สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง) ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

การศึกษาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้นและได้รับการวางรากฐานที่สำคัญจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา (อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านได้จัดการเรียนการสอนทางสังคมวิทยาให้กับผู้เรียนทางศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวนมากที่เข้ามาศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตลอดมา และเมื่อภายหลังได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2517 ก็ตามมาด้วยการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2518 ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ได้มีการจัดตั้ง "ภาควิชาสังคมวิทยา" ขึ้นพร้อมกัน

ภาควิชาสังคมวิทยา ในยุคแรกที่เริ่มก่อตั้งมีหน้าที่ในการสอนวิชาที่เรียกกันว่าวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2517 ภาควิชาสังคมวิทยา มีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง คือเปิดวิชาโทสังคมวิทยาซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อมาภาควิชามีหลักสูตรการพัฒนาชุมชน แต่มิได้เปิดดำเนินการสอนในวิทยาเขตประสานมิตรซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาชนบท และในปี พ.ศ.2540 ก็ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง เพิ่มเติมขึ้นมา และในปี พ.ศ.2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง อีกครั้ง โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิมจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา และแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

เปิดเหมือนปกติ

[การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของรัฐ]เปิดให้ดำเนินการแล้ว ระบบยืนยันสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาต...
26/08/2021

[การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของรัฐ]

เปิดให้ดำเนินการแล้ว ระบบยืนยันสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ

ผ่านระบบ SUPREME 2019
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน

#ทีมมศว

เปิดให้ดำเนินการแล้ว ระบบยืนยันสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ

ผ่านระบบ SUPREME 2019
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน
#ทีมมศว

23/08/2021

ทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดรายชื่อและจำนวนทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี สามารถดูข้อมูลได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ

ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาทุกท่าน มา ณ ที่นี้ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1XfOq9mRdghEkGnN2ZkLwNPBshG6vCkVj/view?usp=sharing

Photos from คณะสังคมศาสตร์ มศว's post
22/08/2021

Photos from คณะสังคมศาสตร์ มศว's post

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายนิธิพจน์...
19/08/2021

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายนิธิพจน์ ชัยอาจ นิสิตวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง" หนึ่งในสมาชิกทีมที่ได้รับทุนจัดกิจกรรมการส่งเสริมโครงการ Young Health Program Thailand จากองค์การ Plan International UK

[ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]🚙 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทัศนคติของผู้ใช้ทางเพื่...
13/08/2021
แบบสำรวจเกี่ยวกับระบบชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบใหม่

[ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]
🚙 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทัศนคติของผู้ใช้ทางเพื่อปรับปรุงระบบ : การเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติรูปแบบใหม่ที่ไม่มีไม้กั้น 🚏🚧🚗
.
📍 ผู้ที่ใช้งานบริการหรือเส้นทางดังกล่าว สามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://www.surveymonkey.com/r/MFlow
.
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง Call center 1586 กด 7

#กรมทางหลวง #แบบสอบถาม #แบบสอบถามผู้ใช้งาน

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติรูปแบบใหม่

- Your Voice Matter -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอเรียนเชิญผู้แทนนิสิตทุกชั้นปีและทุกวิชาเอก ร่...
07/08/2021

- Your Voice Matter -
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ขอเรียนเชิญผู้แทนนิสิตทุกชั้นปีและทุกวิชาเอก ร่วมพบหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา ประธานหลักสูตร และผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพูดคุยการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรม
"เรียน ONLINE หัวใจ ONSITE"

ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.45-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 970 7091 7514

**ส่งรายชื่อผู้แทน 2 คนได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ในประกาศประชาสัมพันธ์

- Your Voice Matter -
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ขอเรียนเชิญผู้แทนนิสิตทุกชั้นปีและทุกวิชาเอก ร่วมพบหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา ประธานหลักสูตร และผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพูดคุยการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรม
"เรียน ONLINE หัวใจ ONSITE"

ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.45-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 970 7091 7514

**ส่งรายชื่อผู้แทน 2 คนได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ในประกาศประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ที่ไ...
02/08/2021

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง

"หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา" เป็นวาระที่สอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง

"หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา" เป็นวาระที่สอง

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 💜💛ขอต้อนรับนิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ทั้งวิช...
31/07/2021

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 💜💛
ขอต้อนรับนิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ทั้งวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าสู่รั้วเทาแดง มศว อย่างเป็นทางการ 😘⚪🔴

ชมภาพอัลบั้มเต็มได้ที่ : https://bit.ly/3igvfGg

#ทีมมศว #สังคมศาสตร์มศว #ทีมสังวิท #แรกพบสังวิท #ใช่ค่ะนี่ปีหนึ่งปีเดียว

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 💜💛
ขอต้อนรับนิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ทั้งวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง และวิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าสู่รั้วเทาแดง มศว อย่างเป็นทางการ 😘⚪🔴

ชมภาพอัลบั้มเต็มได้ที่ : https://bit.ly/3igvfGg

#ทีมมศว #สังคมศาสตร์มศว #ทีมสังวิท #แรกพบสังวิท #ใช่ค่ะนี่ปีหนึ่งปีเดียว

🟣 คณะสังคมศาสตร์รับสมัครนิสิต หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมเพื่อการพัฒนา รหัส 59 - 63🎗 รับทุนสนับสนุนการเรียนออน...
30/07/2021

🟣 คณะสังคมศาสตร์รับสมัครนิสิต หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมเพื่อการพัฒนา รหัส 59 - 63

🎗 รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

📍 1. ดาวน์โหลดเอกสารสมัครทุน ผ่านการสแกน qr code หรือเข้าที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/folderview?id=1rVIUlz02_1KeEXoExs17oF7eOgqOV5nz

📍 2. หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อย ให้ส่งไปที่แบบฟอร์มของสาขาวิชา ผ่านการสแกน qr code หรือเข้าที่ลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1lwAP-94sHzhuNg2rvN6PXSbECtY7h-CLBtR2pYbtN0ooA/viewform

📍 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/18NOfJcZjtpNgJDa2_I99ahBgk0gpsMJC/view?usp=sharing

❗️❗️ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

🧷 ขอให้นิสิตทุกคนศึกษาและปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้การส่งเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🟣 คณะสังคมศาสตร์รับสมัครนิสิต หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมเพื่อการพัฒนา รหัส 59 - 63

🎗 รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

📍 1. ดาวน์โหลดเอกสารสมัครทุน ผ่านการสแกน qr code หรือเข้าที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/folderview?id=1rVIUlz02_1KeEXoExs17oF7eOgqOV5nz

📍 2. หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อย ให้ส่งไปที่แบบฟอร์มของสาขาวิชา ผ่านการสแกน qr code หรือเข้าที่ลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1lwAP-94sHzhuNg2rvN6PXSbECtY7h-CLBtR2pYbtN0ooA/viewform

📍 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/18NOfJcZjtpNgJDa2_I99ahBgk0gpsMJC/view?usp=sharing

❗️❗️ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

🧷 ขอให้นิสิตทุกคนศึกษาและปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้การส่งเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให...
28/07/2021

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ คณะรัฐมนตรี
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
• ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
• ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
• ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%

*ในส่วนของนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง ผ่านบัญชีของนิสิต

*ในกรณีที่นิสิตยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในยอดเงินที่ได้ทำการหักส่วนลดแล้ว

"โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง"

#ทีมมศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ คณะรัฐมนตรี
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
• ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
• ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
• ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%

*ในส่วนของนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง ผ่านบัญชีของนิสิต

*ในกรณีที่นิสิตยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในยอดเงินที่ได้ทำการหักส่วนลดแล้ว

"โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง"

#ทีมมศว

📣หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเ...
27/07/2021

📣หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิตใหม่ รหัสประจำตัว 64 เข้าร่วมกิจกรรม

🎊ปฐมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

🗓วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
🕘เวลา 08.45 - 11.45 น.

#สังวิทมศว #ทีมสังคม #ทีมมศว

📣หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิตใหม่ รหัสประจำตัว 64 เข้าร่วมกิจกรรม

🎊ปฐมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

🗓วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
🕘เวลา 08.45 - 11.45 น.

#สังวิทมศว #ทีมสังคม #ทีมมศว

[📣 แจ้งเพื่อทราบจากสภานิสิต]🚨สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยื่นเรื่องเสนอต่อสำนักคอมพิวเตอร์ 📍ขอสมัครใช้งาน Adobe ...
20/07/2021

[📣 แจ้งเพื่อทราบจากสภานิสิต]
🚨สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยื่นเรื่องเสนอต่อสำนักคอมพิวเตอร์
📍ขอสมัครใช้งาน Adobe Creative Cloud
สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย
และขอสิทธิ์การใช้ ZOOM clound Meeting
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์
งานประเภทของภาพข้อมูลและงานนำเสนอ
และการสื่อสารสำหรับการเรียนการสอนของนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย
👇🏻สามารถตรวจสอบเอกสารได้ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย👇🏻
https://drive.google.com/.../1jNh51nHVH86prhnQ7Zg.../view...
📱ช่องทางในการติดต่อ📱
Facebook : สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : spanisitswu
Instagram : spa_swu
#มศว #สภานิสิตมศว #swu #spaswu
#เรื่องร้องเรียนมศว #มีปัญหาปรึกษาสภานิสิต

[📣 แจ้งเพื่อทราบจากสภานิสิต]

🚨สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยื่นเรื่องเสนอต่อสำนักคอมพิวเตอร์

📍ขอสมัครใช้งาน Adobe Creative Cloud
สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย
และขอสิทธิ์การใช้ ZOOM clound Meeting
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์
งานประเภทของภาพข้อมูลและงานนำเสนอ
และการสื่อสารสำหรับการเรียนการสอนของนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย

👇🏻สามารถตรวจสอบเอกสารได้ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย👇🏻

https://drive.google.com/file/d/1jNh51nHVH86prhnQ7ZgkOR4c0mmMlmq-/view?usp=sharing

📱ช่องทางในการติดต่อ📱
Facebook : สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : spanisitswu
Instagram : spa_swu

#มศว #สภานิสิตมศว #swu #spaswu
#เรื่องร้องเรียนมศว #มีปัญหาปรึกษาสภานิสิต

[📣หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]🌟ขอเชิญนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ...
20/07/2021

[📣หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]

🌟ขอเชิญนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม

“อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis”

โดย
คุณชัยรัตน์ รอดเคราะห์
นักวิชาการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🗓อบรมในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
Zoom ID: 99043781093

[📣หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม]

🌟ขอเชิญนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม

“อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis”

โดย
คุณชัยรัตน์ รอดเคราะห์
นักวิชาการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🗓อบรมในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
Zoom ID: 99043781093

[📣 ทุนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา]📌 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อ...
13/07/2021

[📣 ทุนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา]

📌 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ จำนวน 180 ทุน และโครงการพิเศษ จำนวน 76 ทุน นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ http://soc.swu.ac.th/th/ และส่งใบสมัครตามประเภททุนที่สนใจได้เพียง 1 ประเภททุนเท่านั้น ‼️

‼️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code ที่ปรากฏในภาพ
(หากยังไม่ถึงวันที่เปิดรับสมัคร จะยังไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้)

📍📍 กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่เอกสารดังต่อไปนี้

(ภาคปกติ) https://drive.google.com/file/d/1XZ9KtDg3rsvfgHOnbxPeiYZhB7y6_4UO/view?usp=sharing
.
(โครงการพิเศษ) https://drive.google.com/file/d/1oCGgsAMK7xZHEGjuHuUnrLGpCUfFG54g/view?usp=sharing

📱ช่องทางในการติดต่อ📱
Facebook : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว
Twitter : swu_sd
Instagram : swu_sd

#สังวิทมศว #ทีมมศว

[📣 ทุนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา]

📌 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ จำนวน 180 ทุน และโครงการพิเศษ จำนวน 76 ทุน นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ http://soc.swu.ac.th/th/ และส่งใบสมัครตามประเภททุนที่สนใจได้เพียง 1 ประเภททุนเท่านั้น ‼️

‼️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code ที่ปรากฏในภาพ
(หากยังไม่ถึงวันที่เปิดรับสมัคร จะยังไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้)

📍📍 กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่เอกสารดังต่อไปนี้

(ภาคปกติ) https://drive.google.com/file/d/1XZ9KtDg3rsvfgHOnbxPeiYZhB7y6_4UO/view?usp=sharing
.
(โครงการพิเศษ) https://drive.google.com/file/d/1oCGgsAMK7xZHEGjuHuUnrLGpCUfFG54g/view?usp=sharing

📱ช่องทางในการติดต่อ📱
Facebook : สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว
Twitter : swu_sd
Instagram : swu_sd

#สังวิทมศว #ทีมมศว

[สภานิสิต มศว]เชิญชวนพี่น้องนิสิตในรั้วเทาแดงทุกคน 🙇🏼‍♀️ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการสนับสนุนแอปพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุ...
11/07/2021

[สภานิสิต มศว]

เชิญชวนพี่น้องนิสิตในรั้วเทาแดงทุกคน 🙇🏼‍♀️
ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการสนับสนุนแอปพลิเคชั่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 🖋

📍สามารถสแกน QR CODE หรือ กดลิ้งค์ตามที่แนบไว้📍
มาร่วมแจ้งความประสงค์กันเยอะๆนะคับ 🥰

⬇️ สามารถกดลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย ⬇️
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaFYPn_7WeEB7ll8i9URTQEMsf_Tb0HQ77geQDO48G498E4w/viewform

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
📱ช่องทางในการติดต่อ📱
Facebook : สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : spanisitswu
Instagram : spa_swu

#มศว #สภานิสิตมศว #ทีมมศว
#swu #spaswu #teamswu
#เรื่องร้องเรียนมศว #มีปัญหาปรึกษาสภานิสิต

[📣 แบบสำรวจความคิดเห็น]

เชิญชวนพี่น้องนิสิตในรั้วเทาแดงทุกคน 🙇🏼‍♀️
ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการสนับสนุนแอปพลิเคชั่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 🖋

📍สามารถสแกน QR CODE หรือ กดลิ้งค์ตามที่แนบไว้📍
มาร่วมแจ้งความประสงค์กันเยอะๆนะคับ 🥰

⬇️ สามารถกดลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย ⬇️
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaFYPn_7WeEB7ll8i9URTQEMsf_Tb0HQ77geQDO48G498E4w/viewform

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
📱ช่องทางในการติดต่อ📱
Facebook : สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : spanisitswu
Instagram : spa_swu

#มศว #สภานิสิตมศว #ทีมมศว
#swu #spaswu #teamswu
#เรื่องร้องเรียนมศว #มีปัญหาปรึกษาสภานิสิต

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร]กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบท...
22/06/2021

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร]

กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
ขอให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนที่ https://forms.gle/Y5uExkvWUZr19iHdA

(นิสิตที่รายงานตัวรอบที่ 3-4 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
#ทีมมศว #dek64 #tcas64

[ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 มศว ประสานมิตร]

กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เฉพาะนิสิต TCAS รอบที่ 1-2 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
ขอให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนที่ https://forms.gle/Y5uExkvWUZr19iHdA

(นิสิตที่รายงานตัวรอบที่ 3-4 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

*แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 21.32น. เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่มีกำหนดฉีดวัคซีน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564
*วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพิ่ม คณะแพทยศาสตร์
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพิ่ม คณะพยาบาลศาสตร์

#ทีมมศว #dek64 #tcas64

[การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10]📌ประกาศตารางการนำเสนอผลงาน📌 ขอให้ผู้นำเสนอผลเข้าห้องนำเสนอตาม QR Code หรือ...
20/06/2021

[การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10]

📌ประกาศตารางการนำเสนอผลงาน📌
ขอให้ผู้นำเสนอผลเข้าห้องนำเสนอตาม QR Code หรือ Link โดยจะเปิดVDO นำเสนอที่ท่านส่งมาตามกำหนดการที่แจ้งตามไฟล์ภาพ หลังจากนั้น ซักถาม 5 นาที

ทั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ใน Room 5 และ Room 7-9

#ทีมมศว #สังวิทมศว

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว  SWU VACCINATION CENTER         1. บุคลากร มีความประ...
29/05/2021

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง
จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด
#คำตอบ ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด
#คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร
#คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร
#คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

#ทีมมศว

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง
จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด
#คำตอบ ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด
#คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร
#คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร
#คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

#ทีมมศว

ที่อยู่

Faculty Of Social Sciences, Srinakharinwirot University
Bangkok
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ -- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร