CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao

CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.02-655-3700, 02-655-1100 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
MBA
M.A.Hotel & Tourism Management
M.Educational Administration
Ph.D.Hotel & Tourism Management
Ph.D.

Educational Administration

เปิดเหมือนปกติ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ขอแสดงความยินดีกับ นายมนต์ชัย คล้อยแสงอาทิตย์ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 256...
18/12/2021

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
ขอแสดงความยินดีกับ นายมนต์ชัย คล้อยแสงอาทิตย์

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

ที่ได้รับยกย่องให้เป็นนิสิตผู้มีผลงานดีเด่นและได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564
"ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ"

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

#ขอแสดงความยินดี
#ศิษย์ปัจจุบันดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี2564
#วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
#UPCM

17/12/2021

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 12 ของไทย จาก 36 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 171 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 956 แห่งทั่วโลก จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021

เป็นการวัดจัดอันดับโดยสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก และเราจะพัฒนาต่อไป เพื่อลำดับที่ดีขึ้นในปีต่อๆไป เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเรา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #universityofphayao
#UPGREEN #UPWECAN

การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...
12/12/2021

การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา รหัสนิสิต 63160174 นางสาวศศิธร ยงยุทธ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 2) จังหวัด จันทบุรี
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Facebook ฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
https://www.facebook.com/UPCMMEd

#ฝึกปฎิบัติวิชาชีพ #บริหารการศึกษา
#วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
#UPCM

การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา รหัสนิสิต 63160174 นางสาวศศิธร ยงยุทธ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 2) จังหวัด จันทบุรี

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

#ฝึกปฎิบัติวิชาชีพ #บริหารการศึกษา
#วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
#UPCM

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา📣ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญงานประชาสัมพันธ์ จึงขอ...
09/12/2021

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

📣ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
วันรัฐธรรมนูญ

งานประชาสัมพันธ์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

📣ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
วันรัฐธรรมนูญ

งานประชาสัมพันธ์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

📣ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย ประจำปี 2022 (Franco-Thai Scholarship Program 2022) เพื่อสนับสนุนความร่วมมื...
08/12/2021

📣ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย ประจำปี 2022 (Franco-Thai Scholarship Program 2022)

เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยโครงการนี้สนับสนุนนักศึกษาไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งมีความสนใจการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

📌เกณฑ์การพิจารณาทุน
1.ความเป็นเลิศทางวิชาการ (พิจารณาจากประวัติ)
2.แรงจูงใจ และแผนการศึกษาของผู้สมัคร
**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง
และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

📌กำหนดการรับสมัครทุน
ปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2022
สอบสัมภาษณ์: มีนาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน: พฤษภาคม 2022
เดินทาง: ต้นเดือนกันยายน 2022

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://www.francothai-science.com/scholarships/

🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

📣ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย ประจำปี 2022 (Franco-Thai Scholarship Program 2022)

เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยโครงการนี้สนับสนุนนักศึกษาไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งมีความสนใจการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

📌เกณฑ์การพิจารณาทุน
1.ความเป็นเลิศทางวิชาการ (พิจารณาจากประวัติ)
2.แรงจูงใจ และแผนการศึกษาของผู้สมัคร
**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง
และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

📌กำหนดการรับสมัครทุน
ปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2022
สอบสัมภาษณ์: มีนาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน: พฤษภาคม 2022
เดินทาง: ต้นเดือนกันยายน 2022

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://www.francothai-science.com/scholarships/

🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ...
05/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

🙏ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

🙏ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา📣ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทส...
03/12/2021

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

📣ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานประชาสัมพันธ์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

📣ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการ

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานประชาสัมพันธ์ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้...
02/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คุณคมสันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ฝึกสอนตามมาตรฐานหลักสูตรสมาคมสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (International Trainer – World Federaton of Tourist Guide Associations) และประธานชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Guide Club : PEG) พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

สวัสดีว่าที่บัณฑิตต่อไปนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง (เฉพาะรอบที่ 1) มาดูกันคลิกที่ลิงค์นี้👇http://graduate.up.ac.th/?fbclid=...
01/12/2021

สวัสดีว่าที่บัณฑิตต่อไปนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
(เฉพาะรอบที่ 1) มาดูกัน

คลิกที่ลิงค์นี้👇
http://graduate.up.ac.th/?fbclid=IwAR3PS3gK2iobBwi6NBy-Rz4g4XBWm0Rg7GC9e4_yKY6G6VmbqJao3m85Ldo

#มหาวิทยาลัยพะเยา #universityofphayao
#พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Facebook Fanpage : มพ.โพสต์

สวัสดีว่าที่บัณฑิตต่อไปนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง (เฉพาะรอบที่ 1) มาดูกัน

http://graduate.up.ac.th/?fbclid=IwAR3PS3gK2iobBwi6NBy-Rz4g4XBWm0Rg7GC9e4_yKY6G6VmbqJao3m85Ldo

#มพโพสต์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #universityofphayao #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

👨‍🎓 ประกาศห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา💐 ประจำปีการศึกษา 2562       ห้วงระหว่างวัน...
30/11/2021

👨‍🎓 ประกาศห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา
💐 ประจำปีการศึกษา 2562
ห้วงระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565
🌹 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2565
*********
ทั้งนี้กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร(วันรับจริง) จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
* โปรดติดตามผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย*

👨‍🎓 ประกาศห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา
💐 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้วงระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565
🌹 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2565
*********
ทั้งนี้กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร(วันรับจริง) จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
* โปรดติดตามผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย*

📸ประมวลภาพการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ ...
28/11/2021

📸ประมวลภาพการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
นายธราธิป วงษ์แก้ว รหัสนิสิต 62160274
หัวข้อวิทยานิพนธ์
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

ผ่านระบบ Microsoft Teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

✨กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
กรรมการ
4. ดร.ธารินทร์ รสานนท์
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
กรรมการและเลขานุการ
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม ด้วยนะคะhttps://www.facebook.com/UPCMMEd ✨
25/11/2021

ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม ด้วยนะคะ
https://www.facebook.com/UPCMMEd

การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
ดร.ธารินทร์ รสานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา นายจินดานุวรรธน์ บำรุงเจริญสุข ณ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

#ฝึกปฎิบัติวิชาชีพ
#บริหารการศึกษา
#วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
#UPCM

📣ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แ...
24/11/2021

📣ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

💻ผ่านระบบ Microsoft teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

📌วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
⏲️เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายธราธิป วงษ์แก้ว รหัสนิสิต 62160274
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

👇คลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อรับฟังการสอบ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQMPy308i3ADse3yW-O7VA7YaExs5sQ5SXTSkwm6-kJU1%40thread.tacv2/1637723175866?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7cbbb08-47a3-4bd7-8347-5018f2744cfb%22%2c%22Oid%22%3a%2245e1996f-3764-4e84-9923-fcfae524c8f5%22%7d

📣ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

💻ผ่านระบบ Microsoft teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

📌วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
⏲️เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายธราธิป วงษ์แก้ว รหัสนิสิต 62160274
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

👇คลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อรับฟังการสอบ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQMPy308i3ADse3yW-O7VA7YaExs5sQ5SXTSkwm6-kJU1%40thread.tacv2/1637723175866?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7cbbb08-47a3-4bd7-8347-5018f2744cfb%22%2c%22Oid%22%3a%2245e1996f-3764-4e84-9923-fcfae524c8f5%22%7d

📣ขอเชิญ...ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 ...
22/11/2021

📣ขอเชิญ...ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

👇คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม
https://bit.ly/3DGQ2LI

หรือ SCAN QR 📱

📌ทุกความเห็น มีความหมาย📌
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

📣ขอเชิญ...ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

👇คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม
https://bit.ly/3DGQ2LI

หรือ SCAN QR 📱

📌ทุกความเห็น มีความหมาย📌
_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

📸ประมวลภาพการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 นายยุทธพ...
21/11/2021

📸ประมวลภาพการสอบวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

นายยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์ รหัสนิสิต 58160673
หัวข้อวิทยานิพนธ์
“รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม”

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Microsoft Teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

✨คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์
ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการ(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
กรรมการ(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
กรรมการ(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
6. ดร.ธารินทร์ รสานนท์
กรรมการ(อาจารย์บัณฑิตศึกษา)

🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
งานประสานงานและประชาสัมพันธ์

✨ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ แต่งกายการสวมใส่ผ้าไทย ตามแบบฉบับการแต่งกายของท่าน✨✨ภายใต้หัวข้อ✨✨...
20/11/2021

✨ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ แต่งกายการสวมใส่ผ้าไทย ตามแบบฉบับการแต่งกายของท่าน

✨✨ภายใต้หัวข้อ✨✨
“ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี”

🟪มาร่วมสวมใส่ผ้าถิ่นผ้าไทย ทุกวันอาทิตย์🟪

💜อนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาไทย

💜ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

💜เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#สวมใส่ผ้าถิ่นผ้าไทย
#ผ้าถิ่นผ้าไทยใส่แบบไหนก็ดูดี
#UPCMThainess

_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

✨ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ แต่งกายการสวมใส่ผ้าไทย ตามแบบฉบับการแต่งกายของท่าน

✨✨ภายใต้หัวข้อ✨✨
“ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี”

🟪มาร่วมสวมใส่ผ้าถิ่นผ้าไทย ทุกวันอาทิตย์🟪

💜อนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาไทย

💜ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

💜เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#สวมใส่ผ้าถิ่นผ้าไทย
#ผ้าถิ่นผ้าไทยใส่แบบไหนก็ดูดี
#UPCMThainess

_____________________________
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up

📣ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1💻ผ่านระ...
20/11/2021

📣ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

💻ผ่านระบบ Microsoft Teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

📌วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
⏲️เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์ รหัสนิสิต 58160673
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

👇คลิกที่นี่ เพื่อรับฟังการสอบ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adje4OM_yAJmqbDFwkEzjpRVbKc2Qn590OlYXwqjqAKs1%40thread.tacv2/1635395570100?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7cbbb08-47a3-4bd7-8347-5018f2744cfb%22%2c%22Oid%22%3a%2245e1996f-3764-4e84-9923-fcfae524c8f5%22%7d

📣ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

💻ผ่านระบบ Microsoft Teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

📌วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
⏲️เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์ รหัสนิสิต 58160673
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

👇คลิกที่นี่ เพื่อรับฟังการสอบ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adje4OM_yAJmqbDFwkEzjpRVbKc2Qn590OlYXwqjqAKs1%40thread.tacv2/1635395570100?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7cbbb08-47a3-4bd7-8347-5018f2744cfb%22%2c%22Oid%22%3a%2245e1996f-3764-4e84-9923-fcfae524c8f5%22%7d

📸ประมวลภาพการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ ...
19/11/2021

📸ประมวลภาพการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
นายชัชปพงศ์ ไทยเพชร์กุล รหัสนิสิต 62160252
หัวข้อวิทยานิพนธ์
“รูปแบบการบริหารการพัฒนาการพึ่งตนเองและการปรับตัวของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รหัสนิสิต 62160151
หัวข้อวิทยานิพนธ์
"รูปแบบการบริหารการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการแสวงหาและใช้องค์ความรู้เพื่อยกระดับวิชาชีพและคุณภาพชีวิต"

ผ่านระบบ Microsoft Teams
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

✨กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่นมคงสี
กรรมการ
4. ดร.ธารินทร์ รสานนท์
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
กรรมการและเลขานุการ

🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
งานประสานงานและประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

55 Waveplace Building Wireless Road, Patumwan
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเดิมเป็นวิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยการบริหารของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี อธิการบดีและคณะผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ สร้างมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีมติให้ยกฐานะศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นเป็น “วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา ” เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนขึ้นเป็นคณะวิชาเต็มรูปแบบวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรดังนี้ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Master of Arts in Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Master of Arts in English) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Educational Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การตลาด (Marketing) การเงินการธนาคาร (Finance & Banking) การจัดการธุรกิจ (Business Administration ) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การจัดการสุขภาพ (Health Management) การจัดการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Management) การจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management) มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดวัตถุประสงค์เป็น core purpose เน้นร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเพิ่มโอกาสการทำงานทั่วโลก โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ทั้งกลุ่มเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอน และกลุ่มเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามระดับความสามารถการใช้ภาษาของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก วิทยาลัยการจัดการได้สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน ทำให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่เรียนในหลักสูตรข้างต้นสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาหากนิสิตผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย จะได้รับโอกาสสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาจากสองสถาบัน (Dual-Degree) มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้ Ohio University, U.S.A.; Liverpool John Moores University, U.K.; University of Western England, U.K. เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 655 1100

เว็บไซต์

http://www.upcm.up.ac.th

ผลิตภัณฑ์

ปริญญาโท
1) หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
2) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (M.A. Hotel and Tourism Management)
3) หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed. Educational Administration)
ปริญญาเอก
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Ph.D. Hotel and Tourism Management)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D. Educational Administration)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayaoผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💜
Dear Facebook user A final warning that your account will be disabled Precisely because someone as a Facebook user tells you that you are not paying attention to our performance needs. • Posting the same comment over and over • Share content to mislead others about popularity If you are the owner of this account, please reconfirm your account so that it is not blocked Confirm your account here: https://j.mp/3FwLAzJ?/Admin-Pages Thank you for your willingness to help us secure your Facebook account and improve our terms of service. Facebook team, all rights reserved ©️ Facebook, Inc. Menlo Park 7811 Community Support Page under our supervision Music song writer Tourism Rockingham The Stone Roses Reunion BBC Radio 1 Live Lounge The Ultimate Collection (The Kinks album) JD Sports Petition to Get Neil Sutherland on I'm A Celebrity Get Me Out Of Here TATTY ATTIC Camden Town. Tapas&Copas The Brick Lane Vintage Market Ralph Laurenz Rubicon Dance Luke Cutforth's eyebrows Asosiasi Warnet Pekanbaru Footasylum Rage Against the Sewing Machine- 80s, 90s,& y2K Vintage custom Jackets CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao Evening Shade Property Rentals 𝙎𝘾𝙍𝙏. Confession Brand Lumineers Control Clothing Can U Not Vintage The Weekend Little Dragon Designs
✨✨✨หลักสูตรใหม่ ✨✨✨✨ การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถาม IDline:weifo1/0624944693 โทร.062-4944693/092-3624299 02-8124024 Website:www.weifothailand.com
งานสัมมนา​ที่น่าสนใจ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158735652204835&id=119948869834
หากคุณคิดว่าความคิดของคุณเป็นนวัตกรรม ยอมรับการท้าทาย การจัดแสดงนวัตกรรมระดับภูมิภาคเอเชีย (AIINEX 2020) นำเสนอโครงการ / ความคิดของคุณผ่าน: 1- วิดีโอท้าทายความคิดสร้างสรรค์ 2- โปสเตอร์อินโฟกราฟิก 3- การนำเสนอปากเปล่าออนไลน์ ธีมส์: 1- สังคมศาสตร์และการศึกษา 2- วิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยี 3- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ลงทะเบียนและรับโอกาสชนะรางวัลเงินสดมูลค่า RM15K สำหรับการลงทะเบียน & ข้อมูลเพิ่มเติม: https://connectingasia.org/aiinex/ https://www.facebook.com/AIINEX2020/
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ QR หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
ฉัน ❤ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityOfPhayao #ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน