สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น สำนักงาน ก.ฌ. โทร 0-2241-8036, 0-2241-9069 ต่อ 402-406
(19)

เปิดเหมือนปกติ

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสง...
02/11/2020
พฤศจิกายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/10/2020
ตุลาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/09/2020
กันยายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 125 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖
11/08/2020

💖ท้องถิ่นห่วงใย ร่วมใจมอบให้คุณ💖

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 130 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
03/08/2020
สิงหาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 130 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/07/2020
กรกฎาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 150 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

10/06/2020
How to : คลิปสอนทำรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราห์

เรียนสมาชิก ก.ฌ. ที่ชำระเงินสงเคราะห์แบบหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. สำนักงาน ก.ฌ. จะทำการหักบัญชีของท่าน
สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถหักบัญชีได้ สำนักงาน ก.ฌ. จะหักบัญชีของท่านอีกครั้งในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

โปรแกรมรายงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://bit.ly/2nK6OVf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเ...
01/06/2020
มิถุนายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

27/05/2020
How to : คลิปสอนทำรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราห์

สมาชิกที่ไม่สามารถหักได้ในรอบแรก (วันที่ 12 พ.ค.) สิบเอ็ดโมงนี้จะหักบัญชีรอบสองนะครับ ใครที่ยังไม่ได้หักในรอบแรกเตรียมเงินสงเคราะห์ไว้ให้พร้อมเลย
สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

โปรแกรมรายงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://bit.ly/2nK6OVf

07/05/2020
Cremation

เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงาน ก.ฌ. จึงขอเลื่อนหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก มาเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ และดูยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง โปรแกรมบริการข้อมูลสมาชิก http://bit.ly/2Q5B7Sq

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/05/2020
พฤษภาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท
และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf
How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554  ข้อ ๔๓ ภายในหนึ่งร้...
30/04/2020
Financial_statements62.pdf

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๓ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ก.ฌ. จะต้องทำบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด เสนอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติ และต้องส่งสำเนางบดุลที่มีคำรับรองว่าถูกต้องและเอกสารประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และให้แสดงงบดุลนั้นไว้ที่สำนักงาน ก.ฌ. เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วยนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 120 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/04/2020
เมษายน 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2563 ยอดเรียกเก็บ 120 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
02/03/2020
มีนาคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 145 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดเรียกเก็บ 185 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินส...
03/02/2020
กุมภาพันธ์ 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดเรียกเก็บ 185 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 135 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
06/01/2020
มกราคม 2563.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2563 ยอดเรียกเก็บ 135 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 175 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
06/01/2020
ธันวาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 175 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ประกาศจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
12/11/2019
จ้างผู้สอบบัญชี.pdf

ประกาศจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 155 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสง...
01/11/2019
พฤศจิกายน 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 155 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 100 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
02/10/2019
ตุลาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 100 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 120 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
02/09/2019
กันยายน 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 120 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 115 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
02/08/2019
สิงหาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 115 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 110 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/07/2019
กรกฎาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 110 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 185 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเ...
04/06/2019
มิถุนายน 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 185 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 170 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
01/05/2019
พฤษภาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 170 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 110 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/04/2019
เมษายน 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2562 ยอดเรียกเก็บ 110 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น's cover photo
21/03/2019

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น's cover photo

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 175 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
04/03/2019
มีนาคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 175 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยอดเรียกเก็บ 185 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินส...
04/02/2019
กุมภาพันธ์ 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยอดเรียกเก็บ 185 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 180 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
03/01/2019
มกราคม 2562.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2562 ยอดเรียกเก็บ 180 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2561 ยอดเรียกเก็บ 160 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเค...
04/12/2018
ธันวาคม 2561.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2561 ยอดเรียกเก็บ 160 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

เพิ่มเติมนะครับ Ref No.1 (เลขทะเบียนสมาชิก) ถ้าไม่รู้ก็ "ไม่ต้องเขียน" หรือเขียนคำว่า "เลขทะเบียนสมาชิก" ใส่มานะครับ ปล่...
06/11/2018

เพิ่มเติมนะครับ Ref No.1 (เลขทะเบียนสมาชิก)

ถ้าไม่รู้ก็ "ไม่ต้องเขียน" หรือเขียนคำว่า "เลขทะเบียนสมาชิก" ใส่มานะครับ

ปล่อยว่างไว้ เดี๋ยว ก.ฌ. เติมให้

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ยอดเรียกเก็บ 165  บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินส...
01/11/2018
พฤศจิกายน 2561.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ยอดเรียกเก็บ 165 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

สำนักงาน ก.ฌ. เพิ่มช่องทางการส่งเงินสงเคราะห์ โดยการหักงานผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมในอัตรา 8 บาท ต่อรายการ สมา...
01/11/2018
หนังสือแจ้งหักเงินผ่านบัญชี.pdf

สำนักงาน ก.ฌ. เพิ่มช่องทางการส่งเงินสงเคราะห์ โดยการหักงานผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมในอัตรา 8 บาท ต่อรายการ สมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินสงเคราะห์แบบหักผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยังสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้หักบัญชี https://goo.gl/dij1UZ

หนังสือยินยอมให้หักบัญชี https://goo.gl/ZFKnZa

และสำนักงาน ก.ฌ. ได้เพิ่มช่องทางให้สมาชิกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ทาง http://bit.ly/cremationbill

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2561 ยอดเรียกเก็บ 145 บาทและสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคร...
01/10/2018
ตุลาคม 2561.pdf

มาแล้ว!!! รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2561 ยอดเรียกเก็บ 145 บาท

และสามารถเรียกดูรายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนได้ทาง http://bit.ly/2nK6OVf

How to : http://bit.ly/2FKaWMO

ที่อยู่

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622418036

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เดือนนี้หัก ณาปณกิจกี่บาทคะ เดือนเมษายน 2563
เดือนพ.ย.นี้ไม่สามารถดูรายชื่อสมาชิกที่ถูกหักได้ต้องทำอย่างไร
เข้าไปดุใบเรียกเก็บไม่ได้ค่ะ
อยากสอบถามเรื่องรับเงินคะ พ่อเสียตั้งแต่วันที่29 พ.ค.ส่งเรื่องไปประมาณวันที่30 พ.ค.ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะได้รับเงินฌาปณกิจ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ
ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะ
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าหากว่าสมาชิกเสียชีวิต จะได้เงินกี่บาทค่ะ พอดีกำลังตัดสินใจจะอยู่ต่อหรือออกดีค่ะ
อยากเสนอให้มีระเบียบรับสมาชิกในครอบครัวด้วยน่ะ ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือไม่
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินของเดือนกุมภาพันธ์ ออกมาปรากฏว่า ในใบแจ้งว่า อบต.บ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ค้างชำระเงิน 2 เดือน คือ ธ.ค. ม.ค. ทั้งๆที่ไปจ่ายทุกเดือน มีสำเนาธนาณัติเป็นหลักฐาน ส่งข้อความสอบถามมา ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบรับ โทรศัพท์ก็ไม่่มีใครรับ รบกวนแอดมินเพจ ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สอบถามคะ กรอกใบคำร้องขอหักเงิน ก.ฌ. ผ่านธนาคารกรุงไทยไปแล้ว จะหักผ่าน ธ. ตั้งแต่เดือนไหนคะ
รายงานเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2561 เท่าไหร่ค่ะ
สิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา กฌ.มีสมาชิกจำนวนเท่าไรครับ
อยากเรียนสอบถามเจ้าหน้าที่คะ การเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ดำเนินการอย่างไรคะ เป็นสมาชิกเลขทะเบียน 36349 คะ