Clicky

Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT

Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT ยินดีต้อนรับสู่เพจ กนอ. การนิคมอุตส? กนอ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เปิดเหมือนปกติ

ระยอง 18 มกราคม 2566  - นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน), ดร.อัครพัชร์  พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว...
27/01/2023

ระยอง 18 มกราคม 2566 - นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน), ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ., นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และคณะผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ภายใต้โครงการ "กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค2 และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม" เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาจราจร และปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันต่อไป

กรุงเทพฯ 25 มกราคม 2566 - นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานการประชุมสายงานปฏิบัติการ 1 ครั้งที่ ...
26/01/2023

กรุงเทพฯ 25 มกราคม 2566 - นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานการประชุมสายงานปฏิบัติการ 1 ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ผู้บริหารและพนักงานสายงานปฏิบัติการ 1 และผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การบริหารจัดการระบบ สาธารณูปโภคและ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม” และ นางสาวภัสรา เจิมวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ถ่ายทอดการให้คำปรึกษาและแนะนำ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ณ ห้องประชุม 205 สนญ.กนอ. และผ่านช่องทาง Microsoft Teams

เมียนมา วันที่ 21-23 มกราคม 2566  รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร...
24/01/2023

เมียนมา วันที่ 21-23 มกราคม 2566
รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กนอ. ประกอบด้วย นายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษา ผวก. , นางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์), นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ เดินทางไปเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประชุม และศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa Special Economic Zone) โดยมี Mr.Sigeo Fukuda (CEO บริษัท Thilawa Multipurpose International Terminal Co.,Lt) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลความร่วมมือ ระหว่างประเทศเมียนมาและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ กนอ.ได้รับทราบแนวทางการร่วมทุนแบบ G2G และ ในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมการจัดการของเสีย ที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ของบริษัท Gloden DOWA Eco-System Mayanmar โดย Mr.Hideki Yomo (กรรมการผู้จัดการ ของ GEM) เป็นผู้นำเสนอข้อมูล เพื่อประชุม หารือ การจัดการกากในพื้นที่ SEZ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ การจัดการกากอุตสาหกรรมของ กนอ. ต่อไป

ทั้งนี้ คณะได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือ Thilawa ของบริษัท Thilawa Multipurpose International Terminal Co.,Ltd นำเสนอโดย Mr.Yuichiro Kitayama ผู้จัดการทั่วไป และ Mr.Hein Naing Zaw ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกอบการของท่าเรือ กนอ.ต่อไป

กรุงเทพฯ 24 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) พร...
24/01/2023

กรุงเทพฯ 24 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) พร้อมด้วย นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1 ) นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทน กนอ. เข้าพบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ผอ.สคร.) น.ส.วรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณในความร่วมมือในภารกิจทุกด้าน ระหว่างหน่วยงาน สคร. และ กนอ. เป็นอย่างดีเสมอมาตลอดปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ชั้น 3

กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2566 - นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานสายงานบริหาร สายงานย...
20/01/2023

กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2566 - นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานสายงานบริหาร สายงานยุทธศาสตร์ สายงานปฏิบัติการ 1-3 และทีมงานฝ่ายดิจิทัล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ HUAWEI รับฟังเรื่อง Data Center, Cloud Services และนำเสนอแนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อการวางแผนก้าวไปสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมืองสีเขียว ณ สำนักงาน บริษัท HUAWEI พระราม 9

กรุงเทพ 19 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ...
20/01/2023

กรุงเทพ 19 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น "แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกฏระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและพลังงาน" พร้อมด้วย นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และทีมงานกองสิ่งแวดล้อมและพลังงานร่วมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากหน่วยงานราชการ สมาคมวิชาชีพ ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กนอ. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการตรวจประเมินโดยเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน" การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นการประชุมระบบ Hybrid Meeting ผ่านระบบออนไลน์และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค จาก 111 หน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 350 ท่าน

กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2566 - นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในการประชุม Kick Off โครงการก่อสร้าง...
19/01/2023

กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2566 - นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในการประชุม Kick Off โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสหกรรมบางปู โดยมีนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 2 นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และ นายคงวุฒิ ยอดพยุง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแผนงานของ บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ และกิจการร่วมค้า บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท กรีนโมดูล่าร์ จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.

ลำพูน 18 มกราคม 2566 - นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแว...
19/01/2023

ลำพูน 18 มกราคม 2566 - นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566 ของนิคมฯ ภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่นิคมฯ ร่วมรับฟังผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และผ่านระบบออนไลน์

ระยอง 18 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างนิคมอุตส...
18/01/2023

ระยอง 18 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park โดยมี นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3 น.ส.ทศินี ทศิธร ผู้อำนวยการกองอำนวยการปฏิบัติการ 3 และนายปรีดา คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ เข้าร่วมประชุม ณ นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง

กรุงเทพฯ วันที่ 16 ม.ค.66 - นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) พร้อมด้ว...
17/01/2023

กรุงเทพฯ วันที่ 16 ม.ค.66 - นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) พร้อมด้วย นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน และทีมงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เข้าพบ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับ กนอ. ในการพัฒนาอาชีพชุมชน ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบนิคมฯ ของ กนอ. พร้อมแนะนำแอพพลิเคชัน Kaspy ในการช่วยกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง กนอ.สามารถใช้ในการกระจายสินค้าของเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนของ กนอ. ต่อไป

กรุงเทพฯ วันที่ 16 ม.ค.66 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหา...
17/01/2023

กรุงเทพฯ วันที่ 16 ม.ค.66 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้มและความปลอดภัย พร้อมทั้งพนักงานกองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้มและความปลอดภัย ให้การต้อนรับ Mr.Masachika Nishibayashi และนายบุญนาถ สินธุวงศ์ ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ บริษัท Wheathernews Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเตือนภัย จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือโครงการความร่วมมือระหว่าง กนอ. และ Wheathernews ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว Wheathernews ได้นำเสนอตัวอย่าง MODEL การนำเทคโนโลยีของบริษัท มาวิเคราะห์ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เรดาร์ สถานีตรวจสภาพภูมิอากาศ และกล้องวงจรปิด ร่วมกับการประมวลผลผ่านแบบจำลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศของ Weathernews เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า (Nowcast) ที่มีความแม่นยำ รวมทั้งได้ร่วมหารือเพื่อกำหนดพื้นที่นิคมฯ นำร่องที่จะพัฒนาโครงการระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมของนิคมฯ โดย กนอ. และ Weathernews จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้กับนิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วมต่อไป

กรุงเทพฯ วันที่ 16 ม.ค.66 – นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) นำทีมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายพัฒนาองค์กร เข้าพบ ...
16/01/2023

กรุงเทพฯ วันที่ 16 ม.ค.66 – นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) นำทีมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายพัฒนาองค์กร เข้าพบ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ดร.ชัยธร สิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม และนางสาวพัชรีนาถ นำชัยสี่วัฒนา นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ณ ห้องประชุม 509 สนช. เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมระบบนวัตกรรมองค์กร และการเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2566

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการฯ สนช. ได้ให้ข้อแนะนำ 3 ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมองค์กร ได้แก่ 1. ควรมีการวางโครงสร้าง กลไก และระบบขององค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม (innovative ecosystem and infrastructure) 2. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผล (activity, implementation and monitor) และ 3. ควรมีการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่บุคลากร (capacity building)

กรุงเทพฯ 12 ม.ค. 2565 - นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นประธานใน...
14/01/2023

กรุงเทพฯ 12 ม.ค. 2565 - นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนมักกะสัน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ริมทางรถไฟมักกะสัน 4. ชุมชนนิคมมักกะสัน 5. ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 6. ชุมชนริมทางรถไฟ (หลังโรงพยาบาลเดชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ กนอ.สนญ.

ระยอง 12 มกราคม 2566 - นายนรินทร์  กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. พร้อมคณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภ...
12/01/2023

ระยอง 12 มกราคม 2566 - นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. พร้อมคณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อจัดสร้างองค์พระพิฆเนศ และบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแฟบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหนองแฟบ รวมเป็นจำนวนเงิน 20,785,844.88 บาท

ทรงพระเจริญ ✨8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
07/01/2023

ทรงพระเจริญ ✨
8 มกราคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กนอ.ออกแพ็กเกจรับปีใหม่ ดูดลงทุนพื้นที่ 4 นิคมฯ มั่นใจดันยอดขาย/เช่าปี’66 เพิ่มขึ้น!อ่านต่อ ➡️ https://www.ieat.go.th/th...
07/01/2023

กนอ.ออกแพ็กเกจรับปีใหม่ ดูดลงทุนพื้นที่ 4 นิคมฯ มั่นใจดันยอดขาย/เช่าปี’66 เพิ่มขึ้น!
อ่านต่อ ➡️ https://www.ieat.go.th/th/ieat-news/6258

📣 กนอ. ลดราคาขายและค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 !!!ครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่น...
06/01/2023

📣 กนอ. ลดราคาขายและค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 !!!

ครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) จ.สงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

1.นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

สำหรับผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่วนผู้ที่จะซื้อจะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

2.นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ได้ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าที่ดินในปีนั้น และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

3.นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยทั้งผู้เช่ารายใหม่และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงานมาตรฐาน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

4.นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ.

🥳ปีใหม่ เดือนใหม่นี้ จัดหนักจัดเต็มกับกิจกรรมสนุกๆ ให้ทุกคนได้เล่นต้อนรับปีใหม่ 2566 เพียงบอกชื่อหนังสือแรกที่คุณเห็น พร...
05/01/2023

🥳ปีใหม่ เดือนใหม่นี้ จัดหนักจัดเต็มกับกิจกรรมสนุกๆ ให้ทุกคนได้เล่นต้อนรับปีใหม่ 2566 เพียงบอกชื่อหนังสือแรกที่คุณเห็น พร้อมแคปหน้าหนังสือเล่มนั้นในแอปพลิเคชัน I-EA-T eLibrary มาบอกใต้โพสต์นี้
.
📲ดาวน์โหลดได้ที่ App Store (https://shorturl.asia/Gd3Vs) หรือ Google Play (https://shorturl.asia/fiBR2) เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับของรางวัล
.
📆ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2566
🎉ประกาศผลรางวัลในวันที่ 31 มกราคม 2566 ผ่านทางแฟนเพจ Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT
.
🧐การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
1. เจ้าหน้าที่จะสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมหากไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินโมฆะกับข้อความที่มีการ Edit หรือแก้ไขภายหลังวันปิดการร่วมกิจกรรม
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องศึกษากติกาและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมจะถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขในการเข้าร่วมและการรับรางวัลทุกประการ
6. ขอสงวนสิทธิ์ พนักงานกองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรม
.
#การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล และผู้บริหาร กนอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสขึ้นปีให...
04/01/2023

กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล และผู้บริหาร กนอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 1 มกราคม 2566 -สำนักพระราชวัง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน...
01/01/2023

กรุงเทพฯ 1 มกราคม 2566 -สำนักพระราชวัง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม โดย นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทนผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

🎉ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล🎉จากกิจกรรม “I-EA-T eLibrary  X  Emoji Challenge ทายชื่อหนังสือจากอิโมจิ” ขอแสดงความยินดีกั...
31/12/2022

🎉ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล🎉
จากกิจกรรม “I-EA-T eLibrary X Emoji Challenge ทายชื่อหนังสือจากอิโมจิ”
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลหูฟังบลูทูธพรีเมี่ยม Lenovo LP40 PRO ฟรี! จำนวน 3 รางวัล
ทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. Dacha Phongrungreung
2. Yupinna Srisunthornthai
3. Newssy นิวซี่ แค่ยิ้ม Justsmile

สำหรับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ท่าน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox) โดยพิมพ์คำว่า “ยืนยันสิทธิ์กิจกรรม” พร้อมทั้งแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุก นอกจากหนังสือและหมวดหมู่มาใหม่จากแอปพลิเคชั่น I-EA-T eLibrary ที่ทุกท่านได้ทายกันไปแล้ว ยังมีหนังสือและหมวดหมู่ที่น่าสนใจอีกเพียบ! สามารถโหลดแอปฯ ได้ที่ App Store หรือ Google Play และทางแฟนเพจยังมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกมากมาย กดติดตามไว้เลย
.
🔹เงื่อนไขการรับรางวัล
1. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อมาภายในวันที่กำหนดจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมหากไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินโมฆะกับข้อความที่มีการ Edit หรือแก้ไขภายหลังวันปิดการร่วมกิจกรรม

#การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สวัสดีปีใหม่ 2566 ✨🎉ในศุภฤกษ์มงคลขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข...
31/12/2022

สวัสดีปีใหม่ 2566 ✨🎉

ในศุภฤกษ์มงคลขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

Wishing you and you family good health, happiness, success and prosperity in the coming year! 🎊🎉
Have a great start to the great year!✨

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

31/12/2022

สวัสดีปีใหม่ 2566
ในศุภฤกษ์มงคลขึ้นปีใหม่
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

วีริศ”กำชับ 67 นิคมฯ 1 ท่าเรือฯ “ไม่ประมาท” ฉลองปีใหม่ปลอดภัย- สร้างสรรค์ ตามมาตรฐาน PSM!อ่านต่อ ➡️ https://www.ieat.go....
30/12/2022

วีริศ”กำชับ 67 นิคมฯ 1 ท่าเรือฯ “ไม่ประมาท” ฉลองปีใหม่ปลอดภัย- สร้างสรรค์ ตามมาตรฐาน PSM!
อ่านต่อ ➡️ https://www.ieat.go.th/th/ieat-news/6254

กรุงเทพ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ 2 และ ปฏิบัติก...
28/12/2022

กรุงเทพ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ 2 และ ปฏิบัติการ 3 โดยนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และนายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3 เป็นผู้แทนในการประชุมหารือ เรื่อง ข้อมูลด้านการใช้น้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงสร้างราคาค่าน้ำและแนวทางการกำหนดราคาน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ EEC ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

กรุงเทพ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัย...
25/12/2022

กรุงเทพ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ, ผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอัญชลี ชั้น 6 กนอ.สนญ. เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

กรุงเทพ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน...
23/12/2022

กรุงเทพ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Industrial Estate พร้อมด้วย นางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) นางกนกพร ปทุมโรจน์ สวัสดิ์ – ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และนางสาวกัณญาภัค ตรังคิณีนาถ ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน พร้อมผู้แทนจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA Encom) ร่วมกันพิจารณาร่างผลการศึกษาโครงการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางของบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy ระหว่าง กนอ. และ PEA Encom เพื่อให้โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 205 กนอ.สนญ.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม “วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กนอ.” ได้รับ Gift Voucher จาก Ca...
23/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม “วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กนอ.” ได้รับ Gift Voucher จาก Cafe Amazon มูลค่า 300 บาท รายชื่อดังต่อไปนี้

1. มีนา น้องมีนา
2. Venus Jinda
3. Joom Sarasuk
4. Abdulloh Tohheng
5. Yee Suthangrat
6. Surashing Wa
7. Suchada Boonchu
8. Yuttakorn Sae-hor
9. กัญญาวีร์ แย้มพินิจ
10. Tonfaii Hazard

ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน สามารถติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนได้ทาง inbox ภายในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.นี้ เวลา 18.00 น. หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ และทีมงานจะสุ่มคัดเลือกผู้ตอบคำถามถูกต้องท่านอื่น

สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ รอติดตามกิจกรรมอื่นๆได้ทางเพจ Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT

กรุงเทพ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 – รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทาง...
23/12/2022

กรุงเทพ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 – รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนนิคมฯ อัจฉริยะ และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดของเกณฑ์ในการเป็นนิคมฯ อัจฉริยะและพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนิคมฯ โดยสายงานยุทธศาสตร์ นำโดยนางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) โดยมี รศ.วงกต วงศ์อภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. ได้แก่ นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1), นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2), น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร), ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ผู้พัฒนานิคมฯ และพนักงาน กนอ.

กรุงเทพ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการ “การว...
22/12/2022

กรุงเทพ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการ “การวิจัยร่วมเพื่อหามาตรการรับมือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งยกระดับการปฏิบัติการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ Mr.Sawato Hayashi - Senior Managing Executive Officer บริษัท Weathernews Inc. จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. และผู้บริหารของบริษัท Weathernews Inc. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บริษัท Weathernews เพื่อนำเทคโนโลยีในการสำรวจ ประมวลและวิเคราะห์ผลมาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ เฝ้าระวัง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม และยังเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ กนอ.ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับนวัตกรรมขององค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนิน...
21/12/2022

กรุงเทพ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) พร้อมด้วย นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ผู้บริหาร ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ และพนักงาน กนอ. เข้าร่วมการสัมมนา แบบ onsite จำนวน 90 คน และเข้าร่วมแบบ online จำนวน 150 คน

ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ราย และได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการทรัพยากรและของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก BCG Model” ต่อด้วยการเสวนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ จากผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุุณวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม Division Manager Environment Strategy & Policy บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ “การจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจรด้วยแนวคิดและกระบวนการออกแบบที่ทันสมัย” ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ที่อยู่

618
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622530561

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Industrial Estate Authority of Thailand : IEATผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในฐานะผู้ใช้ถนน I-4 รู้สึกเดือดร้อน เหมือนหลายๆท่านที่ใช้ถนนเส้นนี้เหมือนกับผม ปกติสภาพถนนเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังจากที่มีการขุดเพื่อวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน หลังจากจบงานปรากฏว่าไอ้ตัวฝาเหล็กที่ปิดบ่อของระบบสายทำไม่ดีไม่ได้ระดับเป็นแอ่งและตัวฝาก็ไม่แน่น อยากจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่เองของการนิคมตรวจรับงานได้อย่างไรกัน จึงอยากจะวิงวอน ท่านวัชศักดิ์ เกิดมณี ลองขับรถออกไปดูสักหน่อยนะครับ ผู้ใช้ถนนเขาเดือดร้อน
🎉🏭 อมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง รับ 2 รางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง

🏆เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา อมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence ในพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณงาน ECO Innovation Forum 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ ZOOM

📌 โดยการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence จะถูกมอบให้แก่นิคมฯ ที่สามารถ “พัฒนาและยกระดับ” คุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน

============================
Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
นางบุปผา กวินวศิน ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นำทีมงานลงเยี่ยมเยือนพบปะชุมชนพร้อมมอบถุง "อมตะ ปันน้ำใจ" จากโครงการ Amata Give First ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT
😊 ❤ วานนี้ (29.9.64) ปิดท้ายโครงการ กิจกรรม Amata Give First กันที่ชุมชน ตำบลกุฏโง้ง และ หนองขยาด จังหวัดชลบุรี
.
นับเป็นเวลา 16 วัน กับการเดินทาง พบปะและช่วยเหลือชุมชน ของพวกเราชาวอมตะ และ สนง.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19
.
การช่วยเหลือ แบ่งปัน สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชน ที่อยู่โดยรอบนิคมฯ อมตะทั้ง 2 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง
.
🏭 ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นได้จากการริเริ่มของอมตะ และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ที่ช่วยสนับสนุนแบ่งปันสิ่งของเพื่อมอบให้แก่คนในชุมชน ทำให้ตลอดโครงการเราสามารถช่วยเหลือคนได้มากกว่า 15,300 ครัวเรือน
.
❤ และการแบ่งปันในครั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหลายๆ แห่งในอมตะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแบ่งปันช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ❤ และในวันนี้มี บ. วูเทคไทย จำกัด และบ. ทีเอพโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงพื้นที่ด้วย
.
🔴 ทีมงานจะประมวลภาพกิจกรรม ความประทับใจต่างๆ มาแบ่งปันทุกท่าน ให้ได้ชมกันอีกครั้ง ในรูปแบบของ คลิปวีดีโอ
.
👉 แล้วพบกันกับกิจกรรม Amata Give First ในครั้งต่อไป นะคะ 😊

============================

Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
😄 #วันที่ 15 ของการลงพื้นที่กับกิจกรรม AMATA Give First

📌 วันนี้ คุณบุปผา กวินวศิน ผอ.สนง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และหน่วยงาน CSR อมตะ เดินทางเยี่ยมเยือน ชุมชนในพื้นที่ อบต.หน้าพระธาตุ และอบต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้แบ่งทีม ส่งมอบถุงอมตะปันน้ำใจ ให้แก่ชุมชน 600 ชุด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน

📌 นับจากวันเริ่มกิจกรรมถึงปัจจุบันอมตะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 แล้ว จำนวน 14,700 ครัวเรือน Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT

============================

Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
สนใจติดต่อ ทำเสื้อหน่วยงาน บริษัท บุคลากร
เสื้อที่ใส่สบาย ช่วยให้ผ่อนคลายในทุกวัน
✅ ให้คุณสบายกว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ZPTech anti Bacterial มีมากถึง 18 สี
💵 ราคา :
ไซส์ SS-XL 199 ฿, ไซส์ 3L-4L 229 ฿

สนใจติดต่อได้ที่ผู้แทนขาย Ego Sport Thailand
📌 กิจกรรม AMATA Give First #วันที่ 4 (3.9.64)
.
❤️ วันนี้พวกเราทีม CSR อมตะ เดินทางเข้าพบปะชุมชน นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ใส่ถุง #อมตะปันน้ำใจ ส่งมอบให้แก่พี่น้องในชุมชน ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 1,200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และหวังเพียงได้สร้างรอยยิ้มเติมกำลังใจให้ชุมชน ในช่วงภาวะนี้ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.
📌#ขอขอบคุณผู้สนับสนุน 😊
.
1.บริษัท ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด Amata B.Grimm Power Chonburi : กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ชลบุรี
3.บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด Kan Tan Cool Unit ห้องเย็นสำเร็จรูป
4.บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
5.บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จำกัด
6.สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT
7.บริษัท เอฟ.ที. อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8.บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
9. บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
10.Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
11. Bosch Automotive Thailand Co.Ltd

============================
.
Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
📌 กิจกรรม AMATA Give First #วันที่ 2 & 3 (1-2.9.64)
.
❤️ เดินหน้าต่อ กับกิจกรรม AMATA Give First #วันที่ 2 & 3 ของทีมงาน CSR อมตะ ในการลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปนะกอบการ และสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อมตะสนับสนุนสั่งซื้อจากชุมชนโดยมุ่งหวังกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมด้วย #หนังสือคาถาวิกรม นำมาใส่ถุง #อมตะปันน้ำใจ ส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 รวมจำนวนกว่า 1,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.หนองไม้แดง ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง และชุมชนใน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ชุมชน
.
โครงการนี้จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบเป้าหมาย 15,300 ครัวเรือน
.
📌 #ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานอมตะด้วยนะคะ 😊
.
#ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
.
1.บริษัท ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด Amata B.Grimm Power Chonburi : กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ชลบุรี
3.บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด Kan Tan Cool Unit ห้องเย็นสำเร็จรูป
4.บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
5.บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จำกัด
6.สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT
7.บริษัท เอฟ.ที. อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8.บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
9. บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
============================
.
Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
📌❤กิจกรรม AMATA Give First วันที่ 2 และ 3
.
👉อ่านรายละเอียดที่: https://www.facebook.com/485460358153869/posts/4681687838531079/
.
#ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี
.
1.บริษัท ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด Amata B.Grimm Power Chonburi : กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ชลบุรี
3.บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด Kan Tan Cool Unit ห้องเย็นสำเร็จรูป
4.บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด
5.บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จำกัด
6.สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT
7.บริษัท เอฟ.ที. อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8.บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
9. บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
============================
.
Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
🎯 👩‍⚕️🏥 จากเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่อมตะคาสเซิล ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้รับเลือกจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 1 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของหน่วยงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ประกอบการได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานกลุ่มเสี่ยง ทยอยออกมารับฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
.
ข้อมูล ณ วัน 17 สิงหาคม มีบุคลากรที่ทำงานอยู่ในนิคมฯ อมตะและพักอาศัยร่วมกับชุมชนโดยรอบได้รับการฉีดวัคซีนจากโครงการนี้แล้วจำนวน 33,477 โดส และยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อไป ด้วยความหวัง❤ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในนิคมฯ และโดยรอบชุมชนของอมตะ

ขอขอบคุณ: Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกันสังคมชสบุรี โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
.
📌#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.
============================
.
Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
วันนี้ ทีมงาน CSR และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ส่งมอบเตียงกระดาษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เอสซีจีพี จำนวน 60 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ รพ.พานทอง อบต.บางนาง อบต.เกาะลอย และอบต.หน้าประดู่ จ.ชลบุรี เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ อมตะคาสเซิล อมตะซิตี้ ชลบุรี Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT SCG

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.
=============================
Website: www.amata.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amata-corp--pcl
YouTube: www.youtube.com/channel/UC7_Ot4SP8S6Zb6nj-Rt1eHA
มีหลายบริษัทที่ได้ พลิกวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาสสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการบริหารเข็มมุ่งแบบ Total Quality Management ซึ่งท่านจะสามารถศึกษาได้จาก คลิปวีดิโอที่ผมลิสท์ไว้ข้างล่างนี้
รวมทั้ง ขอเชิญมาฟังการแบ่งปันประสบการณ์ [พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วย TQM] จากเจ้าของกิจการเหล่านั้น ในงาน Symposium on TQM Best Practices ครั้งที่ 9-10 กันยายน 2564 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (สมัครได้ที่มูลนิธิฯ)

== กระบวนการบริหารเข็มมุ่งแบบทีคิวเอ็ม ==
1) ทบทวนโครงสร้างของมูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน ที่ธุรกิจได้จาก กลุ่มสินค้า/บริการ และ กลุ่มลูกค้าหรือส่วนเสี้ยวตลาด ต่างๆ แนะนำให้ดู
TQM-131 Value Creation Network
https://youtu.be/9-iv-nEFH10
TQM-132 Product Offerings – Principles & Case AMS
https://youtu.be/_fi7xdST4Zk
2) กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ที่จะปรับโครงสร้างของแหล่งที่มาของมูลค่าเพิ่ม เพื่อจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
TQM-133A Customer Groups & Market Segments, Case DENLA
https://youtu.be/FzmYGz1UcIU
TQM-133B Customer Groups & Market Segments, Case VPG
https://youtu.be/UNPHpskgA8M
TQM-133C Customer Groups & Market Segments, Case SKP
https://youtu.be/C5N8Q-zMYZ4
3) กำหนดเข็มมุ่งที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาดเป้าหมาย
TQM-220 Hoshin Determination by House of Quality
https://youtu.be/Y7E9TGvIas4
4) กระจายเข็มมุ่งระดับองค์กรไปเป็น แผนปรับปรุงคุณภาพงานของหน่วยปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
TQM-230 Hoshin Deployment by TSNM – Overall Process
https://youtu.be/9XZB7QNAiQM
TQM-231 Hoshin Deployment by TSNM – Define Problems
https://youtu.be/kMHRJirxYr4
TQM-232 Hoshin Deployment by TSNM – Identify Causes
https://youtu.be/q1aCcN42lzE
TQM-233 Hoshin Deployment by TSNM – Create Measures
https://youtu.be/IjNfgjl9qCY
TQM-234 Hoshin Deployment by TSNM – Make Action Plans
https://youtu.be/g4SOiGxFHmQ

หวังว่าความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, 15 มีนาคม 2564
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถานธนานุเคราะห์ 4 โรงรับจำน Duo Duo AI Government Center: AIGC Fashion Brand Thailand White Ribbon Team แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพ คลินิกกระดูกเด็ก PMU-B บพค. สำนักงานป้องกันและบำบัดการ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทัน Rajanukul Institute TICAC-Thailand Internet Crimes Against Children กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน