Rajanukul Institute

Rajanukul Institute เผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม สาระความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับจิตเวชเด็ก
และเด็กผู้บกพร่อง. สถาบันราชานุกูลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและบริการด้านพัฒนาการและสติปัญญา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ “ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้มากที่สุดตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุข”
(23)

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และครอบครัวสนับสนุนแซนวิชโบราณ จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏ...
30/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และครอบครัว
สนับสนุนแซนวิชโบราณ จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณบัดดี้-ศุทธดา เนติภานนท์ เจ้าของร้านคอ ระฆัง สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด, เครื่องด...
30/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณบัดดี้-ศุทธดา เนติภานนท์ เจ้าของร้านคอ ระฆัง สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด, เครื่องดื่มชา กาแฟ ชาดำเย็น น้ำบ๊วย และน้ำแดง จำนวน 300 แก้ว และขนมปังสังขยา 150 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปู ปริศนา กล่ำพินิจ และเพื่อน มอบสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค เดทตอล ดิส แอนเฟคแทนท...
30/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปู ปริศนา กล่ำพินิจ และเพื่อน มอบสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค เดทตอล ดิส แอนเฟคแทนท์ จำนวน 1 ลัง และลูกอม ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปู ปริศนา กล่ำพินิจ และเพื่อน มอบสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค เดทตอล ดิส แอนเฟคแทนท์ จำนวน 1 ลัง และลูกอม ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น สนับสนุนชุดไมค์โครโฟน Rolton K500 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ในการดำเนินกา...
30/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น สนับสนุนชุดไมค์โครโฟน Rolton K500 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ในการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

จากการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.20...
30/06/2021

จากการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ตามหนังสือที่ สธ 1009.5/ว8962 เรื่องการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C3/64 (NBC) วัคซีน lot No: C202105079 วันหมดอายุ 09.11.2021

มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

ซึ่งในการนี้ทางสถาบันราชานุกูลขอชี้แจง เพื่อให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องและเชื่อมั่นต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพของวัคซีนโดยทีมวิชาชีพ

สถาบันราชานุกูลได้รับการจัดสรรวัคซีน Lot ดังกล่าวจากกรมควบคุมโรค โดยก่อนดำเนินการฉีดวัคซีนมีการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพทุกขวดก่อนฉีด

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พบวัคซีน sinovac จำนวน 1 ขวด มีลักษณะเป็นวุ้นใส โดยวุ้นใสดังกล่าวหายไปหลังจากการเขย่า

เภสัชกรผู้ควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการทำลายยาขวดดังกล่าวตามมาตรฐานการทำลายขยะติดเชื้อ

ส่วนยาขวดอื่น จำนวน 3,399 ขวด ที่จุดฉีดยาสถาบันราชานุกูล สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์มีลักษณะเป็นยาแขวนตะกอน ขาว ขุ่น ปกติทุกขวด

#การแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนCoronaVac #สถาบันราชานุกูล #กรมสุขภาพจิต #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข

จากการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ตามหนังสือที่ สธ 1009.5/ว8962 เรื่องการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C3/64 (NBC) วัคซีน lot No: C202105079 วันหมดอายุ 09.11.2021

มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

ซึ่งในการนี้ทางสถาบันราชานุกูลขอชี้แจง เพื่อให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องและเชื่อมั่นต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพของวัคซีนโดยทีมวิชาชีพ

สถาบันราชานุกูลได้รับการจัดสรรวัคซีน Lot ดังกล่าวจากกรมควบคุมโรค โดยก่อนดำเนินการฉีดวัคซีนมีการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพทุกขวดก่อนฉีด

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พบวัคซีน sinovac จำนวน 1 ขวด มีลักษณะเป็นวุ้นใส โดยวุ้นใสดังกล่าวหายไปหลังจากการเขย่า

เภสัชกรผู้ควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการทำลายยาขวดดังกล่าวตามมาตรฐานการทำลายขยะติดเชื้อ

ส่วนยาขวดอื่น จำนวน 3,399 ขวด ที่จุดฉีดยาสถาบันราชานุกูล สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์มีลักษณะเป็นยาแขวนตะกอน ขาว ขุ่น ปกติทุกขวด

#การแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนCoronaVac #สถาบันราชานุกูล #กรมสุขภาพจิต #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศวันหยุดราชการ สถาบันราชานุกูล ⭐️เดือน กรกฎาคม 2564⭐️.⭐️วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา.⭐️วัน...
30/06/2021

ประกาศวันหยุดราชการ สถาบันราชานุกูล
⭐️เดือน กรกฎาคม 2564⭐️
.
⭐️วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
.
⭐️วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
หมายเหตุ :
1. ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศวันหยุดพิเศษวันที่ 27 ก.ค. 2564
ต้องเข้มงวดขึ้นในเรื่องมาตรการทางสาธารณสุข โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
2.สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับนัดในวันดังกล่าวนี้
สามารถมารับบริการได้ตามวันเวลานัดของท่าน ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล💉💉
.
สำหรับผู้มารับบริการของสถาบันราชานุกูล เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ
โปรดตรวจสอบวันนัดตรวจหรือบริการอื่นๆ กับสถาบันราชานุกูลได้ที่
☎ 0 2248 8900 ต่อ 70508-70509
#สถาบันราชานุกูล #RajanukulInstitute

ประกาศวันหยุดราชการ สถาบันราชานุกูล
⭐️เดือน กรกฎาคม 2564⭐️
.
⭐️วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
.
⭐️วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
หมายเหตุ :
1. ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศวันหยุดพิเศษวันที่ 27 ก.ค. 2564
ต้องเข้มงวดขึ้นในเรื่องมาตรการทางสาธารณสุข โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
2.สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับนัดในวันดังกล่าวนี้
สามารถมารับบริการได้ตามวันเวลานัดของท่าน ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล💉💉
.
สำหรับผู้มารับบริการของสถาบันราชานุกูล เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ
โปรดตรวจสอบวันนัดตรวจหรือบริการอื่นๆ กับสถาบันราชานุกูลได้ที่
☎ 0 2248 8900 ต่อ 70508-70509
#สถาบันราชานุกูล #RajanukulInstitute

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด มอบยาถุงผ้าทอง จำนวน 150 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้...
29/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด มอบยาถุงผ้าทอง จำนวน 150 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท บี.เค.วาย จำกัด และ บริษัท มิดเดย์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่มอบขนมกรุบกรอบ จำนวน 12 ลัง เพื่อน...
29/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท บี.เค.วาย จำกัด และ บริษัท มิดเดย์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่มอบขนมกรุบกรอบ จำนวน 12 ลัง เพื่อนำไปบรรจุลงในถุงยังชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท บี.เค.วาย จำกัด และ บริษัท มิดเดย์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่มอบขนมกรุบกรอบ จำนวน 12 ลัง เพื่อนำไปบรรจุลงในถุงยังชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณพรพรรณ อัญนพวงศ์ และบริษัท เพิร์ล โรจิสติคส์ จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 170 ชุด, ขน...
29/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณพรพรรณ อัญนพวงศ์ และบริษัท เพิร์ล โรจิสติคส์ จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 170 ชุด, ขนมเปี๊ยะ จำนวน 170 ชิ้น และเครื่องดื่มอเมซอน จำนวน 170 แก้วให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) แ...
29/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คุณสมชาย พงษ์ชัยไกรกิติ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.คอนซัลแท้นต์สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด และขนมหวาน จำนวน 150 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

คุณตูน-ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ผู้ประกาศข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3, คุณทราย เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 ...
28/06/2021

คุณตูน-ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ผู้ประกาศข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3, คุณทราย เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 และ คุณปู ปริศนา กล่ำพินิจ มอบถุงยังชีพแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และเข้าเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฎิบัติงาน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สถาบันราชานุกูล

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ และครอบครัวมอบกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ป...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ และครอบครัว
มอบกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณชยันต์ ก่อสวัสดิ์สนับสนุนกล้วยทอด มันทอด 20 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริกา...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณชยันต์ ก่อสวัสดิ์
สนับสนุนกล้วยทอด มันทอด 20 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณชยันต์ ก่อสวัสดิ์
สนับสนุนกล้วยทอด มันทอด 20 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนชุดอาหารว่างจำนวน 150 ชุด และน้ำดื่มจำนวน ...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนชุดอาหารว่างจำนวน 150 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณสุมิดา พันธุ์กระวี สนับสนุนพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อน จำนวน 100 ถ้วย ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิ...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณสุมิดา พันธุ์กระวี สนับสนุนพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อน จำนวน 100 ถ้วย ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณสุมิดา พันธุ์กระวี สนับสนุนพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อน จำนวน 100 ถ้วย ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (หัวลำโพง)  สนับสนุนข้าวผัดรถไฟ จำนวน 120 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัต...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (หัวลำโพง) สนับสนุนข้าวผัดรถไฟ จำนวน 120 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปรินทร์ ชัยสุบรรณ์กนก และครอบครัวทิวทอง สนับสนุนผัดไทย และมะม่วงกวน จำนวน 120 ชุด ให้แก่ท...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปรินทร์ ชัยสุบรรณ์กนก และครอบครัวทิวทอง สนับสนุนผัดไทย และมะม่วงกวน จำนวน 120 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปรินทร์ ชัยสุบรรณ์กนก และครอบครัวทิวทอง สนับสนุนผัดไทย และมะม่วงกวน จำนวน 120 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณศรินณา ชัยเวทยกูลและครอบครัว สนับสนุนขนมเปี๊ยะไข่เค็ม จำนวน 57 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ป...
28/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณศรินณา ชัยเวทยกูลและครอบครัว สนับสนุนขนมเปี๊ยะไข่เค็ม จำนวน 57 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ กองพลพัฒนาที่ 1 สนับสนุนอาหารว่างจำนวน 100 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉ...
26/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ กองพลพัฒนาที่ 1 สนับสนุนอาหารว่างจำนวน 100 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ ร้าน Lunar Cafe สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 130 ชุดพร้อมเครื่องดื่มชานมบราวน์ชูการ์ จำนวน 150 ...
26/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ ร้าน Lunar Cafe สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 130 ชุดพร้อมเครื่องดื่มชานมบราวน์ชูการ์ จำนวน 150 แก้ว ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สนับสนุนขนม นม และ...
25/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สนับสนุนขนม นม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่น้องๆ ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิด...
25/06/2021

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า) จำนวน 5 เตียง รวม 232,500 บาท โดย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
ณ ทีนี้ด้วยค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า) จำนวน 5 เตียง รวม 232,500 บาท โดย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
ณ ทีนี้ด้วยค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณฉวีวรรณ โพธิ์รักษา สนับสนุนขนมจีนแกงเขียวหวานไก่และขนมบัวลอยให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้...
25/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณฉวีวรรณ โพธิ์รักษา สนับสนุนขนมจีนแกงเขียวหวานไก่และขนมบัวลอยให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบกระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ จำนวน 1,000 รีมและหน้ากากอนามัย จำนวน ...
25/06/2021

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบกระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ จำนวน 1,000 รีมและหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ลัง (120 กล่อง) โดย คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Double A
ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ณ ทีนี้ด้วยค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ Bike มาแตร์ 53 และเพื่อน สนับสนุนข้าวผัดรถไฟ ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวั...
25/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ Bike มาแตร์ 53 และเพื่อน สนับสนุนข้าวผัดรถไฟ ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปนัดดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, คุณศานิต เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ คุณธนารักษ์ นักรบ สนับสนุนขนมบ...
24/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปนัดดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, คุณศานิต เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ คุณธนารักษ์ นักรบ สนับสนุนขนมบราวนี่ จำนวน 150 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คาเฟ่ อเมซอน สนับสนุนเครื่องดื่ม จำนวน 120 แก้ว ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉี...
24/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คาเฟ่ อเมซอน สนับสนุนเครื่องดื่ม จำนวน 120 แก้ว ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

คุณปู ปริศนา กล่ำพินิจ, คุณนุ่น ดารัณ ฐิตะกวิน, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า ชัชชัย สุขขาวดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนากา...
23/06/2021

คุณปู ปริศนา กล่ำพินิจ, คุณนุ่น ดารัณ ฐิตะกวิน, คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า ชัชชัย สุขขาวดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และเข้าเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฎิบัติงาน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สถาบันราชานุกูล

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน และเจ้าของร้านซาลาเปาเชอร์รี่ สนับสนุนซาลาเปาไส้หมูสับและไส้ครีม ...
23/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน และเจ้าของร้านซาลาเปาเชอร์รี่ สนับสนุนซาลาเปาไส้หมูสับและไส้ครีม จำนวน 200 ลูก ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปอ วรจรรย์ เที่ยงธรรม สนับสนุนพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อน อิชโทบาย จำนวน 1 ลังโฟม ให้แก่ทีมบ...
23/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณปอ วรจรรย์ เที่ยงธรรม สนับสนุนพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อน อิชโทบาย จำนวน 1 ลังโฟม ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณกฤษฎา บัวเกิดและเพื่อน สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 120 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้...
23/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ คุณกฤษฎา บัวเกิดและเพื่อน สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 120 กล่อง ให้แก่ทีมบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5  จำกัด บริจาคกระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ ขนาด 80 แกรม จำนวน 1,00...
22/06/2021

สถาบันราชานุกูล ขอขอบพระคุณ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด บริจาคกระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ ขนาด 80 แกรม จำนวน 1,000 รีม และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 กล่อง ในการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน
ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
ณ ทีนี้ด้วยค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเงินบริจาคจาก คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จั...
21/06/2021

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเงินบริจาคจาก คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 150,000 บาท
เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงหอกิจจาทร สำหรับจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ทีนี้ด้วยค่ะ
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #กำลังใจ #สถาบันราชานุกูล

ความตั้งใจจากเยาวชนกลุ่ม ISV Club (International Spiritual Volunteer Club) นำเซตอาหารว่าง พร้อมการ์ดอวยพร มามอบให้เป็นกำ...
19/06/2021

ความตั้งใจจากเยาวชนกลุ่ม ISV Club (International Spiritual Volunteer Club) นำเซตอาหารว่าง พร้อมการ์ดอวยพร มามอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 50 ชุด
น้องๆกลุ่มนี้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข ด้วยสุข 3ขั้น ‘สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และ สุขเมื่อให้’ รู้จักเครื่องมือในการดูแลใจตนเอง พร้อมดึงศักยภาพออกมารับใช้สังคม นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเดินทางแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในเวทีโลก และแลกเปลี่ยนฝึกการทำงานอาสาระดับนานาชาติในต่างแดน เด็กๆเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญของสังคม ของประเทศและโลกได้ ด้วยการช่วยกันบ่มเพาะจิตวิญญาณของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ผ่านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระดับสากล โดยมีพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
สถาบันราชานุกูลขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทราบถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของเยาวชนกลุ่ม ISV Club โดยเสถียรธรรมสถาน #ISVClub

มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 กับเราก่อนออกจากบ้าน...อย่าลืมสิ่ง 3 นี้นะคะ#ตรวจสอบวันเวลานัดก่อนเสมอ #ใส่เสื้อที่เปิดแขนได้  #พ...
19/06/2021

มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 กับเรา
ก่อนออกจากบ้าน...อย่าลืมสิ่ง 3 นี้นะคะ
#ตรวจสอบวันเวลานัดก่อนเสมอ #ใส่เสื้อที่เปิดแขนได้ #พกบัตรประชาชน
#เราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19

ที่อยู่

4737 ถนนดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันราชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขยายบริการเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ ให้บริการ ส่งเสริมพัฒนาการ การฝึกทักษะเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยภารกิจหลักของสถาบันฯ คือ การพัฒนาด้านวิชาการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม วิสัยทัศน์ (vision) :สถาบันราชานุกูลเป็นองค์กรหลักด้านพัฒนาสติปัญญาในระดับอาเซียน พันธกิจ (mission) : 1. พัฒนาเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านภาวะบกพร่องสติปัญญาในระดับอาเซียน 2. บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิขั้นสูง 3. พัฒนาสถานบริการสุขภาพจิต ในการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue) : 1. พัฒนาศักยภาพสถาบันราชานุกูล ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 2. พัฒนาเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 3. พัฒนาความเข้มแข็งสถานบริการสุขภาพจิต ในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก 4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ค่านิยม (core value) : “มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-248-8900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rajanukul Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Rajanukul Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณนะคะ ที่ให้ใช้บริการเป็นอย่างดีมาก
ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยแล้วครบทุกคนในครอบครัว ขอบคุณสถาบันราชานุกูล บริการดีเยียมมากๆ ตั้งแต่รับบัตรคิว จนฉีดเสร็จ
ขอบคุณทางรพ.ที่ดูแลเด็กพิเศษให้มีทางเลือก
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้จะได้รับวัคซืน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ได้อย่างไรครับ
ได้รับหรือยังค่ะ
น้องซิดนี่ เฟย์ เมรี่ แฮกเกอร์ตี้
ขอแนะนำการคู่มือการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปีขึ้น โดยมีรูปแบบของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ และบอกประโยชน์ของการใช้ฝึกในทักษะต่างๆโดยแบ่งตามช่วงวัย เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองได้นำไปใช้ประกอบการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
EMS
แถลงข่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน คุณหมอศักดาคุยเรื่องทุบมือถือเหตุการณ์เศร้าโศกเสียใจ ผ่าน youtube พิมพ์ค้นหา infone x-cite gorilla ทุกเวอร์ชั่น ถามมองทุบมือถือ คุณหมอศักดาบอกว่าห้ามไปทำงานโดยเด็ดขาดล่าสุดสอบถามแฟนเพจDrama Addict ในกรณีโทรศัพท์ทุบมือถือผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งนำตะปูอยู่ในโทรศัพท์อาจทำให้เกิดหน้าจอแตกไม่รับประกัน คลิปท้าลองนำพทุบมือถือผ่ามโพสต์ FacebookแฟนเพจDrama Addict ล่าสุดเว็บไซต์ YouTube ช่อง tvdmomo มีแจ้งข่าวว่า คลิกข้อมูลเป็นการสาธิต ควรศึกษาข้อมูลยืนอย่างว่าหน้าจอไม่แตก แค่จะอย่าทำคลิปให้สนุกให้คุณดูมีรอยยิ้มขอโทษสำหรับมีเนื้อหาแลัวจะคำขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้อีกจากการตรวจสอบให้ลบออกจากระบบ YouTube ให้เสร็จในเร็วๆนี้ในวันที่ 14 ธันวาคม ให้ให้คุณหมอศักดาขอให้งดใช้เครื่องมือสื่อสารนอกจากสิ่งฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง