Fundraising KMUTT

Fundraising KMUTT สื่อสารข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้มีอุปการะคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

15/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#KMUTT

14/01/2022

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉

👍ทีมนักศึกษาหลักสูตรมีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผลงานแอนิเมชันเรื่อง Shutdown โดย

👏บุษยา พรลาภวิวัฒน์ยิ่ง
👏นันทกา แจ่มปรีชา
👏เพ็ญศิริ ตระกูลสุนทร
👏ปรางพิมล ยงการนา
👏ธันยพร โอสถาเลิศ

🥰อาจารย์นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

👍ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
The Winners of the UP NEXT Animator Award
พร้อมทุนการศึกษา 120,000 บาท โล่รางวัลและประกาศนียบัตร

🎉ประกาศผลวันที่ 28 ธันวาคม 2564

#KMUTT

14/01/2022

👍📣 ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
> พัทธ์กรณ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
> วรรณภรณ์ เพ็ญนารา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
> นันท์ทากานต์ เวียงสีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

🎉ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
💰พร้อมทุนการศึกษารวม 37,500 บาท
จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ FORD+ INNOVATOR SCHOLARSHIP 2021

🛡 อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังความแข็งสูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งานด้วยกระบวนการปรับผิวแบบการยิงอนุภาคละเอียด
เป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาประยุกต์ใช้กับวัสดุทางการแพทย์ เพื่อทำให้อุปกรณ์มีการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนและความเจ็บปวดที่จะตามมาสำหรับผู้ใช้งาน

#KMUTT

01/01/2022

🎉🎉สวัสดีปีใหม่ 2565🎉🎉

🥰🎁วันปีใหม่ เป็นวันแรกของปี ตามปฏิทินแบบเกรกอเรียน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า " ปี" ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ เมื่อใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับไฟและธงชาติตามสถานที่สำคัญ ๆ

🤗วันที่ 31 ธันวาคม ก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระ ไปวัด เพื่อประกอบกิจกุศลต่าง ๆ เช่น ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีลปฏิบัติธรรม แต่บางคนก็แค่ทำบุญตักบาตร ตอนกลางคืนบางแห่งอาจจัดเทศกาลกินเลี้ยงเป็นที่ครื้นเครงสนุกสนาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

😍เช้าวันที่ 1 มกราคม จะมีการทำบุญตักบาตร ไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่กัน

Cr.thebangkokinsight

#KMUTT

31/12/2021
,,,

🏃ลาทีปีเก่า 2564🏃
ทิ้งทุกข์โศก
โรคภัย ไว้ปีนี้
เริ่มต้นปี
ปีใหม่พร่างพรายฝัน
-มดสายบุญ-
กลุ่มงานการระดมทุน
สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

31/12/2021
30/12/2021

🥰มจธ.ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.กมลชนก ชีวะปรีชา
อาจารย์ประจำหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

👍นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุน เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science) ประจำปี 2564
🌱สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience) โดย ลอรีอัล ประเทศไทย
👍ด้วยผลงานวิจัยในหัวข้อ “การจัดทำแผนที่ทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคเมลิออยด์” การจัดทำแผนที่ทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคเมลิออยด์ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อ การรักษา การลดความรุนแรงในการติดเชื้อ และการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีอัตราสูงถึงร้อยละ 40 ลงได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค โดยในประเทศไทยพบการติดเชื้อของโรคดังกล่าวได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบคทีเรียที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงมักพบได้ทั่วไปในดินและน้ำ

🎉ประกาศผลวันที่ 17 ธันวาคม 2564

#kmutt

30/12/2021
29/12/2021
Photos from Bangmod News's post
28/12/2021

Photos from Bangmod News's post

28/12/2021

⚙️ชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับการยกย่องรับรางวัลระดับนานาชาติ “We Are Together”ประจำปี พ.ศ.2564🎉

👍รางวัล “We Are Together” โดย The Federal Agency for Youth Affairs และ The Association of Volunteer Centers สหพันธรัฐรัสเซีย มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดขึ้น ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564

📌ชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์”เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 51 ตัว
- หุ่นยนต์ SOFA เพื่อเป็นผู้ช่วยคุณหมอสื่อสารกับผู้ป่วยจากระยะไกล จำนวน 10 ตัว
- หุ่นยนต์บริการ และ CARVER-mini สำหรับจัดส่งอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 30 ตัว
- หุ่นยนต์ MuM Series และ CARVER-Cab สำหรับให้บริการส่งอาหารและฆ่าเชื้อในหอผู้ป่วย จำนวน 11 ตัว

#KMUTT #FIBO

28/12/2021

🎄🌟 ขอขอบคุณที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้ มจธ. ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดปี 2564

#KMUTT #THANKYOU

27/12/2021
25/12/2021

🎄วันคริสต์มาส🎄 ไม่ใช่เพียงแค่ "วันหยุด" แต่เป็นวันสำคัญของชาวคริสเตียนจากการเป็นวันประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ (Nazareth) ศาสดาของศาสนาคริสต์นั่นเอง

🎉คำว่า "Christmas" เป็นการผันมาจากภาษาอังกฤษโบราณคำว่า "Crīstes mæsse"
โดยคำว่า "Crīstes" หรือ "Christ" เป็นคำเรียกแทนชื่อพระเยซู ที่โดยปกติจะได้ยินคำเรียกว่า "Jesus Christ"
ส่วนคำว่า "Mæsse" มีรากศัพท์จากภาษาละตินคำว่า "Messa" ซึ่งแปลว่า "การปลดปล่อย"
เมื่อนำทั้งสองคำรวมเข้าด้วยกัน จึงแปลได้ว่า "การปลดปล่อยพระคริสตเจ้า" หรือ "วันประสูติของพระเยซู" นั่นเอง พบคำนี้ครั้งแรกในเอกสารโบราณในปี ค.ศ.1038

🎉ในเทศกาลนี้คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุข และความสงบทางใจMerry Christmas เป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบ ทางใจส่วนภาษาไทยใช้อวยพรด้วยประโยคว่า

⛄️"สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas"🎁

Cr.springnews

#KMUTT

Photos from KMUTT's post
23/12/2021

Photos from KMUTT's post

16/12/2021

🎉👍ขอแสดงความยินดีกับ
จักรพรรดิ เทพผ่องศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
🥉ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท Newaza
อายุ18 – 20 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม

และเขมชาติ ลีละโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
🥉ได้รับเหรียญทองแดง ประเภท Newaza
อายุ18 - 20 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม: ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ อาจารย์นิติ เตโชติอัศนีย์

🥋การแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#KMUTT

13/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฯ
“ดร.เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์” 🏅

✨ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564
✨ จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
✨ เป็นทุนที่ผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม 📲 https://www.facebook.com/139485502804974/posts/4571936359559844/

11/12/2021

มาแล้วครับต้อนรับวัน Christmas Eve 24 ธันวาคม! กับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ KMUTTWORKS Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "New digital technology & Future of industry" เมื่อมีเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆเกิดขึ้น งานใดบ้างในอุตสาหกรรรมที่ต้องปรับตัว ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
โดยหัวข้อในครั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่มากมาย IIoT คืออะไร? เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมีพร้อมสำหรับการใช้งานและพัฒนาต่อยอด แล้วกำลังคนที่มีศักยภาพในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้มีเพียงพอหรือไม่?

.
ทำอย่างไรให้ work?

.
เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการสัมมนา คลิก : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYxNZF_JXBy7_a9V8clo-iArABMUf9ghlP0XCgVEG4CiC-Rw/viewform
(ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

.
#KMUTTWORKS #KMUTTWORKSWebinar
#Webinar #KMUTT

Photos from Freshville Farm เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม's post
08/12/2021

Photos from Freshville Farm เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม's post

"มจธ." คืบหน้าเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตวัคซีน COVID-19 มาตรฐานสากล ใช้เองในประเทศ
07/12/2021
"มจธ." คืบหน้าเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตวัคซีน COVID-19 มาตรฐานสากล ใช้เองในประเทศ

"มจธ." คืบหน้าเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตวัคซีน COVID-19 มาตรฐานสากล ใช้เองในประเทศ

เมื่อสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีท่าทีจะคลี่คลาย อีกทั้งมีความเ...

GMI
01/12/2021
GMI

GMI

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

01/12/2021

มาแล้วจ้าาา 📣📣 กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์(PE&MCE)
✅ รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment (และโครงการอื่นๆ)

📋 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2564
สามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ที่…
📲 https://admission.kmutt.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
📲 https://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/kmutt-admission-schedule-tcas65

01/12/2021

Congratulations 🎉✨

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าอุตสาหการ
“ดร.ฐิตินันท์ มีทอง”

✨ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
"รางวัลระดับดีมาก" 🏅

📄 วิทยานิพนธ์เรื่อง: "การศึกษาผลกระทบของการเติมน้ำโลหะหายาก
ที่มีต่อคุณลักษณะของพลาสม่าในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม"
(Influence of Rare Earth Metal on Plasma Characteristics
in Gas Metal Arc Welding Process)

Photos from FIBO's post
01/12/2021

Photos from FIBO's post

30/11/2021

🎉ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มจธ. ทั้ง 9 ท่าน
ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตลอดการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด 2 % แรกของโลกในสาขาต่าง ๆ
World’s Top 2% Scientists By Elsevier BV and Stanford University

#KMUTT

29/11/2021

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉 นางสาวณีรนุช รักยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
ที่ได้รับรางวัล TSB 2021 BEST ORAL PRESENTATION AWARD จากผลงานเรื่อง "Construction and Expression of Recombinant Bacteriocin Using Bioinformatics Database" จากงาน The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021) “Innovative Biotechnology: Driving Solutions for SDGs” November 25, 2021 Virtual Conference ที่จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ (TSB).

29/11/2021

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย "โครงการแนวทางการสอบและการเขียนรายงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกรโยธา” รอบที่ 2***

ผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting #ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย
สามารถสแกน QR Code หรือ
กดลิ้งค์ https://forms.gle/BX2KGkHY3SHJNvZj9 เพื่อลงทะเบียนในการเข้ารับฟังได้เลยนะครับ

25/11/2021

+++ประชาสัมพันธ์+++
โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 “EV CUP 2021”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า (ทางบก) โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.การพัฒนาฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- นักเรียน / นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป(หรือเทียบเท่า) หรือ บุคคลทั่วไป
- สมัครแข่งขันเป็นทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 6 คน
โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้คิด ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมที่เข้าแข่งขันด้วยตนเอง โดยทีมที่มาจากสถาบันการศึกษาต้องมีอา *จารย์ที่ปรึกษารับ* รองการเข้าร่วมการแข่งขัน

รางวัล
การแข่งขันรอบที่ 1 รางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ (Proposal) จำนวน 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

การแข่งขันรอบที่ 2 การแข่งขันต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Prototype)
- รางวัลที่ 1 จำนวน 50,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 40,000 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 30,000 บาท
- รางวัลความคิดสร้างสรรยอดเยี่ยม จำนวน 15,000 บาท
- รางวัลความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพานิชย์ จำนวน 15,000 บาท

เปิดรับผู้แข่งขัน วันนี้ - 25 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร: shorturl.at/dvBKX

สอบถามเพิ่มเติม คุณอรรภรณ์ วรบุตร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 9.00 – 16.00 น. โทร: 02-150-9560 มือถือ: 098-274-0565 หรือ Facebook: Consortium for Thailand Electric Vehicle
E-mail : [email protected]

24/11/2021

🙋🏻‍♀️🙋🏻 มาจร้าน้องๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "FIET Family Open House" พบกับ 3 บ้านสุดต๊าซซซ!! แห่งตึกครุฯ >>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH2YKV4lYKpRfJdCedbG1HU1KU3T9xvSYC4UfPGjFrm22GTw/viewform

👉🏻👉🏻 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้น้องๆจะได้...
💥💥 การเตรียมตัวให้พร้อม และการสมัคร
💥💥 การเตรียมพอร์ตให้ปัง โดนใจกรรมการ
💥💥 Q&A และแชร์ประสบการณ์จากพี่ๆ อาจารย์
💥💥 กิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย
📝📝 พิเศษ .... เกียรติบัตรสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจนจบ 🤩🤩

📌📌 พบกันวันเสาร์นี้ 27 พ.ย.64 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom & Fb live

22/11/2021
19/11/2021
LINE Add Friend

LINE Add Friend

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

19/11/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2565
ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 2564 นี้

link สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
https://admission.kmutt.ac.th/apply/master

link สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
https://admission.kmutt.ac.th/apply/doctoral

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://bit.ly/31Xlgjx

หมายเหตุ: หลักสูตรการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ​ อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร หากเปิดรับสมัคร คณะฯ​ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบ

19/11/2021

🌕วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง🌕

🎉ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง จะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน

🎆ลอยกระทงปีนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย สไตล์ New Normal กันนะคะ

#KMUTT

18/11/2021

📣 เปิดรับสมัครแล้ว #TCAS65
รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
🔸 ระเบียบการเกณฑ์การรับสมัครรอบที่ 1 : https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1
ก็สมัครไปเลยสิคะ ☝ 〰

#มจธ #kmutt #ทีมมจธ #tcas #tcas65 #portfolio

ที่อยู่

Bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Fundraising KMUTTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Fundraising KMUTT:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด