สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ส่งเสริมการมีงานทำ บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

เปิดเหมือนปกติ

ใครว่างงานเชิญทางนี้
19/11/2020

ใครว่างงานเชิญทางนี้

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
18/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

📢 โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่"

✨✨ โครงการดีๆ ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานตั้งใจออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ ในการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างถูกจุด ด้วยการช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

📌 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com

➡️ https://bit.ly/34reIJ3

14/11/2020

, 🎯เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการมาจ้างเด็กจบใหม่กันดีกว่าคะ🎯

🎯  นักศึกษาจบใหม่​ ว่างงานอยู่​ เชิญทางนี้​ 🎯
13/11/2020

🎯 นักศึกษาจบใหม่​ ว่างงานอยู่​ เชิญทางนี้​ 🎯

🎯  เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ​ และนักศึกษาจบใหม่​ เข้าร่วมโครงการ​ 🎯
12/11/2020

🎯 เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ​ และนักศึกษาจบใหม่​ เข้าร่วมโครงการ​ 🎯

12/11/2020

ประชาสัมพันธ์ เร่งให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบดำเนินการยื่น ตท.2 ออนไลน์ (ต่ออายุแรงงานต่างด้าว) ตามมติ ครม. 20 ส.ค.2562 และนัดคิวเข้าทำบัตรชมพู ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
06/11/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 นี้
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 15 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐอิสราเอล โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,073 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย เพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 – 27 พฤศจิกายน 2540 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือใบสำคัญการหย่า สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยเอกสารทั้งหมดถ่ายสำเนา อย่างละ 2 ชุด และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 –16.30 น.
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล เป็นจำนวนเงินประมาณ 55,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแก่ 1.ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เป็นต้น และ 2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล
ทั้งนี้ หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลได้ โปรดอย่าหลงเชื่อ แต่ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas

สนใจติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 5​ โทร.​02 540 7004-5  นะคะ
02/11/2020

สนใจติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 5​ โทร.​02 540 7004-5 นะคะ

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
31/10/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

♦️นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว​ กลุ่ม​ MOU​ ครบ​ 4​ ปี​ ช่วง​ 1​ พ.ย.​63​ ถึง​ 31​ ธ.ค.​64​ เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนได้แล้วนะคะ♦️

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
30/10/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

🎯ตั้งแต่วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ 2563​🎯 การขอรับใบอนุญาต​ท​ำ​งาน​ของแรงงานต่างด้าว​ เปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นแล้วนะคะ♦️

♦️นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว​ กลุ่ม​ MOU​ ครบ​ 4​ ปี​ ช่วง​ 1​ พ.ย.​63​ ถึง​ 31​ ธ.ค.​64​ เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนได้แล้...
30/10/2020

♦️นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว​ กลุ่ม​ MOU​ ครบ​ 4​ ปี​ ช่วง​ 1​ พ.ย.​63​ ถึง​ 31​ ธ.ค.​64​ เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนได้แล้วนะคะ♦️

🎯ตั้งแต่วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ 2563​🎯 การขอรับใบอนุญาต​ท​ำ​งาน​ของแรงงานต่างด้าว​ เปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นแล้วนะคะ♦️
30/10/2020

🎯ตั้งแต่วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ 2563​🎯 การขอรับใบอนุญาต​ท​ำ​งาน​ของแรงงานต่างด้าว​ เปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นแล้วนะคะ♦️

28/10/2020
📍🎯📍  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 5​  ขอเชิญ..นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ สมัครร่วมโครงการส่งเ...
15/10/2020

📍🎯📍 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 5​ ขอเชิญ..นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ สมัครร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

🎯🎯 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

- วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,345 บาท เอกชนจ่าย 4,345 บาท
- วุฒิ ปวช. ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,700 บาท
- วุฒิ ปวส. ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

📝📝 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02​540 7004-6 ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo Thailand 2020 และโครงการ Co Payment 26 - 28 กันยายน 2563
23/09/2020

ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo Thailand 2020 และโครงการ Co Payment 26 - 28 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
22/09/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

ชวนสร้างอาชีพ ในงาน JOB EXPO THAILAND 2020

สำหรับผู้ต้องการหางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดถึงนักศึกษาจบใหม่ ที่อยากสร้างอาชีพเป็นของตัวเอง พบกันได้ที่ โซน รวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ กับกิจกรรมเวิร์คช้อปที่น่าสนใจมากมาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพต่าง ๆ อาทิ การทำหมวกปักริบบิ้น กระเป๋าปักริบบิ้น ตะกร้านกฮูก ตุ๊กตาญี่ปุ่นจากกระดาษสา ป้ายไม้อยู่แล้วรวย เพ้นท์กระถางดินเผา ตกแต่งหมวกวินเทจ เก้าอี้สวยด้วยโมเสก นอกจากนี้ยังมีการสอนการทำวุ้น ลูกชุบ และซูชิโดนัท ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมเวิร์คช้อปกันอีกด้วย
ภายในงานนอกจากจะได้ยกระดับพัฒนาฝีมือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้ว และได้ความรู้กลับไปสร้างอาชีพแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมสร้างความบันเทิงกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
แล้วพบกันวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99 เวลา 10.00 – 20.00 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องรอหน้างาน ได้ทาง www.ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/
#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020 #กระทรวงแรงงาน

18/09/2020

JOB EXPO THAILAND ไทยมีงานทำ 2020

18/09/2020

นายจ้าง/สถานประกอบการสนใจเข้าร่วมงานสแกน QR Code ตามที่ปรากฎ

🎯งานราชการ , งานทั่วไป , หลักสูตรฝึกอบรม🎯เร่เข้ามาจ๊ะ...ไม่เลือกงาน ไม่มีทางอดตาย🇹🇭#ไทยมีงานทำ🇹🇭 ปัญหาการระบาดของไวรัสโค...
15/09/2020
ไทยมีงานทำ

🎯งานราชการ , งานทั่วไป , หลักสูตรฝึกอบรม🎯

เร่เข้ามาจ๊ะ...ไม่เลือกงาน ไม่มีทางอดตาย

🇹🇭#ไทยมีงานทำ🇹🇭 ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศอย่างรุนแรง ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้จัดทำแพลตฟอร์ม www.ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงานรวมถึงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ให้สอดรับกับมาตรการของรัฐบาลภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” จัดทำเพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน โดยมีการออกแบบให้รองรับการลงทะเบียนผู้ว่างงานหรือผ...

🎯คนหางาน​ งานหาคน​ 🎯พบกันในงาน​  💥Job Expo Thailand 2020 💥มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคนไทยไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแ...
13/09/2020

🎯คนหางาน​ งานหาคน​ 🎯พบกันในงาน​ 💥Job Expo Thailand 2020 💥มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคนไทยไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านอัตรา วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา#กรมการจัดหางาน​
ติดต่อ​ สำนักงานจัดหา​งาน​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 5​ โทร.​025407004-9

เสาร์ที่​ 12​ กย.​63​ นี้​เราพบกันที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง​ ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจองที่นั่ง​ ​รีบๆ​หน่อยนะค...
07/09/2020

เสาร์ที่​ 12​ กย.​63​ นี้​เราพบกันที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง​ ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจองที่นั่ง​ ​รีบๆ​หน่อยนะคะ​ รอบนี้พบกับ ผอ.และหัวหน้าฝ่ายต่างด้าวบรรยายเองโดยตรง​ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไร​ พบกันในได้ในวันประชุมนะคะ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคนไทยไม่ทิ้งกัน รวบรวม...
06/09/2020

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคนไทยไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านอัตรา วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา#กรมการจัดหางาน

ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน​ รีบติดต่อสำรองบูท ไม่มีค่าใช้จ่ายนะค่ะ
04/09/2020

ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน​ รีบติดต่อสำรองบูท ไม่มีค่าใช้จ่ายนะค่ะ

สมัครเป็นสมาชิกกองทุน​สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ
03/09/2020

สมัครเป็นสมาชิกกองทุน​สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ

📣 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญาจ้าง และหากยังอยู่หรือยังทำงานอยู่ในต่างประเทศจะคุ้มครองต่อไปอีก 5 ปี นับแต่ครบสัญญาจ้าง

🤩 สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6710 – 1
ในวันและเวลาราชการ

🎯กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม​การบริหาร​จัดการ​การ​ทำงานของ​คนต่างด้าว พ.ศ.2563🎯
31/08/2020

🎯กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม​การบริหาร​จัดการ​การ​ทำงานของ​คนต่างด้าว พ.ศ.2563🎯

เชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ/ผู้สนใจ ทั่วไปร่วมรับฟังการเปิดจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติครม 4 สค.63
28/08/2020

เชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ/ผู้สนใจ ทั่วไปร่วมรับฟังการเปิดจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติครม 4 สค.63

โหยงานรัฐ
28/08/2020

โหยงานรัฐ

พลาดไม่ได้ !!! การท่าเรือแห่งประเทศไทยขยายเวลารับสมัครสอบบรรจุพนักงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สมัครได้ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา - งานดี เงินดี โบนัสดี
- ขึ้นทะเบียนไว้ได้ถึง 2 ปี
- สวัสดิการดีๆ อีกมากมาย
.
#โปรดอย่าเลื่อนผ่าน
.
ไม่สมัครตอนนี้ต้องรอไปอีกนาน สนใจสมัครสอบและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://portjob63.com

28/08/2020
Thai PBS

Thai PBS

รมว.แรงงาน ชี้แจงกรณีแรงงานไทยป่วยโควิด-19 เสียชีวิตในซาอุดีอาระเบีย และกรณีล่ามไทยป่วยโควิด-19 ที่กลับไทยไม่ได้ #ThaiPBS #วันใหม่ไทยพีบีเอส #โควิด19 #COVID19

🔴👨🏻‍🏭 กรมการจัดหางาน กำชับ‼️ นายจ้าง ต้องแจ้งเข้า-ออก ของต่างด้าวภายใน 15 วัน  หากล่าช้า โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ❇️❇️ ...
25/08/2020

🔴👨🏻‍🏭 กรมการจัดหางาน กำชับ‼️ นายจ้าง ต้องแจ้งเข้า-ออก ของต่างด้าวภายใน 15 วัน หากล่าช้า โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

❇️❇️ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบถึงข้อจำกัดในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

🧑🏻‍🏭👨🏻‍🏭คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานครบ 4 ปี กรณีที่คนต่างด้าวยังคงทำงานกับนายจ้างรายเดิม นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอย้ำ!! เรื่องดังกล่าว ให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว ทั้ง 4 ประเภทให้ทราบ ดังนี้

🔴ประเภทที่ 1 คนต่างด้าว ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี กรณีที่คนต่างด้าวยังคงทำงานกับนายจ้างรายเดิม นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46 กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46

🔴ประเภทที่ 2 คนต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด ตาม ม.50 ม.53 และม.55 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิ นายจ้างรายเดิมเลิกจ้างและคนต่างด้าวหานายจ้างรายใหม่ไม่ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น กรณีคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง และคนต่างด้าวยังคงยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างรายเดิม ช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด คนต่างด้าวไม่ได้ทำงาน นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว และไม่มีความผิดฐานให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนกรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมยังมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46

🔴ประเภทที่ 3 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562 กรณีคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง และคนต่างด้าวยังคงยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างรายเดิม ช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด คนต่างด้าวไม่ได้ทำงาน นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และไม่มีความผิดฐานให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนกรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมยังมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว

🔴ประเภทที่4 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา กลุ่มที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) ที่เข้ามาทำงานตาม ม.64 ถ้าแรงงานต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายเดิม นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว แต่หากคนต่างด้าวเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว

📍📍ขอความร่วมมือให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

👉👉 นายจ้างสามารถแจ้งการเข้า-ออก ของต่างด้าวได้ที่ Application E-Inform หรือที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่
.
#nnt
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#แรงงานต่างด้าว

ลงทะเบียนรับข่าวสารการไปทำงานต่างประเทศ ตามนี้เลยนะคะ
22/08/2020

ลงทะเบียนรับข่าวสารการไปทำงานต่างประเทศ ตามนี้เลยนะคะ

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว กลุ่มมติ ครม. 4 ส.ค. 63 สามารถสอบถามหรือติดต่อได้นะคะ
20/08/2020

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว กลุ่มมติ ครม. 4 ส.ค. 63 สามารถสอบถามหรือติดต่อได้นะคะ

🎯นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่ม mou ที่ครบวาระ 4 ปี, กลุ่มที่ไม่ได้ยื่นเนมลิส และกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุ...
17/08/2020

🎯นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่ม mou ที่ครบวาระ 4 ปี, กลุ่มที่ไม่ได้ยื่นเนมลิส และกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดด้วยเหตุแห่งกฏหมาย สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. -​ 31 ต.ค. 63 💥

ประกาศ 🔊🔊ข่าวดีสำหรับผู้ที่ว่างงานยุคโควิด 19 เชิญสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง💵💰💸 โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5 ร...
13/08/2020

ประกาศ 🔊🔊ข่าวดีสำหรับผู้ที่ว่างงานยุคโควิด 19 เชิญสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง💵💰💸 โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5 ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ♦️จัดงานนัดพบแรงงาน ♦️ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 ถนนประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา10.00 - 14.00 น. โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานไม่ต่ำกว่า 5 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างไม่ต่ำกว่า 20 ตำแหน่ง 350 อัตรา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ QR Code

ที่อยู่

555/29-33 ถนนสีหบุรานุกิจ
Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625407004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3” SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที! พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้ คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป ✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน ✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี ! ✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี! ✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี! ✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี! ✅ มีชุดฟอร์มฟรี ! ✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย 🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1 หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529 📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย 👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower 📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549 ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ 📌 FB: scb protect 📌 Line: @scbprotect 📌 www.scbprotect.co.th #SCBPROTECT #ไทยพาณิชย์โพรเทค #SCB #SCBThailand
ป่านี้แล้วยังไม่ได้กลับบ้าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ทำงานหนักกลับบ้านดึก เพื่อนายจ้างทุกๆคน
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนังงานมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา #ขออนุญาตเพจสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5
สวัสดีค่า ขออนุญาตแอดมินนะคะ มีกลุ่มมาแนะนำค่ะ สำหรับพี่ๆน้องๆ วุฒิปวช. ปวส. ที่กำลังหางานทำ เป็นกลุ่มที่เป็นศูนย์รวมคนหางาน และบริษัทที่กำลังจะหาคนค่ะ ขอบคุณค่ะ 😃 [https://www.facebook.com/groups/377588709920930/]
📣 หางาน PC ขายสินค้า เชิญทางนี้ค่ะ รับสมัคร พนักงานขาย (PC) หลายอัตรา! เชียร์ขายสินค้า ประเภทเครื่องมือช่าง คุณสมบัติ: • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย (PC) สินค้าเครื่องมือช่าง หรือสินค้าใกล้เคียง • สามารถทำงานเป็นกะได้ 💰รายได้ > 10,500 ++ บาท (ยังไม่รวมโอที / คอมมิสชั่น)💰 📍สถานที่ทำงาน : สาขา บางบัวทอง, รังสิต (คลอง 7), บางนา-ตราด (กม. 38), พระราม 2 สนใจติดต่อ > พี่ส้ม ไลน์ไอดี 📲 : akrinya เบอร์โทร 📞 : 062-563-9244 👉👉 สมัครงานคลิก》 ใบสมัคร สาขาบางบัวทอง https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขาบางบัวทอง/894 ใบสมัคร สาขารังสิต (คลอง 7) https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขารังสิต/905 ใบสมัคร สาขาบางนา-ตราด (กม. 38) https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขาบางนา-ตราด-กม.38/901 ใบสมัคร สาขาพระราม 2 https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขาพระราม-2/897
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สนใจสามารถสอบถามที่ลิงค์ได้เลยครับ https://line.me/R/ti/p/%40vpr6250t
เปิดรับสมัครช่างยนต์ 🚕🚕 🎯ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้🎯 - รามอินทรา กม.5 - เหม่งจ๋าย - ประชาอุทิศ - ทรงสะอาด - พัฒนาการ ‼️ด่วน‼️ - พระราม 3 - โลตัส หลักสี่ - ซัสโก้ พระราม 2 - บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 - โลตัส สุขาภิบาล 3 - รามอินทรา กม.10 - สุขาภิบาล 5 - ซัสโก้ บางแค - กาญจนาภิเษก-บางบอน - พรานนก-พุทธมณฑล - เอสโซ่ ลาดกระบัง 💸 รายได้​ 13,000++ 💸 💥💥หน้าที่ความรับผิดชอบ💥💥 - ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช 🔖 คุณสมบัติ 🔖 - เพศชาย👱🏻‍♂️ อายุ 18-28 ปี 🙋‍♂️ - จบการศึกษาระดับ🎓 ปวช. – ปวส. ( สาขายานยนต์, เครื่องมือกล) - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี 3 กะ 🕐🕐 กะที่ 1 เข้างาน 08.00 - 17.00 น. กะที่ 2 เข้างาน 10.00 - 19.00 น. กะที่ 3 เข้างาน 12.00 - 21.00 น. - ทำงาน 5 วัน หยุด 1 วัน - สิ่งสำคัญ 💖 มีใจรักงานบริการ 💖 ☎️สนใจติดต่อสอบถาม 📲 ลิ้งค์inbox เพจ : B-Quik Recruitment 📲 E-Mail (ส่งเรซูเม่) : [email protected] [email protected] 📲 Line : hr00002 และ bqhr01 📲 โทร : 085-661-4594 (คุณนุ้ย) 084-075-2329 (คุณบี) 091-379-8683 (คุณแอม) 065-524-2248 (คุณบุ๋ม) 089-139-7331 (คุณแจ๊ค)
เปลี่ยนนายจ้างบัตรชมพู ตอ้งจ่ายค่าหลักประกันไหมค่ะ
ร้าน Texas chicken เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำสาขาดังนี้ -สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน - อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สะดวกเดินทางมาทำงานด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135 กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1emmD6N24251kNZ-S_c9wPwDp-GAnFoqPx5OM-KKjLU0/edit?chromeless=1
การสัมภาษณ์งาน... เราจะไปเลือกเขา หรือจะให้เขาเลือกเรา❓ เราจะพูดเฉพาะในมุมมองของเราในการหางานใหม่ โดยที่ตัวเรายังคงมีงานประจำทำอยู่เท่านั้นนะ เพราะถ้าการตกงาน แล้วต้องการหางาน คงต้องเล่ากันอีกบริบทหนึ่ง โดยแต่ละคนตั้งแต่เรียนจบ ก็คงทำงานมาโดยตลอด อาจจะไม่เคยว่างงานเลย ก่อนจะเปลี่ยนงาน ก็ต้องได้งานใหม่ก่อน ถึงจะยื่นใบลาออก เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเซฟไม่ให้ตังเราตกงานนั่นเอง หลายคนอยากย้ายงาน ไม่ว่าจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามในที่ทำงานเก่า ไปสัมภาษณ์งานที่ไหน แล้วเขารับ ก็ยื่นใบลาออก ย้ายงานทันทีเลย ถ้าเจอที่ดีก็ดีไป แต่ถ้าเจอที่แย่ๆ ก็ต้องทนทำ หรือหางานกันใหม่อีกครั้ง เรามีมุมมองของเราเวลาเราหางานใหม่มาแชร์ให้ผู้อ่านนะครับ เราเป็นคนใช้เวลาในการหางานนานมาก บางครั้งเป็นปีเลยนะกว่าจะได้งานใหม่ เราจะไม่ได้ยื่นใบสมัครมั่วแบบหว่านไปทั่ว แต่เราจะดู profile บริษัทจากเว็บไซต์บริษัทก่อน ถ้าโอเคในระดับหนึ่งถึงจะยื่นไป ถึงเวลาที่ HR โทรมาเรียกไปสัมภาษณ์ ถ้าเราไม่อยากให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย ถามเขาตรงๆเลย ทุำงานกี่วัน เวลากี่โมงถึงกี่โมง บริษัทอยูู่แถวไหน สำหรับกรณีที่เราไม่ได้ยื่นใบสมัครแต่เขาโทรมาเองนะครับ เงินเดือนก็เช่นกันครับ ถามเขาไปตรงๆว่าที่เขียนไว้ใน resume ให้ได้หรือเปล่า มีไม่ใช่น้อยที่ไม่ได้ถาม พอถึงวันไปสัมภาษณ์ คุณสมบัติของเราไม่ค่อยตรงกับที่หัวหน้างานเขาต้องการสักเท่าไหร่ หรือแม้แต่เงินเดือนที่มาขอต่อรองเรา ให้ลดลงไปหลายๆพันบาท เจอแบบนี้ เสียเวลาไปมากๆครับ แม้สิ่งที่ถามทางโทรศัพท์อาจจะดูน่าเกลียดสักเล็กน้อย แต่ถามไปเถอะครับ จะได้เป็นการสกรีนไปในระดับหนึ่งด้วย พอถึงเวลาที่ต้องไปสัมภาษณ์ โดยทั่วไปเขาก็จะให้เราแนะนำตัว ถามประวัติของเรา เราก็มีหน้าที่ที่จะตอบและอธิบายสิ่งที่เราทำให้เขาได้รู้ หรืออาจจะมีการจำลองสถานการณ์บางอย่างให้เราแสดงความคิดเห็น เราก็แสดงความคิดเห็นตามจริงว่าเราคิดเห็นอย่างไรไปครับ จะดูจริงใจกว่า สำหรับเรา เราอย่าปล่อยให้เขาถามเราอย่างเดียวครับ เราต้องถามให้เขาตอบเราเยอะๆ ถามผู้สัมภาษณ์ (ซึ่งส่วนมากก็คือหัวหน้างานเรา) ถึงเรื่องสวัสดิการต่างๆให้ชัดเจน ถามลักษณะงานที่จะต้องไปทำ จับลักษณะหัวหน้างานที่มาสัมภาษณ์เราดูแนวคิด วิสัยทัศน์ของเขา ยิ่งเราคุยกับเขามาก เรายิ่งจะได้ข้อมูล ทิศทางของบริษัท ทัศนคติของคนที่เรา จะต้องทำงานด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ อย่าสัมภาษณ์งานแบบที่ไปของานเขาทำ เขาถามอะไรก็ยอมเขาไปหมด อย่างเช่น ต้องทำงานเลิกดึกหน่อยนะ❓ หรือ ต้องทำงานวันเสาร์ด้วยนะ❓ ด้วยความกลัวว่าถ้าไม่ยอม เขาจะไม่เลือกรับเราเข้าทำงาน ก็ตอบๆไปก่อนว่า ได้ครับๆ เพื่อให้ได้งานไปก่อน วันนี้รับได้ แต่วันข้างหน้าจะเสียใจที่ตอบรับไปก็ได้นะ บอกไปตรงๆครับ อะไรได้ อะไรไม่ได้ เราคิดเห็นอะไรอย่างไร ถ้าเราชัดเจนกันตรงนี้ ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกัน จะได้สบายใจกันครับ และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมที่ทำงานครับ ระหว่างรอสัมภาษณ์ ตั้งแต่เริ่มเขาบริษัทไป ลองสังเกตรอบๆบริเวณดู โต๊ะทำงานเป็นอย่างไร พนักงานเดินไปเดินมาเป็นอย่างไร สภาพห้องทำงาน สภาพตึกเก่าไปมั้ย สะอาดมั้ย ยิ่งขอเข้าห้องน้ำได้ยิ่งดีครับ ลองดูห้องน้ำด้วย เป็นอย่างไรบ้าง เราบอกเลย มีหลายบริษัทที่เราสัมภาษณ์ผ่านแล้ว แต่องค์ประกอบที่เราให้สังเกตุเหล่านี้ มันไม่ผ่าน เราก็เลยไม่ได้เข้าไปทำงานที่นั่น แน่นอน! เราหางานใหม่ แต่อย่าลืม.... เราไม่ได้ไปของานเขาทำ ถ้าดูเบื้องต้น ไม่ชอบ ไม่ใช่ อย่าฝืนความรู้สึกตัวเองครับ ถ้ามีความลังเลอะไรบางอย่างในใจ ขอให้คิดให้หนักขึ้นไปอีก ว่าจะตัดสินใจอย่างไร เราต้องใช้ชีวิตกับออฟฟิศ 8-9 ชั่วโมงต่อวัน เราต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกเขาด้วย ไม่ใช้ให้เขาเลือกเราเพียงฝ่ายเดียวครับ สุดท้ายอยากจะบอกว่า นี่แค่เป็นกันคัดกรองในระดับแรกเท่านั้นนะครับ เข้าไปทำงานจริงๆ ก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ ไม่มีอะไร pecfect ที่สุดหรอกครับ แต่ถ้าเราเลือกแล้ว...จงเคารพการตัดสินใจของตัวเอง และทำให้ดีที่สุดครับ
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑 แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังใช้เวลาอีกนาน ไม่แน่นอน การบริโภคภายในปรอาจเพิ่มขึ้นหลังผ่อนปรนข้อบังคับการเดินทางเคลื่อนย้ายคน แต่ยังจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ การค้าและการหยุดชะงักด้านห่วงโซ่อุปทานยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง เศรษฐกิจไทย คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวขึ้น ในปี 2021 ราว 4.1% และปี 2022 ราว 3.6% กว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ระดับเดียวกับก่อนโควิด-19 ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีเป็นอย่างต่ำ❗ ://brandinside.asia/world-bank-thai-economic-in-covid-19/
ถึง : พนักงานที่รักทุกคน จาก: เดช บุลสุข วันที่: 21 มิถุนายน 2543 เรื่อง: McTips ! (แนะนำการทำงาน) สิ่งที่ผมคิดว่า สำคัญมาก ๆ ในการทำงานและจะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย คือ 1. เราต้องมีผลงาน และผลงานต้องมีคุณภาพ และเสร็จเร็วหรือทันเวลา ลองคิดทบทวนดูว่าเรามีผลงานอะไรออกมาบ้างและควรให้ผู้อื่นรู้ในผลงานที่ดีของเรา จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีและจะได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานประกอบไปด้วย ต้องกระตือรือร้น และหัดเป็นคนมีประสิทธิภาพ อย่าอยู่นิ่งเฉย และ/หรือปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ ถ้าตัวเองไม่รู้จะทำอะไรหรือว่างในขณะหนึ่งขณะใดก็ควรไปช่วยคนอื่นที่เขามีงานล้นมือ เป็นต้น 2. ใช้ COMMON SENSE ในชีวิตประจำวันมาก ๆ หัดสังเกตว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ ปรึกษา ฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เราคิดว่าช่วยเราได้ พยายามเอาใจเราใส่ใจเขา เอาใจเขาใส่ใจเรา และมีความจริงใจต่อกัน คอยแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันโดยไม่ถือว่าเป็นการจับผิด แก้จุดอ่อนพร้อมเสริมจุดแข็งตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 3. อย่าเป็นโรควิตก (โดยไม่จำเป็น) โรคอิจฉาริษยา โรคฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด และโรคหัวโต (หยิ่งผยอง) เป็นอันขาด เพราะ 4 โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคติดต่อ เป็นโรคที่เราประดิษฐ์คิดค้นมาใส่ในตัวเราเองทั้งสิ้น ไม่มีใครยัดเยียดมาให้ เป็นแล้วทรมานและ/หรือไม่มีคนคบหาด้วยเท่าที่ควร และที่สำคัญประการสุดท้าย ไม่มีใครรักษาให้ได้นอกจากตัวเราเอง ฉะนั้นใครเป็นต้องรีบรักษา ไม่ต้องใช้ยา และหายได้ง่ายถ้าต้องการ โรคแรก (วิตกโดยไม่จำเป็น) คือ เลือกวิตกเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมและสามารถแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ได้ อะไรที่ยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว แต่เราไม่มีอำนาจควบคุมหรือทำอะไรได้แล้ว ก็ไม่ควรไปวิตก ค่อย ๆ ทำใจและทำงานให้มีผลบวกเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปหักกลบเรื่องลบ ๆ แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวกอยู่ดี 4. ต้องเป็นคนมุมานะไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ ทำอะไรต้องอยากชนะ อยากให้ผลงานดีเด่น และดีที่สุดจนสามารถพูดได้ว่างานที่เรารับผิดชอบอยู่ไม่มีคนอื่นคนใดจะสามารถทำได้ดีกว่าเรา !! ผมรู้ว่ามีอีกหลายข้อที่เป็นประเด็นสำคัญในการทำงานนอกจากที่พูดมาแล้ว ฉะนั้นใครมีข้อคิดเพิ่มเติมหรือแตกต่างก็ส่งให้ผมหรือแก้วได้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มใจ ด้วยความปรารถนาดีจาก เดช บุลสุข