Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand

Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand Because great coffee doesn’t just happen

เปิดเหมือนปกติ

18/09/2020
สตูลเมืองวัฒนธรรมกาแฟประวัติการปลูกกาแฟในสตูลนั้น เริ่มหลังสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ พ.ศ.2452 ( Anglo-Siamese Tr...
17/09/2020

สตูลเมืองวัฒนธรรมกาแฟ

ประวัติการปลูกกาแฟในสตูลนั้น เริ่มหลังสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ พ.ศ.2452 ( Anglo-Siamese Treaty 1909 ) เมื่อสตูลแยกตัวออกจากไทรบุรีมาอยู่ในความปกครองของมณฑลเทศาภิบาลภูเก็ต ซึ่งมีพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ( คอ ซิม บี้ ) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตขณะนั้น

สมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง* ท่านมีนโยบาย “……ให้ราษฎรซึ่งตั้งบ้านเรือน มีที่นาทำมาหารับประทานอยู่แล้ว จะให้เรือนหนึ่งปลูกหมาก 100 ต้น มะพร้าว 50 ต้น กะบิเรียนเข้าแฟ 50 ต้น เพราะต้นไม้ 3 อย่างนี้ปลูกง่าย ไม่ต้องขุดร่องแลรดน้ำ ต้นหมาก ต้นเข้าแฟนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะให้นักโทษทำไว้ เมื่อราษฏรผู้ใดขอไปปลูกจะได้ให้ ไม่คิดเอาเงิน ต้นหมาก ต้นมะพร้าว 6 ปีจึงจะได้ผล เข้าแฟ 2 ปีจะได้ผล……”
(เอกสารจดหมายเหตุเรื่อง “พระยารัษฎามีความเห็นจัดการบ้านเมือง และให้พระยารัษฎาทำรายงานสินค้าเมืองตรัง เมืองปะเหลียน” วันที่ ๒๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ )(พ.ศ.๒๔๓๔-พ.ศ.๒๔๓๕)

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเริ่มส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างจริงจังในปี 2434 -2435 ที่จังหวัดตรัง ต่อมาในปี2443 ท่านได้ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตที่มีอำนาจปกครองเมืองภูเก็ต เมืองถลาง เมืองระนอง เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า เมืองกระบี่ เมืองตรัง และเมืองสตูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2452 เมืองต่างๆเหล่านั้นต่างขานรับนโยบายการปลูกพืชดังกล่าว

“…โดยเหตุนี้เจ้าคุณรัษฎานุประดิษฐ์ท่านจึงคิดให้ราษฎรปลูกผลอาสิน ต้นไม้ล้มลุกและยืนต้น เช่น ปลูกข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ มะละกอ มะพร้าว และเลี้ยงไก่ครัวเรือนละ 5 แม่ ให้ทางราชการของจังหวัดถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งของการปกครอง ถ้าจังหวัด อำเภอ ตำบลหมู่บ้านใดมีการละเมิดไม่สนใจแนะนำให้ราษฎรได้กระทำสวนครัวให้เต็มที่ดังได้กล่าวมาแล้ว. ก็จะถือว่าบรรดาหัวหน้าผู้ปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นละเมิดต่อหน้าที่อันพึงควรกระทำ……”
(ประวัติย่อ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ.ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ฉะเพาะที่เกี่ยวกับราชการทางจังหวัดสตูล โดย พระยาสมันตรัฐบุรินทร์)

อย่างไรก็ดี ยังไม่พบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการปลูกกาแฟในเอกสารของจังหวัดสตูล ยังไม่พบคำว่า”กาแฟ”หรือคำที่คล้ายกันเช่น “เข้าแฟ”แต่อย่างใด

จนถึงปี 2468สตูลถูกย้ายมาอยู่ใต้การปกครองของมณฑลนครศรีธรรมราชด้วยเหตุที่ถนนสายควนเนียง-สตูล**สร้างเสร็จแล้ว สตูลสามารถติดต่อกับหัวเมืองภาคใต้อื่นๆเช่นสงขลา พัทลุง ด้วยระบบคมนาคมทางบก

ในรายงานการตรวจราชการฉบับที่ 2/2471 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2471อันมีชื่อเสียงยิ่งของพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ที่ท่านได้ทำรายงานการตรวจราชการเพื่อเสนอต่อมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชได้มีการกล่าวถึงการปลูกกาแฟไว้ละเอียดพอสมควร

“………การเพาะปลูกต้องถือเอาพื้นแผ่นดินเป็นเกณฑ์ ถ้าผืนแผ่นดินชอบมะพร้าว กาแฟ พริกไทย และผลไม้อื่นที่ยืนต้น ในระวางให้ปลูกต้นไม้ล้มลุกเป็นโสหุ้ยใช้ไปพลางก่อน เช่น ถั่ว กล้วย มัน ส่วนพริกไทย กาแฟ เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายได้ผลเร็วกว่ายาง ข้าพเจ้าได้พยายามอธิบายและชักตัวอย่างกับวิธีทำสวนสมัยใหม่ให้ราษฎรฟัง อีกทั้งได้ชี้เขตภูมิซึ่งเหมาะกับพรรณไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นตำบลๆไป……ข้าพเจ้าได้พยายามอธิบายให้เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกมาตั้งแต่ พ.ศ.2470แล้ว………”
“……สวนกาแฟชนิดใหญ่ที่อำเภอมำบังได้มีราษฎรปลูกขึ้น ๑ สวน เป็นจำนวนกาแฟหลายหมื่นต้น สวนกาแฟชนิดเล็ก ๑ สวน เป็นจำนวนกาแฟหลายหมื่นต้นเหมือนกัน……”***

นายสุชิต นาคพันธุ์ อดีตปลัดอำเภอเมืองสตูล ได้ให้ข้อมูลในหนังสือประวัติและเรื่องน่ารู้ของพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2506 ว่า
“……พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ส่งเสริมให้ราษฎรทุกอำเภอปลูกกาแฟ พริกไทย จนปรากฏว่าในขณะนั้นราษฎรต่างพากันทำสวนกาแฟและพริกไทยกันเป็นจำนวนมาก จนเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ (ปีนัง)****
สำหรับกาแฟนั้นปรากฏสืบต่อกันมา ชาวสตูลนิยมปลูกกาแฟไว้กินตามบ้านโดยทั่วไป และชาวสตูลนับว่านิยมดื่มกาแฟเป็นประจำทุกครัวเรือน ใช้กาแฟเป็นสิ่งสำหรับรับแขก สังเกตได้ว่าพอแขกไปนั่งบ้านใดไม่ว่าจะในป่า หมู่บ้านห่างไกล เจ้าบ้านจะยกกาแฟดำชงทั้งกากอย่างเข้มข้นออกรับแขกทันที……”

วันที่ 16 และ 22 ธันวาคม 2477 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดสตูลได้แสดงปาฐกถาทางวิทยุกระจายเสียงเรื่อง “สภาพจังหวัดสตูล” ท่านระบุถึงอาชีพของชาวสตูลว่า
“……การอาชีพของพลเมืองจังหวัดนี้ ที่เป็นล่ำเป็นสันนั้นคือ :-
1.การทำนา ซึ่งเป็นนาดำทั้งสิ้น
2.ทำสวนมะพร้าว ซื้อขายกันเป็นผลในพื้นเมืองบ้าง ทำน้ำมันมะพร้าวบ้าง ส่วนมากทำมะพร้าวแห้งขายส่งต่างประเทศ
3.ทำสวนยางพารารับเบอร์ ยางนี้ทำเป็นแผ่นขายส่งต่างประเทศ
4.ทำสวนพริกไทย ขายส่งต่างประเทศ
5.ทำสวนกาแฟ
6.ทำสวนผลไม้ มีอาทิเช่นส้มจุก ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เงาะทุเรียน และผลไม้ชนิดต่างๆ……”

จะเห็นได้ว่า ในปี2477 การปลูกกาแฟได้รับความนิยมไม่น้อย เป็นอาชีพยอดนิยมอันดับที่ 5 ของชาวสตูลเลยทีเดียว น่าสังเกตที่ท่านไม่ระบุว่ากาแฟเป็นสินค้าส่งออก จึงอนุมานได้ว่ากาแฟที่ปลูกนั้นใช้บริโภคกันในท้องถิ่น

สอดคล้องกับเรื่องเล่าท้องถิ่นตามหมู่บ้านตำบลต่างๆทั่วทั้งจังหวัด มีครอบครัวจำนวนมากที่บรรพบุรุษเคยทำสวนกาแฟ บางแห่งยังมีต้นกาแฟเก่าแก่อายุนับร้อยปีเหลือไว้เป็นหลักฐาน เช่นต้นกาแฟเก่าแก่ที่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ที่บรรพบุรุษของนายคอลิด วาลีดงนำพันธุ์มาจากบ้านบูกิตยามู อำเภอควนโดนมาปลูก

การทำสวนกาแฟได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังอีกครั้งในสมัยที่นายวิเวก จันทโรจน์วงศ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล***** มีการเพาะพันธุ์กาแฟแจกแก่ชาวสวนที่ต้องการปลูกที่สถานีวิจัยการเกษตรที่บ้านกระดุ ตำบลควนขัน บนถนนวิเศษมยุรา (ถนนสายสตูล-เจ๊ะบิลัง) ในปี 2502 มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกกาแฟกันอย่างกว้างขวาง ถึงกับมีภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ของพรีเซนเตอร์กาแฟที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่งไปยังกระทรวงเกษตรและได้รับการอัดขยายเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกกาแฟไว้ที่ห้องโถงชั้นล่างของกระทรวงเกษตรขณะนั้น

สวนกาแฟสตูลเลิกไปในช่วงทศวรรษที่ 2510-2520 เพราะการมาถึงของกาแฟผงที่ให้ความสะดวกแก่พ่อค้าร้านโกปี้และครัวเรือนชาวสตูลที่ไม่ต้องคั่วและบดกาแฟเอง ความสะดวกนี้ทำให้ชาวสวนกาแฟขายกาแฟไม่ได้ราคา เมื่อรายได้จากสวนกาแฟไม่คุ้มทุน สวนกาแฟจึงค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสวนยางทีละเจ้าสองเจ้าจนหมด จนแทบไม่เหลือต้นกาแฟดั้งเดิมในที่อื่นๆยกเว้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลงและตำบลควนโดนอำเภอควนโดน เพียงสองสามแห่งเท่านั้นที่ยังคงมีต้นกาแฟเก่าแก่หลงเหลืออยู่

———————————
*พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ( คอ ซิม บี้ ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังตั้งแต่ พ.ศ.2433 ถึง พ.ศ.2443 จึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
**คือทางหลวงหมายเลข406ถนนยนตรการกำธร
***สวนกาแฟชนิดใหญ่ สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงพันธุ์โรบัสต้าที่มีเมล็ดกาแฟรูปร่างกลมมีขนาดใหญ่กว่า และสวนกาแฟชนิดเล็กน่าจะหมายถึงพันธุ์อารบิก้าที่มีเมล็ดกาแฟรูปร่างเรียวเล็กกว่า น่าสังเกตที่มีการปลูกกาแฟทั้งสองสายพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเดียวกันที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลใกล้เคียงกัน คืออำเภอเมืองสตูล ( ชื่อเดิมของอำเภอเมืองสตูลคืออำเภอมำบัง )
****พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2459 ถึง 2475
****นายวิเวก จันทโรจน์วงศ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2501 ถึง 27 ตุลาคม 2506 ท่านผู้นี้เคยมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 19 ตุลาคม 2489 ถึง 14 มีนาคม 2490

Credit ผชช. ธัชชาวินทร์

ควายดำทำเกษตร
14/09/2020

ควายดำทำเกษตร

หลังจากเมื่อซักพักโพสเรื่องราคาโกโก้ไป ตกใจที่คนกดไลค์เยอะมาก น่าจะเป็นเพราะตอนนี้กระแสโกโก้กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรหลายๆคน ว่าจะลงทุนปลูกดีไหม

มีมิตรสหายควายดำท่านนึงที่ปลูกโกโก้เป็นจริงเป็นจังระดับเกิน 4,000 ต้นได้โทรมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์โกโก้ของประเทศไทยนะตอนนี้ เลยเอามาสรุปเล่าให้ลูกเพจอ่าน ก่อนตัดสินใจว่าจะปลูกดีไหม

1.โกโก้ในประเทศไทยมีการปลูกมานานแล้ว โดยมีทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร คิดค้นทำพันธุ์ขายเป็นที่แรกๆของประเทศ ราคาต้นกล้า ณ วันนี้อยู่ต้นละ 12 บาท

2.ปัจจุบันโรงงานแปรรูปโกโก้ในประเทศไทยที่ทำในเชิงอุตสาหกรรมยังไม่มี (เท่าที่ทราบข้อมูล) คนขายพันธุ์มักอ้างว่าพวกเครื่องดื่มผงมาซื้อไปทำ แต่ความจริงคือเค้าไม่ได้ใช้โกโก้แบบนี้ไปทำ จะใช้อีกชนิดนึง

3.ส่วนใหญ่การมาส่งเสริมปลูกโกโก้จะมาในรูปแบบพันธสัญญา เช่น ซื้อต้นพันธุ์แล้วจะมารับซื้อคืนกิโลละกี่บาทว่ากันไป

4.การรับซื้อจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบสหกรณ์ โดยทางสหกรณ์จะเป็นผู้รับซื้อ นำมาหมัก ตาก บด แล้วบรรจุเพื่อขายส่งออก (ข้อมูลนี้ตรงกับที่ทาง พี่ตู่ ชลธี นุ่มหนู ผอ.ศวพ.6 เคยคุยให้ฟัง) ซึ่งปัจจุบันหลายๆสหกรณ์ก็ได้เลิกกรับซื้อไปเพราะมีปัญหาเรื่องการหมัก

5.โกโก้เป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะ มีโรคและแมลงรบกวนไม่ต่างจากพืชอื่นๆ เช่น หนอนกินใบ หนอนเจาะต้น การที่มีคนจะมาให้ปลูกแล้วจะไม่ให้ใช้สารเคมีจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

6.ปัจจุบันราคาตลาดโลกอยู่ประมาณกิโลละ 5-6 บาท แต่ตอนนี้มีคนมาส่งเสริมแล้วบอกจะรับซื้อในราคากิโลละ 14-30 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดมาก

7.จากข้อที่ 6 หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วทำไมเค้ารับซื้อราคาแพงกว่าตลาด เพราะเค้าไม่ได้เอาไปแปรรูปขายแต่เอาเมล็ดไปเพาะต้นกล้าขาย โกโก้ลูกนึงเพาะได้ 30-50 ต้น

8.เนื่องจากโกโก้เป็นพืชที่เพาะได้ง่ายมาก คนจึงซื้อในราคาแพงแล้วเอาไปเพาะขายเป็นต้นกล้า ซื้อเป็นกิโลแต่ขายเป็นต้นกล้า

9.โกโก้ 10 กิโลกรัมเมื่อผ่านกระการหมัก ตาก จะได้เป็นเมล็ดโกโก้ ประมาณ 1 กิโลกรัม

10.ประเทศในอาเซียนที่ปลูกโกโก้เยอะมากคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม

11.โกโก้เป็นพืชที่ต้องมีพืชพรางแสงช่วงเล็กๆ จึงเหมาะกับการแซมตามร่องป่ายาง ตามสวน มากกว่าปลูกกลางแจ้ง แต่ข้อดีคือเป็นพืชที่มีอายุยืนแต่ปลูก 8-10 ปีก็ออกไม่เท่าไหร่

จากที่คุยกันสอบถามจากคนที่ปลูกจริง ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ ส่วนตัวหาข้อมูลจากคนปลูกจริงจังไม่ได้ซักที เพิ่งได้คุยกับคนที่เค้าปลูก

โพสนี้ก็เขียนเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกเพจที่สนใจกำลังอยากจะลงทุนปลูกโกโก้ดีไหม ไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือไปขัดขวางเรื่องทำมาหากินของใคร

เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่พอรู้แล้วเอามาแชร์ให้อ่านกัน ส่วนใครจะอยากปลูกหรือไม่อยากปลูก อันนี้แล้วแค่วิจารณญานของแต่ละคน ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

น่าจะประมาณนี้สำหรับเรื่องโกโก้

ด้วยรักจากควายดำทำเกษตร เพจเกษตรอันดับหนึ่งของจักรวาล

ตัวไปไม่ได้แต่ก็ประมูลออนไลน์ได้นะครับ นอกจากงาน anuga thaifex ที่จะจัดอีก 2 สัปดาห์ ยังมี>>>Singapore Coffee Associatio...
14/09/2020

ตัวไปไม่ได้แต่ก็ประมูลออนไลน์ได้นะครับ นอกจากงาน anuga thaifex ที่จะจัดอีก 2 สัปดาห์ ยังมี
>>>Singapore Coffee Association to Host Inaugural Online Microlot Auction
ไปส่องก่อนได้ rank 85-88 ของดีใกล้ๆตัวครับใครไม่เคยลองประมูลงานนี้สนุกครับ ผู่จัดคนเดียวกับงานประมูลไวน์ชื่อดังงานนี้ไม่ lobby ไม่โกงครับ

ดูlots ที่ https://online.flippingbook.com/view/580741/

ชาใบกาแฟ!!>> หลายคนคงเคยเจอและหลายคนคงงงว่ามันทานได้จริงเหรอ คำตอบคือ จริง!! มีงานวิจัยหลายงานที่เริ่มพัฒนาเครื่องดื่มจา...
09/09/2020

ชาใบกาแฟ!!

>> หลายคนคงเคยเจอและหลายคนคงงงว่ามันทานได้จริงเหรอ คำตอบคือ จริง!! มีงานวิจัยหลายงานที่เริ่มพัฒนาเครื่องดื่มจากใบกาแฟและตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกาแฟที่ทำแปลงอินทรีย์ แต่ไม่ใช่ใบนะครับ ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตาม link
👉 https://perfectdailygrind.com/2020/09/what-is-coffee-leaf-tea/

จ.น่าน บูม 'กาแฟ’ สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม | RYT9https://www.ryt9.com/s/prg/3156906
08/09/2020
จ.น่าน บูม 'กาแฟ’ สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

จ.น่าน บูม 'กาแฟ’ สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม | RYT9
https://www.ryt9.com/s/prg/3156906

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในช่วง 5 ปีที่....

https://aggiechannel.blogspot.com/2020/09/2563-2563.html?m=1
04/09/2020
การขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการผลิตกาแฟพรีเมี่ยม ปี 2563 กันยายน 2563

https://aggiechannel.blogspot.com/2020/09/2563-2563.html?m=1

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทเกษตร 4.0 ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรแปรรูป โดยกรมวิชาการเกษตรม.....

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailand-agriculture&month=04-09-2020&group=1&gblog=263
04/09/2020
Bloggang.com : : สมาชิกหมายเลข 3402302 - "กรมวิชาการเกษตร"เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ-พัฒนาการผลิตกาแฟพรีเมี่ยม

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailand-agriculture&month=04-09-2020&group=1&gblog=263

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทเกษตร 4.0 ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรแปรรูป โดยกรมวิชาการเกษตรม.....

การขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการผลิตกาแฟพรีเมี่ยม ปี 2563https://www.dailyboomm.com/03/09/2020/16816/
03/09/2020
การขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการผลิตกาแฟพรีเมี่ยม ปี 2563 -

การขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการผลิตกาแฟพรีเมี่ยม ปี 2563
https://www.dailyboomm.com/03/09/2020/16816/

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อ....

03/09/2020

Live งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการกาแฟพรีเมี่ยม เสวนาเกษตรกร 9 จังหวัด

ก้าวเกษตร
01/09/2020

ก้าวเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ Marketing and Branding การผลิตกาแฟพรีเมียมแก่เกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยมระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร โดยมีนายโกเมศ สัตยาวุธ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 นี้กันยายนการอบรมได้มีการบรรยายพิเศษและแบ่งกิจกรรมกลุ่มการสร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์กาแฟอัตลักษณ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์กาแฟอัตลักษณ์

Introducing newbie Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดเลย> ไร่กาแฟห้วยลาด> กาแฟอะราบิกาพรีเ...
19/08/2020

Introducing newbie Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดเลย
> ไร่กาแฟห้วยลาด
> กาแฟอะราบิกาพรีเมี่ยม

Motto : Local gift from our own farm
(#ลองเลย "ของฝากจากบ้าน วัตถุดิบจากสวน")

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

ขอเชิญแลกเปลี่ยนทดสอบกาแฟพรีเมี่ยมณ ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตรระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2563 (8.30 - 12.30น.)#thaipre...
18/08/2020

ขอเชิญแลกเปลี่ยนทดสอบกาแฟพรีเมี่ยม
ณ ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2563 (8.30 - 12.30น.)
#thaipremiumcoffee #tpc

ขอเชิญพบเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยมณ ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตรระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563#thaipremiumcoffee #tpc
18/08/2020

ขอเชิญพบเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม
ณ ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563
#thaipremiumcoffee #tpc

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดสตูล> ไร่กาแฟโตนปาหนัน> กาแฟโรบัสต้าพรีเมี่ย...
18/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดสตูล
> ไร่กาแฟโตนปาหนัน
> กาแฟโรบัสต้าพรีเมี่ยม

Motto : New gens, new coffee way

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่ 6 จังหวัด + 1 newbiesแล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม...
17/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่ 6 จังหวัด + 1 newbies
แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดเชียงราย> ไร่กาแฟ sirinya> กาแฟอะราบิก้าพรีเ...
17/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดเชียงราย
> ไร่กาแฟ sirinya
> กาแฟอะราบิก้าพรีเมี่ยม

Motto : Life and origin

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดตาก> ไร่กาแฟ Muser Coffee> กาแฟอะราบิก้าพรีเ...
15/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดตาก
> ไร่กาแฟ Muser Coffee
> กาแฟอะราบิก้าพรีเมี่ยม

Motto : Bring a good taste, create a goodwill

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่> ไร่กาแฟ lazy man> กาแฟอะราบิก้าพร...
13/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
> ไร่กาแฟ lazy man
> กาแฟอะราบิก้าพรีเมี่ยม

Motto : slow down to the earth

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดตาก> ไร่กาแฟ we wish> กาแฟโรบัสต้าพรีเมี่ยม ...
13/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดตาก
> ไร่กาแฟ we wish
> กาแฟโรบัสต้าพรีเมี่ยม

Motto : รสชาติของชีวิต (flavor of life)

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

น่าจะถึงเวลาเปลี่ยนการเสียบยอด-ขยายกล้ากาแฟแล้วครับ วันนี้ได้มีโอกาสอ่านผลการทดสอบการเสียบยอดต้นกล้าที่ทำร่วมกับ WCR ในส...
12/08/2020

น่าจะถึงเวลาเปลี่ยนการเสียบยอด-ขยายกล้ากาแฟแล้วครับ วันนี้ได้มีโอกาสอ่านผลการทดสอบการเสียบยอดต้นกล้าที่ทำร่วมกับ WCR ในสายพันธุ์ Kona ตั้งแต่ปี 2010 ขอสรุปคร่าวๆ
1. ผลขอตันพันธุ์เสียบยอด (graft) ในพันธุ์ต่างๆมีผลชัดเจนมาก
2. กรอบเหลือง Kona ที่ไม่เสียบยอดไม่โตเลยและอ่อนแอมาก
3. กรอบม่วง Kona เสียบยอดบน Purpurascens (ต้นตอปรับปรุงจาก WCR) ให้ดูดซึมต่ำ
4. เปรียบเทียบต้นตอเสียบบน liberica, robusta, arabica sillons โตดีทีเดียวครับ (หรือก็คือพันธุ์พ่อแม่ทั้งนั้น)

>> น่าจะถึงเวลาที่เราต้องกลับไปหาพ่อแม่เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ตัวเราครับ

สุขสันต์วันแม่ทุกคนครับ

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่ 6 จังหวัด แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยมวันที่ 1-2 ...
12/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่ 6 จังหวัด
แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Kruve ไม่เคยทำให้เราผิดหวังหลังจากเริ่มเป็น partner และ comment ไป products ออกมาทันที>> viva le canadian
12/08/2020

Kruve ไม่เคยทำให้เราผิดหวังหลังจากเริ่มเป็น partner และ comment ไป products ออกมาทันที
>> viva le canadian

BREWLER. Included with every Sifter and available separately. No more guessing grind size or references to sea salt. Link in bio. #brewler #kruvesifter #kruve #specialtycoffee

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดชุมพร> ไร่กาแฟสุภัทรา> กาแฟโรบัสต้าพรีเมี่ยม...
12/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดชุมพร
> ไร่กาแฟสุภัทรา
> กาแฟโรบัสต้าพรีเมี่ยม

Motto : อย่าพูดว่าหมดหวัง
ถ้ายังไม่ได้พยายาม (don’t renounce if you never try)

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

Introducing Premium Coffee Farmer(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)> พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์> ไร่กาแฟจ่านรินทร์> กาแฟอะราบิก้าพ...
11/08/2020

Introducing Premium Coffee Farmer
(แนะนำเกษตรกรกาแฟพรีเมี่ยม)
> พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
> ไร่กาแฟจ่านรินทร์
> กาแฟอะราบิก้าพรีเมี่ยม

Motto : การส่งต่อความรู้ของกาแฟสานความสัมพันธ์ให้ยืนยาว (Great Knowledge Sharing with A Nice Taste Coffee ☕️to the Best Relationship)

แล้วพบกันที่ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม
วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : ตึกแปดชั้น กวป. กรมวิชาการเกษตร
#thaicoffeepremium #tpc
#ccqthailand

สำหรับท่านที่สนใจ้เข้าร่วมงานท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://forms.gle/x2BAVGLjUWomdDPD9หรือลงทะเบียนผ่านQR-...
10/08/2020

สำหรับท่านที่สนใจ้เข้าร่วมงาน
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/x2BAVGLjUWomdDPD9

หรือลงทะเบียนผ่านQR-CODE ด้านล่างนี้ค่ะ

Banana production publication#Thaibananaflour#AFACI-APPT(Thailand)- Afaci Secretariat - Certified Coffee Quality laborat...
10/08/2020

Banana production publication
#Thaibananaflour
#AFACI-APPT(Thailand)
- Afaci Secretariat
- Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand

Cooperation between WCR (Tim on Right) and CCQThailand  will lift up thai coffee society for good
07/08/2020

Cooperation between WCR (Tim on Right) and CCQThailand will lift up thai coffee society for good

05/08/2020
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าสนับสนุน เกษตรกรยะลาปลูกกาแฟ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

Coffee Luciferin การทดสอบสารเรืองแสงในกล้ากาแฟที่เปลี่ยนจาก caffeic acid ในต้นกาแฟเป็น luciferin ย้ำชัดว่ากาแฟมีการป้องก...
05/08/2020

Coffee Luciferin
การทดสอบสารเรืองแสงในกล้ากาแฟที่เปลี่ยนจาก caffeic acid ในต้นกาแฟเป็น luciferin ย้ำชัดว่ากาแฟมีการป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและโรค นอกจากนี้แสดงให้เห็นปริมาณ caffeic acid ในกาแฟที่มีปริมาณมากที่นักเภสัชฯ กำลังวิจัยเพื่อพัฒนายาแห่งอนาคต

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”รอ GI ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นครับ
05/08/2020

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
รอ GI ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นครับ

จาก 5ปีที่แล้วที่เราเริ่มส่งต่อพี่น้องชาว 3 จังหวัด 5 ล้านกล้าสร้างอาชีพได้จริงครับ>> กาแฟต้นไม้ของพ่อ
04/08/2020

จาก 5ปีที่แล้วที่เราเริ่มส่งต่อพี่น้องชาว 3 จังหวัด 5 ล้านกล้าสร้างอาชีพได้จริงครับ
>> กาแฟต้นไม้ของพ่อ

✨ #กาแฟพันธุ์โรบัสต้าพืชเศรษฐกิจดั้งเดิม ความหวังรายได้เสริมพี่น้องชายแดนใต้ #ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้
💢ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และเทศบาลนครยะลา เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เพิ่มรายได้จากการทำสวนยางพาราและพืชผลหลักชนิดอื่นๆ
พื้นที่ราบริมเชิงเขากว่า 100 ไร่ของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่ทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้า พันธุ์ชุมพร 2 อายุประมาณ 2 ปี กำลังเขียวขจีงดงามจากต้นและเมล็ดกาแฟพันธุ์แท้ ซึ่งครั้งหนึ่งเกษตรกรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักของครอบครัวมากว่า 60 ปี
👩‍🌾คุณศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อาราบิก้าหรือพันธุ์โรบัสต้า เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงอากาศเย็น ซึ่งกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชื่นชอบ และยังมีกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ที่เหมาะสำหรับการปลูกในภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบ แต่เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาจากการที่ราคายางพารามีราคาสูงมาก ทำให้เกษตรกรทำการโค่นพืชสวนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟ เงาะ ลองกอง หรือแม้แต่ทุเรียน เพื่อที่จะปลูกยางพารา ทำให้พืชพันธุ์ชนิดต่างๆหายไปจากพื้นที่สวนของเกษตรกร เหลือเพียงยางพาราเป็นพืชเชิงเดี่ยว แต่เมื่อราคายางพาราลดลงอย่างน่าใจหาย จึงทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงเป็นเงาตามไปด้วย
💯✨จากการประสานงานระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เทศบาลนครยะลา และศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ในช่วงปลายปี 2560 ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จึงเกิดโครงการที่จะจัดสรรกาแฟพันธุ์ดี แจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกกว่าสองแสนต้น ซึ่งนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันราคากาแฟกำลังดี เพราะผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่อย่างประเทศบราซิลได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส โควิด 19 ไม่สามารถส่งกาแฟออกขายได้ โดยผลกาแฟสดนั้นปัจจุบันที่เรียกว่าผลเชอรี่จะมีราคากว่ากิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง
🤔💯สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการต้นพันธุ์กาแฟไปปลูกก็สามารถติดต่อไปได้ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ☎️ โทร.073 206 121 ✨👩‍🌾โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลากล่าวทิ้งท้ายว่า พื้นที่ที่จะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านั้น สามารถปลูกในที่ราบได้ทุกพื้นที่ เพียงแค่ขอให้มีการจัดการน้ำที่ดี และมีแสงแดดเพียงพอ ดังนั้นกาแฟจึงไม่ควรปลูกเสริมในสวนที่มีแสงแดดน้อยเช่นสวนยางพาราหรือสวนที่มีไม้ผลขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุม
✨💢นับว่ากาแฟพันธุ์โรบัสต้าคือพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมที่จะกลับมาเป็นความหวังในการสร้างรายได้เสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป
🎀😊เกชา โสภาวะนัส ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ NBT ยะลา รายงาน

ที่อยู่

Department Of Agriculture, 50 Paholyothin Road, Latyao, Chatuchak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6629405468

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะ 😊