สอวช. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างผาสุกและประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ต้องใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม โดยมิได้จำกัดเฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนเดิมเท่านั้น ประกอบกับการอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถและทักษะชั้นสูงในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนราชการ เพื่อให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกับการบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว และได้มีการกำหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 21 ได้กำหนดให้มีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สอวช.” ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1)เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สำเร็จแล้วไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

โดย สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council or “์NXPO” responsible for academic and administrative work of the Policy Council.
(19)

The NXPO’s objectives are to promote and encourage the development and integration of higher education, science, research and innovation in line with the policies, strategies and plans pursuant, for the purpose of producing and developing the country’s manpower to satisfy its demand as well as enhancing the country’s global competitiveness through research and innovation so the country. Can move f

The NXPO’s objectives are to promote and encourage the development and integration of higher education, science, research and innovation in line with the policies, strategies and plans pursuant, for the purpose of producing and developing the country’s manpower to satisfy its demand as well as enhancing the country’s global competitiveness through research and innovation so the country. Can move f

เปิดเหมือนปกติ

อว. ชู แพลตฟอร์มใหม่ใช้วิจัยและนวัตกรรมแก้จนเบ็ดเสร็จ แม่นยำ เผยข้อมูลหลังลงพื้นที่สำรวจแบบปูพรม 8 เดือน ใน 10 จังหวัดยา...
10/02/2021

อว. ชู แพลตฟอร์มใหม่ใช้วิจัยและนวัตกรรมแก้จนเบ็ดเสร็จ แม่นยำ เผยข้อมูลหลังลงพื้นที่สำรวจแบบปูพรม 8 เดือน ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุด พบตัวเลขคนจนใหม่เพิ่มจาก 75,873 ครัวเรือน เป็น 89,710 ครัวเรือน แยกเป็นรายคนจาก 131,040 คน เป็น 334,153 คน เตรียมนำไปปรับฐานข้อมูล TPMAP หรือแผนที่ชี้เป้าคนจน เล็งขยายเพิ่มพื้นที่สำรวจเป็น 20 จังหวัด พร้อมเปิดเวทีแก้ปัญหาร่วมกับ มท. - พม.วันที่ 19 ก.พ.นี้
.
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม “พลังของข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างสร้างสรรค์” ว่า อว. ได้จัดทำ “แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขึ้น เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (Personalize poverty alleviation: PPA) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบและกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อให้มีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรมของ อว. มาแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น 10 จังหวัดที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำสุด โดย อว.มีแนวทางสำคัญ 3 ประการในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือ 1.สำรวจ สอบทาน ชี้เป้าคนจนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 2.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เป็น แพลตฟอร์มปฏิบัติการแก้จน เป็นกลไกและภาคีร่วมของภาครัฐ สถาบันวิชาการ ชุมชน ประชาสังคม และภาคธุรกิจ และ 3.นำความรู้งานวิจัย ผสานกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาตัวแบบปฏิบัติการแก้จนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเมื่อทำการสำรวจแบบปูพรม งานวิจัยเชิงพื้นที่สามารถชี้เป้าคนจน และส่งต่อความช่วยเหลือหรือนำเอางานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาคนจนอย่างตรงเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือคนจนให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบความช่วยเหลือและส่งต่อให้ได้มากที่สุด สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
.
“ผลการขับเคลื่อนแผนงานนี้ใน 10 จังหวัดนำร่อง ในระยะเวลา 8 เดือน จากการทำงานด้วยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ในการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงลึกของความยากจน สร้างกลไกการเลือกกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบคนจน และทุนของคนจนในพื้นที่รายครัวเรือนและรายชุมชนพบว่าเพิ่มจาก 75,873 ครัวเรือน เป็น 89,710 ครัวเรือน แยกเป็นรายบุคคลจาก 131,040 คน เป็น 334,153 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) และการสำรวจนี้ยังทำให้ทราบถึงต้นทุนที่จะนำมาพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล ซึ่งทำให้เราสามารถนำเครื่องมือที่ อว. มีไปพัฒนาคนได้อย่างตรงจุด ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของกลไกความร่วมมือในพื้นที่ โดย อว.ได้ส่งต่อข้อมูลให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัดเพื่อการแก้ไขปัญหาแบบตรงเป้าและยั่งยืน” รมว.อว. กล่าว
.
ด้าน ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า แผนงานนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของประเทศไทย ที่มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการความร่วมมือกับกลไกในพื้นที่ โดยเอาปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อหาคำตอบว่า “คนจนคือใคร-อยู่ที่ไหน-จนเพราะอะไร-จะพ้นความจนได้อย่างไร” เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมทั้งในกลุ่มคนจน 20% ล่าง (คนจนยากไร้) และกลุ่มคนจน 20% บน (คนจนเข้าไม่ถึงโอกาส/คนจนหนี้สิน) ด้วยการเข้าไปค้นหาและเก็บข้อมูลคนจนในพื้นที่จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลจริง แล้วสร้างระบบการคัดกรองและช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ทั้งการเชื่อมต่อกับระบบความช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชน เช่น การส่งต่อข้อมูลของคนจนยากไร้ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัด เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
.
ผอ.บพท.กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2564 อว. มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบความช่วยเหลือและติดตามให้คนจนสามารถหลุดพ้นปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม และจะขยายพื้นที่เป้าหมายจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 20 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ บุรีรัมย์ นราธิวาส อุบลราชธานี ลำปาง พัทลุง นครราชสีมา ร้อยเอ็ด พิษณุโลก เลย และยะลา เพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดย บพท. จะมีการจัดเวทีแถลงผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน ของ อว. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในวันที่ 19 ก.พ.นี้ เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

#สอวช #NXPO #บพท #PMUA

📣 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 08.45 น.🔹ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เวทีแถลงข่าว ผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนว...
09/02/2021

📣 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 08.45 น.

🔹ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เวทีแถลงข่าว ผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กับโจทย์ “คนจนคือใคร-อยู่ที่ไหน-จนเพราะอะไร-จะพ้นความจนได้อย่างไร”

สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจ 'บพท.'

https://www.facebook.com/PMUA.THAI/

#บพท.
#PMUA

📣“พลังของข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างสร้างสรรค์”
------------------------------------------
🔹ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เวทีแถลงข่าว ผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กับโจทย์ “คนจนคือใคร-อยู่ที่ไหน-จนเพราะอะไร-จะพ้นความจนได้อย่างไร”

🔹ในหัวข้อ “พลังของข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างสร้างสรรค์” สามารถติดตามการถ่ายทอดสดเวทีนี้ได้ทางเพจ 'งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.' ได้ในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์) ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป
------------------------------------------
#บพท.
#PMUA

'สอวช.' หนุนฝ่าคลื่นลูกที่ 2 ดันวิจัย 'ยานยนต์อัตโนมัติ'ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศมีแนวโน้มมากขึ้น ในขณะที่การก...
09/02/2021

'สอวช.' หนุนฝ่าคลื่นลูกที่ 2 ดันวิจัย 'ยานยนต์อัตโนมัติ'

ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศมีแนวโน้มมากขึ้น ในขณะที่การการยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจะต้องสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่เป็นคลื่นลูกที่ 2 ของยานยนต์ไฟฟ้า
.
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า สอวช. มุ่งเน้นที่จะนำผลงานการวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมมาต่อยอดให้กับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยยืนอยู่ได้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดเด่นให้เข้มแข็งและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลก

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่รถยนต์ที่มีระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การปรับให้เป็นระบบไฟฟ้า และการแบ่งปันกันใช้งาน (Autonomous, Connected, Electric, and Shared Vehicles) หรือ ACES

📌กระแสคลื่นลูกที่ 1 ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ในต่างประเทศ ยานยนต์ไฟฟ้าล้วนกำลังมีราคาถูกลงมาใกล้เคียงกับยานยนต์น้ำมัน และกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายถูกลงและปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ช่วยลดโลกร้อน

📌กระแสคลื่นลูกที่ 2 คือ ระบบขับขี่แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นหัวใจหลักของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเข้าสู่โลกในยุคเศรษฐกิจฐานข้อมูล ที่จะสร้างผลกระทบ ที่รุนแรงต่ออุตสาหกรรมเดิมหากปรับตัวไม่ทัน ภายใน 5 ปี นับจากนี้

สอวช.จึงประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับภาคการวิจัยและภาคการศึกษา ให้การสนับสนุน ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานกำลังคนให้มีทักษะ สหวิทยาการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบใหม่ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเทคโนโลยีใหม่

โดยในเชิงนโยบายสนับสนุน ACES ได้จัดทำ "สมุดปกขาวการส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่" เสนอให้กำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน เพื่อเตือนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการพลิกโฉมของเทคโนโลยี เช่น การประกาศ ให้ ปี 2035 ยานยนต์ใหม่ควรเป็นยานยนต์ ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) คิดเป็นสัดส่วน 100% ของจำนวนรถที่มีการจดทะเบียนใหม่ ในประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน มีเวลาในการเตรียมการปรับตัว
.
"การส่งเสริมรถยนต์ ZEV จะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องแก้ไข และสร้างการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมใหม่อย่างก้าวกระโดด นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง"

ที่มา : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

#สอวช #NXPO #ACES

ก่อนยื่นภาษีต้องรู้ !! ผู้ประกอบการ ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านว...
09/02/2021

ก่อนยื่นภาษีต้องรู้ !! ผู้ประกอบการ ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ปี 62 และปี 63
.
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ปี 2562 และปี 2563 สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 2.5 เท่า และการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 1.5 เท่า
.
📌จะได้รับการยกเว้นภาษี ต้องเข้าข่ายอย่างไรบ้าง
กรมสรรพากร กำหนดให้ สอวช. เป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
.
การส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
• เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย สอวช. ซึ่งสอดคล้องตาม Future Skills Set ที่ สอวช. ประกาศ หรือ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (หน่วยฝึกอบรมเป็นผู้ยื่นขอรับรองฯ)

การจ้างแรงงานลูกจ้าง (สถานประกอบการเป็นผู้ยื่นขอรับรองฯ)
• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• ตำแหน่งงานสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้ทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
• เป็นการจ้างงานใหม่ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ลูกจ้างมีคุณสมบัติสอดคล้องตามตำแหน่งงาน

สถานประกอบการและหน่วยฝึกอบรมสามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูง ผ่านระบบสารสนเทศได้ทาง https://tp.nxpo.or.th ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2564 – 15 มี.ค. 2564
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/6794/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/6956/

#สอวช #NXPO

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๖๔ ...
08/02/2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๖๔ แด่ สอวช.

วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ มอบให้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมี ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษแข็งพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์สีทอง โดยมีอักษรพระนามย่อ “จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์ พร้อมข้อความอวยพร “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๔” “Season’s Greeting 2021” พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

#สอวช #NXPO

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ป...
07/02/2021

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
.
🎯 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เป้าหมายในระยะ 1-2 ปี

1. การสร้างและสะสมองค์ความรู้ และยกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ (ได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน System Integration มีความรู้เชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยน parts/components ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย ต่อยอดได้)

2. การทำให้เป็นอุตสาหกรรม Industrialization และ Commercialization (การมีรถไฟฟ้าที่สามารถดัดแปลงได้อย่างเหมาะสม และมี Standard/Guideline ด้านการออกแบบ Engineering Design และมีความปลอดภัย และเปิดเผยข้อมูลออกสู่สาธารณะ)

3. การสร้างตัวกลาง Intermediary ที่จะเชื่อมโยงและประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทดลองและขยายผล
.
🌐รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nxpo.or.th/th/6941/
.
#บพข #PMUC #NXPO #สอวช #EVConversion

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (#บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ...
06/02/2021

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (#บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component)
.
📌วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการสร้างหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีของระบบย่อยในยานยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการในประเทศได้พัฒนาทีมวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบย่อยในยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถต่อยอดได้เอง และทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือผ่านงานวิจัยระหว่างผู้ผลิตรถไฟฟ้าและผู้ผลิตระบบย่อยที่จะสามารถพัฒนาต่อไปเป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้
.
🎯เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในระยะสามปี พ.ศ. 2564-2566

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีพื้นฐานที่มุ่งเป้าที่ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการวิจัยพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 คน (โดยมีความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาหรือสถาบันวิจัย)

2. มีผู้ประกอบการที่สามารถสร้างอุปกรณ์ย่อยในประเทศที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้งานจริงในทุกเทคโนโลยีพื้นฐานที่มุ่งเป้าอย่างน้อยหนึ่งผู้ประกอบการในแต่ละเทคโนโลยี

3. มีผู้ประกอบการผลิตรถอย่างน้อยหนึ่งรายที่สามารถสร้างรถไฟฟ้าได้โดยพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานจากผู้ผลิตอุปกรณ์ย่อยในประเทศทั้งหมด โดยผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
.
🌐รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nxpo.or.th/th/6935/
.
#บพข #PMUC #NXPO #สอวช #EVcomponent

☄ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ #บพข. 📌จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน “โครงการ...
05/02/2021

☄ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ #บพข.

📌จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน “โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่องเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Accelerator Platform for Science and Tech Innovation) ผ่านระบบ Facebook Live
.
📌วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลิงก์ไปที่เพจเฟซบุ๊ก โดยการสแกน QR Code ตามไฟล์ที่แนบไว้ หรือทาง https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness/
.
.
#บพข
#PMUC
#NRIIS

📌Bloomberg จัดอันดับไทยขยับขึ้น 4 อันดับ ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม#สอวช. ถอดบทวิเคราะห์ Bloomberg...
05/02/2021

📌Bloomberg จัดอันดับไทยขยับขึ้น 4 อันดับ ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม

#สอวช. ถอดบทวิเคราะห์ Bloomberg Innovation Index 2021 จากผลการจัดอันดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมสูงขึ้น 4 อันดับ ปรับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 36 ของโลก (อันดับ 6 ของเอเชีย) เป็นผลมาจากความเข็มแข็งในสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development : R&D) ต่อ GDP ของประเทศ รวมถึงจำนวนบุคลากรด้าน R&D ที่เพิ่มมากขึ้น

ส่วนประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของโลกในปีนี้คือประเทศเกาหลีใต้ ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 2 ในปี 2020 จากปริมาณกิจกรรมด้านสิทธิบัตร การลงทุนด้าน R&D และมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต

สวนทางกับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกาและจีนที่เริ่มแคบลง โดยเฉพาะในปี 2021 มีปัจจัยมาจากมาตรการของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายนักศึกษาต่างชาติเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ลดลง การจัดอันดับในปีนี้ของสหรัฐฯ จึงปรับลดลงจากปีที่แล้ว 2 อันดับ หลุดจาก 10 อันดับแรกมาอยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก

สำหรับประเทศจีน มีปัจจัยในทางบวกคือแนวโน้มในการพัฒนา R&D ที่เพิ่มสูงขึ้น จากความได้เปรียบทางด้านต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าในหลายประเทศ อีกทั้งในปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ได้เร็วกว่าประเทศอื่น แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยในทางลบคือการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลงจากเดิม ทำให้การจัดอันดับของประเทศจีนตกลงจากปี 2020 มา 1 อันดับ อยู่ในอันดับที่ 16 ของโลกในปี 2021

ที่มา : Bloomberg Innovation Index 2021

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/6931/

#NXPO #สอวช #BloombergInnovationIndex

📌🎯สภานโยบายฯ เคาะกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ปี 65 จำนวน 117,880 ลบ. เตรียมชง ครม. ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึก...
04/02/2021

📌🎯สภานโยบายฯ เคาะกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ปี 65 จำนวน 117,880 ลบ. เตรียมชง ครม. ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ผลิตกำลังคนระดับสูงตามทิศทางความต้องการประเทศ ด้าน อว. แจงความก้าวหน้าการใช้ศักยภาพ อววน. แก้ปัญหาโควิด-19 และสร้างโอกาสให้กับประเทศหลายมิติ
.
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 #สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ (สอวช.) จัดการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ทำหน้าที่รองประธานที่ประชุมคนที่หนึ่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ทำหน้าที่รองประธานที่ประชุมคนที่สอง
.
การประชุมสภานโยบายฯ ครั้งนี้ มีการหารือในหลายประเด็นสำคัญ อาทิ กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งหารือวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) บทบาทของ อววน. ในการบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
.
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายสำคัญ 3 เรื่องให้กับที่ประชุม เรื่องแรก โมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า BCG ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสำคัญและเห็นชอบให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้เน้นว่า สภานโยบายฯ จะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการนำ BCG ไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด เพราะ BCG ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป็นการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน (multi-stakeholders) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึงภาควิชาการ และภาคต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายและเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคหลังโควิด-19 ได้
.
นอกจาก BCG จะเป็นวาระแห่งชาติของไทยแล้ว ไทยยังผลักดันการใช้ประโยชน์จาก BCG ในเวทีระหว่างประเทศด้วย โดยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งแรกของปีนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ไทยได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินงานแทนอาเซียนในการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะใช้ BCG เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกหนึ่ง เพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 รวมทั้งจะผลักดันเรื่อง BCG ในเวทีระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่นๆ ที่ไทยจะเป็นประธานในระยะต่อไปด้วย อาทิ กรอบ BIMSTEC และ APEC
.
เรื่องที่สอง บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ในการบริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ จึงทำให้รับมือกับโควิด-19 ได้ดี ซึ่งเกิดจากการ สั่งสมและพัฒนามาต่อเนื่องยาวนาน จึงมอบนโยบายให้สภานโยบายฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดยเฉพาะการวางรากฐานองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลด้านยาและวัคซีนที่ต่อยอดไปได้ไม่สิ้นสุด และการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายด้านความมั่นคงทางสุขภาพในอนาคต เช่น เรื่องการแพทย์จีโนมิกส์ และสังคมผู้สูงอายุ
.
เรื่องสุดท้ายคือ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอุดมศึกษา ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา จนขณะนี้การลงทุนด้าน R&D ของไทย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 ของ GDP และงบประมาณในด้านการอุดมศึกษาก็ได้รับความสำคัญเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือ การลงทุนในด้านเหล่านี้จะต้องช่วยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศเผชิญกับโควิด-19 และการมองไปข้างหน้าหลังโควิด การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรมนุษย์ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูและทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงขอให้ยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยว่า ควรจะต้องสร้าง “คน” ที่มีคุณภาพทั้งความรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือและมีมติในหลายประเด็นสำคัญ อาทิ เคาะกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 การเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ ในปี 2564 บทบาทของ อววน. ในการบริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และความคืบหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในไทย รวมถึงการตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ความก้าวหน้าการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. 2563 ตลอดจนการปลดล็อกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อจ้างที่ปรึกษา
.
🌐สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/6906/
.
#NXPO #สอวช #สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ #สภานโยบาย #BCG #บีซีจี #วาระแห่งชาติ #Covid19 #โควิด19

ที่อยู่

319 Chamchuri Square Building, 14th Floor, Phayathai Road
Bangkok
10330

MRT Samyan exit 2

ข้อมูลทั่วไป

อำนาจหน้าที่ 1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1) 4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา 18 6. ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามประกาศตามมาตรา 11 (7) 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8. จัดทำรายงานประจำปีของสภานโยบายตามมาตรา 11 (10) 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มอบหมาย The ONES shall have the following duties and authority: (1) Responsible for academic and administrative work as well as support and help the Policy Council, committees, special committees and subcommittees to perform their work effectively; (2) Provide opinions to the Policy Council on higher education policies, strategies and plans, as well as the country’s science, research and innovation plans in line with the national strategies, master plans, other plans and the government’s policies; (3) Provide opinions to the Policy Council on the country’s annual budget ceiling for higher education, science, research and innovation as well as on an integrated budget allocation and management system aimed at being effective and consistent with the policies, strategies and plans in accordance with Section 11 (1); (4) Provide opinions to the Policy Council on the expediency and follow-up of the proposition or improvement of any laws, rules or regulations relating to higher education, science, research and innovation; (5) Support the operation, follow-up and assessment of the special committees pursuant to Section 18; (6) Collaborate on the creation and integration of and the connection between a higher education database, higher education standards database, and science, research and innovation database, including to enable access to those databases for data analysis and synthesis, along with the determination of policies and directions, as well as the budget allocation for developments in higher education, science, research and innovation, and disclose data and the analysis and synthesis of such data to the public in accordance with the notifications referred to in Section 11 (7); (7) Collaborate and cooperate with government agencies, other government organizations, and private agencies, both inside and outside the country, that are involved in higher education, science, research and innovation; (8) Prepare the Policy Council’s annual report in accordance with Section 11 (10); and (9) Perform other duties as prescribed by this Act or other laws or as assigned by the Prime Minister, the Minister, the Policy Council, or the ONES Steering Committee.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621095432

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สอวช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สอวช.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 :https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
ขอบคุณมากค่ะ กล่องข้าวรักษ์โลก ดีไซน์เก๋
ได้รับ " กล่องข้าวรักษ์โลก ที่ใช้วัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวสาลี " ของรางวัลจากกิจกรรมที่เข้าร่วม เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้
เว็บไซด์ www.weifothailand.com
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ควบคุมความชื้น20-60%RH..รับประกัน / ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ทักมาที่ id line:weifo1/0923624299
ตอนนี้สิ่งประดิษฐ์ Quantum ที่อยากนำเสนอเพื่อเป็น passive income
อาจารย์ค่ะสนใจหลายหลักสูตรตั้งแต่2-7สมัครตรงนี้ได้ไหม/ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์[email protected]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สวัสดีครับ หน่วยงานได้ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรปมา สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ) ให้มา 2 เวปฐานข้อมูล ฝากช่วยกันสืบค้นและศึกษาด้วยนะครับ https://www.up2europe.eu/calls/?txt=iot&up=1 https://publications.europa.eu/en/browse-by-subject?p_p_id=portal2012subjectFilter_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maintop&p_p_col_count=1&_portal2012subjectFilter_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d_javax.portlet.action=subject&userLocale=en&elementType=2&SEARCH_TYPE=BROWSE_BY_SUBJECT&selectedSubjectId=1357&facet.eurovoc.domain=68&facet.eurovoc.subdomain=6821&facet.eurovoc.subject=1357
ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ)