ฝ่ายวิชาการ มบส.

ฝ่ายวิชาการ มบส. ฝ่ายวิชาการ มบส. เป็นเพจที่ตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และประสานการดำเนินงานต่างๆ ด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดเหมือนปกติ

26/08/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การทำผลงานทางวิชาการ : KEY TO SUCCESS”
----
วิทยากรโดย
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
----
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
.
Link : https://link.bsru.ac.th/65t
Meeting ID : 939 9131 3936
Passcode : 082168
----
ลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/65u
----
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ

19/08/2021

{Announcement}
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “Active learning และการประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์”
——
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
เข้าร่วมอบรมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
.
Meeting ID: 939 6358 1102
Passcode: 256791
.
https://zoom.us/j/93963581102?pwd=ejVKbVFiT0JjVk4wVWRmcEc1Y0Y3UT09
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ

07/08/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบ Active Learning” ครั้งที่ 3
——
วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
——
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
——
รับจำนวนไม่เกิน 80 ท่าน
.
สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/5jb หรือ สแกน QR - Code

02/08/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” หัวข้อ “การทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”
——
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
.
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
.
โดยสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/51c
และเข้าระบบอบรมออนไลน์ได้ที่โปรแกรม ZOOM
Meeting ID : 957 5302 6843
Passcode : 955323

29/07/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แบบ Active Learning” ครั้งที่ 2
——
หัวข้อ “เทคนิคการสอนออนไลน์ให้สนุก ผู้เรียน ผู้สอน มีความสุขในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
——
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 - 12.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เคือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ

29/07/2021

{Up-Next}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรหัวข้อ “การสมัครเป็นสมาชิก Google Scholar เพื่อนำผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล”
——
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
คณะครุศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
Meeting ID : 943 2071 7679
Passcode : 123456
——
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาลัยการดนตรี

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
Meeting ID : 959 4364 3739
Passcode : 123456
——
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ

18/06/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญ คณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (รายชื่อตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบ Active Learning” ครั้งที่ 1
----
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
----
วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Photos from BSRU News's post
30/03/2021

Photos from BSRU News's post

Photos from BSRU News's post
17/03/2021

Photos from BSRU News's post

15/03/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” (การประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
----
วันที่ 16 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
.

วันที่ 17 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
.

วันที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
----
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

Photos from BSRU News's post
04/03/2021

Photos from BSRU News's post

01/03/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
----
การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงาน กำหนดกลยุทธ์ในการสอน และกลยุทธ์ในการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
----
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

18/02/2021

{Announcement}
ฝ่ายวิชา มบส. ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” (การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
----
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

Photos from BSRU News's post
17/02/2021

Photos from BSRU News's post

Photos from BSRU News's post
11/02/2021

Photos from BSRU News's post

BSRU News
02/09/2020

BSRU News

{Recent News}
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม "การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
----
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม "การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม วิทยากรโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมณี (ราชบัณฑิต) และ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
----
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
----
#BSRURecentNews โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม "การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป #BSRUNews

BSRU News
02/09/2020

BSRU News

{Recent News}
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ” รุ่นที่ 6
----
วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ” รุ่นที่ 6 (พิธีปิดโครงการ) โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และมอบโล่แก่คณาจารย์พี่เลี้ยง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
----
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
----
#BSRURecentNews โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ” รุ่นที่ 6 #BSRUNews

BSRU News
02/09/2020

BSRU News

{Recent News}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT
——
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม “การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา” เรื่อง “ การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เดินทางศึกษาดูงาน “การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย 4 เรื่อง ดังนี้

-การบรรยายเรื่อง “นโยบาย CWIC ของประเทศ”
-การบรรยายเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร CWIE”
วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

-การบรรยายและปฏิบัติงานกลุ่ม ประเภทของ WIL
-การบรรยายและปฏิบัติงานกลุ่ม การออกแบบแผนการเรียน CWIE เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้/สมรรถะการทำงาน
วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผศ.ศิวัฒม์ กมลคุนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีการนำเสนองานกลุ่ม แผนการเรียน CWIE : แนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร

และในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 มีการบรรยายเรื่อง “นโยบาย CWIE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” วิทยากรโดย ผศธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพิธีปิด โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
——
ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
——
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT #BSRUNews

BSRU News
28/08/2020

BSRU News

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ทุกหลักสูตร เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”
----
วิทยากรบรรยายโดย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
----
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

📢วิธีการเข้าห้องอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่...
23/06/2020

📢วิธีการเข้าห้องอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2)

🗓️วันที่ 23 มิถุนายน 2563
🕑 เวลา 08.30 - 17.00 น.

📍สำหรับคณาจารย์พี่เลี้ยง และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าอบรมได้ที่ Microsoft Teams ชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ : กิจกรรม ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2

หรือคลิกลิงค์เพื่อเข้าห้องอบรมทันที
--------------------------------------------
รอบเช้า กลุ่มที่ 1 การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
https://bit.ly/2NnJWaF
-----------------------------------------------
รอบเช้า กลุ่มที่ 2 การบรรยาย เรื่อง “การใช้การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
https://bit.ly/3fH2AGz
-----------------------------------------------
รอบบ่าย การบรรยายเรื่อง “เรียนรู้ เกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินแนวใหม่ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ”
https://bit.ly/3egYmou
----------------------------------------------

เข้าสู่ระบบด้วย Account Office365 ของมหาวิทยาลัย

🔸ขอความกรุณาเข้าห้องอบรมก่อนเวลาอบรมอย่างน้อย 10 นาที 🔸

--------------------

27/04/2020

ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2)
——————————————————————
เรียนคณาจารย์พี่เลี้ยงฯ และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 ฝ่ายวิชาการ มบส. จึงขอเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2) จากกำหนดการเดิมวันที่ 30 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง ทั้งนี้ หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป
——————————————————————-

ฝ่ายวิชาการ มบส.

BSRU News
17/03/2020

BSRU News

{Announcement}
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ให้นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และให้นักศึกษางดการเดินทางมามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

BSRU News
17/03/2020

BSRU News

{Recent News}
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT
----
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษาฯ และผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะดิจิทัลโครงการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล และการสอนอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค COVID-19 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร และคณาจารย์ผู้แทนของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
----
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : เครือข่านักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
----
#BSRURecentnews ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT #BSRUNews

BSRU News
13/03/2020

BSRU News

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานสาขาวิชาพร้อมผู้แทนสาขาวิชา 1 ท่าน เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน”
----
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU News
25/02/2020

BSRU News

{Announcement}
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์พี่เลี้ยงฯ และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 1)
----
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6)
----
ข้อมูลโดย : ฝ่ายวิชาการ

BSRU News
11/02/2020

BSRU News

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 6
----
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (รับจำนวนจำกัด)

BSRU News
15/01/2020

BSRU News

{Announcement}
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีการเปิดงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการและร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “มหาบุรุษรัตโนดม ช่วง บุนนาค : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสยามประเทศ”
——
วิทยากรการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค และคุณสมปอง ดวงไสว
——
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#ข่าวฝ่ายวิชาการ มบส.—————————-คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ...
15/11/2019

#ข่าวฝ่ายวิชาการ มบส.
—————————-
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
———————————

BSRU News
28/10/2019

BSRU News

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้ง 13 ท่าน
----
1.รองศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) อนุสาขาวิชาการทรัพยากรมนุษย์ (680202)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภัทร เตียววิไล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาณิสรา เบี้ยมุกดา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาภาษาไทย (7101)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวัน จั่นเจ๊ก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาภาษาเขมร (7102)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎีคุณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล เฟื่องอักษร อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) อนุสาขาวิชาดนตรีสากล (1803)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาการนาฏศิลป์ (8104)

——————————————————22 ตุลาคม 2562ฝ่ายวิชาการ นำโดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รอ...
22/10/2019

——————————————————
22 ตุลาคม 2562ฝ่ายวิชาการ นำโดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——————————————————-

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0247370001016

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายวิชาการ มบส.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายวิชาการ มบส.:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด