Clicky

Radiology CU. ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Radiology Faculty of Medicine Chulalongkorn University., Bangkok Thailand

เปิดเหมือนปกติ

https://www.facebook.com/287738094948416/posts/1909963606059182/
22/04/2022

https://www.facebook.com/287738094948416/posts/1909963606059182/

ศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล ได้รับตำแหน่ง อุปนายก สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพรช ได้รับตำแหน่ง กรรมการกลาง สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

#เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ
#แพทย์จุฬาฯ
#MDCU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) - สัมภาษณ์วันพฤหั...
12/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

- สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (รายงานตัวก่อนเวลา 10 นาที)
- ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ โซน เอ (ฝั่งตึกอุปการเวชชกิจ)

แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 1 วันก่อนวันสัมภาษณ์ >> https://forms.gle/BGepcRHy2Q9N8VY29

ประกาศรับสมัครใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา Cardiovascular and thoracic imaging หลักสูตร 1 ปี  ประจำปีการศึกษา 2565...
08/04/2022
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา Cardiovascular and thoracic imaging หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำป

ประกาศรับสมัครใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา Cardiovascular and thoracic imaging หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครจำนวน 2 ตำแหน่ง

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 30 เมษายน 2565

- กำหนดการสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ โซน เอ
สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถสัมภาษณ์ผ่าน Zoom ได้ (รายละเอียดลิงก์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

- ประกาศผลการสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ใบสมัครชุดนี้ สำหรับการสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา Cardiovascular and thoracic imaging หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น .....

26 มีนาคม 2565 ครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างย...
26/03/2022

26 มีนาคม 2565 ครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
อ่านประวัติของจุฬาฯ ได้ที่ https://www.chula.ac.th/about/overview/history/

จุฬาฯ ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovations for Society)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการ...
17/03/2022
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาฯ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 8 เมษายน 2565

หลักสูตรที่เปิดรับฝึกอบรม (โดยการรับรองของแพทยสภา)
1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (1 ตำแหน่ง)
2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (1 ตำแหน่ง)
3. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (2 ตำแหน่ง)
4. หลักสูตร Musculoskeletal Imaging (2 ตำแหน่ง)

ขั้นตอนและเอกสารการสมัคร
1. กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเองทาง https://forms.gle/A6RnZehwhGP1D7tM9 ให้ครบถ้วน
พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป บริเวณมุมขวาบนของหน้ากระดาษ
2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการต่อไปนี้
2.1 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
2.2 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
2.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2.4 คะแนนสอบ ศรว. ทั้ง 2 ครั้ง (ฉบับเต็ม)
2.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.6 หนังสือจากต้นสังกัด (หากเป็นผู้สมัครแบบมีต้นสังกัด)
2.7 สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบ้าน หรือปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย
2.8 หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะนำ 2 ท่าน)
2.9 สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนและอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
2.10 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจะตองสงภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา (ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

4. การคัดเลือก
กําหนดการสอบสัมภาษณ์
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ โซน A
- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น.
ณ ห้องประชุม 711 ชั้น 7 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ โซน A
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ โซน A
- Musculoskeletal Imaging
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ โซน A

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-256-4000 ต่อ 60846
ติดต่อ สิริรัตน์
ในเวลาราชการ 8.00-17.00 น.
หรือทาง email : [email protected]

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 16 มีนาคม - 8 เมษายน 2565

แจ้งเตือน !!!! ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุ...
01/02/2022
ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห

แจ้งเตือน !!!! ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ !!!!

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 นี้

แจ้ง !! ให้แพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาคววิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์...
27/01/2022
ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห

แจ้ง !! ให้แพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาคววิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 กรอกแบบฟอร์มนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

ขอบคุณค่ะ

https://forms.gle/XDqvunJB19NQduqM6

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (รอบ 1.2) วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 ...
17/12/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (รอบ 1.2)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
เวลา 9.00 น. (รายงานตัวก่อนเวลา 10 นาที)
สถานที่ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ (โซน เอ)

แสดงผลตรวจ COVID-19 ล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ 3 วัน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDWZ3Dx_DxMBjJZvpmpRYb3yBR5KinQXLHuGGlzPU0z9SwJw/viewform

แจ้ง!! กำหนดการสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Body Imaging)เป็นวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ...
13/12/2021

แจ้ง!! กำหนดการสัมภาษณ์
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Body Imaging)
เป็นวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
(รายงานตัวก่อนเวลา 10 นาที)
ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ (โซน เอ)

แก้ไขจากเดิมวันที่ 17 ธันวาคม เป็นวันที่ดังกล่าว

แจ้ง!!! ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกหลักสูตร แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล...
09/12/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

แจ้ง!!! ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกหลักสูตร แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้าสัมภาษณ์ตามวันที่แจ้งประกาศ ตามลิงก์นี้

https://forms.gle/hZiJDZutdysST8Tv6

ขอบคุณค่ะ

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ...
29/11/2021

แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 64 นี้ ทาง E-mail : [email protected]

05/11/2021

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถส่งเมล์คะแนนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ได้ที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้

ขอบคุณค่ะ

แจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกหลักสูตร ประจำปีการฝึกอบรม 2564 หมาย...
30/09/2021

แจ้งกำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกหลักสูตร ประจำปีการฝึกอบรม 2564

หมายเหตุ : สถานที่/รูปแบบการสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หากมีการเปลี่ยน จะประกาศแจ้งให้ทราบให้อีกครั้ง

ด้วย ภาควิชารังสีวิทยา/ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้าฝ...
30/09/2021

ด้วย ภาควิชารังสีวิทยา/ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
หลักสูตรที่เปิดรับฝึกอบรม
1. สาขา Diagnostic Breast Imaging (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
2. สาขา Musculoskeletal Imaging (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
3. สาขา Pediatric Imaging (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
4. สาขา Neuroradiology (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
5. สาขา Diagnostic CT and MR Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
6. สาขา Ultrasound Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
7. สาขา Abdominal Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
8. สาขา เทคนิคทางรังสีรักษาขั้นสูง (Fellowship Training in Advanced technique in Radiation Oncology) (จำนวน 2 ตำแหน่ง)

กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเองทาง https://forms.gle/pjWf3CDtjWA1yQYXA (ลิงก์จะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น.)

ตามที่แพทยสภากำหนดให้ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ...
30/09/2021
ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย :: Center for Graduate Medical Education of Thailand

ตามที่แพทยสภากำหนดให้ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ดังนี้

1. กำหนดเวลา
1.1 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) : ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

2 หลักสูตรที่เปิดรับฝึกอบรม (โดยการรับรองของแพทยสภา)
2.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (18 ตำแหน่ง)
2.2 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (6 ตำแหน่ง)
2.3 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (3 ตำแหน่ง)
......................................
3. วิธีการสมัคร
3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
3.1.1 ใบสมัคร : กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme
3.1.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้
1. กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเอง (ตามข้อ 4.1.1) ให้ครบถ้วน พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ในกรอบที่กำหนด
2. หลักฐานการประกอบการสมัครตามรายการดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
2.2 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
2.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2538
2.6 หนังสือจากตนสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้มีต้นสังกัดส่งอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.7 สำเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ 3
.............................................
3. หลักฐานอื่นๆ ที่สถาบันกำหนด
ของ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะนำ 2 ท่าน)
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนและวันหมดอายุอย่างน้อยถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นับจากวันสอบ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- การสอบ CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า 45
- การสอบ TOEFL คะแนนไม่ต่ำกว่า 450
- การสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.00
3. เกรดเฉลี่ยสำหรับผู้สมัคร
1. สำหรับผู้สมัครที่มีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.80
2. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
..................................................
ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว, อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
1. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะนำ 2 ท่าน)
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนนและวันหมดอายุอย่างน้อยถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นับจากวันสอบ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- การสอบ CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า 45
- การสอบ TOEFL คะแนนไม่ต่ำกว่า 450
- การสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.00
3. เกรดเฉลี่ยสำหรับผู้สมัคร
1. สำหรับผู้สมัครที่มีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.80
2. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. สำเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม
4. แบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ให้ยื่นใบสมัคร/แบบคำขอพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 4.1.2 - 4.1.3 โดยเป็นตัวจริง 1 ชุด (แพทยสภา) สำเนาเท่ากับจำนวนสถาบันที่เลือก และสำเนาของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม 1,400 บาท ในชุดราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ หากส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
........................
ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสาร
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
เลขที่ 2 ซอย ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
..........................
การชําระค่าธรรมเนียม
ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย(บอร์ด)”
เลขที่บัญชี 043 - 3 - 59194 - 1 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลศิริราช

T5 :: แผนงานฝึกอบรม T4 :: สถาบันฝึกอบรม / โรงพยาบาล T3 :: อฝส. T2 :: ราชวิทยาลัย T1 :: แพทยสภา ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

เรียนเชิญ ร่วมงานเกษียณเกษมสุข ประจำปี 2564รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาควิชารังสีวิทยาฯกับ...
15/09/2021

เรียนเชิญ ร่วมงานเกษียณ
เกษมสุข ประจำปี 2564

รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยาฯ

กับทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live

ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 11.30 น.

23/04/2021
ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา  รอบ 2 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สถานที่ ห้อง 810 ชั้น 8 ต...
01/04/2021

ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา รอบ 2

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
สถานที่ ห้อง 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์

**แจ้งเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์ หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง**
เดิม 10.00 น. เป็น 13.00 น.

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา รอบ 2 โดยการรับรองของแพทยสภาโดยมีหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรสาขารั...
25/03/2021

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา รอบ 2 โดยการรับรองของแพทยสภา
โดยมีหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 4 ตำแหน่ง
2. หลักสูตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. หลักสูตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จำนวน 3 ตำแหน่ง
4. หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จำนวน 3 ตำแหน่ง
5. หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSE8YanQIYp5Wuw64HZO7CeOEHYs5O2zL6GFGq7mqT6Yi8hQ/viewform
และส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 60846 60847

รายละเอียดการรับสมัคร จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย >> https://www.rcrt.or.th/%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/home-doctor-recruitment-branch-and-sub-branch-annual-training-2021-2/

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม ...
16/03/2021

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2564
- กำหนดวันสัมภาษณ์ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
- เวลา 10.00 น.
-สถานที่ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ลิงค์กรอกใบสมัครออนไลน์ (โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียด)

>> https://forms.gle/GNhkZ8q8mqCKkuYV9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 60846-7

แจ้งย้ายสถานที่สัมภาษณ์ หลักสูตร "Breast Imaging"
01/12/2020

แจ้งย้ายสถานที่สัมภาษณ์ หลักสูตร "Breast Imaging"

กำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีกา...
23/11/2020

กำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2564

.....

รายงานตัวก่อนถึงกำหนดเวลาสัมภาษณ์ อย่างน้อย 20 นาที หากถึงเวลาแล้วไม่มีการรายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์การสัมภาษณ์

ที่อยู่

Thailand
Bangkok
10330

เว็บไซต์

http://radiology.md.chula.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Radiology CU.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Radiology CU.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"Weifo"(เวยโฟ)..เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้.......สอบถาม idline: weifo1/062-4944693 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
ปีนี้มีอบรม Head and Neck Ultrasound ไหมครับ
ขออนุญาติเผยแพร่ถึงแพทย์นิดนะคะ... ก่อนวันวาน.. ประชุมใหญ่สมาชิกแพทยสภาคะ.. มีข่าวนำเสนอตามนี้คะ