กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ พ.อ. จีระศักดิ์  บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย เป็นผู้แทน ผท.ทหาร ร่วมประชุมเตรีย...
15/05/2024

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ พ.อ. จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย เป็นผู้แทน ผท.ทหาร ร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๔ เพื่อกำหนดประเด็นที่จะนำเข้าหารือกับฝ่ายมาเลเซีย โดยมีนายธีรภัทร จุนทการ ผอ.กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงาน สมช. เป็นประธานการประชุม ณ สน.ปทม.ศปก.ทภ.๔ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดวิทยากรเข้าทำการอบรมแ...
15/05/2024

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดวิทยากรเข้าทำการอบรมและแนะนำการใช้ผลผลิตที่ได้จากการสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นที่ชายแดนของ จว.ช.ม. แก่ ศรภ. โดยมี ผอ.สปข.ศรภ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ศรภ. กอง ๙ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ก.ท.

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓๒ ...
15/05/2024

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓๒ บ.ร่มไทร ต.ทัพเด็จ อ.ตาพระยา จว.ส.ก. และวัดค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของหลักเขตแดน

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ พันเอก สุนทร ร่มสายหยุด รอง ผบ.รร.แผนที่ ผท.ทหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุง...
15/05/2024

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ พันเอก สุนทร ร่มสายหยุด รอง ผบ.รร.แผนที่ ผท.ทหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใหบริการเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ ข้าราชการ รร.แผนที่ ผท.ทหาร และ นนส.ผท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ณ ห้องสมุด รร.แผนที่ ผท.ทหาร

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ เพื่อออกกำลังกาย ทำความสะอาด รับประทาน...
15/05/2024

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๗ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ดำเนินการรวมแถว นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ เพื่อออกกำลังกาย ทำความสะอาด รับประทานอาหาร ตรวจปัสสาวะ โดยเจ้าหน้าที่ กพบ.ผท.ทหาร และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า กำกับดูแลโดยครูฝึกทุกนาย

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (BRP) แล...
13/05/2024

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (BRP) และหลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลกในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIB (BM-BM/335) ฝั่งมาเลเซีย ระยะทาง ๐.๓ กม. อ.สุไหงโกลก จว.น.ธ.

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเส้นทางตามบันทึกวาจา บริเวณหลักเ...
13/05/2024

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเส้นทางตามบันทึกวาจา บริเวณหลักเขตแดนที่ ๓๑ บ้านสะแง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จว.ส.ก.

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓๑ บ...
13/05/2024

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓๑ บ้านสะแง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จว.ส.ก. โดยวิธีการรังวัดสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส (GPS) แบบจลน์ (Real time kinematics) เพื่อตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของที่ตั้งหลักเขตแดน

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการจัดทำบันทึก การปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม แล...
13/05/2024

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการจัดทำบันทึก การปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม และวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น.

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดน ในพื้นที่ตอนท...
13/05/2024

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดน ในพื้นที่ตอนที่ ๒ โดยดำเนินการตรวจภูมิประเทศและสภาพเส้นทางเข้าสู่หลักเขตแดนที่ ๒-๑๖ บริเวณบ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย.

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย  ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ...
09/05/2024

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลก ในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIC (CT-CT/446) ฝั่งไทย ระยะทาง ๐.๓ กม. อ.สุไหงโกลก จว.น.ธ.

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๙ บ้...
09/05/2024

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๙ บ้านทับทิมสยาม ๐๓ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จว.ส.ก. โดยวิธีการรังวัดสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจีพีเอส (GPS) แบบจลน์ (Real Time Kinematics) เพื่อตรวจสอบค่าความเคลื่อนของที่ตั้งหลักเขตแดน

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคารอนดกประสงค์ รร.แผนที่ ผท.ทหาร (ถ.ราชดำเนินนอก) กพบ.ผท.ทหาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินกา...
09/05/2024

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคารอนดกประสงค์ รร.แผนที่ ผท.ทหาร (ถ.ราชดำเนินนอก) กพบ.ผท.ทหาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคลมแดด สารเสพติด สุขอนามัยส่วนบุคคล สุขาภิบาลในสนาม และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕๐ นาย

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์(LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ดำเนินการสำรวจจุด...
09/05/2024

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์(LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ ดำเนินการสำรวจจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) บริเวณรอบพื้นที่ท่าอากาศยานนนาชาติอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ฯ พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่บัญชีเป้าหมายเร่งด่วน ในโครงการการพัฒนาผลผลิตข่าวกรองภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ ศตก.

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนผังสนาม บริเวณช่อ...
09/05/2024

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนผังสนาม บริเวณช่องทางห้วยสะแตง-ป่าหว้าน ให้มีค่าพิกัดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการรวบรวม และเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารฯ บันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย  ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ...
07/05/2024

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลก ในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIC (CT-CT/446) ฝั่งไทย ระยะทาง ๐.๔ กม. อ.สุไหงโกลก จว.น.ธ.

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันท...
07/05/2024

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดราชการุณย์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ต.ร. และเล่นกีฬาสร้างความกีฬาสร้างความสัมพันธ์ โดยมี นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นหัวหน้าคณะ

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่าง-ลาว ดำเนินการจัดทำบันทึก การปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม และวาง...
07/05/2024

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่าง-ลาว ดำเนินการจัดทำบันทึก การปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม และวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น.

เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๑ โดยการป...
07/05/2024

เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๑ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลักเขตแดน ให้มีสภาพสวยงามตามเดิมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายกำลังกลับที่ทำการชั่วคราวของหน่วย อ.เชียงของ จว.ช.ร.

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแนวลำคลองตามบันทึกวาจา บริเวณหลัก...
03/05/2024

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแนวลำคลองตามบันทึกวาจา บริเวณหลักเขตแดนที่ ๖๐ บ้านหนองกก ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๗ ผท.ทหาร ปฏิบัติภารกิจบินสนับสนุน ผช.ผอ.ศปร. และคณะฯ เดินทางไปประเมินผลงาน การประกวดผลงานตามหลักของเศรษฐ...
03/05/2024

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๗ ผท.ทหาร ปฏิบัติภารกิจบินสนับสนุน ผช.ผอ.ศปร. และคณะฯ เดินทางไปประเมินผลงาน การประกวดผลงานตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่ จว.จ.บ. โดยใช้ ฮ. BELL412EP หมายเลข ๙๓๓๐๖

เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๑ บริเวณพ...
03/05/2024

เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๑ บริเวณพิกัด 47Q PB 514934 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร. โดยการตรวจสอบค้นวัตถุระเบิดบริเวณรอบหลักเขตแดน พร้อมทั้งตรวจสอบค่าพิกัดหลักเขตแดนและตรวจสอบที่ตั้งหมายพยาน บริเวณพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย  ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ...
02/05/2024

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลก ในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIC (CT-CT/446) ฝั่งไทย ระยะทาง ๐.๓ กม. อ.ตากใบ จว.น.ธ.

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๗๐๐ จนเสร็จสิ้นภารกิจ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร (ถ.ราชดำเนินนอก) กพบ.ผท.ทหาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรว...
02/05/2024

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๗๐๐ จนเสร็จสิ้นภารกิจ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร (ถ.ราชดำเนินนอก) กพบ.ผท.ทหาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ตรวจหาสารเสพติด และตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย ให้กับ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕๐ นาย (มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุใหม่) พร้อมทั้งดำเนินการตรวจหาสารเสพติดและตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย ให้กับ นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๕๐ นาย ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแนวลำคลองตามบันทึกวาจา บริเวณหลัก...
02/05/2024

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแนวลำคลองตามบันทึกวาจา บริเวณหลักเขตแดนที่ ๖๐ บ้านหนองกก ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๓๐ Ms.Paulomi Tripathi รองเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท. ชาคร...
02/05/2024

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๓๐ Ms.Paulomi Tripathi รองเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท. ชาคร บุญภักดี จก.ผท.ทหาร และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านภูมิสารสนเทศ ณ ผท.ทหาร พื้นที่ลาดพร้าว

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพ และซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๑ โดยเคล...
02/05/2024

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๗ กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ดำเนินการสำรวจสภาพ และซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ ๒-๑๑ โดยเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพิกัด 47Q PB 508933 บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร.

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ นาย รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ ลานเอนกประสงค์...
02/05/2024

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ นนส.ผท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ นาย รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โดยมี พล.ต.พีรพัฒน์ จันทร์งาม รอง จก.ผท.ทหาร กล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจแก่ นนส.ผท.

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ จก.ผท.ทหาร และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือ เรื่องการกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับวิธีการวัดและ...
01/05/2024

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ จก.ผท.ทหาร และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือ เรื่องการกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับวิธีการวัดและสอบเทียบเครื่องรับสัญญาณ GNSS สำหรับระบุค่าพิกัดและบอกเวลาตามแนวทางสากล ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.  ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย  ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหล...
01/05/2024

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพที่ตั้งหลักเขตแดน (BRP) และหลักอ้างอิงเสริม (ARM) บริเวณแม่น้ำโกลก ในพื้นที่ความเร่งด่วน VIIIC (CT-CT/446) ฝั่งไทย ระยะทาง ๐.๔ กม. อ.ตากใบ จว.น.ธ.

ที่อยู่

ถนนลาดพร้าว
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด