วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand Engineering Institute of Thailand (EIT) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
(102)

The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King's Patronage( ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย รับใช้สังคม

หน้าที่: 1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน 4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ 5. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ 6. ส่งเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรู้แก่สมาชิกและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ 7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบร้อยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 8. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

เปิดเหมือนปกติ

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงานแ...
03/10/2020

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชูอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณอรัญญา ขาวสุวรรณผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงานและมอบเงินร่วมทำบุญในวันครบรอบ 18 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เกียรติรับมอบ
(3 ตุลาคม 2563)

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้...
02/10/2020

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบรางในประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับ วสท.
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ต่อสาธารณะ วิศวกรและประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป

2 ตุลาคม 2563 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand's cover photo
02/10/2020

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand's cover photo

📢 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 16” 📌  ** PDU 18 หน่วย ** 🔹 วันท...
02/10/2020

📢 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 16” 📌
** PDU 18 หน่วย **

🔹 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
...................................
👉 เนื้อหา
• การติดตั้งทางเครื่องกล
• ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ
• ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
• การติดตั้งทางไฟฟ้า
• การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
• การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
• การติดตั้งทางไฟฟ้า
• ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง
• ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)
👉 วิทยากร
1. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
2. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
3. นายธวัช มีชัย
4. ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
5. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี
6. นายสุชาติ จงควินิต
7. นายพรชัย บรรจงใหม่
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 6,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 6,500 บาท/ท่าน
** ชำระเงินก่อน 13 พฤศจิกายน 2563 ลด 1,000 บาท **
...................................
♀ ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และการสมัคร https://bit.ly/3iogFt8

🛎 การอบรมเรื่อง “การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 8” 🎯** PDU 9 หน่วย **.....................................
02/10/2020

🛎 การอบรมเรื่อง “การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 8” 🎯

** PDU 9 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.........................................
👉 เนื้อหา
• พื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์
• การคำนวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม
• การคำนวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม
• ตัวอย่างการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม
วิทยากร
ดร.ธเนศ วีระศิริ
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท./นักศึกษาปริญญาตรี 3,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3,500 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 4,000 บาท/ท่าน

** ชำระก่อน 5 ตุลาคม ลด 500 บาท **
** สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍️รายละเอียด และใบสมัครที่ https://bit.ly/35lKlEG

คลินิกช่าง FM 105 By EIT
02/10/2020

คลินิกช่าง FM 105 By EIT

🛎 ติดตามฟังรายการวิทยุ "คลินิกช่าง" เวลา 05.00-06.00 น. ทาง FM 105 MHz
📣วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 ตุลาคม 2563
✅ช่วง: ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน
เรื่อง: สิ่งที่ควรรู้เมื่ออยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
🔑 อย่ายุ่งกับโครงสร้างอาคาร
🔑 ห้ามต่อเติมห้องยื่นออกเลยกรอบของห้อง

🔧ไขปัญหาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานอนุกรรมการคลินิกช่าง
จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามฟังย้อนหลังได้ทาง
คลินิกช่าง YouTube Chanal
https://1th.me/tlTme
Facebook คลินิกช่าง FM 105 By EIT

วันนี้ เวลา 13.30 น. ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต วิศวกรรมสถานแห...
01/10/2020

วันนี้ เวลา 13.30 น. ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรขนส่ง กรุงเทพมหานคร และนายขวัญชัย เจริญเมธากุล หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรมบริเวณโค้งที่เกิดอุบัติเหตุ (โค้งศาลอาญา) ถนนรัชดาภิเษก โดยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน เกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณนี้ เกือบ 300 ครั้ง และเมื่อวันที่ 30 กันยายน เวลา 21.30 น. ได้ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และตำรวจท้องที่

ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนน 8 เลน (ฝั่งขาเข้าเมือง 4 เลน และฝั่งขาออก 4 เลน) โดยในช่วงโค้งถนนถัดจากอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ผ่านซอยรัชดา 36 ถึงซอยรัชดา 32 มีรัศมีโค้งกว้างรวมความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ลักษณะของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการตายและบาดเจ็บสาหัสมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน หรือในช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยไม่อำนวย เช่น ขณะฝนตก ในยามดึกซึ่งถนนโล่งทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้

สภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งรัชดาเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย และข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ลักษณะทางโค้งรัชดาแบบโค้งหลังหัก (Broken Back Curve) คือโค้งที่มีสองรัศมีซึ่งเชื่อมด้วยเส้นตรงสั้น โดยธรรมชาติ ผู้ขับขี่เมื่อเข้าโค้งก็ไม่คิดว่าจะต้องปรับพวงมาลัย ทำให้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากที่จะควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจร หรือหากขับมาด้วยความเร็วสูงกว่า 80 กม.ต่อ ชม.(หรือต่ำกว่ากรณีที่ฝนตก) มักจะไม่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในแนวช่องจราจรได้ หรือควบคุมรถไม่ได้เลย ข้อเสนอแนะควรแก้ไขทางโค้งหลังหัก ให้เป็นทางโค้งเดียวกันโดยวิศวกรออกแบบที่เชี่ยวชาญ เพิ่มการนำทางโค้ง โดยการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบสะท้อนแสงที่แนวด้านนอกขอบโค้ง และติดตั้งป้ายบังคับความเร็วที่ปลอดภัยในการขับขี่ ให้ประชาชนผู้ใช้รถสามารถเห็นได้ชัดเจน บนผิวถนน และป้ายบังคับความเร็วอิเล็กทรอนิกส์แบบแขวนสูง

2. ไม่มีการยกโค้ง (Super elevation) ทำให้รถที่วิ่งเข้าสู่ทางโค้งด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วบังคับ จนไม่สามารถควบคุมรถให้วิ่งตามแนวเส้นทางได้ ข้อเสนอแนะ เพิ่มแรงด้านข้างบนล้อรถ Sideway Force โดยการยกโค้งด้านนอกให้สูง เพื่อให้บังคับล้อรถให้วิ่งเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย หรือวิธีอื่น เช่น ปูผิวด้วยหินเล็ก (Chip seal) เพื่อลดความเสี่ยงการเสียหลักหลุดโค้งออกไป

3. มีทางแยกเข้า-ออกซอย บริเวณทางโค้ง (ซอยรัชดา 36 เสือใหญ่อุทิศ) ซึ่งประชาชนผู้ขับขี่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และทางซอยนี้มีปริมาณรถเข้าออกจำนวนมาก ข้อเสนอแนะ ให้มีการพิจารณาปรับปรุงช่องจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณก่อนทางเข้า-ออกซอย เพื่อช่วยให้รถที่วิ่งมาสามารถสังเกตเห็นทางเชื่อมในบริเวณทางโค้งได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หรือจัดช่องจราจรช่องซ้ายสุดให้เป็นช่องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัชดา 36 เสือใหญ่อุทิศ

4. ราวเหล็กที่ขอบทางเท้า ราวกันอันตรายอยู่ใกล้กับสิ่งกีดขวางเกินไป เช่น เสาไฟฟ้า ทำให้มันไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก เมื่อเกิดการชนและราวกันอันตรายจะโก่งตัวออก แต่ระยะที่ราวโก่งตัวที่ต้องการ จะมากกว่าระยะห่างระหว่าง ราวกับเสาไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้รถที่เสียหลักไม่ได้รับการป้องกันจากราวกันอันตรายแต่จะกลับเป็นชนเสาไฟฟ้าแทน
ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาระยะห่างระหว่างราวกันอันตรายและเสาไฟฟ้าให้ปลอดภัย เช่น ย้ายเสาไฟฟ้าให้พ้นจากระยะโก่งตัวของราวกันอันตราย เพื่อให้ราวกันอันตรายสามารถโก่งงอได้ตามมาตรฐานโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 0.5 - 1.0 เมตร หรือใช้คอนกรีตแบริเออร์ที่ครอบด้วยยางพารา Rubber Fender เพื่อลดแรงกระแทก

5. ฟังก์ชั่นของถนนในเขตเมือง กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่างจากดีไซน์การออกแบบถนนไฮเวย์ที่สามารถรองรับความได้มากกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ระมัดระวังควบคุมความเร็วของรถให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ผลักดันแนวคิด “Thailand Towards Zero Deaths แนวทางลดการตายและผู้บาดเจ็บสาหัสบนถนนให้เป็นศูนย์” ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอัตราการตายและบาดเจ็บสาหัสบนถนนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิถีแห่งระบบที่ความปลอดภัย The Safe System Approach ที่องค์การสหประชาชาติแนะนำให้ทุกประเทศนำไปใช้ในการลดการตายและบาดเจ็บสาหัสบนถนน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย “Thailand Towards Zero Deaths and Serious Injuries”

ทั้งนี้ วสท. และกรุงเทพมหานคร จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนดำเนินงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมและบูรณาการ โดยกรุงเทพมหานครรับในหลักการและจะทำเป็นแผนเร่งด่วนที่ทำได้เร็ว (Quick Win) และแผนระยะยาว ที่ต้องใช้เวลาและเสนองบประมาณ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถนนรัชดาภิเษก

🛎 การอบรมเรื่อง “แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม” 🎯** PDU 9 หน่วย **...................................🔹...
01/10/2020

🛎 การอบรมเรื่อง “แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม” 🎯

** PDU 9 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.........................................
👉 เนื้อหา
• ที่มาและคุณลักษณะของน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• หลักการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบเติมอากาศรูปแบบต่าง ๆ
• หลักการออกแบบระบบบำบัดชีวภาพแบบไร้ออกซิเจน (anaerobic treatment) รูปแบบต่าง ๆ
• หลักการออกแบบระบบบำบัดเคมีแบบต่าง ๆ

👉 วิทยากร โดย รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท./ นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี 3,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3,500 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 4,000 บาท/ท่าน

** ชำระเงินก่อน 5 พฤศจิกายน ลด 500 บาท **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍รายละเอียด และใบสมัครที่ https://bit.ly/3jjcNuJ

🛎 การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2563” 🎯** PDU 18 หน่วย **.............................
01/10/2020

🛎 การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2563” 🎯
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 28-29 พฤศจิกายน 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.....................................
👉 เนื้อหา
1. การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1 : หลักการทั่วไป
2. ข้อกำหนดทั่วไป
3. มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า เล่มที่ 3
4. ตัวนำล่อฟ้า
5. ตัวนำลงดิน
6. รากสายดิน
7. การป้องกันฟ้าผ่า เล่มที่ 4
8. การกำบังแม่เหล็กไฟฟ้า

👉 วิทยากร โดย
นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
- อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
- อดีตประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2551-2553)
- ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 4,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 4,500 บาท/ท่าน
** ชำระก่อน 20 พฤศจิกายน ลด 500 บาท **
......................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍️ รายละเอียด และสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/3cQ5oRl

🛎 การอบรมเรื่อง “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 16” 🎯** PDU 18 หน่วย **...................................🔹 วันท...
30/09/2020

🛎 การอบรมเรื่อง “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 16” 🎯

** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.........................................
👉 เนื้อหา
• กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎกระทรวงใหม่ต่าง ๆ
• กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง หลักเกณฑ์การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะก่อสร้างภายใต้สภาวะการทำงานปรกติ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารสูงและภายใต้สภาวะพิเศษต่าง ๆ เช่น งานขุดบ่อลึก งานชั้นใต้ดิน งานอุโมงค์ใต้ดิน ฯลฯ
• มาตรฐานและกฎหมายการก่อสร้าง
👉 คณะวิทยากร
1. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
2. นายประสงค์ ธาราไชย
3. รศ.เอนก ศิริพานิชกร
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท./ นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี 4,500 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 5,500 บาท/ท่าน

** ชำระก่อน 6 พฤศจิกายน ลด 500 บาท **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍รายละเอียด และใบสมัครที่ https://bit.ly/3ikeRBw

📢 พบกับ “กิจกรรมคลินิกช่าง” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 🔹 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. -16.00 น. ณ อิมแพ็ค ฟอ...
30/09/2020

📢 พบกับ “กิจกรรมคลินิกช่าง” ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
🔹 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น. -16.00 น. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
👉 ปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ
- ปัญหาเกี่ยวกับฐานราก
- ปัญหาการต่อเติมอาคาร/บ้าน
- ปัญหาเกี่ยวกับตัวอาคาร
- การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
- ระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
- ผลกระทบการก่อสร้างข้างเคียง
- แนวทางการเลือกซื้อบ้านมือสอง
👉 สนใจเข้ารับคำปรึกษา ลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/DpDn3gKuRbuncHmo8
......................................
🎯 ร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 และสัมมนา “ฟรี” ทุกหัวข้อ ที่นี่ http://www.nationalengineering2020.com/index.php?modules=seminars
☎ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9

National Engineering 2020 วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 วันที่ 11-13 พ.ย. 2563
30/09/2020

National Engineering 2020 วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 วันที่ 11-13 พ.ย. 2563

📢 ฟังบรรยาย ฟรี ❗ ️ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
🎯 “How Engineers Move Forward the Disruption World”
🔹 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.
🔹 ห้องแซฟไฟร์ 113 ชั้น 1 อาคาร อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
......................................
👉 How Engineers Move Forward the Disruption World
ไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีการที่วิศวกร องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้น และระยะยาว

👉 วิทยากรโดย
• ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
อดีตนายก วสท. พ.ศ. 2557-2559
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
.......................................
👉 รายละเอียด และการสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/3i2h2tx
** รับเพียง 80 ท่าน **
......................................
🎯 ร่วมสัมมนา “ฟรี” ทุกหัวข้อ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
🔘 หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ 👉 http://www.nationalengineering2020.com/index.php?modules=seminars
☎ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9

🛎 การอบรม เรื่อง “การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/2563” 🎯** PDU 18 ห...
30/09/2020

🛎 การอบรม เรื่อง “การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/2563” 🎯
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 20-21 พฤศจิกายน 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.....................................
👉 เนื้อหา
• มาตรฐานและการใช้งานเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (ต่อเนื่อง)
• การเลือกใช้ และการทดสอบแผงสวิตช์แรงต่ำ
• การทดสอบเฉพาะแบบ มอก.1436,IEC60439-1 และ IEC61439-1
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
• แนวทางการออกแบบและประเมินราคาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
• มาตรฐานและการเลือกใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB, MCCB, ACB)
• การประยุกต์ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ Ground Fault Protection

⏩ วิทยากร โดย
1. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล
2. นายพิชิตคเชนทร์ คณีกุล
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 5,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 5,500 บาท/ท่าน
** ชำระก่อน 13 พฤศจิกายน ลด 500 บาท **
......................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/3n3hQSD

🛎 การอบรม เรื่อง “การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 56” 🎯** PD...
29/09/2020

🛎 การอบรม เรื่อง “การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 56” 🎯

** PDU 9 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.....................................
👉 เนื้อหา
• มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364 รายการทดสอบ เช่น
– ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE
– ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE
– ความต้านทานสายดิน และเสาหลักดิน Loop Impedance
– การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน กระแส เวลา (RCD)
– หลักความปลอดภัยในการทดสอบ และคุณภาพเครื่องทดสอบ
– ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)
(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)
• ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า
– Power Quality analyzer
– Grounding Measurement
– IR Thermometer Principle & Application
• ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester

⏩ วิทยากร โดย
1. นายสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2. ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค Power Quality Analyzer & IRT Engineer บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
3. ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 3,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,200 บาท/ท่าน
......................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/3kc9zth

🛎 การอบรม เรื่อง “วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24” 🎯** สอบผ่าน PDU 36 หน่วย **** สอบไม่ผ่าน PDU 27 หน่วย ...
29/09/2020

🛎 การอบรม เรื่อง “วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24” 🎯

** สอบผ่าน PDU 36 หน่วย **
** สอบไม่ผ่าน PDU 27 หน่วย **
...................................
🔹 19 – 21 พฤศจิกายน 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.........................................
👉 เนื้อหา
• เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ
• ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ
• การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน
• การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
• การถ่ายเทความร้อน
• ทฤษฎีการเผาไหม้
• การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ
• คุณสมบัติของน้ำ การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพน้ำ
• วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)
• เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ
• ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ
• การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท
• การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร

วิทยากร
1. ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
2. นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
3. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
4. ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
5. นายชัชวาล บุญชู
6. นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์
7. นายสายัณห์ ปานซัง
8. นายวิชัย สถาปิตานนท์
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท./ สมาคมหม้อน้ำ 5,400 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 7,500 บาท/ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍รายละเอียด และใบสมัครที่ https://bit.ly/3j5ZH43

📢 การอบรม เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 13” 🎯** PDU 18 หน่วย **…………………………………🔹 วันที่ 17-18 ตุลาคม 25...
29/09/2020

📢 การอบรม เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 13” 🎯
** PDU 18 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
…………………………………
👉 เนื้อหา
- 10 modules ของงานบำรุงรักษาระดับ World Class
- วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา
- โครงสร้างระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และกรณีศึกษา
- ความรับผิดชอบของการบำรุงรักษา
- เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
- การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงป้องกัน และกรณีศึกษา
- การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา และกรณีศึกษา
- การปรับปรุงการลดต้นทุน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร
- การนำระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบำรุงรักษา
- การออกแบบ การวางแผนเครื่องจักรใหม่ และกรณีศึกษา
- การเตรียมข้อมูล
- การกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา
- การออกแบบแผนการบำรุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง
- การออกแบบ Check Sheet
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการวางแผนการบำรุงรักษา
- เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกรณีศึกษา
- Why – Why Analysis
- Kaizen
- กลยุทธ์สู่ Zero breakdown
- การวิเคราะห์ 6 M และ SWOT Analysis และกรณีศึกษา

วิทยากร โดย
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager) /IBM Storage Product Thailand
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 4,500 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 6,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณแสงดาว การะภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 523 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/3ixcb4k

ที่อยู่

487 ซอยเทพลีลา รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติศาสตร์ วสท. : ก่อนที่จะได้ก่อรูปองค์กรมาเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มีประวัติการรวมกลุ่มของวิศวกร กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีกลุ่มนายช่างชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประกอบอาชีพทางช่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และอเมริกา ได้พยายามก่อตั้งสมาคมทางการช่างขึ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตลอด เพราะการช่างในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร และยังไม่เห็นความจำเป็นในการดำเนินการ การบริหารงานของสมาคมนี้จึงได้ยุติลงในเวลาต่อมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 นักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปศึกษาวิชาการก่อสร้างที่ประเทศอังกฤษและกลับมาทำงานในประเทศไทย ได้เริ่มรวมตัวฟื้นฟูสมาคมสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางช่างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2471 นี้เอง ก็ได้ไปขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนายช่างขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนายช่างนี้ประกอบด้วย คุณพระเวชยันต์ รังสฤษฏ์ คุณพระชำนาญ คุณหลวงชำนิ และคุณพระประกอบ ยันตรกิจ ในปี พ.ศ. 2478 นายช่างที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการร่วมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมู่สมาชิกด้วยกัน ในปีพ.ศ. 2486 คุณพระประกอบ ยันตรกิจ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนายช่างฯ ได้พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียนรถไฟที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาเป็นนายช่างต่างก็แก่ตัวลงเกษียณราชการไปเป็นส่วนมาก ทำให้สมาชิกลดลง ขณะที่สมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วยนายช่างที่จบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงเกิดความคิดว่า ควรรวมสองสมาคมเป็นสมาคมเดียวกัน โดยรัฐบาลในสมัยนั้นเองก็มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมอาชีพวิศวกรรมให้เจริญเป็นปึกแผ่น และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพกันเองในหมู่วิศวกร จึงได้มีการหารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งบางท่านเป็นกรรมการอยูในทั้งสองสมาคมได้ข้อตกลงที่ให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสมาคมของตนและมารวมกันตั้งเป็นสมาคมใหม่คือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา กรรมการอำนวยการชุดแรกนั้น ท่านพลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ ได้รับเป็นประธานกรรมการท่านแรกของ ว.ส.ท. มีสมาชิกผู้ก่อตั้งรวมทั้งหมด 27 คน โดยงานแรกที่ ว.ส.ท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำคือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

029356868

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคูณที่ให้ความรู้ครับ
ขออนุญาต แอดมิน ประกาศรับสมัครงาน ครับ เผื่อมีน้องๆจบใหม่สนใจ อัตราเงินเดือน เริ้มที่ 21,000 บาท ครับ
📌📌📌สำหรับผู้ที่สนใจหางาน Sales Manager - Industrial Steam Turbines ขออายุไม่เกิน 36 ปี เงินเดือน 100,000 บาท can communicate in English - business level มีรถ ขับรถได้ สนใจส่ง resume มาที่ [email protected] #wearehiring #engineering
สวัสดีครับ ขออนุญาตฝากไว้ เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ https://www.facebook.com/groups/lifeaftercovid19/permalink/694462751311475/
ขออนุญาตโพสต์สอบถามความคิดเห็นจากท่านเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ทุกท่านด้วยครับ งานที่ทำได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือไม่ครับ ผมขอรบกวนเวลาสัก 10 นาที กรุณาช่วยกรอกแบบสอบถาม "ผลกระทบของ COVID - 19 ต่อธุรกิจก่อสร้าง" ให้ด้วยเถิดครับ หากมีความเห็นเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ กรุณาเขียนบอกด้วยครับ สามารถกระจายแบบสอบถามนี้ผ่านไปถึง รุ่นพี่ๆ เพื่อนๆ และ รุ่นน้องๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างได้ตามอัธยาศัยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ
เห็นคนชื่อ Natthakrit คอมเมนท์ด่าเรื่องเงินบำนาญอยู่ในเพจ the standard
เครื่องช่วยหายใจกำลังขาดแคลนในทุกโรงพยาบาล จึงขอเสนอให้ระดมสมองผลิตใช้เองเป็นการด่วน ซึ่งผมไปเจอแบบที่เบสิคมาก มาเสนอ ขอทุกท่านลองพิจารณาครับ
จะรับการสนับสนุนยังไง หรือมีแบบให้ รพ.ทำเองได้ไหมครับ