สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

01/01/2022
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางสาวรักชนก ทุยเวียง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย...
29/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางสาวรักชนก ทุยเวียง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายปวเรศ เมืองสมบัติ เศรษฐกรปฏิบัติการ และนางสาวชญาดา อาจสุโพธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยหลังวิกฤตโควิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาในเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ปี 2564 (บสย.) และต้นทุนการผลิตด้านอาหารกุ้ง สำหรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อไป

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้ง...
29/12/2021

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ (เฉพาะกิจ) โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน และนายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด เป็นฝ่ายเลขานุการ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือประเด็นปัญหาระบบการขนส่งผลไม้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งผลไม้ และระบบขนส่งแบบ Cold Chain

วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาและธัญพืช  สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  ลงพื้นที่ติดตามสถ...
29/12/2021

วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาและธัญพืช สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอ้อยโรงงาน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ โดยฤดูการผลิตปี 2564/65 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดวันเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่
7 ธันวาคม 2564 ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 1,070 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. เกษตรกรได้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตและส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลแล้ว ซึ่งในภาพรวมพบว่าเกษตรกรพึงพอใจในราคาอ้อย จึงปรับเปลี่ยนมาตัดอ้อยสดเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เครื่องจักรและแรงงานคน มีการใช้รถอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการ
เก็บเกี่ยวด้วยรถตัดเพื่อนำส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานน้ำตาล ในราคาตันละ 700 - 800 บาท นอกจากนี้พบว่าต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช และยาปราบศัตรูพืช
มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย และจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โรงงานน้ำตาลในพื้นที่มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 (Bubble and Seal) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฤดูหีบอ้อยนี้อย่างเคร่งครัด

29/12/2021
วันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร...
28/12/2021

วันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ของงานวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในภาคเกษตร กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร โดยสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
27/12/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2565ดาวน์โหลดได้ที่: https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/fi...
24/12/2021

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2565
ดาวน์โหลดได้ที่:https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/files/สถานการณ์สินค้าเกษตรและแนวโน้มปี2565-Final.pdf

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2565
ดาวน์โหลดได้ที่:https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/files/สถานการณ์สินค้าเกษตรและแนวโน้มปี2565-Final.pdf

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ. 2566 – 257...
23/12/2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน และนางสาวณัฐวณี ยมโชติ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบ Zoom โดยมีกรมการค้าภายในและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้หารือเกี่ยวกับแผนการจัดทำแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

🔰ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร ระหว่าง ส...
21/12/2021

🔰ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

💠โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้ลงนาม

💡วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.15 – 12.15 น.

สำหรับการลงนาม รมว.กษ.และผู้บริหารทุกท่านมาร่วมพิธีลงนาม ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

✅ทั้งนี้ ท่านสามารถมาร่วมงานได้ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรฯ หรือสามารถรับชมผ่านระบบ zoom ได้ที่
Zoom Meeting ID: 955 4911 0693
Passcode: 758234
https://zoom.us/j/95549110693

https://www.youtube.com/watch?v=LnII-zJYsqw

🔰ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันภัยการเกษตร ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

💠โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้ลงนาม

💡วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.15 – 12.15 น.

สำหรับการลงนาม รมว.กษ.และผู้บริหารทุกท่านมาร่วมพิธีลงนาม ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

✅ทั้งนี้ ท่านสามารถมาร่วมงานได้ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรฯ หรือสามารถรับชมผ่านระบบ zoom ได้ที่
Zoom Meeting ID: 955 4911 0693
Passcode: 758234
https://zoom.us/j/95549110693

https://www.youtube.com/watch?v=LnII-zJYsqw

21/12/2021
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติท...
21/12/2021

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร นางสาวณัฐวณี ยมโชติ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) โดยมี นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ระยะที่ 2

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
20/12/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางสาวร...
20/12/2021

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางสาวรักชนก ทุยเวียง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝี มือแรงงาน และ คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Conference Call (Google Hangouts Meet) โดยมี นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นประธาน และมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้สัมมนาในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย ปี 2565” โด...
20/12/2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้สัมมนาในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย ปี 2565” โดยมีนางอัญชนา ตราโช และดร.ภูมิศักดิ์ ราศี ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...
20/12/2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ตัวชี้วัดตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์ /กอง ปี 2565 รวมทั้งการระดมความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยมีนางสาวปฐมา
ฤทธิเรืองเดช เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น...
20/12/2021

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด “สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 90 คน

เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนา เร...
20/12/2021

เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเพิ่มศักยภาพการศึกษาการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก” ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในการกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการศึกษาวิจัย การจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมี ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการ มีบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 90 คน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัย...
17/12/2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 1 โดยมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางวรวรรณ ชิตอรุณ)
เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ (1) อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (2) เห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนโรงงานและผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี เขต 17 จังหวัดนครราชสีมา เขต 21 จังหวัดอุทัยธานี เขต 24 จังหวัดมหาสารคาม และเขต 25 จังหวัดหนองบัวลำภู (3) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด
ขออุทธรณ์การหมดสภาพการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
(4) สมาคมชาวไร่อ้อยสกลนคร อุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการบริหาร (5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ส่วนที่หักจากชาวไร่อ้อยที่มิได้เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อย

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
16/12/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
16/12/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโค...
15/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 12/2564 (เพิ่มเติม)ณ ห้องประชุมอุไรกุล ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นโครงร่างงานประเมินผล
ประจำปี 2565 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

14/12/2021
13/12/2021
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร นำโดยนางหัทยา ทับสวัสดิ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร และคณ...
13/12/2021

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร นำโดยนางหัทยา ทับสวัสดิ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก ประกอบด้วย 1) โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่ชาพญาเล่าจอ จังหวัดเชียงราย และ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย และกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตาก
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของโครงการ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และโรคลัมปิ สกิน ในโค พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการจากกลุ่มเกษตรกรผู้ดำเนินโครงการ และจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ที่ได้เข้าร่วมการติดตามในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ กองทุนฯ จะได้นำผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่ได้จากการลงพื้นที่ นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลของกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบต่อไป

13/12/2021
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การ...
10/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การศึกษาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 สำหรับการอบรมวันที่ 8 ธันวาคม เป็นการอบรมหัวข้อ “การศึกษาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร” โดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการอบรมหัวข้อ “กลไกลการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเกษตร” โดย ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม จำนวน 25 คน และอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จำนวน 105 คน และการอบรมในวันที่ 9 ธันวาคม เป็นการอบรมหัวข้อ “กระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม” โดย อ.ดร.หิรัญ แสวงแก้ว สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มีผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน

9 ธันวาคม 2564วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลInternational Anti-Corruption Day“สวศ.ไม่ทนต่อการทุจริต”
09/12/2021

9 ธันวาคม 2564
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
International Anti-Corruption Day

“สวศ.ไม่ทนต่อการทุจริต”

9 ธันวาคม 2564
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
International Anti-Corruption Day

“สวศ.ไม่ทนต่อการทุจริต”

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
08/12/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโคร...
07/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 12/2564
ณ ห้องประชุมอุไรกุล ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นโครงร่างงานวิจัย ประจำปี 2565
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเ...
07/12/2021

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม AEOC2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการควบคุมภายใน และแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการรายงานโครงการต่างๆ ทั้ง 19 โครงการของกองทุนฯ ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว รวมถึงยังรับทราบผลการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 อีกด้วย

05/12/2021
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าม...
04/12/2021

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้ามะพร้าวอ่อน เพื่อประกอบงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เศรษฐกิจของการนำสิ่งเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อนมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก โดยไปสัมภาษณ์เกษตรกร โรงคัดบรรจุ โรงงานย่อยเปลือกมะพร้าวอ่อน ในพื้นที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาและธัญพืช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการ...
03/12/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาและธัญพืช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ พบว่ามีบางพื้นที่ของทั้ง 2 จังหวัด ประสบกับอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ มีนาข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบ 83,120.25 ไร่ จังหวัดสุรินทร์ได้รับผลกระทบ 80,753.50 ไร่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
สำหรับนาข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด ทั้งนี้ ในภาพรวมทั้ง 2 จังหวัด มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 90-95 ของผลผลิตทั้งหมด
โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ ที่ความชื้น 25% ตันละ 8,500 - 9,000 บาท (ที่ความชื้น 15% ตันละ 10,500 - 11,000 บาท)คุณภาพผลผลิตในปีนี้ พบว่า มีพันธุ์ข้าวอื่นปน และมีวัชพืชติดมากับข้าวเปลือกค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้จะตกต่ำ แต่ภาครัฐได้มีมาตรการให้การช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมในการยังชีพ ด้วยการมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 1
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629405598

เว็บไซต์

www.oae.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Climate Change Benefit Analysis (CCBA) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว นั้น ในการนี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CCBA ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำบำรุงรักษายมน่านของกรมชลประทาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุน ทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานประสานงานโครงการ Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฯ ดังกล่าว