
25/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมบันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุทธ และการดูแลบริการผู้สูงอายุ
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ บันทึกเสียงสัมภาษณ์ในรายการขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ ประเด็นหัวข้อภาพรวมภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ กลยุทธ และการดูแลบริการผู้สูงอายุ โดยมีคุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล เป็นผู้ดำเนินเรายการ ทั้งนี้การบันทึกเสียงสัมภาษณ์ดังกล่าวจะนำไปออกอากาศในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ผ่านทางสถานีวิทยุ FM. 96.00

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรา...
25/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รายการพูดตรงประเด็นในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ#พมช่วย24...
24/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รายการพูดตรงประเด็นในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการพูดตรงประเด็น คลื่นวิทยุ FM. 96.0 ในหัวข้อภารกิจ และการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณ อรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอา...
24/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 703 ทับทิมสยาม ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือทบทวนภารกิจงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566#พมช่...
24/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตถ่ายโอน/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ก.ถ. ในประเด็นภารกิจการถ่ายโอนของกรมกิจการผู้สูงอายุ 4 ภารกิจ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) 2. การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3. งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยมี นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4#พมช่วย24ชม #ช...
24/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้ง 12 แห่ง สู่การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทั้งในสถาบันและชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนกระบวนการแรกรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในหัวข้อ “ออมแฮงบ้าน สร้างสุขหื้ออุ๊ย” โดยมี นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 12 แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566#พมช่วย24ช...
23/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

https://www.tiktok.com/.dop/video/7191689534764076314#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสท...
23/01/2023
กรมกิจการผู้สูงอายุ on TikTok

https://www.tiktok.com/.dop/video/7191689534764076314

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

บี พีระพัฒน์ เถรว่อง แนะนะวีธีดูแลผู้สูงอายุ #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก ...

พม. โดย กรม ผส. ร่วมอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive)#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม...
23/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive)
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (EA for Executive) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture หรือ EA) สำหรับกระทรวง พม. ซึ่งได้บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 - 6 ธันวาคม 2566 โดยในภาพรวมที่ พม. จะได้รับจากการศึกษาและจัดทำ EA ประกอบด้วย 1.รายงานสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร ทั้ง 5 ด้าน และผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 2.ผลการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม พม. 3.มาตรฐานกลางการพัฒนาแอปพลิเคชันของ พม. 4.แผนการดำเนินการ (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) 5.สถาปัตยกรรมองค์กรของ พม. และแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวง พม. เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือ เรื่อง งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2566 ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว#พมช่วย24ชม #ช่...
23/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือ เรื่อง งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2566 ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2566 ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ เลขานุการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
21/01/2023

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3781113
21/01/2023
พม.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 'ตกค้าง' แสนกว่าคนให้ทัน 28 ก.พ.นี้

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3781113

พม.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 'ตกค้าง' แสนกว่าคนให้ทัน 28 ก.พ.นี้พม.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้ส...

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 4.1 แผนงานบูรณาการเตรี...
20/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 4.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 4.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวกอบกุล รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meetings

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมหารือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกระทรวงฯ พม.#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #ก...
20/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมหารือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกระทรวงฯ พม.
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกระทรวงฯ พม. วัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง UNDP และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานของ UNDP สำหรับประเทศไทย (UNDP Country Programme 2022 - 2026 โดยมี นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้อำนวยกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับสภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิ...
20/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับสภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวง ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับสภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์ ภายใต้คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

พม. โดย กรม ผส. จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่...
20/01/2023

พม. โดย กรม ผส. จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จากหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการตรวจสุขภาพดังกล่าว

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่ว...
20/01/2023
พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผ

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
💙 bangkok-today

Social sharingพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้.....

#สำนักข่าว คู่แผ่นดิน# พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้น...
20/01/2023
พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผ

#สำนักข่าว คู่แผ่นดิน# พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดู แลผู้สูงอายุขั้นเบื้...

พม. โดย ผส. ประชุมหารือการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมกิจการผู้สูงอายุ#พมช่วย24ชม #ช่...
19/01/2023

พม. โดย ผส. ประชุมหารือการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 703 ทับทิมสยาม ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือติดตามการขับเคลื่อนงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจกา...
19/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือติดตามการขับเคลื่อนงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 703 ทับทิมสยาม ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือติดตามการขับเคลื่อนงานของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ร่วมบรรยายเรื่อง Prepare For Aging Society ในการประชุมวิชาการครบรอบ 87 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่าน...
19/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมบรรยายเรื่อง Prepare For Aging Society ในการประชุมวิชาการครบรอบ 87 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Prepare For Aging Society ในการประชุมวิชาการครบรอบ 87 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งเป็นการอบรมให้ความรู้ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting

https://www.nationtv.tv/news/pr/378900323
19/01/2023
พม.เปิดรับสมัครเข้าอบรมฟรี "หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ" ถึง 27ม.ค.นี้

https://www.nationtv.tv/news/pr/378900323

พม.เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี ....

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น
19/01/2023
พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผ

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

#สำนักข่าว คู่แผ่นดิน# พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิ...
19/01/2023
พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระ

#สำนักข่าว คู่แผ่นดิน# พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้สูงอายุ

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช....

พม. โดย กรม ผส. ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้า...
18/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจกรผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings

18/01/2023

"การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้ส...
18/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการประชุมหารือแผนการดำเนินงานและแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจกรผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กรมกิจการผู้สูงอายุ จะพาไปฟังเคล็ดลับของคุณแอน นันทนา บุญ-หลง ที่แนะนำเคล็ดลับ และวีธีการดูแลผู้สูงอายุ: #พมช่วย24ชม #ช่...
18/01/2023
กรมกิจการผู้สูงอายุ on TikTok

กรมกิจการผู้สูงอายุ จะพาไปฟังเคล็ดลับของคุณแอน นันทนา บุญ-หลง ที่แนะนำเคล็ดลับ และวีธีการดูแลผู้สูงอายุ:
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

คุณแอน นันทนา บุญ-หลง แนะนำเคล็ดลับ และวีธีการดูแลผู้สูงอายุ #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูง....

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย...
17/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครังอิเล็กทรอนิกส์ : MSO - Logbook)
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ : MSO - Logbook) รุ่นที่ 3 ระดับผู้บริหาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. ผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ (คณะที่ 9) ครั้งที่ 1/2566#พม...
17/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ (คณะที่ 9) ครั้งที่ 1/2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ (คณะที่ 9) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลบัตร พม. เชิญรับโชค (รางวัลที่ 1 รถยนต์มาสด้า 2 1.3 C)#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม...
17/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลบัตร พม. เชิญรับโชค (รางวัลที่ 1 รถยนต์มาสด้า 2 1.3 C)
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลบัตร พม. เชิญรับโชค (รางวัลที่ 1 รถยนต์มาสด้า 21.3 C) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในการมอบรางวัลฯ ดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มห...
17/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. พระอุดมบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในฐานะรองประธานคณะพระธรรมจาริก นำคณะพระนวกะราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป ซึ่งได้รับการบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 จากวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมหารือภารกิจสำคัญของกรมกิจการผู้สูงอายุ ไตรมาส 2#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอ...
16/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมหารือภารกิจสำคัญของกรมกิจการผู้สูงอายุ ไตรมาส 2
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 702 มณีเจ็ดแสง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 การจัดงาน “วาเลนไทน์ เสริมรัก สานสัมพันธ์ครอบครัวสูงวัย” และคาราวานส่งความสุขผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อครอบครัวไทยเข้มแข็ง เพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย”#พมช่วย24ชม #ช่ว...
16/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย”
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย” เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการ Flagship Projects “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย” พิจารณาการติดตามผลการดำเนินงาน Flagship Projects “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย” รายไตรมาส โดยเก็บข้อมูลผ่านรูปแบบ Google sheets และพิจารณาข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการ Flagship Projects “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meetings

พม. โดย กรม ผส. ร่วมอวยพรปีใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประจำปี 2566#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอา...
16/01/2023

พม. โดย กรม ผส. ร่วมอวยพรปีใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประจำปี 2566
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผสที่รัก

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อกราบอวยพรปีใหม่ 2566 ณ อาคารรัฐสภา

ที่อยู่

Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะท่าน
กราบเรียนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยตอบหนูทีว่างบประมาณของการช่วยเหลือนี้เมื่อไหร่จะมาคะ???#เงินช่วยเหลือค่าทำศพผู้สูงอายุ3000บาท
กรมกิจการผู้สูงอายุ
ขออนุญาตแอดมินค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเวิร์คช็อปออนไลน์ โครงการ "วัยเก๋าเตือนภัย"
เวิร์คช็อปเพื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุในเรื่องภัยกลโกง เพื่อให้รู้เท่ากัน และป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ลงทะเบียนเข้าร่วม...ฟรี!

รายละเอียดตามโพสต์ที่แนบมาค่ะ

https://www.facebook.com/101506498773060/photos/a.101697465420630/176955591228150/

ขอบคุณค่ะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกทม.และ #เจ้าหน้าที่จากเขตคันนายาว ที่ได้อุตส่าห์เดินทางนำถุงยังชีพมาส่งให้ถึงที่เลย ถึงแม้จะไม่มากแต่อย่างน้อยทำให้รู้ว่า #เจ้าหน้าที่ๆดีดียังมีอยู่จริง และต้องขอบคุณมากที่สุดคือคุณพี่ #ณัฐธิดา เจ้าที่ๆคอยประสานงานให้นุ๋ค่ะ🙏🙏🙏
เงินคนพิการเข้าวันไหนแล้วไ้เท่าไร
เพียงเงินบริจาคคนละนิดของท่าน สามารถช่วนเติมเต็ม ความรัก ให้กับน้องๆ
ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา
ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาด covid 19
เพื่อให้ผู้สูงอายุสดใส เด็กๆสุขสันต์ตามที่พวกเราตั้งใจ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสด ICTC M-Society สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สภาพัฒน์ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคม บ้านพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ Pom Prap Sattru Phai Pom Prap Sattru Phai District Pom Prab Satrupai เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กองการเจ้าหน้าที่-Cpd