Clicky

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand ศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎห?

ศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมาย ข่าวสารระหว่างประเทศ และบทความที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศแก่ประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการซื้อขายออนไลน์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้...
15/09/2022
บทความการระงับข้อพิพาทออนไลน์.pdf

เมื่อธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการซื้อขายออนไลน์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น และยิ่งธุรกรรมดังกล่าวมีความเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ ข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เพิ่มมากขึ้นตามด้วย แต่วิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีเดิม ๆ เช่น การยื่นฟ้องคดีต่อศาล อาจเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ดังกล่าวไปเสียแล้ว

ดังนั้น การระงับข้อพิพาทออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับความเจริญของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า การระงับข้อพิพาทออนไลน์คืออะไร? และ การระงับข้อพิพาทออนไลน์นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ด้วยเหตุนี้ กองกฎหมายต่างประเทศ จึงขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ "การระงับ ข้อพิพาทออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Online Dispute Resolution in Digital Economy Era)" ซึ่งเป็นบทความที่จัดทำโดย น.ส. พงษ์พิลัย วรรณราช และ น.ส. สายทิพย์ สัญญะวี

19/08/2022
17/08/2022

ขณะนี้ระบบฐานข้อมูลกฎหมายและเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ประสบปัญหาทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้

สำนักงานฯ กำลังเร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรองให้ประชาชนสามารถใช้เป็นการชั่วคราว และท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานฯ ได้ที่ https://www.ocs.go.th/council-of-state/#/intro-page

27/06/2022

คำแปลข้อกำหนดและคำสั่งมาตรการโควิด-19 ล่าสุด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้เลยครับ

๑) ข้อกำหนดตามมาตรา ๙ (ฉบับที่ ๔๖)
https://krisdika.sharepoint.com/:b:/s/translationsection/EfdL9Di9mBNDtyqEEUsj0o0BIyUyA1VG4jtQcjNA3Bsycw?e=TR0ugi

๒) คำสั่ง ศบค. ที่ ๑๒/๒๕๖๕ (กำหนดพื้นที่เฝ้าระวัง)
https://krisdika.sharepoint.com/:b:/s/translationsection/Ef66Fr6N4pVKhaGUt2z_drYBnoJHvoGI84FRvUDSMchp5w

๓) คำสั่ง ศบค. ที่ ๑๓/๒๕๖๕ (มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ)
https://krisdika.sharepoint.com/:b:/s/translationsection/EZlNU0p62JtLkeVDYESdLogBidO8gtBv7l8FjvQkObch9w?e=H4GwSW

๔) คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๕ (ยกเลิกศูนย์โควิดใน กทม.)
https://krisdika.sharepoint.com/:b:/s/translationsection/EShxHyHd7mZNgzAtQzHFO40BDycn0vOhIpEK9nMqtaHtzw?e=ejNda2

สำหรับคำแปลกฎหมายและคำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 ท่านสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ ตามลิงก์นี้เลยนะครับ http://www.krisdika.go.th/web/guest/regulation

นอกจากวิธีการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศทางศาลแล้ว     จะมีวิธีการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศทางอื่น ไ...
14/03/2022
บทความ - ข้อตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ (ฉบับส่งลงวารสาร).pdf

นอกจากวิธีการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศทางศาลแล้ว จะมีวิธีการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศทางอื่น ได้หรือไม่ ?

หากจะเลือกวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอันเป็นผลมาจากการไกล่เกลี่ย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยข้อตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอันเป็นผลมาจากการไกล่เกลี่ย จะต้องดำเนินการอย่างไร?

และในอนาคตหากประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีแห่งอนุสัญญานี้ จะต้องดำเนินการเช่นไร และมีประเด็นทางกฎหมายเรื่องใดบ้างที่ควรคำนึงถึง?

หากสนใจประเด็นในข้างต้น สามารถติดตามได้ในบทความ เรื่อง ข้อตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอันเป็นผลมาจากการไกล่เกลี่ย (International Settlement Agreements Resulting from Mediation)" โดยนางสาวพงษ์พิลัย วรรณราช และนางสาวสายทิพย์ สัญญะวี
กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
.
.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล
23/12/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล ตามโครงการการจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนาประสิทธิภาพการจ้ดทำกฎ...
19/11/2021

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล ตามโครงการการจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนาประสิทธิภาพการจ้ดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน จำนวน ๑ อัตรา ดังมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

คำแปลใหม่เดือนนี้๑. ประมวลกฎหมายอาญาPenal Code (https://bit.ly/3fdEEN3)๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาCriminal Proced...
30/07/2021

คำแปลใหม่เดือนนี้
๑. ประมวลกฎหมายอาญา
Penal Code (https://bit.ly/3fdEEN3)
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Code (https://bit.ly/2VflLCi)

ค้นหาคำแปลอื่น ๆ คลิกที่นี่ https://bit.ly/3zNp6HG หรือสแกน QR code ตามรูป

เลข 88 กับประเทศไทย เลข 88 กับ HCCH สัมพันธ์กันอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ
15/07/2021

เลข 88 กับประเทศไทย เลข 88 กับ HCCH สัมพันธ์กันอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ขณะนี้เว็บคำแปลกฎหมายของกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/translations-of-law) ไม่สามารถเปิดดูคำแปลกฎหมายในหมวดตัว C, E...
31/05/2021

ขณะนี้เว็บคำแปลกฎหมายของกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/translations-of-law) ไม่สามารถเปิดดูคำแปลกฎหมายในหมวดตัว C, E, P และ Constitution นะครับ
แต่ท่านยังคงสามารถเข้าถึงคำแปลกฎหมายทุกฉบับผ่านไฟล์สารบัญคำแปลกฎหมาย (law index) ได้ทางลิงก์นี้นะครับ
https://krisdika.sharepoint.com/:b:/s/translationsection/EYluRwUGZh9AiN9GuT7L39wB1rN_6ACyEZN1_61OLn3eaQ?e=cmFqDX
วิธีค้นหาคำแปลกฎหมาย เพียงแค่กด Ctrl+F แล้วก็ค้นหาได้เลยครับ

13/05/2021

คำแปลภาษาอังกฤษ (ไม่เป็นทางการ) ของพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ

(EMERGENCY DECREE ON THE PROVISION OF ASSISTANCE AND REHABILITATION OF BUSINESS OPERATORS IMPACTED BY THE SPREAD OF THE COVID-19 PANDEMIC, B.E. 2564 (2021))

https://www.krisdika.go.th/data/slideshow/File/10-EMERGENCY_DECREE_ON_THE_PROVISION-ENG.pdf

12/05/2021
www.krisdika.go.th

คำแปลภาษาอังกฤษ (ไม่เป็นทางการ) ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เรื่องอัตราดอกเบี้ย) (Emergency Decree Amending the Civil and Commercial Code B.E. 2564 (2021)) ครับ
https://www.krisdika.go.th/data/slideshow/File/9-EMERGENCY_DECREE_ON_AMENDING-ENG.pdf

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม "ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP" ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดให...
08/03/2021
ความตกลง RCEP : ข้อบทว่าด้วยการลงทุน (Chapter 10)

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม "ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP" ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้
กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับความตกลง RCEP และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อบทที่น่าสนใจ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่อง "Krisdika Connect" ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ 👇👇

EP.1 ภาพรวมของความตกลง RCEP
https://youtu.be/anEz6OP-ENo

EP.2 ข้อบทว่าด้วยการค้าบริการของ RCEP และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://youtu.be/8b7i1E0Khj0

EP.3 ข้อบทว่าด้วยการลงทุนของ RCEP หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://youtu.be/4-74NbXnKZg

ความตกลง RCEP : ข้อบทว่าด้วยการลงทุน (Chapter 10)

เนื่องจากประเทศไทย​จะเป็นเจ้าภาพ APEC​ ในปี ค.ศ 2022 หรือปี พ. ศ. 2565 กองกฎหมายต่างประเทศจึงเห็นควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยว...
17/02/2021

เนื่องจากประเทศไทย​จะเป็นเจ้าภาพ APEC​ ในปี ค.ศ 2022 หรือปี พ. ศ. 2565 กองกฎหมายต่างประเทศจึงเห็นควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ APEC ดังมีสรุปสาระสำคัญตาม infographic ดังต่อไปนี้

14/10/2020
การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญา มาใช้ในกฎหมาย

กระผมจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับชมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

1. การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
https://youtu.be/NLSfXi6np2A

2. การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
https://youtu.be/LYvY6xAi2bs

3. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
https://youtu.be/1V59iOmTVbc

4. หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย https://youtu.be/r9o_eU057ro

โดยที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนู¬ญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ปฏิรูปด้านกฎหมายโดยการกำหนดกลไกให้มีการตรากฎหมายที่ดี...

14/10/2020
krisdika-my.sharepoint.com

คำแปล "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑"
THAI RED CROSS SOCIETY ACT, B.E. 2461 (1918)
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ
https://krisdika-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kanan_ch_ocs_go_th/EWtQ11ttso1KlxThoIOE2LsBRrcnJFq3Z6J-yk82JeoAuw?e=jSsano

01/10/2020

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในระหว่างการปรับปรุง จึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการค้นหาคำแปลกฎหมาย ทางกองกฎหมายต่างประเทศจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้ หากท่านใดประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูล สามารถแจ้งมาทางเฟสบุ๊คนี้ หรือติดต่อทางโทรศัพท์มายังกองกฎหมายต่างประเทศได้ที่หมายเลข 02-280-7900 ต่อ 2205 ครับ

15/09/2020
www.led.go.th

โดยที่มีผู้สนใจสอบถามถึงคำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น กองกฎหมายต่างประเทศได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า กรมบังคับคดีได้จัดทำและเผยแพร่คำแปลดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี ปรากฏตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.led.go.th/dbases/pdf/eng-civil-302517.pdf

วันนี้มีบทความมาฝากครับ เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศฝรั่งเศสครับโดยคุณนุสรา ...
19/08/2020

วันนี้มีบทความมาฝากครับ เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศฝรั่งเศสครับ
โดยคุณนุสรา สุขวิบูลย์ กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้เลยครับ https://bit.ly/3aDqkda

13/07/2020
Faculty of Law, Chulalongkorn University

Faculty of Law, Chulalongkorn University

LIVE : เสวนาวิชาการ ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีน: ซีวิลลอว์ในโลก 5.0

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand's cover photo
08/07/2020

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand's cover photo

28/05/2020
web.krisdika.go.th

คำแปลภาษาอังกฤษของ
"ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓"
"Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020)"

โดยกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ

http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/8-Notification_of_the_Ministry-EN.pdf

ทุกปีสมาคมนักกฎหมายระหว่างประเทศอเมริกา (American Society of International Law- ASIL) จะจัดงานประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีผู้ทรงค...
27/05/2020
The 2020 Virtual Annual Meeting | ASIL

ทุกปีสมาคมนักกฎหมายระหว่างประเทศอเมริกา (American Society of International Law- ASIL) จะจัดงานประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และนักวิชาการเข้าร่วมมากกว่า 100 คน

ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สมาคมจึงจะจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มิถุนายน 2563 ในหัวข้อ
"The Promise of International Law"

ซึ่งในครั้งนี้ทางสมาคมฯ เปิดให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ฟรี***

หัวข้อการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- International Human Rights, Humanitarian Law, & Criminal Justice

- Transnational Litigation, Arbitration, & Dispute Resolution

- Trade, Investment, Finance, & Technology

- Sustainable Development & Global Governance

- Security, Foreign Relations, & the Use of Force

- Energy, Environment, Sea, & Space

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

https://www.asil.org/annualmeeting

Rüdiger Wolfrum Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Manley O. Hudson Medal and Address)

22/04/2020
web.krisdika.go.th

คำแปล พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
Emergency Decree Authorising the Ministry of Finance to raise loans to solve problems, to remedy and restore the economy and society as affected by the Coronavirus disease, B.E. 2563 (2020)
โดยกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ

http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/7-EN-EMERGENCY.pdf

คำแปลภาษาอังกฤษ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
22/04/2020

คำแปลภาษาอังกฤษ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ
Emergency Decree on the Provision of Financial Assistance for Entrepreneurs Affected by COVID-19 Pandemic, B.E. 2563 (2020)

http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/6-EN-EMERGENCY.pdf

21/04/2020
web.krisdika.go.th

กองกฎหมายต่างประเทศได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษของกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สนใจสามารถเข้าถึงคำแปลดังกล่าวได้ตามลิ้งก์ด้านล่างครับ
We are preparing English translations of the laws issued in response to the outbreak of COVID-19. If you are interested in those laws, please follow the following links to our translations.
.
1. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563
Emergency Decree on the Maintenance of Stability of the Financial System and Economic Security of the Country, B.E. 2563 (2020)
http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/3-EN-EMERGENCY.pdf
.
2. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020)
http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/4-EN-EMERGENCY.pdf
.
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2563
Royal Decree Prescribing the Amount of Deposits to Be Protected in General, B.E. 2563 (2020)
http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/5-EN-ROYAL.pdf.

4. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
Emergency Decree on the Provision of Financial Assistance for Entrepreneurs Affected by COVID-19 Pandemic, B.E. 2563 (2020)
http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/6-EN-EMERGENCY.pdf

5. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
Emergency Decree Authorising the Ministry of Finance to raise loans to solve problems, to remedy and restore the economy and society as affected by the Coronavirus disease, B.E. 2563 (2020)
http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/7-EN-EMERGENCY.pdf

6. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020)
http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/File/8-Notification_of_the_Ministry-EN.pdf

ทั้งนี้ กองกฎหมายต่างประเทศจะทำการอัพเดตคำแปลบนโพสต์นี้เรื่อย ๆ เมื่อมีการจัดทำคำแปลที่เกี่ยวข้องอื่นแล้วเสร็จ
We will update this post when more translations are finished.
.
สำหรับคำแปลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สามารถพบได้ที่
Other translations related to COVID-19 can be found in the link below:
http://www.krisdika.go.th/web/guest/regulation
.
นอกจากนี้ ข้อมูลคำแปลอื่น ๆ ของสำนักงานฯ สามารถเข้าถึงได้ที่
Other translations can be found in the following link:
http://www.krisdika.go.th/web/guest/laweng

วันนี้มีบทความใหม่มาแนะนำครับเรื่อง "มาตรการทางกฎหมายในวิกฤต COVID-19กรณีศึกษา : ประเทศเยอรมนีกับการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขป...
20/04/2020

วันนี้มีบทความใหม่มาแนะนำครับ
เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายในวิกฤต COVID-19
กรณีศึกษา : ประเทศเยอรมนีกับการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ อันเกิดจากมาตรการของรัฐในการควบคุมโรค COVID-19"

บทความโดย กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand
20/04/2020

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand's cover photo
20/04/2020

Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand's cover photo

27/03/2020
www.krisdika.go.th

ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษของประกาศและข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฯ โดยผู้สนใจสามารถติดตามคำแปลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศตามลิ้งก์ด้านล่างนี้
.
The Ministry of Foreign Affairs is now preparing translations of declarations and regulations on the emergency situation declared in response to the COVID-19 outbreak. If you are interested in those translations, please go to the following MFA website for further information.
.
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/10491
.
สำหรับคำแปลพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างครับ
.
If you are interested in an English translation of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations, B.E. 2548 (2005), please follow the link below to our website.
.
http://web.krisdika.go.th/data/document/ext810/810259_0001.pdf

29/11/2019

ขณะนี้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยมาตรา ๓๖ แห่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีและเผยแพร่คำแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง

กองกฎหมายต่างประเทศ ในฐานะส่วนงานที่รับผิดชอบการจัดทำคำแปลกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเผยแพร่คำแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ครับ

คำแปลกฎหมายทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.krisdika.go.th) มีที่มาจาก ๓ ช่องทาง ได้แก่
(๑) คำแปลที่สำนักงานฯ จัดทำขึ้นเองโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ โดยตรง และกฎหมายที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๒) คำแปลที่หน่วยงานอื่นจัดทำขึ้นแล้วส่งมาให้สำนักงานฯ รับรองคำแปล ซึ่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ
(๓) คำแปลที่สำนักงานฯ จัดทำขึ้นโดยการจ้างบุคคลภายนอกแปล ซึ่งแม้จะเป็นคำแปลที่ยังไม่มีการตรวจรับรองโดยสำนักงานฯ อย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นคำแปลที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานฯ กำหนดแล้ว โดยสำนักงานฯ ได้นำคำแปลดังกล่าวมาเผยแพร่ก่อน เนื่องจากได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคำแปลเบื้องต้นของกฎหมายในเรื่องสำคัญ ๆ ไว้เป็นข้อมูลสำหรับการสร้างการรับรู้ของประชาชนและการดำเนินกิจกรรมที่อาจต้องมีข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศ

สุดท้ายนี้ กองกฎหมายต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากคำแปลที่ได้นำมาเผยแพร่ไม่มากก็น้อย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางการจัดทำคำแปลกฎหมายไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

14/08/2019

กองกฎหมายต่างประเทศได้เพิ่มคำแปลกฎหมายในฐานข้อมูลคำแปล ผู้สนใจสามารถคลิกตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ
.
We have updated our legal translation database to include new English translations. Anyone interested in these laws may follow the links below to our website.
.
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
Organic Act on the Acquisition of Senators, B.E. 2561 (2018)
https://bit.ly/2H6181l
.
2. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
Boxing Act, B.E. 2542 (1999)
https://bit.ly/2yV0102
.
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534
Disciplinary Offences of Government Officials Performing Duties in Non-Government AgenciesAct, B.E. 2534(1991)
https://bit.ly/2YMfqix
.
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2561
Protection of the Operation of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Act, B.E. 2561 (2018)
https://bit.ly/2KGU0cS
.
5. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
Budgetary Procedures Act, B.E. 2561 (2018)
https://bit.ly/33s856F
.
6. พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
Public-Private Partnership Act, B.E. 2562 (2019)
https://bit.ly/2KwGGcg
.
7. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
Offences of Officials in State Organisations or Agencies Act, B.E. 2502(1959)
https://bit.ly/2N3pInm
.
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
Offences Related to the Issuance of Cheques Act, B.E. 2534 (1991)
https://bit.ly/2Tu19kK
.
9. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
Share Lending Circle Act, B.E. 2534 (1991)
https://bit.ly/2Z328xs
.
สำหรับคำแปลอื่น ๆ สามารถพบได้ที่
Other translations can be found in the link below:
http://www.krisdika.go.th/web/translation/translation-of-law

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บทความที่น่าสนใจ ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบทความทางวิชาการอื่น ๆ โดยสามารถติดตามอ่...
21/01/2019
บทความ - Law For ASEAN

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บทความที่น่าสนใจ ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบทความทางวิชาการอื่น ๆ โดยสามารถติดตามอ่านได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

https://lawforasean.krisdika.go.th/Content/Article/article

บทความนี้เป็นการศึกษาความเป็นมาและสาระสำคัญของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสม....

04/01/2019

กองกฎหมายต่างประเทศได้เพิ่มคำแปลกฎหมายในฐานข้อมูลคำแปล ผู้สนใจสามารถคลิกตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ
.
We have updated our legal translation database to include new English translations. Anyone interested in these laws may follow the links below to our website.
.
1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
Organic Act on the Election of Members of the House of Representatives, B.E. 2561 (2018)
https://bit.ly/2RaHpos
.
2. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
Psychotropic Substances Act, B.E. 2559 (2016)
https://bit.ly/2D8ASlQ
.
3. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
Forest Plantation Act, B.E. 2535 (1992)
https://bit.ly/2AtezFA
.
4. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
Chain Saws Act, B.E. 2545 (2002)
https://bit.ly/2AuIrRP
.
สำหรับคำแปลอื่น ๆ สามารถพบได้ที่
Other translations can be found in the link below:
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general_en
.
นอกจากนี้ กองกฎหมายต่างประเทศได้จัดทำคำแปลรัฐธรรมนูญฉบับสองภาษา ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ทาง Inbox
.
We also publish the Constitution of the Kingdom of Thailand (Bilingual Edition). If interested, please DM us for further information.

🎉🎉 ปุกาด ปุกาด  🎉🎉รัฐธรรมนูญไทย-อังกฤษ ฉบับกฤษฎีกาพิมพ์หน้าคู่สองภาษา กระดาษถนอมสายตา 🗣ของมาแล้วครับ ❤️ เหมาะกับนักกฎหมา...
28/12/2018

🎉🎉 ปุกาด ปุกาด 🎉🎉

รัฐธรรมนูญไทย-อังกฤษ ฉบับกฤษฎีกา
พิมพ์หน้าคู่สองภาษา กระดาษถนอมสายตา

🗣ของมาแล้วครับ

❤️ เหมาะกับนักกฎหมายทั่วไปใช้อ้างอิง
💕 เหมาะกับการใช้อ่านสอบเนติ-ผู้พิพากษาอัยการ
❤️ เหมาะกับผู้สนใจอ่านขำๆก่อนเลือกตั้ง
💕เหมาะกับนักเรียนนักศึกษากฎหมายใช้หนุนนอน

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่เพจ Facebook นี้ หรือที่เบอร์ 02-280-7900 ต่อ 2205, 2206 หรือ 2410 ครับ

ราคา 250 บาท
(ค่าจัดส่ง ธรรมดา 50 บาท EMS 80 บาท)

📣📣 ประกาศ 📣📣สำนักงานฯ กำลังจัดพิมพ์ "คำแปลรัฐธรรมนูญ ฉบับสองภาษา" ราคาเล่มละ 250 บาท จะได้ประมาณต้นเดือนมกราคม 2562 ค่ะส...
21/12/2018

📣📣 ประกาศ 📣📣

สำนักงานฯ กำลังจัดพิมพ์ "คำแปลรัฐธรรมนูญ ฉบับสองภาษา" ราคาเล่มละ 250 บาท จะได้ประมาณต้นเดือนมกราคม 2562 ค่ะ

สนใจสั่งจองหรือสอบถามได้ผ่านทางเพจนี้ หรือที่ฝ่ายแปลและให้ความเห็น กองกฎหมายต่างประเทศ โทร. 02 280 7900 - 9 ต่อ 2205, 2206, 2410

13/11/2018
www.krisdika.go.th

คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2017) ฉบับทางการของกฤษฎีกา สามารถเข้าถึงได้ตามลิ้งก์ด้านล่างครับ
.
Our official English translation of the Constitution of the Kingdom of Thailand (2017) can be found in the link below:
.
https://bit.ly/2PStt0R
.
สำหรับคำแปลอื่น ๆ สามารถพบได้ที่
Other translations can be found in the link below:
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general_en

08/11/2018

กองกฎหมายต่างประเทศได้เพิ่มคำแปลกฎหมายในฐานข้อมูลคำแปล ผู้สนใจสามารถคลิกตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ
.
We have updated our legal translation database to include new English translations. Anyone interested in these laws may follow the links below to our website.
.
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560 (2017)
https://bit.ly/2DsmkOT
.
2. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
Psychotropic Substances Act, B.E. 2559 (2016)
https://bit.ly/2OwvCdG
.
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
Organic Act on Procedures of the Constitutional Court, B.E.2561(2018)
https://bit.ly/2OtTlvi
.
4. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561
Administration of Juvenile Offenders Rehabilitation Act, B.E.2561(2018)
https://bit.ly/2AUqgpr
.
5. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
Eastern Special Development Zone Act, B.E.2561(2018)
https://bit.ly/2Pm0Qda
.
6. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
State Fiscal and Financial Disciplines Act, B.E.2561 (2018)
https://bit.ly/2JLEZFL
.
7. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
Emergency Decree on Digital Assets Business Operation, B.E.2561 (2018)
https://bit.ly/2Oy7DuI
.
8. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
Emergency Decree Amending the Thai Vessels Act, B.E.2481 (1938), B.E.2561 (2018)
https://bit.ly/2qzQNC8
.
สำหรับคำแปลอื่น ๆ สามารถพบได้ที่
Other translations can be found in the link below:
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general_en

ที่อยู่

1 Phra Athit Road
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622807900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทยชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทยชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทย ชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทยชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทย
เชิญร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ "ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบจาก GDPR ควรเตรียมพร้อมอย่างไร?"
จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (ETDA)

ETDA Thailand จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อสื่อสารกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ถึงความสําคัญเรื่องการปกป้อง
ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการมีผลบังคับใช้ของ
GDPR ว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เพียงใด
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้เกิด
ความตระหนัก เตรียมความพร้อม และเตรียม
แนวทางในการรับมือ โดยมีการนําเสนอ
ข้อแนะนําหรือ แนวทางจากผู้ปฏิบัติจริง

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 10:30 - 17:00 น.
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้แล้วที่
https://www.zipeventapp.com/e/GDPR-ETDA-seminar
รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่ เท่านั้น!!
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Bangkok Tourism Division สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม หวยไก่ จ้าวพายุ Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร สำนักงาน กปร. สื่อสาร รปภ.อผศ.ศาลฏีกา sirirajpr กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Macey Banks Police Radio (Thailand) Akk zaa ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอิน Pr-DD.prd Nubnib shop