สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(1)

25/08/2023
25/08/2023
ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื...
25/08/2023

ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนเสริมสร้างนวัตกรรมด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่
จังหวัดชุมพร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจำหน่ายทุเรียน และไม้ผลอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการศึกษาวิจัย ประจำปี 2567 ซึ่งพบว่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์ของเกษตรกรนั้น
ส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีลูกหลานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งหน่วยงานรัฐให้การส่งเสริม สนับสนุน

ปัจจุบันการขายออนไลน์ของเกษตรกร
เป็นส่วนเสริมจากการขายส่งและขายปลีกเป็นหลัก
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สวนของตนเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าประจำที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้...
25/08/2023

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น หน่วยงานในสังกัดกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงหน่วยประสานงานกลางของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

👉งานวิจัย : การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ📌ดาวน์โหลดได้ที่ : https...
23/08/2023

👉งานวิจัย : การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
📌ดาวน์โหลดได้ที่ :https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/fileups/สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร/files/การบริหารสิ่งปฏิกูลฟาร์มสุกร.pdf
📌ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : https://oaezone.oae.go.th/view/26/index/TH-TH

22/08/2023
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่...
20/08/2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของเกษตรกร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร โดยได้ศึกษาการผลิตและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึง ความเห็นต่อการประกันภัยมันสำปะหลังของเกษตรกร ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร อาทิ เกษตรอำเภอสนามชัยเขต เกษตรตำบล ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึง ประธานและรองประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าว คร...
18/08/2023

การประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าว ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาและธัญพืช เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าว ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานะเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษส่งออกข้าว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และร่วมพิจารณาโครงการขอใช้เงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ เสนอ

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (สกท.) นำโดย นางสาวอัจฉรา ไอยรากาญจนกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารกอง...
18/08/2023

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (สกท.) นำโดย นางสาวอัจฉรา ไอยรากาญจนกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ สกท. ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ระหว่างวันที่ 15 -18 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ประกอบด้วย 1) โครงการสินค้ากาแฟแบบครบวงจร จังหวัดระนอง 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรทำสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร และ 3) โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการติดตามครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยและรับฟังปัญหา พร้อมทั้งได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการต่อไป นอกจากนี้ สกท.ยังได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกอบทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยมีการให้คำปรึกษา ชี้แนะถึงแนวทางและกรอบหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกองทุนฯ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สกท. จะได้นำผลการลงพื้นที่นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล...
17/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และนางมุทิตา รุธิรโก ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและข้อแนะนำเชิงนโยบายในการส่งเสริมและยกระดับการใช้นวัตกรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กับคณะเจ้าหน้าที่ของกรมประมง และผู้ประสานงานของ FAO ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร แ...
15/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางสาวณัฐวณี ยมโชติ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้สัมภาษณ์และข้อเสนอแนะต่อการจัดการความเสี่ยงยางพารา และทางเลือกเชิงนโยบายการจัดการความเสี่ยงสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ โครงการวิจัย “ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย” กับทีมวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - econpsu

12/08/2023
งานสัมมนาการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เ...
11/08/2023

งานสัมมนาการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ประกอบด้วย นักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา
และเกษตรกร รวมจำนวน 180 ท่าน

สำหรับการเสนอผลงานวิชาการในปีนี้ จะประกอบด้วยงานวิจัยจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1.การศึกษาการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร: กรณีศึกษาสินค้ายางแผ่นรมควัน 3.การศึกษาแนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออมในภาคเกษตร 4.ความสามารถในการรับมือและฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร 5.การศึกษาการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้มันสำปะหลัง 6.การจัดการโซ่อุปทานและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษาฟางข้าว และ 7.การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษาฟางข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผ...
11/08/2023

วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลำไยคริสตัล) ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัดชุมพรที่นำวัสดุเหลือใช้จากผลทุเรียนสดคือเปลือกทุเรียนไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย ถ่าน และน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น รวมทั้งมีแผนการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากดอกทุเรียนและเซรั่มจากเปลือกทุเรียนที่มีมูลค่าสูงต่อไป

11/08/2023

🔴Live "การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร" สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 📌ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
#สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร #สวศ #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...
10/08/2023

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๘ (COP28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการประชุม COP28 การจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Centre for Climate Change: ACCC) การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Climate Club ของประเทศไทย และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางสายร...
10/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (กองทุน FTA) เป็นตัวแทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เข้าร่วมกิจกรรม "EXIM Stakeholders Day: ผนึกกำลังพันธมิตรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จัดโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand : EXIM Bank) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสื่อสารทิศทางกากรดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมเสนอประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาทิศทางการดำเนินงานของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยต่อไป

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.กาญจนา​              ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...
09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.กาญจนา​
ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร​ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์​ โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน​ ทั้งนี้​ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางและแผนการพัฒนาขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์​เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป

>> สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ยกระดับงานวิชาการสู่เวทีวิชาการระดับโลก >>📊 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม  2566 เจ้าหน้าที่ส...
09/08/2023

>> สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ยกระดับงานวิชาการสู่เวทีวิชาการระดับโลก >>
📊 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อไปเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ the 24th AMS World Marketing Congress ณ University of Kent สหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส่งผลงานร่วมนำเสนอ จำนวน 1 เรื่อง ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง “The Development of Management Strategics and Practices for Tham Sing Robusta Coffee Community” ของส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (สกท.) โดย นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนออยู่ใน Session 2:1 Marketing for NGOs, ethics and social responsibility
📈 ทั้งนี้ การนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 24th AMS World Marketing Congress จัดโดย Academy of Marketing Science เป็นเวทีระดับนานาชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ ที่เชื่อมโยงการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การเชื่อมโยงในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก โดยในปี 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 24
#กองทุนFTA #สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร (สคร.) สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ...
09/08/2023

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร (สคร.) สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.) ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งและกาแฟในพื้นที่จังหวัดตาก ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและตลาดด้วยระบบ Contract Farming และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร และรายได้ที่ส่งผลต่อเงินออมของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร โดยได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่อำเภอพบพระ และเจ้าหน้าที่บริษัท เป็บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมันฝรั่งรายใหญ่ในพื้นที่ รวมถึง สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟมูเซอ (Muser Coffee) ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ผู้แปรรูปและจำหน่ายกาแฟ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาพื้นที่พัฒนากาแฟอาราบิกาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตรด้วย

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกhttps://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/fileups/สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร/f...
08/08/2023

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/fileups/สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร/files/รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก.pdf

📌สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี...
08/08/2023

📌สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสนอผลงานวิชาการ
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

📌ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน https://www.facebook.com/OAEpublic

📌สำหรับการเสนอผลงานวิชาการในปีนี้ จะประกอบด้วยงานวิจัยจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

👉1. การศึกษาการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
👉2. การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร: กรณีศึกษาสินค้ายางแผ่นรมควัน
👉3. การศึกษาแนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออมในภาคเกษตร
👉4. ความสามารถในการรับมือและฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร
👉5. การศึกษาการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้มันสำปะหลัง
👉6. การจัดการโซ่อุปทานและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษาฟางข้าว
👉7. การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษาฟางข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ

#สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร #สวศ #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

>> สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ยกระดับงานวิชาการสู่เวทีระดับประเทศ >>📊 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศ...
07/08/2023

>> สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ยกระดับงานวิชาการสู่เวทีระดับประเทศ >>
📊 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส่งผลงานร่วมนำเสนอ จำนวน 1 เรื่อง ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ ชื่อผลงานวิจัย “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ” ของส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร (สกท.) โดย นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี ได้นำเสนอภายใต้กลุ่มเรื่อง การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

📈 ทั้งนี้ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่นยืน” ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 500 ผลงาน และภาคการประชุมในประเด็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญของประเทศมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566
#กองทุนFTA #สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง...
27/07/2023

เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า FTA (สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด จังหวัดลพบุรี) โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี) ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
นอกจากนี้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา กรมปศุสัตว์ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเกษตรกรที่มีความสนใจขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกองทุนฯ เพื่อกองทุนให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรและหน่วยงานราชการระดับภูมิภาคมากขึ้น

ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยเศรษฐกิจ...
27/07/2023

ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจัดการฟางและตอซังข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถิติจำนวนจุดความร้อนจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่นาข้าวสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ พบว่า พื้นที่ทำนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง และมีการเลี้ยงวัวควบคู่กับการทำนา ดังนั้น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรจึงไม่นิยมเผาฟางเนื่องจากจะนำฟางมาใช้เป็นอาหารวัว โดยการปล่อยให้วัวเข้ามากินฟางในพื้นที่และมีการจ้างรถอัดฟางก้อนสำหรับขายให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวทั้งในและนอกพื้นที่ สำหรับแปลงนาที่มีการเผาจะเกิดจากปัญหาการไถกลบตอซังข้าว เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ไม่มีน้ำสำหรับการย่อยสลายตอซังด้วยวิธีการใช้น้ำหมัก ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินค่อนข้างแข็ง การไถกลบตอซังสำหรับการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวในฤดูถัดไปต้องใช้การไถถึง 4 รอบ จากปกติที่ไถเพียง 2 รอบ ส่งผลให้ต้นทุนในการเตรียมดินสูง เกษตรกรจึงเลือกที่จะใช้วิธีการเผา ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการเผา คือ การสนับสนุนค่าไถกลบตอซังผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนค่าไถกลบจะต้องมีการรับรองจากผู้นำชุมชนหรือหมู่บ้าน ว่าได้มีการไถกลบและไม่มีการเผาในพื้นที่นา จึงจะได้รับการสนับสนุนค่าไถกลบในการขึ้นทะเบียนครั้งถัดไป

Cr.คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สวศ.

👉งานวิจัย : การศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเงินทุนในภาคเกษตร📌ดาวน์โหลดได้ที่ : https://oa...
25/07/2023

👉งานวิจัย : การศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเงินทุนในภาคเกษตร
📌ดาวน์โหลดได้ที่ :https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/fileups/สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร/files/การเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมข้อมูลข่าวสารและแหล่งเงินทุนในภาคเกษตร.pdf
📌ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : https://oaezone.oae.go.th/view/26/index/TH-TH

👉งานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า  📌ดาวน์โหลดได้ที่ : https://oaezone.oae.go.t...
24/07/2023

👉งานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า
📌ดาวน์โหลดได้ที่ :https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/files/การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า.pdf
📌ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : https://oaezone.oae.go.th/view/26/index/TH-TH

กิจกรรม 5ส ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
24/07/2023

กิจกรรม 5ส ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถาน...
22/07/2023

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าโคนม พร้อมทั้งลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อสัมภาษณ์และเยี่ยมชมฟาร์มโคนมที่มีการจัดการของเสียเพื่อผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ภายในฟาร์มและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

Cr. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สวศ.

ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ และผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 เข้...
21/07/2023

ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ และผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด มะพร้าว และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่...
21/07/2023

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและประกันภัยสินค้าเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ในประเด็นการออมของครัวเรือนเกษตรกร โดยสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 3 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Cr. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สวศ.

👉งานวิจัย : การบริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมของเกษตรกร📌ดาวน์โหลดได้ที่ : https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/...
21/07/2023

👉งานวิจัย : การบริหารจัดการชีวมวลอ้อยที่เหมาะสมของเกษตรกร

📌ดาวน์โหลดได้ที่ :https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/26/fileups/สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร/files/ชีวมวลอ้อยno_123.pdf
📌ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : https://oaezone.oae.go.th/view/26/index/TH-TH

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางส...
20/07/2023

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายเอกราช ตรีลพ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และนางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะผู้ประสานงานหลักของภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ให้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้ประสานงานหลักการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ในประเด็นบทบาทและภารกิจของ สศก. แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2566 – 2570 การดำเนินงานความร่วมมือโครงการต่างๆ ทั้งกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ การเชื่อมโยงการดำเนินงานของภาคเกษตรภายใต้ UNCCD และ UNFCCC เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Programme: NAP) พ.ศ. 2566 - 2570 ของไทย และขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ UNCCD ต่อไป

👉งานวิจัย : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจของการนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อนมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก📌ดาวน์โหล...
20/07/2023

👉งานวิจัย : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจของการนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวอ่อนมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก
📌ดาวน์โหลดได้ที่ :https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/baerdata/files/งานวิจัย2565มะพร้าวอ่อน.pdf
📌ผลงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : https://oaezone.oae.go.th/view/26/index/TH-TH

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม. เกษตรศาสตร์ ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629405598

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Climate Change Benefit Analysis (CCBA) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว นั้น
ในการนี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CCBA ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำบำรุงรักษายมน่านของกรมชลประทาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุน ทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โดยมี นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานประสานงานโครงการ Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฯ ดังกล่าว

#}