สำนักงาน กปร.

สำนักงาน กปร. หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยงานภาครัฐ)

เปิดเหมือนปกติ

26/06/2021
สืบสานพระราชปณิธาน สู่การพัฒนาประมงที่ยั่งยืน

✨สืบสานพระราชปณิธาน สู่การพัฒนาประมงที่ยั่งยืน "จากผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนหนึ่งในงานด้านการประมง" ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 🐟🐟

#ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอด...
25/06/2021

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน การนี้ ผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

✨ สถานีตำรวจภูธรงอบ ได้นำแนวทางในกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา มาดำเนินการในพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย และพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด และปลา

✨ ผลผลิตที่ได้ถูกนำมาใช้ประกอบอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยสถานีตำรวจภูธรงอบ ได้ตั้งครัวกลาง ชื่อ “ครัวปันสุข” และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวและวัสดุในการปรุงอาหารจากตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

✨ ผลการดำเนินงานทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีมีความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย นำความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติที่บ้านของตนเอง และต่อยอดไปสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน และดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เป็นการสนองพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พสกนิกร อันเป็นหนึ่งในความมั่นคงของประเทศสืบไป

ข้อมูลจาก: สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ภาพจาก: ตำรวจภูธรภาค 5 และ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

🏝️ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 🏝️ จัดโครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้...
25/06/2021

🏝️ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

🏝️ จัดโครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ หลักสูตร “การปลูกเมล่อนโดยใช้ดินเลนนากุ้ง” 🍈🍈 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และอบรมออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams 📱

🏝️ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 🔎 โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 👇👇 รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Fanpage ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

🏝️ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

🏝️ จัดโครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ หลักสูตร “การปลูกเมล่อนโดยใช้ดินเลนนากุ้ง” 🍈🍈 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และอบรมออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams 📱

🏝️ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 🔎 โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 👇👇 รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Fanpage ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอด...
24/06/2021

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ ฐานแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน การนี้ ผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

✨ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีหน่วยร่วมดำเนินการ จำนวน 4 หน่วย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 โดยได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา

✨ เบื้องต้นได้ดำเนินการปลูกผักปลอดภัยตามฤดูกาล และได้จัดรถออกจำหน่ายผักตามชุมชนในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 และได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงผู้พิการทุพพลภาพ

✨ นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ส่วนแยกน่าน ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว 6 ชนิด ปัจจุบันกำลังปลูก 3 ชนิด และมีแผนการปลูกเพิ่มเติมอีก 3 ชนิด เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไป

✨ อีกทั้งได้ดำเนินโครงการศูนย์การผลิตไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่กระดูกดำพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการผลิตเป็ดไข่พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ดำเนินการเลี้ยงกบ ในศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ดำเนินการทดลองเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา โดยทำเป็นศูนย์ทดลองเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และได้ทดลองเพาะพันธุ์ปลากระแห ปลามัน ปลาปีกแดง และปลาตะเพียนทอง

✨ นอกจากนี้ ทหารพันธุ์ดีน่าน ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โดยนำเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน เข้าไปชักชวนราษฎรในชุมชนเครือข่าย ครอบครัวนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และหมู่บ้านในพื้นที่ตะเข็บชายแดน ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันได้ดำเนินการในโรงเรียน 12 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีชุดทหารพันธุ์ดีเข้าดำเนินการโดยมุ่งเน้นการปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา และนำผลผลิตเข้าครัวทำอาหารกลางวันให้นักเรียน อีกทั้งได้ขยายผลไปยังผู้ปกครองเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารปลอดภัยสำหรับรับประทานเมื่ออยู่ที่บ้าน

✨ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ซึ่งมีราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 271 ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรมีความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูก และแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้าน นับเป็นการสร้างมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชน

✨ นอกจากนี้ ชุมชนถืมตองได้เปิด “กาดน้อยมีรัก” ของแต่ละหมู่บ้าน ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแก่ผู้ร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และสมาชิกในหมู่บ้าน อีกทั้งได้จัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว “น่าน 59” และเลี้ยงเป็ดพันธุ์บางปะกง เพื่อนำไข่เป็ดไปประกอบเป็นอาหาร โดยให้สมาชิกโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ร่วมดำเนินการ

✨ ทั้งหมดนี้ นับเป็นตัวอย่างของชุมชนที่น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในครอบครัว อันเป็นความมั่นคงของชุมชนสืบต่อไป

ข้อมูลจาก: สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ภาพจาก: กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมณฑลทหารบกที่ 38

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเรียนรู้แนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม...
24/06/2021

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเรียนรู้แนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สาธิตการดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน และยังนับเป็นจุดกำเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย

23/06/2021
สารคดีเชิงข่าว ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา: จากวันนั้น...ถึงวันนี้

🟡 จากวันนั้น...ถึงวันนี้ 🟡

ในอดีตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี แห่งนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม แห้งแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ 🔥 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เราไปติดตามความสำเร็จของที่นี่กันค่ะ 🌾🌳🌦️

#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#สืบสานสร้างสุขปวงประชา
#สำนักงานกปร.

22/06/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี: สืบสาน ตามรอย เส้นทางแห่งความห่วงใย

ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ได้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีความหลากหลายทางชีวภาพ ชาวเพชรบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ยังทรงเป็นพลังสำคัญ สู่ความร่วมมือทุกภาคส่วนสืบสาน ตามรอยเส้นทางแห่งความห่วงใยได้อย่างสมบูรณ์และงดงาม 👨‍👩‍👧‍👦 ✨

Cr. สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

#โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#สำนักงานกปร.

📖 #ทศมราชา ✨✨วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
21/06/2021

📖 #ทศมราชา ✨✨

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📒 จากหนังสือ ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#พระราชกรณียกิจ
#สำนักงานกปร

📖 #ทศมราชา ✨✨

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📒 จากหนังสือ ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#พระราชกรณียกิจ
#สำนักงานกปร

🌻ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 🍀UPDATE รายการกล้าไม้แจกฟรี มิถุนายน 2564 🍀🚘 ติ...
19/06/2021

🌻ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

🍀UPDATE รายการกล้าไม้แจกฟรี มิถุนายน 2564 🍀

🚘 ติดต่อรับกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หน่วยงานต่างๆ
เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 11.00 และ 13.00 - 15.00 น.

🌼งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต

🌼งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้

🌼งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช

🌻ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

🍀UPDATE รายการกล้าไม้แจกฟรี มิถุนายน 2564 🍀

🚘 ติดต่อรับกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หน่วยงานต่างๆ
เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 11.00 และ 13.00 - 15.00 น.

🌼งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต

🌼งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้

🌼งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ...
18/06/2021

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ถวายรายงานการก่อสร้างอาคารเรียน และผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 10 ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ การฝึกอาชีพ "การตัดผม" การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การทอเสื่อกก" และกิจกรรมการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ ประมง ปศุสัตว์ และการปลูกพืชผัก/ไม้ผล เป็นต้น

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และราษฎรในพื้นที่

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ...
18/06/2021

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และรายงานผลการเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมของนักเรียน อาทิ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมการฝึกอาชีพ ได้แก่ การประกอบมุ้งลวด การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น การทำชาใบหม่อน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การประมง กรปลูกพืชผัก/ไม้ผล และปศุสัตว์ เป็นต้น

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย และกิจกรรมสร้างสรรค์ "การฉีก ตัด ปะ" ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ กิจกรรมฝึกอาชีพ "การซ่อมจักรยาน" กิจกรรมการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ พืชผัก ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ให้พยายามดูแลเรื่องความสะอาดส่วนบุคคล และสุขาภิบาลโรงเรียนอย่างที่เคยทำ ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องครัว ดูให้สะอาดเรียบร้อย ส่งเสริมให้นักเรียนล้างมือ รวมถึงการใช้หน้ากากอนามัยจะทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อที่ทุกคนจะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และรายงานผลการเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสานตะกร้า การฝึกอาชีพนักเรียน การทำดอกไม้ประดิษฐ์ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วัง...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

โดยเวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่โรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ สหกรณ์นักเรียน การประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาวไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การทำผลิตภัณฑ์จากรังไหม และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นต้น

จากนั้น เวลา 13.30 น. ทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่โรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน และทรงรับฟังรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรสมเด็จย่า ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน และกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวพัฒนา

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16/06/2021
สารคดีเชิงข่าว ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา: ธรรมชาติศึกษา

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย 🌳✨

#โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#สำนักงานกปร.
#สืบสานสร้างสุขปวงประชา

15/06/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี: สวนสมเด็จพระศรีนครินทารบรมราชชนนี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยความสนพระราชหฤทัยถึงเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงตั้งมั่นสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานพระราชปณิธานขยายผลต้นแบบของความสำเร็จถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างกว้างขวาง

💜

Cr. สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

#โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#สำนักงานกปร.

ที่อยู่

2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
Bangkok
10700

ข้อมูลทั่วไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rdpb.go.th

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624478500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กปร.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กปร.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข้อร้องเรียนของ น.ส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) เลขที่ 1258 กย. 62 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีและ คสช. ปี 61 ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องการเมือง, และไม่เกี่ยวข้องกับารเล่นจับคู่ หรืออะไรแต่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เรื่องที่ดินเงินชดเชยที่ดิน,เงินเยียวยา,เงินซื้อขายที่ดิน และความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัยที่กลัวการถูกหลอกลวง และกลัวการเจ้าใจผิดจึงได้เขียนไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและทางออกในทุกภาคส่วน เพื่อคให้ครอบครัวญานสังวรชัยได้รับความเป็นธรรมและคืนคนดีทุกภาคส่วน สู่สู่สังคม ตามกฏหมายต่อไป จากนางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เกิด 8 มีค. 2512 บ้านเลขที่ 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ตามบัตรประชาชน และหวังว่าจะมีการพิสูจน์หลักฐานที่มาของทรัพย์สินในน.ส.3 เลขที่ 103 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งเสร็จสิ้นคดีความ ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุธร และชั้นฏีกา จนถึงบังคับคดี เสร็จสิ้นปี 2550 ระหว่าง นายปรีชาญานสังวรชัย(โจทย์)กับ นางปวน (จำเลย) สารคำและบริวาร ที่หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร จ.ตราด หากใครโทรศัพท์หายให้แจ้งความและสอบถาม ตรวจสอบไปที่ค่ายมือถือว่าใครเป็นเจ้าบอง และจดทะเบียน วันเดือน ปี พ.ศ.อะไร
เอกสารประกอบข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีเลขที่ 1258 กย. 62 ปนะมาณ 500 แผ่นและปนะมาณก่อนสค. 63 และล่าสุดเดือนพย. 63 ปัจุบันเดือดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัวถึงขั้นมาบวชวัดทรายงามหนองบัวจันทบุรี โทร. 087-0665854 เคยร้องเรียน คสช.ปี61 เบอร์โทร 065- 0919656 และ 087-0665854 เรื่องเดียวกัน คำสั่งศาล ในนส.3 เลขที่ 103 เสร็จสิ้นถึงบังคับคดีแล้วปี 50 คั้งเป็นข้อสังเกตุว่า . เงินชดเชยที่ดินที่กลายเป็นโฉนดครอบครองเพราะระยะเวลาอยู่ในศาลนานเกินสิบปี. จนขายเป็นทอดๆ เกิดปัญหาคนจำนวนมากเป็นร้อยๆ คน น่าตะแก้ปัญหาอย่างไรหรือจ่ายเป็นเงินชดเชยและเงินเยียวยา. เพราเดือดร้อนทั้งตระกูลญานสังวรชัยตามข้อร้องเรียนทางอิเล็คทอนิคปี61 และที่ศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีปี 62-63 นานเกินไปขาไม่ได้รับความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีสิตและทรัพน์สิน ไม่รู้ที่มาที่ไป ความคืบหน้าและปัญหาและผลกระทบเมตตาด้วยเพราะถึงจั้นบิดามารดาเสียชีสิตเงินทำศพยังต้องยืมและดิฉันนางสาวฤดีกรณ์ญานสังวรชัย เป็นหนี้แบงค์กสิกรและไทยพานิชย์มนปัจตุบัน และถูกทวงยีบคั้นทุกด้านจนมาบวชเพราะถูกกลั่นแกล้งจนปิดกิจการอาชีพ รายได้ก็ไม่มีเงินส่งหลานเรียน. เหมือนถูกกลั่นแกล้งชะลอเวลา จนพ่อแม่ตายบ้านแตกสาแหรกขาด โดนใส่ร้ายโจมตีเรื่องผลประโยชน์และ และกดจนถึ้งสิ้นเนื้อประดาตัว เพื่อไม่ให้มีเงินดำเนินการและร้องเรียนใดๆได้ ดิฉัน ไม่เคยได้รับเงินจากข้อร้องเรียนแม้แต่บาทเดียว จากนางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) เกิด8 มีค. 2512 อายุ52 ปีบ้านเลขที่ 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เบอร์โทรปัจจุบันที่ใช้ 087-0665854 ขอความเป็นธรรมให้กับทุกคนในตระกูลญานสังวรชัยด้วยคะ นายปรีชา(อิ้ว)-นางบุญสม-นส.ฤดีกรณ์(เอก)-นายเยี่ยมสยาม(เป้ง)-นายรัฐธรรมนูญ(ป้อง)-นายจิรกิตฎ์ ญานสังวรชัย(ยีน) และภรรยาของนายเยี่ยมสยามญานสังวรชัย ชื่อนางวิลัย ญานสังวรชัย(แนน) คะ ขอความเมตตาผู้ใหญ่ทุกท่านให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ขอให้ทุกพระทรงพระเจริญ
พระพุทธเจ้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วจึงเลือกต้นโพธิกล่าวถึงการไม่มีแก่นสารของโพธิ์ทั้งหลายป้องกันอหังการ์ถ้าองอื่นจะเรียกว่ากระทิงกากระทิงหรือทุยเมื่อประทับนั่งณ.ต้นทุยตู้
เหตุการณ์ผิดพลาดที่ทำให้ดิฉันต้องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีคือ การที่ครอบครัวญานสังวรชัย นายปรีชา ญานสังวรชัย และนางบุญสม ญานสังวรชัยครอบครัวมีถิ่นอาศัย 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ. จันทบุรี แต่มีที่ดินจำนวนมากที่หมู่2, หมู่3 หมู่4 หมู่่10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราดตามใบเสร็จเสียภาษีเทศบาลบ่อพลอย ปี2515 แต่มีพิมพ์ชื่อผิดจาก นางบุญสมเป็นนางสมบุญ ละนามสกุล ต่อจากชื่อนายปรีชา ญานสังวรชัย แต่มีใบเสร็จอื่นๆต่อๆมา และมีหลักฐาน. นส.3 ของนายปรีชาและนางบุญสม ญานสังวรชัย และทำเหมืองพลอยมาแต่เดิม ใกล้จำเนียร ชัยริปู แต่มีผู้บุกรุกจากนักแสวงโชคจากทั่วประเทศ และด้อยความรู้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมในพื้นที่ นายปรีชา ญานสังวรชัย(อิ้ว) และนางบุญสมญานสังวรชัย ได้ฟ้องร้อง ชนะทั้งสามศาลอย่างขาวสะอาด จนถึงศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีเสร็จสิ้นปี 2515. แต่ระยะเวลายาวนาน จนเกิดการเช่าช่วงและโฉนดครอบครอง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดการกลั่นแกล้งบิดเบือนข้อมูล ทำให้หลายภาคส่วนเข้าใจผิดในการตรวจสอบข้อมูล และไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในแหล่งเสื่อมโทรม. จึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฏหมาย. จึงขอความเมตตาและความเป็นธรรมต่อท่านด้วย ในการจ่ายเงินเยียวยา. ค่าเสียโอกาสและระยะเวลาและค่าเสียหายมนการประกอบอาชีพและชื่อเสียงที่ถูกทำลายจนทำให้แทบไม่มีที่ยืนในส ก่อผลกระทบวงกว้าง ที่ อาจมีการเข้าใจผิดในการเทคโอเวอร์และการจับคู่แต่งงานหรือไลน์การพนันต่างๆซึ่งดิฉัน นส. ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) และครอบครัวญานสังวรชัยอาจตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือและเป็นแพะรับบาปในที่สุด และบุคคลอื่นๆ ก็อาจเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟ โดยเจตนาหรือไม่เจตนากลายเป็นกำแพงปกป้องความผิดซึ่งกันและกัน ต่างกรรมต่างวาระกัน ฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัยเกิดในจ.จันทบุรี ไม่รู้เรื่อง แต่หวังว่าแต่ละภาคส่วนจะนำเงินชดเชยที่ดินหรืเงินซื้อขายที่ดิน หรือเงินเยียวยาให้กับดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ผู้ร้องเรียน และได้รับมอบอำนาจตั้งแต่นางยุญสมญานสังวรชัยมีชีวิตและดำเนินการมา13 ปีเต็มและเป็นผ฿้ร้องเรียนคสช. ปี61 เบอร์โทรที่ร้องเรียนและเลิกใช้ไปคือ 065-0919656 และปัจจุบันน้องขายและน้องาะใภ้กล่าวหาฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกแทนโดยไม่พูดคุนและไม่แสไม่ยุติธรรมไม่ให้เงินครึ่งหนึ่งเหมือนอย่างที่ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัยมา13 ปีเต็มจนกู้แบงค์ส่งหลายเรียนและจ่ายเงินให้น้องสะใภ้และน้องชายแท้ๆจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว อีกประเด็นความผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบของแต่ละภาคส่วนและผลักดันมา จ.จันทบุรี เรื่อง ยาเสพติด ซึ่งจับผู้ต้องหาที่บ่อไร่ได้ชื่อ บุญส่งและสมบุญ คลองธรรม ที่ตำรวจบ่อไร่ จับยาบ้าได้ยกครอบครัว ที่หมู่4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด แต่เข้าใจผิดว่า อยู่จันทบุรี ในความเป็นจริิงจับได้แล้วและอยู่จังหวัดตราด ซึ่งตั้งเป็นข้ิอสังเกตุว่า ที่รพ. พระปกเกล้าจันทบุรีติดชื่อหัวเตียงคุณบุญสม ญานสังวรชัย ที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ผิดว่านางสมบุญ ซึ่งตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า ชื่อคล้ายกับ นางสมบุญ คลองธรรม นักค้ายาเสพติด ที่หมู่4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งนางสมบุญ คลองธรรม ไม่ใช่เจ้าของที่ดินเดิม เพราะมีหลักฐ่าน. นส. 3 เดิมของนางบุญสม ญานสังวรชัย และนายปรีชา ญานสังวรชัยที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร จ.ตราด และ เมื่อดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ได้ชี้แจงกับรพ.บอกว่าชื่อมารดาที่หัวเตียงผิด เอาป้ายชื่อออกแต่ไม่ใส่ป้ายชื่อใหม่ลงไปที่หัวเตียงคุณแม่บุญสม ญานสังวรชัย จนกระทั่งมารดาเสียชีวิตไป. และจากการตรวจสอบของหลายภาคส่วนที่บ่อไร่จ่ากหล่ายภาคส่วนผิดพล่าดจากเข้าใจผิดว่า ขาวบ้านคือเจ้าของที่ดินเพร่าะชาวบ้านด้อยความรู้และไม่ได้บอกจนท.ว่าเช่าช่วง.ที่ดินที่ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด และครอบครองโฉนดมา หรือผู้้ทีี่มีส่วนได้ส่วนเสียรีบแบ่งแยก้เพื่อไม่ให้เหลือชื่อเจ้าของที่ดินเดิม. ทั้งที่บางพื้นที่ยังผ่อนชำระไม่เสร็จเป็นเพียงเจ้าของร่วมเฉยๆ แต่กลับรีบโอนเป็นเจ้าของโดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่รู้ ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่ อาจมีการทำธุรกรรมปลอมและเบี่ยงเบนประเด็นมาเทคโอเวอร์เล่นจับคู่ และติดตามดิฉันเพื่องล้วงข้อมูลไปแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเองหรือแก้ไขข้อมูลได้ทันท่วงที แต่ในความผิดพลาดใรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและพลเรือน ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัย เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส และเสียชื่อเสียงจนเป็นเหตุให่ปิดกิจกาจนลุกลามถึงทุกคนในครอบครัวญ่นสังวรชัยซึ่งอาจเป็นเหยื่อเครื่องมือและแพะรับบาปในโอกาสต่อมา ดิฉันจุงให้โอกาสทุกภาคส่วนทำคุณไถ่โทษ โดยจ่ายเงินเรื่องที่ดินบ่อไร่จ.ตราดเช่นเงินเยียวยาเงินชดเชยที่ดินเงินค่าเสียโอกาสและความเสียหายทางอาชีพที่ทำให่กิจการโดนกลั่นแกล้งจนกิจการถูกปิดโดยจ่าบมาที่ ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ในการจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียโอกาสและระยะเวลา ค่าเสียหายทางอาชีพและเงินชดเชนที่ดินที่หายไปตามคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดี ให้ได้เป็นเงินกลับมาที่ดิฉัน. จะได้นำมาทำบุญ ให้บิดามารดา และเลี้ยงชีพตัวเอง รวมถึงจะได้นำมาให้น้องชาย ที่มีภาวะทางจิตเภทมีปรัะวัติการรักษา ที่รพ.กรุงเทพจันทบุรี ประมาณปี 2557และสมองบวมตอนอายุ12 ปีหลังได้รับอุบัติเหตุที่ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรีตอนอายุ 12 ปี และเงินอีกส่วนจะได้นำให้หลานชายสองคนได้เรียนหนังสือต่อไป อีกเรื่องหนึ่ง คือ มีคนสวมบัตรประชาชนดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชั ยและทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัย เพราะต้องการเอาความดีความชอบ เพราะมีคนนอกไปทราบว่ามารดา นางบุญสม ญานสังวรชัย มีสายเลือดราชนิกูล และ เมื่อมารดายังมีฃีวิต เมื่อป่วยอยู่ในรพ.เดือน มค. 62 รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี จนท.ได้ให้ดิฉันนำเลือดมารด านางบุญสม ญานสังวรชัยไปตรวจที่ รพ.กรุงเทพจันทบุรี และดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก)จันทบุรี ได่บริจาคเลือดไว้ที่กาชาด ที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี แต่หลังจากนั้นได้มีคนอืนๆ แอบอ้าง ใช้ชื่อใกล้เคียงดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เป็นคุณหญิง, ท่านผู้หญิง, มรว. ,ต่างๆนาๆและใช้ชื่อนามสกุล คล้ายคลึงกับดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก)จันทบุรี ดิฉันจึงป้องกันโดยแสดงหลักฐานทั้งหมดและยินดีตรวจเลือดเพื่อป้องกันสถาบัน เพราะมิได้หวังผลประโยชน์หรือตำแหน่งอันใด หากความดีของบิดา นายปรีชา ญานสังวรชัย และมารดา นางบุญสม ญานสังวรชัย และดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย (เอก) จันทบุรีนั้น มีจริงๆก็ต้องได้ ตามหลักฐานเดิมที่ไม่บิดเบือน. และดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เชื่อในกระบวนการยุติธรรมตามกฏหมาย และฟ้ามีตาและหวังว่าทุกท่านจะให้ความเป็นธรรมต่อดิฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัยและครอบครัวญานสังวรชัย ที่จงรักภักดีต่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย ตราบชั่วนิจนิรันดร์
เหตุการณ์ผิดพลาดที่ทำให้ดิฉันต้องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรีคือ การที่ครอบครัวญานสังวรชัย นายปรีชา ญานสังวรชัย และนางบุญสม ญานสังวรชัยครอบครัวมีถิ่นอาศัย 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ. จันทบุรี แต่มีที่ดินจำนวนมากที่หมู่2, หมู่3 หมู่4 หมู่่10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราดตามใบเสร็จเสียภาษีเทศบาลบ่อพลอย ปี2515 แต่มีพิมพ์ชื่อผิดจาก นางบุญสมเป็นนางสมบุญ ละนามสกุล ต่อจากชื่อนายปรีชา ญานสังวรชัย แต่มีใบเสร็จอื่นๆต่อๆมา และมีหลักฐาน. นส.3 ของนายปรีชาและนางบุญสม ญานสังวรชัย และทำเหมืองพลอยมาแต่เดิม ใกล้จำเนียร ชัยริปู แต่มีผู้บุกรุกจากนักแสวงโชคจากทั่วประเทศ และด้อยความรู้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมในพื้นที่ นายปรีชา ญานสังวรชัย(อิ้ว) และนางบุญสมญานสังวรชัย ได้ฟ้องร้อง ชนะทั้งสามศาลอย่างขาวสะอาด จนถึงศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีเสร็จสิ้นปี 2515. แต่ระยะเวลายาวนาน จนเกิดการเช่าช่วงและโฉนดครอบครอง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดการกลั่นแกล้งบิดเบือนข้อมูล ทำให้หลายภาคส่วนเข้าใจผิดในการตรวจสอบข้อมูล และไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในแหล่งเสื่อมโทรม. จึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฏหมาย. จึงขอความเมตตาและความเป็นธรรมต่อท่านด้วย ในการจ่ายเงินเยียวยา. ค่าเสียโอกาสและระยะเวลาและค่าเสียหายมนการประกอบอาชีพและชื่อเสียงที่ถูกทำลายจนทำให้แทบไม่มีที่ยืนในส ก่อผลกระทบวงกว้าง ที่ อาจมีการเข้าใจผิดในการเทคโอเวอร์และการจับคู่แต่งงานหรือไลน์การพนันต่างๆซึ่งดิฉัน นส. ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) และครอบครัวญานสังวรชัยอาจตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือและเป็นแพะรับบาปในที่สุด และบุคคลอื่นๆ ก็อาจเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟ โดยเจตนาหรือไม่เจตนากลายเป็นกำแพงปกป้องความผิดซึ่งกันและกัน ต่างกรรมต่างวาระกัน ฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัยเกิดในจ.จันทบุรี ไม่รู้เรื่อง แต่หวังว่าแต่ละภาคส่วนจะนำเงินชดเชยที่ดินหรืเงินซื้อขายที่ดิน หรือเงินเยียวยาให้กับดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ผู้ร้องเรียน และได้รับมอบอำนาจตั้งแต่นางยุญสมญานสังวรชัยมีชีวิตและดำเนินการมา13 ปีเต็มและเป็นผ฿้ร้องเรียนคสช. ปี61 เบอร์โทรที่ร้องเรียนและเลิกใช้ไปคือ 065-0919656 และปัจจุบันน้องขายและน้องาะใภ้กล่าวหาฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกแทนโดยไม่พูดคุนและไม่แสไม่ยุติธรรมไม่ให้เงินครึ่งหนึ่งเหมือนอย่างที่ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัยมา13 ปีเต็มจนกู้แบงค์ส่งหลายเรียนและจ่ายเงินให้น้องสะใภ้และน้องชายแท้ๆจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว อีกประเด็นความผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบของแต่ละภาคส่วนและผลักดันมา จ.จันทบุรี เรื่อง ยาเสพติด ซึ่งจับผู้ต้องหาที่บ่อไร่ได้ชื่อ บุญส่งและสมบุญ คลองธรรม ที่ตำรวจบ่อไร่ จับยาบ้าได้ยกครอบครัว ที่หมู่4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด แต่เข้าใจผิดว่า อยู่จันทบุรี ในความเป็นจริิงจับได้แล้วและอยู่จังหวัดตราด ซึ่งตั้งเป็นข้ิอสังเกตุว่า ที่รพ. พระปกเกล้าจันทบุรีติดชื่อหัวเตียงคุณบุญสม ญานสังวรชัย ที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ผิดว่านางสมบุญ ซึ่งตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า ชื่อคล้ายกับ นางสมบุญ คลองธรรม นักค้ายาเสพติด ที่หมู่4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งนางสมบุญ คลองธรรม ไม่ใช่เจ้าของที่ดินเดิม เพราะมีหลักฐ่าน. นส. 3 เดิมของนางบุญสม ญานสังวรชัย และนายปรีชา ญานสังวรชัยที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร จ.ตราด และ เมื่อดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ได้ชี้แจงกับรพ.บอกว่าชื่อมารดาที่หัวเตียงผิด เอาป้ายชื่อออกแต่ไม่ใส่ป้ายชื่อใหม่ลงไปที่หัวเตียงคุณแม่บุญสม ญานสังวรชัย จนกระทั่งมารดาเสียชีวิตไป. และจากการตรวจสอบของหลายภาคส่วนที่บ่อไร่จ่ากหล่ายภาคส่วนผิดพล่าดจากเข้าใจผิดว่า ขาวบ้านคือเจ้าของที่ดินเพร่าะชาวบ้านด้อยความรู้และไม่ได้บอกจนท.ว่าเช่าช่วง.ที่ดินที่ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด และครอบครองโฉนดมา หรือผู้้ทีี่มีส่วนได้ส่วนเสียรีบแบ่งแยก้เพื่อไม่ให้เหลือชื่อเจ้าของที่ดินเดิม. ทั้งที่บางพื้นที่ยังผ่อนชำระไม่เสร็จเป็นเพียงเจ้าของร่วมเฉยๆ แต่กลับรีบโอนเป็นเจ้าของโดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่รู้ ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่ อาจมีการทำธุรกรรมปลอมและเบี่ยงเบนประเด็นมาเทคโอเวอร์เล่นจับคู่ และติดตามดิฉันเพื่องล้วงข้อมูลไปแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเองหรือแก้ไขข้อมูลได้ทันท่วงที แต่ในความผิดพลาดใรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและพลเรือน ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัย เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส และเสียชื่อเสียงจนเป็นเหตุให่ปิดกิจกาจนลุกลามถึงทุกคนในครอบครัวญ่นสังวรชัยซึ่งอาจเป็นเหยื่อเครื่องมือและแพะรับบาปในโอกาสต่อมา ดิฉันจุงให้โอกาสทุกภาคส่วนทำคุณไถ่โทษ โดยจ่ายเงินเรื่องที่ดินบ่อไร่จ.ตราดเช่นเงินเยียวยาเงินชดเชยที่ดินเงินค่าเสียโอกาสและความเสียหายทางอาชีพที่ทำให่กิจการโดนกลั่นแกล้งจนกิจการถูกปิดโดยจ่าบมาที่ ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ในการจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียโอกาสและระยะเวลา ค่าเสียหายทางอาชีพและเงินชดเชนที่ดินที่หายไปตามคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดี ให้ได้เป็นเงินกลับมาที่ดิฉัน. จะได้นำมาทำบุญ ให้บิดามารดา และเลี้ยงชีพตัวเอง รวมถึงจะได้นำมาให้น้องชาย ที่มีภาวะทางจิตเภทมีปรัะวัติการรักษา ที่รพ.กรุงเทพจันทบุรี ประมาณปี 2557และสมองบวมตอนอายุ12 ปีหลังได้รับอุบัติเหตุที่ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรีตอนอายุ 12 ปี และเงินอีกส่วนจะได้นำให้หลานชายสองคนได้เรียนหนังสือต่อไป อีกเรื่องหนึ่ง คือ มีคนสวมบัตรประชาชนดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชั ยและทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัย เพราะต้องการเอาความดีความชอบ เพราะมีคนนอกไปทราบว่ามารดา นางบุญสม ญานสังวรชัย มีสายเลือดราชนิกูล และ เมื่อมารดายังมีฃีวิต เมื่อป่วยอยู่ในรพ.เดือน มค. 62 รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี จนท.ได้ให้ดิฉันนำเลือดมารด านางบุญสม ญานสังวรชัยไปตรวจที่ รพ.กรุงเทพจันทบุรี และดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก)จันทบุรี ได่บริจาคเลือดไว้ที่กาชาด ที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี แต่หลังจากนั้นได้มีคนอืนๆ แอบอ้าง ใช้ชื่อใกล้เคียงดิฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เป็นคุณหญิง, ท่านผู้หญิง, มรว. ,ต่างๆนาๆและใช้ชื่อนามสกุล คล้ายคลึงกับดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก)จันทบุรี ดิฉันจึงป้องกันโดยแสดงหลักฐานทั้งหมดและยินดีตรวจเลือดเพื่อป้องกันสถาบัน เพราะมิได้หวังผลประโยชน์หรือตำแหน่งอันใด หากความดีของบิดา นายปรีชา ญานสังวรชัย และมารดา นางบุญสม ญานสังวรชัย และดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย (เอก) จันทบุรีนั้น มีจริงๆก็ต้องได้ ตามหลักฐานเดิมที่ไม่บิดเบือน. และดิฉัน นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เชื่อในกระบวนการยุติธรรมตามกฏหมาย และฟ้ามีตาและหวังว่าทุกท่านจะให้ความเป็นธรรมต่อดิฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัยและครอบครัวญานสังวรชัย ที่จงรักภักดีต่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย ตราบชั่วนิจนิรันดร์