สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผนึกกำลังจัดทำโครงการจิตอาสาฯร่วมสมทบทุน “มูลนิธิ...
27/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผนึกกำลังจัดทำโครงการจิตอาสาฯ
ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” 1.8 ล้านบาท

โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี1.การป้องกันและช่วยเหลือ...
26/07/2021
อปท.EP3 : การบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-19

โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี
1.การป้องกันและช่วยเหลือการดำรงชีพประชาชน เช่น การจัดหาวัคซีน หน้ากากอนามัย การฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคการดำรงชีพ เป็นต้น
2.การดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดหาโรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ หรืออุดหนุนเป็นเงิน
3.การดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการเรื่อง Community Isolation/Home Isolation รวมทั้งการจัดหาอาหาร รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
4.การจัดหารถรับส่งผู้ป่วย
5.การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

https://youtu.be/jKMOKP1RP0k

โดยมณเฑียร เจริญผล
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
จัดทำโดยคณะนิติศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โรคระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องท้าทายหน้าที่และอำนาจของ อปท.เป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งกรณี1.การป้องก...

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้...
24/07/2021

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และเกิดพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

> >> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และเกิดพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

> >> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

23/07/2021

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.23
หัวข้อ : "เส้นทางสู่ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"
โดย นางสาววันวิสาข์ พวงมาลัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ภูวนาทศรีแผ่นดินถิ่นแหลมทอง  ไทยทั้...
23/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ภูวนาทศรีแผ่นดินถิ่นแหลมทอง
ไทยทั้งผองร่มเย็นเป็นสุขศรี
พระดุจแสงแห่งธรรมนำชีวี
พระบารมีเกื้อหนุนอุ่นหทัย
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เวียนบรรจบอีกครามหาสมัย
เหล่าปวงราษฎร์แซ่ซ้องก้องเกริกไกร
ร่วมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

>>> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ภูวนาทศรีแผ่นดินถิ่นแหลมทอง
ไทยทั้งผองร่มเย็นเป็นสุขศรี
พระดุจแสงแห่งธรรมนำชีวี
พระบารมีเกื้อหนุนอุ่นหทัย
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เวียนบรรจบอีกครามหาสมัย
เหล่าปวงราษฎร์แซ่ซ้องก้องเกริกไกร
ร่วมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

>>> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำ...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในหัวข้อ “จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตนของคนตรวจเงินแผ่นดิน” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของ สตง.ตระหนักรู้ถึงการมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านหลักธรรมและคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้กับการดำรงตนและปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรว...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประช...
17/07/2021

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. >>> https://web.ocsc.go.th/forking/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. >>> https://web.ocsc.go.th/forking/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

16/07/2021

จัดซื้อจัดจ้าง EP.4:การจัดทำ TOR/ราคากลาง โดยมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)/การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่ ว 89 เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
ช่องทางติดตามทางยูทูป ได้ที่ https://youtu.be/wMMUyIzcWhI

16/07/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.22 ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดย นายมณเฑียร เจริญผล

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.22
หัวข้อ : "สตง. กับการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ"
โดย นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักต...
15/07/2021

ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง ณ สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายมิตร สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.13) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ชุมพร และระนอง) และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนองได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการในรูปแบบชิโน-โปรตุกีส สูง 2 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,159 ตารางเมตร มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริ...
10/07/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

09/07/2021

สตง. เปิดตัว โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"สตง.เปิดตัว“โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ” หรือFFDAเพื่อ...
08/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
"สตง.เปิดตัว“โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ” หรือFFDAเพื่อเป็นมาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งเป้านำร่องปี 2564 ประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลกว่า 2,500 แห่งทั่วประเทศ"

โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : อบจ.และเทศบาล 2564 : FFDA >> https://bit.ly/3xmk2JGศึกษาข้อมูลเพิ่มเต...
07/07/2021

โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : อบจ.และเทศบาล 2564 : FFDA >> https://bit.ly/3xmk2JG
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือการประเมินฯ ได้ที่ >> https://bit.ly/3yAZwFr
หรือที่เว็บไซต์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.audit.go.th

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงา...
07/07/2021

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ (ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นติน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม
โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ (Fiscal and Financial Discipline Assessment : FFDA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจเป็นหนึ่งในโครงการตามยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการฯ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล รวมจำนวน 2,548 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ขณะเดียวกัน สตง. จะได้นำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลทุกแห่งสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (www.audit.go.th)

07/07/2021

คู่มือการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02/07/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.21 ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดย นางกวิสรา ธเนศวงศ์

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.21
หัวข้อ : “สตง. ร่วมสนับสนุน กทม. ก้าวสู่มหานครปลอดภัย
โดย นางกวิสรา ธเนศวงศ์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต...
01/07/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั...
30/06/2021

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการให้กับผู้บริหาร ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

30/06/2021

VDO Infographic รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบ...
28/06/2021

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (Live) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจ...
28/06/2021

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นว...
25/06/2021

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อวิชา “การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ : การแก้ไขปัญหาการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ในการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 12 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และบทบาทขององค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

24/06/2021

ข่าวเด่นสตง.EP.4 - สตง. ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่ “มหานครปลอดภัย"

18/06/2021

สตง. ขอบอก ตอน มหานครปลอดภัย

18/06/2021

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.20
หัวข้อ : การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของการประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายพยุธ นิรันรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"สตง. เผยความคืบหน้าการติดตามผลการตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง อปท.ท...
17/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
"สตง. เผยความคืบหน้าการติดตามผลการตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง อปท.ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าขยายผลการตรวจสอบโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"สตง. ร่วมสนับสนุน กทม. มุ่งสู่ “มหานครปลอดภัย” ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของแผนพัฒน...
17/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

"สตง. ร่วมสนับสนุน กทม. มุ่งสู่ “มหานครปลอดภัย” ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของแผนพัฒนาฯ 20 ปี โดยเข้าตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแบบต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันให้ กทม. เป็นเมืองปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ และสิ่งก่อสร้างปลอดภัย "

11/06/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดย น.ส.กิดาการ แสงวิทยานุกูล

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.19
หัวข้อ : สตง.กับการให้คำแนะนำแนวทางการออกอนุบัญญัติต่อหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสาวกิดาการ แสงวิทยานุกูล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 7
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับ นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...
10/06/2021

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับ นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ และรับมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้ร่วมแสดงความยินดีและอำนวยพรให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระทั้งสองหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จต่อไป ในการนี้นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๙ มิถุนายน "วันอานันทมหิดล"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร“ที่มีคุณ...
09/06/2021

๙ มิถุนายน "วันอานันทมหิดล"
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
“ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา”

๙ มิถุนายน "วันอานันทมหิดล"
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
“ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา”

04/06/2021
รายการรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.18 ออกอากาศวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดย นายประจักษ์ บุญยัง

รายการรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.18
หัวข้อ : บทบาทของ สตง. ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz

เชิญชมเทปถวายพระพร ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถ...
03/06/2021

เชิญชมเทปถวายพระพร ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๑๑ NBT วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๖.๐๕ - ๑๖.๓๐ น.

เชิญชมเทปถวายพระพร ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๑๑ NBT วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๖.๐๕ - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงพระเจริญ สำนักงานการตรวจเง...
03/06/2021

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานทำหน้าทีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 2. อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกรรมการ และผู้ว่าการ 3. ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 5. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 6. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 7. ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรบตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 8. รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 9. เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ในแต่ละจังหวัด มีดังนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 2 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0 3524 1163 ต่อ 113 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดนครนายก - จังหวัดสระบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดลพบุรี - จังหวัดอ่างทอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 43/27 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.0-3827-8145-6 ต่อ 122 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดระยอง - จังหวัดตราด - จังหวัดสระแก้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 สถานที่ติดต่อ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เลขที่ 27/17 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.0 3425 9241 - 2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครปฐม - จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 258 ถนนกีฬากลาง ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0 4424 2625,0 4424 1105 #201 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดชัยภูมิ - จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0 4531 3474 ต่อ 204 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดอุบลราชธานี - จังหวัดอำนาจเจริญ - จังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัดยโสธร - จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดนครพนม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 9 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.0 4222 3500 ต่อ 193 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดสกลนคร - จังหวัดหนองคาย - จังหวัดบึงกาฬ - จังหวัดเลย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 สถานที่ติดต่อ : ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4323 6224 ต่อ 206 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดกาฬสินธุ์ - จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 สถานที่ติดต่อ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร.0 5311 2456 - 60 ต่อ 2205 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน - จังหวัดเชียงราย - จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทร.0 5428 4616 - 101 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดลำปาง - จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ - จังหวัดพะเยา - จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 122 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0 5532 2713-6 ต่อ 205 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดตาก - จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 965/19 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0 5622 2567 ต่อ 128 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอุทัยธานี - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.0 3242 8078 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 สถานที่ติดต่อ : ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทร.0 7727 8904 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดระนอง - จังหวัดชุมพร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 สถานที่ติดต่อ : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 2900-1 ต่อ 105 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดกระบี่ - จังหวัดตรัง - จังหวัดพัทลุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0 7432 4771-5 ต่อ 206 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสตูล - จังหวัดยะลา - จังหวัดนราธิวาส

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622718000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด