Clicky

สอวช. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างผาสุกและประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ต้องใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม โดยมิได้จำกัดเฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนเดิมเท่านั้น ประกอบกับการอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถและทักษะชั้นสูงในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนราชการ เพื่อให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกับการบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว และได้มีการกำหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 21 ได้กำหนดให้มีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สอวช.” ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1)เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สำเร็จแล้วไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

โดย สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council or “์NXPO” responsible for academic and administrative work of the Policy Council.

The NXPO’s objectives are to promote and encourage the development and integration of higher education, science, research and innovation in line with the policies, strategies and plans pursuant, for the purpose of producing and developing the country’s manpower to satisfy its demand as well as enhancing the country’s global competitiveness through research and innovation so the country. Can move f

The NXPO’s objectives are to promote and encourage the development and integration of higher education, science, research and innovation in line with the policies, strategies and plans pursuant, for the purpose of producing and developing the country’s manpower to satisfy its demand as well as enhancing the country’s global competitiveness through research and innovation so the country. Can move f

เปิดเหมือนปกติ

📢 สอวช. Update (8 เมษายน 2565).สอวช. ไม่ใช่สำนักข่าว แต่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าด้าน Higher Education (การอุดมศึกษา ครอบคล...
10/04/2022

📢 สอวช. Update (8 เมษายน 2565)
.
สอวช. ไม่ใช่สำนักข่าว แต่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าด้าน Higher Education (การอุดมศึกษา ครอบคลุม Manpower – Brain Power), Innovation (นวัตกรรม), Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) เติมพลังยามเช้า กับเรื่องราวที่น่าสนใจ ทุก วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
.
🔸 อาชีวะอุบลฯพัฒนาทักษะอาชีพด้วย 23 หลักสูตรระยะสั้น
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564" โดยจัดการเรียนการสอน 23 หลักสูตร รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรละ 20 คน ประกอบด้วย นักเรียน ระดับ ปวช. 3 นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 รวมทั้งผู้ทำงานในสถานประกอบการ บุคคลภายนอก หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
อ่านต่อ
https://www.banmuang.co.th/news/education/275381
.
🔸ฮือฮา!นวัตกรรมเครื่องส่องเส้นเลือด ฝีมือนักเรียนแพทย์ ม.พะเยา
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์หลังเพจเฟซบุค "เรียนหมอ" ซึ่งเจ้าของเพจเป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาได้โพสต์คลิปวิดีโอ "เครื่องส่องเส้นเลือดซึ่งเมื่อฉายแสงกระทบผิวจะเห็นเส้นเลือดเป็นสีดำชัดขึัน
อ่านต่อ
https://today.line.me/th/v2/article/RBQwLkj?utm_source=lineshare
.
🔸สามขุกสตรีทอาร์ทโปรเจ็กต์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ดึงนทท.สร้างรายได้ชุมชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับเทศบาลและชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเชิงอนุรักษ์ ผ่านศิลปกรรม เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน
อ่านต่อ
https://www.facebook.com/100064789863797/posts/364284859074507/?d=n

🙏ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาจากแหล่งที่มาตามลิงก์เนื้อหา
.
#สอวช #NXPO #สอวชUpdate
#วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี #ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2564 #นวัตกรรมเครื่องส่องเส้นเลือด #นักเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา #เรียนหมอ #SamChukStreetArtProject #คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี #เทศบาลและชุมชนตลาดสามชุก #จังหวัดสุพรรณบุรี

#HigherEducation #Innovation #CreativeEconomy

📢 สอวช. Update (8 เมษายน 2565).สอวช. ไม่ใช่สำนักข่าว แต่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าด้าน Higher Education (การอุดมศึกษา ครอบคล...
08/04/2022

📢 สอวช. Update (8 เมษายน 2565)
.
สอวช. ไม่ใช่สำนักข่าว แต่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าด้าน Higher Education (การอุดมศึกษา ครอบคลุม Manpower – Brain Power), Innovation (นวัตกรรม), Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) เติมพลังยามเช้า กับเรื่องราวที่น่าสนใจ ทุก วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
.
🔸 จิสด้าเฟ้นหานักบินอวกาศไทยปี 3
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี3 “Mission 7 to US Space & Rocket Center and NASA” หรือ “เป้าหมาย 7 ประการของการมุ่งหน้าลัดฟ้าสู่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและนาซ่า” พร้อมออกเดินทางกลางเดือนเมษายนนี้ หวังจุดประกายเด็กไทยเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาศักยภาพด้าน STEM
อ่านต่อ
https://siamrath.co.th/n/337898
.
🔸ไบโอเทคพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากอินทรีย์ "มัยคอโปรตีน"
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต “มัยคอโปรตีน” โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงเทียบเท่าโปรตีนจากไข่ อุดมด้วยไฟเบอร์ วิตามิน และเบต้ากลูแคน ไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย เพราะผลิตด้วยเทคโนโลยีการหมักบ่มจุลินทรีย์กินได้ หรือจุลินทรีย์เกรดอาหาร ไร้ใช้สารเคมี และยาปฏิชีวนะ
อ่านต่อ
https://www.facebook.com/watch/?v=332917302201757&ref=sharing
.
🔸สกสว.ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากงานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์
สกสว.ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากงานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์ จุดประกายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า
อ่านต่อ
https://www.facebook.com/MHESIThailand/posts/362008042635522

🙏ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาจากแหล่งที่มาตามลิงก์เนื้อหา
.
#สอวช #NXPO #สอวชUpdate
#สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ #GISTDA #จิสด้า
#กิจกรรมทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี3 #Mission7toUSSpaceRocketCenterandNASA” #ไบโอเทค #สวทช. #มัยคอโปรตีน #สกสว. #งานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์ #อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

#HigherEducation #Innovation #CreativeEconomy

📌สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (T...
06/04/2022

📌สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ขอบชิญผู้สนใจร่วมการประชุมสัมมนาสาธารณะ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทาง FB Live : @TDRI.thailand และ สอวช. หรือ YouTube : @tdritv
.
พบกับ …
🌐การนำเสนอผลการศึกษา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
🔸โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
.
🌐การเสวนา “ภาครัฐจะใช้การจัดซื้อจัดจ้างสร้างเศรษฐกิจ BCG อย่างไร?”
โดย
🔸ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์
🔸นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
🔸นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
🔸คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
.
ดำเนินการเสวนา โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
.
#สอวช #NXPO #TDRI #BCG #บีซีจี #การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เมื่อเหล่าแฮคเกอร์ระดับเซียน ก่ออาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขั้นสุด แบบฉุดไม่อยู่! เลยต้องมีมือปราบแฮคเกอร์ “นักสืบภัยคุกคามไซเ...
06/04/2022

เมื่อเหล่าแฮคเกอร์ระดับเซียน ก่ออาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขั้นสุด แบบฉุดไม่อยู่! เลยต้องมีมือปราบแฮคเกอร์ “นักสืบภัยคุกคามไซเบอร์ที่เจ๋งกว่า”
.
🔸 วันนี้ สอวช. ขอพาคุณมารู้จักสายอาชีพ Cyber Security ที่ยุคสมัยนี้ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนและอาชีพสายนี้จะต้องพัฒนาสกิลตัวเองให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และรู้ทันเหล่าแฮคเกอร์ในทุกระดับ ชนิดที่ว่านักสืบอาชีพยังต้องยอมแพ้เลยหล่ะ!
.
🔸 Cyber Security สำคัญอย่างไร?
ชื่อก็บ่งบ่องแล้วว่าคือการรักษาเกี่ยวกับความปลอดภัยแน่นอน แต่ไม่ใช่แค่การเฝ้ายาม เพราะเป็นหน้าที่รักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ขององค์กรเลยทีเดียว ที่ต้องเข้าใจเรื่องไซเบอร์ในเชิงลึก สามารถประมวลผลได้อย่างเชี่ยวชาญ และจัดระบบเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในองค์กรได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่บุคคลอาจเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรตามมาได้
.
🔸 ระบบ Cyber Security สามารถช่วยอะไรได้บ้าง?
🔹 Network security : ปกป้องการโจมตีเครือข่าย หรือการบุกรุกข้อมูลสำคัญ
🔹 Application security : ปกป้องโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นที่ต้องใช้ทำงาน
🔹 Data security : ปกป้องฐานข้อมูลองค์กร ฐานข้อมูลลูกค้า และเครือข่ายภายใน
🔹 Cloud security : ปกป้องไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความลับขององค์กร
.
🔸 แฮคเกอร์มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร?
ที่เข้าถึงง่ายที่สุดในช่วงนี้ที่หลายบริษัทยังคง Work from home อยู่นั้น พนักงานทำงานที่บ้าน มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย แต่มีระบบรักษาความปลอดภัยไม่มากพอ ทำให้แฮคเกอร์อาศัยช่องโหว่ต่างๆ ทางไซเบอร์มาเจาะข้อมูลได้ง่ายขึ้น จนกลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัวเอง และองค์กรได้แบบไม่คาดคิด รวมถึงสังคมไร้เงินสดที่มักใช้ QR code จ่ายเงิน เพื่อความสะดวกสบาย อาจแฝงไปด้วยเหล่าแฮคเกอร์ หรือนักต้มตุ๋น ที่หลอกให้สแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั่นเอง
.
🔸 จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เร่งจัดทำหลักสูตรแซนด์บอกซ์ “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)” เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันภัยทางไซเบอร์ ที่ประเทศไทยนั้นขาดแคลนกำลังคนอยู่มาก โดยที่จะเรียนพร้อมปฎิบัติไปด้วยเพื่อผลิตกำลังคนให้พร้อมโดยเร็วที่สุด และได้ตั้งเป้าภายใน 2 ปีจะผลิตกำลังคนด้าน Cyber Security ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
.
🔸 Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่ อว. ผลักดันในหลักสูตรแซนด์บอกซ์ เพราะกำลังคนสมรรถนะสูงในด้านนี้ยังมีน้อยมาก จึงต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขัน และไปส่งเสริมด้านการลงทุน รวมทั้งการเฝ้าระวัง และการป้องกันภัยทางไซเบอร์ระดับองค์กรไปจนถึงระดับประเทศ ถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าหากไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีพออาจส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถย้ายข้ามมาจากหลักสูตรอื่นเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ในช่วงชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 โดยมีรูปแบบการเรียนที่ฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกัน มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และเอกชน เมื่อเรียนจบอาจจะได้รับปริญญาอีกใบนอกเหนือจากปริญญาในสาขาที่ศึกษาปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัย
.
🔸 นอกจากนี้ อว. กำลังเร่งหารือการจัดทำหลักสูตรแซนด์บอกซ์ด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพขั้นสูงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ตามนโยบาย อาทิ การพัฒนากำลังคนด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และนักบูรณาการระบบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (System Integrator) ที่ต้องมีทักษะสูงขึ้น เพื่อผลักดันให้อนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

#สอวช #NXPO #CyberSecurity #นักสืบภัยคุกคามไซเบอร์
#ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ #ปลดล็อกไทยไปด้วยกัน

✨วันจักรี ๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์✨วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องม...
06/04/2022

✨วันจักรี ๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์✨

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้
.
✨ความสำคัญของวันจักรี
วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกว่า 234 ปี
.
จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้ง
.
จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกชาถ ซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้ รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานพระนามว่า ปราสาทเทพบิดร โดยได้มีการซ่อมแซ่มและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่ 6 เมษายนปีเดียวกัน อีกทั้ยังโปรดให้เรียกวันที่ 6 เมษายนนี้ว่า วันจักรี

ที่มา : https://www.rmutt.ac.th/content/50099

ที่อยู่

Chamchuri Square
Bangkok
10330

MRT Samyan exit 2

ข้อมูลทั่วไป

อำนาจหน้าที่ 1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1) 4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา 18 6. ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามประกาศตามมาตรา 11 (7) 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8. จัดทำรายงานประจำปีของสภานโยบายตามมาตรา 11 (10) 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มอบหมาย The ONES shall have the following duties and authority: (1) Responsible for academic and administrative work as well as support and help the Policy Council, committees, special committees and subcommittees to perform their work effectively; (2) Provide opinions to the Policy Council on higher education policies, strategies and plans, as well as the country’s science, research and innovation plans in line with the national strategies, master plans, other plans and the government’s policies; (3) Provide opinions to the Policy Council on the country’s annual budget ceiling for higher education, science, research and innovation as well as on an integrated budget allocation and management system aimed at being effective and consistent with the policies, strategies and plans in accordance with Section 11 (1); (4) Provide opinions to the Policy Council on the expediency and follow-up of the proposition or improvement of any laws, rules or regulations relating to higher education, science, research and innovation; (5) Support the operation, follow-up and assessment of the special committees pursuant to Section 18; (6) Collaborate on the creation and integration of and the connection between a higher education database, higher education standards database, and science, research and innovation database, including to enable access to those databases for data analysis and synthesis, along with the determination of policies and directions, as well as the budget allocation for developments in higher education, science, research and innovation, and disclose data and the analysis and synthesis of such data to the public in accordance with the notifications referred to in Section 11 (7); (7) Collaborate and cooperate with government agencies, other government organizations, and private agencies, both inside and outside the country, that are involved in higher education, science, research and innovation; (8) Prepare the Policy Council’s annual report in accordance with Section 11 (10); and (9) Perform other duties as prescribed by this Act or other laws or as assigned by the Prime Minister, the Minister, the Policy Council, or the ONES Steering Committee.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621095432

เว็บไซต์

http://www.nxpo.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สอวช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สอวช.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

LIVE from SPU : The virtual international seminar “Human Capital Maximization: Reimagining and Redesigning our Skills of the Future”. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอวช.
บอกกล่าวล่วงหน้า **ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม 15/12/64** เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ชาวไทยไม่ต้องตกใจ!! กษัตริย์(ร.10)จะไม่ทรงพระปรมาภิไธย ให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงประปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประธานาธิบดี "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง มีพรรคการเมืองเป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่อง ข่าวใหม่News, คณะราษฎร2563, Thai News TV, REDEM NEWS, ข่าวเด่นวันนี้, Sunai TV, เล็ก จรรยา, ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรงแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้ม็อบป่วนประเทศและสถานทูตต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครองรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ เพื่อเป็นข้อต่อลองกับกษัตริย์เพื่อหลอกล่อให้กษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อจะเอาเหตุความไม่เหมาะสมของกษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏมายาวนาน กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครองให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ตามรูปภาพ) กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(เหมือนรัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ (ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้เหมือนรัชกาลที่5) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมือง"ลูกหลวง"เป็นผู้ช่วยกษัตริย์ไทยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย และช่วยกษัตริย์ทำในส่วนที่กษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย เป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านกษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา... ...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยกษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวง(ร.10)พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ ...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน... **หมายเหตุ** หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
📢 สอวช. Update (16 มีนาคม 2565) . สอวช. ไม่ใช่สำนักข่าว แต่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าด้าน Higher Education (การอุดมศึกษา ครอบคลุม Manpower – Brain Power), Innovation (นวัตกรรม), Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) เติมพลังยามเช้า กับเรื่องราวที่น่าสนใจ ทุก วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ . 🔸มรภ.สุราษฎร์ฯพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตครู สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล องคมนตรี ตรวจเยี่ยม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดูงานการผลิตและการพัฒนาครู ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเน้นผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อ่านต่อ https://www.naewna.com/local/640354 . 🔸อว.ลุยพลิก “ทุ่งกุลาฯ” ให้เป็น “ดินแดนแห่งการอยู่ดีกินดี” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมใช้ BCG - เทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพข้าวอินทรีย์ในทุ่งกุลาฯ ให้ได้มาตรฐานพร้อมแปรรูปเพิ่มมูลค่า สั่งมหาวิทยาลัยภาคอีสานทำหลักสูตรเฉพาะพัฒนาทุ่งกุลาฯ เน้นเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ่านต่อ https://mgronline.com/science/detail/9650000024711 . 🔸 ชี้ metaverse ตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ พูดถึงเทคโนโลยีโลกเสมือน หรือ Metaverse จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อผู้คน และสังคมในเวลาอันใกล้นี้ และยังเป็นตัวช่วยหนุนให้เศรษฐกิจเติบโต ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (2566–2570) อ่านต่อ: https://www.thairath.co.th/business/other/2340956 . 🙏ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาจากแหล่งที่มาตามลิงก์เนื้อหา . #สอวช #NXPO #สอวชUpdate #มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี #พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตครู #กระทรวงอว.#ทุ่งกุลาดินแดนแห่งการอยู่ดีกินดี #BCG #metaverse #ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ #แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13 #HigherEducation #Innovation #CreativeEconomy #การอุดมศึกษา #นวัตกรรม #เศรษฐกิจสร้างสรรค์
📢 สอวช. Update (11 มีนาคม 2565) . สอวช. ไม่ใช่สำนักข่าว แต่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าด้าน Higher Education (การอุดมศึกษา ครอบคลุม Manpower – Brain Power), Innovation (นวัตกรรม), Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) เติมพลังยามเช้า กับเรื่องราวที่น่าสนใจ ทุก วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ . 🔸1 ปี "ธัชชา" "เอนก" ชี้ต้องบูรณาการเพาะช่างและมหาวิทยาลัยด้านศิลปกรรมทำงานร่วมกัน ครบรอบ 1 ปี "ธัชชา" วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย "เอนก" ชี้ ต้องนำเพาะช่าง มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมทั้งหลายของประเทศมาทำงานร่วมกันให้มากขึ้น อ่านต่อ https://web.facebook.com/100064789863797/posts/342163337953326/?d=n&_rdc=1&_rdr . 🔸แบนพลาสติก 4 ชนิด ถุงหิ้ว-โฟม-แก้ว-หลอด แบบเด็ดขาดในปี 2565 ครม.ไฟเขียวให้ยกเลิกพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบบาง, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, แก้วพลาสติกบาง ความหนาน้อยกว่า 100 ไมครอน และ หลอดพลาสติก ยกเว้นการใช้กรณีจำเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา ผู้ป่วย ภายในปี 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 . อ่านต่อ https://www.bugaboo.tv/news/545110?fbclid=IwAR34L3aeO3Ne6BwtAMYUQrUgxS3QhdhWY7MuZKJFXyBFPt0ebyiI95BOfD8 . 🔸ปี2021 จีนมียอดการลงทุนด้าน R&Dทั้งสิ้น 2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.2% นายหวัง จื้อกัง รมว.วิทยาศาสตร์ฯของจีน เผย ปีที่ผ่านมายอดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในจีนมีมากถึง 2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อ่านต่อ https://web.facebook.com/1523501084543234/posts/3555973614629294/?d=n&_rdc=1&_rdr . 🙏ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาจากแหล่งที่มาตามลิงก์เนื้อหา . #สอวช #NXPO #สอวชUpdate #1ปีธัชชา #วิทยสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย #แบนพลาสติกภายในปี2565 #จีนลงทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่ม # #HigherEducation #Innovation #CreativeEconomy #การอุดมศึกษา #นวัตกรรม #เศรษฐกิจสร้างสรรค์🔸
Find more information and apply here: https://www.belmontforum.org/cras#sscp2022 Norges forskningsråd สอวช. National Science Foundation (NSF)Formas
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไอซ์ สิรวิชญ์ ที่ได้รับรางวัล Audience Winner ในการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab International 2021 Final 🎉🎉 สรุปผลรางวัลในปีนี้ ⭐ Global Champion: Alex Cloherty (Netherlands) ⭐ Runners-Up: Letago Kgomoeswana (South Africa), Samantha Nixon (Australia) ⭐ Audience Winner: Sirawit Ittisoponpisan (Thailand) ทีมงาน FameLab ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดในปีนี้ และขอบคุณแฟน ๆ FameLab ทุกท่านที่ติดตามโครงการของเรามาตลอด 💙 รับชมวิดีโอการแข่งขันย้อนหลังและอ่านบทสัมภาษณ์กรรมการได้ที่ https://bit.ly/3FPhJTe --------------- In partnership with กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / NSM Thailand / NSTDA - สวทช. / สอวช. / True Together Supported by UK in Thailand / Kasetsart University / KMUTT / KX Knowledge Xchange / Mahidol University And EURAXESS ASEAN / Prince of Songkla University - PSUconnext --------------- #BritishCouncil #FameLab #FameLabInternational2021 #FameLabThailand2021
ขอแสดงความยินดีกับคุณไอซ์ที่ได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย FameLab International 2021! เนื่องในโอกาสนี้ ขอชวนแฟน ๆ FameLab มาทำความรู้จักคุณไอซ์ให้มากยิ่งขึ้น จากผู้ที่มีผู้ติดตามหลักล้านบน TikTok สู่แชมป์คนล่าสุดของ FameLab Thailand 2021 เขามีแนวคิดและวิธีการอย่างไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้ ร่วมติดตามเชียร์คุณไอซ์กันต่อในรอบ Final ได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 23.00 น. รับชมสดพร้อมกันทาง YouTube channel: FameLab --------------- In partnership with กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / NSM Thailand / NSTDA - สวทช. / สอวช. / True Together Supported by UK in Thailand / Kasetsart University / KMUTT / KX Knowledge Xchange / Mahidol University And EURAXESS ASEAN / Prince of Songkla University - PSUconnext --------------- #BritishCouncil #FameLab #FameLabThailand2021
🔥 THE CONNECTOR PROJECT 🔥 Youth experience based learning program โปรเจกต์การเรียนรู้เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่นผ่านการลงมือทำ . เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่สนใจในการเรียนรู้เพื่อค้นหาและเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลาย พร้อมโอกาสในการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันผ่านประสบการณ์จริงใน THE CONNECTOR PROJECT (รุ่นที่ 1) โปรเจกต์พัฒนาทักษะเยาวชนครั้งแรกของ Converstation ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและ Workshop จากทีม Dot to Dot ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด! . สิ่งที่จะได้เจอในการเข้าร่วมโปรเจกต์ 🚀 Reinvent Life workshop - เคว้งๆ? มองไม่เห็นข้างหน้า? มาวางแผนให้ชีวิตลื่นไหลผ่านความเข้าใจความเป็นไปของโลกที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด 🚀 Deep Listening workshop - จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง! กิจกรรมฝึกการฟังอย่างตั้งใจ ฟังให้รู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ 🚀 Non-violence Communication workshop - สันติคือใคร? ทำไมต้องสันติ? ฝึกการสื่อสารอย่างสันติเพื่อเข้าใจความเป็นมนุษย์ในตัวเองและคนรอบตัว 🚀 4C's by Experience based learning - ฝึกทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านการทดลองทำโปรเจกต์ร่วมกัน 🚀 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย . 🚩 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกที่ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 🚩 ผู้มีรายชื่อสามารถนัดคิวสัมภาษณ์ในช่วง วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2021 11:00 - 19:00 🚩 ประกาศผลรอบ Final วันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 👁 รับใบประกาศนียบัตรจาก Converstation และเทศบาลนครระยองหลังจบโปรเจกต์ 👁 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องสามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม(ร้าน Converstation ถนนยมจินดา) ในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้ (ไม่ทุกสัปดาห์) สมัครเข้าร่วมโปรเจกต์ https://forms.gle/S8Jr6zdjYUexkSVV8 ติดตามประกาศได้ทาง page : Converstation Instagram : @converstation.th สนับสนุนโปรเจกต์โดย: ระยองพัฒนาเมือง - RYCD สอวช. สกสว. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม