กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันพุธที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๔๐๐ พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น. รอง ผบ.ทสส. (๓) ลงนามในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรง...
06/06/2024

เมื่อวันพุธที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๔๐๐ พล.ร.อ. ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น. รอง ผบ.ทสส. (๓) ลงนามในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลาของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT KINGAIR 350i หมายเลข ๙๓๓๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระหว่าง บก.ทท. กับ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๐๘๐๐-๑๑๓๐ กพบ.ผท.ทหาร นำโดย พ.อ.จิรวัฒน์   แม้นศรีสม ผอ.กพบ.ผท.ทหาร ดำเนินการฉีควัคซีนป้องกันโรค...
06/06/2024

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๐๘๐๐-๑๑๓๐ กพบ.ผท.ทหาร นำโดย พ.อ.จิรวัฒน์ แม้นศรีสม ผอ.กพบ.ผท.ทหาร ดำเนินการฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์ ให้กับกำลังพล ครอบครัว รร.แผนที่ ผท.ทหาร และ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ลานอเนกประสงค์ รร.แผนที่ ฯ ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๐๐ กพบ.ผท.ทหาร จัดชุด จนท.พยาบาล เคลื่อนที่ ลงพื้นที่สำรวจ โดยรอบบริเวณ ผท.ทหาร (พื้นที่ลา...
06/06/2024

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๐๐ กพบ.ผท.ทหาร จัดชุด จนท.พยาบาล เคลื่อนที่ ลงพื้นที่สำรวจ โดยรอบบริเวณ ผท.ทหาร (พื้นที่ลาดพร้าว) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ กพบ.ผท.ทหาร ภายในเดือน ก.ค. ๖๗ พร้อมทั้งให้การบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ให้ข้อมูลความรู้ และตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตามนโยบายให้ กพบ.ผท.ทหาร ดูแลประชาชน ของท่าน พล.ท. ชาคร บุญภักดี จก.ผท.ทหาร ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่  ๕ มิ.ย. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทา...
06/06/2024

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร อบรมอาวุธศึกษาและประกอบอาวุธ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ พลตรี เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูต...
06/06/2024

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ พลตรี เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นายทหารประทวนสายวิทยาการแผนที่ระดับสูง รุ่นที่ ๑ ณ สโมสรนายทหาร รร.แผนที่ทหาร ผท.ทหาร โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชกรมแผนที่ทหารเข้าร่วมพิธีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (ฺBRP) แล...
04/06/2024

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (ฺBRP) และ หลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลกในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIB (BM-BM/335) ฝั่งมาเลเซีย ระยะทาง ๐.๓ กม. อ.สุไหงโกลก จว.น.ธ.

วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๔๒ บ.ห...
04/06/2024

วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๔๒ บ.หนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จว.ส.ก. โดยกวิธีการรังวัดสัญญาณ ดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส (GPS) แบบจลน์(Real time Kinematics) เพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของที่ตั้งหลักเขตแดน

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๗ บริเวณ...
04/06/2024

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๗ บริเวณพิกัด 47Q PB 502763 บ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ทำความสะอาดหลักเขตแดนและหมายพยาน

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๗ บริเวณ...
04/06/2024

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๗ บริเวณพิกัด 47Q PB 502763 บ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยการตรวจค้นวัตถุระเบิดบริเวณรอบหลักเขตแดน พร้อมทั้งตรวจสอบค่าพิกัดหลักเขตแดน และตรวจสอบที่ตั้งหมายพยาน บริเวณพื้นที่ดังกล่าว

วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพที่ตั้ง และค่าพิกัดหลักเขตแ...
04/06/2024

วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพที่ตั้ง และค่าพิกัดหลักเขตแดนที่ ๔๒ ตามความเห็นฝ่ายกัมพูชา บริเวณ บ.หนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จว.ส.ก. โดยวิธีการรังวัดสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส(GPS) แบบจลน์(Real Time Kinematics) เพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของหลักเขตแดนที่ ๔๒ ตามความเห็นของฝ่ายกัมพูชา

ทรงพระเจริญ
01/06/2024

ทรงพระเจริญ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ พล.ท.ชาคร บุญภักดี จก.ผท.ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
28/05/2024

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ พล.ท.ชาคร บุญภักดี จก.ผท.ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ และ ผท.ทหาร จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พล.ต. เอื้อมเกียรติ เจริญสม รอง จก.ผท.ทหาร เป็นประธาน

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ เพื่อทำการออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ...
28/05/2024

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ เพื่อทำการออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ศึกษาภาควิชาการ และช่วยกันทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กำกับดูแลโดย สิบเวรฯ ประจำวัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุดโครงข่าย GPS ห...
28/05/2024

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุดโครงข่าย GPS หมายเลข GPS ๐๒-๔๑ บ.เขาลูกช้าง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จว.ส.ก. และรังวัดค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของหมุดโครงข่าย GPS

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทาน...
28/05/2024

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในท่าซ้ายหันในเวลาวิ่ง ขวาหันในเวลาวิ่ง กลับหลังหันในเวลาวิ่ง และเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจแบะจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๓ โดยการ...
28/05/2024

เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจแบะจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๓ โดยการทาสีหลักเขตแดนและหมายพยาน บริเวณพิกัด 47Q PB 471842 บ้านพิทักษ์ไทย อ.เทิง จว.ช.ร.

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (ฺBRP) แล...
27/05/2024

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (ฺBRP) และ หลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลกในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIB (BM-BM/335) ฝั่งมาเลเซีย ระยะทาง ๐.๔ กม. อ.สุไหงโกลก จว.น.ธ.

ห้วงวันที่ ๒๓-๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการสำรวจและ...
27/05/2024

ห้วงวันที่ ๒๓-๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการสำรวจและเก็บรายละเอียดข้อมูลหมู่บ้านชายแดนและฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคง( ฐานอรุโณทัย และฐานกิ่วผาวอก) พร้อมทั้งถ่ายภาพมุมสูง ๓๖๐ องศา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ( Drone ) อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบแนวการเก็บกู้วัตถุระเบิด พื้นที...
27/05/2024

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบแนวการเก็บกู้วัตถุระเบิด พื้นที่ ๔ SHA55-01AD บริเวณหลักเขตแดนชั่วคราวที่ ๔๐ บ.เขาลูกช้าง ต.ตาพระยา จว.ส.ก.

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทาน...
27/05/2024

วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร และทำภารกิจส่วนตัว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๓ บริเวณ...
27/05/2024

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๓ บริเวณพิกัด 47Q PB 471842 บ้านพิทักษ์ไทย อ.เทิง จว.ช.ร. โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ทำความสะอาดหลักเขตแดนและหมายพยาน

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (ฺBRP) หล...
24/05/2024

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (ฺBRP) หลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลกในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIB (BM-BM/335) ฝั่งมาเลเซีย ระยะทาง ๐.๓ กม. อ.สุไหงโกลก จว.น.ธ.

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุดโครงข่าย GPS ห...
24/05/2024

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุดโครงข่าย GPS หมายถึง GPS ๐๒-๓๗ บ.เนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จว.ส.ก. และรังวัดค่าพิกัดด้วยสัญญาดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของหมุดโครงข่าย GPS

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ เพื่อทำความสะอาด รับประทานอาคาร ศึกษา...
24/05/2024

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ เพื่อทำความสะอาด รับประทานอาคาร ศึกษาภาควิชาการ การอบรมประจำสัปดาห์เรื่อง การรักษาการณ์และการออกกำลังกาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทาน...
24/05/2024

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองอำนวยการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในท่าเดินจากการซอยเท้า ซอยเท้าจากการเดิน และเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - ลาว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หลักเขตแดนพิเศษ (หลักเขตแ...
24/05/2024

เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - ลาว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หลักเขตแดนพิเศษ (หลักเขตแดนที่ ๓-๑๘) อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. เพื่อเตรียมการสำหรับการส่ง-มอบ จากกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ดูแลต่อไป

ห้วงวันที่ ๑๗-๒๓ พ.ค. ๖๗ ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจบำรุงรักษาและรังวัดตรวจสอบค่าพิกัดภูมิศาสตร์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดิ...
24/05/2024

ห้วงวันที่ ๑๗-๒๓ พ.ค. ๖๗ ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจบำรุงรักษาและรังวัดตรวจสอบค่าพิกัดภูมิศาสตร์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศสนับสนุน บริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย (บวท) ได้ทำการรังวัดตรวจสอบ ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ฯ ณ สนามบินสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนในวิสาขบูชา ณ บริเวณศาลาการเปรียญแล...
23/05/2024

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนในวิสาขบูชา ณ บริเวณศาลาการเปรียญและพระอุโบสถ วัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กทม. การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (BRP) และ...
23/05/2024

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (BRP) และหลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลก ในพื้นที่ความดร่งด่วน VIIIB (BM-BM/335 ) ฝั่งมาเลเซีย ระยะทาง ๐.๔ กม. อ.สุไหงโลก จว.น.ธ.

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการสำรวจและเก็บรายล...
23/05/2024

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการสำรวจและเก็บรายละเอียดข้อมูลหมู่บ้านชายแดนและฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคง (จุดตรวจบ้านรินหลวงและ บก.ควบคุม ฐานบ้านห้วยเป้า) พร้อมทั้งถ่ายภาพมุมสูง ๓๖๐ องศา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

ที่อยู่

ถนนลาดพร้าว
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด