กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ Department of Older Persons (DOP) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(14)

เปิดเหมือนปกติ

17/04/2021
สารนายกฯ เนื่องในวันผู้สูงอายุและครอบครัว ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2564 เวลา 14.30 น.ทางช่อง NBT

🧓👩สารนายกรัฐมนตรีวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว 👨‍👩‍👦
📺ซึ่งออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ทางช่อง NBT
https://www.youtube.com/watch?v=jEslj636qS0

🧓👩สารนายกรัฐมนตรีวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว 👨‍👩‍👦📺ซึ่งออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ทา.....

17/04/2021
นายแพทย์เฉก ธนะสิริ ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2564

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพดี อายุยืนยาว และการครองตน ครองชีวิตอย่างมีความสุข โดย

นายแพทย์เฉก ธนะสิริ ผู้ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
ปัจจุบัน นายแพทย์เฉก ธนะสิริ มีอายุ 96 ปี ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีปณิธาน จะอยู่ให้ถึง 120 ปี เชิญรับชมครับ
https://www.youtube.com/watch?v=IKNDfR3hxyo

วันผู้สูงอายุ (นายแพทย์เฉก ธนะสิริ) ผู้ได้รับรางวัลเป็นเป็นผู้สูงอายุ ประจำปี พุทธศักราช 2564นายแพทย์เฉก ธนะ.....

อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ https://www.th...
16/04/2021
อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ

อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ https://www.thailandplus.tv/archives/311865

อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ 16 เมษาย.....

อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ 16...
16/04/2021

อผส. ประชุมผ่านระบบ Zoom เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงข้อสั่งการในมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 พร้อมทั้งชี้แจงการปรับรูปแบบการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกรมฯ ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแนวทางของรัฐบาล โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล/สเปรย์ ก่อนเข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อลดการสัมผัส

ทั้งนี้ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีฯ ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด งดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุด พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการดูแลตนเอง และการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุปลอดโรค ปลอดภัย เกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ตลอดจนอวยพรให้ผู้สูงอายุ และบุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

ไทยรู้สู้โควิด
16/04/2021

ไทยรู้สู้โควิด

🎯สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก
วันที่ 16 เมษายน 2564

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

14/04/2021

🧓👩สารนายกรัฐมนตรีวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว 👨‍👩‍👦
📺ซึ่งออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 เมษายน เวลา 14.30 น. ทางช่อง NBT

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุได้ที่..

https://www.facebook.com/OlderDOP
http://www.dop.go.th/
https://www.facebook.com/dop.go.th
http://www.olderfund.dop.go.th/home
https://www.thaielderlycare.org

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
14/04/2021

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

👨‍👩‍👧‍👦 นิยามครอบครัว

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
14/04/2021

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

14 เมษายน วันครอบครัว
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว จึงให้ถือโอกาสเดียวกันนี้เป็นวันแห่งการรวมญาติ พบปะกันของคนในครอบครัว
.

สสส. สนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว" โดยมีต้นแบบจากคำว่า Family - Friendly - Space คือทำให้ทุกพื้นที่เป็นมิตรกับครอบครัว สร้างเสริมการเรียนรู้ได้ทุกมิติอย่างมีคุณภาพ บ้านต้องอบอุ่น โรงเรียนต้องมีความรัก และสถานที่ทำงานต้องทำให้พ่อ-แม่คิดว่าการมีลูกไม่เป็นอุปสรรค มีพื้นที่ให้พ่อ-แม่ได้อยู่ กับลูกอย่างสบายใจ
.

ติดตามเรื่องราวได้ที่... Family - Friendly - Space สู่...ชีวิตวิถีใหม่ สร้างครอบครัวคุณภาพ
http://ssss.network/w3xes

ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ล้างมือบ่อยๆ #สวมหน้ากาก #เว้นระยะห่าง #ไม่ปกปิดข้อมูล #ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19 #ไทยรู้สู้โควิด #วันคนอบครัว #สงกรานต์

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน และวันครอบครัว 14 เมษายน ของทุกปีกรมกิจการผู้สูงอายุ ขอนำเสนอภาพถ่ายผู้ชนะก...
14/04/2021

เนื่องในโอกาส
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน
และวันครอบครัว 14 เมษายน ของทุกปี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอนำเสนอภาพถ่ายผู้ชนะการประกวดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด - 19 “ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในการเป็นพลังสร้างสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของครอบครัว มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชม โดย

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงานว่า “รวมพลังผสานใจต้านภัยโควิด-19” โดย นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงานว่า “มอบของให้กำลังใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน”
โดย นายอนุวัฒน์ หมันเส็น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงานว่า “ใช้วิกฤตโควิดให้เป็นโอกาส”
โดยนายธนกฤต สิงหพลกลาง

และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล โดยใช้ชื่อผลงาน ดังนี้
1.ชื่อผลงานว่า “วัยเก๋าเราแข็งแรง”

2.ชื่อผลงานว่า “เพิ่มพลังใจ”

3.ชื่อผลงานว่า “สู้ภัยโควิด 19”

4.ชื่อผลงานว่า “ตักบาตรยามเช้า”

5.ชื่อผลงานว่า “วิถี new normal”

จะเป็นอย่างไรและสวยงามเท่าใดเชิญรับชมครับ

๑๓ เมษายน สุขสันต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ🧓👩‍🦳ด้วยความเคารพรัก💘🍎สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์🍎👉อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ👍
13/04/2021

๑๓ เมษายน สุขสันต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ🧓👩‍🦳

ด้วยความเคารพรัก💘

🍎สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์🍎
👉อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ👍

คุณปู่ 5 แผ่นดิน นพ.เฉก ธนะสิริ “ผู้สูงอายุแห่งชาติ 64” ไร้โรค-แข็งแรง ตั้งเป้า 120 ปีhttps://www.matichon.co.th/lifesty...
13/04/2021
คุณปู่ 5 แผ่นดิน นพ.เฉก ธนะสิริ "ผู้สูงอายุแห่งชาติ 64" ไร้โรค-แข็งแรง ตั้งเป้า 120 ปี

คุณปู่ 5 แผ่นดิน นพ.เฉก ธนะสิริ “ผู้สูงอายุแห่งชาติ 64” ไร้โรค-แข็งแรง ตั้งเป้า 120 ปี
https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_2671624

คุณปู่ 5 แผ่นดิน นายแพทย์เฉก ธนะสิริ "ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2564" 96 ปี ไร้โรค-แข็งแรง ตั้งเป้า 120 ปี

💦 13 เมษายน วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีนี้ 🤶ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่...
13/04/2021

💦 13 เมษายน วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีนี้ 🤶ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง หากต้องเดินทางออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากาก 😷 ล้างมือ 🧴 และเว้นระยะห่าง 👈

😍เนื่องในวาระโอกาสอันดีของวันนี้ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุที่ดีไปด้วยกัน นะคะ
🌹มอบความรัก ความห่วงใย 🌼
🌷เยี่ยมเยียนผ่านทางออนไลน์ 💐
👴🧓เพื่อผู้สูงวัยปลอดภัย ห่างไกล COVID-19😊

“บ้านบางแค” เลื่อนจัดงานวันผู้สูงอายุ หลังโควิดระบาด
13/04/2021
“บ้านบางแค” เลื่อนจัดงานวันผู้สูงอายุ หลังโควิดระบาด

“บ้านบางแค” เลื่อนจัดงานวันผู้สูงอายุ หลังโควิดระบาด

บ้านบางแค เลื่อนจัดงานวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย.นี้ หลังโควิดระบาด ให้ลูกหลานเยี่ยมผ่านออนไลน์

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2564กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญรับชม รายการพิเศษ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ...
12/04/2021

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2564

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญรับชม

รายการพิเศษ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด

“พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด - 19”

วันที่ 13 เมษายน 2564
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ทางช่อง NBT 2 HD

🧓👵กรมกิจการผู้สูงอายุขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน👴🥰 สงกรานต์ ปลอดภัย ร่วมใจใส่หน้ากากอนามัย ต้าน...
12/04/2021

🧓👵กรมกิจการผู้สูงอายุขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน👴

🥰 สงกรานต์ ปลอดภัย ร่วมใจใส่หน้ากากอนามัย ต้านภัย COVID 19🥰

❤สติ ศรัทธา กำลังใจ❤️
เชื่อมันว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

ด้วยรักและห่วงใย จาก ❤️ พวกเราชาว
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)🍎
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)👈

อธิบดี ผส. กำชับ ศพส. 12 ศูนย์ เคร่งครัดมาตรการป้องกัน COVID -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบันที่ได้แ...
11/04/2021

อธิบดี ผส. กำชับ ศพส. 12 ศูนย์ เคร่งครัดมาตรการป้องกัน COVID -19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบันที่ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และได้แพร่กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อย่างรวดเร็ว นั้น

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตราการในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเน้นย้ำและกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้สูงอายุและบุคลากรภายในศูนย์ฯ การกำหนดให้มีทางเข้าออกได้ทางเดียว หมั่นล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ ดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และจุดสัมผัสต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การใช้มาตรการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร งดการเยี่ยมจากบุคคลภายนอก และงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการติด COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุภายในศูนย์ ตลอดจนประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีความห่วงใยผู้สูงอายุทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านรักษาสุขภาพดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่าง เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านปลอดภัย และพร้อมที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยกัน

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
10/04/2021

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

กิจกรรมที่สามารถจัดได้ในช่วงสงกรานต์ :

การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
.
ติดตามเรื่องราวได้ที่...สงกรานต์วิถีใหม่ คิดถึง กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย http://ssss.network/hvazn
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal #สงกรานต์

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
10/04/2021

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

เน้นย้ำการเดินทางช่วงสงกรานต์ต้องป้องกันตนเองจากโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ เป็นประจำ และก่อนเดินทางทุกครั้งต้องหมั่นสังเกตอาการ หากพบมีความเสี่ยงให้งดเดินทางและไปพบแพทย์
อ่านต่อที่...เดินทางสงกรานต์ เข้มสวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ ป้องกันโควิด-19 http://ssss.network/xka5r
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกร...
09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา ทรรพนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีผู้กู้ยืมผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 703 ราย และโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 17 โครงการ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากห...
09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในประเด็นสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย และการขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการผู้สูงอายุ's cover photo
09/04/2021

กรมกิจการผู้สูงอายุ's cover photo

“ดืองัน ฮาตี” พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา
09/04/2021

“ดืองัน ฮาตี” พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ ...
09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ผ่านทาง Facebook DGA Thailand เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ และสามารถจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 20 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4. บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วิสัยทัศน์ปี 2559 “มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-6424353

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จงพยายามค้นหาชาติหน้า เพื่อพบนั้นจงได้ ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก ห้อตะบึงไป ที่นั้นไมม่ีความเกิด สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน เพื่อก้าวไปทั้งหมด ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต โลกอนาคตนั้นไม่มี เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต ที่ไม่มี ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต ไม่มี อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท ความมีเข้าไปไม่ได้ ความมีจึงหลุดพ้นทันท ีณสถานภาพไม่มี สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง เราอันไม่ได้เกิด กำลังเดินทางไกลคืออริยะ ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ มันมาก มีอายุชัยกาลชองวัตถ ุมีอายุขัยกรรม ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป สู่ความสิ้นสุด ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
ขออนุญาตแนะนำบทความของเอินเวย์ค่ะ ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโรคกระดูกคอ โรคกระดูกคอเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาว อาการของโรคกระดูกคอ • ปวดต้นคอ ไหล่และสะบัก • ปวดหรือเวียนศีรษะ • ปวดหนักท้ายทอย • ตาพร่ามัว • แขนชา มือชา สาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อย • ภาวะกระดูกคอเสื่อม • อิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ • คอเคล็ดหรือยอก • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา ปวดต้นคอ ไม่ต้องผ่าตัด การแพทย์จีนมีทางออก 📞 สายด่วนสุขภาพเอินเวย์ 02 751 4399 Line : @enwei (https://line.me/R/ti/p/%40ead8762s) 📩 M.Me/enweigroup http://www.enwei.co.th https://www.youtube.com/watch?v=Vjb7hF3mPHc #ปวดต้นคอ #กระดูกคอเสื่อม #ปวดคอ #Herbina #เอินเวย์ #Enwei #สมุนไพรจีน #แพทย์จีน #หมอจีน #ยาจีน #แขนชา #ปวดสะบัก #ปวดหัวไหล่ #โรคกระดูก #เมื่อยคอ #มือชา #กระดูกคอ #ออฟฟิศชินโดรม #ปวดบ่า #ปวดท้ายทอย #เจ็บหัวไหล่ #รักษาปวดต้นคอหมอนรองกระดูกคอ #เจ็บบ่า #เมื่อยต้นคอ #เจ็บต้นคอ #เมื่อยหัวไหล่ #อาการปวดหัวท้ายทอย #กระดูกคอทับเส้นประสาท #สะบักจม #ปวดสะบัก
อยากยืมเงินกองทุน หมุนเวียนในร้าน
พี่ชาย ปี61 ไปทำเรื่องเงินคนชรา ปี62 ตค.ควรได้เงิน ไปเช็คเรื่อง ทาง จนท.ไม่ทำเรื่องให้ ให้ยื่นเรื่องใหม่ ตค.62 ใครผิดอะ....
Music Therapies ดนตรีบำบัด อาจารย์ อภิปรัชญ์ คืนดี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เชียงใหม่
5 โรคสำคัญ และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองเมื่อเกิดอาการอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน รับชมวีดีโอ https://www.facebook.com/thaiseniormarket/videos/2005849549712242/
นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ อายุ 62 ปี ปัจจุบันยังเป็นหมอผ่าตัดประจำ รพ.ใน กทม. อยากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสัมนาฟรึ ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ "สูงวัยห่างไกลโรค และ อยู่กับมะเร็งอย่างมีสุข" รุ่น 1(11 พย) รุ่น 2(25 พย) ที่ไร่เทพโสภณ อ.หนองหญ้าปล้อง จเพชรบุรี รายละเอียด และวิธีสมัครดูเอกสารแนบมา
สนใจกองทุนผู้สูงอายุ ครับ ขอรายละเอียดและสถานที่ติดต่อด้วยครับผม
ขอความอนุเคราะห์ช่วยแชร์แบบสอบถามตามลิงค์ที่แนบไปด้วยค่ะ แบบสอบถามจัดทำโดยนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของกลุ่มBaby Boomers (ผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2489-2507 หรือ อายุ 54-72 ปี) อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีของราลวัลให้เป็นแก้ว Alice and Olivia x STARBUCKS double wall mug มูลค่า 1,200 บาท จำนวน1รางวัล จัดหาผู้โชคดีจากการสุ่มค่ะ link: https://goo.gl/forms/6HIz15EDNsAeuLdD2 ขอบคุณค่ะ
เยี่ยมผู้ป่วย นางผัน ขำเนี่ยว