สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง) ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

การศึกษาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นและได้รับการวางรากฐานที่สำคัญจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา (อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านได้จัดการเรียนการสอนทางสังคมวิทยาให้กับผู้เรียนทางศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวนมากที่เข้ามาศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตลอดมา และเมื่อภายหลังได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2517 ก็ตามมาด้วยการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2518 ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ได้มีการจัดตั้ง "ภาควิชาสังคมวิทยา" ขึ้นพร้อมกัน

ภาควิชาสังคมวิทยา ในยุคแรกที่เริ่มก่อตั้งมีหน้าที่ในการสอนวิชาที่เรียกกันว่าวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2517 ภาควิชาสังคมวิทยา มีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง คือเปิดวิชาโทสังคมวิทยาซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อมาภาควิชามีหลักสูตรการพัฒนาชุมชน แต่มิได้เปิดดำเนินการสอนในวิทยาเขตประสานมิตรซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาชนบท และในปี พ.ศ.2540 ก็ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง เพิ่มเติมขึ้นมา และในปี พ.ศ.2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง อีกครั้ง โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิมจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
(2)

เปิดเหมือนปกติ

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว  SWU VACCINATION CENTER         1. บุคลากร มีความประ...
29/05/2021

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง
จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด
#คำตอบ ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด
#คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร
#คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร
#คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

#ทีมมศว

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง
จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด
#คำตอบ ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด
#คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร
#คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร
#คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

#ทีมมศว

🏢หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🎉ขอแสดงความยินดีกับเพื...
26/05/2021

🏢หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🎉ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ทั้งวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

📍สามารถติดตามรายละเอียดการประกาศผลและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่
https://www.mytcas.com/

🏢หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🎉ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ทั้งวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

📍สามารถติดตามรายละเอียดการประกาศผลและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่
https://www.mytcas.com/

📣 ร่วมส่งกำลังใจให้กับ"ฟ้า - ปรายฟ้า ทองแร่"นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาในการเข้าประกวดมิสแกรนด์ชัยภ...
26/05/2021

📣 ร่วมส่งกำลังใจให้กับ

"ฟ้า - ปรายฟ้า ทองแร่"

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
ในการเข้าประกวดมิสแกรนด์ชัยภูมิ 2021 ในนาม มิสแกรนด์ซับใหญ่ 💃

#ทีมมศว #มิสแกรนด์ชัยภูมิ #RoadtoMissGrandThailand2021
----------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/neengaigrandthai/posts/324883515661205

'ฟ้า' ปรายฟ้า ทองแร่
ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชัยภูมิ 2021
ในนาม มิสแกรนด์ซับใหญ่

อายุ : 22 ปี
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 174 เซ็นติเมตร
สัดส่วน : 32-24-35

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ช่องทางการติดตาม
FB : Fah Pf
IG : fah_pftr
Tiktok : @fahsang61

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C...
21/05/2021

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1.ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตทุกระดับในอัตราร้อยละ 10 ต่อภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 10,000บาท
2.ให้ใช้สำหรับนิสิตที่ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ของปีการศึกษา 2563 และนิสิตที่ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

#ทีมมศว

[TCAS 64]ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกเนื่องจากสถานก...
20/05/2021

[TCAS 64]

ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในขณะนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ฯ ดังนี้
1. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ของผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2
2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ดำเนินการตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกำหนด
เฉพาะคณะดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
1. คณะกายภาพบำบัด
2. คณะเภสัชศาสตร์ (เฉพาะ Admission 2)
3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
7. คณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ E-mail : [email protected] หรือ
โทรศัพท์ 084-230-2618 084-982-0062 084-058-3321 084-017-0676 091-737-7216 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php...
#ทีมมศว #dek64 #TCAS64

[TCAS 64]
ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในขณะนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ฯ ดังนี้

1. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ของผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2
2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ดำเนินการตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกำหนด

เฉพาะคณะดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1. คณะกายภาพบำบัด
2. คณะเภสัชศาสตร์ (เฉพาะ Admission 2)
3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
7. คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ E-mail : [email protected] หรือ
โทรศัพท์ 084-230-2618 084-982-0062 084-058-3321 084-017-0676 091-737-7216 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=180

#ทีมมศว #dek64 #TCAS64

🏢 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณทุกการต...
14/05/2021

🏢 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณทุกการติดตามสำหรับการนำเสนอผลงานโครงการ, ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) และการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 มา ณ ที่นี้ 🥰

📌 ทั้งนี้ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้งสองวิชาเอกที่นำเสนอโครงการและงานวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย พร้อมก้าวเข้าสู่ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงใหม่ของสาขาวิชาในอนาคต 🎉🎉

#ทีมมศว #การพัฒนาชุมชนเมือง #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว #ใช่ค่ะนี่แค่สาขาเดียวของคณะ #ใช่ค่ะนี่แค่ปี4ปีเดียว

🏢 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณทุกการติดตามสำหรับการนำเสนอผลงานโครงการ, ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) และการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 มา ณ ที่นี้ 🥰

📌 ทั้งนี้ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้งสองวิชาเอกที่นำเสนอโครงการและงานวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย พร้อมก้าวเข้าสู่ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงใหม่ของสาขาวิชาในอนาคต 🎉🎉

#ทีมมศว #การพัฒนาชุมชนเมือง #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว #ใช่ค่ะนี่แค่สาขาเดียวของคณะ #ใช่ค่ะนี่แค่ปี4ปีเดียว

📣 จบไปแล้วเรียบร้อย สำหรับงานการสัมนาเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ข...
14/05/2021

📣 จบไปแล้วเรียบร้อย สำหรับงานการสัมนาเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

🙏🏻 ทางคณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาเข้ามารับฟัง รวมไปถึงได้ให้โอวาทแก่นิสิตในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าอย่างมีคุณภาพ และขอขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารยกิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณามาเป็งองค์ปาฐกถาพิเศษ ข้อมูลและความรู้ที่ได้ ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและผู้รับฟังเป็นอย่างมาก 🙏🏻

🥰และที่ขาดไปไม่ได้เลยคือผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังการสัมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าชมจำนวน 5,694 วิว ในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่อยากรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทั้ง 2 ช่องทาง

Facebook Live
- Facebook ห้องที่ 1 ช่วงที่ 1 : https://fb.watch/5u98JADVwb/
- Facebook ห้องที่ 1 ช่วงที่ 2 : https://fb.watch/5u9aBQa-2V/
- Facebook ห้องที่ 2 : https://fb.watch/5u9bzkOsDt/

หรือทาง Youtube
- Youtube ห้องที่ 1 ช่วงที่ 1 : https://youtu.be/sjOPo4gFqB0
- Youtube ห้องที่ 1 ช่วงที่ 2 : https://youtu.be/lB1lvP0bwHM
- Youtube ห้องที่ 2 : https://youtu.be/DaqOP_Fxc08

ท้ายที่สุดแล้ว ถ้าหากการจัดงานในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดงานทั้งสองวิชาเอกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ

#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว

📣 จบไปแล้วเรียบร้อย สำหรับงานการสัมนาเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

🙏🏻 ทางคณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาเข้ามารับฟัง รวมไปถึงได้ให้โอวาทแก่นิสิตในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าอย่างมีคุณภาพ และขอขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารยกิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณามาเป็งองค์ปาฐกถาพิเศษ ข้อมูลและความรู้ที่ได้ ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและผู้รับฟังเป็นอย่างมาก 🙏🏻

🥰และที่ขาดไปไม่ได้เลยคือผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังการสัมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าชมจำนวน 5,694 วิว ในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่อยากรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทั้ง 2 ช่องทาง

Facebook Live
- Facebook ห้องที่ 1 ช่วงที่ 1 : https://fb.watch/5u98JADVwb/
- Facebook ห้องที่ 1 ช่วงที่ 2 : https://fb.watch/5u9aBQa-2V/
- Facebook ห้องที่ 2 : https://fb.watch/5u9bzkOsDt/

หรือทาง Youtube
- Youtube ห้องที่ 1 ช่วงที่ 1 : https://youtu.be/sjOPo4gFqB0
- Youtube ห้องที่ 1 ช่วงที่ 2 : https://youtu.be/lB1lvP0bwHM
- Youtube ห้องที่ 2 : https://youtu.be/DaqOP_Fxc08

ท้ายที่สุดแล้ว ถ้าหากการจัดงานในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดงานทั้งสองวิชาเอกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ

#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว

14/05/2021
live ROOM 1 - การประชุมเชิงวิชาการของเอกวิจัยสังคมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 part 2

#การนำเสนอห้องที่_1_ช่วงที่2
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "จินตนาการทางสังคมวิทยาในโลกที่เหลื่อมล้ำ : บทบาทนักวิจัยรุ่นใหม่กับอนาคต(ประเทศ)" ผ่าน #ระบบออนไลน์
📌 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
📡 ผ่านการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง
📍Facebook Live : ห้องที่ 1 -
📍Facebook Live : ห้องที่ 2 -
และ
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 1 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/94753581501
Or Meeting ID: 947 5358 1501
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 2 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/91546163213
Or Meeting ID: 915 4616 3213
🔗 ตารางการนำเสนอวิจัยของนิสิตคลิก : http://so.swu.ac.th/swusd2020
หรือทาง https://bit.ly/3eITICr
#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว

14/05/2021
live ROOM 2 - การประชุมเชิงวิชาการของเอกวิจัยสังคมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1

#การนำเสนอห้องที่_2
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "จินตนาการทางสังคมวิทยาในโลกที่เหลื่อมล้ำ : บทบาทนักวิจัยรุ่นใหม่กับอนาคต(ประเทศ)" ผ่าน #ระบบออนไลน์

📌 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

📡 ผ่านการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง
📍Facebook Live : ห้องที่ 1 -
📍Facebook Live : ห้องที่ 2 -
และ
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 1 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/94753581501
Or Meeting ID: 947 5358 1501
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 2 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/91546163213
Or Meeting ID: 915 4616 3213

🔗 ตารางการนำเสนอวิจัยของนิสิตคลิก : http://so.swu.ac.th/swusd2020
หรือทาง https://bit.ly/3eITICr

#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว ดูน้อยลง

14/05/2021
live ROOM 1 - การประชุมเชิงวิชาการของวิชาเอกการวิจัยสังคมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1

#การนำเสนอห้องที่_1
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "จินตนาการทางสังคมวิทยาในโลกที่เหลื่อมล้ำ : บทบาทนักวิจัยรุ่นใหม่กับอนาคต(ประเทศ)" ผ่าน #ระบบออนไลน์

📌 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

📡 ผ่านการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง
📍Facebook Live : ห้องที่ 1 -
📍Facebook Live : ห้องที่ 2 -
และ
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 1 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/94753581501
Or Meeting ID: 947 5358 1501
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 2 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/91546163213
Or Meeting ID: 915 4616 3213

🔗 ตารางการนำเสนอวิจัยของนิสิตคลิก : http://so.swu.ac.th/swusd2020
หรือทาง https://bit.ly/3eITICr

#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว

📣ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหล...
13/05/2021

📣ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "จินตนาการทางสังคมวิทยาในโลกที่เหลื่อมล้ำ : บทบาทนักวิจัยรุ่นใหม่กับอนาคต(ประเทศ)" ผ่าน #ระบบออนไลน์

📌 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งเวลา 09.00 - 16.00 น.

📡 ผ่านการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง
📍Facebook Live : ห้องที่ 1 -
📍Facebook Live : ห้องที่ 2 -
และ
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 1 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/94753581501 Or Meeting ID: 947 5358 1501

🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 2 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/91546163213 Or Meeting ID: 915 4616 3213

🔗 ตารางการนำเสนอวิจัยของนิสิตคลิก : http://so.swu.ac.th/swusd2020 หรือทาง https://bit.ly/3eITICr

#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว

📣ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงวิชาการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 : เหลียวหน้าแลหลังประเทศไทย ของนิสิตเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "จินตนาการทางสังคมวิทยาในโลกที่เหลื่อมล้ำ : บทบาทนักวิจัยรุ่นใหม่กับอนาคต(ประเทศ)" ผ่าน #ระบบออนไลน์

📌 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งเวลา 09.00 - 16.00 น.

📡 ผ่านการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง
📍Facebook Live : ห้องที่ 1 -
📍Facebook Live : ห้องที่ 2 -
และ
🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 1 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/94753581501 Or Meeting ID: 947 5358 1501

🖥 ZOOM Meeting : ห้องที่ 2 - https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/91546163213 Or Meeting ID: 915 4616 3213

🔗 ตารางการนำเสนอวิจัยของนิสิตคลิก : http://so.swu.ac.th/swusd2020 หรือทาง https://bit.ly/3eITICr

#ทีมมศว #การวิจัยสังคมวิทยา #สังวิทมศว

ที่อยู่

Faculty Of Social Sciences, Srinakharinwirot University
Bangkok
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ -- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร