สำนักงาน กกพ.

สำนักงาน กกพ. กำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการะลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

อีก 3 วัน...ก่อนปิดรับสมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดคุ...
01/09/2021

อีก 3 วัน...ก่อนปิดรับสมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ได้ที่.. https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=87789&CatId=1&&muid=21

#OERC
#ERC
#สำนักงานกกพ

อีก 3 วัน...ก่อนปิดรับสมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ได้ที่.. https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?rid=87789&CatId=1&&muid=21

#OERC
#ERC
#สำนักงานกกพ

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗____________________________ตอนที่ 7 : บทบาท กกพ. ในการส่งเสริมการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 📍บ...
31/08/2021

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
____________________________

ตอนที่ 7 : บทบาท กกพ. ในการส่งเสริมการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ

📍บทบาท กกพ. ในการเปิดเสรีก๊าซระยะที่ 1
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 1 โครงการนำร่อง ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) จำนวน 2 ลำเรือ ปริมาณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21 เมษายน 2563 กฟผ. ได้นำเข้า LNG แบบ Spot 2 ลำเรือ ปริมาณ 65,000 ตันต่อลำเรือ โดยนำก๊าซที่แปรสภาพแล้วไปใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดที่ 4 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ได้ใช้โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติตามมติ กพช.ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ซึ่งเป็นโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการทดลองนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ. พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณการใช้ LNG ของโรงไฟฟ้าที่กำหนดจากการนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ. และได้รายงานผลการนำเข้าให้ กบง. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


📍บทบาท กกพ. ต่อการเปิดเสรีก๊าซ ฯ ระยะที่ 2
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติจากการประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรปริมาณการนำเข้า LNG ตามโครงสร้างของกิจการก๊าซธรรมชาติ ในระยะที่ 2 คือ Regulated Market และ Partially Regulated Market สำหรับ New Demand และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าของ Shipper รวมทั้งกำกับดูแลต่อไป และให้ กกพ. เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

👉🏻 ทั้งนี้จากผลการดำเนินโยบายเปิดเสรีก๊าซในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังดำเนินการนำรายได้จากการส่งออก LNG (Reloading) ของ ปตท. ส่งภาครัฐประมาณ 580 ล้านบาท เพื่อไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ สะท้อนถึงการบริหารจัดการก๊าซให้สมดุล และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชน ✨

ที่มา
: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5300171576691636&id=951112324930938
: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5919359791439475&id=951112324930938

#สำนักงานกกพ.

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
____________________________

ตอนที่ 7 : บทบาท กกพ. ในการส่งเสริมการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ

📍บทบาท กกพ. ในการเปิดเสรีก๊าซระยะที่ 1
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 1 โครงการนำร่อง ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) จำนวน 2 ลำเรือ ปริมาณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21 เมษายน 2563 กฟผ. ได้นำเข้า LNG แบบ Spot 2 ลำเรือ ปริมาณ 65,000 ตันต่อลำเรือ โดยนำก๊าซที่แปรสภาพแล้วไปใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดที่ 4 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ได้ใช้โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติตามมติ กพช.ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ซึ่งเป็นโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการทดลองนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ. พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณการใช้ LNG ของโรงไฟฟ้าที่กำหนดจากการนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ. และได้รายงานผลการนำเข้าให้ กบง. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


📍บทบาท กกพ. ต่อการเปิดเสรีก๊าซ ฯ ระยะที่ 2
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติจากการประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรปริมาณการนำเข้า LNG ตามโครงสร้างของกิจการก๊าซธรรมชาติ ในระยะที่ 2 คือ Regulated Market และ Partially Regulated Market สำหรับ New Demand และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าของ Shipper รวมทั้งกำกับดูแลต่อไป และให้ กกพ. เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

👉🏻 ทั้งนี้จากผลการดำเนินโยบายเปิดเสรีก๊าซในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังดำเนินการนำรายได้จากการส่งออก LNG (Reloading) ของ ปตท. ส่งภาครัฐประมาณ 580 ล้านบาท เพื่อไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ สะท้อนถึงการบริหารจัดการก๊าซให้สมดุล และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชน ✨

ที่มา
: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5300171576691636&id=951112324930938
: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5919359791439475&id=951112324930938

#สำนักงานกกพ.

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗____________________________ตอนที่ 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโคร...
30/08/2021

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
____________________________

ตอนที่ 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ
เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1)


การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) จากศักยภาพของโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ และ LNG Terminal ทั้งที่มีอยู่ และที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าในเขตนครหลวง 5,420 MW โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับรูปแบบการลงทุนจากโครงการ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน (F-1) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นร่วมลงทุนกับ ปตท. สัดส่วน 50 : 50 ในโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) ต.หนองแฟบ จ. ระยอง ขนาด 7.5 MTPA และเห็นชอบให้ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 (Rev.1) และยกเลิกสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ (Compressor) บนระบบท่อส่งราชบุรี-วังน้อย และโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ (Compressor) กลางทาง บนระบบท่อส่งบนบก เส้นที่ 5


ที่มา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5300171576691636&id=951112324930938

#สำนักงาน กกพ.

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
____________________________

ตอนที่ 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ
เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1)


การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) จากศักยภาพของโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ และ LNG Terminal ทั้งที่มีอยู่ และที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าในเขตนครหลวง 5,420 MW โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับรูปแบบการลงทุนจากโครงการ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน (F-1) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นร่วมลงทุนกับ ปตท. สัดส่วน 50 : 50 ในโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) ต.หนองแฟบ จ. ระยอง ขนาด 7.5 MTPA และเห็นชอบให้ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 (Rev.1) และยกเลิกสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ (Compressor) บนระบบท่อส่งราชบุรี-วังน้อย และโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ (Compressor) กลางทาง บนระบบท่อส่งบนบก เส้นที่ 5


ที่มา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5300171576691636&id=951112324930938

#สำนักงาน กกพ.

กกพ. “ผ่อนเกณฑ์กองทุนปี 65” หนุนพื้นที่สู้ภัยโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก  กกพ. “ดีเดย์” มีมติผ่อนเกณฑ์กองทุนพัฒนาพัฒนาไฟฟ...
30/08/2021

กกพ. “ผ่อนเกณฑ์กองทุนปี 65” หนุนพื้นที่สู้ภัยโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กกพ. “ดีเดย์” มีมติผ่อนเกณฑ์กองทุนพัฒนาพัฒนาไฟฟ้า 97 (3) ประจำปีงบประมาณ 2565 เร่งเดินหน้าสนับสนุนพื้นที่รับมือโควิด-19 พร้อมเยียวยาพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผ่านการอัดฉีดเงินกองทุนฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ตลอดจนเร่งรัดการแก้ปัญหากรณีครูอัตราจ้างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ที่ได้รับความเดือดร้อน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=87800&muid=36&prid=21
#OERC
#ERC
#สำนักงานกกพ

กกพ. “ผ่อนเกณฑ์กองทุนปี 65” หนุนพื้นที่สู้ภัยโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กกพ. “ดีเดย์” มีมติผ่อนเกณฑ์กองทุนพัฒนาพัฒนาไฟฟ้า 97 (3) ประจำปีงบประมาณ 2565 เร่งเดินหน้าสนับสนุนพื้นที่รับมือโควิด-19 พร้อมเยียวยาพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผ่านการอัดฉีดเงินกองทุนฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ตลอดจนเร่งรัดการแก้ปัญหากรณีครูอัตราจ้างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ที่ได้รับความเดือดร้อน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&rid=87800&muid=36&prid=21
#OERC
#ERC
#สำนักงานกกพ

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗____________________________ตอนที่ 5 : แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระ...
29/08/2021

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
____________________________

ตอนที่ 5 : แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

📍วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เสนอ โดยแบ่งออก 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. กำหนด (Regulated Market) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Old Supply และ Shipper ที่จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ดังนี้
- ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Old Supply มอบหมายให้ ปตท. บริหารจัดการ Old Supply ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ รวมพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (JDA) แหล่งจากเมียนมา และ LNG ที่นำเข้าสัญญาเดิม (5.2 ล้านตัน/ปี) รวมทั้งกำหนดให้ก๊าซในอ่าวไทยต้องนำมาใช้ในโรงแยกก๊าซก่อน และให้ ปตท. เปิดประมูล LNG Spot Flexible ราคาถูกกว่า Pool Gas ภายใต้กำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ทั้งด้านปริมาณและเงื่อนไข
- การกำหนดหลักเกณฑ์สัญญาซื้อขายก๊าซจาก Old Demand (ลูกค้าอุตสาหกรรม, NGV, IPPs, SPPs, VSPPs และ กฟผ.) ให้ขายก๊าซให้แก่ผู้ใช้ก๊าซตามสัญญาและเงื่อนไขเดิม (Pool Gas) และให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center: NCC) สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามวิธีการปัจจุบัน (must run, must take และ merit order)
- Shipper รายใหม่ จัดหา LNG ให้กับโรงไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ โดยจัดหา LNG ที่เป็น New Supply นอกเหนือจาก Old Supply ภายใต้การกำกับของ กกพ. ตามเงื่อนไขที่ กบง./กพช.กำหนด สัญญาระยะยาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ LNG Benchmark และ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการสัญญา Spot ให้ไม่เกินราคา JKM adjust by freight cost* ภายใต้การกำกับของ กกพ. ทั้งด้านปริมาณและช่วงเวลา และให้ NCC สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตาม heat rate และส่งผ่านราคาเชื้อเพลิงเข้าค่าไฟฟ้าทั้งหมด
- ด้านโครงสร้างราคาก๊าซให้เป็นไปตาม กบง./กพช. กำหนด ประกอบด้วย ราคาเนื้อก๊าซ ค่าบริการสถานี LNG ค่าบริการในการจัดหาและค้าส่งก๊าซ อัตราค่าผ่านท่อก๊าซ และอัตราค่าผ่านท่อก๊าซสำหรับ Shipper รายใหม่ ให้คำนวณเฉพาะค่าผ่านท่อบนบกเท่านั้น

2. กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง (Partially Regulated Market) ดังนี้
- Shipper รายใหม่ จัดหา LNG ให้กับโรงไฟฟ้าตนเองหรือใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดหา LNG ที่เป็น New Supply นอกเหนือจาก Old Supply ภายใต้การกำกับของ กกพ. ด้านปริมาณและคุณภาพการให้บริการ

📍การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 กำหนดให้ LNG Terminal และท่อส่งก๊าซฯ เปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้และเชื่อมต่อได้ และกำหนดให้ ปตท. แยกธุรกิจท่อเป็น TSO เป็นนิติบุคคล ให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือน เมื่อได้ข้อยุติเรื่องการแบ่งแยกทรัพย์สินของ ปตท. แล้ว รวมถึงให้ ปตท. ทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติและแยกก๊าซธรรมชาติ และมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) และ ปตท. กำหนดปริมาณการนำเข้า LNG ภายใต้การกำกับของ กกพ. และให้ กกพ. บริหารความสามารถของ LNG Terminal และทบทวนความเหมาะสมของ TPA Regime และ TPA Code

ทั้งนี้ ให้ กกพ. เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

ที่มา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5300171576691636&id=951112324930938

#สำนักงานกกพ.

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
____________________________

ตอนที่ 5 : แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

📍วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เสนอ โดยแบ่งออก 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. กำหนด (Regulated Market) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Old Supply และ Shipper ที่จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ดังนี้
- ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Old Supply มอบหมายให้ ปตท. บริหารจัดการ Old Supply ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ รวมพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (JDA) แหล่งจากเมียนมา และ LNG ที่นำเข้าสัญญาเดิม (5.2 ล้านตัน/ปี) รวมทั้งกำหนดให้ก๊าซในอ่าวไทยต้องนำมาใช้ในโรงแยกก๊าซก่อน และให้ ปตท. เปิดประมูล LNG Spot Flexible ราคาถูกกว่า Pool Gas ภายใต้กำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ทั้งด้านปริมาณและเงื่อนไข
- การกำหนดหลักเกณฑ์สัญญาซื้อขายก๊าซจาก Old Demand (ลูกค้าอุตสาหกรรม, NGV, IPPs, SPPs, VSPPs และ กฟผ.) ให้ขายก๊าซให้แก่ผู้ใช้ก๊าซตามสัญญาและเงื่อนไขเดิม (Pool Gas) และให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center: NCC) สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามวิธีการปัจจุบัน (must run, must take และ merit order)
- Shipper รายใหม่ จัดหา LNG ให้กับโรงไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ โดยจัดหา LNG ที่เป็น New Supply นอกเหนือจาก Old Supply ภายใต้การกำกับของ กกพ. ตามเงื่อนไขที่ กบง./กพช.กำหนด สัญญาระยะยาว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ LNG Benchmark และ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการสัญญา Spot ให้ไม่เกินราคา JKM adjust by freight cost* ภายใต้การกำกับของ กกพ. ทั้งด้านปริมาณและช่วงเวลา และให้ NCC สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตาม heat rate และส่งผ่านราคาเชื้อเพลิงเข้าค่าไฟฟ้าทั้งหมด
- ด้านโครงสร้างราคาก๊าซให้เป็นไปตาม กบง./กพช. กำหนด ประกอบด้วย ราคาเนื้อก๊าซ ค่าบริการสถานี LNG ค่าบริการในการจัดหาและค้าส่งก๊าซ อัตราค่าผ่านท่อก๊าซ และอัตราค่าผ่านท่อก๊าซสำหรับ Shipper รายใหม่ ให้คำนวณเฉพาะค่าผ่านท่อบนบกเท่านั้น

2. กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง (Partially Regulated Market) ดังนี้
- Shipper รายใหม่ จัดหา LNG ให้กับโรงไฟฟ้าตนเองหรือใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดหา LNG ที่เป็น New Supply นอกเหนือจาก Old Supply ภายใต้การกำกับของ กกพ. ด้านปริมาณและคุณภาพการให้บริการ

📍การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 กำหนดให้ LNG Terminal และท่อส่งก๊าซฯ เปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้และเชื่อมต่อได้ และกำหนดให้ ปตท. แยกธุรกิจท่อเป็น TSO เป็นนิติบุคคล ให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือน เมื่อได้ข้อยุติเรื่องการแบ่งแยกทรัพย์สินของ ปตท. แล้ว รวมถึงให้ ปตท. ทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติและแยกก๊าซธรรมชาติ และมอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) และ ปตท. กำหนดปริมาณการนำเข้า LNG ภายใต้การกำกับของ กกพ. และให้ กกพ. บริหารความสามารถของ LNG Terminal และทบทวนความเหมาะสมของ TPA Regime และ TPA Code

ทั้งนี้ ให้ กกพ. เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

ที่มา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5300171576691636&id=951112324930938

#สำนักงานกกพ.

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗__________________________________ตอนที่ 4 : ทำไมต้องเปิดเสรีก๊าซกรอบแนวคิดและเป้าหมาย แผ...
29/08/2021

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
__________________________________

ตอนที่ 4 : ทำไมต้องเปิดเสรีก๊าซ

กรอบแนวคิดและเป้าหมาย แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (Gas Plan 2018) เป็นการวางแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้ง บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยคำนึงถึงสมดุลสิ่งแวดล้อม โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานใน 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย

(1) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
(2) เร่งรัดการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วม และพื้นที่ทับซ้อน
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการใช้ในระดับ ภูมิภาค รวมทั้งใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

เป้าประสงค์ของ Gas Plan 2018 เพื่อบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางด้านพลังงาน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ให้มีเสถียรภาพและทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยได้ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub จะช่วยผลักดันให้เกิดการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งจะช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ จากกรอบแนวคิด เป้าหมาย และเป้าประสงค์ของ Gas Plan 2018 สามารถวางแผนดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบ

- เปิดเสรีก๊าซ ระยะที่ 1 : การทดสอบนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ.
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 1 โครงการนำร่อง และรับทราบหลักการและแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และให้นำกลับมานำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กบง. ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) จำนวน 2 ลำเรือ ปริมาณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21 เมษายน 2563 กฟผ. ได้นำเข้า LNG แบบ Spot 2 ลำเรือ ปริมาณ 65,000 ตันต่อลำเรือ โดยนำก๊าซที่แปรสภาพแล้วไปใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดที่ 4 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้รายงานผลการนำเข้าให้ กบง. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา
:http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/PDF/Gasplan2018.pdf
: http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/component/k2/item/16386-cepa-prayut21

#สำนักงานกกพ.

นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ 🏗
__________________________________

ตอนที่ 4 : ทำไมต้องเปิดเสรีก๊าซ

กรอบแนวคิดและเป้าหมาย แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (Gas Plan 2018) เป็นการวางแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้ง บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยคำนึงถึงสมดุลสิ่งแวดล้อม โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานใน 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย

(1) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
(2) เร่งรัดการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วม และพื้นที่ทับซ้อน
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการใช้ในระดับ ภูมิภาค รวมทั้งใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

เป้าประสงค์ของ Gas Plan 2018 เพื่อบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางด้านพลังงาน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ให้มีเสถียรภาพและทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยได้ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub จะช่วยผลักดันให้เกิดการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งจะช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ จากกรอบแนวคิด เป้าหมาย และเป้าประสงค์ของ Gas Plan 2018 สามารถวางแผนดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบ

- เปิดเสรีก๊าซ ระยะที่ 1 : การทดสอบนำเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ.
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 1 โครงการนำร่อง และรับทราบหลักการและแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และให้นำกลับมานำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กบง. ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) จำนวน 2 ลำเรือ ปริมาณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21 เมษายน 2563 กฟผ. ได้นำเข้า LNG แบบ Spot 2 ลำเรือ ปริมาณ 65,000 ตันต่อลำเรือ โดยนำก๊าซที่แปรสภาพแล้วไปใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดที่ 4 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้รายงานผลการนำเข้าให้ กบง. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา
:http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/PDF/Gasplan2018.pdf
: http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/component/k2/item/16386-cepa-prayut21

#สำนักงานกกพ.

ที่อยู่

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น19-20
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

02-2073599

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กกพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กกพ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถาม idline: weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299
ทอดกฐิน 2563เมื่อไรคะ
#ปัญหาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ1.2 ที่ผ่านการเห็นชอบของ ครม. โดย สนพ. แล้วมอบให้ กกพ.เป็นผู้กำกับและดูแล โดยประกาศจะช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงพฤษภาคม โดย ใช้ต่าไฟฐานของเดือน กุมภาพันธ์ ในแจ้งหนี้เดือน มีนาคมเป็นฐานคำนวณ โดยเริ่มลดค่าไฟฟ้าในเดือน มีนาคม ในแจ้งหนี้เดือนเมษายน นับเป็นเดือนที่ 1 , นับใบแจ้งหนี้เดือน พฤษภาคมเป็นเดือนที่ 2 , และ ใบแจ้งหนี้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ 3 # แต่ปรากฏว่าใบแจ้งหนี้เดือนมิถุนายนนี้ใบแจ้งหนี้แจ้งเก็บเป็นยอดเต็ม จึงขอฝากให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตรวจสอบและชี้แจ้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทที่ได้รับสิทธิโดยด่วน ก่อนที่ปัญหาจะขยายวงกว้างและเสียหายมากการนี้ด้วยครับ https://www.greennetworkthailand.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F/
ขอบคุณมากค่ะ แอดมิน ได้รับของรางวัลเรียบร้อยค่ะ
ถึงแล้ว #สำนักงานกกพ.#ercrun2019
#สำนักงาน กกพ
#ERC RUN2019
#ercrun2019 #สำนักงานกกพ
#ercran #สำนักงงานกกพ
#สำนักงาน กกพ.
#สำนักงานกกพ.
มาวิ่งนอกสถานที่ครั้งแรกจ้า #สำนักงานกกพ