สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง) ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

การศึกษาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นและได้รับการวางรากฐานที่สำคัญจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา (อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านได้จัดการเรียนการสอนทางสังคมวิทยาให้กับผู้เรียนทางศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวนมากที่เข้ามาศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตลอดมา และเมื่อภายหลังได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2517 ก็ตามมาด้วยการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2518 ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ได้มีการจัดตั้ง "ภาควิชาสังคมวิทยา" ขึ้นพร้อมกัน

ภาควิชาสังคมวิทยา ในยุคแรกที่เริ่มก่อตั้งมีหน้าที่ในการสอนวิชาที่เรียกกันว่าวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2517 ภาควิชาสังคมวิทยา มีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง คือเปิดวิชาโทสังคมวิทยาซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อมาภาควิชามีหลักสูตรการพัฒนาชุมชน แต่มิได้เปิดดำเนินการสอนในวิทยาเขตประสานมิตรซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาชนบท และในปี พ.ศ.2540 ก็ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง เพิ่มเติมขึ้นมา และในปี พ.ศ.2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง อีกครั้ง โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิมจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

เปิดเหมือนปกติ

[📣 ตรวจสอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab]📂ผู้เข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab สามารถรับเ...
06/12/2021

[📣 ตรวจสอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab]

📂ผู้เข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ QR CODE หรือ shorturl.at/jpuJO หากมีการสะกดชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้องและไม่พบเกียรติบัตรของตนเอง สามารถแจ้งแก้ไขได้ผ่านทาง Inbox ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

[📣 ตรวจสอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab]

📂ผู้เข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ QR CODE หรือ shorturl.at/jpuJO หากมีการสะกดชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้องและไม่พบเกียรติบัตรของตนเอง สามารถแจ้งแก้ไขได้ผ่านทาง Inbox ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

[📣 แบบประเมินและรับเกียรติบัตร Social Lfe & Social Lab]ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab ร่วมตอบแบบประเม...
30/11/2021

[📣 แบบประเมินและรับเกียรติบัตร Social Lfe & Social Lab]

ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab ร่วมตอบแบบประเมินโครงการเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถทำแบบประเมินได้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 64 และสามารถตรวจสอบเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

📍สามารถสแกน QR CODE ได้เลยค่ะ 😊

[📣 แบบประเมินและรับเกียรติบัตร Social Lfe & Social Lab]

ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ Social Life & Social Lab ร่วมตอบแบบประเมินโครงการเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถทำแบบประเมินได้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 64 และสามารถตรวจสอบเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

📍สามารถสแกน QR CODE ได้เลยค่ะ 😊

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากร รศ.ดร.กังสดาล เชาว์...
26/11/2021

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอขอบคุณวิทยากร
รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
ที่ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "Social Lab: การเตรียมความพร้อมสู่สนามการวิจัยทางสังคมวิทยา"
รวมทั้งขอขอบคุณ ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากร

*สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการครบ 2 ครั้งและต้องการรับเกียรติบัตรทางสาขาวิชาจะแจ้งช่องทางการรับเกียรติบัตรให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอขอบคุณวิทยากร
รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
ที่ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "Social Lab: การเตรียมความพร้อมสู่สนามการวิจัยทางสังคมวิทยา"
รวมทั้งขอขอบคุณ ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากร

*สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการครบ 2 ครั้งและต้องการรับเกียรติบัตรทางสาขาวิชาจะแจ้งช่องทางการรับเกียรติบัตรให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22 🏃🏻‍♀️🏃🎉🎉ปีใหม่แล้ว สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...
24/11/2021

Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22 🏃🏻‍♀️🏃

🎉🎉ปีใหม่แล้ว สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชวนทุกคนมาเริ่มต้นปีใหม่สุขภาพใหม่สุดฟิตไปด้วยกัน 💪🏻💪🏻
.
เรามาแบ่งปันสุขภาพที่ดี รวมถึงร่วมส่งกำลังใจ วิ่งเพื่อให้แทนใจ เพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง 🏥
.
🏃🏻‍♀️🏃🏻จะเดินจะวิ่ง ในบ้านนอกบ้าน ก็ฟิตได้ ออกกำลังกายไปด้วยกันกับกิจกรรม virtual run สามารถกำหนดระยะทางได้เอง ท้าทายและพิชิตขีดจำกัดของตนเองได้แล้ววันนี้
.
สมัครได้แล้ว : วันนี้ - ถึง 14 ม.ค. 2022
เริ่มวิ่ง และส่งผล : 15 ธ.ค. 2021 - ถึง 14 ก.พ. 2022
กำหนดส่งเสื้อและของที่ระลึก : 20 ม.ค. 2022 - ถึง 20 ก.พ. 2022
.
✅ลงทะเบียน: https://line.me/R/ti/p/%40910vvymu
.
ดูละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/socialswualumni/
.

#runtogive #socialswualumni #วิ่งข้ามปี

[Social Life & Social Lab]🦠Final Episode Social Lab: การเตรียมความพร้อมสู่สนามการวิจัยทางสังคมวิทยา🗓วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิ...
22/11/2021

[Social Life & Social Lab]

🦠Final Episode Social Lab: การเตรียมความพร้อมสู่สนามการวิจัยทางสังคมวิทยา

🗓วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨‍💻นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ Link Meet ‼️รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น ‼️

หากเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[Social Life & Social Lab]

🦠Final Episode Social Lab: การเตรียมความพร้อมสู่สนามการวิจัยทางสังคมวิทยา

🗓วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨‍💻นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ Link Meet ‼️รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น ‼️

หากเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแล...
20/11/2021

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต
อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ

ที่ให้เกียรติร่วมเสวนากิจกรรม Social Lab & Social Life

#ทีมมศว #สังวิทมศว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
อาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต
อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ

ที่ให้เกียรติร่วมเสวนากิจกรรม Social Lab & Social Life

#ทีมมศว #สังวิทมศว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์มานิตา หนูสว...
18/11/2021

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอขอบคุณวิทยากร

อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์ เเละ
อาจารย์เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา Social Life: ประสบการณ์ชีวิตเเละการไกลบ้านในเอเชีย รวมทั้งขอขอบคุณ
รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอขอบคุณวิทยากร

อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์ เเละ
อาจารย์เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา Social Life: ประสบการณ์ชีวิตเเละการไกลบ้านในเอเชีย รวมทั้งขอขอบคุณ
รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

📣หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข...
14/11/2021

📣หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์เรียนรู้ Social Life and Social Lab

🟠วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ ประสบการณ์และการไกลบ้านในเอเชีย เวลา 15.00 - 17.30 น.

🔴วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ การวิจัยวัฒนธรรมร่วมสมัย เวลา 13.00 - 15.00 น.

🟣วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ การวิจัยสตรีนิยมและเพศวิถีศึกษา เวลา 15.30 - 17.30 น.

#SWUSDxNetwork #ทีมมศว #สังวิทมศว

[โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาป...
12/11/2021

[โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom และ Facebook Live: tusocant

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://socanth.tu.ac.th/?p=31559

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมงานทาง zoom ได้ที่ https://bit.ly/3q9768Y ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

[ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า]
ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ facebook: tusocant
--------------------------------------
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom และ Facebook Live: tusocant

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://socanth.tu.ac.th/?p=31559

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมงานทาง zoom ได้ที่ https://bit.ly/3q9768Y ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

📣📣 พร้อมกันหรือยังกับสาขาสังคมวิทยาของเรา!!!! 🎮ถ้าอยากรู้ว่าสังคมวิทยาของเราคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำอาชีพอะ...
06/11/2021

📣📣 พร้อมกันหรือยังกับสาขาสังคมวิทยาของเรา!!!! 🎮
ถ้าอยากรู้ว่าสังคมวิทยาของเราคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง🔍?? มาเลย!! เตรียมตัวให้พร้อม มาเจอกันได้ที่ SWU OPENHOUSE 2021 : 20-21 พฤศจิกายน นี้ว่ามีอะไรรอน้อง ๆ กันอยู่บ้าง Ready Gooooo!!!! 🎉
.
📢🔔 รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook Live : สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🖥🔴
.
#ทีมสังคม #สโมสังคม #ทีมมศว #MEGAMAN #MEGASOC #SWUOPH2021 #ReadyPlayerSWU #SWUArcade #dek65

📣📣 พร้อมกันหรือยังกับสาขาสังคมวิทยาของเรา!!!! 🎮
ถ้าอยากรู้ว่าสังคมวิทยาของเราคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง🔍?? มาเลย!! เตรียมตัวให้พร้อม มาเจอกันได้ที่ SWU OPENHOUSE 2021 : 20-21 พฤศจิกายน นี้ว่ามีอะไรรอน้อง ๆ กันอยู่บ้าง Ready Gooooo!!!! 🎉
.
📢🔔 รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook Live : สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🖥🔴
.
#ทีมสังคม #สโมสังคม #ทีมมศว #MEGAMAN #MEGASOC #SWUOPH2021 #ReadyPlayerSWU #SWUArcade #dek65

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่เข้...
06/11/2021

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์ชีวิตและการไกลบ้านในยุโรป" โดย อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละ อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หวังว่าโอกาสหน้าผู้ที่สนใจทุกท่านจะให้การสนับสนุนกิจกรรม Social Life and Social Lab ต่อไป #SWUSDxNetwork

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์ชีวิตและการไกลบ้านในยุโรป" โดย อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละ อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หวังว่าโอกาสหน้าผู้ที่สนใจทุกท่านจะให้การสนับสนุนกิจกรรม Social Life and Social Lab ต่อไป #SWUSDxNetwork

[Social Life & Social Lab]🦠Episode 2 Social Lab ห้องแห่งการระบาด: สนาม โควิด และการวิจัยทางสังคมวิทยา🗓วันเสาร์ที่ 13 พฤศ...
05/11/2021

[Social Life & Social Lab]

🦠Episode 2 Social Lab ห้องแห่งการระบาด: สนาม โควิด และการวิจัยทางสังคมวิทยา

🗓วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨‍💻นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ Link Meet ‼️รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น ‼️

หากเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[Social Life & Social Lab]

🦠Episode 2 Social Lab ห้องแห่งการระบาด: สนาม โควิด และการวิจัยทางสังคมวิทยา

🗓วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨‍💻นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ Link Meet ‼️รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น ‼️

หากเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

ภาควิชาสังคมวิทยา ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ภาณุภัทร จิตเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาล...
03/11/2021

ภาควิชาสังคมวิทยา ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ภาณุภัทร จิตเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีการย้ายถิ่น รายวิชาทฤษฎีสังคมวิทยา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

#ทีมมศว # สังวิทมศว

ภาควิชาสังคมวิทยา ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ภาณุภัทร จิตเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีการย้ายถิ่น รายวิชาทฤษฎีสังคมวิทยา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

#ทีมมศว # สังวิทมศว

✏️[ประชาสัมพันธ์โครงการ]✏️🧷นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคมรุ่นที่ 2 ร่วมกับฝ่ายบริการขุมชนและท...
02/11/2021

✏️[ประชาสัมพันธ์โครงการ]✏️

🧷นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคมรุ่นที่ 2 ร่วมกับฝ่ายบริการขุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมการบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ

🧷และขอเชิญร่วมรับชมโครงการเสวนาทางวิชาการได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

📍อย่าลืมกดติดตาม การจัดการทางสังคม มศว เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

[Social Life & Social Lab]✈️Episode 1 Social Life: ประสบการณ์ทางสังคมและการไกลบ้านในยุโรป🗓วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ...
29/10/2021

[Social Life & Social Lab]

✈️Episode 1 Social Life: ประสบการณ์ทางสังคมและการไกลบ้านในยุโรป

🗓วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-17.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨‍💻นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ Meet Link ‼️รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น ‼️

หากเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[Social Life & Social Lab]

✈️Episode 1 Social Life: ประสบการณ์ทางสังคมและการไกลบ้านในยุโรป

🗓วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-17.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

👨‍💻นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อรับ Meet Link ‼️รับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้น ‼️

หากเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[📣 ฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มศว x หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]🌟ขอ...
27/10/2021

[📣 ฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสังคมศาสตร์ มศว x หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]
🌟ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมการบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ 🌟
“กิจกรรมเสวนาออนไลน์: สุขภาวะในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างสมดุลจากโควิด-19 (New Normal Mindset of Covid-19)”
👉พบกับวิทยากรสุดพิเศษ 3 ท่าน👈
นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง
รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สรสัณห์ รังสิยานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สายชล ปัญญชิต
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวเปิดโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวปิดโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
👩‍💻ดำเนินรายการโดย🧑‍💻
นางสาวอุบลรัตน์ คำพิมพา และ
นายนรวิชญ์ นิธิปัญญา
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🗓ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
Zoom ID: 983 0973 4138
โปรดลงทะเบียนผ่าน Qr code หรือเข้า Link แบบลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/ZZE3cZRffQPdATeUA
#SWUSM

[SWU Open House]🤗 ถ้าผู้เล่นพร้อมแล้ว ก็ลุยเลย!👾 เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนหรือจนกว่าบัตรจะ...
27/10/2021

[SWU Open House]

🤗 ถ้าผู้เล่นพร้อมแล้ว ก็ลุยเลย!
👾 เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนหรือจนกว่าบัตรจะหมด
.
กิจกรรมเปิดบ้าน มศว ปีนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบออนไลน์ 100% โดยผู้ที่สนใจสามารถกดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ >> https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21
.
(การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตทีมงานที่จัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ประกาศของกรุงเทพมหานคร และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK ก่อนออกกองถ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่านิสิตที่เข้ามาเตรียมกิจกรรมในพื้นที่ปลอดภัยทุกคน)
.
#ReadyPlayerSWU #SWUArcade
#SWUOPH2021 #ทีมมศว

🤗 ถ้าผู้เล่นพร้อมแล้ว ก็ลุยเลย!
👾 เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนหรือจนกว่าบัตรจะหมด
.
กิจกรรมเปิดบ้าน มศว ปีนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบออนไลน์ 100% โดยผู้ที่สนใจสามารถกดลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ >> http://go.eventpop.me/swuoph21
.
(การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตทีมงานที่จัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ประกาศของกรุงเทพมหานคร และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK ก่อนออกกองถ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่านิสิตที่เข้ามาเตรียมกิจกรรมในพื้นที่ปลอดภัยทุกคน)
.
#ReadyPlayerSWU #SWUArcade
#SWUOPH2021 #ทีมมศว

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต รอบที่ 4 ได้จากลิงค์นี้ http://edservices....
27/10/2021

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต รอบที่ 4 ได้จากลิงค์นี้
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500

หากนิสิตยังไม่สามารถทำบัตรได้เนื่องจากมีปัญหาชื่อไม่ตรง ให้แจ้งชื่อเพื่อส่งให้ธนาคาร ทำบัตรรอบที่ 5 ได้ที่ https://forms.gle/DXmSrjizmPuDv9v47

หากมีปัญหาเรื่องรูปถ่ายไม่ขึ้นในหน้าประวัติ ในระบบ Supreme2019 ให้ส่งไฟล์รูปถ่ายชุดนิสิต ใช้ไฟล์นามสกุล .jpg ที่ E-mail: [email protected]

อย่าลืม!!! กดขอบัตรและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720 (เดือนตุลาคม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)

นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต รอบที่ 4 ได้จากลิงค์นี้
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20500

หากนิสิตยังไม่สามารถทำบัตรได้เนื่องจากมีปัญหาชื่อไม่ตรง ให้แจ้งชื่อเพื่อส่งให้ธนาคาร ทำบัตรรอบที่ 5 ได้ที่ https://forms.gle/DXmSrjizmPuDv9v47

หากมีปัญหาเรื่องรูปถ่ายไม่ขึ้นในหน้าประวัติ ในระบบ Supreme2019 ให้ส่งไฟล์รูปถ่ายชุดนิสิต ใช้ไฟล์นามสกุล .jpg ที่ E-mail: [email protected]

อย่าลืม!!! กดขอบัตรและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720 (เดือนตุลาคม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)

[Social Life & Social Lab]🚪แกร๊กกกกก! สวัสดีพื้นที่ชีวิตและห้องทดลองทางสังคม 🔬หลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาคว...
26/10/2021

[Social Life & Social Lab]

🚪แกร๊กกกกก! สวัสดีพื้นที่ชีวิตและห้องทดลองทางสังคม

🔬หลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว เปิดประตู จัดกิจกรรม Social Life & Social Lab ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคมในการเรียนต่อต่างประเทศและการทำวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

🥼นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ที่ FB: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

🌡เตรียมส่วนผสมให้พร้อมและร่วมเปิดห้องทดลองไปกับเราเร็ว ๆ นี้

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[Social Life & Social Lab]

🚪แกร๊กกกกก! สวัสดีพื้นที่ชีวิตและห้องทดลองทางสังคม

🔬หลักสูตร ศศ.บ.สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว เปิดประตู จัดกิจกรรม Social Life & Social Lab ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคมในการเรียนต่อต่างประเทศและการทำวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

🥼นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ที่ FB: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

🌡เตรียมส่วนผสมให้พร้อมและร่วมเปิดห้องทดลองไปกับเราเร็ว ๆ นี้

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ]ชวนประกวดคลิป TikTok📱 "ด้านสิทธิมนุษยชน" จากมุมมองคนรุ่นใหม่ ✊ในหัวข้อ “Human Ri...
25/10/2021

[สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ]

ชวนประกวดคลิป TikTok📱 "ด้านสิทธิมนุษยชน" จากมุมมองคนรุ่นใหม่ ✊
ในหัวข้อ “Human Rights for all สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องของทุกคน”
ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท 💵🔥
.
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงออกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมุมมองของคุณ ผ่านการประกวดคลิปสั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ
- นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ประชาชนทั่วไป
.
ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท 🎉
🥇 รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
🏅 รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
🎖 รางวัล Popular Vote 5,000 บาท
.
กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 30 พ.ย. นี้
โดยตัดสินรางวัลจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
สามารถดูรายละเอียดการประกวด และส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/Y39iC1et2CsH8PfK7
สอบถามเพิ่มเติม‼ ได้ทาง INBOX และช่องทางด้านล่าง👇
☎ : 0-2141-3913 , 0-2141-3923
💻 : www.nhrc.or.th/
📧 : [email protected]
#NHRCT #กสม #humanrightsforall #สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
#vdocontest #คนGenใหม่ใส่ใจสิทธิ

ชวนประกวดคลิป TikTok📱 "ด้านสิทธิมนุษยชน" จากมุมมองคนรุ่นใหม่ ✊
ในหัวข้อ “Human Rights for all สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องของทุกคน”
ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท 💵🔥
.
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงออกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมุมมองของคุณ ผ่านการประกวดคลิปสั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ
- นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ประชาชนทั่วไป
.
ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท 🎉
🥇 รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
🏅 รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
🎖 รางวัล Popular Vote 5,000 บาท
.
กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 30 พ.ย. นี้
โดยตัดสินรางวัลจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
สามารถดูรายละเอียดการประกวด และส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/Y39iC1et2CsH8PfK7
สอบถามเพิ่มเติม‼ ได้ทาง INBOX และช่องทางด้านล่าง👇
☎ : 0-2141-3913 , 0-2141-3923
💻 : www.nhrc.or.th/
📧 : [email protected]
#NHRCT #กสม #humanrightsforall #สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
#vdocontest #คนGenใหม่ใส่ใจสิทธิ

ที่อยู่

Faculty Of Social Sciences, Srinakharinwirot University
Bangkok
10110

เว็บไซต์

http://soc.swu.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[SDxStories Season 2 - Social Vaccine] วันนี้ เวลา 18.30 น. - 20.00 น. พบกับวิทยากรสุดพิเศษ “น้องฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร” ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่าน Facebook Fanpage: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว #สังวิท #ทีมมศว #SocialVaccine #SdxStoriesSeason2 #สังคมวิทยากับความรู้สาธารณะ #เจ้าแก้มก้อน #fluke_natouch
[ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์] ขอเชิญผู้สนใจรับชม "SDxStories Season 2 | Part I อยู่กับสาธารณะ" 📺ครั้งที่ 2 อยู่กับเมือง | Urban New Gen เมืองในมุมมองของคนรุ่นใหม่ 🗓วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 Live Start at 18.30 - 20.00 น. ผ่าน Facebook Fanpage : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว 👉พบกับวิทยากรสุดพิเศษ 2 ท่าน👈 🎈คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 🎈คุณธนพร โอวาทวรวรัญญู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Urban Solutions and Operations ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) 👨‍💼กล่าวต้อนรับวิทยากรโดย อาจารย์สายชล ปัญญชิต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว 🎤ดำเนินรายการโดย 👱‍♂️นายนรวิชญ์ นิธิปัญญา นิสิตโครงการ 4+1 หลักสูตรสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาและการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว #สังวิท #ทีมมศว #SocialVaccine #SdxStoriesSeason2 #สังคมวิทยากับความรู้สาธารณะ ------------------------------------------------------ ziplink : https://web.facebook.com/SWUSD/posts/5356104571129502
[ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์] ขอเชิญผู้สนใจรับชม "SDxStories Season 2 | Part I อยู่กับสาธารณะ" 📺ครั้งที่ 1 อยู่กับวัฒนธรรม | Hallyu! เกาหลีโต้คลื่นในสึนามิวัฒนธรรม 🗓วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 Live Start at 18.30 - 20.00 น. ผ่าน Facebook Fanpage: สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว 👉พบกับวิทยากรสุดพิเศษ 2 ท่าน👈 🎈คุณกวิน เจิดจรรยาพงศ์ Innovation Development Specialist (AIS NEXT) 🎈คุณลีอาห์ คงจักร์ (นัตตี้) Youtuber ช่อง LEEAH นัตตี้ 🎤ดำเนินรายการโดย 👩‍💼นางสาวพรนภัส นิ่มนวล นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว #สังวิท #ทีมมศว #SocialVaccine #SdxStoriesSeason2 #สังคมวิทยากับความรู้สาธารณะ ------------------------------------------------------ ziplink : https://web.facebook.com/SWUSD/posts/5337797502960209
[หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม] . ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในรายวิชา จส724 โลกยุคดิจิทัลกับการจัดการทางสังคม ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม รษ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 13.00 - 15.00 น. ในหัวข้อ . "การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบดิจิทัล" . บรรยายโดยวิทยากรพิเศษ "คุณชยธวัช อติแพทย์" ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว #ทีมมศว #สังวิทมศว ---------------------------------------------------------- ziplink : https://web.facebook.com/SWUSD/posts/5259576040782356
[คณะสังคมศาสตร์] ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บ้านสังคมศาสตร์ มศว💜 น้อง ๆ คนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขาหรือวิชาเอกที่สนใจสามารถสอบถามกับพี่ๆแต่ละสาขาวิชากันได้เลยนะค้าาา พี่ ๆ ยินดีตอบเสมอ 😊 นิติศาสตร์ มศว Department of Geography, Srinakharinwirot University. นิสิตครูสังคม "ครูสังคม มศว" บ้านรัฐศาสตร์ มศว ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว #ทีมมศว #ทีมสังคม #น้องช่อม่วงพี่ช่อมั่น #TCAS63 #TCAS64 #Dek63 #Dek64
[SWU OPEN HOUSE 2019] ศาสตร์แห่งการพัฒนาฯ "κοινωνιολογία!!!!" มาร่วมกันร่ายเวทมนตร์และค้นหาศาสตร์แห่งการ “พัฒนา” เพื่อให้เมืองและประเทศของเราก้าวหน้า หลุดพ้นจากศาสตร์มืดของพ่อมดที่ชั่วร้าย พบกันได้ที่ อาคาร11 (ตึกคณะสังคมศาสตร์) ชั้น7 ห้อง703 และ 704 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 22-23 พฤศจิกายน นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2019 ได้ที่ 📲go.eventpop.me/swuoph2019 #ทีมมศว #ทีมสังคม #เด็กสังวิท #SWUOPH2019
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ -- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร