Clicky

สำนักงาน กปร.

สำนักงาน กปร. หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยงานภาครัฐ)

เปิดเหมือนปกติ

🏡ความ "พอเพียง" สามารถปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนอาชีพ ตัวอย่างเช่นที่คุณสงวน อดีตมนุษย์เงินเดือน ที่เคยได้เงินตาม...
27/01/2023
รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ │ เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง กับนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ

🏡ความ "พอเพียง" สามารถปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนอาชีพ ตัวอย่างเช่นที่คุณสงวน อดีตมนุษย์เงินเดือน ที่เคยได้เงินตามที่ตนคาดหวัง แต่กลับไม่ "เพียงพอ" ในแง่ของเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

🌳จนกระทั่งมาพบจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ได้นำ "ความสุข" มาเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เงินทอง

👉เชิญพบกับเรื่องราว "เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง" ของคุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ได้ที่

รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ตอนที่ 34 เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง กับนายสงวน มงคลศรีพันเลิศออกอากาศทางว...

✨ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จส...
26/01/2023

✨ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือ
เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 💻

📌 ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร.

#สำนักงานกปร

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10✨ วันพุธที่ 25 มกราคม 256...
25/01/2023

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

✨ วันพุธที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ติดตามการดำเนินโครงการฯ โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนองพระราชดำริ

🏞️ จังหวัดพัทลุงมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริโดยตรง และโครงการที่ราษฎรร้องขอในกรณีที่ประสบความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนต่อทรัพย์สินต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

💦 สำหรับโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตามที่ราษฎรตำบลลำสินธุ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมชลประทาน ร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพฤษภาคม 2564 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองหมวย หมู่ที่ 1 บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยทำผัง หมู่ที่ 4 และบ้านโหล๊ะอม หมู่ที่ 9 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 859 ครัวเรือน ราษฎร 2,118 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในนามกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

☀️ ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ติดตามและเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 เพื่อบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขตอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว โดยอ่างเก็บน้ำมีอายุการใช้งานมากว่า 10 ปี และในปีงบประมาณ 2560-2565 มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 8 กลุ่ม รวม 8,503 คน ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 101,438 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดประมาณ 38,000 ไร่ บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขตอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว ตลอดจนสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาชัยสน พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จำนวน 254 ไร่ รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรอีกด้วย

🚗 จากการติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยขอให้คำนึงเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของโครงการ และร่วมกันดูแลบำรุงรักษาโครงการ ให้ความรู้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนสืบไป

#สำนักงานกปร

✨ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามแ...
24/01/2023

✨ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบออนไลน์

📌 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขา ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร.

#สำนักงานกปร

✨"...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลและสังคม บ้านเมืองใดให้การศึ...
24/01/2023
รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ │ ผีเสื้อพระราชา สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

✨"...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลและสังคม บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด..." พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🎓วันนี้ มีตัวอย่างผู้ที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน "คุณครูอ๊อฟ" อดีตเยาวชนจากค่าย RDPB Camp ผู้นำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ต่อไป

ติดตามรับชมและรับฟังได้ที่

รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ตอนที่ 33 ผีเสื้อพระราชา สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืนออกอากาศทางวิทยุ....

✨ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาด้านการคมนาคมเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งเพื่อประโยชน์ส...
24/01/2023

✨ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาด้านการคมนาคม

เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วประเทศคือ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการนำความเจริญไปสู่ชนบทที่ห่างไกล ในท้องถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ที่ประชาชนมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงสถานีอนามัย โรงพยาบาล โรงเรียน และขนส่งพืชผลการเกษตรมายังแหล่งจำหน่ายได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา และมีความเจริญตามมาหลายด้าน

🚃🚉⛴🛩

23/01/2023

🐇ทุนน้อยก็ทำได้ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขายไว เปิดใจคนทำฟาร์มกระต่ายเนื้อ แนะนำสายพันธุ์ดี มีเทคนิคมาบอก ชมคลิป...

ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์...“ผมทำฟาร์มกระต่าย(เนื้อ)”

#ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์...
#สำนักงานกปร.
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#กระต่ายเนื้อ
#กระต่ายดำภูพาน

#องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ✨ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา ...
20/01/2023

#องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

✨ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

💦 โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้านในตำบลเมืองมาย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 ให้กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนโดยดำเนินโครงการปรับปรุงฝายนาม่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดสันฝายสูง 2.2 เมตร ยาว 20 เมตร ระบบส่งน้ำลักษณะเป็นคลองดาดคอนกรีต ฝั่งขวายาวประมาณ 1,686 เมตร ฝั่งซ้ายยาวประมาณ 620 เมตร และดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 และบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย รวม 575 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 1,978 คน ในช่วงฤดูฝน 1,500 ไร่ และช่วงหน้าแล้ง 800 ไร่ สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นประจำทุกปีราษฎรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายรูปแบบ และช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

🚗 ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแลงและตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 ให้แก่กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 30.5 เมตร สูง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีคลองส่งน้ำแบบดาดคอนกรีต ยาว ประมาณ 645 เมตร คลองส่งน้ำแบบรางรินยาวประมาณ 370 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 1,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร ทำการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

#สำนักงานกปร

#องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี💧🔸วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอ...
20/01/2023

#องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี💧

🔸วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรยายสรุปการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

🔹โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธารก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2529 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การป้องกันน้ำเค็ม และเป็นแหล่งน้ำจืดสำหรับการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

🔸สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อำเภอคิชฌกูฏ และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเกี่ยวกับการนำน้ำจากห้วยสะตอมายังเขื่อนคิรีธาร และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยทั้งสองโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

🔹จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 จากปัญหาภาวะภัยแล้งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอย่างหนักทั่วทุกภาคของประเทศไทยในปี 2535 การพัฒนาโครงการเขื่อนห้วยสะตอ เป็นส่วนหนึ่งของแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตราดของกรมชลประทาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ชลประทานและเสริมปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำ ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ซึ่งคาดจะดำเนินงานได้ครบถ้วนในปี 2566 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ปี 2568-2571

🔸จากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการนำน้ำเขื่อนคิรีธารมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำจันทบุรี และคลองเวฬุ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ต่อไป

🔹สำหรับจังหวัดจันทบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 45 โครงการ มีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 24 โครงการ ซึ่งได้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเชิญถ...
19/01/2023

องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

✨ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอกาสนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จังหวัดใหม่

📝 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 280 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566

☀️ ในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยรับฟังบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าโครงการฯ และติดตามผลการดำเนินงานการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

🏡 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่อำเภออมก๋อย เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงห่วงใยผืนป่าและสัตว์ป่าเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำลายไป จึงพระราชทานพระราชดำริ “ให้มีการดำเนินการอนุรักษ์สภาพป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 1,437,500 ไร่ (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไร่) ให้คงมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันสนองพระราชดำริโดยรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์ไม่ให้ถูกทำลาย พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม้ใช้สอย จัดพื้นที่ทำกินให้ราษฎรพร้อมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่

🏥 จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยัง โรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 42 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและครูที่หอพักนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

#สำนักงานกปร

✨วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่...
19/01/2023

✨วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรบริเวณพื้นที่โครงการฯ

🌳โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2524 พระราชทานแก่คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อทำการศึกษาทดลองการเกษตร การดำเนินงานโครงการฯ จึงมุ่งเน้นเป็นจุดเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนแผนงานงบประมาณดำเนินโครงการฯ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำทดแทนระบบเดิมที่ชำรุด ในปีงบประมาณ 2545 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า โครงการฯ มีแปลงไม้ผลหลากหลายชนิดที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร ทั้งไม้ผลเศรษฐกิจตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ไม้ผลนอกฤดู ได้แก่ ลำไย ไม้ผลจันทบูร และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาทดลองและพัฒนาด้านประมง ปศุสัตว์ การจัดการดิน การจัดการแหล่งน้ำ และมีการขยายผลองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตไม้ผลคุณภาพปลอดภัยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร สำหรับการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ช่วงปี 2560-2564 มีการฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจไปแล้ว จำนวน 1,508 ราย

🎪สำนักงาน กปร. ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ใน “งานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ACS ACADEMIC DAYS 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข...
19/01/2023

🎪สำนักงาน กปร. ร่วมจัดฐานการเรียนรู้ใน “งานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ACS ACADEMIC DAYS 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

📝ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้มอบเกียรติบัตรในการร่วมจัดฐานการเรียนรู้ โดยมีนายวิชาญ ธีระสืบสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ เป็นผู้แทนรับมอบ

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงาน กปร. นำข้าราชการบรรจุใหม่ จากโครงการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 สำนั...
18/01/2023

วันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงาน กปร. นำข้าราชการบรรจุใหม่ จากโครงการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 สำนักงาน กปร. เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฝึกกายบริหารเพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงก่อนเริ่มต้นเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการทำอาหาร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ อาคารศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ด ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแปลงไม้ผลพันธุ์ดี ฝึกปฏิบัติการเพาะชำกล้าหญ้าแฝก ณ งานพัฒนาที่ดิน เรียนรู้การเก็บไข่ ให้อาหารไก่ การปลูกผักแบบยกพื้นสูง การปลูกผักบุ้งหมุนเวียน ฯลฯ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่(พื้นที่ 5 ไร่) และรับฟังเรื่องเล่าเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน โดย พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

✨วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษารา...
17/01/2023

✨วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร.

✨ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร.  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานต่อยอดโครงการอ...
17/01/2023

✨ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะทำงานจาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร.

📌 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการต่อยอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่คณะทำงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 2. โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ4. โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
สืบสาน : “ทำสืบต่อกัน ทำต่อเนื่อง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รักษา : “ทำให้คงอยู่” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ กปร. ได้พิจารณาอนุมัติหลักการ และ สำนักงาน กปร. ได้จัดทำรายงานทูลเกล้าฯ ทรงทราบเป็นระยะ
ต่อยอด : “ทำและพัฒนาสิ่งที่ทำไว้แล้วให้ก้าวหน้าและได้ผลดียิ่งขึ้น” สำนักงาน กปร. ในฐานะ หน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพิ่มขึ้น จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

🏫 และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องฯ ของสำนักงาน กปร. ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงปี งบประมาณ 2557-2564 มีผลการศึกษาข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและต่อยอดโครงการอันเนื่องฯ จึงเห็นสมควรน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเชื่อมโยงต่อยอดกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น และครอบคลุมในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ โดยนำมาจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่นต่อไป

#สำนักงานกปร

☕ กาแฟพัฒนาชีวิตบนดอยฟ้าห่มปก​ 🌸🌄 ⛰️ ร้านกาแฟ Ar-Zae. ด้านหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่ส...
17/01/2023
บทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง กาแฟพัฒนาชีวิตบนดอยฟ้าห่มปก - Loklakwithee

☕ กาแฟพัฒนาชีวิตบนดอยฟ้าห่มปก​ 🌸🌄

⛰️ ร้านกาแฟ Ar-Zae. ด้านหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นของนายอาแซะ วุ่ยลือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการฯ​ ที่รู้จักพัฒนาอาชีพของตนเอง ต่อยอดการปลูกกาแฟให้กลายเป็นผลผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน​​ 👨‍👩‍👧‍👦🎑

📲 ติดตามอ่านได้ที่​ https://www.loklakwithee.com/?p=7856

#สำนักงานกปร

ร้านกาแฟ Ar-Zae. ตั้

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงาน กปร. นำข้าราชการบรรจุใหม่ จากโครงการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2  สำน...
16/01/2023

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงาน กปร. นำข้าราชการบรรจุใหม่ จากโครงการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 สำนักงาน กปร. เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฝึกระเบียบแถวและกายบริหารเพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงก่อนเริ่มต้นเรียนรู้ รับฟังบรรยายจาก นายสรายุทธ อิ่มใจ เรื่อง "การมีส่วนร่วม : จุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน" รับฟังบรรยายจาก ดร.นัชชา ผลพอตน และ อ.ลพรรณพลอย ชาวเรือ เรื่อง "การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลุ่มน้ำป่าสัก" (2565) ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ นายจรูญ นวลพลอย และ นายอุดร หมันมณี(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านไทยมุสลิม) ศึกษาดูงาน การปลูกอ้อยหมุนเวียนและการผลิตน้ำอ้อย

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน กปร. ร่วมกับบริษัท SOOKSIAM ประชุมหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์โครงการ...
16/01/2023

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน กปร. ร่วมกับบริษัท SOOKSIAM ประชุมหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กปร.

โดยการหารือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ (Product Branding) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดเป็น Soft Power เชิงวัฒนธรรมจากชุมชนได้ต่อไป

⛰ผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขยายไปสู่เกษตรกรอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จนเกิดความเข้ม...
16/01/2023
รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ │ ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง ที่เต่างอย จ.สกลนคร

⛰ผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขยายไปสู่เกษตรกรอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จนเกิดความเข้มแข็ง กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจต่อไป🌾🥬💦🐟

ติดตามรับชมและรับฟังได้ที่

รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ตอนที่ 32 ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง ที่เต่างอย จ.สกลนครออกอากาศทางวิทย.....

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงาน กปร. นำข้าราชการบรรจุใหม่ จากโครงการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2...
15/01/2023

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงาน กปร. นำข้าราชการบรรจุใหม่ จากโครงการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 สำนักงาน กปร. เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฝึกกายบริหารเพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงก่อนเริ่มต้นเรียนรู้ รับฟังบรรยายจาก รศ.ดร.กัมปนาม ภักดีกุล เรื่อง "ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ และโครงการพัฒนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์" ศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไม้สวยงาม และกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
14/01/2023

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

✨ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 1,073 ถุง พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 885 ตัว ไปมอบแก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงานและเด็กในพื้นที่โครงการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม โครงการช่วยเหลือราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านซิแบร อำเภออมก๋อย และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ให้อาหารช้าง จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมจากสถานีพัฒนาการเกษตรฯ

⛰️ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ราษฎรในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน และจากปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำลำธารเป็นจำนวนมากของหมู่บ้านนาเกียน จึงต้องให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยมีสำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,500 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็น 72,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จากการจ้างงานของสถานีฯ และการส่งเสริมให้ราษฎรทำนาแบบขั้นบันไดเพื่อให้มีข้าวไว้บริโภค และส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟ การเลี้ยงผึ้งโพรง รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ให้โอกาสราษฎรผู้ด้อยโอกาสได้มีงานทำ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

☀️ ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 440 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 186 ตัว มอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนลความก้าวหน้าจากการดำเนินงานของโครงการฯาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่วาง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน

👩‍🌾 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ด้านป่าไม้ บำรุงรักษาป่าไม้และไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น ตะเคียนทอง จำปีป่า และมะแขว่น เพื่อให้ราษฎรได้อาศัยผลผลิตจากป่าในการบริโภค รวมทั้งส่งเสริมการปลูกมะแขว่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจ การปลูกหวายเพื่อใช้เป็นไม้ใช้สอย ด้านการพัฒนาการเกษตรมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้านการประมง ส่งเสริมให้ราษฎรทดลองหาพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิประเทศเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมราษฎรให้ราษฎรมีความรู้พื้นฐานทางด้านสาธารณสุข มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ปัจจุบันราษฎรบ้านขุนวิน มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ดำรงชีวิตได้อย่างผาสุกควบคู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

#สำนักงานกปร

🎈จบลงไปแล้วกับ #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและค...
14/01/2023

🎈จบลงไปแล้วกับ #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) จัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ หลักสี่

🎪วันนี้เราได้เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมและความน่ารักของน้อง ๆ หนู ๆ ตัวน้อย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ที่ได้มาร่วมเรียนรู้สนุกกับบูธสำนักงาน กปร. และกิจกรรมถอดรหัสภาพบนเวที👀

🎁บอกเลยว่างานนี้น้อง ๆ ได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกันไปเพียบ (ใครได้อะไรมาคอมเมนต์โชว์กันได้น้าาา)

🔔ปีหน้า สำนักงาน กปร. จะมีกิจกรรมอะไรที่ไหนอีกนั้น ต้องติดตามทางเพจนี้เลยนะคะ

📣วันเด็กแห่งชาติปีนี้ 14 มกราคม 2566 ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงาน กปร. ...
13/01/2023

📣วันเด็กแห่งชาติปีนี้ 14 มกราคม 2566 ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่กองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) จัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ หลักสี่ 👧🏻🧒🏻👦🏻

👀งานนี้น้อง ๆ จะได้พบกับความรู้คู่ความสนุกสนานมากมาย ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งเรื่องราวการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถ Play & Learn และยังมีเกมส์ชิงรางวัลสนุก ๆ บนเวทีอีกด้วย

แล้วพบกันค่ะ ☺️

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
13/01/2023

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

✨ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 438 ถุง พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 369 ตัว ไปมอบแก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และเด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้นำผลผลิตมาจัดแสดง พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

🏡 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยคัดเลือกราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่อยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความขยัน ให้เข้าไปอยู่อาศัยและสร้างบ้านพักจัดที่ดินทำกินให้ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร หลังจากนั้นจึงมอบหน้าที่ให้ราษฎรดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณใกล้เคียงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการมี 3 ชนเผ่า ประกอบด้วย มูเซอ ลีซอ และอาข่า มีรายได้หลักจากการปลูกกาแฟอาราบิก้า ปลูกผักไม้ผลเมืองหนาว สามารถสร้างรายได้จากเดิมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/ปี/ครัวเรือน ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 120,000 บาท/ปี/ครัวเรือ จากการทำเกษตร เช่น กะหล่ำปลีหัวใจ บล็อกโคลี่ ไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ อาโวคาโด้ แมคคาเดเมีย เป็นต้น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลประโยชน์ต่อราษฎรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ สามารถส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ราษฎรจึงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

🚗 ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้าง อุโมงค์เข้า- ออก หมายเลข 2 (Adit2) งานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ

💦 อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประกอบด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 2 ช่วง คืออุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด และอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำหรับการอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อผันน้ำส่วนเกินความต้องการในช่วงฤดูฝนเฉลี่ยปีละ 113,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต่อไป

#สำนักงานกปร

ที่อยู่

2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอ
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624478500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กปร.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กปร.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมจะทำอย่างไรถืงจะหมดทุกหมดโสกกับตัวกาละกีนีชว่ยชีแนด้วยเจ้า
👫🏗👨‍👩‍👧‍👦🏗🌱🌾🍱🏗🌎🏡🏦💰🚚🚄✈️🛳🚀🛰 ทุกคนทุกชีวิตเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นคนดีทุกคนทั้งชีวิตความคิด พฤติกรรมการกระทำทุกคนทุกชีวิตทุกอาชีพไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำสงครามตลอดไป ทุกชาติไป
ชีวิตมนุษย์ คน จริงๆ รวยอยู่แล้ว มีทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ โรงงานผลิตเงิน ผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย ทำมั้ยคนยังจน เพราะ นักการเมือง นักกฎหมาย รัฐบาล รัฐสภา สถาบันพระมหากษัตริย์ ออกกฎหมาย จัดเก็บภาษี ที่ดิน ที่อยู่อาศัย เจ้าของที่ดินก็เลยจน ถ้านักการเมือง รัฐบาล รัฐสภา นักกฎหมาย สถาบันพระมหากษัตริย์ ออกกฎหมาย ให้ ทุกคน ประชาชน ทุกชีวิต ทุกอาชีพ มีเงิน มีรายได้ ใช้จ่าย ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว มีเงินซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย มีเงินซื้อสินค้า มีเงินเดินทางท่องเที่ยว มีเงินลงทุน มีเงินค้าขาย เป็น เจ้าของที่ดิน เป็นเจ้าของ โรงงานผลิตเงิน ผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย ทุกแห่ง เป็นเจ้าของธุรกิจ ทุกคนทำงาน มีงานทำ ทำแบบนี้ รวย ทุกคน ทุกชีวิต ทุกอาชีพ ทุกประเทศ ครับ 🏗🏦💰🏗🌱🌾🍱🏗🚄🚚✈️🛳🚀🛰🏗🏡 www.bot.or.th www.scb.co.th
สวัสดีครับ
ผมอยากขอโครงการทำฝายชะลอน้ำ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีชิตให้กับชาวบ้านครับ
เนื่องจากปัจจุบันน้ำในหมู่บ้านหน้าแล้งไม่พอใช้ครับ
ผมต้องดำเนินการเขียนโครงการร้องขอ เพื่อขอให้ สนง.กปร.ดำเนินการเพื่อทำฝายชะลอน้ำอย่างไรครับ
🏡 ห้องเรียนธรรมชาติ ที่ “หมู่บ้านเขาเต่า” 🐢🍃🌻

✨ หมู่บ้านเล็กๆ 🏡 ติดทะเลใกล้เขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเต่า 🐢 ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อที่เรียกกันว่า “บ้านเขาเต่า” ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพประมงมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตายาย แต่ในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากกว่าที่เป็นในปัจจุบันมาก ถนนหนทางก็ลำบาก เป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมด ไม่มี “น้ำ” สำหรับดื่มกิน ต้องไปหาบมาจาก “ตาน้ำ” ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน และยังไม่มีน้ำสำหรับการปลูกพืชอีกด้วย อีกทั้ง “ดิน” ก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกเลย

✨ ในวันหนึ่งของปี 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปบ้านเขาเต่า โดยรถจี๊บโปโล และรถยนต์พระที่นั่งจมเลนในตะกาด ทุกคนที่ไปในวันนั้นต้องลงมาช่วยกันเข็น ตะกาดนี้ เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง เป็นที่ที่น้ำทะเลขึ้นมา เมื่อถึงเวลาน้ำลง พื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเลน ทำอะไรไม่ได้ แม้แต่ต้นไม้ก็ยังขึ้นไม่ได้ มีเพียงปูตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า ปูเปี้ยว อยู่เต็มไปหมด 🦀🦀

✨ “หมู่บ้านเขาเต่า” 🏡 จึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรก ที่ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่อง น้ำ และ ดิน โดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้านที่นี่เป็นลำดับแรก โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ 60,000 บาท แก่กรมชลประทาน ก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ทั้งการอุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา รวมทั้งเพื่อการเพาะปลูกพืชอีกด้วย

✨ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” แห่งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชดำริเรื่องน้ำ ที่ทรงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดว่า น้ำคือชีวิตของประชาชน

✨ เหตุการณ์ “รถจี๊บโปโลจมเลนในตะกาด” เดียวกันนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “การพัฒนาปรับปรุงดิน” ที่เสื่อมคุณภาพ ทรงสนพระทัยศึกษาปัญหา “ดินในตะกาด” ของบ้านเขาเต่าที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ดังนั้น จึงทรงให้ผู้เชี่ยวชาญดินชาวต่างประเทศ ตรวจวิเคราะห์ดิน ซึ่งลงความเห็นเมื่อ 40 ปีที่แล้วว่า “เป็นดินที่พืชไม่ขึ้น เป็นดินที่เลวที่สุดในโลก”

✨ บัดนี้… ในบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ มายังสถานที่แห่งนี้ อีกครั้งหนึ่ง แต่ในสถานภาพของ “ครู” ผู้เมตตา ทรงสอนเรื่อง ดินและน้ำ และธรณีวิทยาแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายผู้โชคดีของโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ไม่อาจจะหาช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่ประเสริฐกว่านี้ได้อีกแล้วในชีวิต เพราะ มีครู เป็น “ในหลวง”

✨ “…ถ้าดินอยู่เฉยๆ ไม่ได้ปลูกอะไร มันไม่ทำงาน นี่มันทำงาน จะเห็นเป็นปมๆ ถ้าอยากให้ดีใส่ถั่ว…” พระราชกระแสนี้ เป็นการสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับดิน ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ใครหลายคนคงเห็นและจำได้ดีว่า วันนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นครูสอนวิชาว่าด้วย “เรื่องดิน”

การสอนในครั้งนี้ เป็นพระราชประสงค์ให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังสามารถจดจำได้ดีและเข้าใจมากกว่าการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
✨ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงหาวิธีการแก้ไขปัญหาดินจาก “ดินที่เลวที่สุดในโลก” กลายเป็นดินที่สามารถ “ปลูกข้าวปลูกผัก” ได้

การปรับปรุงคุณภาพดินที่บ้านเขาเต่า ใช้วิธีการง่ายๆ ตามแนวพระราชดำริ “..เอาทรายมาใส่ ประมาณ 50 ซม. หรือ 1 เมตร แล้วเอาดินเชิงเนินมาใส่…” เพื่อไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปในดิน และจะได้พัฒนาดินนั้นได้

“…40 ปีกว่า 50 ปี มานี้เขาใช้อย่างนี้ เจาะลงไปเป็นดินที่เลว ใช้ไม่ได้ ปลูกหญ้าก็ไม่ขึ้น … หลายปี ดินมันก็สลายไป เปลี่ยนไปเป็นดินที่ใช้ได้ … ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ … ทำให้ดินเปลี่ยนแปลง…”

✨ ต่อมา เมื่อทรงศึกษาถึงศักยภาพของหญ้าแฝกว่ามีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพดินด้วย ดังนั้น “…ใส่หญ้าแฝกไป หญ้าแฝกเจาะลงไปแล้วก็พาพวกจุลินทรีย์ลงไปด้วย … ดูดไนโตรเจน แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นปุ๋ยไนโตรเจน เป็นปมๆ ทำให้ดินดีขึ้น…” ที่เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทรงนำมาอธิบายแก่เด็กนักเรียน ว่า “…ที่เขาชะงุ้ม ทีแรกไม่ได้เป็นดิน เป็นหินลูกรัง … ก็ไปทำกลายเป็นดิน แล้วก็ปลูกพืชอะไรต่างๆ สามารถที่จะใช้ได้ เดี๋ยวนี้สบายมาก…”

“ยังไม่ได้เรียน” นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้น เมื่อทรงซักถามเกี่ยวกับเคมี

“อ้าว… ยังไม่ได้เรียน? เรียนเคมีมีทฤษฎี …น้ำ H2O H ไฮโดรเจน O ออกซิเจน H มี 2 … แล้วนี่ S ซัลเฟอร์ มาโดนออกซิเจน เป็น SO ผสมกับน้ำเป็น H2SO4 เป็นซัลฟูริค แอซิค ต่อไป…ถึงว่ามาทำนี่…ดร.พิสุทธิ์ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญดิน เคมีดิน แล้วก็อันนี้มาใช้อะไรได้…ไม่ได้ ถึงว่าได้นี่ เราต้องปรับปรุง เราอยากทำตรงนี้ให้ดีขึ้น … ปรับปรุงให้เป็นดินที่ไม่มีความละเอียดพิเศษ ต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์ว่า ดร.พิสุทธิ์ บอกว่ายิ่งใส่น้ำแล้วเอาน้ำออกจะยิ่งเปรี้ยว บอกทำอะไรไม่ได้ ปลูกข้าวปลูกผัก … ปลูกข้าวไม่ได้”

✨ ทรงอธิบายเรื่องแกล้งดินเพิ่มเติม ว่า “…เราจะแกล้งดิน แกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริค แอซิค …แล้วปลูกข้าว ขึ้นมานิดหนึ่ง … มันใช้ไม่ได้ … เอาน้ำออก รอให้น้ำเข้าก่อนแล้วปลูกใหม่ ขึ้นสูงสองเท่า … ทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำ แทนที่จะทำปีละครั้ง ปลูกข้าวปีละครั้ง เราไปปลูกข้าวปีละสามครั้ง … ให้ดินพักหน่อย แล้วปีต่อไปทำใหม่…”

และในที่สุด “…โครงการแกล้งดิน กลายเป็นส่งเสริมดินให้ดี…”

✨ ก่อนเสด็จฯ กลับในวันนั้น เด็กนักเรียน พร้อมใจกันกราบพระบาท ด้วยสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพดิน จากสิ่งที่ทรงประสบและแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เอง ณ ห้องเรียนธรรมชาติที่บ้านเขาเต่า นับเป็นมงคลแห่งชีวิตที่มิอาจลืมได้เลย 🤍

⚜ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ⚜

ที่มา : สำนักงาน กปร.
https://www.samasaivolunteer.org/ ขับเคลื่อน ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เป็นองคืกรสาธารณประโยชน์ จังหวัดระยอง เพื่อคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ "บวร" สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตืองอ กิจกรรมงานอาชีพนักเรียน “การขยายพันธุ์บอนสี” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง ทรงรับฟังรายงานการขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับในวันนี้ เดิมมีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ต้องมีความระมัดวัง ไม่นำโรคไปแพร่กระจายให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ในช่วงที่มีโรคระบาดทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องความสะอาดที่เป็นพื้นฐาน เช่น อาหารสะอาด และการสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ราษฎรในชุนชนยังมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาชีพต่าง ๆ เช่น การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักเรียนเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ จึงได้จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน และดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี มีชีวิตดี และขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดี

ภาพ : สำนักงาน กปร.

#ในหลวงในดวงใจ
วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม–บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผมชาย การผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า และการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก/ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการประกอบอาชีพ ในช่วงเหตุการณ์นี้ แนะนำให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน หลากหลาย และให้มีงานที่เสริมรายได้ เช่น การแปรรูป การทำหัตถกรรมต่าง ๆ เรื่องการเรียนการสอน ให้เพิ่มการอ่าน การเขียน และให้ครูไปตรวจเยี่ยม เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นเรื่องที่สำคัญ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด เรื่องห้องสมุดภายในโรงเรียน ให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การงานอาชีพนักเรียน การทำคุกกี้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ การเย็บ ปะ ชุนผ้า และการประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการศึกษาของนักเรียน ให้สามารถได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เรียนรู้ได้อย่างราบรื่น เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นและประเทศต่อไป เรื่องการประกอบอาชีพ ต้องเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ เช่น ทำงานเป็นครูก็ต้องสอนแบบใหม่แบบออนไลน์ มีสื่อการสอน และมีวิธีแบบใหม่ ๆ ที่ต้องเรียนรู้ เรื่องสุขภาพอนามัย ให้มีความสะอาดทั้งในส่วนบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ รักษาความสะอาดของสุขาภิบาลในพื้นที่ ขอให้ทุกคนปลอดภัย สุขภาพดี มีความสุข ขอให้ทุกท่านโชคดี

ภาพ : สำนักงาน กปร.

#ในหลวงในดวงใจ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Bawornmongkol Fire Station. สถานีดับเพลิงบวรม ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ กองประสานงานโครงการพระราชด กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD Bangkok Tourism Division ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ Cintna กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส Feflic หวยไก่ จ้าวพายุ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม