สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นป...
22/12/2020

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting)” สำหรับข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีนิติวิทยา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องตามแบบปฏิบัติของการบัญชีนิติวิทยาที่เป็นสากลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,150 คน แบ่งเป็นการรับฟังการบรรยายในห้องฝึกอบรม และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (live) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

22/12/2020
No Gift Policy

No Gift Policy
สตง. ขอความร่วมมืองดการมอบของขวัญหรือของกำนัล
แก่ผู้บริหาร และบุคคลากรของ สตง.
ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา...
21/12/2020

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแถลงข่าว สตง. นำร่อง ปี 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ” ณ ห้อง Walk The Talk ชั้น 15 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ (อาคารบี) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบที่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบเอกสาร (Paper) ได้จัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการออกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัล โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในการการสนับสนุนการจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่กระบวนการในการแปลงข้อมูลให้เป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยรับตรวจนำร่องที่มีความพร้อมในการปรับระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสารในงานตรวจสอบ ตลอดจนลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และในอนาคต สตง. จะมีการขยายผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวไปยังหน่วยรับตรวจอื่นที่มีความพร้อมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.สตง. นำร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ”ETDA จับมือ สวทช. ตรวจสอบ-รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน...
21/12/2020
สตง. นำร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ” ETDA จับมือ สวทช. ตรวจสอบ-รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
สตง. นำร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ”
ETDA จับมือ สวทช. ตรวจสอบ-รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ พลิกโฉมวงการราชการเข้าสู่ดิจิทัลเต็มตัว ETDA พร้อม ให้คำปรึกษา e-Signature ไม่ต้องเซ็นบนกระดาษ ก็เชื่อถือได้ ด้าน สวทช.รับลูก ตรวจสอบ รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม>>> https://bit.ly/3atGVSF

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ พลิกโฉมว....

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธา...
18/12/2020

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล” ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมน้ำบาดาล” และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาน้ำบาดาล” และในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานขุดเจาะน้ำบาดาล ณ พื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาล ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ และตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

มาตรฐานทางจริยธรรม ตาม "ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน"เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นของสำนักงานก...
17/12/2020

มาตรฐานทางจริยธรรม ตาม "ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน"
เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๔ อุดมการณ์
๘ การปฏิบัติหน้าที่
๗ วิถีดำรงตน
""""""""""""""""""""""
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศกาลวันปีใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ ...สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอความร่วมมือ...งด...การมอบของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริห...
17/12/2020

เทศกาลวันปีใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอความร่วมมือ...งด...การมอบของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สตง.
ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน 😊😊

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ...
14/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรม" (สำหรับการตรวจสอบธุรกิจกิจการสาธารณูปโภค) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ควา...
14/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” (การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

11/12/2020

ข่าวเด่นรอบสัปดาห์ EP.39
ผลการตรวจสอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ด้านมหานครปลอดภัย
โดยสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4

10/12/2020
บทบาทของ สตง. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญรับฟังบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในหัวข้อ “บทบาทของ สตง. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2564” ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ จากเพจชุมชนคนท้องถิ่น

วันพุธที่ 9 ธันวาคม  2563 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด...
09/12/2020

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.สตง. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ กทม. ในการเดินหน้าแผนพัฒนา 20 ปีสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”ภายหลังตรวจพบสวัสดิภา...
09/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
สตง. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ กทม. ในการเดินหน้าแผนพัฒนา 20 ปีสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”
ภายหลังตรวจพบสวัสดิภาพความปลอดภัยขอคนกรุงในหลายด้านยังน่าเป็นห่วง
อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/33XTjGq

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานกา...
07/12/2020

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...
05/12/2020

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

1. เวลา 07.30 น. : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

2. เวลา 08.30 น. : พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

3.เวลา 14.00 น. : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกิจกรรมแจกอาหารประชาชนที่มาร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

4. เวลา 19.19 น. : พิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ปวงข้าพระพุทธเจ้า...
05/12/2020

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสอบทานการควบคุมคุณภาพ (EQCR) งานตรวจสอบการเงิน" สำหรับข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการควบคุมคุณภาพของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพตามแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบการเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,695 คน แบ่งเป็นการรับฟังการบรรยายในห้องฝึกอบรม และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (live) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ...
04/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

04/12/2020

สตง. ขอบอก ตอน สำเนาไม่ถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่...
04/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงา...
30/11/2020

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงความสำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดเสวนาเรื่อง การผลักดันปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI as a Service Platform และบูธแสดงนิทรรศการจากหลายหน่วยงาน อาทิ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ สมาคมเมคเกอร์AIoT เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเกิดจากแนวคิดที่ต้องการรวบรวมผลงานปัญญาประดิษฐ์พร้อมใช้ และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีความตั้งใจพัฒนาเพื่อประเทศไทยมาพบปะหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เทคโนโลยีนี้ร่วมกัน รวมถึงสร้างชุมชนปัญญาประดิษฐ์ (AI Community) ผ่านศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับใช้กับภาครัฐและภาคเอกชน

อนึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ประสานความร่วมมือกับ สพร. และ NECTEC ในการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit) โดยเริ่มจากงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Audit) เป็นโครงการนำร่อง กำหนดชื่อโครงการว่า “Artificial Intelligence for Performance Audit” หรือ AI for PA ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเป็นนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์  26  พฤศจิกายน  2563    สตง. ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ...
26/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
26 พฤศจิกายน 2563

สตง. ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงรุดตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านมลพิษอากาศ พบขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนหรือเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อดำเนินการตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หวั่นกระทบต่อผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
9 จังหวัด และเสี่ยงต่อความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
>> เพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://bit.ly/3q51M3Y

25/11/2020
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.”

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ระดับเยาวชน) หลักสูตร “รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.”

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวั...
20/11/2020

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง โดยมีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

13/11/2020
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ เล่าสู่กันฟัง 12 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็นการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของ อปท. ในรายการเล่าสู่กันฟัง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15-15.30 น. ดำเนินรายการโดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์

13/11/2020

ข่าวเด่นรอบสัปดาห์ EP.37

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง. สตง. แจงผลการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจข...
12/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
สตง. แจงผลการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุดเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ >> อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/38wxd13

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15 - 15.30 น.ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหัวข้อ สตง. ห่ว...
11/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15.15 - 15.30 น.

ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวข้อ สตง. ห่วงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นยังขาดความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในรายการ“เล่าสู่กันฟัง”

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
ดำเนินรายการโดย คุณพีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์
และ คุณจารุพรรณ พลอยเกิด

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแ...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00-22.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการ...
11/11/2020

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00-22.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์) ณ ห้องคำนึงชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การประชุมคณะมนตรีดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรี จำนวน 20 ประเทศ มีกำหนดจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมความคืบหน้าของ INTOSAI และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้เดิมมีกำหนดจัดการประชุม ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมแบบออนไลน์

08/11/2020

จ.สกลนคร เปิด Mobile Clinic “คลินิกสุจริต” ให้คำปรึกษาแนะนำ และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัด

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานทำหน้าทีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 2. อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกรรมการ และผู้ว่าการ 3. ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 5. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 6. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 7. ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรบตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 8. รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 9. เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ในแต่ละจังหวัด มีดังนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 2 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0 3524 1163 ต่อ 113 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดนครนายก - จังหวัดสระบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดลพบุรี - จังหวัดอ่างทอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 43/27 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.0-3827-8145-6 ต่อ 122 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดระยอง - จังหวัดตราด - จังหวัดสระแก้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 สถานที่ติดต่อ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เลขที่ 27/17 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.0 3425 9241 - 2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครปฐม - จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 258 ถนนกีฬากลาง ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0 4424 2625,0 4424 1105 #201 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดชัยภูมิ - จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0 4531 3474 ต่อ 204 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดอุบลราชธานี - จังหวัดอำนาจเจริญ - จังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัดยโสธร - จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดนครพนม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 9 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.0 4222 3500 ต่อ 193 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดสกลนคร - จังหวัดหนองคาย - จังหวัดบึงกาฬ - จังหวัดเลย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 สถานที่ติดต่อ : ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4323 6224 ต่อ 206 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดกาฬสินธุ์ - จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 สถานที่ติดต่อ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร.0 5311 2456 - 60 ต่อ 2205 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน - จังหวัดเชียงราย - จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทร.0 5428 4616 - 101 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดลำปาง - จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ - จังหวัดพะเยา - จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 122 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0 5532 2713-6 ต่อ 205 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดตาก - จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 965/19 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0 5622 2567 ต่อ 128 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอุทัยธานี - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.0 3242 8078 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 สถานที่ติดต่อ : ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทร.0 7727 8904 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดระนอง - จังหวัดชุมพร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 สถานที่ติดต่อ : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 2900-1 ต่อ 105 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดกระบี่ - จังหวัดตรัง - จังหวัดพัทลุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0 7432 4771-5 ต่อ 206 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสตูล - จังหวัดยะลา - จังหวัดนราธิวาส

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622718000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด