กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย
(3)

เปิดเหมือนปกติ

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
15/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
15/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : Web_Matichon Online

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในโอกาสครบ 4 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2563

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : IG ส่วนพระองค์

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : FB_NationPhoto

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : FB_MGR PHOTO

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
14/10/2020

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการอบรมจิตอาสาในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 945 คน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้เป็นอย่างดีที่สุด และจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
14/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร เป็นวันที่ 2
ในการนี้ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : FB_Kasetsart University

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. เปิดเผยว่าหลังจากประเทศไทยควบคุมโรค COVID - 19 ได้ดี จึงมีการผ่...
04/10/2020

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. เปิดเผยว่าหลังจากประเทศไทยควบคุมโรค COVID - 19 ได้ดี จึงมีการผ่อนคลายให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ มีการตั้งสถานกักตัวที่รัฐจัดให้และสถานกักกันทางเลือก นอกจากนี้เมื่อรัฐบาลเห็นชอบ Medical and Wellness Program จึงมีการดำเนินการตั้งสถานกักกันโรงพยาบาลทางเลือกรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาในประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม โดยมีการกักกัน ๑๔ วัน ตรวจหาเชื้อ ๓ ครั้ง รวมทั้งมีระบบการส่งตัวผู้ป่วยที่ปลอดภัยแยกจากประชาชนทั่วไปเข้าสู่ห้องความดันลบ

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย สธ. เปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้มีทั้งฝนตกหนัก และบางวันอากาศร้อนอ...
04/10/2020

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย สธ. เปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้มีทั้งฝนตกหนัก และบางวันอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เกิดอาการเป็นหวัด ไอ เจ็บคอ โดยเฉพาะคนที่ร่างกายอ่อนแออาจล้มป่วยได้ จึงแนะนำว่าช่วงหน้าฝนนี้ควรพกร่ม เสื้อกันฝน หรือหมวก เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เปียกฝนโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมขัง เพราะน้ำที่ท่วมขังมีเชื้อโรคอยู่มากมายที่จะนำมาซึ่งอหิวาตกโรค และโรคมือเท้าเปื่อย อีกทั้งควรล้างมือและเท้าให้สะอาดทุกครั้งเมื่อเข้าบ้านหรือก่อนรับประทานอาหาร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการอนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  Special T...
04/10/2020

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการอนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ของ ครม. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ๒๗๐ วัน หรือ ๙ เดือน โดยร่างระเบียบเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการคือ การตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ไม่เกิน ๗๒ ชม. ก่อนการเดินทาง ทำประกันสุขภาพประกันโรค COVID - 19 ตามข้อกำหนดของรัฐบาล ส่วนข้อมูลที่ต้องแจ้งกับบริษัทผู้ประสานงานก่อนการเดินทาง มีรายละเอียดดังนี้ ๑) โปรแกรม การเดินทางและกำหนดการที่อยู่ในประเทศไทย ๒) ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ ๓) ตั๋วเครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออก หรือเอกสาร เครื่องบินเช่าเหมาลำ และ Private Jet ๔) ลงนามในหนังสือยินยอมยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลไทยกำหนด และ ๕) เลือกโปรแกรมแพ็คเกจที่พักระหว่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วจาก กก. โดย ททท.

บก.ทท. จัดงานแถลงข่าวการผลัดเปลี่ยนกำลังของ ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID - 19 ...
04/10/2020

บก.ทท. จัดงานแถลงข่าวการผลัดเปลี่ยนกำลังของ ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID - 19 โดยมี พล.ท. ธิติชัย เทียนทอง จก.ยก.ทหาร พล.ต. เจนสิทธิ์ คนศิลป์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น. รอง จก.กร.ทหาร/โฆษก บก.ทท. และ นพ.สุวิช ธรรมเปาโล ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค สธ. เป็นผู้แถลงข่าว ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นรม./รมว.พณ. เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออ...
04/10/2020

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นรม./รมว.พณ. เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก การบริโภคภายใน และการส่งเสริม SMEs” โดยได้มอบโล่รางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จากนโยบายการค้าที่สำคัญของ พณ. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคธุรกิจการค้าของไทย โดยให้เอกชนเป็นแกนหลักและ พณ. เป็นผู้สนับสนุน

https://news.trueid.net/detail/M2qjGk0KvVzQ
04/10/2020
นายกฯร่วมรณรงค์เตรียมความพร้อมอสม.เฝ้าระวังโควิด-19 ระลอก 2

https://news.trueid.net/detail/M2qjGk0KvVzQ

วันนี้ (21ก.ย.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการจัดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม.เฝ้าระ....

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
04/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขตดินแดง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : FB_NBT 2HD

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
04/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
ภาพจาก : Web_จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โฆษกกระทรวงกลาโหม
04/10/2020

โฆษกกระทรวงกลาโหม

เรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัว​ #พระราชาผู้ปิดทองหลังพระ​

เหตุการณ์​ที่เด็ก​ชาย​ อีฟฟราน​ เขียนฎีกา​ถึงในหลวงรัชกา​ลที่​10​

“ถึง พระเจ้าอยู่หัว ผมชื่อ ด.ช.อีฟฟราน อายุ 12 ปี ผมอยากให้พระเจ้าอยู่หัว ช่วยรักษาพี่ชายของผม พี่ชายของผมชื่อ เรฟาดี้ อ้นบุตร อายุ 13 ปี หรือน้องฟาดี้ พี่ผมเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ ผมอยากให้พี่ผมหายแล้วกลับมาเล่นกับผม ผมมีพี่ชายคนเดียว พระเจ้าอยู่หัวช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ”

ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณทรงรับสั่งให้รับ ด.ช.เรฟาดี้ เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ทันที เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม​ 2561 และโปรด​ให้​ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน และกระเช้าสุขภาพพระราชทาน เยี่ยมอาการป่วยของ ด.ช.เรฟาดี้ และให้กำลังใจกับครอบครัว ทรงเป็นห่วงและรับสั่งให้ครอบครัวของน้องเรฟาดี้ ดูแลน้องให้​ดี​ ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวของเด็กชายอย่างหาที่สุดไม่ได้

พระราชาไม่เคยทอดทิ้งใคร.... แต่กลับยืนเคียงข้าง​ราษฎร์​ของพระองค์​ทุกคนเสมอ​ ​เพียงแต่ทรงลงมือทำ​ มากกว่าเล่า

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
04/10/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบนโยบาย ให้แก่ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ยึดหลัก “กองทัพไทยปฏิบัติงานภายใต้พระบรมราโชบายขององค์จอมทัพไทย และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม”
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในการแถลงแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน “สืบสาน รักษาต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การป้องกันประเทศ มีขีดความสามารถและความพร้อมในการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ ตลอดจนการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่น โดยมุ่งสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การรักษาความมั่นคงของรัฐ สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนภายใต้นโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ”

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม

การพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน ในการดูแลสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ยากลำบากและทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป

การบริหารจัดการกองทัพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ใช้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ๓ เหล่าทัพ เพื่อให้เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค มีนวัตกรรมทันสมัย สามารถปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จังหวัดเลย
04/10/2020

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดตรวจการตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง (นทพ.) และช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ การประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 6 เพื่อสนับสนุนกฎหมายในการบริหารจัดการ การผ่อนคลายที่เหมาะสม ได้สังเกตุการณ์กิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ดังนี้.-
1. ร้านค้าปลีก
2. ตลาดสด
ผลในการปฏิบัติ : สถานประกอบการกิจการและกิจกรรม มีความพร้อมเปิดให้บริการ ซึ่งหน่วยฯ ได้ไปสังเกตุการณ์กิจการและกิจกรรมผ่อนคลายที่ต้องเข้มงวดคือ
1. มาตรการ การคัดกรองไข้
2. พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทะเบียนเข้า -ออก สถานที่ทุกกิจการหรือกิจกรรมที่เสี่ยงสูง
3. มาตรการที่ใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล
โดยสถานประกอบกิจการและกิจกรรม มีความพร้อมเปิดให้บริการ โดยผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เกิดความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) สถานประกอบการ ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่เข้าใจมาตราจผ่อนคลายและปฏิบัติตามข้อเน้นย้ำและรักษามาตรการอย่างเข้มงวดเป็นส่วนใหญ่ ณ พื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

ไทยคู่ฟ้า
04/10/2020

ไทยคู่ฟ้า

ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 ม.ค. 64

#ไทยคู่ฟ้า ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และอยู่ในมาตรการการช่วยเหลือของ ธอส. เพราะวันนี้ทาง ธอส. ได้เปิดรับลงทะเบียนพักชำระเงินต้น เฟส 2 ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 29 ต.ค. 63
.

ลูกค้า ธอส. ที่อยู่ในมาตรการดังต่อไปนี้ หากลงทะเบียนเฟส 2 สำเร็จ จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 ประกอบด้วย

• มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

• มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี

• มาตรการที่ 8 และ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
.

และที่สำคัญ! ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น
.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขา หรือ Call Center โทร. 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
04/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้บริหารระดับสูง และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ “คอลล์ ไซน์” (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กับทูลเกล้าฯ ถวายวิทยุสื่อสาร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ภาพจาก : Web_Matichon Online

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
04/10/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน” และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ภาพจาก : Web_หน่วยราชการในพระองค์

๓ กันยายน ๒๕๖๓ครบรอบวันสถาปนา กรมแผนที่ทหาร ๑๓๕ ปี
03/09/2020

๓ กันยายน ๒๕๖๓
ครบรอบวันสถาปนา กรมแผนที่ทหาร ๑๓๕ ปี

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง...
28/08/2020

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ภาพจาก : FB_สำนักงาน กปร.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กับทรงเปิดชมรมแล...
28/08/2020

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กับทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กับทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ภาพจาก : FB_งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไ...
28/08/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563
ภาพจาก : FB_Lannapress online

พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ. ณัฐ  อินทรเจริญ ปล.กห. เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมในการ เตรียมความพร้อม...
28/08/2020

พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมในการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอก ๒
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34264

วัตถุต้องสงสัย ดูไม่ยาก หากมีทริค!  หากพบวัตถุต้องสงสัย หรือสิ่งแปลกปลอมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับทหาร หรือข...
28/08/2020
วัตถุต้องสงสัย ดูไม่ยาก หากมีทริค! เผยคำแนะนำจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด

วัตถุต้องสงสัย ดูไม่ยาก หากมีทริค! หากพบวัตถุต้องสงสัย หรือสิ่งแปลกปลอมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับทหาร หรือข้าราชการอื่นๆ
https://www.sanook.com/news/2048054/

หากพบวัตถุบางอย่างที่ดูผิดหูผิดตา แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยหรือไม่ หน่วยเก็บกู้ระเบิด (อีโอดี) แน...

ที่อยู่

ถนน ราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

อัพเดท!!!! ติดต่อราชการ กองกำลังพลฯ 02-2820113 หมายเลขในส่วนบริการข้อมูลแผนที่กระดาษ 02-5142197 หมายเลขในส่วนบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 02-5305282 หมายเลขในส่วนบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล -----(ใช้ร่วมกับ 2 หมายเลขด้านบนได้ครับ)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
พล.ต. ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษก บก.ทท. เปิดเผยว่า พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./หน.ศปม. มีความห่วงใย และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในทุกด้าน https://www.innnews.co.th/politics/news_670348/
ตั้งแต่โตมาถึงแม้ฐานะครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่น​ แต่ก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงดูแลเรามาถึงแม้ว่าท่านจะเลี้ยงดูเราไม่เต็ม 100​เปอร์เซนต์เพราะด้วยเรื่องของความพร้อมในทุกๆด้าน​ แต่ท่านทั้งสองก็ทำตามความสามารถและกำลังทรัพย์และความรู้อันล้ำค่าของท่านทั้งสอง​ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันยากนะสำหรับคนที่มี่พ่อแม่อยู่ในสถานะแบบเงินไม่มี​ ความรู้ท่านน้อย​ แต่ถ้าเอาจริงระดับปริญญาของลูกๆสมัยนี้ยังถือว่าน้อยกว่าของพ่อแม่สมัยก่อนเลยค่ะ​อยากจะสนับสนุนให้เด็กไทยเราทุกๆคนให้กลับมามีแนวคิดกันใหม่เพื่อลูกหลานของรุ่นลูก​ เช่นทำดีเพื่อพ่อแม่​ ตั้งใจเรียน​ จบแล้วหางานทำ​ ให้การเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดียามท่านมีอายุมากขึ้น​ หาอาหารดีๆให้ท่านทาน​ หาที่พัก​ พาท่านไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยการทำบุญหรือในสถานที่พ่อแม่ไม่เคยไปเที่ยวคิดเสียว่าสมัยเด็กๆพ่อแม่เราเคยทำแบบใดกับเราเน้นจำเฉพาะแต่สิ่งดีๆเพียงเท่านั้นค่ะ​ เราก็พาท่านไปลูกๆจะรู้ว่าคุ้มกับการกระทำดีแบบนี้รับรองว่าเราจะเป็นลูกที่ตกน้ำไม่ไหล​ตกไฟไม่ไหม้​ ถึงยามยากลำบาก​ หรืออดไม่มีกินเรื่องสิ่งไม่ดีในครอบครัวในอนาคตลูกๆจะไม่มีเลยค่ะ​ เราจะรอดปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ​ ดีกว่าเราจะไปกว้านซื้อเครื่องลางค์ของขลังที่อื่นซึ่งราคาหลักร้อย​ พัน​ หมื่น​ แสน​ ล้านมาคุ้มครองเราได้ทั้งหมด​ ขอบอกและเตือนเด็กๆหรือผู้ใหญ่ระดับไหนก็แล้วแต่ทุกคนลองกลับไปคิดทบทวนลองใช้วิธีให้เด็กไทยเราที่ล้วนแล้วแต่เก่งและมีความสามารถได้กลับมาเป็นคนที่มีจิตใจดีมาแต่เด็ก​ พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มจากเป็นนักเรียน​ นักศึกษา​ หรือสอบเข้ารับราชการ​ตั้งแต่อายุแค่18-19​ปีขึ้นไปนะ​ ถ้าเราเริ่มต้นมาดีทุกคนย่อมดีหมดค่ะ​ เพราะเราทุกคนเราเลือกเกิดไม่ได้​ แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้โดยขอให้เป็นคนดีของคุณพ่อและคุณแม่ก่อนนะค่ะ​ และรองมาคนดีของสังคม​ และคนดีของครอบครัวของลูกๆที่จะมีขึ้นในอนาคตค่ะ​ เด็กๆอย่าลืมว่าในโลกเราการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเหมือนโลกหมุนไปหมุนมา​ ถ้าเราไม่รีบทำดีให้กับองค์กรหรือสถาบันครอบครัวเราก่อน​ ต่อไปปัญหาก็จะตามมาให้เราแก้จนมีเรื่องให้ปวดหัวไม่หยุดหย่อน​ ไม่ว่าบทความนี้ใครบังเอิญได้เข้ามาอ่านดิฉันหวังว่าคงจะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีและช่วยส่งเสริมเด็กในประเทศไทยเราให้มีความกตัญญรู้คุณบิดามารดา​ ครูบาอาจารย์ให้ได้เป็นอย่างดีค่ะ​ ดิฉันรับรองเพราะได้พิสูจน์มาแล้วค่ะ​ ว่าดิฉันทำดีกับพ่อแม่แล้วได้ดีค่ะ​ ได้ลูกชาย​ ลูกสาวที่ดีรู้จักเมตตาช่วยเหลือพ่อและแม่เป็นอย่างดีค่ะ​ เลยอยากเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกที่น่ารักทั้งหลายที่ได้เรียนสายวิทย์-คณิต​ ที่กำลังจะเรียนจบม.6ในปีต่อไปได้มีเวลาเตรียมตัวที่จะไปวางแผนและขั้นตอนเพื่อที่จะมาสอบกันที่โรงเรียนแผนที่​ กรมแผนที่ทหารนะค่ะ​ช่วยกันแชร์และบอกต่อกันเข้ามาสอบกันเยอะๆน่ะค่ะ​ โรงเรียนเขาดีจริงๆค่ะ​ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา​ ที่พัก​ ครูบาอาจารย์​นายทหารทุกๆท่านล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถกันทุกนาย​ มีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องได้ดีแทนผู้ปกครองด้วยค่ะ​ ดิฉันหวังว่าคงจะทำให้ครอบครัวใดที่เข้ามาอ่านคงจะได้ประสบความสำเร็จอย่างครอบครัวดิฉันน่ะค่ะในปีต่อๆไปค่ะ​ ขอบคุณค่ะขออนุญาติทางเพจนี้นะค่ะ
ไปใช้บริการฝั่งลาดพร้าวค่ะ บริการดีมากค่ะ
ผนังห้อง 12\85 รีเจ้นต์โฮมคอนโด อาคาร ชี ถนน สรรพาวุธ สอง เคยตกลงกันไว้ จะเปิดเสียงไม่ดัง ตามกำหนด ขณะนี้ เปิดเสียงดังมาก ได้บันทึกเสียง ไว้ ทางโทรศัพท์ 1166 แล้ว ถ้าหากจำเป็น ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการร้องทุกข์ ชึ่งกระผม ยังไม่ดำเนินการ เพราะ เดิม ตกลงกันได้ แต่ตอนนี้ เสียงดังมากครับ
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดงานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : เตรียมรับ เตรียมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater City) ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุพนิดา คุณกิตติ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๖-๓๗๒๖๕๘๓ อีเมล์ : [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ลงทะเบียนฟรี.....
อยากได้เบอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะ 022213109 ติดต่อไม่ได้ CR.จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา
คนไทยไม่เข้าใจ 'เลือกตั้ง 62' พร้อมลงคะแนนเสียง 95%
พรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหา พร้อมพบปะประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี