สำนักงาน กปร.

สำนักงาน กปร. หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน่วยงานภาครัฐ)

เปิดเหมือนปกติ

✨ วันที่ 18 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเน...
18/01/2022

✨ วันที่ 18 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา
โดยมี เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และเพาะพันธุ์สัตว์ ทั้งยังพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ถือเป็นเครื่องมือให้กองทัพบกขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

✨ โดยกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวพระราชดำริ เมื่อปลายปี 2562 โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่างขึ้น เพื่อผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดำและพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ภาคใต้

✨ ต่อมาในปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ในกองพลพัฒนาที่ 4 เพื่อดำเนินการผลิตพันธุ์ปลา สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้นำไปเลี้ยงเพื่อบริโภค ขยายพันธุ์และจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

✨ อีกทั้ง กองพลพัฒนาที่ 4 ได้น้อมนำพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ขยายผลเข้าสู่โรงเรียน สนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน แก่โรงเรียนในพื้นที่ สำหรับเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมส่งเสริมการเลี้ยงด้วยแหล่งอาหารธรรมชาติ รวมถึงได้เข้าช่วยจัดทำแปลงผัก อุโมงค์ผัก ซึ่งผลผลิตที่ได้ช่วยลดต้นทุนและทำให้มีผักปลอดภัยมาประกอบอาหารกลางวัน และยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การปลูกผักปลอดภัยให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้รับ กลับไปชักชวนพ่อแม่ปลูกผักเพื่อบริโภคภายในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี สู่โรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ตามแนวชายแดน โดยนำร่องให้กับโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองพลพัฒนาที่ 4 จำนวน 11 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

✨ โดยการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตรภายในกองพลพัฒนาที่ 4 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่กำลังพล ครอบครัว นักเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

✨ ในการนี้ทรงเปิดร้าน “ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา สาขาที่ 10 ภายใน กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดยร้านภัทรพัฒน์ สาขาดังกล่าวถือเป็นสาขาแรกในพื้นที่ภาคใต้

Cr: ข้อมูล ภาพ จากมูลนิธิชัยพัฒนา

ขอเชิญชมวิดีทัศน์ถอดบทเรียน  ⭐️⭐️ จากน้อง ๆ เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 11🧑‍🌾 ทีม Believe Changes มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคร...
18/01/2022
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ | รางวัลรองชนะเลิศ RDPB Camp รุ่นที่ 11

ขอเชิญชมวิดีทัศน์ถอดบทเรียน ⭐️⭐️ จากน้อง ๆ เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 11🧑‍🌾 ทีม Believe Changes มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับรางวัลรองชนะเลิศ ในหัวข้อ "ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ การบริหารจัดการ 4 น้ำ 3 รส" 💦🌊

🔎⚓️มาร่วมหาความหมายของประตูระบายน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้กันนะคะ

https://youtu.be/6bqDYIQolQw

รางวัลรองชนะเลิศ วีดิทัศน์ถอดบทเรียน กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์" ภายใต้โครงการ....

📖 หลักธรรมทำตามรอยพระยุคลบาท | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 〰️ ตอน ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง 🙋‍♂️❓ 〰️✨ ก่อนที่บ้านเมือง...
18/01/2022

📖 หลักธรรมทำตามรอยพระยุคลบาท | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
〰️ ตอน ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง 🙋‍♂️❓ 〰️

✨ ก่อนที่บ้านเมืองจะเลวร้ายไปกว่านี้ ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ถวายเป็นราชพลี ถวายเป็นพระราชสักการะเถอะครับ ความดีทำยากก็จริง แต่ก็ทำได้ ที่ว่าทำยากนั้นเพราะอะไร ลองถามกันเดี๋ยวนี้สิครับ ถามตัวเองว่า "เมื่อวานคุณทำความดีอะไรบ้าง" ใครตอบได้บ้างไหมครับว่าเมื่อวานคุณทำความดีอะไรบ้าง หลายคนเงยหน้าขึ้นไปมองเพดาน คิดไม่ออก เพราะใจเราไม่ได้ติดอยู่กับการกระทำ

✨ เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง❓ เห็นไหมครับคำถามง่าย ๆ ที่ดูเสมือนว่าจะตอบได้ง่าย ๆ แต่เอาเข้าจริงลองถามตัวเองสิครับ ว่าเราทำอะไรดี ตอบยากครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ตื่นเช้าแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จไปยืนที่หน้ากระจกถามคำถามนี้กับตัวเอง เมื่อวานนี้ทำอะไรดีบ้าง แล้วพยายามแสวงหาคำตอบ

✨ ถ้าระลึกได้ความปลื้มปีติเกิดขึ้นกับหัวใจ ทำให้เป็นกิจวัตร แล้วทีนี้คุณจะจำในสิ่งที่คุณทำดี แล้วมันจะเป็นตัวเบรกไม่ให้เราทำชั่วด้วย 💟

✨ ทำนะครับ ทำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ แต่งเนื้อแต่งตัวให้สะสวย ก็ไม่เป็นไร เสร็จแล้วไปยืนถามตัวเองว่าเมื่อวานนี้เราทำดีอะไร แล้วจะเกิดความปลื้มปีติขึ้นอย่างมากเลย แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจ ว่าวันนี้จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ตอบตัวเองหน้ากระจกได้ว่าเมื่อวานนี้ได้ทำดีอะไร.

“ขยะ” เรื่องใกล้ตัวที่หลาย ๆ คนมองข้าม แต่อาจกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม😷☠️🦠🌏มาดูกันว่...
17/01/2022
ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์: แรงบันดาลใจในกองขยะ

“ขยะ” เรื่องใกล้ตัวที่หลาย ๆ คนมองข้าม แต่อาจกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
😷☠️🦠🌏

มาดูกันว่าอดีตเยาวชน RDPB Camp🧑‍🌾 จะแปรเปลี่ยนแรงบันดาลใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยเยาว์มาสู่การจัดการปัญหาให้กับสังคม🏘🍃 พร้อม ๆ ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างไร✨ จากสารคดีสั้น ชุด ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 7 แรงบันดาลใจในกองขยะ

https://youtu.be/v2HW1xy29nA

#สำนักงานกปร
#ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 🌊

ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 7 แรงบันดาลใจในกองขยะ

“ชันโรง แมลงมหัศจรรย์ สัตว์เศรษฐกิจพอเพียง” 🐝นอกจากจะผสมเกสรให้แล้ว🌺 ชันโรงยังให้น้ำหวานอีกด้วย🍯 ที่ไหนมีชันโรง แปลว่าที...
16/01/2022
ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์: แมลงมหัศจรรย์และภูมิคุ้มกันของผม

“ชันโรง แมลงมหัศจรรย์ สัตว์เศรษฐกิจพอเพียง” 🐝

นอกจากจะผสมเกสรให้แล้ว🌺 ชันโรงยังให้น้ำหวานอีกด้วย🍯 ที่ไหนมีชันโรง แปลว่าที่นั่นปลอดภัย ไร้สารพิษ🌿🍃

เชิญรับชมเรื่องราวของเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงเป็นส่วนเสริม แต่กลับได้ผลตอบแทนแถมมาด้วย จากสารคดีสั้น ชุด ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 6 แมลงมหัศจรรย์และภูมิคุ้มกันของผม

#สำนักงานกปร
#ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 🌊
#ชันโรง 🐝

https://youtu.be/v04ugXI6TFE

ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 6 แมลงมหัศจรรย์และภูมิคุ้มกันของผม

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ✨ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษา ด...
16/01/2022

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

✨ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษา ด้วยเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน จึงมีพระราชดำรัสถึงผู้ที่ทำหน้าที่ครูอยู่เสมอ ด้วยทรงตระหนักว่า “ครูดี” คือผู้ที่สร้าง “คนดี” สู่สังคมไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 😇

#สำนักงานกปร

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

✨ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษา ด้วยเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน จึงมีพระราชดำรัสถึงผู้ที่ทำหน้าที่ครูอยู่เสมอ ด้วยทรงตระหนักว่า “ครูดี” คือผู้ที่สร้าง “คนดี” สู่สังคมไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 😇

#สำนักงานกปร

🥳🥳 มาร่วมเที่ยวตามรอยพ่อ ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ✨✨อาทิ...🌳 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ด...
15/01/2022
สารคดีเชิงข่าว สืบสาน สร้างสุข ปวงประชา: เที่ยวตามรอยพ่อ

🥳🥳 มาร่วมเที่ยวตามรอยพ่อ ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ✨✨
อาทิ...
🌳 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
🏡 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ติดตามชมได้ในสารคดี 👇
https://www.youtube.com/watch?v=Rc-a82NHf7U

#สารคดีสืบสานสร้างสุขปวงประชา
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารคดีเชิงข่าว ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ปี 2564ตอนที่ 36 เที่ยวตามรอยพ่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งจังหว....

“ครั้งแรกที่มาทำสวน ถามว่าเหนื่อยไหม”“เหนื่อยมาก”🍄🌳🌿จะมีอะไรมาทำให้เกษตรกรผู้นี้เปลี่ยนความคิด👩‍🌾💭🔎 ไปลองหาคำตอบได้ในสาร...
15/01/2022
ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์: เหนื่อยแต่รัก

“ครั้งแรกที่มาทำสวน ถามว่าเหนื่อยไหม”
“เหนื่อยมาก”
🍄🌳🌿

จะมีอะไรมาทำให้เกษตรกรผู้นี้เปลี่ยนความคิด👩‍🌾💭🔎 ไปลองหาคำตอบได้ในสารคดีสั้น ชุด ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 5 เหนื่อยแต่รัก 💕

#สำนักงานกปร
#ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 🌊

https://youtu.be/2bjdraqeaIY

ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 5 เหนื่อยแต่รัก

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 🌳🌳✨ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเ...
14/01/2022

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 🌳🌳

✨ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ 🌳 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วม ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการทำลายป่า 🍃🍂 จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาป่าไม้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้จำนวนมากมายทั่วประเทศ 🌳🌲🏡

#สำนักงานกปร

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 🌳🌳

✨ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ 🌳 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วม ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการทำลายป่า 🍃🍂 จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาป่าไม้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้จำนวนมากมายทั่วประเทศ 🌳🌲🏡

#สำนักงานกปร

ขอเชิญชวนรับชมวิดีทัศน์ถอดบทเรียน🎬 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ⭐️⭐️ โดยน้อง ๆ เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 11 ทีม Believe Chang...
13/01/2022
สำนักงาน กปร. | รางวัลรองชนะเลิศ RDPB Camp รุ่นที่ 11

ขอเชิญชวนรับชมวิดีทัศน์ถอดบทเรียน🎬 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ⭐️⭐️ โดยน้อง ๆ เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 11 ทีม Believe Changes จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์🧑‍🌾 ในหัวข้อ "การดำเนินงานสนองพระราชดำริของสำนักงาน กปร." ✨

มาทำความรู้จักสำนักงาน กปร. และเครือข่ายให้มากขึ้นกันนะคะ 😊

https://youtu.be/ZalnhoFdb0E

รางวัลรองชนะเลิศ วีดิทัศน์ถอดบทเรียน กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์" ภายใต้โครงการ....

“...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่ม...
13/01/2022

“...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...”

⚜ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ⚜
#สำนักงานกปร

⛰⛺️ เชิญชวนทุกท่าน!! มาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย & พอเพียง ของชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บริหารจัด...
12/01/2022
สารคดีเชิงข่าว สืบสาน สร้างสุข ปวงประชา: บ้านปง ห้วยลาน ท่องเที่ยวหัวใจพอเพียง

⛰⛺️ เชิญชวนทุกท่าน!! มาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย & พอเพียง ของชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง ณ ที่แห่งนี้... 🏡🥳
✨ มนตร์เสน่ห์ | บ้านปง | ห้วยลาน | สันกำแพง | เชียงใหม่ ✨

ติดตามชมได้ในสารคดี 👇
https://www.youtube.com/watch?v=Kt_xdVjpvMw

#สารคดีสืบสานสร้างสุขปวงประชา
#โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารคดีเชิงข่าว ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ปี 2564ตอนที่ 35 บ้านปง ห้วยลาน ท่องเที่ยวหัวใจพอเพียงออกอากาศทางสถ...

มาดูกันว่า “การจัดการน้ำจืด เพื่อการปลูกข้าวแบบครบวงจร”💧🌾 ในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นอย่างไร ประสบปัญหาใดบ้าง และมีแนวทางการจั...
11/01/2022
การจัดการน้ำจืด | รางวัลรองชนะเลิศ RDPB Camp รุ่นที่ 11

มาดูกันว่า “การจัดการน้ำจืด เพื่อการปลูกข้าวแบบครบวงจร”💧🌾 ในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นอย่างไร ประสบปัญหาใดบ้าง และมีแนวทางการจัดการได้อย่างไร

ลองรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ⭐️⭐️ การจัดทำวีดิทัศน์ถอดบทเรียน🎬 จากน้อง ๆ เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 11🧑‍🌾 ทีมเยาวชน “รักษ์ถิ่น ดินแดนเมืองแปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไปพร้อม ๆ กันนะคะ

https://youtu.be/1YQ47opFXcw

รางวัลรองชนะเลิศ วีดิทัศน์ถอดบทเรียน กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์" ภายใต้โครงการ....

📖 หลักธรรมทำตามรอยพระยุคลบาท | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 〰️ ตอน ถึงเวลาปรับเปลี่ยนค่านิยม 🕘 〰️✨ ค่านิยมของคนไปผูกกับวัตถุหมด ...
11/01/2022

📖 หลักธรรมทำตามรอยพระยุคลบาท | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
〰️ ตอน ถึงเวลาปรับเปลี่ยนค่านิยม 🕘 〰️

✨ ค่านิยมของคนไปผูกกับวัตถุหมด หลวงปู่ขาวได้เทศน์เอาไว้ว่าคนไทยเป็นคนติดซาก ทุกคนต้องใส่โรเล็กซ์กันเต็มไปหมด กี่แสนก็ไม่รู้ แล้วถ้าไม่รวยจะเอาที่ไหนมาอยู่รอดได้ครับ เพราะที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ของจริง ที่ได้มาเพราะมันได้มาอย่างไรไม่รู้ เพราะความโลภ ความอะไรสารพัดไปหมด เมื่อสร้างนิสัยอย่างนี้ ก็เข้าครอบงำหมด พอครอบงำหมดค่านิยมของสังคมก็เปลี่ยนไปพอค่านิยมถูกปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นครับ เงินเดือนในระบบราชการก็ไม่สามารถที่จะเอื้อให้มีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ทำอย่างไรครับ ก็ต้องประพฤติที่ผิด คำว่าประพฤติที่ผิดนั้น ก็คือโกง ก็คือคอร์รัปชั่น จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกัน ระบบนี้ครอบงำในทุกส่วนของสังคม ทำให้ชาติบ้านเมืองย่ำแย่อยู่ในขณะนี้

✨ ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันเสียที ทีนี้จะเอาต้นแบบมาจากไหนล่ะ ที่จะให้คนเดินตามถนน ไม่มีใครยอมรับกันหรอก แล้วก็ไม่รู้จะเอาใครมาด้วย ผลสุดท้ายแท้จริงสังคมเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

✨ 59 ปี ที่ผ่านมานั้นได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่าง ได้ทรงทำหมดทุกอย่าง ทรงคิดหมดทุกอย่าง เพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย ทรงนำด้วย ทรงทำให้ดูด้วย แต่พวกเราพสกนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลย ชื่นชม แต่ไม่เคยทำตาม

✨ ถึงเวลาแล้วครับ เหลียวกลับมา การปรับเปลี่ยน การละจากพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กลับมาสู่ทำนองคลองธรรมนั้น เราทำได้ครับ วันนี้พรุ่งนี้ก็ได้.

“...การจะคิดพิจารณาและวิเคราะห์วิจารณ์กรณีต่าง ๆ ให้ได้ถูกถ้วนตามเหตุตามผลและความเป็นจริงนั้น บุคคลจำเป็นต้องฝึกจิตใจให้...
10/01/2022

“...การจะคิดพิจารณาและวิเคราะห์วิจารณ์กรณีต่าง ๆ ให้ได้ถูกถ้วนตามเหตุตามผลและความเป็นจริงนั้น บุคคลจำเป็นต้องฝึกจิตใจให้มีปรกติหนักแน่นและเป็นกลางพร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระเบียบ ให้ได้ก่อน ทั้งนี้เพราะจิตใจที่ไม่หนักแน่นเป็นกลาง เป็นต้นเหตุให้เกิดอคติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง อันเป็นตัวการสำคัญที่นำความคิดวิจารณญาณของบุคคล ให้มืดมนผิดพลาดไปจากเหตุผลและความเป็นจริง. ส่วนความคิดอ่านที่ไม่เป็นระเบียบนั้น เป็นต้นเหตุของความลังเลสับสนและวุ่นวายใจ ทำให้บุคคลไม่สามารถจะคิดอ่านทำการใด ๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน และสำเร็จเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดได้. …”

⚜️ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ⚜️
#สำนักงานกปร

“...การจะคิดพิจารณาและวิเคราะห์วิจารณ์กรณีต่าง ๆ ให้ได้ถูกถ้วนตามเหตุตามผลและความเป็นจริงนั้น บุคคลจำเป็นต้องฝึกจิตใจให้มีปรกติหนักแน่นและเป็นกลางพร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระเบียบ ให้ได้ก่อน ทั้งนี้เพราะจิตใจที่ไม่หนักแน่นเป็นกลาง เป็นต้นเหตุให้เกิดอคติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง อันเป็นตัวการสำคัญที่นำความคิดวิจารณญาณของบุคคล ให้มืดมนผิดพลาดไปจากเหตุผลและความเป็นจริง. ส่วนความคิดอ่านที่ไม่เป็นระเบียบนั้น เป็นต้นเหตุของความลังเลสับสนและวุ่นวายใจ ทำให้บุคคลไม่สามารถจะคิดอ่านทำการใด ๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน และสำเร็จเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดได้. …”

⚜️ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ⚜️
#สำนักงานกปร

วันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงพระเจริญ#สำนักงานกปร
07/01/2022

วันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทรงพระเจริญ
#สำนักงานกปร

วันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทรงพระเจริญ
#สำนักงานกปร

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ⭐️⭐️ การจัดทำวีดิทัศน์ถอดบทเรียนภายใต้หัวข้อ “การดำเนินงานสนองพระราชดำริของสำนักงา...
07/01/2022
สำนักงาน กปร. | รางวัลรองชนะเลิศ RDPB Camp รุ่นที่ 11

อีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ⭐️⭐️ การจัดทำวีดิทัศน์ถอดบทเรียนภายใต้หัวข้อ “การดำเนินงานสนองพระราชดำริของสำนักงาน กปร.” 🎬 จากน้อง ๆ เยาวชน RDPB Camp รุ่นที่ 11 🧑‍🌾 ทีมเยาวชน “รักษ์ถิ่น ดินแดนเมืองแปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไปลองรับชมกันได้เลยค่ะ

https://youtu.be/Jlh-Z8xV74g

รางวัลรองชนะเลิศ วีดิทัศน์ถอดบทเรียน กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์" ภายใต้โครงการ....

วันที่ 6 มกราคม 2565ณ อาคารสำนักงาน กปร. ห้องประชุม 201 นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ผู้แท...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565

ณ อาคารสำนักงาน กปร. ห้องประชุม 201 นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ผู้แทนจากกรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม แนวทางการสนองพระราชดำริ และการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

“...การที่แต่ละคนจะออกไปปฏิบัติพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สมกับวิทยฐานะนั้น ควรจะอาศัยสิ่งใดเป็นปัจจัยประกอบเกื้...
06/01/2022

“...การที่แต่ละคนจะออกไปปฏิบัติพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สมกับวิทยฐานะนั้น ควรจะอาศัยสิ่งใดเป็นปัจจัยประกอบเกื้อหนุน. ข้าพเจ้าเห็นว่ามีปัจจัยหลักที่ควรอาศัยอยู่สามข้อ. ข้อแรก ได้แก่ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แน่นหนาพอสมควรแล้วขณะนี้ และจำเป็นต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา. ข้อที่สอง ได้แก่จิตใจที่มีพลังเข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งหนักแน่นมั่นคงในเหตุผลความถูกต้อง ในความรับผิดชอบ และในความสุจริต. ปัจจัยข้อนี้คือพื้นฐานอันแน่นหนา ที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งสิ้นไว้ให้มั่นคงและเที่ยงตรงถาวร. ข้อที่สาม ได้แก่ประสบการณ์และความรู้รอบตัว ที่ช่วยให้บุคคลมีทัศนะและความคิดอ่านกว้างไกล เฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์ ทั้งคล่องแคล่วประนีประนอมในการติดต่อประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคน. จัดเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติกิจรอบด้านได้โดยราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ. ปัจจัยทั้งสามนี้ เมื่อประกอบพร้อมกันครบ ย่อมบันดาลให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นงานเล็กใหญ่ง่ายยากเพียงใด. …”

⚜️ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐ ⚜️
#สำนักงานกปร

“...การที่แต่ละคนจะออกไปปฏิบัติพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สมกับวิทยฐานะนั้น ควรจะอาศัยสิ่งใดเป็นปัจจัยประกอบเกื้อหนุน. ข้าพเจ้าเห็นว่ามีปัจจัยหลักที่ควรอาศัยอยู่สามข้อ. ข้อแรก ได้แก่ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แน่นหนาพอสมควรแล้วขณะนี้ และจำเป็นต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา. ข้อที่สอง ได้แก่จิตใจที่มีพลังเข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งหนักแน่นมั่นคงในเหตุผลความถูกต้อง ในความรับผิดชอบ และในความสุจริต. ปัจจัยข้อนี้คือพื้นฐานอันแน่นหนา ที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งสิ้นไว้ให้มั่นคงและเที่ยงตรงถาวร. ข้อที่สาม ได้แก่ประสบการณ์และความรู้รอบตัว ที่ช่วยให้บุคคลมีทัศนะและความคิดอ่านกว้างไกล เฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์ ทั้งคล่องแคล่วประนีประนอมในการติดต่อประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคน. จัดเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติกิจรอบด้านได้โดยราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ. ปัจจัยทั้งสามนี้ เมื่อประกอบพร้อมกันครบ ย่อมบันดาลให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นงานเล็กใหญ่ง่ายยากเพียงใด. …”

⚜️ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐ ⚜️
#สำนักงานกปร

ที่อยู่

2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
Bangkok
10700

ข้อมูลทั่วไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rdpb.go.th

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624478500

เว็บไซต์

www.rdpb.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กปร.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กปร.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมจะทำอย่างไรถืงจะหมดทุกหมดโสกกับตัวกาละกีนีชว่ยชีแนด้วยเจ้า
👫🏗👨‍👩‍👧‍👦🏗🌱🌾🍱🏗🌎🏡🏦💰🚚🚄✈️🛳🚀🛰 ทุกคนทุกชีวิตเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นคนดีทุกคนทั้งชีวิตความคิด พฤติกรรมการกระทำทุกคนทุกชีวิตทุกอาชีพไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำสงครามตลอดไป ทุกชาติไป
ชีวิตมนุษย์ คน จริงๆ รวยอยู่แล้ว มีทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ โรงงานผลิตเงิน ผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย ทำมั้ยคนยังจน เพราะ นักการเมือง นักกฎหมาย รัฐบาล รัฐสภา สถาบันพระมหากษัตริย์ ออกกฎหมาย จัดเก็บภาษี ที่ดิน ที่อยู่อาศัย เจ้าของที่ดินก็เลยจน ถ้านักการเมือง รัฐบาล รัฐสภา นักกฎหมาย สถาบันพระมหากษัตริย์ ออกกฎหมาย ให้ ทุกคน ประชาชน ทุกชีวิต ทุกอาชีพ มีเงิน มีรายได้ ใช้จ่าย ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว มีเงินซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย มีเงินซื้อสินค้า มีเงินเดินทางท่องเที่ยว มีเงินลงทุน มีเงินค้าขาย เป็น เจ้าของที่ดิน เป็นเจ้าของ โรงงานผลิตเงิน ผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย ทุกแห่ง เป็นเจ้าของธุรกิจ ทุกคนทำงาน มีงานทำ ทำแบบนี้ รวย ทุกคน ทุกชีวิต ทุกอาชีพ ทุกประเทศ ครับ 🏗🏦💰🏗🌱🌾🍱🏗🚄🚚✈️🛳🚀🛰🏗🏡 www.bot.or.th www.scb.co.th
สวัสดีครับ ผมอยากขอโครงการทำฝายชะลอน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีชิตให้กับชาวบ้านครับ เนื่องจากปัจจุบันน้ำในหมู่บ้านหน้าแล้งไม่พอใช้ครับ ผมต้องดำเนินการเขียนโครงการร้องขอ เพื่อขอให้ สนง.กปร.ดำเนินการเพื่อทำฝายชะลอน้ำอย่างไรครับ
🏡 ห้องเรียนธรรมชาติ ที่ “หมู่บ้านเขาเต่า” 🐢🍃🌻 ✨ หมู่บ้านเล็กๆ 🏡 ติดทะเลใกล้เขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเต่า 🐢 ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อที่เรียกกันว่า “บ้านเขาเต่า” ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพประมงมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตายาย แต่ในสมัยนั้นชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากกว่าที่เป็นในปัจจุบันมาก ถนนหนทางก็ลำบาก เป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมด ไม่มี “น้ำ” สำหรับดื่มกิน ต้องไปหาบมาจาก “ตาน้ำ” ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน และยังไม่มีน้ำสำหรับการปลูกพืชอีกด้วย อีกทั้ง “ดิน” ก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกเลย ✨ ในวันหนึ่งของปี 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปบ้านเขาเต่า โดยรถจี๊บโปโล และรถยนต์พระที่นั่งจมเลนในตะกาด ทุกคนที่ไปในวันนั้นต้องลงมาช่วยกันเข็น ตะกาดนี้ เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง เป็นที่ที่น้ำทะเลขึ้นมา เมื่อถึงเวลาน้ำลง พื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเลน ทำอะไรไม่ได้ แม้แต่ต้นไม้ก็ยังขึ้นไม่ได้ มีเพียงปูตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า ปูเปี้ยว อยู่เต็มไปหมด 🦀🦀 ✨ “หมู่บ้านเขาเต่า” 🏡 จึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรก ที่ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่อง น้ำ และ ดิน โดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้านที่นี่เป็นลำดับแรก โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ 60,000 บาท แก่กรมชลประทาน ก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ทั้งการอุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา รวมทั้งเพื่อการเพาะปลูกพืชอีกด้วย ✨ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” แห่งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชดำริเรื่องน้ำ ที่ทรงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดว่า น้ำคือชีวิตของประชาชน ✨ เหตุการณ์ “รถจี๊บโปโลจมเลนในตะกาด” เดียวกันนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “การพัฒนาปรับปรุงดิน” ที่เสื่อมคุณภาพ ทรงสนพระทัยศึกษาปัญหา “ดินในตะกาด” ของบ้านเขาเต่าที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ดังนั้น จึงทรงให้ผู้เชี่ยวชาญดินชาวต่างประเทศ ตรวจวิเคราะห์ดิน ซึ่งลงความเห็นเมื่อ 40 ปีที่แล้วว่า “เป็นดินที่พืชไม่ขึ้น เป็นดินที่เลวที่สุดในโลก” ✨ บัดนี้… ในบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ มายังสถานที่แห่งนี้ อีกครั้งหนึ่ง แต่ในสถานภาพของ “ครู” ผู้เมตตา ทรงสอนเรื่อง ดินและน้ำ และธรณีวิทยาแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลายผู้โชคดีของโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ไม่อาจจะหาช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่ประเสริฐกว่านี้ได้อีกแล้วในชีวิต เพราะ มีครู เป็น “ในหลวง” ✨ “…ถ้าดินอยู่เฉยๆ ไม่ได้ปลูกอะไร มันไม่ทำงาน นี่มันทำงาน จะเห็นเป็นปมๆ ถ้าอยากให้ดีใส่ถั่ว…” พระราชกระแสนี้ เป็นการสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับดิน ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ใครหลายคนคงเห็นและจำได้ดีว่า วันนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นครูสอนวิชาว่าด้วย “เรื่องดิน” การสอนในครั้งนี้ เป็นพระราชประสงค์ให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังสามารถจดจำได้ดีและเข้าใจมากกว่าการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ✨ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงหาวิธีการแก้ไขปัญหาดินจาก “ดินที่เลวที่สุดในโลก” กลายเป็นดินที่สามารถ “ปลูกข้าวปลูกผัก” ได้ การปรับปรุงคุณภาพดินที่บ้านเขาเต่า ใช้วิธีการง่ายๆ ตามแนวพระราชดำริ “..เอาทรายมาใส่ ประมาณ 50 ซม. หรือ 1 เมตร แล้วเอาดินเชิงเนินมาใส่…” เพื่อไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปในดิน และจะได้พัฒนาดินนั้นได้ “…40 ปีกว่า 50 ปี มานี้เขาใช้อย่างนี้ เจาะลงไปเป็นดินที่เลว ใช้ไม่ได้ ปลูกหญ้าก็ไม่ขึ้น … หลายปี ดินมันก็สลายไป เปลี่ยนไปเป็นดินที่ใช้ได้ … ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ … ทำให้ดินเปลี่ยนแปลง…” ✨ ต่อมา เมื่อทรงศึกษาถึงศักยภาพของหญ้าแฝกว่ามีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพดินด้วย ดังนั้น “…ใส่หญ้าแฝกไป หญ้าแฝกเจาะลงไปแล้วก็พาพวกจุลินทรีย์ลงไปด้วย … ดูดไนโตรเจน แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นปุ๋ยไนโตรเจน เป็นปมๆ ทำให้ดินดีขึ้น…” ที่เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทรงนำมาอธิบายแก่เด็กนักเรียน ว่า “…ที่เขาชะงุ้ม ทีแรกไม่ได้เป็นดิน เป็นหินลูกรัง … ก็ไปทำกลายเป็นดิน แล้วก็ปลูกพืชอะไรต่างๆ สามารถที่จะใช้ได้ เดี๋ยวนี้สบายมาก…” “ยังไม่ได้เรียน” นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้น เมื่อทรงซักถามเกี่ยวกับเคมี “อ้าว… ยังไม่ได้เรียน? เรียนเคมีมีทฤษฎี …น้ำ H2O H ไฮโดรเจน O ออกซิเจน H มี 2 … แล้วนี่ S ซัลเฟอร์ มาโดนออกซิเจน เป็น SO ผสมกับน้ำเป็น H2SO4 เป็นซัลฟูริค แอซิค ต่อไป…ถึงว่ามาทำนี่…ดร.พิสุทธิ์ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญดิน เคมีดิน แล้วก็อันนี้มาใช้อะไรได้…ไม่ได้ ถึงว่าได้นี่ เราต้องปรับปรุง เราอยากทำตรงนี้ให้ดีขึ้น … ปรับปรุงให้เป็นดินที่ไม่มีความละเอียดพิเศษ ต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์ว่า ดร.พิสุทธิ์ บอกว่ายิ่งใส่น้ำแล้วเอาน้ำออกจะยิ่งเปรี้ยว บอกทำอะไรไม่ได้ ปลูกข้าวปลูกผัก … ปลูกข้าวไม่ได้” ✨ ทรงอธิบายเรื่องแกล้งดินเพิ่มเติม ว่า “…เราจะแกล้งดิน แกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริค แอซิค …แล้วปลูกข้าว ขึ้นมานิดหนึ่ง … มันใช้ไม่ได้ … เอาน้ำออก รอให้น้ำเข้าก่อนแล้วปลูกใหม่ ขึ้นสูงสองเท่า … ทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำ แทนที่จะทำปีละครั้ง ปลูกข้าวปีละครั้ง เราไปปลูกข้าวปีละสามครั้ง … ให้ดินพักหน่อย แล้วปีต่อไปทำใหม่…” และในที่สุด “…โครงการแกล้งดิน กลายเป็นส่งเสริมดินให้ดี…” ✨ ก่อนเสด็จฯ กลับในวันนั้น เด็กนักเรียน พร้อมใจกันกราบพระบาท ด้วยสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพดิน จากสิ่งที่ทรงประสบและแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เอง ณ ห้องเรียนธรรมชาติที่บ้านเขาเต่า นับเป็นมงคลแห่งชีวิตที่มิอาจลืมได้เลย 🤍 ⚜ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ⚜ ที่มา : สำนักงาน กปร.
https://www.samasaivolunteer.org/ ขับเคลื่อน ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เป็นองคืกรสาธารณประโยชน์ จังหวัดระยอง เพื่อคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ "บวร" สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตืองอ กิจกรรมงานอาชีพนักเรียน “การขยายพันธุ์บอนสี” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง ทรงรับฟังรายงานการขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับในวันนี้ เดิมมีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ต้องมีความระมัดวัง ไม่นำโรคไปแพร่กระจายให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ในช่วงที่มีโรคระบาดทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องความสะอาดที่เป็นพื้นฐาน เช่น อาหารสะอาด และการสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ราษฎรในชุนชนยังมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาชีพต่าง ๆ เช่น การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักเรียนเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ จึงได้จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน และดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี มีชีวิตดี และขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดี ภาพ : สำนักงาน กปร. #ในหลวงในดวงใจ
วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม–บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผมชาย การผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า และการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก/ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการประกอบอาชีพ ในช่วงเหตุการณ์นี้ แนะนำให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน หลากหลาย และให้มีงานที่เสริมรายได้ เช่น การแปรรูป การทำหัตถกรรมต่าง ๆ เรื่องการเรียนการสอน ให้เพิ่มการอ่าน การเขียน และให้ครูไปตรวจเยี่ยม เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นเรื่องที่สำคัญ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด เรื่องห้องสมุดภายในโรงเรียน ให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การงานอาชีพนักเรียน การทำคุกกี้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ การเย็บ ปะ ชุนผ้า และการประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการศึกษาของนักเรียน ให้สามารถได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เรียนรู้ได้อย่างราบรื่น เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นและประเทศต่อไป เรื่องการประกอบอาชีพ ต้องเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ เช่น ทำงานเป็นครูก็ต้องสอนแบบใหม่แบบออนไลน์ มีสื่อการสอน และมีวิธีแบบใหม่ ๆ ที่ต้องเรียนรู้ เรื่องสุขภาพอนามัย ให้มีความสะอาดทั้งในส่วนบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ รักษาความสะอาดของสุขาภิบาลในพื้นที่ ขอให้ทุกคนปลอดภัย สุขภาพดี มีความสุข ขอให้ทุกท่านโชคดี ภาพ : สำนักงาน กปร. #ในหลวงในดวงใจ