กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ภารกิจหลักคือการจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง พลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

เวที AMEM ครั้งที่ 39 รัฐมนตรีอาเซียนรับรองปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 10 ประเทศ รับรองปฏิญญาบันดาร์เ...
17/09/2021

เวที AMEM ครั้งที่ 39 รัฐมนตรีอาเซียนรับรองปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน

รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 10 ประเทศ รับรองปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน "เผย" ความร่วมมือพหุภาคีระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เตรียมเดินหน้าขายไฟฟ้าข้ามแดน 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ด้านสหรัฐหนุนอาเซียนเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 35% ภายใน 4 ปี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันด้านความมั่นคงทางพลังงาน
และการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Bandar Seri Begawan Joint Declaration on Energy Security and Energy Transition) ในระหว่างประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM) ซึ่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564

สำหรับสาระสำคัญของปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน คือ การร่วมกันพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการปรับตัวและสามารถฟื้นตัว พร้อมที่จะรองรับรับต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงหรือสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ยังได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 7 สาขาความร่วมมือ และ
1 เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ 1) ด้านไฟฟ้า จะร่วมกันเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความทันสมัยของระบบสายส่ง และส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 2) ด้านก๊าซธรรมชาติ จะมีการพัฒนาตลาดก๊าซร่วมกันในอาเซียนและปรับปรุงความพร้อมทางการค้าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อและการเข้าถึงก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในพื้นที่ห่างไกล 3) ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาด และการพัฒนา CCUS 4) ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานเดียวกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในภูมิภาค และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม 5) ด้านพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6) ด้านนโยบายและแผนพลังงานภูมิภาค พัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านนโยบายและแผนด้านพลังงานของอาเซียนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน 7) ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรของอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึง ยังได้มีการหารือร่วมกันในด้านเครือข่ายการกำกับกิจการพลังงานอาเซียน เพื่อส่งเสริมบทบาทด้านการพัฒนาแนวทางและกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีและตลาดปิโตรเลียมในภูมิภาคต่อไป

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการประชุมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานโครงการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (Lao PDR – Thailand – Malaysia – Singapore Power Integration Project: LTMS-PIP) ว่า จะส่งเสริมการขยายการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดน ไปยังสิงคโปร์และผลักดันให้โครงการ LTMS ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว โดยที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลง LTMS เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน โดยเริ่มต้นที่ 100 เมกะวัตต์ ในระหว่างปี 2565-2566
อย่างไรก็ตาม ในเวทีการประชุมร่วมกันรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับ Ms. Jenifer Granholm, Secretary of Energy จาก US Department of Energy ซึ่งถือเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรก โดยทางสหรัฐ ได้นำเสนอแนวคิดความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน-สหรัฐอเมริกา (Concept Note on ASEAN-US Engagement on Energy) ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานในระดับรัฐมนตรีผ่านการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานของประเทศสมาชิกกับสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเทคโนโลยีด้านพลังงานที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าที่ร้อยละ 35 และเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงานที่ร้อยละ 32 ในปี 2568

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ กล่าวยินดีที่รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเข้าร่วมหารือเป็นครั้งแรกในความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ และยินดีกับแนวคิดความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน- สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าการร่วมมือกับสหรัฐจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของภูมิภาคและบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ อาทิ ไฮโดรเจน ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบจัดเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีดักจับ กักเก็บและใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) ต่อไป

นอกจากนี้ ในการหารือร่วมกันของที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยได้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอแนวนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน นโยบาย [email protected] ในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน รวมทั้งการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแนวนโยบายภายใต้กรอบแผนพลังงานชาติ
ปี 2564 อีกทั้ง ยังได้นำเสนอแนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ต่อที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการในการส่งเสริมการใช้และการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ นาย Francesco La Camera ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ที่ได้นำเสนอทิศทางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโลก ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพให้ความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ Dr. Fatih Birol ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ยังได้นำเสนอว่า ปีนี้เป็นปีที่ 10 ของการครบรอบความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียนและ IEA ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินความร่วมมือประสบความสำเร็จด้วยดี และขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังต่อไปในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและการลงทุนด้านพลังงานที่คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)

ในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวกสาม ที่ประชุมได้เน้นย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน การลงทุนด้านพลังงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และการเน้นหารือร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นในภูมิภาค

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ อินเดีย และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ ได้แก่ ทวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และ ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) เข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564 โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” พร้อมด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เข้าร่วมการประชุมผ่าน VDO Conference ณ กระทรวงพลังงาน และที่ประชุมดังกล่าวยังได้รับรองถ้อยแถลงร่วมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละการประชุมด้วย

ประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันและนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  ครั้งที่ 39 (Th...
16/09/2021

ประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันและนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM) ในระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ เข้าร่วม

โดยประเด็นผลักดันหลักของไทย คือด้านพลังงานสะอาด และ Carbon Neutrality ที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยไว้ในปี 2608-2613 (2065-2070) โดยไทยจะนำเสนอแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022: NEP2022) ซึ่งมีกรอบนโยบายหลัก ดังนี้

♻️ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

🚙 การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย [email protected] ซึ่งวางเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30

💡การปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน จะช่วยให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

⚙️ การส่งเสริมนโยบาย 4D1E (1.Digitalization 2.Decarbonization 3.Decentralization 4.De-regulation และ 1.Electricfication) เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทย

นอกจากนี้ ไทยยังประสงค์ที่จะผลักดันนโยบายการใช้ประโยชน์และจัดเก็บคาร์บอน (CCUS) ในอาเซียนร่วมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในสาขานี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในปี 2565 ไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 20th AFOC Council Meeting and Associated Meetings in 2022 ซึ่งจะเป็นเวทีที่จะได้ผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุผลรูปธรรมต่อไป

#การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่39 #AMEM39th #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

ประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันและนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM) ในระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ เข้าร่วม

โดยประเด็นผลักดันหลักของไทย คือด้านพลังงานสะอาด และ Carbon Neutrality ที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยไว้ในปี 2608-2613 (2065-2070) โดยไทยจะนำเสนอแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022: NEP2022) ซึ่งมีกรอบนโยบายหลัก ดังนี้

♻️ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

🚙 การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย [email protected] ซึ่งวางเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30

💡การปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน จะช่วยให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

⚙️ การส่งเสริมนโยบาย 4D1E (1.Digitalization 2.Decarbonization 3.Decentralization 4.De-regulation และ 1.Electricfication) เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทย

นอกจากนี้ ไทยยังประสงค์ที่จะผลักดันนโยบายการใช้ประโยชน์และจัดเก็บคาร์บอน (CCUS) ในอาเซียนร่วมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในสาขานี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในปี 2565 ไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 20th AFOC Council Meeting and Associated Meetings in 2022 ซึ่งจะเป็นเวทีที่จะได้ผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุผลรูปธรรมต่อไป

#การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่39 #AMEM39th #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

7 ประเด็นการหารือการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 (APAEC Phase II) ปี 2564 – 2568 ...
16/09/2021

7 ประเด็นการหารือการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 (APAEC Phase II) ปี 2564 – 2568

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ AMEM ครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ประเด็นหารือ ประกอบด้วย

1.⚡️ด้านไฟฟ้า ⚡️ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความทันสมัยของระบบสายส่ง และส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

2.🍃ด้านก๊าซธรรมชาติ 🍃 ดำเนินการพัฒนาตลาดก๊าซฯ ร่วมกันในอาเซียน และปรับปรุงความพร้อมทางการค้า และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อและการเข้าถึงก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในพื้นที่ห่างไกล

3.🪨ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 🪨 ดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาด และการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บคาร์บอน (CCUS) ในภูมิภาคกับประเทศประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

4.💡ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 💡 ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานเดียวกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในภูมิภาค ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม

5.♻️ด้านพลังงานหมุนเวียน ♻️ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ ๆ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

6.🏗ด้านนโยบายและแผนพลังงาน 🏗 พัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านนโยบายและแผนด้านพลังงานของอาเซียนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

7.⛰ด้านพลังงานนิวเคลียร์⛰ เสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรของอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์

ทั้งนี้ ในด้านการกำกับกิจการพลังงานอาเซียนจะส่งเสริมบทบาทด้านพัฒนาแนวทางและกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีและตลาดปิโตรเลียมในภูมิภาคต่อไป

#การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่39 #AMEM39th #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

7 ประเด็นการหารือการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 (APAEC Phase II) ปี 2564 – 2568

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ AMEM ครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ประเด็นหารือ ประกอบด้วย

1.⚡️ด้านไฟฟ้า ⚡️ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความทันสมัยของระบบสายส่ง และส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

2.🍃ด้านก๊าซธรรมชาติ 🍃 ดำเนินการพัฒนาตลาดก๊าซฯ ร่วมกันในอาเซียน และปรับปรุงความพร้อมทางการค้า และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อและการเข้าถึงก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในพื้นที่ห่างไกล

3.🪨ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 🪨 ดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาด และการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บคาร์บอน (CCUS) ในภูมิภาคกับประเทศประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

4.💡ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 💡 ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานเดียวกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าในภูมิภาค ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม

5.♻️ด้านพลังงานหมุนเวียน ♻️ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ ๆ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

6.🏗ด้านนโยบายและแผนพลังงาน 🏗 พัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านนโยบายและแผนด้านพลังงานของอาเซียนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

7.⛰ด้านพลังงานนิวเคลียร์⛰ เสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรของอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์

ทั้งนี้ ในด้านการกำกับกิจการพลังงานอาเซียนจะส่งเสริมบทบาทด้านพัฒนาแนวทางและกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าพหุภาคีและตลาดปิโตรเลียมในภูมิภาคต่อไป

#การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่39 #AMEM39th #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Ass...
16/09/2021

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม

สำหรับประเทศไทย มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ กระทรวงพลังงาน โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นหลักสำคัญ ประกอบด้วย

1. สถานการณ์ด้านพลังงาน ที่ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิล ไปสู่การสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 (39th AMEM) ในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญต่อการส่งผ่านนัยทางการเมืองและทิศทางการพัฒนาพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคก่อนเข้าสู่การประชุม COP26 จะเป็นจุดเริ่มต้นและตัวกระตุ้นให้ทุกประเทศดำเนินนโยบายอย่างจริงจังในการลดและยุติการสนับสนุนพลังงานฟอสซิล และเพิ่มการลงทุนในพลังงานสะอาดให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคต

2. การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 (APAEC Phase II)
ปี 2564-2568 ภายใต้แผน APAEC จะแบ่งเป็น 7 สาขาความร่วมมือ คือ ด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานหมุนเวียน ด้านนโยบายและแผนพลังงาน และด้านพลังงานนิวเคลียร์

3. ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนนโยบาย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสังเคราะห์ในยานยนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน การใช้ประโยชน์และการจัดเก็บคาร์บอน และ LNG เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19

4. ประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันและนำเสนอ โดยประเทศไทยจะผลักดันในประเด็นด้านพลังงานสะอาดและ Carbon Neutrality ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยไว้ในปี 2608-2613 (2065-2070) และจะนำเสนอแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022: NEP2022) รวมถึงนโยบายการใช้ประโยชน์และจัดเก็บคาร์บอน (CCUS) ในอาเซียน เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในสาขานี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 20th AFOC Council Meeting and Associated Meetings in 2022 ซึ่งจะเป็นเวทีที่จะได้ผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุผลรูปธรรมต่อไป

#การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่39 #AMEM39th #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม

สำหรับประเทศไทย มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ กระทรวงพลังงาน โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นหลักสำคัญ ประกอบด้วย

1. สถานการณ์ด้านพลังงาน ที่ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิล ไปสู่การสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 (39th AMEM) ในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญต่อการส่งผ่านนัยทางการเมืองและทิศทางการพัฒนาพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคก่อนเข้าสู่การประชุม COP26 จะเป็นจุดเริ่มต้นและตัวกระตุ้นให้ทุกประเทศดำเนินนโยบายอย่างจริงจังในการลดและยุติการสนับสนุนพลังงานฟอสซิล และเพิ่มการลงทุนในพลังงานสะอาดให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคต

2. การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 (APAEC Phase II)
ปี 2564-2568 ภายใต้แผน APAEC จะแบ่งเป็น 7 สาขาความร่วมมือ คือ ด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานหมุนเวียน ด้านนโยบายและแผนพลังงาน และด้านพลังงานนิวเคลียร์

3. ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนนโยบาย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสังเคราะห์ในยานยนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน การใช้ประโยชน์และการจัดเก็บคาร์บอน และ LNG เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19

4. ประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันและนำเสนอ โดยประเทศไทยจะผลักดันในประเด็นด้านพลังงานสะอาดและ Carbon Neutrality ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยไว้ในปี 2608-2613 (2065-2070) และจะนำเสนอแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022: NEP2022) รวมถึงนโยบายการใช้ประโยชน์และจัดเก็บคาร์บอน (CCUS) ในอาเซียน เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในสาขานี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 20th AFOC Council Meeting and Associated Meetings in 2022 ซึ่งจะเป็นเวทีที่จะได้ผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุผลรูปธรรมต่อไป

#การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่39 #AMEM39th #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

ที่อยู่

อาคาร B ชั้น 22-25 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

เพราะ “พลังงาน” เป็นรากฐานสำคัญของทุกการพัฒนา และการดำรงชีวิต กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลพลังงานทั้งหมดของประเทศ เชื่อมั่นว่าพลังงานที่ยั่งยืน จะสร้างโลกที่ยั่งยืน วันนี้เราจึงมุ่งมันพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน บนความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาระดับประเทศ และแผนพัฒนาพลังงานที่นานาประเทศให้ความสำคัญ ผ่านการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่างบูรณาการ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงาน ในการมุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงาน ...... อย่างเพียงพอ มีพลังงาน ...... อย่างทั่วถึง มีพลังงาน ...... อย่างยั่งยืน Energy is the basis of every life and development for all. Ministry of Energy, the government custodian of all energy related activities believes that sustainable energy will make a sustainable society. We make every effort to enhance energy management for the better quality of life. In addition, we align our directions with the world’s agenda as well as national, regional, and local development plans leading to the great collaboration among several agencies. As a result, we have Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) as one of the strategies to achieve the vision of providing the country and Thai people with... Sufficient Energy Affordable Energy Accessible Energy Sustainable Energy

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021407000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงพลังงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับ " กระเป๋าสะพาย Xiaomi สีกรมท่า พร้อมแท็ดหนังห้อยกระเป๋าติดตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน" ของรางวัลจากกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆให้เข้าร่วมในครั้งนี้
ทำไมราคาน้ำมันแพงจังครับ
ทำตัวอย่างแบบนี้ดีมากเลยครับ
วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน&monhasu ทำงานหัตถกรรมเยื่อไม้ ลายนูนต่ำ & เกษตรแปรรูป ค่ะ
กลุ่ม สว. กำลังทำขิงผง อยู่เขตจอมทอง กทม. อยากขอให้สนับสนุน โดมพลังงานแสงอาทิตย์ ตากขิงสดจ้า
ถามครับท่านตกลงเป็นอันว่าชาวบ้านธรรมดา ธรรมดาจะติดโซล่าเซลได้หรือไม่ ครับผม
ได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากสำหรับรางวัล และอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้บ่อยๆนะครับ และหวังว่า ผมคงจะโชคดีได้รางวัลอีก ในกิจกรรมครั้งต่อๆไป
แจ้ง ขอมูลครับ ไม่รู้ จริง เท็จแค่ไหน อาจทำให้รัฐเสียหายได้ เลย ส่งมาให้ตรวจสอบครับ https://www.facebook.com/watch/?v=276367847320756
ทรัพยากรณ์ของประเทศ ทรัพยากรณ์ของแผ่นดิน ประชาชนในประเทศควรจะได้ใช้และบริโภคในราคาที่ถูกกว่าในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกไปยังต่างชาติ มองเด็กรุ่นหลังบ้าง เขาจะอยู่ยังไงหากพลังงานของชาติอยู่บนผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ประชาชนในประเทศ ขายในประเทศแพงกว่าเพื่อนบ้านทั้งๆที่น้ำมันซื้อจากบ้านเรา
ความรู้ ความจริง ที่ ชัดเจน ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ใช้อ้างอิงได้จริง เหมาะกับรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้บริหารประเทศ ผู้นำในสังคม ผู้กำหนด ผู้ออกนโยบายต่างๆ ผู้ออกกฎหมายต่างๆ และสื่อทุกคน ทุกแขนง ทุกองค์กร ประชาชนทุกคน ใช้ศึกษาก่อนคิด ก่อนทำ อะไรที่ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง เพื่อความสงบสุขที่แท้จริงในสังคม #เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือเบี้ยล่างเป็นสุนัขรับใช้ #ของผู้นำที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับโลก ~~~~~~~~~~~~ ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #1 https://youtu.be/6z9H2ojZzWc ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #2 https://youtu.be/cDt4ay2Ygzs ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #3 https://youtu.be/kVh_VUQDe8Q ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #4 https://youtu.be/BCUbRPAzb4o ~~~~~~~~~~~~ ทำคลอด พรบ.ตำรวจฉบับใหม่ https://news1live.com/playlist05/watch/NDXvtjR4PXg พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีอาญา ฉบับของพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ ฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ #กฎหมายเสร็จนานมากแล้วจะครบ๑๐ปีแล้วครับท่าน #ชาติไหนจะได้เข้าสภาฯครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ~~~~~~~~~~~~ ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความอยุติธรรม ความยุติธรรมที่ซื้อขายได้ คือ ความอยุติธรรม ความยุติธรรมที่ซื้อขายได้ คือ ความอัปยศของคนในกระบวนการยุติธรรมที่ซื้อขายได้ดั่งสัตว์เดรฉาน ไล่ไปตั้งแต่ผู้ควบคุมกำกับนโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติ ~~~~~~~~~~~~ #ทำไมเวลาฟังรัฐบาล ฟังนักการเมือง ฟังข้าราชการ ฟังนักวิชาการ ไม่เคยละเอียด ลึก ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง เหมือนฟังพระสักคนเดึยว สันติภาพ ต้องไม่มีความจัดแย้งใดๆ ต้องไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ยกเว้น สันติภาพจอมปลอม ~~~~~~~~~~~ สถานการณ์ " ภาคใต้ " เชิงประวัติศาสตร์ ที่รัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ก่อนพูด นำเสนอ คิด ทำนโยบายใดๆ สู่สาธารณะ https://youtu.be/OG_8NU8oPyw ~~~~~~~~~~~~ พุทธศาสนา เพื่อ สันติภาพโลก #สันติคือไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ #สันติต้องไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ ปัญญา ข้อมูลข่าวสารมาก แต่มี ปัญญา ไม่มากพอที่จะใช้ ข้อมูลข่าวสารที่มากมาย เราก็หลงทาง สับสน วุ่นวาย ยิ่งมีปัญหามากมาย #สิทธิเสรีภาพของตนเองต้องไม่ทำร้ายทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4136402009705624&id=100000075981768&sfnsn=mo ~~~~~~~~~~~~ คนท้องถิ่น อุดหนุนสินค้าท้องถิ่น ท้องถิ่นมั่งคั่ง ท้องถิ่นมั่นคง ท้องถิ่นเจริญ คนไทย อุดหนุนสินค้าไทย ประเทศไทยมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง ประเทศไทยเจริญ รัฐบาลไทย ราชการไทย คนไทย อุดหนุนสินค้าไทย ประเทศไทยมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง ประเทศไทยเจริญ วันนี้รัฐบาลไทย ราชการไทย คนไทยอุดหนุนสินค้าไทย อย่างเต็มที่เพียงพอแล้วหรือยังครับ? วันนี้รัฐบาลไทย ราชการไทย มีความจริงใจที่จะออกสเปคงานครอบคลุมการใช้สินค้าไทยอย่างยุติธรรมแล้วหรือยังครับ?