Clicky

สำนักงาน กกพ.

สำนักงาน กกพ. กำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการะลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

กกพ. ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 สำหรับ 3 ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน 4 ฉบับ  ...
30/09/2022

กกพ. ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 สำหรับ 3 ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน 4 ฉบับ
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน 2565 กกพ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแบ่งประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ (1) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) (2) พลังงานลม (3) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และ (4) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS)
ผู้ที่สนใจเสนอโครงการตามประกาศดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศตาม www.erc.or.th และเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการโดยดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
“โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่เป็นกรอบแนวทางไปสู่ Net-Zero carbon Emission ของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ กกพ. ยังคงต่อยอดและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงและใช้พลังงานสีเขียวตามแนวทาง Green Tariff ของ กกพ. ที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

#กกพ
#สำนักงานกกพ

สำนักงาน กกพ.จับสลากสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 เลือกผู้แทนแก้ไขปัญหาการรับบริการด้านไฟฟ้า รับใช้ดูแลประชาชนผู้ใช้พลังงานเมื่อว...
27/09/2022

สำนักงาน กกพ.จับสลากสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 เลือกผู้แทนแก้ไขปัญหาการรับบริการด้านไฟฟ้า รับใช้ดูแลประชาชนผู้ใช้พลังงาน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ.ได้ดำเนินการจัดเวทีจับสลากสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข). รุ่นที่ 4 ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th, เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักงาน กกพ. และทาง Zoom เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู้แทนสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจับสลาก ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร
การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. ก็เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงาน สำหรับกระบวนการสรรหา คพข. ในชุดที่ 4 (วาระปี 2565-2569) เป็นการสรรหา คพข. ชุดใหม่ จำนวน 143 คนทั่วประเทศ โดยเป็นผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 117 คน และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 26 คน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข. ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้
โดยการจับสลากการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ทางสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประกาศรายชื่อ คพข. ของแต่ละจังหวัด พร้อมรายชื่อสำรอง โดยรายชื่อดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน กกพ. เป็นที่เรียบร้อยและสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น คพข.และบัญชีรายชื่อสำรองของแต่ละจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หนังสือพิมพ์รายวัน และปิดประกาศ ณ ศาลากลางทุกจังหวัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารตามช่องทางดังกล่าวต่อไป

#คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต
#คพข
#กกพ
#สำนักงานกกพ


กกพ. เตรียมรับไฟฟ้าสีเขียวหนุน “Net-Zero Carbon Emission”ต่อยอด“Green Tariff”นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กก...
27/09/2022

กกพ. เตรียมรับไฟฟ้าสีเขียวหนุน “Net-Zero Carbon Emission”ต่อยอด“Green Tariff”
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เป็นไปมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emission) ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ และมีผลบังคับใช้ต่อไป
นอกจากนี้ นายคมกฤช ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ระเบียบดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงตามมติ กพช. ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในรูปแบบสัญญา Non-Firm ที่ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 90 เมกกะวัตต์ และโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในรูปแบบสัญญา Partial-Firm ที่ปริมาณเสนอขายมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกกะวัตต์ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายไฟฟ้าตามที่ระบุในมติ กพช. ซึ่งภายหลังจากระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว กกพ. จะออกประกาศรับซื้อโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการและรายการเอกสารแสดงความพร้อมประกอบการเสนอขายไฟฟ้าในแต่ละประเภทพลังงานหมุนเวียนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป กำหนดการเบื้องต้นของโครงการดังกล่าวมีดังนี้
1. ตรวจสอบจุดเชื่อมโยง ต.ค. 2565
2. ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า พ.ย. - ธ.ค. 2565
3. ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ ม.ค. 2566
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก พ.ค. – มิ.ย. 2566
5. กำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ปี 2567 – 2573

“กกพ. ยังต่อยอดโดยนำพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่จะผลิตได้จากโครงการดังกล่าวมารวมขายในอัตราไฟฟ้าสีเขียว (Green Tariff) ให้กับภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าสีเขียวเพื่อประโยชน์ในการส่งออกสินค้าที่ต้องพิสูจน์ Carbon Tracking จากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดย Green Tariff จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถมีพลังงานสีเขียวไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และยังลดความยุ่งยากที่จะต้องผลิตพลังงานสีเขียวไว้ใช้เองอีกด้วย” นายคมกฤช กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.erc.or.th/th/event-news/2645

#กกพ
#สำนักงานกกพ#ไฟฟ้าสีเขียว

📢 สำนักงาน กกพ. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "การจับสลากเพื่อสรรหา คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 " ในวันที...
22/09/2022

📢 สำนักงาน กกพ. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "การจับสลากเพื่อสรรหา คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 " ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
โดยท่านสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook live (สำนักงาน กกพ.) และโปรแกรม Zoom Meetings (Meeting ID: 88368823197 Passcode: 1234)

#คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต
#คพข
#กกพ #สำนักงานกกพ

“กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4           นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ...
12/09/2022

“กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 และได้ประกาศรายชื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 และมีการปิดประกาศ ณ ศาลากลางทุกจังหวัด รวมถึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้สมัคร โดยมีผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 707 คน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. จำนวน 662 คน และผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอีกจำนวน 45 คน

ความสำคัญของการดำเนินการสรรหาในครั้งนี้ เพราะ คพข. คือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงานให้กับผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ สำหรับกระบวนการสรรหา คพข. ในชุดที่ 4 (วาระปี 2565-2569) เป็นการสรรหา คพข. ชุดใหม่ จำนวน 143 คนทั่วประเทศ ซึ่ง คพข. แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน โดยมาจากผู้แทนของผู้ใช้พลังงานในสัดส่วนของแต่ละจังหวัดในเขต จำนวน 9 คน และผู้ใช้พลังงานที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรภาคเอกชนของแต่ละเขต จำนวน 2 คน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข. ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ทาง สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศที่สนใจรับชมพิธีการจับสลากการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้แทนสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจับสลาก ทั้งนี้ สามารถติดตามพิธีการจับสลากสรรหา คพข. ได้ทางการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และ page : สำนักงาน กกพ. ด้วย

“สำหรับกระบวนการจับสลากรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็น คพข. ในครั้งนี้ เริ่มจากขั้นตอนการจับสลากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. ตามจำนวน คพข. ในแต่ละจังหวัดจนครบ 77 จังหวัด หลังจากนั้นจะดำเนินการจับสลากรายชื่อบัญชีสำรองของแต่ละจังหวัดต่อไป” นายคมกฤช กล่าวภายหลังการการจับสลากการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ทาง สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อตัวจริงและสำรองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และหนังสือพิมพ์ต่อไป

#กกพ
#สำนักงานกกพ

ขอเชิญร่วมงาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022 งานด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บ...
12/09/2022

ขอเชิญร่วมงาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022
งานด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุของเอเชีย และงานผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบกริดของโลก เพื่อสร้างเวทีพลังงานและกระแสไฟฟ้าที่ครบวงจร ในระดับภูมิภาคเอเชียและอาเซียน โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดภายใต้หัวข้อหลัก "Accelerating ASEAN's Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality" เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาลตามประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ที่มีผู้นำประเทศทั่วโลกร่วมเจรจาเพื่อเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น และแก้วิกฤติโลกร้อน โดยการยุติการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เร่งการเปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยุติการทำลายป่าไม้ โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง มุ่งเน้นการเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยีจากพลังงานสะอาด รายละเอียดเพิ่มเติม https://solarstorageasia.com/
การจัดงานดังกล่าว จัดให้มีในวันที่ 20 - 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โถงนิทรรศการ EH 100-104 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://www.zipeventapp.com/e/SETA-2022-SSA-2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กกพ. โดยนางสาวอังคณา กิตติชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร พร้อมด้วยผู...
02/09/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กกพ. โดยนางสาวอังคณา กิตติชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ สำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง และสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ผู้มีจิตอาสา เป็นตัวแทนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าชายเลนและปลูกต้นลำพู เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม “กกพ. รวมพลังแบ่งปันเพื่อสังคม : รวมพลังจิตอาสา ปลูกป่าลดโลกร้อน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กกพ. ปรับค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติสะท้อนหลักเกณฑ์ใหม่ ลดต้นทุนค่าไฟลดลงกว่า 5.9 พันล้านบาทต่อปี    “กกพ. ปรับอัตราค่าผ่านท่...
25/08/2022

กกพ. ปรับค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติสะท้อนหลักเกณฑ์ใหม่ ลดต้นทุนค่าไฟลดลงกว่า 5.9 พันล้านบาทต่อปี
“กกพ. ปรับอัตราค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท. ตามโครงสร้างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ภายใต้หลักเกณฑ์ Building Block เพื่อสะท้อนต้นทุนทรัพย์สินที่แท้จริง พร้อมกำหนด WACC สะท้อนต้นทุนการเงินตามรอบการกำกับ ช่วยลดต้นทุนค่าผ่านท่อก๊าซ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย 3 สตางค์ต่อหน่วย เริ่มเดือนสิงหาคม 2565 นี้”
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติฯ ในส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) สำหรับรอบการกำกับ 5 ปี (2565-2569) และส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) สำหรับปี 2565 ของ ปตท. ตามโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยการคำนวณครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณต้นทุนคงที่ (Td) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่คำนวณแบบค่าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 40 ปี ตามหลักการ Discount cash-flow เป็น การคำนวณทุกๆ 5 ปี โดยคำนวณแบบ Building Block ซึ่งมีการพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่มีการลงทุนและใช้งานจริง โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคตตามต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) รวมทั้งได้ปรับปรุงการแบ่งพื้นที่บริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Zone) ใหม่เพื่อให้การคำนวณค่าผ่านท่อมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติและรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
การทบทวนอัตราค่าบริการทั้งสองส่วนทำให้ค่าผ่านท่อของผู้ใช้ก๊าซลดลงและส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าผ่านท่อ ในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทต่อปี ในปี 2565 – 2569 และทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้กว่า 3 สตางค์ต่อหน่วย
“การปรับอัตราตามหลักเกณฑ์ใหม่ทำให้อัตราค่าผ่านท่อก๊าซของ ปตท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำกับอัตราตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 2550 และเป็นการปรับเพื่อให้สะท้อนโครงสร้างและแหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติ และสะท้อนทรัพย์สินและผลตอบแทนทางการเงินในรอบการกำกับมากขึ้น ส่งผลให้ ปตท. ต้องใช้ WACC ระหว่าง 6.48% – 7.31% ในรอบการกำกับปี 2565-2569 โดยสำนักงาน กกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็นตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แล้ว โดย กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 39/2565 (ครั้งที่ 806) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้นำความเห็นทั้งหมดมาประมวลแล้วให้สำนักงาน กกพ. แจ้ง ปตท. ปรับอัตราใหม่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บิลค่าก๊าซเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป” นายคมกฤช กล่าว
#สำนักงานกกพ
#กกพ

💡รู้มั้ย ค่าไฟฟ้าคิดยังไง? องค์ประกอบค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบไปด้วย1. ค่าไฟฟ้าฐาน ทบทวนทุก 3 – 5 ปี 2. ค...
24/08/2022

💡รู้มั้ย ค่าไฟฟ้าคิดยังไง?
องค์ประกอบค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบไปด้วย
1. ค่าไฟฟ้าฐาน ทบทวนทุก 3 – 5 ปี
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ปรับทุก 4 เดือน เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ของค่าใช้จ่ายที่อยู่เหนือการควบคุม
3. ค่าบริการรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โดยปัจจัยสำคัญในการปรับค่า Ft งวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย*

1. ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากประเทศต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเเหลว (LNG) ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนปริมาณ ก๊าซธรรมชาติในประเทศที่ลดลงในช่วงปลายสัมปทานและแหล่งก๊าซฯ พม่าไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิม ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ Spot LNG มีราคาแพงและผันผวน

2. อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 34.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดก่อนหน้า (พ.ค.-ส.ค. 65) ที่ประมาณการไว้ที่ 33.20 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

*หมายเหตุ: ค่า Ft งวดเดือน ก.ย. - ธค. 65 ได้พิจารณาให้สะท้อนต้นทุน โดยยังไม่รวมที่ กฟผ. รับภาระต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 83,010 ล้านบาท

⚡️แล้วปัจจัยอะไรที่มีผลให้ค่า Ft ปี 2565 -2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น?

โดยสาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้ Spot LNG ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลก สรุปได้ดังนี้

1. ปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศที่ลดลงจากเดิม ทำให้ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวแบบสัญญาจร (Spot LNG) เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาดและผันผวน ซึ่งมีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ดังนั้น การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้นำมัน จะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. การผลิตก๊าซธรรมชาติจากพม่ามีแนวโน้มที่จะไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการนำเข้า LNG มากกว่า ที่ประมาณการไว้เดิม

3. สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุน เนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อมาในปลายปี 2564 หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาและการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2564 และต่อเนื่องตลอดปี 2565 และปี 2566

4. สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอชีย
📍 กกพ. ได้บริหารจัดการบนพื้นฐานของการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยไม่กระทบต่อศักยภาพการให้บริการพลังงานของผู้ให้บริการหรือ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็น และยังยึดมั่นในการรักษาความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศเป็นสำคัญ

#กกพ
#สำนักงานกกพ

"กกพ.” เชิญชวนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศสมัครเป็น คพข. รุ่นที่ 4ฺโค้งสุดท้าย สรรหา คพข. สำนักงาน กกพ. เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบ...
24/08/2022

"กกพ.” เชิญชวนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศสมัครเป็น คพข. รุ่นที่ 4

โค้งสุดท้าย สรรหา คพข. สำนักงาน กกพ. เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมการรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ใช้พลังงานประเขต (คพข.) 13 เขตทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงานภาคประชาชน ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปิดรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) โดยจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้
เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการคุ้มครอง รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงานให้กับผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ

“ขณะนี้การสรรหา คพข. เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้พลังงานจิตอาสา
ทั่วประเทศ ได้เข้ามาสมัครรับการสรรหาเพื่อเป็น คพข. กันมากๆ เพื่อเข้ามาเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่ของท่าน นำไปสู่การเป็นกลไกรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการได้รับบริการ หรือผลกระทบอื่นใดก็ตามที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการพลังงานได้เป็นอย่างดี เพราะ กกพ. เชื่อว่าคนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาดีที่สุด และปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงได้เป็นอย่างดีโดยกลไก คพข. ผู้แทนผู้ใช้พลังงาน
ในพื้นที่ของท่านเอง” นายคมกฤช กล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข. ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และมีประชาชน
ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีกว่า 2,000 คน โดยมีผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาแล้วกว่า 400 คนทั่วประเทศ

นายคมกฤช กล่าวว่า นอกจากการจัดเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร คพข. แล้ว สำนักงาน กกพ. ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของ กกพ. ในการกำกับ ดูแลกิจการพลังงานของประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำ คพข.ชุดปัจจุบันในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ในการเป็นกลไกภาคประชาชนที่ทำหน้ารับเรื่องร้องเรียนการได้รับบริการทางด้านพลังงานแทน กกพ. ตลอดจนการมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นต่อ กกพ. เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ได้ให้อำนาจไว้

สำหรับกระบวนการสรรหา คพข. ในชุดที่ 4 เป็นการสรรหา คพข. ชุดใหม่ จำนวน 143 คนทั่วประเทศ โดยเป็นผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 117 คน และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 26 คนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข.ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้

ภายหลังปิดรับสมัคร สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th ในวันที่ 12 กันยายน 2565 และปิดประกาศ ณ ศาลากลางทุกจังหวัด และแจ้งหนังสือไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อ สำนักงาน กกพ.
จะดำเนินการสรรหาโดยใช้วิธีการจับสลากรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยมีผู้แทน

สักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจับสลาก ทั้งนี้ สามารถติดตามพิธีการจับสลากสรรหา คพข. ได้ทางการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และ page : สำนักงาน กกพ. ด้วย
📍 ชมภาพกิจกรรมเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข. ชุดที่ 4 (วาระปี 2565-2569) ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2565 https://drive.google.com/file/d/1BsqbYTEZLZsmZYST-oGHok0cwyA8Tlp0/view?usp=sharing

#สำนักงานกกพ
#กกพ

กกพ. รับมือสถานการณ์ก๊าซโลกป่วน เด้งรับคำสั่ง “บิ๊กตู่” ปรับวิธีการจัดหาก๊าซปั่นไฟเพื่อให้มีพอใช้ในราคาที่ไม่สร้างผลกระท...
17/08/2022

กกพ. รับมือสถานการณ์ก๊าซโลกป่วน เด้งรับคำสั่ง “บิ๊กตู่” ปรับวิธีการจัดหาก๊าซปั่นไฟเพื่อให้มีพอใช้ในราคาที่ไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในช่วงวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ก๊าซ LNG ในตลาดโลกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและพม่าลดลง ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ กกพ. กำกับดูแลการจัดหาก๊าซ LNG ให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว
กกพ. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารการจัดหาก๊าซฯ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ก๊าซ ข้อมูลสัญญาจัดหาก๊าซของ Shipper ทุกราย รวมถึงการศึกษาการใช้เชื้อเพลิงอื่นในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานในอนาคต และกำหนดแผนการจัดหาก๊าซ LNG ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงาน และการกำกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
จากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 4 ป. ได้แก่ ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ, ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน, ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส และ เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 จะสามารถช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพสำหรับตัวท่านเอง และยังจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

https://www.erc.or.th/th/event-news/2614

#กกพ
#สำนักงานกกพ

สำนักงาน กกพ. จัดการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  เ...
15/08/2022

สำนักงาน กกพ. จัดการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้จัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ณ ห้องแมนดารินแกรนด์บอลรูม โรงแรม แมนดาริน สามย่านกรุงเทพมหานคร โดยร่างกฎหมายที่สำนักงานได้ยกร่างขึ้นและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เห็นชอบในหลักการแล้วนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติ อนุญาต และการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อนำไปสู่การให้บริการแบบ One Stop Service ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเปิดช่องทางอำนวยความสะดวก ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขตที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทั้ง 13 เขต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง การยื่นขออนุญาตให้ทันสมัย รวดเร็วผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตัล Online ของสำนักงาน กกพ. อย่างต่อเนื่อง

การจัดงานของ สำนักงาน กกพ. นับเป็นโอกาสให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหากระเบียบและประกาศทั้ง 3 ฉบับได้มีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงาน กกพ. จะมีการทบทวนประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ ของการประกอบธุรกิจพลังงานในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะนำประโยชน์ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและภาคประชาชนต่อไป
www.erc.or.th

กกพ. สร้างสมดุล ผู้ใช้ไฟ & กฟผ. ปรับเพิ่มเอฟทีอีก 68.66 สตางค์ สะท้อนนำเข้า Spot LNGค่าเอฟที ในรอบเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565...
15/08/2022

กกพ. สร้างสมดุล ผู้ใช้ไฟ & กฟผ. ปรับเพิ่มเอฟทีอีก 68.66 สตางค์ สะท้อนนำเข้า Spot LNG
ค่าเอฟที ในรอบเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 ปรับเพิ่มค่าเอฟทีอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย

1. การคิดค่าเอฟทีช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97 สตางค์ต่อหน่วย ไม่รวมที่ กฟผ. รับภาระต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 83,010 ล้านบาท

2. การบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กกพ. ปรับเพิ่มค่าเอฟทีเพียง 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย
การขึ้นค่าเอฟทีในช่วงปี 2565-2566 นี้มีสาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลกสรุปได้ ดังนี้

(1) ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลง จากเดิมสามารถจ่ายก๊าซได้ 2,800 – 3,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) ลดลงเหลือราว 2,100 – 2,500 MMSCFD ทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาด แต่ในช่วงสงครามรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้ราคา Spot LNG มีราคาแพงและผันผวนในช่วงประมาณ 25-50 USD/MMBTU เทียบกับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีราคาประมาณ 6-7 USD/MMBTU ดังนั้นการทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้น้ำมันจะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(2) การผลิตก๊าซจากพม่าที่ไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการนำเข้า LNG มากกว่าที่ประมาณการไว้เดิม

(3) สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุนอันเนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อยในช่วงโควิด-19 ในปลายปี 2564 หลังจากที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิดทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาและการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG โดยเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2564 และต่อเนื่องตลอดปี 2565 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปในปี 2566

(4) สภาวะสงครามรัสเซีย - ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอเชีย
ความไม่แน่นอนของแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศและในพม่า รวมทั้งสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อต่อการเจรจาสัญญา LNG ทำให้ กกพ. ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เชื้อเพลิงสำรอง เช่น น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น ถ่านหิน พลังน้ำ และพลังงานทดแทน เพื่อรองรับ สถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากปลายปี 2565 และต่อเนื่องไปตลอดปี 2566 ตามแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงในสภาวะวิกฤตที่ได้เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไปแล้ว กกพ. จึงขอให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดการนำเข้า Spot LNG และเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงดังกล่า

ที่อยู่

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น19/20
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622073599

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กกพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กกพ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมกิจกรรมของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(5) รับชมแบบจำลองบ้านประหยัดพลังงาน และ Download แบบบ้านได้ฟรี

ในงาน Home Mega Show ณ อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2565

ณ ฮอลล์ 9-12 บูธ G43 (โซน DIY) ตั้งแต่เวลา 10.30-20.30 น.#กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สวัสดีปีใหม่ ร่ำรวย รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง แด่พี่น้องชาวไทยทุกท่านตลอดปี ๒๕๖๕ ครับ 🙏♥️
วันที่ 20 ธันวาคม สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด จัดพิธีส่งมอบงานตามความร่วมมือสำนักงาน กกพ. โดยมี นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เป็นตัวแทนสำนักงาน กกพ. เข้าร่วมในในพิธีครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกพ. และผู้สนใจสามารถเข้าใช้ระบบได้ เพื่อประโยชน์และสามารถตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบ Smart EIA Management (SEMs) ระหว่าง สผ. ธพ. สำนักงาน กกพ. กนอ. และ ปตท. ณ สำนักงาน กกพ.
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นประธานในพิธีและร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของสำนักงาน กกพ. เนื่องในโอกาส วันสถาปนาการก่อตั้งสำนักงาน กกพ. ครบรอบ 14 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564#สำนักงานกกพ
ไขข้อข้องใจ : ทำไมค่าเอฟที งวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 65 ถึงปรับเพิ่มขึ้น ?

#สำนักงานกกพ
(วันที่ 7 ธันวาคม 2564) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้การต้อนรับ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ และนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ในฐานะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกพ. ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ สำนักงาน กกพ.
สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center (ENC) รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

ตอนที่ 6 ERC ไขข้อข้องใจ “บ้านแบบไหน ติดโซลาร์ผลิตไฟแล้วคุ้ม”
ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”
▪️มาจับเข่าคุยกับ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กันครับ
5 ธันวาคม 2564 💛
วันคล้ายวันพระพรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ 🇹🇭

น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

#สำนักงานกกพ
กกพ. มีมติให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย

ขณะนี้สำนักงาน กกพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาค่าเอฟที งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 :: โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ที่ https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=20529

#สำนักงานกกพ
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 งานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ. ) และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในกิจการพลังงาน และเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยมี นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมลงนามในพิธี พร้อมด้วยพยานกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนาประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนาประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ภายหลังจากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะเร่งทำการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการกำกับ เพื่อให้การกำกับเป็นไปตามมาตรฐานสากลเหมาะสมกับกิจการในกำกับและเป็นไปภายใต้บรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภคในที่สุด” นายคมกฤช เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าว
พร้อมกับการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้กฎหมายการแข่งขันในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม”#สำนักงานกกพ
กกพ. เคาะ ปรับขึ้นค่าเอฟทีปี 2565 แบบขั้นบันได ทยอยเพิ่มค่าเอฟทีประจำงวด ม.ค. - เม.ย. 65 ที่ 16.71 สตางค์ รับภาวะราคาพลังงานขาขึ้น หลังตรึงค่าเอฟทีรับมือโควิด-19 นานกว่า 2 ปี ยืนยันยังมุ่งดูแลเสถียรภาพราคาพลังงาน หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

สำนักงาน กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาค่าเอฟที งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 :: โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ที่ https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=20529

#สำนักงานกกพ
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง
สอบถาม idline: weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ RachawinitschoolLibrary สำนักงานประปาสาขาพระโขนง กรมศุลกากร : The Customs Department Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology SEAMEO STEM-ED ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา Philippine Embassy in Thailand Alex Cigar & Whisky Bar สำนักงานเขตยานนาวา AofFee ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang