บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นหน่วยงานแรกรับ และให้บริการแก่หญิงและเด็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น พร้อมกับพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมทั้งนี้เนื่องจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายและซับซ้อน ประกอบกับวิ๔ชีวิตของสมาชิกในสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมและเป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน ติดยาเสพติด เป็นโสเภณีเด็กถูกล่อลวงชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ถูกล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศ การตั้งครรภ์นอกสมรส ถูกทารุณกรรม และถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แก่กลุ่มเป้าหมาย การเสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย และการส่งเสริมองค์เครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการพร้อมๆ กับการส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดย “บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ได้เปิดบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและบุคคลในครอบครัว เช่น สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กเร่ร่อน เด็กถูกกระทำทารุณ เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี เด็กมีปัญหาในครอบครัวหรือเดือดร้อนอันเนื่องมาจากปัญหาทางสังคม ไม่มีที่พักพิง และไม่มีผู้รับผิดชอบ เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เดือดร้อน ในรูปของการให้ที่พักพิง อาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น การส่งกลับภูมิลำเนา ติดต่อญาติให้รับกลับไปอุปการะ ส่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับ, สถานสงเคราะห์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ, สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังมีภารกิจในฐานะที่เป็นสถานแรกรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ อีกภารกิจหนึ่ง ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ยกเลิกสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 5 ก มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้ไปอยู่กับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ได้เปิดบริการ ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(3)

เปิดเหมือนปกติ

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
19/10/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
12/10/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6 โรคเสี่ยงกับวิธีป้องกันสำหรับเด็กในช่วงหน้าฝน
#ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพ
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
18/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี กับบุคคลและองค์กรที่ได้รับเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

Khaosod - ข่าวสด
16/09/2020

Khaosod - ข่าวสด

“วันเยาวชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิดินทร ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือเป็นวันที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควรพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เฉกเช่น “ยุวกษัตริย์” ทั้งสองพระองค์

ในงานวันเยาวชนแห่งชาติของทุกปี จะมีการประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ตลอดจนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นบุคคลหรือในนามองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 11 สาขา ได้แก่ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน, สาขาการศึกษาและวิชาการ, สาขากีฬาและนันทนาการ, สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน, สาขาศิลปวัฒนธรรม, สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม, สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และสาขาอาชีพ

ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ควรค่าแก่การประกาศยกย่องว่าเป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่และเกียรติบัตร ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2563 จัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครอีกทั้งจะมีการนำประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลสืบไป

#วันเยาวชนแห่งชาติ2563 #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
#ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
16/09/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
09/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Q&A มารู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายนของทุกปี)

#วันเยาวชนแห่งชาติ
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอง...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อวางแผนการใช้ความช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ ต่อไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถา...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเรืองศักดิ์  กลับเนียม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรับฟ...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเรืองศักดิ์ กลับเนียม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรับฟังสรุปการนิเทศงานจากนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้าฝึกงานกับหน่วยงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางราตรี  แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนม...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านการจัดการสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมพาเลช 1 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นพาเลช

นางราตรี  แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ "การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้...
23/08/2020

นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ "การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างเครื่อข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ Teen)"
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 ณ โดยมีน้องๆจากสภาเด็กฯ กทม. ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ส.ค. 63 นางราตรี  แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ เพ...
19/08/2020

วันที่ 18 ส.ค. 63 นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน แก่ครอบครัวเด็กที่ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยตากสิน 23 เขตธนบุรี กทม. จำนวน 19 ครอบครัว โดยมีเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 24 คน แบ่งเป็น เด็กเพศชาย 11 คน เด็กเพศหญิง 13 คน พร้อมทั้งได้ให้แนะนำปรึกษา และแนะนำบริการของ ดย. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
19/08/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ กทม...
17/08/2020

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ กทม. ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ซอยตากสิน 23 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประสบเหตุ 76 หลังคาเรือน 107 ครอบครัว พร้อมดำเนินการ
1. สำรวจเด็กในชุมชนแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
- ก่อนวัยเรียน 6 คน
-ชั้นประถมศึกษา 23 คน
- ชั้นมัธยมศึกษา 22 คน
- ปวช. 1 คน
- ปริญญาตรี 11 คน
2.มีความต้องการดังนี้
- ชุดนักเรียน /นักศึกษาทุกระดับ พร้อมปักชื่อโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
- ชุดลูกเสือ เนตรนารี รองเท้า ได้รับการสนับสนุนจากคุณบ๋วย รายการช่องส่องผี
- ดย. รับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มีเด็กในความอุปการะอายุ 1-3 ปี เพื่อสนับสนุนนมผง
- ดย.จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กและแบ่งเบาภาระในช่วงที่ผู้ปกครองประสบภาวะวิกฤติ
- เครื่องอุปโภค บริโภคได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนมากและเพียงพอต่อความต้องการที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ ศูนย์พักพิง วัดสันติธรรมาราม กรุงเทพฯ

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น "ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน" ออกอากาศใน...
13/08/2020
Thailandplus │รายการ Vision Plus ตอน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น "ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน" ออกอากาศในรายการ Vision Plus ทางเว็บไซต์ออนไลน์ Thailandplus

สามารถรับชมได้ที่
https://www.thailandplus.tv/archives/200040

Thailandplus │รายการ Vision Plus ตอน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 13 สิงหาคม 2020ThailandplusรายการVision Plus FacebookTwitterLineด้วยวิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชน....

13/08/2020
รายการ happy season ตอน บทบาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับวันเยาวชนแห่งชาติ

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น "บทบาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับวันเยาวชนแห่งชาติ" ในรายการแฮปปี้ซีซั่น ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
https://youtu.be/U4WxaPA4GT8

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น "บทบาทของกรมกิจการเด็กและเย....

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.15 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว...
13/08/2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.15 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และภริยา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมเปิด”คลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว “ในครั้งนี้ด้วย

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
11/08/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออนไลน์ ในโอกาสวันเฉลิมพระ...
06/08/2020

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออนไลน์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๘ พรรษา เมื่อวันจันท...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๘ พรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "
___________________________

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

___________________________

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางราตรี  แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมต่างๆ ชุ...
22/07/2020

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมต่างๆ ชุดปฏิบัติการที่ 18 ลงพื้นที่ชุมชนมหาดไทย 3 เขตประเวศ เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน ค้นหาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในชุมชนรูปแบบเฉพาะราย และนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน กิจกรรม”ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงก...
18/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ ความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้เกิดความพึงพอใจ เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดี มีการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องกิจกรรม อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางราตรี  แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การเสร...
17/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กล่าวเปิดการเสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนานำไปสู่การจัดทำรายงานการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภา...
16/07/2020

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร โดยมีนางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาท ภารกิจ หน้าที่ กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ให้กับทางคณะศึกษาดูงาน พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก (นางสาวอรพินทร์ ศักดิ์เอี่ยม...
16/07/2020

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก (นางสาวอรพินทร์ ศักดิ์เอี่ยม) เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว จัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กล่าวเปิดการเสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยมีนางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี เข้าร่วมเสวนาดังกล่าวด้วย ณ อาคารสุขประพฤติ วุฒิสภา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
16/07/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - 19) อย่าลืมใส่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
"อย่าวางใจ อย่าละเลย ใส่ใจเพื่อเราและคนที่เรารัก"

ด้วยความห่วงใย
สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
10/07/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

Parents One
08/07/2020

Parents One

📣 NEWS: เปิดเทอมต้องระวังโรคมือเท้าปากระบาด ป่วยแล้ว 6,202 ราย 📣
.
เมื่อเด็กๆ เข้าสู่ช่วงเปิดทอม โคภัยที่ต้องระวังเป็นพิเศษนอกจาก COVID-19 แล้วก็คือ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของเด็กๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
.
จากสถานการณ์โรคระบาดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงมิถุนายนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 6,202 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ตั้งแต่ช่วงเด็กแรกเกิดถึง 4 ปี รองลงมาคืออายุ 5 ปี และอายุ 7-9 ปี ซึ่งในช่วงนี้อัตราป่วยมีแนวโน้มมากขึ้น
.
สำหรับอาการของโรคมือ เท้า ปาก คือ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย และต่อมา 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ
.
โรคมือ เท้า ปากสามารถติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน
.
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันพ่อแม่ควรคัดกรองอาการของเด็ก ก่อนมาโรงเรียน หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน และควรให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน พร้อมกับล้างมือบ่อยๆ
.
นอกจากนี้โรงเรียนต้องหมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้ ของเล่นเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
.
อ้างอิงจาก
https://www.nationtv.tv/main/content/378783792/
http://ssss.network/e7k28
------------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : youtube.com/c/parentsone

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยเรียนเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ Webinar"Child's Rights Series" เพื่อเผยแพร่ความรู้ update สถานการณ...
07/07/2020

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
เรียนเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ Webinar
"Child's Rights Series" เพื่อเผยแพร่ความรู้ update สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหา เมื่อคนในสังคมมีความเข้าใจมากขึ้นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กมากขึ้น เรียนเชิญทุกคนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์และช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยขอบคุณค่ะ

สำหรับคนที่ไม่สะดวกสแกน สามารถสมัครผ่าน link ได้ครับ https://forms.gle/yR3MHVADLfwQWDbYA

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
05/07/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันอาสาฬหบูชานี้ พาลูกหลานร่วมทำบุญปลอดภัย ชาวไทยร่วมใจ ไม่นำเชื้อเข้าวัด
อย่าลืมเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และหมั่นล้างมือ

ด้วยความห่วงใย
สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทรงพระเจริญ
04/07/2020

ทรงพระเจริญ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
03/07/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ห่วงใยลูกหลาน กลับบ้านอาบน้ำทันที เพื่อคนที่รักที่บ้าน

ด้วยความห่วงใย
สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและประสานความช่วยเหลือ ...
29/06/2020

นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและประสานความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาฯ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่อยู่

255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
Bangkok
10400

รถประจำทางสาย 12 , 14 , 44 , 536 , 71

เบอร์โทรศัพท์

+6623547580

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

เรื่องราวของเรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นหน่วยงานแรกรับ และให้บริการแก่หญิงและเด็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น พร้อมกับพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมทั้งนี้เนื่องจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายและซับซ้อน ประกอบกับวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมและเป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน ติดยาเสพติด เป็นโสเภณีเด็กถูกล่อลวงชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ถูกล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศ การตั้งครรภ์นอกสมรส ถูกทารุณกรรม และถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (ในขณะนั้น) ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แก่กลุ่มเป้าหมาย การเสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย และการส่งเสริมองค์เครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการพร้อมๆ กับการส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดย “บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” (ชื่อเดิม) ได้เปิดบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและบุคคลในครอบครัว เช่น สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กเร่ร่อน เด็กถูกกระทำทารุณ เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี เด็กมีปัญหาในครอบครัวหรือเดือดร้อนอันเนื่องมาจากปัญหาทางสังคม ไม่มีที่พักพิง และไม่มีผู้รับผิดชอบ เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เดือดร้อน ในรูปของการให้ที่พักพิง อาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น การส่งกลับภูมิลำเนา ติดต่อญาติให้รับกลับไปอุปการะ ส่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับ, สถานสงเคราะห์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ, สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังมีภารกิจในฐานะที่เป็นสถานแรกรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ อีกภารกิจหนึ่ง ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ยกเลิกสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 5 ก มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้ไปอยู่กับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัว ได้เปิดบริการ ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กลุ่ม7​อะหรือ.... ว่าไม่ป้องกัน #สภาเด็กกรุงเทพ63​ #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร​ #stopteenmom
กลุ่ม8​ #สภาเด็กกรุงเทพ63​ #STOPTEENMOM​ #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่7 อะหรือ...ว่าไม่ป้องกัน❗ #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม8 #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom
กลุ่ม7 อะหรือ.... อะหรือว่าไม่ป้องกัน #สภาเด็กกรุงเทพ63 #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร #stopteenmom
กลุ่ม 3 💗 #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม 3 💗 #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม 4กับกลุ่ม 5 #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
💗
ไม่รู้จักบุญคุณอีเวนออกมามาขอให้ช่วยเหลืออุส่าช่วย แต่มาขโมยของบ้านกุทำให้กุทะเฃอะกับ อีเด็กเปรดลูกอีเวรอุโต๊ะนุกนวนจัน22อ่ะระวังตัวไว้ด้วยเด่วโดนกระทืบไม่รู้ตัวใครก็ได้มางกลับไปด้วยขโมยของบ้านคนอื่นไปทั่วแล้วช่วยๆได้แต่สันดานโจรไม่เอา
ค.ถ. บ้านหลังที่สองของนุจังเลย คิดถึงทุกคนนะคะ คิดถึงตวง ตาม ติ้ก บี ส้ม เกรซ หวาน1 อร ครุอ้อย ครุเติล ครุจี้ด ครุเลิฟ ครุไหม่ ครุสุริน ครุหมวย เเม่จิมใหญ่ เเละพ่อปุ้กนะคะ คิดถึงคุณครุทุกคนเเละเด้กๆทุกคนมากนะคะ ขอไห้พวกเราได้กลับมาเจอหน้ากันอีกนะ ........ #รักมุกคนนะ