ETDA Thailand สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transactions Development Agency สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2554 ให้เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือ ธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ

ทั้งนี้ ETDA ให้ความสำคัญกับ 3 ภาคส่วนใหญ่ ๆ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทั้ง 3 ส่วนต้องมีการทำธุรกรรมร่วมกัน และการทำธุรกรรมเหล่านี้ บางส่วนต้องมาใช้บริการทางออนไลน์ ETDA จึงดูในมิติของธุรกรรมที่ครอบคลุมในมิติของรัฐ-เอกชน-ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เพราะการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ อาจมีความเสี่ยง การฉ้อโกง การรั่วไหลของข้อมูล การระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) ฯลฯ ดังนั้นบนโลกดิจิทัลจึงต้องมีทั้งการส่งเสริมและกำกับดูแลอย่างมี Digital Governance หรือธรรมาภิบาล

กลไกในการทำงานของ ETDA ให้เกิด Digital Governance มีทั้ง "อนุญาต" "ขึ้นทะเบียน" "แจ้ง" "มาตรฐาน" "กฎหมาย" และ "Sandbox"

นอกจากนั้น สำหรับงานขั้นพื้นฐาน ETDA ก็มีการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาคน การให้คำปรึกษา การป้องกันการฉ้อโกง และการส่งเสริมนวัตกรรม ควบคู่ไป

สรุปง่าย ๆ “ETDA คือองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือ ผ่านทางออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย" ด้วยวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันกับสถานการณ์โลก”

เปิดเหมือนปกติ

พรุ่งนี้ (1 ก.ย.) บ่ายโมง เรามีนัดกันนะทุกคน ในการแถลงผลการศึกษา "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษ...
31/08/2021

พรุ่งนี้ (1 ก.ย.) บ่ายโมง เรามีนัดกันนะทุกคน ในการแถลงผลการศึกษา "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างไร"
.
จากกระบวนการสำรวจที่เข้มข้นในช่วงปี 2564
📍 Focus Group 10 กลุ่ม มากกว่า 300 คน
📍 สำรวจเชิงพื้นที่กว่า 20 หน่วยงาน
📍 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณกว่า 4,000 ตัวอย่าง
.
ผู้ที่พลาดลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ Microsoft Teams ติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ETDA Thailand (รับชมย้อนหลังผ่าน YouTube ช่อง ETDA Channel)
.
พบกับประเด็นน่าสนใจ
📌 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยเท่าไหร่
📌 กลไกการขับเคลื่อนต่ออุตสาหกรรมทั้ง 8 ประเภท
📌 ผลที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนโดยรวม
การขับเคลื่อนกับพื้นที่เฉพาะและกลุ่มเปราะบาง
📌 ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ Go Digital ได้ 100%
📌 ความเสี่ยงที่พึงระวัง
📌 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
.
กำหนดการ วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
📌 13.00 น. เปิดห้องประชุมออนไลน์
📌 13.30 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร ETDA
📌 13.45 น. แถลงผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (ช่วงที่ 1)
📌 15.30 น. แถลงผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (ช่วงที่ 2)
📌 16.15 น. Q&A
📌 16.30 น. ปิดงานสัมมนา
.
ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ https://fb.me/e/12CPnDFet
.
#ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม #ธุรกรรมออนไลน์ #NIDA #LiftYourLifeWithDigital

พรุ่งนี้ (1 ก.ย.) บ่ายโมง เรามีนัดกันนะทุกคน ในการแถลงผลการศึกษา "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างไร"
.
จากกระบวนการสำรวจที่เข้มข้นในช่วงปี 2564
📍 Focus Group 10 กลุ่ม มากกว่า 300 คน
📍 สำรวจเชิงพื้นที่กว่า 20 หน่วยงาน
📍 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณกว่า 4,000 ตัวอย่าง
.
ผู้ที่พลาดลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ Microsoft Teams ติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ETDA Thailand (รับชมย้อนหลังผ่าน YouTube ช่อง ETDA Channel)
.
พบกับประเด็นน่าสนใจ
📌 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยเท่าไหร่
📌 กลไกการขับเคลื่อนต่ออุตสาหกรรมทั้ง 8 ประเภท
📌 ผลที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนโดยรวม
การขับเคลื่อนกับพื้นที่เฉพาะและกลุ่มเปราะบาง
📌 ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ Go Digital ได้ 100%
📌 ความเสี่ยงที่พึงระวัง
📌 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
.
กำหนดการ วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
📌 13.00 น. เปิดห้องประชุมออนไลน์
📌 13.30 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดยผู้บริหาร ETDA
📌 13.45 น. แถลงผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (ช่วงที่ 1)
📌 15.30 น. แถลงผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (ช่วงที่ 2)
📌 16.15 น. Q&A
📌 16.30 น. ปิดงานสัมมนา
.
ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ https://fb.me/e/12CPnDFet
.
#ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม #ธุรกรรมออนไลน์ #NIDA #LiftYourLifeWithDigital

รู้จัก DQ เพื่อใช้ชีวิต ยุคดิจิทัล ได้อย่างปลอดภัย | iT24Hrs
31/08/2021
รู้จัก DQ เพื่อใช้ชีวิต ยุคดิจิทัล ได้อย่างปลอดภัย | iT24Hrs

รู้จัก DQ เพื่อใช้ชีวิต ยุคดิจิทัล ได้อย่างปลอดภัย | iT24Hrs

เราทุกคนมี มือถือ สมาร์ทโฟน ทุกเพศ ทุกวัย ใช้ Facebook , Line , Youtube , TikTok โซเชียล และ บริการออนไลน์ อีกมากมาย แล้วถ้าอยากอย...

การระบาดของโควิด-19 สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะได้ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...
31/08/2021
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ขับเคลื่อนภารกิจวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

การระบาดของโควิด-19 สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะได้ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การเข้ามากำกับดูแลและเร่งพัฒนาจึงเป็นภารกิจสำคัญของ ETDA ที่มี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ในช่วงวิกฤตนี้
.
ความท้าทายของ ETDA ในภาวะที่การระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรง คือการเร่งดำเนินงานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับสถานการณ์ได้ทัน และการทำ digital transformation ให้องค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ ดร.ชัยชนะเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
.
อ่านต่อ https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256404TheKnowledge_Dr.Chaichana.aspx
.
ขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ในการเป็นพาร์ตเนอร์เพื่อก้าวไปด้วยกัน
.
#LiftYourLifeWithDigital

การระบาดของโควิด 19 สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะได้ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจ....

📍 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) เป็นชุดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง ที่ใช้...
31/08/2021

📍 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) เป็นชุดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง ที่ใช้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อแส่ดงว่า บุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
📍 ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของและสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้
.
อ่านต่อ "คำถามนี้ "ดี" พี่ตอบให้: e-Signature VS Digital Signature มันคืออะไร? ต้องใช้อันไหนดี??ที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/2021-ETDA-FAQ-Ep1-eSignature.aspx
.
แล้วอย่าลืมไปให้ความเห็นกับแบบสำรวจ ว่ารอบปีที่ผ่านมา ETDA นำเสนอสาระเรื่องเหล่านี้ ดีพอหรือยังที่ https://bit.ly/3xvzQc6 ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 พร้อมลุ้นรับรางวัล JBL Bluetooth Speaker 2.0 Go 2 (สี Blue or Gary) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,490 บาท โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
.
มาตรฐาน
📍 รู้จัก มาตรฐานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นแนวทางการใช้งาน #eSignature ประเภทต่าง ๆ ที่ https://standard.etda.or.th/?p=11755
📍 ผู้เชี่ยวชาญ ETDA แนะนำมาตรฐานฯ ดังกล่าวที่ https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/Electronic-Signature-Guideline-News.aspx
.
บทความ
📍 เวทีพูดคุย "ETDA Live Ep.2: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังไง…ยังไง ไหนเล่าซิ" https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/articles/ETDA-Live-Ep2-e-Signature.aspx
📍 "พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ เดอะซีรีส์ ตอนที่ 4 e-Signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สร้าง เซ็น สะดวก ส่งปุ๊บ ทันใจ มีผลตามกฎหมาย" ที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep4.aspx
📍 Digital Signature หรือ ลายมือชื่อดิจิทัล คืออะไร ตามไปอ่านที่ "ลายมือชื่อดิจิทัลและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเดียวกันมั้ย? ต้องเซ็นยังไง?" https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/articles/e-Signature-VS-Digital-Signature.aspx
.
บริการภาครัฐ
📍 ทำไมต้องปรับเข้าสู่การออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Trusted-services-Infrastructure/TEDA/Speed-up-e-Licensing/e-Licensing-Transformation-Playbook.aspx
.
อินโฟกราฟิก
📍 อินโฟกราฟิก "คำถามนี้ "ดี" พี่ตอบให้: e-Signature VS Digital Signature มันคืออะไร? ต้องใช้อันไหนดี??" https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/2021-ETDA-FAQ-Ep1-eSignature.aspx
.
คลิป
📍 พี่เอ็ด 7 วิ ทวงหนี้แบบดิจิทัล เกี่ยวอะไรกับ e-Signature https://youtu.be/3WJAL5bTbqs
📍 สนทนาประสาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับ ETDA https://youtu.be/XiCPl0TZ6JE
📍 e-Signature ตอนที่ 1 https://youtu.be/zKV7RQjKFco
📍 e-Signature ตอนที่ 2 https://youtu.be/0_d29q976bY
📍 ขั้นตอนการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://youtu.be/avHKLunIOeI
.
#กฎหมายเอ็ตด้า #มาตรฐานเอ็ตด้า #LiftYourLifeWithDigital #ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ #eSignature

มาช่วยกันตอบเยอะ ๆ นะทุกคน เราจะปิดการสำรวจในอีก 2 อาทิตย์ (ถึง 15 ก.ย.นี้) ที่ https://bit.ly/3xvzQc6 ว่าปีงบประมาณ 256...
31/08/2021

มาช่วยกันตอบเยอะ ๆ นะทุกคน เราจะปิดการสำรวจในอีก 2 อาทิตย์ (ถึง 15 ก.ย.นี้) ที่ https://bit.ly/3xvzQc6 ว่าปีงบประมาณ 2564 พวกเราพอใจกับสื่อเหล่านี้ หรือไม่ ยังไง เช่น
👉 ชุดสื่อเพื่อเตรียมพร้อมรับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4937554359591434
👉 ชุดสื่อเรื่องกฎหมายและมาตรฐานการใช้ #ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ #eSignature #ลายมือชื่อดิจิทัล #DigitalSignature https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4925602387453298
👉 ชุดสื่อเรื่อง มาตรฐาน #eMeeting #ประชุมออนไลน์ #ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4918182511528619
👉 ชุดสื่อ Digital Service Governance คลิปสื่อสารสาระ มาตรฐาน กฎหมาย ด้านธุรกรรม ทำยังไง คนไทย จะอยู่ในสังคมดิจิทัล โดยได้รับการดูแลให้มั่นคงปลอดภัย ทั้งเรื่อง #พรบธุรกรรม #พรบเอ็ตด้า #eDocument e-Signature e-Meeting #eTaxinvoice #eSaraban #DigitalID #eOfficeภาครัฐ ร่วมแสดงโดย #พี่เอ็ด7วิ https://www.facebook.com/watch/281697395177177/140295438135658
👉 เวที ETDA Live แชร์ความรู้เพื่อให้เกิด Digital Governance โดยผู้เชี่ยวชาญ https://www.youtube.com/watch?v=MnXwF2PCEYY&list=PLPT2kqbuSi0p3mY0mqJ0RSiNs8LGcIZ3b พร้อมจัดทำเป็นบทความ ต่อยอดความรู้ต่อเนื่อง https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/knowledge-sharing/articles.aspx?keyword=ETDA%20Live
.
เหล่านี้ คือตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ทีม ETDA พยายามสรรค์สาระเพื่อให้สังคมไทยทุกภาคส่วน เดินหน้าพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน แล้วคุณต้องการให้ ETDA ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมบ้าง
.
ย้ำ ๆ ๆ ร่วมตอบที่ https://bit.ly/3xvzQc6 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อช่วยให้ ETDA นำเสนอข้อมูลที่ตรงใจคุณที่สุด แล้วคุณยังได้ลุ้นรับรางวัล JBL Bluetooth Speaker 2.0 Go 2 (สี Blue or Gary) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,490 บาท โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
.
#กฎหมายเอ็ตด้า #มาตรฐานเอ็ตด้า #LiftYourLifeWithDigital

มาช่วยกันตอบเยอะ ๆ นะทุกคน เราจะปิดการสำรวจในอีก 2 อาทิตย์ (ถึง 15 ก.ย.นี้) ที่ https://bit.ly/3xvzQc6 ว่าปีงบประมาณ 2564 พวกเราพอใจกับสื่อเหล่านี้ หรือไม่ ยังไง เช่น
👉 ชุดสื่อเพื่อเตรียมพร้อมรับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4937554359591434
👉 ชุดสื่อเรื่องกฎหมายและมาตรฐานการใช้ #ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ #eSignature #ลายมือชื่อดิจิทัล #DigitalSignature https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4925602387453298
👉 ชุดสื่อเรื่อง มาตรฐาน #eMeeting #ประชุมออนไลน์ #ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/posts/4918182511528619
👉 ชุดสื่อ Digital Service Governance คลิปสื่อสารสาระ มาตรฐาน กฎหมาย ด้านธุรกรรม ทำยังไง คนไทย จะอยู่ในสังคมดิจิทัล โดยได้รับการดูแลให้มั่นคงปลอดภัย ทั้งเรื่อง #พรบธุรกรรม #พรบเอ็ตด้า #eDocument e-Signature e-Meeting #eTaxinvoice #eSaraban #DigitalID #eOfficeภาครัฐ ร่วมแสดงโดย #พี่เอ็ด7วิ https://www.facebook.com/watch/281697395177177/140295438135658
👉 เวที ETDA Live แชร์ความรู้เพื่อให้เกิด Digital Governance โดยผู้เชี่ยวชาญ https://www.youtube.com/watch?v=MnXwF2PCEYY&list=PLPT2kqbuSi0p3mY0mqJ0RSiNs8LGcIZ3b พร้อมจัดทำเป็นบทความ ต่อยอดความรู้ต่อเนื่อง https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/knowledge-sharing/articles.aspx?keyword=ETDA%20Live
.
เหล่านี้ คือตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ทีม ETDA พยายามสรรค์สาระเพื่อให้สังคมไทยทุกภาคส่วน เดินหน้าพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน แล้วคุณต้องการให้ ETDA ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมบ้าง
.
ย้ำ ๆ ๆ ร่วมตอบที่ https://bit.ly/3xvzQc6 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อช่วยให้ ETDA นำเสนอข้อมูลที่ตรงใจคุณที่สุด แล้วคุณยังได้ลุ้นรับรางวัล JBL Bluetooth Speaker 2.0 Go 2 (สี Blue or Gary) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,490 บาท โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
.
#กฎหมายเอ็ตด้า #มาตรฐานเอ็ตด้า #LiftYourLifeWithDigital

"ในขณะที่ปี 2011 บริษัทน้ำมัน ธนาคาร เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าบริษัทสูงสุด โดยมีบริษัทเทคโนโลยีสองแห่งเท่านั้นที่ติดอันด...
31/08/2021

"ในขณะที่ปี 2011 บริษัทน้ำมัน ธนาคาร เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าบริษัทสูงสุด โดยมีบริษัทเทคโนโลยีสองแห่งเท่านั้นที่ติดอันดับหนึ่งในสิบ แต่ในปี 2021 แปดในสิบของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นบริษัทเทคโนโลยี บริษัทอย่าง Apple สามารถมีมูลค่าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมาล้านล้านเหรียญภายในเวลาหนึ่งปีเท่านั้น และหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเป็นหนึ่งปีของ COVID-19 นี่เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างน่ากลัวมาก ๆ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเติบโตแบบก้าวกระโดดในภาวะการระบาดของ COVID-19"
--อริยะ พนมยงค์--
CEO ของบริษัท Transformational
.
อ่านต่อได้ที่
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Lessons-from-Virtual-Series-EP-1-Digital-Workplace.aspx
.
และเตรียมพบกับ Virtual Series Ep.2 เดือนกันยายนนี้ มาแน่
.
#eOffice #eSolution #LiftYourLifeWithDigital #Techsauce

"ในขณะที่ปี 2011 บริษัทน้ำมัน ธนาคาร เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าบริษัทสูงสุด โดยมีบริษัทเทคโนโลยีสองแห่งเท่านั้นที่ติดอันดับหนึ่งในสิบ แต่ในปี 2021 แปดในสิบของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นบริษัทเทคโนโลยี บริษัทอย่าง Apple สามารถมีมูลค่าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นมาล้านล้านเหรียญภายในเวลาหนึ่งปีเท่านั้น และหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเป็นหนึ่งปีของ COVID-19 นี่เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างน่ากลัวมาก ๆ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเติบโตแบบก้าวกระโดดในภาวะการระบาดของ COVID-19"
--อริยะ พนมยงค์--
CEO ของบริษัท Transformational
.
อ่านต่อได้ที่
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Lessons-from-Virtual-Series-EP-1-Digital-Workplace.aspx
.
และเตรียมพบกับ Virtual Series Ep.2 เดือนกันยายนนี้ มาแน่
.
#eOffice #eSolution #LiftYourLifeWithDigital #Techsauce

"การรับส่งหนังสือด้วยอีเมล ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสารบรรณ เพราะว่าในปี 2544 สำนักนายกรัฐมนตรีได้เคยมีหนังสือเวียน ซึ่งปัจ...
30/08/2021

"การรับส่งหนังสือด้วยอีเมล ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสารบรรณ เพราะว่าในปี 2544 สำนักนายกรัฐมนตรีได้เคยมีหนังสือเวียน ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้ คือ ให้ส่วนราชการสามารถรับส่งหนังสือทางอีเมลได้เพียงแต่อาจจะยังไม่มีขั้นตอน กระบวนการ หรือหลักการที่ชัดเจน"
.
"ในการผลักดันระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมา สิ่งที่พบคือ หน่วยงานระดับกรม ที่มีเจ้าหน้าที่หลายร้อยคน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบปัญหาในการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แต่เมื่อหนังสือออกจากกรมไปที่อื่น จะเริ่มมีปัญหา เพราะไม่ได้มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กันทุกหน่วยงาน เมื่อระดับกรม ส่งไปภูมิภาคกันเอง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวง จะส่งไประดับจังหวัด หรืออำเภอ เมื่อที่จังหวัดหรืออำเภอไม่มีระบบ ก็เลยเป็นปัญหา ว่าคนรับรับไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องออกเป็นกระดาษ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 พันกว่าแห่งก็มีจำนวนไม่มากที่มีระบบ"
.
"การนำอีเมลมาใช้ จึงเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด เพราะทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ซึ่งจริง ๆ ราชการก็ใช้กันอยู่แล้ว แต่ระเบียบฯ สารบรรณ ยังเป็นแบบเดิมอยู่ เพราะฉะนั้น ก็เลยต้องทำให้วิธีทำงานในปัจจุบันเป็นไปตามการทำงานจริง"
.
อ่านต่อ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/ETDA-Live-Ep-7-e-Saraban.aspx
.
#สารบรรณภาครัฐ #eSaraban #LiftYourLifeWithDigital

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลประเมินสูงสุดที่ 98.91ค...
30/08/2021
ETDA คว้ารางวัล ITA Awards 2021 สูงสุดในองค์การมหาชน ระดับ AA ที่ 98.91 คะแนน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลประเมินสูงสุดที่ 98.91คะแนน อยู่ในระดับ AA ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเภทองค์การมหาชน จากจำนวนหน่วยงานองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน ในการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.
นับเป็นการสร้างสถิติคะแนนประเมินสูงสุดใหม่ของ ETDA ตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA จนถึงปัจจุบัน เป็นผลจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ภายใต้เจตจำนง พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อ่านต่อ https://www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-GETS-ITA-Awards-2021.aspx
.
#ITA #ITA2021 #LiftYourLifeWithDigital

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ.....

"สิ่งหนึ่งที่ควรทำให้สำเร็จนอกจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ คือการสร้างความไว้ใจกับระบบ เพราะหลายคนยังมองว่าการใช้เท...
30/08/2021

"สิ่งหนึ่งที่ควรทำให้สำเร็จนอกจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ คือการสร้างความไว้ใจกับระบบ เพราะหลายคนยังมองว่าการใช้เทคโนโลยีมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกับงานเอกสารสำคัญ"
--ปกาสิต วัฒนา--
กรรมการผู้จัดการ/Digital Monetization
บริษัท Brainergy Co., Ltd.
.
เก็บตกสาระจากเวที Virtual Series EP. 1 “Digital Workplace 101" ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา อ่านต่อได้ที่
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Lessons-from-Virtual-Series-EP-1-Digital-Workplace.aspx
.
และเตรียมพบกับ Ep.2 เดือนกันยายนนี้ มาแน่
.
#eOffice #eSolution #LiftYourLifeWithDigital #Techsauce

"สิ่งหนึ่งที่ควรทำให้สำเร็จนอกจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ คือการสร้างความไว้ใจกับระบบ เพราะหลายคนยังมองว่าการใช้เทคโนโลยีมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกับงานเอกสารสำคัญ"
--ปกาสิต วัฒนา--
กรรมการผู้จัดการ/Digital Monetization
บริษัท Brainergy Co., Ltd.
.
เก็บตกสาระจากเวที Virtual Series EP. 1 “Digital Workplace 101" ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา อ่านต่อได้ที่
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Lessons-from-Virtual-Series-EP-1-Digital-Workplace.aspx
.
และเตรียมพบกับ Ep.2 เดือนกันยายนนี้ มาแน่
.
#eOffice #eSolution #LiftYourLifeWithDigital #Techsauce

"Young Hitech: รวยเร็วกว่าแสง" #หนังสั้นเอ็ตด้า ที่ผลิตในปี 59 และเผยแพร่ทางออนไลน์อย่างเป็นทางการในปี 61 จู่ ๆ ก็กลับมา...
30/08/2021

"Young Hitech: รวยเร็วกว่าแสง" #หนังสั้นเอ็ตด้า ที่ผลิตในปี 59 และเผยแพร่ทางออนไลน์อย่างเป็นทางการในปี 61 จู่ ๆ ก็กลับมาฮิตอีกครั้งบนทิคทอค ด้วยยอดชมกว่า 15 ล้าน
.
ท่ามกลางความงุนงงของผู้ชม ว่ามันคือ "การหลอกลวงขายคอร์ส" "เรื่องล้าสมัยจัง" "หิวแสง" "ทำไมบอก 1 นาที ให้ดูตั้ง 9 นาทีกว่า"
.
จนบางท่านต้องดึงสติว่า "มันคือหนังสั้นนะทุกคน"
.
หากย้อนไปในปี 59 โจทย์ที่ ETDA ด้วยความร่วมมือกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ คือการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และให้ผู้สร้างหนังไทยใหม่ ๆ ได้โชว์ฝีมือ ด้วยโจทย์ที่สอดคล้องกับภารกิจของ ETDA คือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมทางออนไลน์
.
ประเด็นในเรื่องนี้ คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ยุคนั้น (ปี 59) ก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเพิ่งเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง และในเรื่อง ผู้สูงอายุดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก สมบัติ เมทะนี ศิลปินอาวุโส มาร่วมแสดง ซึ่งที่สุดแล้ว ตัวละครในเรื่องซึ่งเป็นคนสอนการตลาด ต้องมาเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ใหม่หมด แต่ไม่ว่าจะวัยไหน ถึงจะเป็นคนแก่ กับ การทำอีคอมเมิร์ซ ความเป็น Young Hitech ก็ "ยังไฮเทค" ได้ ถ้าไม่หยุดเรียนรู้ และต้องรู้ให้จริง เพื่อจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
.
ชมหนังเรื่องนี้เต็มเรื่อง 16 นาที ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 61 ได้ทางเฟซบุ๊กและยูทูบ ETDA
.
📌 https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/2171297376217160
📌https://youtu.be/302EFOYl8Y0
.
และทาง ทิคทอค ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม ในเวอร์ชันย่อ เนื่องจากทิคทอค เพิ่งให้ลงได้ 10 นาที (ซึ่งไม่ถึง 16 นาทีเต็มเรื่องอยู่ดี)
📌https://vt.tiktok.com/ZSJc3Ap4b/
.
#LiftYourLifeWithDigital

"Young Hitech: รวยเร็วกว่าแสง" #หนังสั้นเอ็ตด้า ที่ผลิตในปี 59 และเผยแพร่ทางออนไลน์อย่างเป็นทางการในปี 61 จู่ ๆ ก็กลับมาฮิตอีกครั้งบนทิคทอค ด้วยยอดชมกว่า 15 ล้าน
.
ท่ามกลางความงุนงงของผู้ชม ว่ามันคือ "การหลอกลวงขายคอร์ส" "เรื่องล้าสมัยจัง" "หิวแสง" "ทำไมบอก 1 นาที ให้ดูตั้ง 9 นาทีกว่า"
.
จนบางท่านต้องดึงสติว่า "มันคือหนังสั้นนะทุกคน"
.
หากย้อนไปในปี 59 โจทย์ที่ ETDA ด้วยความร่วมมือกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ คือการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และให้ผู้สร้างหนังไทยใหม่ ๆ ได้โชว์ฝีมือ ด้วยโจทย์ที่สอดคล้องกับภารกิจของ ETDA คือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมทางออนไลน์
.
ประเด็นในเรื่องนี้ คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ยุคนั้น (ปี 59) ก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเพิ่งเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง และในเรื่อง ผู้สูงอายุดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก สมบัติ เมทะนี ศิลปินอาวุโส มาร่วมแสดง ซึ่งที่สุดแล้ว ตัวละครในเรื่องซึ่งเป็นคนสอนการตลาด ต้องมาเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ใหม่หมด แต่ไม่ว่าจะวัยไหน ถึงจะเป็นคนแก่ กับ การทำอีคอมเมิร์ซ ความเป็น Young Hitech ก็ "ยังไฮเทค" ได้ ถ้าไม่หยุดเรียนรู้ และต้องรู้ให้จริง เพื่อจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
.
ชมหนังเรื่องนี้เต็มเรื่อง 16 นาที ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 61 ได้ทางเฟซบุ๊กและยูทูบ ETDA
.
📌 https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/2171297376217160
📌https://youtu.be/302EFOYl8Y0
.
และทาง ทิคทอค ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม ในเวอร์ชันย่อ เนื่องจากทิคทอค เพิ่งให้ลงได้ 10 นาที (ซึ่งไม่ถึง 16 นาทีเต็มเรื่องอยู่ดี)
📌https://vt.tiktok.com/ZSJc3Ap4b/
.
#LiftYourLifeWithDigital

ที่อยู่

The 9
Bangkok
10310

MRT พระราม 9

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621231234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ETDA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ETDA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ETDA ให้คนไทย Go Online เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า

เพราะธุรกรรมออนไลน์ สำคัญต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ เพจ ETDA Thailand จึงเกิดขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นคู่คิดคนไทย ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ มั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน และได้แนวทางในการสร้างรายได้ เช่น การทำอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
สอบถาม คะ พระเครื่อง เป็น สินค้าต้องแสดงราคา ในการขายออนไลน์ รึป่าว คะ
[https://www.facebook.com/muaythaitraning](https://www.facebook.com/muaythaitraning) ฉันคิดถูกหรือไม่ว่า 'ปกติใหม่' จะอนุญาตให้มีการไม่ปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์หรือไม่ เหมือนผู้คนในโรงยิมมวยแห่งนี้ .... เราสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล? เหงื่อออกด้วยกันเหมือนไม่มีโรคระบาด?
https://www.facebook.com/herblandandspa ซื้อของจากเพจนี้แล้วโดนโกงค่ะ ต้องทำยังไงถึงจะให้คนร้ายได้รับโทษ ไม่ให้หลอกคนอื่นอีก
กฏหมาย #PDPA กำลังมาแต่สถานที่ราชการ รวมถึงสถานศึกษาบางแห่ง ยังให้ผู้ติดต่อทำการแปลงไฟล์รวมไฟล์ออนไลน์ คือกรณีนี้ใครผิด...???
ร้องเรียนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ไหนค่ะ
https://www.etda.or.th/content/do-in-thai-by-suthat-ronglong.html สิ่งที่สำคัญที่สุด... ไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรขึ้นมา เราเก่งขนาดไหน กระบวนการคิดเราเยี่ยมขนาดไหน ซอฟแวร์เราจะสุดยอดเท่าไหร่ แต่... จะมีผู้คนใช้ได้มากขนาดไหน .คือผู้ใช้สำคัญที่สุด... เยี่ยมขนาดไหนแต่ใช้ได้แค่เรา มันไม่ใช่นวัตกรรม
Visitors may find it useful to learn about data protection, a course by NIDA and Straits Interactive. http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/en/
ตามไปดูหน่อยนะครับ บางทีก็เกินไปhttps://www.facebook.com/460797447822517/posts/573614603207467?sfns=mo
ได้รับหนังสือแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ จะนำความรู้ในหนังสือไปใช้อ้างอิงเวลาสอนนักเรียน
#เพื่อนพึ่งพา# ETDAforFriends#LifeGoesOn
งานบุญ #เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) #etdaforfriends #lifegoeson