BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ศุนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบริหาร และมาตรฐานงานบำรุงทาง สนับสนุนการขนส่งอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายชัยวัฒน์. คำทองคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักบริหารบำรุงทาง  เนื...
22/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายชัยวัฒน์. คำทองคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักบริหารบำรุงทาง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีนายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง และคณะผู้บริหารให้การต้อนร้บ ณ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และนายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุง...
18/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และนายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุง พร้อมเจ้าหน้าที่ สร. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ในปีนี้มีผู้เกษียณฯ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายอิทธิ์ศักดิ์ นวกิจวัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดำเนินงาน ภาคใต้
2. น.ส.สมพิศ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพย์สิน
3. นายเจิดพร หัชชะวณิช ตำแหน่ง ผุ้อำนวยการส่วนบริหาร
4. น.ส.วิไลลักษณ์ บุญเทียบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
5. นางสถาบัน ชินธนวัฒน์ ตำแหน่ง จ.พิมพ์ ระดับ 4 ส
ด้วยรักและผูกพันกับพี่ ๆ ทุกท่าน
ครอบครัวสร.

สำนักบริหารบำรุงทาง ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 จำน...
18/09/2020

สำนักบริหารบำรุงทาง ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 เรื่อง “ระบบคาดการณ์วงเงินงบประมาณสำหรับรองรับแผนสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนงานฟื้นฟู และระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงการพิบัติของถนนและสะพานอันเนื่องมากจากภัยพิบัติ” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
17/09/2020

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ) นายโกมล เดชกวินเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร (เลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ) และนายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลการพัฒนาดีเด่น
#ทุนหมุนเวียนดีเด่น2563
#เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
#กรมทางหลวง
#สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

กรมทางหลวง
11/09/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงเปิดแล้ว “สุราษฎร์ฯ เกตเวย์” จุดเช็คอินแลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมทางหลวงหมายเลข 41 (เอเชีย ) ขาล่อง เพื่อลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัย
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถาปัตยกรรมทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 41 (เอเชีย) ขาล่องพื้นที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างจุดพักรถบริการประชาชนติดกับจุดบริการตำรวจทางหลวงเวียงสระ ให้มีที่จอดรถและจุดพักผ่อนโดยนำประติมากรรม ปูนปั้นสัญลักษณ์ของกินแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมาตกแต่งสร้างสร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้สวยงามและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทางได้ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสที่อันตราย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 41 ดังกล่าวอยู่ช่วง ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025 – กม.228+104 (ด้านซ้ายทาง) โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้ดำเนินการตามนโยบายของ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนรวมไปถึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยการสัญจรทางถนน แขวงฯ จึงได้จัดทำแผนขออนุมัติจัดสร้าง “สุราษฎร์ฯ เกตเวย์” เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงช่วงที่มีวันหยุดยาว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างจุดพักรถบริการประชาชน เพื่อได้พักเปลี่ยนอิริยาบถ ทั้งนี้หากประชาชนเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดติดต่อในภาคใต้จุดนี้ถือว่าอยู่ในช่วงครึ่งทางของการเดินทางซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขับขี่จะรู้สึกง่วงนอนพอดี จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก จุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางจึงมีความสำคัญและเกิดประโยชน์จริง ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ อีกทั้งการนำประติมากรรมปูนปั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ทั้งของกินและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น เงาะโรงเรียนนาสาร ไข่เค็มไชยา หอยนางรมกาญจนดิษฐ์ กุ้งแม่น้ำในแม่น้ำตาปี ดอกบัวผุดอำเภอพนม เขาสามเกลอในเขื่อนรัชชประภา รวมถึงปูนปั้นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศมาตกแต่งประกอบในพื้นที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สวยงามและเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการโดยสามารถรองรับนักเดินทางที่จะเดินทางมายังภาคใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ และภาคการขนส่ง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3
#แลนด์มาร์กริมทางหลวงสาย41
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#จุดเช็คอิน
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

กรมทางหลวง
03/09/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว 4 - 7 ก.ย. 63 พร้อมเปิดฟรีมอเตอร์เวย์รวม 6 วัน
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องในวันหยุดราชการและวันหยุดเพื่อชดเชยวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการบูรณาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยในส่วนของกรมทางหลวงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน โดยให้โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดดำเนินการดังกล่าว เพื่อทำการคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณต่างๆในพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตรวจสอบ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้ง หากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่ ในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 กันยายน 2563 เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางทางหลวงพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี –พัทยา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน - บางพลี และพระประแดง - บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 6 วัน
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193
#ฟรีมอเตอร์เวย์หยุดยาว
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#ตำรวจทางหลวง1193
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

กรมทางหลวง
25/08/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน (Kick Off)
วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 14.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารา มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อ.เมือง จ.จันทบุรี
#กรมทางหลวง
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

กรมทางหลวง
24/08/2020

กรมทางหลวง

มอเตอร์เวย์สาย7​ เปิดแล้วนะ​ รู้ยัง!!
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้...
12/08/2020

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

กรมทางหลวง
11/08/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓) เวลา ๙.๐๐ น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นำคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

07/08/2020
สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประภัทรเผ่า อาวะกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง กรมทางหลวง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทาง ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ "สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ออกอากาศ ทางช่อง 1 ททบ.5

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประภัทรเผ่า อาวะกุล (วรร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ สำน...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประภัทรเผ่า อาวะกุล (วรร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ สำนักบริหารบำรุงทาง (Big Cleaning Day 2020) ประจำปี 2563 โดยมีนายเจิดพร หัชชะวณิช (ผบ.สร.) กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ สร. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สร.

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประภัทรเผ่า อาวะกุล (วรร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ สำนักบริหารบำรุงทาง (Big Cleaning Day 2020) ประจำปี 2563 โดยมีนายเจิดพร หัชชะวณิช (ผบ.สร.) กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ สร. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สร.

กรมทางหลวง
05/08/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยออกจากพื้นที่เรียบร้อย
#เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง
#กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์
04/08/2020

ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์

อธิบดีทางหลวงบินด่วน!! ตรวจน้ำท่วมเชียงใหม่-เชียงราย
*จี้ซ่อมสะพานขาด 7 จุดกลับมาสัญจรได้วันพรุ่งนี้
*สั่งแขวงระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4ส.ค.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 ที่เกิดปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากของเส้นทางสาย ทล.118 หลังโดนอุทกภัยจากพายุซินลากูถล่ม

ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่า ได้เน้นย้ำให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างดีที่สุด ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เตรียมเครื่องจักรให้พร้อม และเตรียมทอดสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็กชั่วคราว) ในพื่นที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้สะพาดขาด กรณีที่มีฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลแรง

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ได้รับรายงานจากแขวงทางหลวงฯ ว่า เมื่อเวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ช่วยประชาชนชุดสุดท้ายที่ตกค้าง 40 คน ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสะพานเบลีย์ที่ กม.32+941 สาย ทล. 118 จะทอดเสร็จก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 ส.ค.63

โดยในช่วงที่ผ่านมาสะพานขาดทั้งหมด 8 จุด ซึ่งภายในเวลา 15.30 น. วันที่ 4 ส.ค. จะแล้วเสร็จ 7 จุด ทำให้ในวันที่ 5 ส.ค.63 เวลา 12.00 น. ถนนสาย ทล.118 เชียงใหม่-เชียงราย จะกลับมาใช้สัญจรไปมาได้ แต่เพื่อความปลอดภัย จะยังไม่ให้สัญจรในช่วงกลางคืน จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ และมีความปลอดภัย

ด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทล. แจ้งว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 ส.ค.63 ได้สรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุซินลากู พบว่า ทางหลวงถูกน้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย, เชียงใหม่ และเลย จำนวน 3 สายทาง 7 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง ได้แก่ 1.เชียงราย จำนวน 2 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว-แม่สรวย น้ำล้นทางเบี่ยงโครงการก่อสร้างชำรุดเสียหาย ช่วงกม.ที่ 58 และ 61 คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 4 ส.ค.63

แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงดังนี้ เส้นทางที่ 1 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 เข้าทางหลวงหมายเลข 1 (ลำพูน-ลำปาง) เข้า พะเยา-เชียงราย, เส้นทางที่ 2 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เข้าทางหลวงหมายเลข 1150 (พร้าว) เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) เข้าเชียงราย และ เส้นทางที่ 3 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง) เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) เข้าสู่เชียงราย

2.เชียงใหม่ 2 แห่ง ทล. 118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว น้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนทางเบี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานขาด ช่วง กม.ที่ 32 คาดว่าเปิดการจราจรได้วันที่ 5 ส.ค.63 และ กม.35 คาดเปิดการจราจรได้วันที่ 4 ส.ค.63 แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 (ลำพูน-ลำปาง) เข้าสู่พะเยา-เชียงราย, เส้นทางที่ 2 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1150 (พร้าว) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) เข้าสู่เชียงราย และ เส้นทางที่ 3 จาก จ.เชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) เข้าสู่เชียงราย

และ 3.เลย 1 แห่ง ทล. 2249 ตอน วังแคน-สงเปือย ช่วง กม.ที่ 20 น้ำกัดเซาะคอสะพานขาด คาดว่าเปิดการจราจรได้วันที่ 4 ส.ค.63 แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงจาก จ.เลยใช้ ทล.2249 ถึงประมาณ กม.20 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้องถิ่นแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยมิตรสัมพันธ์ระยะทาง 1.36 กม. เพื่อออก ทล. 2249 บริเวณ กม.21 ไป อ.ปากชม

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)

❤️ฝากกด like กด share เพจ ”ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์” ด้วยนะจ๊ะ

#ทีมข่าวนัวตกรรมขนส่งเดลินิวส์
#น้ำท่วม
#กรมทางหลวง
#สราวุธทรงศิวิไล

กรมทางหลวง
04/08/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 4 ส.ค. 63 การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุซินลากู สถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเลย จำนวน 3 สายทาง 7 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ดอยนางแก้ว – แม่สรวย น้ำล้นทางเบี่ยงโครงการก่อสร้างชำรุดเสียหาย ช่วงกม.ที่ 58 และ 61 คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 4 สิงหาคม 2563 แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยง
- เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 เข้าทางหลวงหมายเลข 1 (ลำพูน – ลำปาง) เข้า พะเยา – เชียงราย
- เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เข้าทางหลวงหมายเลข 1150 (พร้าว) เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) เข้าเชียงราย
- เส้นทางที่ 3 จากจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง) เข้าทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) เข้าสู่เชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว น้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนทางเบี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานขาด ช่วงกม.ที่ 32 คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 5 สิงหาคม 2563 และ กม.35 คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 4 สิงหาคม 2563 แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 (ลำพูน – ลำปาง) เข้าสู่พะเยา – เชียงราย
- เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1150 (พร้าว) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) เข้าสู่เชียงราย
เส้นทางที่ 3 จากจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) เข้าสู่เชียงราย
3. จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน – สงเปือย ช่วง กม.ที่ 20 น้ำกัดเซาะคอสะพานขาด คาดว่าเปิดการจราจรได้วันที่ 4 สิงหาคม 2563 แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงจากจังหวัดเลยใช้ทางหลวงหมายเลข 2249 ถึงประมาณ กม.20 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้องถิ่นแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยมิตรสัมพันธ์ระยะทาง 1.36 กิโลเมตร เพื่อออกทางหลวงหมายเลข 2249 บริเวณ กม.21 ไปอำเภอปากชม
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

กรมทางหลวง
02/08/2020

กรมทางหลวง

"ศักดิ์สยาม" สั่งกรมทางหลวง ระดมทุกหน่วยงานในสังกัด รับมือสถานการณ์พายุเข้า เร่งซ่อมแซมสะพาน-ถนนขาด โดยด่วน พร้อมแนะนำทางเลี่ยงกับผู้สัญจร และต้องเกาะติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านทางหลวง เผยฝนตกหนัก น้ำป่าทะลัก “กัดเซาะถนน-คอสะพานขาด” หลายจังหวัด เจ้าหน้าที่เร่งระดมเครื่องจักรลงหน้างานเข้าแก้ไขทันที

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.)ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศได้รับความเสียหาย บางพื้นที่ถนนถูกตัดขาด คอสะพานขาด ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นั้น ในเรื่องนี้ได้มีการสั่งการให้กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย และแก้ไขซ่อมแซม ทอดสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็ก) แจ้งประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ บอกเส้นทางเลี่ยงให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ภายใน 24 ชั่วโมง หรือหากบางพื้นที่จะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็ต้องเข้าช่วยเหลืออย่างโดยเร็ว

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ส.ค. 63) ได้รับรายงานว่า เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย และอีกหลาย พื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานว่ามีทางเบี่ยงสะพานขาด 3 จุด ในโครงการก่อสร้าง ทล.118 ตอนดอยสะเก็ด - ป่าเมี่ยง ตอน 2 ที่บริเวณ กม.32+260 , กม.32+942 , กม.39+880 และในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในโครงการก่อสร้าง ทล.118 ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 ทางเบี่ยงสะพานขาด 2 จุด ประกอบไปด้วย บริเวณ กม.58+679 , กม.61+632 โดยขณะนี้ทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และเชียงรายที่ 1 ได้ส่งเครื่องจักรเข้าพื้นที่แล้ว และเตรียมวัสดุ เพื่อซ่อมแซม และวางท่อเหลี่ยมเพิ่ม เพื่อคืนสภาพในทุกจุด รวมททั้งการทอดสะพานเบลี่ย์ (สะพานเหล็ก) ที่สะพานขาด คาดว่าจะเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ภายในคืนนี้

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พบว่า ทางหลวงได้ถูกน้ำท่วม จำนวน 7 จังหวัด (10 สายทาง จำนวน 17 แห่ง)
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ทล.118) จังหวัดเชียงใหม่ (ทล.118,ทล.121) จังหวัดน่าน (ทล.101,ทล.1091)
จังหวัดลำปาง (ทล.120) จังหวัดเลย (ทล.2108,ทล.2249) จังหวัดหนองบัวลำภู (ทล.210) และจังหวัดมหาสารคาม (ทล.2322)

โดยทางหลวงที่การจราจรไม่สามารถผ่านได้มี 8 แห่ง ดังนี้
ทล.118 ที่ กม.32+269 ,กม.32+942,กม.39+880 กม.58+679 ,กม.61+632 ทล.121 ที่ กม.4+000
ทล.2018 ที่ กม.0+194 และ
ทล.2249 ที่ กม.16+250

ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามสภาพการจราจรได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)

2 สิงหาคม 2563
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง

ที่อยู่

2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023546667

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด