Clicky

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง) ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

การศึกษาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นและได้รับการวางรากฐานที่สำคัญจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา (อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านได้จัดการเ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง) ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

การศึกษาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นและได้รับการวางรากฐานที่สำคัญจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา (อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านได้จัดการเ

เปิดเหมือนปกติ

🏙️Sociology of Social Time [SOC Talk SOC Time]💼"Working Gen Time: เวลาและโลกการทำงาน" โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ ได้แก่ 📂พ...
26/01/2023

🏙️Sociology of Social Time [SOC Talk SOC Time]

💼"Working Gen Time: เวลาและโลกการทำงาน"
โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ ได้แก่

📂พันโทหญิง อิงณิชา พานิศธนธาดา
หัวหน้าแผนกสนับสนุนทางเทคนิค กองสารสนเทศ
กรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม

🏢คุณมฆพล อภิชาตบุตร
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📉คุณเศรษฐวิทย์ ศิโรพจนารักษ์
บริษัท เอสซีจี เอชอาร์ โซลูชั่น จำกัด

🎤โดยมี
อ.ภูเบศ วณิชชานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

🌐และได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

🕚วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]ชวนฟังบรรยายวิชาการออนไลน์ Fieldwork Story EP.5 .หัวข้อ “การเขียนงานชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnograp...
23/01/2023

[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]

ชวนฟังบรรยายวิชาการออนไลน์ Fieldwork Story EP.5
.
หัวข้อ “การเขียนงานชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnographic writing)”
.
บรรยายโดย
รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
.
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
เวลา 13.00-15.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan page และ Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-sac

ชวนฟังบรรยายวิชาการออนไลน์ Fieldwork Story EP.5
.
หัวข้อ “การเขียนงานชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnographic writing)”
.
การเขียนและจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นวิธีที่นักมานุษยวิทยาใช้มาตั้งแต่อดีต โดยการเขียนบันทึกจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา การเขียนบันทึกจึงมาจากการพูดคุยสนทนากับชาวบ้าน การสังเกตกิจกรรมทางสังคม การเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน รวมถึงการรับรู้ผัสสะต่าง ๆ ผ่านการมอง การได้ยิน การดมกลิ่น ลิ้มรสและสัมผัส
.
แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบันทึก เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง แอพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ แต่เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสนามยังต้องอาศัยการเขียนบันทึกด้วยตัวหนังสือ การบรรยายครั้งนี้จะชี้ให้เห็นความซับซ้อนของการเขียนบันทึกของนักมานุษยวิทยาที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ในงานภาคสนาม
.
บรรยายโดย
รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
.
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
เวลา 13.00-15.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan page และ Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-sac
.
#ชีวิตคืองานภาคสนาม #มานุษยวิทยา66 #ชาติพันธุ์นิพนธ์ #ศมส. #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

📌สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติดในรอบ Portfolio สามารถเข้ากลุ่มนี้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการสอบสัมภาษณ์และพูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ ได...
21/01/2023

📌สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติดในรอบ Portfolio สามารถเข้ากลุ่มนี้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการสอบสัมภาษณ์และพูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ ได้เลยครับ 😆

#ทีมมศว #สังวิทมศว

📢 วันนี้ 19 มกราคม 2566 🟣 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ...
19/01/2023

📢 วันนี้ 19 มกราคม 2566
🟣 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความร่วมมือกับ

🔹 "โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังสื่อการพนันออนไลน์ของชาวดิจิทัลไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"

💉🎲📱 จัดกิจกรรม “Digital Gambling Vaccine”
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเท่าทันสื่อสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “Digital Gambling Vaccine” ได้แก่

🔸 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

🔸 คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

🔸 คุณธนากร คมกฤส
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

🔹 และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🔹 และ อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์
รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

✨กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ

🌟 Sociology of Social Time [SOC Talk SOCTime]✈️ “Young Gen Time: เวลาของคนรุ่นใหม่กับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยมีวิทยากร...
16/01/2023

🌟 Sociology of Social Time [SOC Talk SOCTime]

✈️ “Young Gen Time: เวลาของคนรุ่นใหม่กับการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ ได้แก่

🇩🇪 ผศ.ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🇨🇳 คุณปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน์

🇰🇷 คุณนภัสดล สินเกิดสุข

🟣 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

🌸 และยังได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ

📢 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 16.30 -19.45 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

#ทีมมศว #สังวิทมศว

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 🎪🧁#ทีมมศว #สังวิทมศว
14/01/2023

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 🎪🧁

#ทีมมศว #สังวิทมศว

Sociology of Social Time [SOC Talk SOC Time]🔥พร้อมไหมกับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาในศตวรรษที่ 21!!!🟣 ห...
13/01/2023

Sociology of Social Time [SOC Talk SOC Time]

🔥พร้อมไหมกับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาในศตวรรษที่ 21!!!

🟣 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม

🌟🌆 Sociology of Social Time [SOC Talk SOC Time]

📌 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการเรียนการทำงานในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน และการเรียนต่อด้านสังคมศาสตร์ในต่างประเทศ

📢 นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FB: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว IG: swu_sd

#ทีมมศว #สังวิทมศว

📣 [วันนี้ 12 มกราคม 2566]. 🔸 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
12/01/2023

📣 [วันนี้ 12 มกราคม 2566]
.
🔸 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติจาก
.
🌟รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทใน "พิธีไหว้ครูเเละมอบเสื้อปฏิบัติการภาคสนาม" ให้แก่นิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาชั้นปีที่ 2 รวมทั้ง
.
🌟รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและผู้แทนนิสิตเข้าร่วมด้วย

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการของนิสิตสาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา...
10/01/2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการของนิสิตสาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

#ทีมมศว # สังวิทมศว

👀 เปลี่ยนป้ายใหม่ แพงไปมั้ยน้าา ~แต่จะเปลี่ยนป้ายเท่าไหร่ แพงแค่ไหน แกก็ยังไม่มีใจให้เราเหมือนเดิม 🤏🏻🫣 สถานีนี้ยินดีต้อน...
07/01/2023

👀 เปลี่ยนป้ายใหม่ แพงไปมั้ยน้าา ~

แต่จะเปลี่ยนป้ายเท่าไหร่ แพงแค่ไหน แกก็ยังไม่มีใจให้เราเหมือนเดิม 🤏🏻🫣

สถานีนี้ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 2/2565 ฮะ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

HAPPY NEW YEAR 2023!! 🎉🎉🐰
01/01/2023

HAPPY NEW YEAR 2023!! 🎉🎉🐰

✨𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒄𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🎄🎉"𝑴𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖" 。 ✨。 🌟。  ✨    ☁ 🎄 ☁  。。   ✨  🎄🎄。 。 ...
25/12/2022

✨𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒄𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔🎄🎉

"𝑴𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖"

。 ✨。 🌟。 ✨
☁ 🎄 ☁ 。。
✨ 🎄🎄。 。 ✨
✨ ☁ 🎄⛄🎄 ☁ ✨
。 🎄🍰🎀🎄 。✨
。 🎄🔔🎄🐻🎄。。
✨ 🎄🎄🎀🎄。
。。🎄🎄💍🎄🎄。 ✨
🎄🎄🎀🎄🍭🎄
🎄🎐🎄🎄🔱🎄🎄
✨ 🎄🎀🎄🎄💓🎄✨
🎄🎄🍀🎄🎄🎀🎄
🎄💎🎄🎀💛🎄🎄🎄

#ทีมมศว #สังวิทมศว

Congratulations 💗🎊✨ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มศว🎓ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจา...
15/12/2022

Congratulations 💗🎊✨

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มศว🎓

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว]💡ถาม-ตอบ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio📍 ช่องทางการติดต่อ งานรับนิสิตใหม่...
15/12/2022

[งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว]

💡ถาม-ตอบ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

📍 ช่องทางการติดต่อ งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
📨 อีเมล [email protected]

#ทีมมศว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ขอใ...
12/12/2022

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพบความสุขและเส้นทางที่จะค้นหาตนเอง รวมทั้งได้ใช้ความรู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมกันต่อไป

ขอบคุณภาพจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📣 ขอความร่วมมือนิสิตร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพ 1/2565 ระบบ SUPREME 2019 📋 ระว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2565🥰 ขอให้นิ...
07/12/2022

📣 ขอความร่วมมือนิสิตร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพ 1/2565 ระบบ SUPREME 2019
📋 ระว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2565
🥰 ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริงที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด

#ทีมมศว

📣 ขอความร่วมมือนิสิตร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพ 1/2565 ระบบ SUPREME 2019
📋 ระว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2565
🥰 ขอให้นิสิตประเมินตามความเป็นจริงที่ใกล้เคียงกับความเห็นหรือความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลของนิสิตที่ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด

#ทีมมศว

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว ได้รับเกียรต...
04/12/2022

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี นำสัมมนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต คณาจารย์และวิทยากรพิเศษ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ในหัวข้อ "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในการนี้ผู้บริหารหลักสูตร เเละ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ รศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย เเละนิสิตสาขาวิชาการจัดการทางสังคมทั้ง 3 รุ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ด้วย

#ทีมมศว

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉"ปลายฟ้า ทองแร่"ศิษย์เก่าวิชาเอกกา...
27/11/2022

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

"ปลายฟ้า ทองแร่"
ศิษย์เก่าวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2023 👑
.
#มิสแกรนด์ไทยเเลนด์2023
#มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023

🛤️หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว ขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
26/11/2022

🛤️หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว ขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน พุทธมณฑล นครปฐม ที่ให้นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา SO374 Community Economy and Urban Development (เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเมือง) เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลกลับไปเสนอบทสะท้อนจากการลงภาคสนาม โดยมีอาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต และอาจารย์ภูเบศ วณิชชานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[ชุดวิชาเลือกเสรีสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว]👩🏻‍🚀ZSS05 Human and Society in the 21st Century ชุดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใ...
25/11/2022

[ชุดวิชาเลือกเสรีสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว]

👩🏻‍🚀ZSS05 Human and Society in the 21st Century
ชุดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 โดยหลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

‼️ลงทะเบียนเฉพาะวิชาเลือกเสรีระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม 2565‼️

มาลงกันเยอะ ๆ น้าาา 🫶🏻

#ทีมมศว #สังวิทมศว

🌆 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🟣 จัดกิจกรรมเปิดบ้านสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ...
15/11/2022

🌆 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🟣 จัดกิจกรรมเปิดบ้านสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 ร่วมกับพี่ ๆ น้อง ๆ ชั้นปีอื่น ๆ ให้การต้อนรับผู้ต้องการข้อมูลและสนใจเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสาขาเราในอนาคต

💜 ขอขอบพระคุณผู้แทนคณาจารย์ที่มาเยี่ยมให้ข้อมูลและเยี่ยมกิจกรรมนิสิต และหวังว่าจะได้ต้อนรับน้อง ๆ ในปีการศึกษาหน้าอีกครั้ง ♥️💐♥️

⭕️ สำหรับผู้ที่ต้องการดูหรือดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Par8mptr83ClAnEQqyx9ae8SQeLCInc9
และ
https://drive.google.com/drive/folders/1-6cMzS-3MBoGwE9J3X9TVNBoG6RZZfyQ

❗️ ลิ้งค์ google drive สามารถเข้าได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. เท่านั้น

#สังวิทมศว

11/11/2022

SWU Open House 2022 is coming soon 🪄💒

วันนี้เรามีพี่ ๆ ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ที่วันนี้มาเชิญชวนน้อง ๆ ทุกคนที่สนใจคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เชิญชวนนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางพี่ ๆ จัดเตรียมไว้ให้ 💖

พบกันที่ห้อง 804 และ 805 ตึกคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 นี้

แล้วมาพบกันนะคะ

#ทีมมศว

🏢[หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม] 🟣ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
06/11/2022

🏢[หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]

🟣ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์"
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔸ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “หลักพระพุทธศาสนากับระบบสังคม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

SWU Open House 2022สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาอยู่ชั้น 8 ห้อง 804 และ 805 ตึกคณะสังคมศาสตร์ แล้วมาเจอกันน้าา 💕#ทีมมศว #สังวิ...
03/11/2022

SWU Open House 2022
สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาอยู่ชั้น 8 ห้อง 804 และ 805 ตึกคณะสังคมศาสตร์ แล้วมาเจอกันน้าา 💕

#ทีมมศว #สังวิทมศว

🗺 เหล่านักสำรวจสังคมทั้งหลายแห่งคณะสังคมศาสตร์ ✨
เตรียมตัวให้พร้อมมาช่วย Edward ตามหาอัญมณีที่หายไปตามห้องเหล่านี้ 🧭
และทำให้พลังของอัญมณีทั้ง 6 กลับคืนมา เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้กลับมาสมบูรณ์กันเถอะ 📜

#ทีมมศว #ทีมสังคม

02/11/2022

SWU OPEN HOUSE 2022
The Tales of SWU : กาลครั้งหนึ่ง ณ มศว

ภายในงาน SWU OPEN HOUSE 2022 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 เตรียมตัวพบกับสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ของคณะสังคมศาสตร์ โดยประกอบไปด้วย 2 เอก ได้แก่ เอกการพัฒนาชุมชนเมือง และ เอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยว่าแต่ละเอกมีความแตกต่างกันอย่างไร มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และยังมีกิจกรรมร่วมสนุกแถมได้ความรู้แล้วมาพบกันที่ ชั้น 8 ห้อง 804 และ 805 ตึกคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะ

📌สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: SWU Open House
Twitter:
Instagram: swuopenhouse


#ทีมมศว

[TCAS 66 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว]หลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป...
01/11/2022

[TCAS 66 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว]

หลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2565

⚪️ วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง จำนวน 25 คน
🟤วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา จำนวน 25 คน

‼️โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3Do06tX‼️

#ทีมมศว #สังวิทมศว

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้แทนผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ผู้แทนหลักสูตร กศ.บ.(สังคมศึกษา) น.บ.(นิติศาสตร์) และ ศศ.บ. (สั...
29/10/2022

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้แทนผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ผู้แทนหลักสูตร กศ.บ.(สังคมศึกษา) น.บ.(นิติศาสตร์) และ ศศ.บ. (สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้

📷 ขอบคุณรูปภาพจาก: ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#ทีมมศว #สังวิทมศว

อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สังคมวิทยาศาสนา...
12/10/2022

อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สังคมวิทยาศาสนา: องค์กรคณะสงฆ์ ปัญหาและทางออกในสังคมไทย” ในรายวิชา 2221485 อารยธรรมพุทธศาสนา (วิชาการศึกษาทั่วไป)

#ทีมมศว

🔔 วันนี้ (8 ตุลาคม 2565) 🟣 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทางสังคม..ขอขอบพระคุณ 🟢 ...
08/10/2022

🔔 วันนี้ (8 ตุลาคม 2565)
🟣 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทางสังคม
..
ขอขอบพระคุณ
🟢 รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
✳️ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนิสิต และ ผู้ที่สนใจได้เข้าฟัง ในหัวข้อการบรรยาย
“ผู้นำกับการจัดการสังคม”

🟪ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับ .🔹 อาจารย์ภูเบศ วณิชชานนท์ 🔹อาจารย์ประจำภาควิชาสั...
04/10/2022

🟪ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอต้อนรับ
.
🔹 อาจารย์ภูเบศ วณิชชานนท์ 🔹
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาท่านใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 💐😍🙏♥️

[หลักสูตร ปร.ด. การจัดการทางสังคม]📣ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำกับการพัฒนา” โ...
29/09/2022

[หลักสูตร ปร.ด. การจัดการทางสังคม]

📣ขอเชิญนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำกับการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

🕗ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

#ทีมมศว

🟪 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ชั้นปีที่ 1.📍รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม แ...
27/09/2022

🟪 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ชั้นปีที่ 1
.
📍รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย ประธานหลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
.
📍ร่วมกิจกรรมพบนิสิตในที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ และ รับฟังความคิดเห็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

🟣ภาควิชาสังคมวิทยา โดยหลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพือการพัฒนา📌ขอขอบพระคุณ อาจารย์นภัสดล สินเกิดสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญกา...
19/09/2022

🟣ภาควิชาสังคมวิทยา โดยหลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพือการพัฒนา

📌ขอขอบพระคุณ อาจารย์นภัสดล สินเกิดสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

📝ที่มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชา เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเมือง ให้กับนิสิตสาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 3 และ 4

[งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต]มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่มี...
16/09/2022

[งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว

นิสิตสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง QR Code
หรือทางเว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต http://studentaffairs.op.swu.ac.th/

และยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087

งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว

นิสิตสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง QR Code
หรือทางเว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต http://studentaffairs.op.swu.ac.th/

และยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087

🟣ภาควิชาสังคมวิทยา โดย หลักสูตร ศศ.บ. สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาสังคมวิท...
15/09/2022

🟣ภาควิชาสังคมวิทยา โดย หลักสูตร ศศ.บ. สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาสังคมวิทยาทุกท่านที่ได้กรุณากลับมาให้ความรู้กับนิสิตประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย
.
✏️🔷 1. อ.ดร.ภคพล เส้นขาว ในรายวิชาเพศสภาวะกับการพัฒนา ของ รศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
✏️🔶 2. คุณนคเรศ หงษ์กราย และ คุณฐิติพงษ์ ปานแดง ในรายวิชาการศึกษาชุมชน ของ รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร
.

✏️ภาควิชาสังคมวิทยา ขอขอบคุณ .🔸🔹ผศ.ดร.ธิติ แจ่มขจรเกียรติ Assistant Professor of Southeast Asian Studies at the Universi...
13/09/2022

✏️ภาควิชาสังคมวิทยา ขอขอบคุณ
.
🔸🔹ผศ.ดร.ธิติ แจ่มขจรเกียรติ Assistant Professor of Southeast Asian Studies at the University of Victoria, Canada
.
📢ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย หัวข้อ "Marxist Contemporary Research การวิจัยแนวมาร์กซิสต์ร่วมสมัย" ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดร.สายชล ปัญญชิต และ อ.ดร.พิชชา ใจสมคม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[ผลงานคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา มศว]คลังสถาบัน มศว (SWUIR )ผลงานใหม่ ของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ในคลังสถาบัน มศว 🟩สังฆะ ...
09/09/2022

[ผลงานคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา มศว]

คลังสถาบัน มศว (SWUIR )
ผลงานใหม่ ของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ในคลังสถาบัน มศว

🟩สังฆะ สังคม สุขภาวะ : บทวิเคราะห์ทางสังคมวิทยากับการสร้างสุขภาวะวิถีพุทธขององค์กรพระพุทธศาสนา / รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์, อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต >> https://bit.ly/3BocRoB

🟩พุทธนววิถี-บทเรียนระหว่างโควิดและเส้นทางสู่ชีวิตวิถีถัดไป / รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ >> https://bit.ly/3DbgLCB

🟩BNK 48 วัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่ในสังคมไทยร่วมสมัย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ / ผศ. ดร.โดม ไกรปกรณ์ >> https://bit.ly/3RurjkI

เข้าใช้งานคลังสถาบัน มศว ได้ที่ >>https://ir.swu.ac.th/jspui/
ส่งผลงานเข้าคลังสถาบัน มศว ติดต่อ สำนักหอสมุดกลาง
โทร 02 649 5438 ภายใน 15381 email: [email protected]#คลังสถาบันมศว
#คลังสารสนเทศดิจิทัล

คลังสถาบัน มศว (SWUIR )

ผลงานใหม่ ของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ในคลังสถาบัน มศว

🟩สังฆะ สังคม สุขภาวะ : บทวิเคราะห์ทางสังคมวิทยากับการสร้างสุขภาวะวิถีพุทธขององค์กรพระพุทธศาสนา / รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์, อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต >> https://bit.ly/3BocRoB
🟩พุทธนววิถี-บทเรียนระหว่างโควิดและเส้นทางสู่ชีวิตวิถีถัดไป / รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ >> https://bit.ly/3DbgLCB
🟩BNK 48 วัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่ในสังคมไทยร่วมสมัย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ / ผศ. ดร.โดม ไกรปกรณ์ >> https://bit.ly/3RurjkI

เข้าใช้งานคลังสถาบัน มศว ได้ที่ >>https://ir.swu.ac.th/jspui/
ส่งผลงานเข้าคลังสถาบัน มศว ติดต่อ สำนักหอสมุดกลาง
โทร 02 649 5438 ภายใน 15381 email: [email protected]#คลังสถาบันมศว
#คลังสารสนเทศดิจิทัล

[ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว]ภาควิชาประวัติศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Modern Buddhism Exch...
06/09/2022

[ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว]

ภาควิชาประวัติศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Modern Buddhism Exchange between Thailand and Japan ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลาตึกคณะสังคมศาสตร์ มศว หรือฟังผ่านระบบ Zoom meeting: 931 9417 3101

ภาควิชาประวัติศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Modern Buddhism Exchange between Thailand and Japan บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เออิจิ มูราชิมาสำหรับผู้สนใจสามารถมาร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการดังกล่าวในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.30 น.ที่ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลาตึกคณะสังคมศาสตร์ มศว สำรองที่นั่งจำนวน 40 ที่นั่ง โดยกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/CciyVbpSxFWMrMh1A (แสดงผล ATKที่หน้างาน หรือ แนบรูป ผล ATK ในแบบฟอร์ม)
หรือฟังผ่านระบบ Zoom meeting: 931 9417 3101

🟣[หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค...
29/08/2022

🟣[หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]
.
📍ขอเชิญนิสิต และผู้ที่สนใจ ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
⚒"Marxist Contemporary Research การวิจัยแนวมาร์กซิสต์ร่วมสมัย"
.
โดย ผศ.ดร.ธิติ แจ่มขจรเกียรติ Assistant Professor of Southeast Asian Studies at the University of Victoria, Canada
.
🔵ผ่านช่องทาง Facebook Live Fanpage "คณะสังคมศาสตร์ มศว"
ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

[Adobe Creative Cloud]สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Adobe Creative Cloud เริ่มเปิดจองใช้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 #ที...
05/08/2022

[Adobe Creative Cloud]

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Adobe
Creative Cloud เริ่มเปิดจองใช้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

#ทีมมศว

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ Adobe
Creative Cloud เริ่มเปิดจองใช้บริการ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นี้นะคะ😍

ที่อยู่

Faculty Of Social Sciences, Srinakharinwirot University
Bangkok
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[SDxStories Season 2 - Social Vaccine]

วันนี้ เวลา 18.30 น. - 20.00 น. พบกับวิทยากรสุดพิเศษ “น้องฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร” ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผ่าน Facebook Fanpage: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

#สังวิท #ทีมมศว #สังคมวิทยากับความรู้สาธารณะ
#เจ้าแก้มก้อน
[ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์]

ขอเชิญผู้สนใจรับชม "SDxStories Season 2 | Part I อยู่กับสาธารณะ"

📺ครั้งที่ 2 อยู่กับเมือง | Urban New Gen เมืองในมุมมองของคนรุ่นใหม่

🗓วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 Live Start at 18.30 - 20.00 น.
ผ่าน Facebook Fanpage : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

👉พบกับวิทยากรสุดพิเศษ 2 ท่าน👈
🎈คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

🎈คุณธนพร โอวาทวรวรัญญู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Urban Solutions and Operations ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

👨‍💼กล่าวต้อนรับวิทยากรโดย
อาจารย์สายชล ปัญญชิต
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

🎤ดำเนินรายการโดย
👱‍♂️นายนรวิชญ์ นิธิปัญญา
นิสิตโครงการ 4+1 หลักสูตรสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาและการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

#สังวิท #ทีมมศว #สังคมวิทยากับความรู้สาธารณะ
------------------------------------------------------
ziplink : https://web.facebook.com/SWUSD/posts/5356104571129502
[ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์]

ขอเชิญผู้สนใจรับชม "SDxStories Season 2 | Part I อยู่กับสาธารณะ"

📺ครั้งที่ 1 อยู่กับวัฒนธรรม | Hallyu! เกาหลีโต้คลื่นในสึนามิวัฒนธรรม

🗓วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 Live Start at 18.30 - 20.00 น.
ผ่าน Facebook Fanpage: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

👉พบกับวิทยากรสุดพิเศษ 2 ท่าน👈
🎈คุณกวิน เจิดจรรยาพงศ์
Innovation Development Specialist (AIS NEXT)
🎈คุณลีอาห์ คงจักร์ (นัตตี้)
Youtuber ช่อง LEEAH นัตตี้

🎤ดำเนินรายการโดย
👩‍💼นางสาวพรนภัส นิ่มนวล
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

#สังวิท #ทีมมศว #สังคมวิทยากับความรู้สาธารณะ

------------------------------------------------------
ziplink : https://web.facebook.com/SWUSD/posts/5337797502960209
[หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]
.
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในรายวิชา จส724 โลกยุคดิจิทัลกับการจัดการทางสังคม ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม รษ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ในหัวข้อ
.
"การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบดิจิทัล"
.
บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ
"คุณชยธวัช อติแพทย์"
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

#ทีมมศว #สังวิทมศว
----------------------------------------------------------
ziplink : https://web.facebook.com/SWUSD/posts/5259576040782356
[คณะสังคมศาสตร์]

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บ้านสังคมศาสตร์ มศว💜
น้อง ๆ คนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขาหรือวิชาเอกที่สนใจสามารถสอบถามกับพี่ๆแต่ละสาขาวิชากันได้เลยนะค้าาา พี่ ๆ ยินดีตอบเสมอ 😊

นิติศาสตร์ มศว
Department of Geography, Srinakharinwirot University.
นิสิตครูสังคม "ครูสังคม มศว"
บ้านรัฐศาสตร์ มศว
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว
สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

#ทีมมศว #ทีมสังคม #น้องช่อม่วงพี่ช่อมั่น
[SWU OPEN HOUSE 2019]

ศาสตร์แห่งการพัฒนาฯ

"κοινωνιολογία!!!!"

มาร่วมกันร่ายเวทมนตร์และค้นหาศาสตร์แห่งการ “พัฒนา”
เพื่อให้เมืองและประเทศของเราก้าวหน้า หลุดพ้นจากศาสตร์มืดของพ่อมดที่ชั่วร้าย

พบกันได้ที่ อาคาร11 (ตึกคณะสังคมศาสตร์) ชั้น7 ห้อง703 และ 704 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

22-23 พฤศจิกายน นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2019 ได้ที่
📲go.eventpop.me/swuoph2019

#ทีมมศว #ทีมสังคม #เด็กสังวิท
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สมปองคนเล่นของ(สะสม) VictorThailand ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ UNESCO Bangkok ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ SEAMEO STEM-ED Philippine Embassy in Thailand Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology Bangkok Public Relations Ltd. Alex Cigar & Whisky Bar Bake Ministry J.P. Animal Hospital Rama 4 The Emporio Place Sukhumvit 24 ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang ทนายความอำเภอรัตภูมิ Lawyer at Rattaphum