กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 022017000 Fax. 022017470

เปิดเหมือนปกติ

"วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม "ระบบการบริหารงานค...
18/09/2021

"วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม "ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015" ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)ใน 4 ขอบข่าย ได้แก่ 1.ขอบข่ายการบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.ขอบข่ายการบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ 3.ขอบข่ายการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.ขอบข่ายการบริการรับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน ซึ่งผลการตรวจติดตามประจำปี 2564 พบว่ายังคงดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากล โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน

วศ. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs ตอบโจทย์มุ่งเป้าสู่ธุรกิจส่งออกจีนและพม่า      วันที่ 17 กันยายน 2...
17/09/2021

วศ. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs ตอบโจทย์มุ่งเป้าสู่ธุรกิจส่งออกจีนและพม่า

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ และทีมนักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านอาหารลงพื้นทีบริษัท ไทย โกลเด้น ซันซายน์ จำกัด จ.ปทุมธานี ผู้ผลิตขนมเปี๊ยะทุเรียนสด เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งเป้าสู่ธุรกิจตลาดส่งออกจีนและพม่า

ทั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยการนำเครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) ตรวจสอบในเบื้องต้น พร้อมให้ข้อแนะนำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาวิจัยและพัฒนากระบวนการและบรรจุภัณฑ์และการวิเคราะห์ทดสอบประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบด้านประสาทสัมผัส (Sensory testing) เพื่อเป้าหมายช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยก้าวสู่ครัวโลกด้วยการทำงานตอบโจทย์เชิงรุกอย่างรวดเร็วด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมาจากการ MOU ระหว่าง วศ.อว. กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

📌กรมวิทย์ฯบริการ รับรางวัลเลิศรัฐ ผลงานการยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 📌    วันที่ ...
16/09/2021

📌กรมวิทย์ฯบริการ รับรางวัลเลิศรัฐ ผลงานการยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 📌

วันที่ 16 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ระดับดี ในสาขาบริการภาครัฐ ได้แก่

ผลงาน : การยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ประกอบด้วยกองวัสดุวิศวกรรม , กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ,และสำนักงานเลขานุการกรม

โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่า วศ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้จัดทํา “โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19” มีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้แก่ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า แอลกอฮอล์ เจลและสารฆ่าเชื้อ และชุด PPE ทางการแพทย์ แต่เนื่องจาก วศ. ไม่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานได้ครบทุกรายการ วศ. จึงทําข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมกันให้บริการ โดย วศ. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากร วศ.ในการปฏิบัติงานสู่องค์กรบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นที่จะบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

อว. Clear&Clean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางแค กรุงเทพมหานคร      วันที่ 16 กันยายน 256...
16/09/2021

อว. Clear&Clean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร. ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี นำทีมจิตอาสา "อว.Clear & Clean" พร้อม ดร.พัชรินทร์รุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับทีมงานเขตบางแค ปฏิบัติการคืนพื้นที่ปลอดภัย ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางแค ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจาก"อว. พารอด" ดำริท่านรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กล่าวว่าศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางแค เคยเป็นศูนย์พักคอยที่รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการสนับสนุน "กล่อง อว. พารอด" น้ำยาฆ่าเชื้อและถังฉีด อัลกอฮอล์ และ ชุด PPE ไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่รอเตียงที่เคยสูงสุดถึง 150 เตียง ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยแล้ว

"อว. Clean&Clear" เดินหน้าคืนพื้นที่ปลอดภัย โดย ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อมอบพื้นที่ และวางแผนการรับช่วงผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางแค โรงเรียนคลองหนองใหญ่ ที่จำเป็นต้องปิดทำความสะอาดเตรียมเปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

วศ.อว.จัดสัมมนาฯเสริมแกร่ง NQI ต่อยอดข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างคุณภาพของประเทศ    วันที่ 15 กันยายน 2564 นพ....
15/09/2021

วศ.อว.จัดสัมมนาฯเสริมแกร่ง NQI ต่อยอดข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างคุณภาพของประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้นำไปเสริมสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างทางด้านคุณภาพของประเทศด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติ จาก คุณอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมสีเขียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ รศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร วศ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หนึ่งในเป้าหมายการขับเคลื่อน คือ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 2 ใน 3 โดยการหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสและไม่สัมผัสอาหาร การสนับสนุนการผลิต การจำหน่ายและการอุปโภค ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมดังกล่าวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมฯ ไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อว. Clear&Clean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ รร.กิ่งเพชร และชุมชนในเขตราชเทวี    15 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภ...
15/09/2021

อว. Clear&Clean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ รร.กิ่งเพชร และชุมชนในเขตราชเทวี

15 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมจิตอาสา "อว. Clear & Clean" ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องของ อว.พารอด ตามนโยบายรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กทม. ซึ่งเคยเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน และตรวจเชื้อ เพื่อเตรียมการเปิดเทอมรับนักเรียน รวมทั้งได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้ไว้ใช้ด้วย นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ช่วยชุมชน ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ สุเหร่ากองอาสาจาม และมัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน ด้วย ทั้งนี้ มีผู้แทนเขตราชเทวีร่วมการส่งมอบพื้นที่ด้วย

🚩🚩วศ. เดินหน้า “โครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน”   📌วันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว...
15/09/2021

🚩🚩วศ. เดินหน้า “โครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน”

📌วันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “โครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จะพามารู้จัก โครงการดังกล่าวกันค่ะ

✨โครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน คือ โครงการที่กระทรวง อว. ช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการคืนพื้นที่ปลอดภัยของชุมชน
หลังใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และอื่นๆ
เพื่อให้พื้นที่ตามโครงการฯ มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นตามที่เคยปฏิบัติมา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ดังนี้

1.ดำเนินการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 🚿🚿เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของกระทรวง อว. นำไปใช้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของ วศ. เป็นวิทยากรอบรมวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย

2.สนับสนุนอุปกรณ์ในการผสม และชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาทั้งหมด😀
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาจำนวนกว่า 30 ทีม ได้ลงพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 35 จุด และจะขยายการลงพื้นที่ส่งคืนความปลอดภัยสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าไปชมวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว ได้ที่นี่ https://youtu.be/HxO1JxJlTmI

ด้วยความห่วงใยจาก❤ #กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🚩🚩วศ. เดินหน้า “โครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน”

📌วันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “โครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จะพามารู้จัก โครงการดังกล่าวกันค่ะ

✨โครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน คือ โครงการที่กระทรวง อว. ช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการคืนพื้นที่ปลอดภัยของชุมชน
หลังใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และอื่นๆ
เพื่อให้พื้นที่ตามโครงการฯ มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นตามที่เคยปฏิบัติมา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ดังนี้

1.ดำเนินการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 🚿🚿เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของกระทรวง อว. นำไปใช้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของ วศ. เป็นวิทยากรอบรมวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย

2.สนับสนุนอุปกรณ์ในการผสม และชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาทั้งหมด😀
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาจำนวนกว่า 30 ทีม ได้ลงพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 35 จุด และจะขยายการลงพื้นที่ส่งคืนความปลอดภัยสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าไปชมวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว ได้ที่นี่ https://youtu.be/HxO1JxJlTmI

ด้วยความห่วงใยจาก❤ #กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

📌อว. Clear&Clean โดย วศ. ต่อเนื่องเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนและวัดจันทรสโมสร"     วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ...
14/09/2021

📌อว. Clear&Clean โดย วศ. ต่อเนื่องเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนและวัดจันทรสโมสร"

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำทีมเจ้าหน้าที่ วศ. พร้อมอุปกรณ์น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยโควิด ภายใต้โครงการ "อว.พารอด Clear & Clean" กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กทม. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสและผู้แทนชุมชนเป็นอย่างดี

วศ. จัดสัมมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์     วันที่ 14 กันยายน 2564 นายปฐม...
14/09/2021

วศ. จัดสัมมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานนวัตกรรม” ซึ่งในครั้งนี้เป็นวันที่สองของการสัมมนาฯ ต่อเนื่องจากการสัมมนาในวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่เป็นการให้องค์ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวม โดยการสัมมนาฯ ในครั้งที่สองนี้ จะยกระดับความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางจัดการข้อพิพาท ตลอดจนแนวทางจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Unit) จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง ซึ่ง วศ. ได้รับเกียรติ จาก ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วย ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ วศ. มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาองค์กรที่มีการสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อสร้าง High impact research เริ่มตั้งแต่คำจำกัดความต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งให้ความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Unit) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานจากการวิจัยพัฒนาอย่างถูกต้อง ทำให้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นมีมูลค่า มีการคุ้มครองในสิทธิ์ของเจ้าของผลงานและองค์กร ซึ่งองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆของวิทยากรจะได้เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างและการออกระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามวิสัยทัศน์ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการในการเป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ และรองรับการเป็นองค์การมหาชนในอนาคต

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น *ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*-------โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Qu...
14/09/2021

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น *ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*
-------
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
-------
⏰15 ก.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์)
✏️ลงทะเบียน https://bit.ly/3kWhQ6C
📍เลือกหัวข้อ National Quality Infrastructure (NQI) for Recycled Plastics and Packaging
-------
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ม.เกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น *ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*
-------
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
-------
⏰15 ก.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์)
✏️ลงทะเบียน https://bit.ly/3kWhQ6C
📍เลือกหัวข้อ National Quality Infrastructure (NQI) for Recycled Plastics and Packaging
-------
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ม.เกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

🎯แนะ 6 วิธีจ่ายตลาดครั้งเดียว อยู่ได้หลายวัน ลดความเสี่ยงติดโควิด☺การออกจากบ้านบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น ทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อ...
12/09/2021

🎯แนะ 6 วิธีจ่ายตลาดครั้งเดียว อยู่ได้หลายวัน ลดความเสี่ยงติดโควิด☺

การออกจากบ้านบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น ทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19😷😷
แต่หากว่าเราจำเป็นต้องออกไปจ่ายตลาด 🍖🍗ซื้อกับข้าวมาไว้ทำรับประทานเอง จะทำอย่างไรที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้

🚩🚩วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมี 6 วิธีจ่ายตลาดครั้งเดียว อยู่ได้หลายวัน ลดความเสี่ยงติดโควิดมาแนะนำค่ะ

1.กำหนดวันจ่ายตลาด📝 ช่วยให้รู้จักวางแผน
เราต้องคิดก่อนว่า จะออกบ้านวันไหน เช่น ออกจากบ้านทุกวันอาทิตย์ กลางเดือน หรือ สิ้นเดือน

2.คิดเมนูล่วงหน้า 🍱🍚🍛🍣ช่วยลดความถี่ในการออกไปซื้อของ
เชื่อว่า คำถามยอดฮิตที่ว่า “วันนี้กินอะไร อาทิตย์หน้ากินอะไรดี” ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ดังนั้น ถ้าวางแผนไว้ก่อนก็จะดีกว่า

3.ทำรายการของที่ต้องซื้อ 📃📌ป้องกันการลืม ลดเวลาอยู่ในตลาด หรือ ห้างฯ นานๆ
เคยเป็นกันไหมคะ ที่เวลาไปถึงตลาด หรือ ห้างสรรพสินค้า แล้วบางทีนึกไม่ออกว่าจะหยิบ จะซื้ออะไร วิธีแก้ไขสุดฮิต คือ การทำรายการไว้ล่วงหน้า จะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้

4.เนื้อสัตว์เก็บให้อยู่นาน 🐷🐓แบ่งเนื้อสัตว์ใส่ถุง หรือ ภาชนะแช่แข็ง ตามปริมาณการใช้แต่ละมื้อ
เมื่อได้เนื้อสัตว์มาแล้ว ควรล้างทำความสะอาด หั่นแบ่งเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆ ใส่ถุง หรือ ภาชนะปิดมิดชิด แล้วนำไปแช่ช่องแข็ง แนะนำว่าให้เขียนวันครบกำหนดหมดอายุด้วย ก็จะดีค่ะ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบมาทำอาหาร

5.แยกเก็บผักตามชนิด 🍀🌽🌾อยู่ได้นานกว่า
การเก็บผักนั้นควรแยกตามชนิดของผัก เพราะผักแต่ละชนิด มีระยะเวลาเน่าเสียแตกต่างกัน หากเอารวมกันไว้ ผักที่เน่าเสียก่อน จะทำให้ผักอื่นๆเน่าเสียตาม และไม่ควรล้างก่อนเก็บ ควรล้างเมื่อนำมาทำอาหาร เพื่อให้ผักเก็บได้นานค่ะ

6.ผลไม้และผัก🍀🌿🍊🍋🍅 อย่าเก็บด้วยกัน ชะลอการเน่าเสีย
ควรเก็บผลไม้ในถุงซิปล็อก หรือ กล่องพลาสติก ที่มีรูระบายอากาศ เพื่อไม่ให้ผลไม้ชื้น ไม่ควรเก็บผัก-ผลไม้ไว้ในถุงเดียวกัน ควรแยกชั้นกัน
เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆ อย่างไรลองทำตามดูนะคะ หรือ ถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆ มาแชร์กันได้ค่ะ

👉👉ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยความห่วงใยจาก #กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🎯แนะ 6 วิธีจ่ายตลาดครั้งเดียว อยู่ได้หลายวัน ลดความเสี่ยงติดโควิด☺

การออกจากบ้านบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น ทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19😷😷
แต่หากว่าเราจำเป็นต้องออกไปจ่ายตลาด 🍖🍗ซื้อกับข้าวมาไว้ทำรับประทานเอง จะทำอย่างไรที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้

🚩🚩วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมี 6 วิธีจ่ายตลาดครั้งเดียว อยู่ได้หลายวัน ลดความเสี่ยงติดโควิดมาแนะนำค่ะ

1.กำหนดวันจ่ายตลาด📝 ช่วยให้รู้จักวางแผน
เราต้องคิดก่อนว่า จะออกบ้านวันไหน เช่น ออกจากบ้านทุกวันอาทิตย์ กลางเดือน หรือ สิ้นเดือน

2.คิดเมนูล่วงหน้า 🍱🍚🍛🍣ช่วยลดความถี่ในการออกไปซื้อของ
เชื่อว่า คำถามยอดฮิตที่ว่า “วันนี้กินอะไร อาทิตย์หน้ากินอะไรดี” ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ดังนั้น ถ้าวางแผนไว้ก่อนก็จะดีกว่า

3.ทำรายการของที่ต้องซื้อ 📃📌ป้องกันการลืม ลดเวลาอยู่ในตลาด หรือ ห้างฯ นานๆ
เคยเป็นกันไหมคะ ที่เวลาไปถึงตลาด หรือ ห้างสรรพสินค้า แล้วบางทีนึกไม่ออกว่าจะหยิบ จะซื้ออะไร วิธีแก้ไขสุดฮิต คือ การทำรายการไว้ล่วงหน้า จะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้

4.เนื้อสัตว์เก็บให้อยู่นาน 🐷🐓แบ่งเนื้อสัตว์ใส่ถุง หรือ ภาชนะแช่แข็ง ตามปริมาณการใช้แต่ละมื้อ
เมื่อได้เนื้อสัตว์มาแล้ว ควรล้างทำความสะอาด หั่นแบ่งเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆ ใส่ถุง หรือ ภาชนะปิดมิดชิด แล้วนำไปแช่ช่องแข็ง แนะนำว่าให้เขียนวันครบกำหนดหมดอายุด้วย ก็จะดีค่ะ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบมาทำอาหาร

5.แยกเก็บผักตามชนิด 🍀🌽🌾อยู่ได้นานกว่า
การเก็บผักนั้นควรแยกตามชนิดของผัก เพราะผักแต่ละชนิด มีระยะเวลาเน่าเสียแตกต่างกัน หากเอารวมกันไว้ ผักที่เน่าเสียก่อน จะทำให้ผักอื่นๆเน่าเสียตาม และไม่ควรล้างก่อนเก็บ ควรล้างเมื่อนำมาทำอาหาร เพื่อให้ผักเก็บได้นานค่ะ

6.ผลไม้และผัก🍀🌿🍊🍋🍅 อย่าเก็บด้วยกัน ชะลอการเน่าเสีย
ควรเก็บผลไม้ในถุงซิปล็อก หรือ กล่องพลาสติก ที่มีรูระบายอากาศ เพื่อไม่ให้ผลไม้ชื้น ไม่ควรเก็บผัก-ผลไม้ไว้ในถุงเดียวกัน ควรแยกชั้นกัน
เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆ อย่างไรลองทำตามดูนะคะ หรือ ถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆ มาแชร์กันได้ค่ะ

👉👉ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยความห่วงใยจาก #กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่อยู่

75/7, ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622017000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นำเข้าโดย หจก.ดับบลิวที คาบิเนต เว็บไซด์ www.weifothailand.com
เข้าชมเว็บไซด์:www.weifothailand.com
กรอกข้อมูลในระบบ MSTQ ไม่ถึง 3 นาที จนท. ติดต่อมา เป็นมิติใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจริง ๆ
มีบริการหาค่า Tar และ Talin ในเนื้อไม้ยางพารา เปล่าครับ จะเอาไม้ยางพาราสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับบอยเลอร์ ถ้ารู้ค่า Tar จะได้หาวิธีป้องกัน ครับ
เท่าที่ได้เข้าไปใช้บริการ​ สำหรับผมๆคิดว่าหน่วยงานนี้ดีมากนะครับ​ ให้คำแนะนำตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้เสมอๆ​ จากผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารหลังจากที่ได้เข้ามาที่นี้ได้ความรู้มากครับ​ และที่สำคั​ญ​เป็นหน่วยงานแรกที่ไปแล้วอยากไปอีก​ ตัวผมไปมาหลายหน่วยงานแต่ประทับใจที่นี่มากครับ​ และอยากให้เป็นแบบนี้ในทุกๆหน่วยงาน​เพราะจะเป็นประโยชน์​ต่อประชาชนมากครับ​ สุดท้ายขอบคุณ​ๆเมย์, คุณชมพู่, คุณจันทร์ฉายและน้องๆทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงใจ(ใครที่อยากพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เชิญ​เลยครับ)​รับรองไม่ผิดหวังครับ
ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและคำชมจากงาน DSS แกะรอยขุมทรัพย์ ศาลาแยกธาตุ เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ผ่านมา ทุกรอยยิ้มของเด็ก และทุกคำติชม เป็นกำลังใจให้เราพัฒนา และปรับปรุง เพื่อการศึกษาของลูกหลานที่ดีขึ้นในอนาคต วันนี้เราได้นำภาพวิดิโอความประทับใจ และบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลย #DSS #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ #NSTFAIR2019
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่นี่นะคะ..#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
มาสนุกด้วยกันนะคะ #DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุนทรัพย์ศาลาแยกธาตุ