มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26/11/2020

ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับน้องๆ มัธยมโรงเรียนกุหลาบวิทยา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26/11/2020

ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับน้องๆ มัธยมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร
26/11/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑๒ สถาบัน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on Arts and Culture : Contemporary Arts and Cultural Practices ) (ICAC2021) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตหรือนักศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความ ผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวครับ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://sites.google.com/pnru.ac.th/icac2021 #การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่๑ #การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่๑๑ #ICAC2021 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #ผลงานวิจัย #เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปี...
25/11/2020

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปืดการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งสิ้นราว 70 คน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆจากปีการศึกษา 2562 ตลอดจนถึงนำผลวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปืดการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ อาคาร 3 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งสิ้นราว 70 คน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆจากปีการศึกษา 2562 ตลอดจนถึงนำผลวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "เทคนิคการขอผลงานทางวิชาการ" ให้ประสบความสำเร็จตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 และ 2563 ในวันพุธที่ 2 ธัน...
25/11/2020

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "เทคนิคการขอผลงานทางวิชาการ" ให้ประสบความสำเร็จตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 และ 2563 ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23/11/2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

📣📣3 ขั้นตอน✨ในการได้รับบัตรกิจกรรมเพื่อลงรหัสกิจกรรมในระบบบริการการศึกษาของน้องนักศึกษา
1️⃣📣ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษารับบัตรเข้าร่วมกิจกรรม หน้าบริเวณทางเข้างานชั้นที่ 1 และทำตามเงื่อนไข
2️⃣📣ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบูท เพื่อประทับตราลงบนบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
3️⃣📣ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าทางเข้างานชั้น 2 พร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์🎉ผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม

👍👍👍เมื่อน้องๆทำครบทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วให้ มาติดต่อรับบัตรกิจกรรมหลังวันประกวดทูตกิจกรรม ตามวันและเวลาที่กำหนดใน Facebook fanpage : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร✨

โดยการนำมาแลกบัตรกิจกรรมนั้น ควรจะเอาบัตรเข้าร่วมกิจกรรมที่มีตราประทับเกินร้อยละ 70 ของบูทที่มาจัดตั้ง💯

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร
#PNRU
#MissPNRUQueen
#PNRUAmbassador2020

ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ รอบ Portfolio (สายอาชีพ)ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://aic....
23/11/2020

ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ รอบ Portfolio (สายอาชีพ)

ตรวจสอบรายชื่อ 👉
https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=387

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23/11/2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันนี้ (23 พ.ย. 2563) กองประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ประชุมชี้แจงระเบียบการประกวดและเซ็นข้อตกลงการเข้าร่วมการประกวดกับผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5

ตัวแทนผู้เข้าประกวดทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะวิทยาการจัดการ 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้เข้าประกวด Miss PNRU Queen ทั้ง 8 คน ได้จับฉลากหมายเลขผู้เข้าประกวด พร้อมทั้งเซ็นข้อตกลงยอมรับเงื่อนไขในการประกวด

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นพยานในการเซ็นข้อตกลงดังกล่าว

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร
#PNRU
#PNRUAmbassador2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
22/11/2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันนี้ (22/11/63) กองประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดการคัดเลือกผู้เข้าประกวด Miss PNRU Queen 2020 เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5

เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และทำคุณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้สมัครจาก 12 คน เข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร
#PNRU
#MissPNRUQueen

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
22/11/2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย🎉

การประกวดทูตกิจกรรม มรภ.พระนคร ครั้งที่ 5
ประเภทการประกวด Miss PNRU Queen

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร
#PNRU
#MissPNRUQueen
#PNRUAmbassador2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษา​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​Science​ Idols​ 1...
20/11/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษา​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​
Science​ Idols​ 1 ST โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเวทีที่เหมาะสม
โดยในปีนี้ นางสาว นิศามณี โมกขศักดิ์ (G10)จากสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
และ นาย โชคชัย เดชพินิจ (B10) จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ไปได้
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษา​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​
Science​ Idols​ 1 ST โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเวทีที่เหมาะสม
โดยในปีนี้ นางสาว นิศามณี โมกขศักดิ์ (G10)จากสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
และ นาย โชคชัย เดชพินิจ (B10) จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ไปได้
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษา​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​Science​ Idols​ 1...
20/11/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษา​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​
Science​ Idols​ 1 ST โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเวทีที่เหมาะสม
โดยในปีนี้ นางสาว นิศามณี โมกขศักดิ์ (G10)จากสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
และ นาย โชคชัย เดชพินิจ (B10) จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ไปได้
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมการประกวดผู้นำนักศึกษา​ด้าน​ศิลป​วัฒนธรรม​
Science​ Idols​ 1 ST โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเวทีที่เหมาะสม
โดยในปีนี้ นางสาว นิศามณี โมกขศักดิ์ (G10)จากสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
และ นาย โชคชัย เดชพินิจ (B10) จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ไปได้
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

19/11/2020
ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตวิถี อำเภอบ้านนา โครงการวิจัย "การพัฒนาเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0" มรภ

https://youtu.be/GZsUXL8lbtI

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้สนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดยได้รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการวิจัยจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตวิถี อ.บ้านนา จ.นครนายก”
ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Banna Learning Center Channel: https://www.youtube.com/channel/UC6SWXYYMnwNbH0i8RdX-0AQ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ.....

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19/11/2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก Miss PNRU Queen ในการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
*****************************************************
ตามที่ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดจัดการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (PNRU Ambassador) ครั้งที่ ๕ ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และได้กำหนดวันคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประกวด Miss PNRU Queen ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคาร ๓๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมในการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕ มีผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก Miss PNRU Queen ดังรายชื่อในเอกสารประกาศ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก Miss PNRU Queen เข้ารับการคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคาร ๓๗) ตามลำดับ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

19/11/2020
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้สัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดลอย่างแท้จริง ได้สัมผัสและฝึกความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีระเบียบวินัย รวมถึงได้นำเสนอผลงานที่จะไปพัฒนาต่อยอดในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมที่ได้อบรมต่อท่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

#องค์การนักศึกษา63

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
18/11/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ร่วมดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในปี 2563 -2564 ในการจัดกิจกรรมเ...
18/11/2020

ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ร่วมดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในปี 2563 -2564 ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืนและนักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าและการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Application ของร้าน See Buy Local @PNRU เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดณ ห้องปฏิบัติการ Innovation Club by GSB Start up อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 2 และห้อง RUBI 201 อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์รายได้ชุมชน ชั้น 2

ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ร่วมดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในปี 2563 -2564 ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืนและนักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าและการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Application ของร้าน See Buy Local @PNRU เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดณ ห้องปฏิบัติการ Innovation Club by GSB Start up อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 2 และห้อง RUBI 201 อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์รายได้ชุมชน ชั้น 2

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร
16/11/2020

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้สัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดลอย่างแท้จริง ได้สัมผัสและฝึกความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีระเบียบวินัย รวมถึงได้นำเสนอผลงานที่จะไปพัฒนาต่อยอดในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมที่ได้อบรมต่อท่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/ 2563ดูรายล...
16/11/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/ 2563
ดูรายละเอียดการรับสมัคร และ กรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :: https://pnru.ac.th
กรอกข้อมูลการสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14/11/2020

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

🎉ตารางกิจกรรม✨
“การประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 5”
PNRU Ambassador 2020

#องค์การนักศึกษา63
#ราชภัฏพระนคร
#PNRU
#PNRUAmbassador2020

โรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13/11/2020

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
https://drive.google.com/file/d/1ywGdFZy3fxAnC9Y6td8ZqobHjOc6RblH/view?usp=sharing

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด กิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ นายกสภาฯ พบประชาคม เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนรา...
12/11/2020

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด กิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ นายกสภาฯ พบประชาคม เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยทางสภาคณาจารย์ฯ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานของสภา คณาจารย์ฯ ในรอบ ๑ ปี 5 เดือนที่ผ่านมา ให้กับประชาคมชาวราชภัฏพระนครรับทราบ รวมทั้งรายงานประเด็นที่เคย ผลักดัน เช่น เรื่องที่จอดรถ พื้นที่สูบบุหรี่ และมีการระดมความคิดเห็น จากประชาคมที่มาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้อเสนอแนะต่อ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด กิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ นายกสภาฯ พบประชาคม เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนราชภัฏพระนครในอนาคต” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยทางสภาคณาจารย์ฯ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานของสภา คณาจารย์ฯ ในรอบ ๑ ปี 5 เดือนที่ผ่านมา ให้กับประชาคมชาวราชภัฏพระนครรับทราบ รวมทั้งรายงานประเด็นที่เคย ผลักดัน เช่น เรื่องที่จอดรถ พื้นที่สูบบุหรี่ และมีการระดมความคิดเห็น จากประชาคมที่มาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้อเสนอแนะต่อ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448456

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครรู้จักน้องคนนี้บอกติดต่อรับกระเป๋าคืนได้ครับเค้าทำตกไว้ที่ซ.พหลโยธิน55
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เปิดโลกแห่งนิทานภาพ" ในหัวข้อ "นิทานเด็กนอกกรอบ" โดยกัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาวา ผู้นำนิทานเด็กจากฟินแลนด์มาถึงเด็กไทย มาร่วมฟังแนวคิดการทำนิทานเด็กนอกกรอบ คุณค่าและความหลากหลายของนิทานที่มีต่อพัฒนาการและการก่อรูปทักษะที่สำคัญของเด็กๆ LIVE สดทาง facebook fan page TK PARK วันอังคารที่ 25 สิงหาคม เวลา 14.00 น.
#admission free #ของฟรีดีๆก็ยังมีอยู่ #ท่านมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพียงใด https://facebook.com/events/s/cinema-diverse-2020-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2/1201831943493804/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญนักเขียน นักวาดภาพประกอบเข้าร่วมกิจกรรม Talk กับผู้สร้างสรรค์หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กระดับโลก วันที่ 11-25 สิงหาคม 2563 Live สดทาง facebook Fan Page TK PARK
ใครทราบบ้างปรินใบจ่ายเงินอย่างไร สำหรับนิสิตรหัส59
กระผมเรืออากาศตรีสัมฤทธิ์ผล ภิรมศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐศาสตร์ รุ่น51ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อบัตรนักศึกเป็น สัมฤทธิ์ผล จะไปเปลี่ยนได้ที่ตึกใดครับ
เรียนอาจารย์ด้วยความรพ กระผมเรืออากาศสัมฤทธิ์ ภิรมศรีนักศึกษามหาลัยราชภัฏพระนครบางเขนรัฐศาสตร์รุ่น51 อยากทราบว่า มหาวิทยาลัยเปิดให้เสียค่าเทอมและเข้าเรียนวันใดครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง กระผมเรืออากาศตรีสัมฤทธิ์ ภิรมศรีรัฐศาสตร์รุ่น51
มหาลัยจะเปิดเดือนไหนคะ
หลักสูตรป.บัณฑิต จะเปิดรับเมื่อไรคะ
http://connectingasia.org/ 4th ASIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE (AIMC 2020). Last Date for registration is 15th April 2020. All presentations will be conducted online. All accepted papers will be published in SCOPUS / ISI Journals. #AIMC 2020 #conference #connectingasia #UTM