สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 18-24 กันยายน 63
25/09/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 18-24 กันยายน 63

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11-17 กันยายน 63
25/09/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11-17 กันยายน 63

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
25/09/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

พิธี MOU การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรฯ สศก. และ สวก.
วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตรที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย” โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงนาม และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมลงนามในฐานะพยาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยีการวิจัยการเกษตร นำข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Big Data สู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรเชี่ยวช...
23/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอเป็นผู้นำเข้ามะพร้าวผลและการจัดสรรปริมาณนำเข้ามะพร้าวผลตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2563 พร้อมทั้งแนวทางการบริหารการนำเข้ามะพร้าวผลตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2564

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11-17 กันยายน 63
22/09/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11-17 กันยายน 63

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดสัมมนาการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน ...
21/09/2020

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดสัมมนาการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการเผยแพร่ และได้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้กำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาการการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภายในและภายนอก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณ 150 คน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเ...
21/09/2020

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 5/2563 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์) เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาเรื่องผู้ประกอบการรายใหม่ขอเข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2563/2564 และการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำ MOU

วันที่ 14-18 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนวิจัยเศรษ...
20/09/2020

วันที่ 14-18 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยการเกษตร ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์และศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและความคิดเห็นต่อการประกันภัยการเกษตร ของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ ทุเรียน มะพร้าว กล้วยหอม และผักอินทรีย์ พบว่า เทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การเสียบยอดต่อกิ่งกาแฟ การใช้แตนเบียนกำจัดศัตรูมะพร้าว การใช้เครื่องมือในการห่อเครือกล้วย การใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ ในส่วนของโรงเรือนอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มผลิตผักอินทรีย์มีการทดลองและสาธิตในศูนย์เรียนรู้ ซึ่งการผลิตและเก็บเกี่ยวยังมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานคน โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการให้มีการพัฒนา เช่น อุปกรณ์และโรงเรือนสำหรับตากเมล็ดกาแฟ การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอม และการประยุกต์ใช้โรงเรือนอัจฉริยะในการผลิตผักที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อเกษตรกร ในส่วนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ ได้รับความเสียหายบางส่วน สำหรับการประกันภัยการเกษตร เกษตรกรมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีหากมีการประกันภัย แต่หากมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสูงจะเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรรายย่อย จึงควรจัดทำในลักษณะโครงการสวัสดิการของรัฐ และเป็นการประกันภัยแบบกลุ่ม เช่น กาแฟ และกล้วยหอม เป็นต้น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (กองทุน FTA)โดยนางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร...
20/09/2020

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (กองทุน FTA)โดยนางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร และคณะ ได้เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
คุณนนทะชัย โนนพุดซา
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้ง เยี่ยมชมโครงการวัวหลุมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จนประสบผลสำเร็จสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรแ...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ(Beef Board) ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์ของประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนและดำเนินการต่อไป

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิเคราะห์การผลิตการตลาดสินค...
17/09/2020

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิเคราะห์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรยุคความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)" ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ รวมทั้ง เกษตรกรที่สนใจขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน FTA โดยมีนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาเกษตร กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตการตลาดสินค้าในยุค New Normal บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ รวมทั้ง ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเกษตรกร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในยุคความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)

กิจกรรม 5ส สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
16/09/2020

กิจกรรม 5ส สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเ...
16/09/2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธาน เพื่อพิจารณากรณีการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ชนิด ยู เอช ที ข้ามกลุ่มพื้นทึ่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางสาวณัฐวณี ยมโชติ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนสำนักงานเ...
14/09/2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางสาวณัฐวณี ยมโชติ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ สศก. ได้ร่วมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การนำเข้าและแนวทางการพิจารณาการนำเข้าเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ ปี 2564 รวมถึงกำหนดการประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ และคณะอนุกรรมการพืชสวน ปี 2564

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4-10 กันยายน 63
14/09/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4-10 กันยายน 63

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้มีการสัมมนา “การจัดทำข้อมูลและสถานการณ์การผ...
12/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้มีการสัมมนา “การจัดทำข้อมูลและสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบบูรณาการ” และจัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอในหัวข้อ "แนวทางพัฒนาการจัดทำและพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญและพืชทางเลือก ปัจจัยการผลิต ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร" ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้มีการสัมมนา “การจัดทำข้อมูลและสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบบูรณาการ” และจัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอในหัวข้อ "แนวทางพัฒนาการจัดทำและพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญและพืชทางเลือก ปัจจัยการผลิต ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร" ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดทำข้อมูลและสถ...
11/09/2020

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดทำข้อมูลและสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบบูรณาการ” โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมจากศูนย์/สำนักต่างๆ รวม 160 คน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเก...
09/09/2020

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณา 1. (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2563/2564 พร้อมพิจารณาปริมาณน้ำนมโคที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ MOU 2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (ปี 2564-2570) 3. การคืนโควตานำเข้านมและครีม และนมผงขาดมันเนย พร้อมพิจารณาจัดสรรโควตาส่วนที่คืน 4. (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้านม ปี 2564

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28 สค-3 กย 63
08/09/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28 สค-3 กย 63

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับศูนย...
03/09/2020

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางหัทยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับศูนย์ประเมินผล และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ ซึ่งผลการติดตามที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการฯ ต่อไป และในคราวเดียวกันยังได้ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ และเป็นฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

ผลงานวิจัยการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตาดาวน์โหลดได้ที่http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/bae...
01/09/2020

ผลงานวิจัย
การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา

ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/files/การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา.pdf

วันที่ 1 กันยายน 2563 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมหารือการจัดทำวิสัยทัศน์แล...
01/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมหารือการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (นายสมศักดิ์ เมดาน) เป็นประธาน และนายเอกราช ตรีลพ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-27 สิงหาคม 63
31/08/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-27 สิงหาคม 63

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-27 สิงหาคม 63
28/08/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-27 สิงหาคม 63

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-20 สิงหาคม 63
28/08/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-20 สิงหาคม 63

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการและกฎระเ...
28/08/2020

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการและกฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดยมีนาย สุทธิ์ตนัย สังวระ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนนิติการวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม และนายภุชงค์ ไกรวุฒิสม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 30 คน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสิน...
27/08/2020

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564-2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายชัฐพล สายะพั...
24/08/2020

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ สศก. ได้รายงานสถานการณ์กาแฟปี 2564 ต่อที่ประชุม และร่วมพิจารณาการขอนำเข้าเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารงานวิจัยของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา ซึ่งคณะอนุกรรมการพืชสวนจะได้นำงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง โดยนางสาวรักชนก ทุยเวียง ตำแหน่งเศรษ...
24/08/2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง โดยนางสาวรักชนก ทุยเวียง ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุจิตตา รักษ์วงศ์ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมงโดยมี นายถาวร จิระโสภณรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานสถานการณ์กุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม การดำเนินการตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และแนวทางการแก้ไขปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-20 สิงหาคม 63
24/08/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-20 สิงหาคม 63

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-20 สิงหาคม 63
21/08/2020

สถานการณ์การผลิตและการตลาด สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-20 สิงหาคม 63

ผลงานวิจัยการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาขมิ้นชันและไพล...
21/08/2020

ผลงานวิจัย
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาขมิ้นชันและไพล
Herb Production and Marketing Potentials in the Large Scale Agricultural System Project: A Case Study of Turmeric and Plai

ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/files/การศึกษาศักยภาพการผลิตและการแปลงใหญ่%20กรณีศึกษาขมิ้นชันและไพล.pdf

ผลงานวิจัยการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาลำไยดาวน์โหลดได้ที่http://www.oae.go.th/asset...
21/08/2020

ผลงานวิจัย
การศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาลำไย

ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/files/การศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย%20ลำไย.pdf

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา เศรษฐกรเชี่ยวชาญ ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรน การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้มีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทยประสบปัญหาผลผลิตสุกรเสียหายจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) หรือ ASF จึงมีความต้องการนำเข้าสุกรจากไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลดีกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แต่ได้มีกระแสข่าวว่าประชาชนผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากราคาขายปลีกเนื้อสุกรที่สูงขึ้น จึงได้มีการประชุมฯ เพื่อเตรียมการรับมือในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น และหารือแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิกา...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติต่อไป

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629405598

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Climate Change Benefit Analysis (CCBA) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว นั้น ในการนี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CCBA ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำบำรุงรักษายมน่านของกรมชลประทาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุน ทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานประสานงานโครงการ Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฯ ดังกล่าว