กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 022017000 Fax. 022017470
(13)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
25/09/2020

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

วศ.เดินเครื่องพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการในรอบระยะเวลา 3 ปี       วันที่ 25 กันยา...
25/09/2020

วศ.เดินเครื่องพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ภายใต้แผนงานบูรณาการในรอบระยะเวลา 3 ปี

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ประธานการประชุมติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรอบระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) พร้อมด้วย ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน เข้าร่วม โดยมี ดร.กรินทร์ กรินทสุทธิ์ เป็นผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ EEC

ในการนี้ วศ. ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ในปีงบประมาณ 2562 - 2563 ประกอบด้วย โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาวัสดุคอมโพสิท และการพัฒนาด้านหุ่นยนต์/ยานยนต์อัตโนมัติ ผลการประชุมในภาพรวมของโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยผู้ตรวจเสนอให้หน่วยงานพิจารณาเรื่องวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อ สกพอ. และสรุปการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการต่อไป

รัฐมนตรี อว. แสดงมุทิตาจิตและมอบประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563      25 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา...
25/09/2020

รัฐมนตรี อว. แสดงมุทิตาจิตและมอบประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

25 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ใช้ห้องประชุม อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ของ อว. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.เป็นประธานมอบประกาศกิตติคุณฯ และกล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร อว.ที่ร่วมงานทุกคน
.
สำหรับในปีงบประมาณ 2563 อว. มีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ 11 หน่วยงาน รวม 80 คน และเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศกิตติคุณ 40 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณและยกย่องบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้มีคุณค่าที่ได้สร้างคุณงามความดีและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตลอดชีวิตการทำงานที่ยาวนานจนสิ้นสุดวาระ ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เกษียณในปีนี้ 13 คน และมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งในผู้เกษียณโดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปกราบสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการเกษียณ วศ.บริเวณหน้ารูปปั้น ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรกซึ่งได้รับการแต่งตั้งสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

Quote DSS:💪พลังขับเคลื่อน วศ.เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
25/09/2020

Quote DSS:💪พลังขับเคลื่อน วศ.เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ในฐานะที่เราเป็นกระทรวงแห่งความรู้​ เราต้องใช้งานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติให้ได้​ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมวิจัยอย่างง่า...
25/09/2020

ในฐานะที่เราเป็นกระทรวงแห่งความรู้​
เราต้องใช้งานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติให้ได้​
และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมวิจัยอย่างง่าย
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสื่อทุกแขนง

Quote DSS: Mindset นักวิทย์ควรคิดนอกกรอบ
24/09/2020

Quote DSS: Mindset นักวิทย์ควรคิดนอกกรอบ

วศ. ระดมนักวิทย์ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย      23 กันยายน 2563 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมว...
23/09/2020

วศ. ระดมนักวิทย์ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

23 กันยายน 2563 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานวิจัยและพัฒนา ของ วศ.อว. ครั้งที่ 1/2563 ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ โดยมีคณะทำงานและนักวิจัย วศ. เข้าร่วมประชุมและหารือกว่า 40 คนเพื่อพิจารณากลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของ วศ.อว. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563-2565
.
การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานด้านวิจัยและพัฒนาของ วศ.อว. ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และด้านสมุนไพรและสารสกัด 2.ด้านอาหาร ด้านการแพทย์และสาธารณุข และด้านการพัฒนากำลังคน 4.ด้านนวัตกรรมวัสดุ ด้านเซนเซอร์และหุ่นยนต์ และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพของประเทศ 4.ด้านนวัตกรรมสีเขียว และด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรมให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาแต่ละด้านให้คำนึงถึงการบูรณาการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และควรทำเป็นชุดโครงการที่เห็นในภาพของ Area Base มากกว่าการเจาะจงแค่พื้นที่เล็กๆ หรือแค่รายจังหวัด โดยงานวิจัยและพัฒนาของ วศ. ควรเน้นเรื่องที่ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ดังนั้น คณะกรรมการชุดขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว จะเป็นพลังสำคัญของ วศ.ในการผลักดันโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับงบประมาณ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยให้ทุนวิจัย โดยหลังจากประชุมฯ ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานย่อย ไปปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในคณะกรรมการฯ คราวต่อไป

📌รมว.อว.เดินหน้าแก้ปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่ ตั้ง "อว.ส่วนหน้า" นำอาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแลป ไปทำงานจริง แก้...
23/09/2020
ตั้ง “อว.ส่วนหน้า” ดันอุดมศึกษาแก้ปัญหาจริงในพื้นที่

📌รมว.อว.เดินหน้าแก้ปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่ ตั้ง "อว.ส่วนหน้า" นำอาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแลป ไปทำงานจริง แก้ปัญหาจริงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สั่งเร่ง 5 โปรเจคใหญ่เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี

รมว.อว.เดินหน้าแก้ปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่ ตั้ง "อว.ส่วนหน้า" นำอาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแลป ไปทำ...

วศ.ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อนระบบ NQI ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ     22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกร...
22/09/2020

วศ.ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อนระบบ NQI ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วมในการประชุม “สรุปผลการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ” โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน อว. 6 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนนอก 4 กระทรวง เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานประสานหลัก หาแนวทางการขับเคลื่อน NQI ร่วมกันตอบโจทย์ตามความต้องการ NQI system integration ตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลจัดทำสมุดปกขาวและเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบการจัดทำข้อมูลระบบขับเคลื่อน NQI ทั้ง 6 ด้านนำเสนอผลการดำเนินงาน ได้แก่

- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำเสนอระบบนิเวศโครงระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และด้านยาชีววัตถุ กรณีศึกษา: วัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลด้านอาหารสุขภาพและสมุนไพร และด้านเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำเสนอระบบการสื่อสารและเคลื่อนย้ายในอนาคต กรณีศึกษา:รถและระบบอัตโนมัติทางถนน
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเสนอระบบตรวจจับ กรณีศึกษา Innovation Sensor

โดยข้อมูลระบบแต่ละด้านแสดงให้เห็นถึงสถานภาพโครงสร้างพื้นฐาน จุดเด่น ความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งที่ขาดและควรปรับให้เกิดประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในลักษณะ Value Chain ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นอกจากนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

จากการประชุมดังกล่าว นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ประธานการประชุม ได้เสนอให้ผู้จัดทำข้อมูลระบบแต่ละด้านวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและนำเสนอในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ฝ่ายเลขาฯ ของคณะทำงานแต่ละด้าน เร่งปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ชุดใหญ่ของ วศ. ภายในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรวบรวมจัดทำสมุดปกขาวเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

วศ.ผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจบุคลากรทางการแพทย์ (PAPR)      กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดม...
22/09/2020

วศ.ผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจบุคลากรทางการแพทย์ (PAPR)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน วศ.และคณะจัดทำร่างมาตรฐานเครื่อง PAPR ในการประชุม เรื่อง “ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวกคลุมศรีษะ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” คุณลักษณะ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
.
ในการนี้คณะทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้เกณฑ์การยอมรับที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมสำหรับนำร่างมาตรฐานดังกล่าวมาประกาศใช้ในการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ต่อไป

ผนึกพลังสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ก...
21/09/2020

ผนึกพลังสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ณ ห้องฝึกอบรมทางไกล ๓๑๒ ชั้น ๓ อาคารสถานเคมีปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน ๑๔๕ คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จำนวน ๒ ท่าน คือ ดร.ปวีณา เครือนิล และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี มีหัวข้อการอบรม ดังนี้
๑. ความสำคัญของการจัดระบบความปลอดภัยของห้อง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. การจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ
๓. ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากร
ห้องปฏิบัติการ
๔. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
อย่างปลอดภัย
๕. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
๖. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment: PPE)
๗. การจัดการสารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย
จากห้องปฏิบัติการ
๘. การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล

พศ. วศ. มีแผนให้การอบรมแก่มหาวิทยาลัยในพื้นที่อื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

อธิบดี วศ. เข้าร่วมประชุม "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด"    21 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดง...
21/09/2020

อธิบดี วศ. เข้าร่วมประชุม "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด"

21 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563 เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด” จัดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งภายในงานได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศในวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โอกาสเดียวกันนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้หารือร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาของ วศ. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาทิ โครงการพัฒนากัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ และงานพัฒนาคุณภาพเซรามิก เป็นต้น

วศ.เติมความรู้บุคลากร นำเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล    20 กันยายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดยนางสาวภัทริ...
20/09/2020

วศ.เติมความรู้บุคลากร นำเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล

20 กันยายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดยนางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรม ได้นำข้าราชการบุคลากรกว่า 150 คนเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูงจุดสูงสุด 93 เมตร ความจุน้ำมากถึง 224 ล้านลูกบาศก์เมตร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก แหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญทางการเกษตรและอุปโภคและบริโภค รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว เป็นต้น ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
.
การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากร วศ. เรียนรู้ถึง “การบริหารจัดการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา” พร้อมน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป

💖SERVICE MIND IN ACTION"ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ" ต้องมี(2 ส. 2 ท.)🤘สาระ สีสัน ทัศนคติ เทคนิค👍
19/09/2020

💖SERVICE MIND IN ACTION
"ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ" ต้องมี
(2 ส. 2 ท.)
🤘สาระ สีสัน
ทัศนคติ เทคนิค👍

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ     19 กันยายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว...
19/09/2020

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

19 กันยายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ (Service mind)” ให้กับข้าราชการและบุคลกร วศ. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
.
🔉โดยนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่าว พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจ วศ. ด้านการบริการซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในและภายนอก 👉ลูกค้าภายในคือผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานทุกคนในองค์กร ซึ่งเราต้องทำงาน สื่อสาร สนองนโยบายให้เกิดความราบรื่นและส่งผลดีต่อหน้าที่การงานและสภาพจิตใจความผาสุขในองค์กรอีกด้วย
👉ลูกค้าภายนอกคือประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเราต้องมีจิตใจความพร้อม ความรู้ ในการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
👉อนาคตบทบาทและความโดดเด่นของ วศ. ถ้าวันหนึ่งนักวิทย์เปลี่ยนจากคำว่าไม่เป็นประโยคอื่นๆ ที่พร้อมรับฟังและยินดีให้บริการ ลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาหาเราและเห็นความสำคัญของเรามากขึ้น
.
🖍ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จะช่วย เติมพลังให้การทำงานบริการของ วศ.ในปี 2564 ที่จะมีลูกค้าเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นได้ต่อไป

Best Momentby DSS.18-09-2020
18/09/2020

Best Moment
by DSS.
18-09-2020

🌷จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน🍁      กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563...
18/09/2020

🌷จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน🍁

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการเกษียณจำนวน 13 คน โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อวศ.) ครบเกษียณอายุราชการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อวศ. ได้กล่าวอำลา พี่-น้อง วศ. มีความตอนหนึ่งว่า "วศ. เป็นหน่วยงานเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง มีบุคลากรคุณภาพ ดังนั้น ก้าวต่อจากนี้ไปของ วศ. อยากให้น้องๆ รุ่นหลังได้มองภาพความเป็น วศ. ในวันข้างหน้าด้วยความคิดที่ว่า
✏ “เราจะอยู่อย่างไรให้เขาขาดเราไม่ได้”📚

วศ.เสริมแกร่งด้าน “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี”     วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภั...
17/09/2020

วศ.เสริมแกร่งด้าน “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี”

วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี” โดยมีนางอังสนา ฉั่วสุวรรณ และนางสาววันดี ลือสายวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้กับบุคลากร วศ. เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักวิชการ และสามารถหาปัจจัยความไม่แน่นอนได้อย่างครบถ้วน การฝึกอบรมหลักสูตร ความไม่แน่นอนของการวัด จึงมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้ต่อไป ณ ห้อง 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความสำคัญของงานวิจัย ที่คนไทยควรตระหนัก!!!
17/09/2020

ความสำคัญของงานวิจัย ที่คนไทยควรตระหนัก!!!

วศ. หารือ มรภ.ลำปาง เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง     วันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกร...
17/09/2020

วศ. หารือ มรภ.ลำปาง เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง
วันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เรื่องเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง เพื่อหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายพื้นที่การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่จะใช้บริการการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าทดสอบ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์การให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ต่อไป

วศ.​ หารือ​ มทร.ล้านนา ดันกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ฯ เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง    วันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวน...
16/09/2020

วศ.​ หารือ​ มทร.ล้านนา ดันกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ฯ เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมนักวิทยาศาสตร์ ประชุมร่วมกับ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ หารือเรื่องกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ และสำรวจความพร้อมในการจัดตั้งพื้นที่โรงงานต้นแบบแปรรูปเกษตรกัญชง ภายใต้โครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพพื้นที่ภาคเหนือ และหารือเรื่องเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง ​เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้าน COFFEE GO GREEN ร้านและห้องปฏิบัติการพัฒนาการผลิตแปรรูปเมล็ดกาแฟ ทดสอบกลิ่นและรสชาติของเมล็ดกาแฟ (cupping) ภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบขวดพลาสติก จำนวน 420 ขวด (14 กิโ...
15/09/2020

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบขวดพลาสติก จำนวน 420 ขวด (14 กิโลกรัม) ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดินทางมารับขวดพลาสติก ณ สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นจีวรให้พระสงฆ์ ภายใต้โครงการ “จีวรรีไซเคิล” ได้ต่อไป

>> วันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สท.วศ.) ได้ส่งมอบขวดพลาสติก จำนวน 420 ขวด (14 กิโลกรัม) ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดินทางมารับขวดพลาสติก ณ สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นจีวรให้พระสงฆ์ ภายใต้โครงการ “จีวรรีไซเคิล”
>> สท.วศ. มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้บุคลากรช่วยลดการใช้ทรัพยากรของประเทศ จึงจัดให้มีการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้รวบรวมขวดพลาสติกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากข้อมูลการทำ “จีวรรีไซเคิล” จำนวน 1 ผืน จะต้องใช้ขยะประเภทขวดพลาสติก PET จำนวน 15 ขวด ดังนั้น การบริจาคขวดพลาสติกจากบุคลากร สท.วศ. ในครั้งนี้ สามารถแปรรูปเป็นจีวร ได้ถึง 28 ผืน ..!!
>> สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคขวดพลาสติก สามารถทำได้โดย แกะฉลาก ฝาขวด และห่วงฝาขวดออก ล้างทำความสะอาด แล้วตากให้แห้ง จากนั้นติดต่อไปที่วัดจากแดง ซอยวัดจากแดง
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 หรือ โทร. 066-1599558
..ง่าย ๆ แบบนี้ เราก็ได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้วค่ะ..

ที่อยู่

75/7, ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622017000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรอกข้อมูลในระบบ MSTQ ไม่ถึง 3 นาที จนท. ติดต่อมา เป็นมิติใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจริง ๆ
มีบริการหาค่า Tar และ Talin ในเนื้อไม้ยางพารา เปล่าครับ จะเอาไม้ยางพาราสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับบอยเลอร์ ถ้ารู้ค่า Tar จะได้หาวิธีป้องกัน ครับ
เท่าที่ได้เข้าไปใช้บริการ​ สำหรับผมๆคิดว่าหน่วยงานนี้ดีมากนะครับ​ ให้คำแนะนำตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้เสมอๆ​ จากผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารหลังจากที่ได้เข้ามาที่นี้ได้ความรู้มากครับ​ และที่สำคั​ญ​เป็นหน่วยงานแรกที่ไปแล้วอยากไปอีก​ ตัวผมไปมาหลายหน่วยงานแต่ประทับใจที่นี่มากครับ​ และอยากให้เป็นแบบนี้ในทุกๆหน่วยงาน​เพราะจะเป็นประโยชน์​ต่อประชาชนมากครับ​ สุดท้ายขอบคุณ​ๆเมย์, คุณชมพู่, คุณจันทร์ฉายและน้องๆทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงใจ(ใครที่อยากพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เชิญ​เลยครับ)​รับรองไม่ผิดหวังครับ
ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและคำชมจากงาน DSS แกะรอยขุมทรัพย์ ศาลาแยกธาตุ เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ผ่านมา ทุกรอยยิ้มของเด็ก และทุกคำติชม เป็นกำลังใจให้เราพัฒนา และปรับปรุง เพื่อการศึกษาของลูกหลานที่ดีขึ้นในอนาคต วันนี้เราได้นำภาพวิดิโอความประทับใจ และบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลย #DSS #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ #NSTFAIR2019
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่นี่นะคะ..#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
มาสนุกด้วยกันนะคะ #DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุนทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ