Royal Irrigation Department

Royal Irrigation Department น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการ
พัฒนาองค์กร มีจำนวน 16 เป้าประสงค์ คือ
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
7. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
8. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
9. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
10. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
11. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
12. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
13. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
14. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
15. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
16. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

เปิดเหมือนปกติ

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขดดุสิต
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

"WATER for all" น้ำเพื่อสรรพสิ่ง Work hard ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน Attitude มีความคิดสร้างสรรค์ Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

www.rid.go.th www.kromchol.com

ผลิตภัณฑ์

1. การพัฒนาแหล่งน้ำ
2. การบริหารจัดการน้ำ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Royal Irrigation Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สักนิด มาสอบสัมภาษณ์ ครับผม