ETDA Thailand สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Transactions Development Agency

เปิดเหมือนปกติ

02/01/2021

ETDA กับ 5 ไฮไลต์งานสำคัญในปี 63 ตอนที่ 1 Digital Governance
.
...เพราะการทำธุรกรรมหรือธุรกิจออนไลน์ อาจจะมีความเสี่ยง มีการฉ้อโกง มีการรั่วไหลของข้อมูล ฯลฯ ในโลกดิจิทัลจึงต้องมีธรรมาภิบาล หรือ Digital Governance ในการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ
.
งานสำคัญในเรื่องนี้ ที่ ETDA ได้ผลักดันในปี 2563
.
📍 เรื่อง Digital ID ซึ่งตัวกฎหมายธุรกรรมฯ (ฉบับ 4) มีผลทางกฎหมายแล้ว โดยได้ผลักดันร่างกฎหมายลูกที่จะออกมาดูแลบริการให้น่าเชื่อถือ ในระดับพระราชกฤษฎีกา มีเนื้อหาในการเข้าไปดูแลความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม Digital ID ไปดูแลความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ Digital ID หรือ IdP ตัวร่างกฎหมายนี้จะทำให้สร้างความน่าเชื่อถือ มีกลไกในการอนุญาต เพราะเรื่องการยืนยันตัวตนมีความสำคัญ ถ้ายืนยันผิด ทำธุรกรรมผิด มาสวมสิทธิ์ เกิดความเสียหาย จะเกิดผลกระทบต่อทรัพย์สิน ต่อชีวิตได้ ต่อชีวิตคืออะไร อย่างเช่น ไปโรงพยาบาล ID ตัวผิด จ่ายยาผิด เราแพ้ยา มีปัญหากับชีวต เรื่องทรัพย์สิน มีคนนำข้อมูลเราไปเปิดบัญชีธนาคาร เอาไปรับเงินโจรมา เราก็เกิดความเสียหาย ดังนั้นเรื่อง ID พอมันเป็นดิจิทัลยิ่งสำคัญ ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องขออนุญาต
.
📍 เรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลายคนบอกว่า ทำไมยังใช้ไม่ได้ จริง ๆ ใช้ได้แล้ว มีกรณีฟ้องร้องขึ้นสู่ศาลแล้ว มีกรณีกดพินบัตรตู้เอทีเอ็ม เอาเงินออกมา ถือเป็นการทำสัญญาและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่เป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ETDA ได้เสนอร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทางเทคนิคเรียกว่า Certification Authority คือผู้ประกอบการที่ออกใบรับรอง และใบรับรองนี้มาตรวจลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องมาขออนุญาตเช่นกัน โดยในปีนี้ ETDA ยังได้ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
.
📍 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายคนต้อง Work from Home บริษัทเอกชนต้องประชุมผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะประชุมในเดือนเมษายน ETDA ได้ไปมีส่วนในการผลักดันกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระดับ พระราชกำหนด ระดับประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ และระดับประกาศของ ETDA เอง และปัจจุบันก็มีมาตรฐานออกมาเรียบร้อยแล้ว เราทำงานกับบริษัทเอกชนทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติต่างประเทศ ตั้งแต่ให้เขาประเมินตนเองว่าทำได้ตามมาตรฐานไหม นอกจากนั้น ยังมีกลไกในการตรวจประเมินเพื่อรับรองว่าเขาทำได้ตามมาตรฐานจริง ซึ่งไม่ได้บังคับ แต่ก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานได้ ว่าระบบการประชุม e-Meeting นั้น มีความน่าเชื่อถือ
.
📍 การพัฒนากลไกในการกำกับดูแล เราได้เปิด Digital Service Sandbox เพราะตัวบริการด้านดิจิทัลมีเยอแยะมากมาย และไม่ใช่ทุกบริการจะเข้าใจถึงความเสี่ยงแบบเชิงลึก ดังนั้น ใครที่ต้องการให้บริการด้านดิจิทัลหรือออนไลน์ที่ยังไม่มีกระบวนการหรือกฎหมายดูแล ETDA ก็อยากให้เข้ามาสู่ Sandbox นี้ ซึ่งรอบแรกที่เปิดรับสมัครไป มีผู้สนใจทั้งรัฐและเอกชนเข้ามาสมัคร 13 รายแล้ว ซึ่งกระบวนการ Sandbox หลายคนบอกว่า ธปท. ก็ทำ กสทช. ก็ทำ กลต. ก็ทำ และมีหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ก็ทำ แล้วสามารถทำงานร่วมกันได้ไหม ร่วมกันได้อย่างไร ETDA ก็มีการไปคุยกับหน่วงงานอื่น ๆ ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ หน่วยงานกำกับดูแล ETDA ก็ชวนให้หน่วยงานเหล่านั้นมาคุยกัน ให้เป็น Sandbox กระบะเดียวกัน โดยในปี 2563 ได้ประกาศผู้เข้าร่วมทดสอบแล้ว 1 รายในเรื่อง Digital ID และจะทยอยประกาศในรายต่อ ๆ ไป ตามความพร้อมของผู้สมัคร
.
#DigitalGovernance #GoDigitalWithETDA

ทักษะดิจิทัลที่คนไทยต้องมี รับปี 2021 ตอนที่ 4 ...Top 5 ทักษะสำคัญ ที่เป็นที่ต้องการในไทย .The Future of Jobs Report 202...
01/01/2021

ทักษะดิจิทัลที่คนไทยต้องมี รับปี 2021 ตอนที่ 4 ...Top 5 ทักษะสำคัญ ที่เป็นที่ต้องการในไทย
.
The Future of Jobs Report 2020 ชี้ให้เห็นว่า ทักษะการทำงานบางอย่าง ทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ที่ตลาดงานต้องการในปัจจุบัน และยังคงมีความสำคัญในอนาคต เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เผชิญ ความอดทนต่อความเครียด การใช้เทคโนโลยี และการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
.
รายงานระบุว่า ในปี 2025 หรือปี 2568 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น ทำให้กว่า 50% ของลูกจ้างจำเป็นต้อง Reskill ใหม่ และคาดว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า ลูกจ้างกว่า 40% ต้อง reskill ใหม่ หมายถึง การที่เรามี Skill เดิม แต่มีการเรียนรู้ปรับตัวเพื่อหยิบ Technology ใหม่ ๆ มาใช้ และด้วยผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นส่งผลให้ลูกจ้างต้อง Reskills ใหม่ภายใน 5 ปีข้างหน้า งานกว่า 85 ล้านงานจะมีการแทนที่ด้วยเครื่องจักรกล
.
นอกจากนี้ยังระบุว่า นายจ้างกว่า 90% มีความคาดหวังว่าทักษะใหม่ ๆ ที่จะได้จากการเรียนรู้หน้างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของทักษะ ประเภทของงานหรือวิชาชีพ ฯลฯ ทักษะที่เกี่ยวกับคนและวัฒนธรรม การเขียน การขาย และการตลาด อาจใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 – 2 เดือน ในขณะที่ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ AI อาจใช้เวลา 2 – 3 เดือน ส่วนทักษะด้าน Cloud Computing และวิศวกรรมอาจใช้ระยะเวลานานกว่าทุกทักษะคือประมาณ 4 – 5 เดือน
.
หากดูในประเทศไทย ทักษะสำคัญที่จะเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ได้แก่
.
• ทักษะคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation) เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม จับประเด็น แยกแยะและเชื่อมโยง นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
.
• การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving) เป็นคนที่มีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา
.
• การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning and Learning Strategies) การเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตัวเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มพร้อมร่วมกันแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
.
• ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Analysis) เป็นคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และประเมินความถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล โดยใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์
.
• ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Originality and Initiative) เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดต่างไม่ซ้ำใคร (คิดนอกกรอบ) มีความคิดริเริ่มและกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่
.
ส่วนประเทศอื่น ๆ ก็จะมีความต้องการแรงงาน และทักษะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้น ๆ
.
จะเห็นได้ว่าในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้
.
อ่านตอนที่ 3 ที่ https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4232961203384090/
.
อ่านทั้งหมดที่
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Digital-Skills-for-Thailand-in-2021.aspx
.
#FutureOfJob #DigitalSkill #GoDigitalWithETDA

ETDA's 2020 recap กับที่สุดแห่งปี 63 มีอะไรบ้าง กับ Digital ID .มีความก้าวหน้าหลาย ๆ เรื่อง เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยื...
01/01/2021

ETDA's 2020 recap กับที่สุดแห่งปี 63 มีอะไรบ้าง กับ Digital ID
.
มีความก้าวหน้าหลาย ๆ เรื่อง เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
.
📍 ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... (หรือ ร่าง พ.ร.ฎ.Digital ID) (อ่านร่างที่ https://www.etda.or.th/getattachment/6e74a47f-5cf8-4358-84b8-e5c8e50053fb/Draft-Digital-ID-Decree.aspx) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
.
ร่าง พ.ร.ฎ.Digital ID มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดลักษณะหรือประเภทของบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาต และกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการและระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย
.
📍 ต่อมา ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ETDA ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์ภายใต้ร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว และมาตรฐานที่เกี่ยวกับ Digital ID กับกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน
.
📍 นอกจากมีข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ที่ https://standard.etda.or.th/?p=10132 ETDA ยังได้ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวการใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Service using Mobile ID) รับฟังความคิดเห็น ภายใน 4 มกราคม 2564 นี้ ที่ https://standard.etda.or.th/?p=12052
.
📍 รวมทั้ง บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด หรือ NDID ซึ่งนอกจากอยู่ใน Sandbox ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ Digital Service Sandbox ของ ETDA https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA/Digital-Service-Sandbox-launching.aspx ซึ่งในส่วนของ ETDA อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
2. ด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy)
3. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4. ด้านความรับผิด (Accountability)
5. ด้านประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience)
.
อ่าน กม.แม่ของ Digital ID หรือ พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ ฉบับ 4 ที่ https://www.etda.or.th/getattachment/ff49a716-5ede-44cf-bc3c-b2a8b05d64c5/Electronic-Transactions-Act-(No-4)-B-E-2562.aspx
.
อ่าน ETDA's 2020 recap ตอน e-Meeting https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4228652837148260/
.
อ่าน ETDA's 2020 recap ตอน Digital Service Sandbox https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4230396030307274/
.
#DigitalID #ดิจิทัลไอดี #GoDigitalWithETDA

กับคลิปสุดฮิตแห่งปี 63 บนเพจ ETDA Thailand " e-Signature ตอนที่ 1 " ใครยังไม่สนิทกับ #ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามไปตีสน...
01/01/2021

กับคลิปสุดฮิตแห่งปี 63 บนเพจ ETDA Thailand " e-Signature ตอนที่ 1 " ใครยังไม่สนิทกับ #ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามไปตีสนิทได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/2740422049550141/ หรือ https://youtu.be/zKV7RQjKFco
.
และเตรียมพบตอนที่ 2 ปีนี้ มาแน่
.
โพสต์ฮิตแห่งปี 63 คือ ... ตามไปที่ https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4231329526880591/
.
#eSignature #GoDigitalWithETDA

คณะผู้บริหาร ETDA นำโดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระน...
01/01/2021

คณะผู้บริหาร ETDA นำโดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
#ทรงพระเจริญ #สวัสดีปีใหม่2564

ทักษะดิจิทัลที่คนไทยต้องมี รับปี 2021 ตอนที่ 3.จาก The Future of Jobs Report 2020 จัดทำโดย World Economic Forum พบว่า สิ...
31/12/2020

ทักษะดิจิทัลที่คนไทยต้องมี รับปี 2021 ตอนที่ 3
.
จาก The Future of Jobs Report 2020 จัดทำโดย World Economic Forum พบว่า สิงคโปร์มีทักษะทางดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ 2 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด และยังอยู่ในอันดับ 1 หากเทียบกับประเทศสมาชิกในอาเซียนที่เข้าร่วม สอดคล้องกับผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนประเทศไทยมีทักษะทางดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ 18 เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิ้น 4 ประเทศ ไทยจะจัดอยู่ในอันดับท้ายสุด
.
สิ่งที่น่าสนใจ คือ สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่มีความสามารถทางดิจิทัลอยู่ในอันดับที่สูงมาก ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยได้เริ่มโครงการ Skills Future Credit เพื่อพัฒนาทักษะคนวัยทำงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 โดยชาวสิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปจะได้รับเครดิตคนละ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อเอาไปใช้กับหลักสูตรของรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติทำให้คนทำงานเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องได้ แม้ว่าจะเรียนจบมาแล้วก็ตาม โดยเครดิตนี้จะไม่หมดอายุและรัฐบาลสิงคโปร์จะเติมเงินเป็นระยะให้ แต่แลกเป็นเงินไม่ได้ โอนให้คนอื่นไม่ได้ จึงเป็นการเตรียมพร้อมให้ประชากรในประเทศได้เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญ ที่สามารถใช้จริงได้ในอนาคต
.
ปัจจุบันสิงคโปร์ไม่ได้เจาะกลุ่มพัฒนาทักษะให้กับคนวัยทำงานเท่านั้นอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เน้นย้ำความสำคัญถึงชาวสิงคโปร์ทุก ๆ คน งานทุกงาน ในทุกช่วงชีวิตว่ามีความสำคัญ หรือพูดง่าย ๆ พัฒนาคนแบบยกแผง ผ่านโครงการใหญ่หนึ่งที่ชื่อ SkillsFuture แม้แต่นักเรียน คนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอยู่ หรือมีการศึกษาเดิมมามากน้อยเพียงใด ก็สามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ด้วยทักษะความชำนาญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
.
ดังคำกล่าวที่ว่า Your skills. Your asset. Your future.
.
ตัวอย่างชุดทักษะแห่งอนาคต (SkillsFuture Series) ที่สิงคโปร์จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเน้นไปที่ 8 หมวดหมู่ชุดทักษะแห่งอนาคต คือ การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics), การเงิน (Finance), บริการที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี (Tech-Enabled Services), สื่อดิจิทัล (Digital Media ), ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity ), ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship), การผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing) และการแก้ปัญหาในเมือง (Urban Solutions) โดยการเรียนรู้ทักษะแต่ละหมวดนั้นยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรระดับกลาง และหลักสูตรขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถใช้เครดิตที่ตนเองมีจาก SkillsFuture Credit มาเรียนได้
.
อ่าน ตอนที่ 2 ที่ https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4230224666991077/
.
อ่านทั้งหมดที่
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Digital-Skills-for-Thailand-in-2021.aspx
.
#FutureOfJob #DigitalSkill #GoDigitalWithETDA

"4 เรื่องที่ควรหยุด" เพื่อเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ (Emotional Quotient) กลายเป็นโพสต์สุดฮิตประจำปีบนเพจ ETDA ใครที่...
31/12/2020

"4 เรื่องที่ควรหยุด" เพื่อเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ (Emotional Quotient) กลายเป็นโพสต์สุดฮิตประจำปีบนเพจ ETDA ใครที่ยังไม่เคยอ่าน แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไง ตามไปอ่านโพสต์ครั้งแรกได้ที่ https://web.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.911593285520915/3463409837005901
.
ในวาระปีใหม่ 2564 ใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลองอ่านและนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปลองใช้ดู
.
#EQ #GoDigitalWithETDA

ชวนร่วม สวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกัน ทั่วประเทศ ผ่านเฟซบุ๊ก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห...
31/12/2020

ชวนร่วม สวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกัน ทั่วประเทศ ผ่านเฟซบุ๊ก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : https://www.facebook.com/www.onab.go.th หรือการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และช่อง 7 HD
.
คืนนี้ ( 31 ธันวาคม 2563 ) ตั้งแต่เวลา 23.10 น. เป็นต้นไป
.
และสามารถดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี ได้ทาง Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเว็บไซต์ www.onab.go.th เพื่อเตรียมตัวร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้แล้ว
.
#สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์

แสกน QR หนังสือบทสวดมนต์ออนไลน์
ลิงค์ https://anyflip.com/yrmbz/qzlr/
New Normal ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ที่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสด คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๑๐ น. เป็นต้นไป
กดไลค์ กดแชร์ ❤
โหลดไฟล์https://drive.google.com/drive/folders/1kYhoIAV3vRHLc2oGJXE-PgXGwcp_24ol?usp=sharing

#บทเจริญพระพุทธมนต์วันขึ้นปีใหม่๒๕๖๔
#สวดมนต์ออนไลน์
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มัลแวร์ (Malware) หรือ Malicious Software เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้งานหรือ...
31/12/2020

มัลแวร์ (Malware) หรือ Malicious Software เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้งานหรือระบบ เช่น ทำให้เกิดความขัดข้อง หรือเสียหายกับระบบที่โปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่ โดยปกติภัยคุกคามประเภทนี้ ต้องอาศัยการหลอกลวงให้ผู้ใช้งาน เรียกใช้งานโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถทำการโจมตีได้ เช่น Virus, Trojan หรือ Spyware ต่าง ๆ หรือบางครั้งอาจทำการโจมตีได้ด้วยตนเอง เช่น Worm
.
มัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ แรนซัมแวร์ (Ransomware) เป็นมัลแวร์ (Malware) ชนิดหนึ่ง ที่เมื่อเข้าคอมพิวเตอร์เราได้ ก็จะเข้ารหัสล็อกข้อมูลในเครื่องเราไว้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใด ๆ ได้เลย หมายความว่า จะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อกเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการจ่ายเงินตามข้อความ "เรียกค่าไถ่" ที่ปรากฏ ซึ่งก็ไม่มีอะไรรับประกันว่า จะได้ไฟล์ข้อมูลนั้นกลับมาหรือไม่
.
5. ข้อเบื้องต้น ป้องกันมัลแวร์
1. ติดตั้งและอัปเดตแอนติไวรัส อยู่เสมอ
2. หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
3. หยุดติดตั้งซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ที่ไม่รู้จัก
4. ไม่คลิกลิงก์ หรือเปิดไฟล์อีเมลที่น่าสงสัย ถ้าไม่ไว้ใจควรถามจากผู้ส่งโดยตรง
5. แบ็กอัปข้อมูลอยู่เสมอ หากเป็นไปได้ให้เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายอื่น ๆ
.
อ่านต่อแนวทางป้องกันมัลแวร์ และมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่ คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์ หากไม่สะดวกอ่านแบบอีบุ๊ก กดดาวน์โหลดที่ปุ่มลูกศรด้านมุมขวาบน เพื่อเก็บไว้อ่านในเครื่องแบบ pdf ได้เลยที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Cybersecurity-for-All-2020.aspx
.
อ่าน แนวปฏิบัติการป้องกัน รับมือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ สำหรับหน่วยงานรัฐ ได้ที่ https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-recommendation-protection-guideline.aspx
.
ดาวน์โหลด อินโฟกราฟิกและคู่มือเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" ที่ภาษาเรียกว่า Cybersecurity อีกมากมายที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/documents-for-download.aspx?group=4
.
#มัลแวร์ #แรนซัมแวร์ #มัลแวร์เรียกค่าไถ่ #GoDigitalWithETDA

ETDA's 2020 recap กับที่สุดแห่งปี 63 มีอะไรบ้าง เรามาเริ่มทยอยดูกัน.เป็นธรรมเนียมที่ก่อนสิ้นเก่า ต้อนรับปีใหม่ เราจะได้ท...
31/12/2020

ETDA's 2020 recap กับที่สุดแห่งปี 63 มีอะไรบ้าง เรามาเริ่มทยอยดูกัน
.
เป็นธรรมเนียมที่ก่อนสิ้นเก่า ต้อนรับปีใหม่ เราจะได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา ETDA ก็เช่นกัน อยากพาทุกคนย้อนไปว่า ตลอดปี 2563 เราได้ทำอะไรกันมาบ้าง วานนี้ เริ่มด้วย e-Meeting แล้ว (https://www.facebook.com/281697395177177/posts/4228652837148260/) วันนี้ มาต่อด้วยเรื่อง Digital Service Sandbox ซึ่งเป็น Sandbox ของ ETDA ที่ได้ริเริ่มในปี 2563 นี้
.
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ กล่าวถีงเรื่องนี้ว่า Sandbox ที่ ETDA ได้เปิดขึ้น ก็เพื่อรองรับบริการที่ยังไม่มีกฎหมายดูแล แต่ทุกฝ่ายต้องทำความเข้าใจเรื่องระบบบริการ ให้เข้ามาอยู่กระบะทรายนี้ก่อน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ทดลองการบริการในวงจำกัดในช่วงต้น ถ้าเข้าใจแล้วว่าจะดูแลกำกับอย่างไร ถึงจะให้ออกไปนอก Sandbox ได้ และเนื่องจากการส่งเสริมนวัตกรรมเรื่อง Digital Service มักจะมากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตั้งแต่บริการเพิ่งเริ่มต้น อาจจะทำให้บริการนั้นไม่เกิด คุมมากเกินไปก็อาจทำให้มันไม่เกิด ETDA จึงเห็นความสำคัญว่า การส่งเสริมนวัตกรรมต้องมี และทำควบคู่กับ Sandbox
.
"การพัฒนากลไกในการกำกับดูแล เราได้เปิด Digital Service Sandbox เพราะตัวบริการด้านดิจิทัลมีเยอแยะมากมาย และไม่ใช่ทุกบริการจะเข้าใจถึงความเสี่ยงแบบเชิงลึก ดังนั้น ใครที่ต้องการให้บริการด้านดิจิทัลหรือออนไลน์ที่ยังไม่มีกระบวนการหรือกฎหมายดูแล ETDA ก็อยากให้เข้ามาสู่ Sandbox นี้ "
.
ในรอบแรกที่รับสมัครในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ETDA ได้เปิดรับ
- นวัตกรรมหรือบริการเพื่อรองรับการจัดทำหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- นวัตกรรมหรือบริการระบบการจัดการเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
- นวัตกรรมหรือบริการระบบการจัดการเพื่อรองรับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
.
ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมทดสอบในรอบแรก โดยรายที่ประกาศแล้ว ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการ Digital Service Sandbox แล้ว
.
ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA/Digital-Service-Sandbox-launching.aspx
.
#ETDAin2020 #DSSbyETDA #ETDASandbox #GoDigitalWithETDA

ที่อยู่

The 9
Bangkok
10310

MRT พระราม 9

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621231234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ETDA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ETDA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ETDA ให้คนไทย Go Online เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า

เพราะธุรกรรมออนไลน์ สำคัญต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ เพจ ETDA Thailand จึงเกิดขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นคู่คิดคนไทย ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ มั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน และได้แนวทางในการสร้างรายได้ เช่น การทำอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถาม คะ พระเครื่อง เป็น สินค้าต้องแสดงราคา ในการขายออนไลน์ รึป่าว คะ
[https://www.facebook.com/muaythaitraning](https://www.facebook.com/muaythaitraning) ฉันคิดถูกหรือไม่ว่า 'ปกติใหม่' จะอนุญาตให้มีการไม่ปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์หรือไม่ เหมือนผู้คนในโรงยิมมวยแห่งนี้ .... เราสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล? เหงื่อออกด้วยกันเหมือนไม่มีโรคระบาด?
https://www.facebook.com/herblandandspa ซื้อของจากเพจนี้แล้วโดนโกงค่ะ ต้องทำยังไงถึงจะให้คนร้ายได้รับโทษ ไม่ให้หลอกคนอื่นอีก
กฏหมาย #PDPA กำลังมาแต่สถานที่ราชการ รวมถึงสถานศึกษาบางแห่ง ยังให้ผู้ติดต่อทำการแปลงไฟล์รวมไฟล์ออนไลน์ คือกรณีนี้ใครผิด...???
ร้องเรียนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ไหนค่ะ
https://www.etda.or.th/content/do-in-thai-by-suthat-ronglong.html สิ่งที่สำคัญที่สุด... ไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรขึ้นมา เราเก่งขนาดไหน กระบวนการคิดเราเยี่ยมขนาดไหน ซอฟแวร์เราจะสุดยอดเท่าไหร่ แต่... จะมีผู้คนใช้ได้มากขนาดไหน .คือผู้ใช้สำคัญที่สุด... เยี่ยมขนาดไหนแต่ใช้ได้แค่เรา มันไม่ใช่นวัตกรรม
Visitors may find it useful to learn about data protection, a course by NIDA and Straits Interactive. http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/en/
ตามไปดูหน่อยนะครับ บางทีก็เกินไปhttps://www.facebook.com/460797447822517/posts/573614603207467?sfns=mo
ได้รับหนังสือแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ จะนำความรู้ในหนังสือไปใช้อ้างอิงเวลาสอนนักเรียน
#เพื่อนพึ่งพา# ETDAforFriends#LifeGoesOn
งานบุญ #เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) #etdaforfriends #lifegoeson
รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัยหั้ยหน่อยครับ ขอบคุณครับ ขอหั้ยร่ำรวยกันถ้วนหน้าครับ