กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล Line : @gdf60 Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK

เปิดเหมือนปกติ

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หรือ “กพน.” จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็...
06/11/2020

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หรือ “กพน.” จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งนำไปพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสำรวจและประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสานติดตามประเมินผล วิเคราะห์และแก้ไขคุณภาพน้ำบาดาล ตลอดจนพัฒนาวิชาการ

-------------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgf.go.th/

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GDF
#GroundwaterDevelopmentFund

04/11/2020
การพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF)

การพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF)
https://youtu.be/GbRPAY_gJEg

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้สนับสนุนเงินให้ #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) ซึ่งเป็นระบบการสูบน้ำบาดาล ร่วมกับน้ำผิวดินที่ผ่านการกรองจากธรรมชาติ หรือ RIVERBANK FILTRATION SYSTEM หรือเรียกสั้นๆว่า "RBF" เป็นระบบการสูบน้ำผสมผสานระหว่างน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บในชั้นตะกอนหินร่วนน้ำพาและน้ำในแม่น้ำที่ซึมผ่านชั้นกรวดทรายสู่ชั้นน้ำบาตาล ตามชายฝั่งแม่น้ำทำให้น้ำผ่านการกรองและมีการปรับปรุงคุณภาพโดยธรรมชาติ จึงได้น้ำที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบผลิตประปาจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา สำหรับเพื่อการอุปโภค - บริโภคของประชาชน

จัดทำโดย : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

-------------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgf.go.th/
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GDF
#GroundwaterDevelopmentFund

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้สนับสนุนเงินให้ #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF...

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563 https://gdf.dgr.go.th/readn...
04/11/2020
กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563 https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=150

กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563

04/11/2020
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบมีมาตราฐาน
บ่อแท้ !!! บ่อเถื่อน !!! ดูยังไง ?

การเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบมีมาตรฐาน
บ่อแท้ !!! บ่อเถื่อน !!! ดูยังไง ?

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล พัฒนาอย่างอนุรักษ์ ตามหลักวิชาการ

03/11/2020
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เคยสงสัยไหมคะ...
> น้ำบาดาลมาจากไหน???
> เกิดขึ้นได้อย่างไร???
> ใช้แล้วจะหมดไปไหม??

เคยสงสัยไหมคะ...
> น้ำบาดาลมาจากไหน???
> เกิดขึ้นได้อย่างไร???
> ใช้แล้วจะหมดไปไหม???

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล พัฒนาอย่างอนุรักษ์ ตามหลักวิชาการ

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เล็งแก้แล้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่เร่งสำรวจพื้นที่เตรียมสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล#โครงการที่ได้ร...
03/11/2020

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เล็งแก้แล้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เร่งสำรวจพื้นที่เตรียมสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เล็งแก้แล้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เร่งสำรวจพื้นที่เตรียมสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล

💁🏻‍♂️ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง และนายสมบูรณ์ กุยด้วง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นำคณะผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่และการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่ ยังได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างการสำรวจพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำ

ต่อมา เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารได้เดินทางไปสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง (ศูนย์เชียงใหม่) เพื่อเยี่ยมชมสำนักงานและมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกบูธ งาน Northeast Tech Thailand 20 ประชาสัมพันธ์ภารกิจน้ำบาดาล ที่ Central โคราช 💦
30/10/2020

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกบูธ งาน Northeast Tech Thailand 20 ประชาสัมพันธ์ภารกิจน้ำบาดาล ที่ Central โคราช 💦

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกบูธ งาน Northeast Tech Thailand 20 ประชาสัมพันธ์ภารกิจน้ำบาดาล ที่ Central โคราช 💦

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมออกบูธให้เผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาล ในงาน Northeast Tech Thailand 2020 (by Korat F.T.I) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

งาน Northeast Tech Thailand 2020 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา องค์กรภาครัฐและเอกชน นับเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะใช้น้ำบาดาล และโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=149
30/10/2020
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563
https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=149

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2563

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
28/10/2020

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย “ครั้งที่ 7”

💁🏻‍♂️ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย “ครั้งที่ 7” ณ บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม พร้อมนำเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล จากจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา จำนวน 80 ราย ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในโครงการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #คนรักษ์น้ำบาดาล
————----------------------
🌐 เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔹TWITTER : https://twitter.com/dgr_mnr
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwaterth/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/badan4thaichannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
27/10/2020

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
ชี้แจงชุมชน เตรียมลุยสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 นายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ได้มอบหมายให้ นายจรูญ หนูเรือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นางสาวจรัสมณี สิทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ลงพื้นที่สำรวจอุทกธรณีวิทยาและเก็บน้ำตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมประชุมชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานแก่ชุมชน โดยมี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนจาก 10 หมู่บ้าน ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ 2,000 ครัวเรือน

รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตรณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบ...
26/10/2020

รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร
ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำ

👨🏻‍🔧 รูปแบบโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร
ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...เตรียมส่งน้ำบาดาลระยะไกลแก้ไขภัยแล้ง จ.สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี #โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกอง...
26/10/2020

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...เตรียมส่งน้ำบาดาลระยะไกล
แก้ไขภัยแล้ง จ.สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...เตรียมส่งน้ำบาดาลระยะไกล
แก้ไขภัยแล้ง จ.สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี

💁🏻‍♂️ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และทีมเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่และการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ตำบลวังหว้า และตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการโครงการ ฯ โดยมีชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับฟังและสำรวจพื้นที่ดังกล่าว

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
————————-
🌐 เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔹TWITTER : https://twitter.com/dgr_mnre
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwaterth/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/badan4thaichannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

๒๓ ตุลาคม #วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5🌷🌷🌷🌷🌷ข้าพระพุทธเจ้า ค...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม #วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
🌷🌷🌷🌷🌷

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

👨🏻‍🔧 10 ขั้นตอน การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration : RBF)•RBF  เป็นการพัฒนานำน้ำบาดาลบริ...
22/10/2020

👨🏻‍🔧 10 ขั้นตอน การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ
(Riverbank Filtration : RBF)

RBF เป็นการพัฒนานำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าบ่อน้ำบาดาลปกติประมาณ 20 เท่า และน้ำมีคุณภาพดี

ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด คือ ชัยนาท ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 7,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 2,400 ไร่ และมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 4.52 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

👨🏻‍🔧 10 ขั้นตอน การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ
(Riverbank Filtration : RBF)

RBF เป็นการพัฒนานำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าบ่อน้ำบาดาลปกติประมาณ 20 เท่า และน้ำมีคุณภาพดี

ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด คือ ชัยนาท ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า 7,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 2,400 ไร่ และมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 4.52 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#RiverbankFiltration
#RBF

พลเอก ประวิตร” เปิด “บ่อน้ำบาดาลยักษ์” แห่งแรกของไทยที่ชัยนาทบริการประชาชน 8 หมู่บ้าน กว่า 5 พันคน มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี•...
21/10/2020

พลเอก ประวิตร” เปิด “บ่อน้ำบาดาลยักษ์” แห่งแรกของไทยที่ชัยนาท
บริการประชาชน 8 หมู่บ้าน กว่า 5 พันคน มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

💁🏻‍♂️ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดถึง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ณ บ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสาให้การต้อนรับ

👨🏻‍🔧 รูปแบบของโครงการฯ ประกอบด้วย
1) บ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว ความลึกประมาณ 48 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2) หอถังเหล็กส่งน้ำระยะไกล ความสูง 40 เมตร ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร
3) ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมระบบท่อกระจายน้ำ ความยาวรวม 5,800 เมตร ครอบคลุมถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประจำรัง หมู่ที่ 2 บ้านบางก้านเหลือง หมู่ที่ 3 และบ้านธัญญอุดม หมู่ที่ 6
4) ระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO)
5) อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
6) จุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนและสถานีจ่ายน้ำถาวร ซึ่งจะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

พลเอก ประวิตร” เปิด “บ่อน้ำบาดาลยักษ์” แห่งแรกของไทยที่ชัยนาท
บริการประชาชน 8 หมู่บ้าน กว่า 5 พันคน มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

💁🏻‍♂️ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดถึง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ณ บ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสาให้การต้อนรับ

👨🏻‍🔧 รูปแบบของโครงการฯ ประกอบด้วย
1) บ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว ความลึกประมาณ 48 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2) หอถังเหล็กส่งน้ำระยะไกล ความสูง 40 เมตร ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร
3) ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมระบบท่อกระจายน้ำ ความยาวรวม 5,800 เมตร ครอบคลุมถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประจำรัง หมู่ที่ 2 บ้านบางก้านเหลือง หมู่ที่ 3 และบ้านธัญญอุดม หมู่ที่ 6
4) ระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO)
5) อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
6) จุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนและสถานีจ่ายน้ำถาวร ซึ่งจะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
19/10/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันนี้ 17 ตุลาคม 2563 #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร และจังหวัดตาก จำนวน 80 ราย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำบาดาล และแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน ในพื้นที่การเกษตรของนายทองปาน เผ่าโสภา เกษตรกรดีเด่นด้านฟาร์มเกษตร ที่หมู่ 14 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ "เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล" ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย “ครั้งที่ 6”

#เกษตรกรรุ่นใหม่บริหารจัดการน้ำอย่างอนุรักษ์
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทอดถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร...
18/10/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทอดถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทอดถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินพระราชทาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

🙏 สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 3,019,999 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯและโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และมอบเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17/10/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันนี้ 17 ตุลาคม 2563 #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร และจังหวัดตาก จำนวน 80 ราย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำบาดาล และแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน ในพื้นที่การเกษตรของนายทองปาน เผ่าโสภา เกษตรกรดีเด่นด้านฟาร์มเกษตร ที่หมู่ 14 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ "เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล" ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย “ครั้งที่ 6”

#เกษตรกรรุ่นใหม่บริหารจัดการน้ำอย่างอนุรักษ์
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คุณสามารถติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ที่น่าสนใจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ที่  Youtube : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล https://www.yout...
15/10/2020
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

คุณสามารถติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ที่น่าสนใจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ที่ Youtube : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

https://www.youtube.com/c/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5/videos

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สามารถดำรงศักยภาพในการเป็....

ที่อยู่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

รถโดยสารประจำทาง สาย 24 63 104 114 206 522 528 545

ข้อมูลทั่วไป

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นและเป็นแหล่งน้ำทางเลือกที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและต่อการดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ประเทศไทยได้มีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้มากกว่า 40 ปี ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้น้ำบาดาลเป็นปริมาณมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลในชั้นน้ำบาดาลและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอแก้ไข พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โดยผ่านรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สามารถดำรงศักยภาพในการเป็นฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมาภิบาล”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626667183

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล:

วิดีโอทั้งหมด

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สามารถดำรงศักยภาพในการเป็นฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมาภิบาล”

Website : https://gdf.dgr.go.th/

Line : @gdf60 Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามข้อมูลหน่อยคับ หน่วยงานที่สามารถขอ งบประมาณสนับสนุนจากกองพัฒนานํ้าบาดาล เช่น หน่วยงานรัฐ - สถาบันการศึกษา –สภาอุตสาหกรรม มีชื่อหน่วยงานอะไรบ้างคับ
ได้รับรางวัลแล้วนะคะ กระเป๋าสวยมาก ขอบคุณมากๆค่ะ
ได้รับของรางวัลจากทางเพจแล้ว ขอบคุณมากนะค่ะ😍😍😍
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ AC และ DC ” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บ้านแดดดีอ่างทอง หลักสูตรการอบรม (เน้นภาคปฏิบัติ) **จำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น** 2 วัน 3,900 บาท/ท่าน สนใจติดต่อ 086-132-2610/081-856-5121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox https://www.facebook.com/daddee2 ได้ที่.... #บ้านแดดดีอ่างทอง www.daddee.co.th ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
กองทุนนี้มีใว้ทำอะไร อยากทราบ