Clicky

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าท?

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30-9.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Doc...
26/09/2022

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30-9.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ร่วมหารือ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางลดข้อจำกัดจากหน่วยงานที่มีการใช้ระบบ e-Document กับลักษณะงานบางประเภท เช่น กระบวนงานทางการเงิน การคลังและพัสดุ ที่ยังมีข้อจำกัดในการลงนามในระบบแทนการลงนามในเอกสาร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานระบบได้อย่างแท้จริง โดยมีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำการใช้งานระบบให้หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 176 หน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

24 กันยายน "วันมหิดล"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนป...
24/09/2022

24 กันยายน "วันมหิดล"

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

#วันมหิดล #สตง

22/09/2022
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง EP.75 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.75
หัวข้อ : “การตรวจสอบผลสัมฤกธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย”
โดย นางกัญจนพร โตวัฒนา
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการระดับ...
21/09/2022

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2565 เพื่อหารือข้อราชการ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการตรวจเงินแผ่นดินให้กับผู้บริหาร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์  สตง. วันที่ 21 กันยายน 2565 "สตง. แจ้งเตือนประชาชนระวังสูญเงินนับล้านบาท ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรีย...
21/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
วันที่ 21 กันยายน 2565
"สตง. แจ้งเตือนประชาชนระวังสูญเงินนับล้านบาท ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียนแจ้งพฤติการณ์ของมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อ สตง. อำนวยความสะดวกในการนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาซื้อที่ดินในไทย พร้อมขอยืมเงินประชาชนโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการแลกกับผลตอบแทนจากค่านายหน้าซื้อขายที่ดิน"
อ่านเพิ่มเติม >> >

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแ...
20/09/2022

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.45 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโคร...
20/09/2022

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.45 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT เพื่อการขับเคลื่อนการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้บรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์แบบถ่ายทอดสด (Zoom meeting) ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง ทรงคุณวุฒิ บริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 194 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้มีกรอบแนวคิด (Mindset) ที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารงานและขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อระบบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และระบบการเงินการคลังของรัฐ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธ...
19/09/2022

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและกล่าวแสดงกตเวทิตาจิตพร้อมมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมพิธี พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 77 ราย

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประจักษ์ บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศ...
19/09/2022

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม โครงการสร้างต้นแบบบุคลากรสายงานสนับสนุน ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยมีนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการสร้างต้นแบบบุคลากรสายงานสนับสนุน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อให้ได้บุคลากรต้นแบบที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถผลิตนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมลงคะแนนโหวตให้เป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่
1) SAO'S Game
2) SAO Application
3) โดรนเพื่อการตรวจสอบ
4) แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการข้อมูลสำหรับตอบข้อสอบถาม

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม ได้แก่ SAO'S Game รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการข้อมูลสำหรับตอบข้อสอบถาม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โดรนเพื่อการตรวจสอบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ SAO Application

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นด...
19/09/2022

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

07.00 น. พิธีถวายเครื่องสังเวยท้าวมหาพรหม พระชัยมงคล (พระภูมิ) และพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ กระทรวงการคลัง พิธีสักการะพระพุทธธรรมาภิบาล ญ.ส.ส. ณ หอพระพุทธธรรมาภิบาล ญ.ส.ส.

08.00 น. ชมนิทรรศการ ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เวลา 08.45 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาแสดงความยินดี ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 1

09.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แด่บรรพชนคนตรวจเงินแผ่นดิน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกา...
16/09/2022

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างต้นแบบบุคลากรสายงานสนับสนุน ประจำปี 2565 รวมจำนวน 64 คน โดยมีนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติกล่าวปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเข็มที่ระลึกโครงการฯ ให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการสร้างต้นแบบบุคลากรสายงานสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อให้ได้บุคลากรต้นแบบที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถผลิตนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ผ่านการอบรมได้ศึกษาและพัฒนา 8 ผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ดังนี้
1) โดรนเพื่อการตรวจสอบ
2) ระบบบันทึกและสืบค้นข้อมูลการตอบข้อหารือ
3) ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
4) SAO'S Game
5) ข้อเสนอกระบวนงานวินัยการเงินการคลังของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
7) SAO Application
8) งานนิทรรศการออนไลน์

15/09/2022
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง EP.74 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.74
หัวข้อ : “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ Fiscal and Financial Discipline Assessment (FFDA)”
โดย นายมณเฑียร เจริญผล
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชา...
15/09/2022

วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 เรื่อง “สตง. 107 ปี มีนวัตกรรมนำความสำเร็จสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน ได้ทราบถึงกรอบแนวคิดในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก้าวสู่การเป็นองค์กรมืออาชีพด้านการตรวจเงินแผ่นดินในระดับสากล และได้รับการยอมรับจากสาธารณชนตามที่นโยบายและยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินกำหนด รวมทั้ง ได้เปิดโลกทัศน์และเกิดมุมมองในการเชื่อมโยงงานด้านนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในวันที่ 15 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Reach For The Moon” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) โดยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การเสวนาเรื่อง "Non-Audit Product กับมุมมองการพัฒนานวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน" โดย นายณัฐวุฒิ จุ้ยสำราญ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายศิร์รัฐ ศรีสุนทรพินิต ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

การเสวนา เรื่อง ผลงานจากโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง รุ่นที่ 11 “กรณีศึกษาการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยหินย่อยเบอร์ 1 (หิน 3/4”) และหินคลุกของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สำหรับการจัดทำราคากลาง” โดยนายบัญชา ตรีศิลสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา และนางสาวเฉลิมศรี เกตุแดง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

การเสวนา เรื่อง ผลงานจากโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
- การตรวจสอบโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย นางสาวอภิญญา พินิจนิยม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และนางสาวบังอร เพ็ชรชะ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
- การตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย นายสมฤกษ์ พันธุ์เจริญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการนายกรองทอง ยศพรวรวุฒิ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิ...
14/09/2022

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร ... ฟังไว้ห่างไกลความผิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายวินัยการเงินการคลังต่อหน่วยงานของรัฐ”

เวลา 10.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งด้วยนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายวิรัตน์ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการสำนักวินัยการเงินการคลัง เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงของกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ”

เวลา 13.00 น. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและนายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “กระบวนการในการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐโทษทางปกครอง และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐในการปฏิบัติงาน” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือผู้แทนไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 700 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของผู้นำองค์กรในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ การดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.  วันที่ 14 กันยายน 2565สตง. มอบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่งที่ได้รับผลก...
14/09/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
วันที่ 14 กันยายน 2565
สตง. มอบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่งที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นด้วยคะแนนสูงสุดจาก “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ขอร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 10 แห่ง

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรร...
12/09/2022

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "ตลาดนัดวิชาการเทศบาล ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ "ตรวจสอบอย่างไรให้เทศบาลโปร่งใสอยู่ในอำนาจหน้าที่" จัดโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลได้รับชม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน facebook ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

08/09/2022
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง EP.73 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.73
หัวข้อ : “การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19”
โดย นายพันธ์ศักดิ์ มณีอินทร์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565
https://bit.ly/3AR3vQN

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกบุญมา แก้วล้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแ...
06/09/2022

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอกบุญมา แก้วล้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิด "ผู้นำ...กับการปราบโกง" ณ สถานีกลางบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์ก...
05/09/2022

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสาธารณรัฐเกาหลี (The Board of Audit and Inspection of the Republic of Korea) นำโดย Mr. CHO Eunseok กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนป...
02/09/2022

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “ทิศทางการตรวจสอบและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” พร้อมกล่าวปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

01/09/2022
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง EP.72 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.72
หัวข้อ : “การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา”
โดย นางสาวสุวรีย์ หยุนแดง
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลสำรวจความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
01/09/2022

ผลสำรวจความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

นายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดิน...
01/09/2022

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดิน กับ Mr. Bruno Dantas ประธานศาลบัญชีบราซิล (TCU) และคณะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องวรพากษ์พินิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.  พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศาลบั...
31/08/2022

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศาลบัญชีบราซิล (Court of Accounts of Brazil) นำโดย Minister Bruno Dantas ประธานศาลบัญชีบราซิล ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาเยือนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไทย ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิ...
31/08/2022

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนั้นในเวลา 09.00 น. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายธีรยุทธ วัฒนะธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร ร่วมสัมมนาใน หัวข้อ “ร่างแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 174 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.
2566 - 2570) และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2566 สามารถนำไปกำหนดกรอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ในความรับผิดชอบ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และเป็นเครื่องมือในการบริหาร ควบคุม ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด...
30/08/2022

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี พร้อมอาคารชุดพักอาศัย โดยมี กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร จังหวัดสิงห์บุรี) พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั...
29/08/2022

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว โดยมี กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

29/08/2022
ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ภายใต้โครงการ “สตง. รวมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ภายใต้โครงการ “สตง. รวมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง” ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายในนิทรรศการประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รางวัลและพระเกียรติคุณ เป็นต้น โดยสามารถเข้าชมทางเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (www.audit.go.th) หรือคลิกที่ลิงก์ https://bit.ly/3wYhuTZ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนา SAI Innovation Framing Webinar หัวข้อ "Getting more from audit in digital a...
29/08/2022

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนา SAI Innovation Framing Webinar หัวข้อ "Getting more from audit in digital age" โดยมีนางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการเสวนาและเป็นผู้อภิปรายนํา (Panelist) หัวข้อ "SAI Thailand and Lesson learned on the use of Data Analytics in Financial audit" ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทน สตง.ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อภิปรายกิตติมศักดิ์ของ IDI ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

การสัมมนา SAI Innovation Framing Webinar เป็นการเสวนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจสอบการเงิน โดยมีผู้แทนจาก สตง.หลายประเทศเข้าร่วมการเสวนาและอภิปราย ประกอบด้วย สตง. สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สตง.มาเลเซีย สตง.จีน สตง.เคนยา และ สตง.ไทย

29/08/2022
โครงการ สตง.รวมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง

โครงการ สตง.รวมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2562-2565)
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

เพลงประกอบ
ชื่อเพลง : ลมหายใจแห่งความสุข
กวีนิพนธ์โดย : ท่าน ว.วชิรเมธี
ทำนอง/เรียบเรียงโดย : กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์
ขับร้องโดย : ปราชญา ศิริพงษ์สุนทร

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-18.30 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเ...
26/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-18.30 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ "การบริหารราชการ: รู้เท่าทันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางการบริหารราชการ การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายคุณภาพในการบริหารราชการ ณ ห้องแอมเบอร์ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

25/08/2022
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง EP.71

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.71
หัวข้อ : “การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการคนละครึ่ง”
โดย นางพิมพวรรณ ภักดีพันธ์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รับชมการถ่ายทอดสดนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ "อำนาจประชาชน 65"หัวข้อ : ความโปร่ง...
24/08/2022
อำนาจประชาชน 65 Ep.13 - เช็คความโปร่งใส ส่วนกลาง VS ท้องถิ่น

รับชมการถ่ายทอดสด
นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ "อำนาจประชาชน 65"
หัวข้อ : ความโปร่งใสของ อปท.

ออกอากาศวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
เวลา 19.00-20.30 น.
ทาง YouTube : Jomquan Channel

Link>>https://youtu.be/t96Xbej5miQ

รายการอำนาจประชาชน 65 Ep.13ออกอากาศวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ประเด็นพูดคุย - เช็คความโปร่งใส ส่วนกลาง VS ท้องถิ่น แขกร.....

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานระดับชำ...
18/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

เวลา 09.00–12.00 น. นายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “บทบาทการตรวจเงินแผ่นดินกับการร่วมงานองค์กรป้องกันการทุจริต” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทการตรวจเงินแผ่นดินกับการร่วมงานองค์กรป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

เวลา 13.00 - 16.00 น. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์การปฏิบัติงานในองค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อปรับใช้กับการปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47” โ...
18/08/2022

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47” โดยมีนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560” พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องนครรังสิต โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...
12/08/2022

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

1. เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง

2. เวลา 08.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904

เวลา 08.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

3. เวลา 09.09 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พิธีทางศาสนามหามงคล​ 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ณ ท้องสนามหลวง

4. เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง

5. เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕น้อมอภิว...
12/08/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

น้อมอภิวาทพระบรมราชชนนี
พระพันปีขวัญชีวีทุกทิศา
เหล่าทวยราษฎร์แซ่ซ้องก้องพารา
พระเมตตาเกื้อหนุนอุ่นหทัย
มิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ผองประชาน้อมวันทามหาสมัย
ร้อยรวมรักศรัทธาประชาไทย
ร่วมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

11/08/2022
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง EP.70 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.70
หัวข้อ : “การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย กรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”
โดย ว่าที่ร้อยเอก บุญมา แก้วล้วน
ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622718000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “สติ ธรรม นำงาน สร้างสุข” สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ สตง.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และดร. วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร และนางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบออนไลน์ แบบถ่ายทอดสด ณ ห้องบัลลังก์ ชั้น 6 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (2562-2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการนำสติ และธรรมไปปรับใช้ในการประพฤติและปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดทางจริยธรรมของ สตง.โดยมุ่งเน้นจริยธรรมตามหน้าที่และการดำรงตน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรตรวจสอบมืออาชีพของ สตง.
สุขสันต์วันสงกรานต์
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมฉลองประเพณีสงกรานต์ " ริน รด พรม "
ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรค
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุตและอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

อนึ่ง ในปี 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 59 คน ประกอบด้วย มหาวชิรมงกุฎ 5 คน ประถมาภรณ์ช้างเผือก 2 คน และประถมาภรณ์มงกุฎไทย 52 คน โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนที่ตำแหน่งว่าง)

หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถแจ้งข้อมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

1.ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 10305
2. สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
3. http://www.senate.go.th

โดยท่านสามารถอ่านรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ >>https://bit.ly/3NWHvcQ

#สตง
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.57
หัวข้อ : “การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว”
โดย นางสาวพัทธมน พุทธสีมา
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันจักรี
๖ เมษายน
เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

🏫 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
x

Government Buildings อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร กรมสรรพากร : The Revenue Department กรมสวัสดิการทหารบก กรมสรรพสามิต :: Excise Department พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร AIR&NOISE BMA สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา Đại cung Ananta Samakhom กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ Manuthep1988 กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News