สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
06/10/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

ผอ. สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์วันที่ 5 ตุลาคม 2564...
05/10/2021

ผอ. สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings) โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล พ.ศ. 2563-2565 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562-2565) รวมทั้งผลการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล และกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และผลการดำเนินงานด้านสารตกค้างในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผอ. สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2564  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์วันที่ 1 ตุลาค...
01/10/2021

ผอ. สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายโสภัชย์ ชวาลกุล) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เรื่อง ผลกระทบจากมาตรการแก้ไขการระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ค...
30/09/2021

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และหน่วยงานภาคีภาครัฐ และภาคเอกชน รวม 9 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีผู้บริหารของทั้ง 9 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ชุดความร่วมมือ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ความร่วมมือทางด้านนโยบายและข้อมูล ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน คือ สศก. โดยกองทุน FTA ลงนามร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ ชุดที่ 2 ความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สศก. โดยกองทุน FTA ลงนามร่วมกับ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด และ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด โดยที่ข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565
โดยทุกหน่วยงานภาคี จะร่วมส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทั้งองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ผ่านการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ จะร่วมกันวางแผนและพัฒนาโครงการเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นผู้เสนอโครงการ ตลอดจนสรรหา คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่สมควรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่กองทุน FTA จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการเขียนโครงการ และสนับสนุนงบประมาณให้โครงการที่เสนอตามกฎ ข้อบังคับของกองทุน

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
27/09/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

ผอ.สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์วันที่ 27 กันยายน 2564 ...
27/09/2021

ผอ.สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธาน
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี และข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25/09/2021
Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
22/09/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ค...
21/09/2021

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม AEOC2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ขอขยายระยะเวลาการใช้เงินจ่ายขาดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว ของกรมปศุสัตว์ และขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และงดเว้นการคิดค่าปรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของกองทุนฯ การจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2565 และฐานะทางการเงินของกองทุนฯ อีกด้วย

ผอ.สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 9....
20/09/2021

ผอ.สวศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2564/2565 การคืนโควตาและการจัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย และโควตานำเข้านมและครีม ปี 2564 รอบที่ 2 การกำหนดราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมของสมาคมผู้ผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค – 19 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📢 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ  เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิ...
17/09/2021

📢 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2564”
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
:
:
📲💻ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting https://zoom.us/j/3976149407?pwd=RExVbndjbEtUMFBCNEhFRWYxbTVwQT09

📅 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564
🕐 เวลา 8.30 – 16.30 น.

📝สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/4YM4heMKhRHyguVf9

📑กำหนดการสัมมนาฯ
https://drive.google.com/file/d/1o94-atVRg9S8DFXpXV_yiZa7Ca83QR8l/view?usp=sharing

ศูนย์ประเมินผล สศก CPPE OAE

📢 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2564”
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
:
:
📲💻ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting https://zoom.us/j/3976149407?pwd=RExVbndjbEtUMFBCNEhFRWYxbTVwQT09

📅 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564
🕐 เวลา 8.30 – 16.30 น.

📝สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/4YM4heMKhRHyguVf9

📑กำหนดการสัมมนาฯ
https://drive.google.com/file/d/1o94-atVRg9S8DFXpXV_yiZa7Ca83QR8l/view?usp=sharing

ศูนย์ประเมินผล สศก CPPE OAE

ผอ.สวศ. ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์วันที่ 16 กั...
16/09/2021

ผอ.สวศ. ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ) เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เพื่อพิจารณาการกำหนดมาตรการและบริหารจัดการด้วงสาคู รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด และศึกษาแนวทางการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
14/09/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐก...
14/09/2021

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม ZOOM) โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 11 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 9​ กันยายน​ 2564​ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดประชุมหารือการจัดทำร่างบันทึก...
10/09/2021

เมื่อวันที่ 9​ กันยายน​ 2564​ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดประชุมหารือการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​ (Memorandum of Understanding)​ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร​ ​เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย อาทิ​ กรมปศุสัตว์​ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย​ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย​ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย​ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน​จำกัด​ และบริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด​ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำ MOU ฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเปิดเสรีทางการค้า​ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน​เพิ่มขึ้น​ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ บทบาท​ ความรู้​ และความเชี่ยวชาญของทุกหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน​ และพัฒนาการดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทั้งนี้​ นางอัญชนา​ ตราโช​ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร​ และนายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
10/09/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการ...
10/09/2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และผู้แทนศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการให้ข้อเสนอใหม่ด้านการบริหารจัดการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการผลไม้ ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบ และกลไกการทำงานในภาวะวิกฤติ

วันที่ 10 กันยายน 2564 สวศ. เวลา 9.30 น.ในฐานะเลขานุการคณะกรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้...
10/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 สวศ. เวลา 9.30 น.ในฐานะเลขานุการคณะกรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรายงานผลการรับซื้อมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศ ผ่านระบบ Wep Application มะพร้าว”
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการมะพร้าวในการ
รายงานผลการรับซื้อมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศผ่านระบบ
Wep Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท
ที่มีสิทธิ์นำเข้ามะพร้าวผลภายใต้ความตกลง AFTA จำนวน 16 บริษัท
เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิ...
08/09/2021

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม ZOOM) โดยมีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การขอชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิ...
08/09/2021

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม ZOOM) โดยมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางวรวรรณ ชิตอรุณ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณาหลายวาระ เช่น (1) อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกติลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่เกษียณอายุราชการ
(2) การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ประจำปี 2564
และ (3) การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ. 2548 กรณีโรงงานน้ำตาลไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2549 เป็นต้น

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้...
03/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวรักชนก ทุยเวียง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Conference Call (Google Hangouts Meet) โดยมี นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กรมประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ” สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
02/09/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus G...
31/08/2021

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง “การศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย” เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สมาคมชาวไร่สับปะรดไทย วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร รวมทั้งสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “อนาคตทิศทางตลาดการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย” สู่แนวทางการพัฒนาตลาดการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์มากขึ้น

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะ...
27/08/2021

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิชาการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM) ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเค้าโครงผลงานวิชาการเพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกและประเมินผลของบุคคลระดับชำนาญการจำนวน 5 เรื่อง พร้อมทั้งหารือในการเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการ ปี 2564 และงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐก...
27/08/2021

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม ZOOM)
โดยมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางวรวรรณ ชิตอรุณ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณาหลายวาระ เช่น (1) การส่งเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยกรณีมีข้อโต้แย้งให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินฤดูการผลิตปี 2563/2564 (2) การตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (รายเดิม) ประจำปี 2564 (3) แนวทางการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และ (4) การแต่งตั้งผู้แทนโรงงานในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร เขต 19 จังหวัดสระแก้ว เขต 21 จังหวัดอุทัยธานี เขต 26 จังหวัดสุโขทัย และเขต 29 จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post
27/08/2021

Photos from สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร's post

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐก...
26/08/2021

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ 8/2564 (งวดที่ 10) ผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM) โดยมีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 10 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 1
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629405598

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Climate Change Benefit Analysis (CCBA) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว นั้น ในการนี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CCBA ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำบำรุงรักษายมน่านของกรมชลประทาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุน ทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานประสานงานโครงการ Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฯ ดังกล่าว