สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก#ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565...
15/01/2022

สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก
#ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน (คปอ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผ่านระบบ ZOOM
คณะทำงานพิจารณาโครงการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก นำโดยนายปาลิน ธำรงรัตนศิลป์ ประธานคณะทำงานฯ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก นำโดยนางสาวสุมล ยางสูง ผู้อำนวยการภาคฯ นายธาราศานต์ ทองฟัก, นายยุทธพงษ์ เขื่อนเมือง, นางสาวสิโรชิน ศรทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้
นายปาลิน ธำรงรัตนศิลป์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของผู้แทนทั้ง 2 คณะซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานพิจารณาโครงการภาคฯและคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาค โดยมีบทบาทในการพิจารณาและให้ความเห็นตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้มีกลไกในระดับภาคเข้า กลไกในการพิจารณาที่ดำเนินการเฉพาะในเรื่องนี้ ไม่มีการแต่งตั้ง การดำเนินงานคณะพิจารณา จะพิจารณาในส่วนโครงการภาค ซึ่งโครงการคุณภาพชีวิตจำเป็นต้องมีการพิจารณา โดยการมีส่วนร่วม จากทั้ง 2 คณะ จึงจำเป็นในการเชิญให้ผู้แทนทั้ง 2 คณะมาเข้าร่วม
นายยุทธพงษ์ เขื่อนเมือง ได้ทบทวนความคืบหน้าในการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายการหารือกัน ในเรื่องบทบาท วิธีการทำงาน และเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ ทั้งในทุกส่วนของขบวน จะมีขบวนการขับเคลื่อนที่นำไปสู่ผลลัพธ์ เกิดรูปธรรม และผลักดันไปสู่การเสนอโครงการในปี 2566 ได้อย่างไรเพื่อให้เห็นความชัดเจนในการวางแผนงานและโครงการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวสุมล ยางสูง ได้เน้นย้ำ 7 หลักคิดการพัฒนาโครงการและเป้าหมายที่สำคัญของโครงการโดยการทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งหวังให้มีการประสานและเชื่อมโยงการทำงานในระดับกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงในพี่น้องและจัดความสัมพันธ์ในการทำงานกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน โครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองสู่ผลลัพธ์และเป้าหมายที่อยากให้เกิด คือ ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติเกิดความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ และกลุ่มจังหวัดมีวางแผนในระยะยาว 3–5 ปี โดยวางแผนและตั้งเป้าหมายเป็นระยะ หรือ เป็นช่วง ของงานที่ให้เห็นผล และมีการพูดคุยและหารือกัน โดยจะไม่เกิน ไปจากแนวทาง “5 ดี” เศรษฐกิจดี ที่อยู่อาศัยดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดีความคาดหวัง คือ ทั้งสองคณะร่วม น่าจะได้ร่วมกันวางแผนแนวทาง จนถึงการหนุนเสริมขบวนพี่น้องให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างไร
หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอ ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกำหนด หลักคิดสำคัญร่วม กลยุทธ์สำคัญ ผลลัพธ์การดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของกลไกดำเนินงาน
แผนจังหวะก้าว เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ตำบล/เมือง ภูมินิเวศน์ ดังนี้
หลักคิดสำคัญร่วม
1. สภาองค์กรชุมชนตำบลต้องเปิดพื้นที่ ให้คน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่าย ภาคี ตำบล ระบบภูมินิเวศน์และระบบภูมิสังคมในพื้นที่ ได้ร่วมพัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการ
2.การเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงผลลัพธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนตำบล เมือง จังหวัด กลุ่มจังหวัด ระบบภูมินิเวศน์ ระบบภูมิสังคมในพื้นที่และระดับภาค
3. สร้างกระบวนการงานโครงการให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และการเชื่อมโยงการทำงาน สู่การบรรลุผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานความร่วมมือที่หลากหลาย
กลยุทธ์สำคัญ
1. การใช้ข้อมูลของชุมชน หน่วยงาน ประกอบกับผังชุมขน ผังตำบลในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เพื่อกำหนดแผนงานโครงการในระดับตำบล
2. การรวบรวมฐานข้อมูลผู้เดือดร้อน ให้มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัยอื่น
3. ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเตรียมความพร้อม การพัฒนาแผนงานโครงการและการขยายผลในระดับพื้นที่
4. เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และอปท.
5. เชื่อมโยงและประสานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคี ภาคประชาสังคม สนับสนุนการดำเนินงาน
ผลลัพธ์การดำเนินงาน
1. เกิดแผนและการเชื่อมโยงแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ในระดับตำบล เมือง
2.เกิดรูปธรรมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ชัดเจน ไม่น้อยกว่าตำบล เมืองละ 30-50 ครัวเรือนเกิดการสร้างทีมร่วมในระดับพื้นที่ตำบล เมือง และจังหวัด
ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของกลไกดำเนินงานได้แบ่งเป็นระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดสู่การกำหนดเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ตำบล/เมือง ภูมินิเวศน์ 4 ระดับ ได้แก่ S/NEW, M, Lและภูมินิเวศน์ โดยได้มีกำหนดคุณสมบัติของแต่ละดับ
ในการนี้ คณะทำงานร่วมจะรายงานความคืบหน้าโครงการคุณภาพชีวิตระดับภาคฯ ต่อเวทีคณะทำงานคุณภาพชีวิตฯระดับชาติ ในวันที่ 18 มกราคม 65 นี้ และประชุมคณะทำงานร่วมอีกครั้ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65

15/01/2022

#วีดีทัศน์ "หันหน้าเข้าคลอง" 🌊 กระบวนการการพัฒนา 3 คลองหลักในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนริมคลอง 👨‍👨‍👧‍👧 #คลองลาดพร้าว #คลองแสนแสบ #คลองเปรมประชากร ขอขอบคุณ วีดีทัศน์จาก NBT

📻🎙รายการวิทยุพลังชุมชน วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  เวลา 17.05 -18.00 น.คลื่น FM92.5 MHz./รับฟังพร้อมกันทั่วโลกทาง Live R...
15/01/2022

📻🎙รายการวิทยุพลังชุมชน วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.05 -18.00 น.
คลื่น FM92.5 MHz./รับฟังพร้อมกันทั่วโลกทาง Live Radio - FM 92.5 MHz http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html
📻เรื่องที่ 1 : “คนห้วยคตร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน”
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : เชาวลิต เอี่ยมละออ คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
📻เรื่องที่ 2 : “เที่ยวชุมชน ไทยพวน” ตำบลเกาะหวาย
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : ว่าที่ รต.ชาติชาย ยอดมิ่ง ประธานชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
📻เรื่องที่ 3 : “กะปิคลองด่าน”อร่อยไม่แพ้ใครในโลก
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายขวัญเมือง อยู่นาน แกนนำชุมชนตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

📻🎙รายการวิทยุพลังชุมชน วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.05 -18.00 น.
คลื่น FM92.5 MHz./รับฟังพร้อมกันทั่วโลกทาง Live Radio - FM 92.5 MHz http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html
📻เรื่องที่ 1 : “คนห้วยคตร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน”
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : เชาวลิต เอี่ยมละออ คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
📻เรื่องที่ 2 : “เที่ยวชุมชน ไทยพวน” ตำบลเกาะหวาย
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : ว่าที่ รต.ชาติชาย ยอดมิ่ง ประธานชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
📻เรื่องที่ 3 : “กะปิคลองด่าน”อร่อยไม่แพ้ใครในโลก
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายขวัญเมือง อยู่นาน แกนนำชุมชนตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

📌วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี นำโดย นางสาว สุกลภัทร ใจจรูญ ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่...
14/01/2022

📌วันที่ 14 มกราคม 2565
คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี นำโดย นางสาว สุกลภัทร ใจจรูญ ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี
,สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวพุทธวลัย ชุมทอง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นำโดย นางสาวมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดเวที"ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565"
ณ ณ ห้องประชุมพระพิพิธไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และผ่านช่องทางออนไลน์(Zoom)
เพื่อกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
และมีกระบวนการดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา โดย นางสาวธีร์ลาธกรณ์ พนัสอัมพร ประธาน (ภาคประชาชน)
ตอกย้ำแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามประกาศสถาบันฯ โดย นางสาวหทัยรัตน์ แสงศรี ชำนาญการปฏิบัติการชุมชน
ถัดมาที่ประชุมมีกระบวนการพิจารณาดังนี้

📍ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการที่ผ่านมาโดยชดใช้เงินทดลองจ่าย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ให้ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดทำโครงการที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขให้มีการตรวจเช็คและทำความใจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย

📍การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินบัญชีโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ

📍ปรับคำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรีกรณีหมดวาระ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

📍กลั่นกรองโครงการและงบประมาณโดยจังหวัดชลบุรีมีกองทุนสวัสดิการชุมชน

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดชลบุรี ปี 2565 จำนวนเงิน 73,000บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบงบประมาณ
โดยมีเงื่อนไขให้มีการปรับแผน

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบล ดังนี้
1.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ รอบ 3 สมาชิกขอรับสมทบ 383 คน
2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดหลวง รอบ 4 สมาชิกขอรับสมทบ 188 คน
3.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสัตหีบ รอบ 5 สมาชิกขอรับสมทบ 1,084 คน
รวม ทั้งสิ้น 3 กองทุน สมาชิกขอรับสมทบ 1,655 คน
โครงการเพื่อจัดสรรสวัสดิการชุมชนและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนนC D งบประมาณกองทุนละ 15,000 บาท
รวม ทั้งสิ้นจำนวน 18 กองทุน งบประมาณ 270,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการและงบประมาณ

นัดประชุมครั้งถัดไป
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Cr. รายงานโดย
น้องหญิง กุลสตรี ทิวแก้ว

#งานพัฒนาที่อยู่อาศัยอันดามัน
14/01/2022

#งานพัฒนาที่อยู่อาศัยอันดามัน

พอช. จับมือ พม.ขอนแก่น ตั้งศูนย์เรียนรู้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล  https://web.codi.or.th/20220114-29851/
14/01/2022
พอช. จับมือ พม.ขอนแก่น ตั้งศูนย์เรียนรู้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล

พอช. จับมือ พม.ขอนแก่น ตั้งศูนย์เรียนรู้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล https://web.codi.or.th/20220114-29851/

  ขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนศูนย์ช่…

ห่วงไร้ที่อยู่-ที่ทำกิน!! พอช. ผนึกกรมชลฯ รุกหามาตรการช่วย ปชช.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบสร้างอ่างฯ แม่วางhttps://siamrath....
14/01/2022
ห่วงไร้ที่อยู่-ที่ทำกิน!! พอช. ผนึกกรมชลฯ รุกหามาตรการช่วย ปชช.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบสร้า

ห่วงไร้ที่อยู่-ที่ทำกิน!! พอช. ผนึกกรมชลฯ รุกหามาตรการช่วย ปชช.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบสร้างอ่างฯ แม่วาง
https://siamrath.co.th/n/313192

วันที่ 13 ม.ค.63 นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรขุมชน (พอช.) ในฐานะโฆษก พอช.

Photos from พอช.ภาคอีสาน's post
12/01/2022

Photos from พอช.ภาคอีสาน's post

12/01/2022
sdgs.nesdc.go.th

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ "รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563" เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 👇👇👇
https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และแผยแพร่"ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจันนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564" E-book ผู้ที่สนใจสามารถ ดาว...
12/01/2022
ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และแผยแพร่
"ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจันนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564" E-book ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งด้านล่าง 👇👇👇
https://nrct.go.th/e-publish1/index64upd/index2564.html

ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564

🌊คุณภาพชีวิตที่ดี มีคลองสวย มีน้ำใส มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง "ฅน คู่ คลอง" 🏡โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระท...
10/01/2022
EP 3 ริมคลองเปรมประชากรชุมชนวัดรังสิต

🌊คุณภาพชีวิตที่ดี มีคลองสวย มีน้ำใส มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง "ฅน คู่ คลอง" 🏡

โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://youtu.be/jl-LkQLCouA

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนวัดรังสิต หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ....

วันที่ 6 ม.ค. 65 เวที Workshop กระบวนการวิเคราห์ แนวทางการพัฒนาต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาโดยทีมอันดามันลงพื้นที่ทำกร...
08/01/2022

วันที่ 6 ม.ค. 65 เวที Workshop กระบวนการวิเคราห์ แนวทางการพัฒนาต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

โดยทีมอันดามันลงพื้นที่ทำกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วม ซึ่งมี 3 ประเด็นหลักคือ 1.น้ำ 2.ที่ดินทำกินและอยู่อาศัย 3.สังคมเศรษฐกิจ และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาตำบลใน 3-5 ปี รวมถึงทำผังพัฒนาตำบลร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีการว่างแผน นัดหมายกำหนดการสำรวจวันที่ 7 ม.ค. 65 เพื่อดูพื้นที่ตามประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่อยากทำ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาและแผนจังหวะก้าวของตำบล

รายงาน/ภาพ : newgens codi

"บ้านมั่นคงบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน" 🏠🏠🏠    การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กา...
08/01/2022

"บ้านมั่นคงบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน" 🏠🏠🏠

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน โดยมีระยะความยาวคลองประมาณ
17 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ปัจจุบัน สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 5 ชุมชน รวม 774 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของเป้าหมายทั้งหมด ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีแผนรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนของกรุงเทพมหานคร ในเขตหลักสี่ และเขตดอนเมืองในปี 2565 รวม 17 ชุมชน
หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ สามารถพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงได้ตามแผนภายใต้การบริหารงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จํากัด และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านมั่นคง ให้กับชุมชน โดยหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก ได้แบ่งการก่อสร้างบ้านเป็น 2 เฟส รวม 218 หลังคาเรือน โดยเฟสที่ 1 มีจำนวน 190 หลังคาเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2563 ส่วนเฟสที่ 2 อีกจำนวน 28 หลังคาเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในเดือนเมษายน 2565 นี้ บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ราคาค่าก่อสร้างเพียง 430,000 บาทเท่านั้น ผ่อนชำระต่อเดือน เพียง 2,700 บาท บริหารงานโดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด
ส่วนจำนวนครัวเรือนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านมั่นคงในระยะถัดไป

จิราวรรณ
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง/ รายงาน

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแ...
07/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
รอง นรม. และ รมว. พณ. กล่าวชื่นชมการทำงานของ พอช. ในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และ การ Kick off 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามที่มีนโยบายไว้

วันนี้ 7 ธ.ค 65 เวลา 09.00 น. นำโดยนายธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนริมคลอง ...
07/01/2022

วันนี้ 7 ธ.ค 65 เวลา 09.00 น. นำโดยนายธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนริมคลอง ร่วมกับ พันเอกนรินทรักษ์ เชษฐศิร รอง ผอ.รมน.กทม. (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ผู้แทนจากพื้นที่ นางสาวอุไรวรรณ แคลนกระโทก หัวหน้าพื้นที่ 3 เขตดอนเมือง และนายชาญณรงค์ เหมือนปั้น หัวหน้าพื้นที่ 4 เขตหลักสี่- จตุจักร และผู้แทน รมน.กทม เพื่อหารือแนวทางในการพูดคุย เจรจากับผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยตามแผนงานร่วมกัน

📻 🎙รายการวิทยุพลังชุมชน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565  เวลา 17.05 -18.00 น.คลื่น FM92.5 MHz./รับฟังพร้อมกันทั่วโลกทาง Live R...
07/01/2022

📻 🎙รายการวิทยุพลังชุมชน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 17.05 -18.00 น.
คลื่น FM92.5 MHz./รับฟังพร้อมกันทั่วโลกทาง Live Radio - FM 92.5 MHz http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html
📻เรื่องที่ 1 : “คนแป้ฮ่วมกั๋นขจัดฝุ่นควัน-ไฟป่า”
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : พิสิษฐ์ ตาจา ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรจังหวัดแพร่
📻เรื่องที่ 2 : “นุ่งผ้าซิ่น ชม ชิม ช็อป แชะ กาดวิถีชุมชน ถิ่นไท-ยวน” กาดคูบัว
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : ตรีพล อารมชื่น กำนันตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
📻เรื่องที่3 : “ฟู้ดแพนด้าชุมชน คนชะอวด”สู่ (ธรรมนูญสุขภาพสู้ภัยโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง) คนชะอวด
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : วัชระ เกตุชู (ครูเลี่ยม) ผอ.ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทย ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

📻 🎙รายการวิทยุพลังชุมชน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 17.05 -18.00 น.
คลื่น FM92.5 MHz./รับฟังพร้อมกันทั่วโลกทาง Live Radio - FM 92.5 MHz http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html
📻เรื่องที่ 1 : “คนแป้ฮ่วมกั๋นขจัดฝุ่นควัน-ไฟป่า”
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : พิสิษฐ์ ตาจา ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรจังหวัดแพร่
📻เรื่องที่ 2 : “นุ่งผ้าซิ่น ชม ชิม ช็อป แชะ กาดวิถีชุมชน ถิ่นไท-ยวน” กาดคูบัว
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : ตรีพล อารมชื่น กำนันตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
📻เรื่องที่3 : “ฟู้ดแพนด้าชุมชน คนชะอวด”สู่ (ธรรมนูญสุขภาพสู้ภัยโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง) คนชะอวด
🎙ผู้ให้สัมภาษณ์ : วัชระ เกตุชู (ครูเลี่ยม) ผอ.ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทย ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Photos from พอช.ภาคอีสาน's post
07/01/2022

Photos from พอช.ภาคอีสาน's post

📌สารจากรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน"ทุกคน ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ มุ่งสร้างสังคมปลอดกา...
05/01/2022

📌สารจากรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

"ทุกคน ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ มุ่งสร้างสังคมปลอดการทุจริต ตามแนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
https://web.codi.or.th/code-of-conduct/ethics-and-transparency/president-message/

📌สารจากรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

"ทุกคน ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ มุ่งสร้างสังคมปลอดการทุจริต ตามแนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
https://web.codi.or.th/code-of-conduct/ethics-and-transparency/president-message/

แนมเบิ่ง “วิวผาม่าน” เที่ยวได้ทั้งปี วิถีไทบ้านกับการท่องเที่ยวชุมชนhttps://web.codi.or.th/20220105-29561/
05/01/2022
แนมเบิ่ง “วิวผาม่าน” เที่ยวได้ทั้งปี วิถีไทบ้านกับการท่องเที่ยวชุมชน

แนมเบิ่ง “วิวผาม่าน” เที่ยวได้ทั้งปี วิถีไทบ้านกับการท่องเที่ยวชุมชน
https://web.codi.or.th/20220105-29561/

ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   วิกฤตโควิด-19 ระบา…

เยือนบ้านรักไทย ‘หมู่บ้านจีนพลัดถิ่น’ บนแผ่นดินไทย “ใต้ร่มพระบารมี เราจึงอยู่เย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้”https://web.codi.or....
03/01/2022

เยือนบ้านรักไทย ‘หมู่บ้านจีนพลัดถิ่น’ บนแผ่นดินไทย “ใต้ร่มพระบารมี เราจึงอยู่เย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้”
https://web.codi.or.th/20220103-29522/

เยือนบ้านรักไทย ‘หมู่บ้านจีนพลัดถิ่น’ บนแผ่นดินไทย “ใต้ร่มพระบารมี เราจึงอยู่เย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้”
https://web.codi.or.th/20220103-29522/

3 ปี ‘บ้านมั่นคงนิคมผ่านศึก จ.สระแก้ว’ จากเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน พลิกฟื้นผืนดินปลูกสมุนไพร-น้ำอ้อยคั้น-ปุ๋ยอัดเม็ดสร้างเศ...
03/01/2022

3 ปี ‘บ้านมั่นคงนิคมผ่านศึก จ.สระแก้ว’ จากเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน พลิกฟื้นผืนดินปลูกสมุนไพร-น้ำอ้อยคั้น-ปุ๋ยอัดเม็ดสร้างเศรษฐกิจชุมชน
https://web.codi.or.th/20211231-29505/

3 ปี ‘บ้านมั่นคงนิคมผ่านศึก จ.สระแก้ว’ จากเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน พลิกฟื้นผืนดินปลูกสมุนไพร-น้ำอ้อยคั้น-ปุ๋ยอัดเม็ดสร้างเศรษฐกิจชุมชน
https://web.codi.or.th/20211231-29505/

ที่อยู่

912 Nawamin Road,
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623788300

เว็บไซต์

https://www.codi.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODIผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"บ้านมั่นคงบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน" 🏠🏠🏠 การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน โดยมีระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ปัจจุบัน สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 5 ชุมชน รวม 774 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของเป้าหมายทั้งหมด ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีแผนรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนของกรุงเทพมหานคร ในเขตหลักสี่ และเขตดอนเมืองในปี 2565 รวม 17 ชุมชน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ สามารถพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงได้ตามแผนภายใต้การบริหารงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จํากัด และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านมั่นคง ให้กับชุมชน โดยหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก ได้แบ่งการก่อสร้างบ้านเป็น 2 เฟส รวม 218 หลังคาเรือน โดยเฟสที่ 1 มีจำนวน 190 หลังคาเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2563 ส่วนเฟสที่ 2 อีกจำนวน 28 หลังคาเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในเดือนเมษายน 2565 นี้ บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ราคาค่าก่อสร้างเพียง 430,000 บาทเท่านั้น ผ่อนชำระต่อเดือน เพียง 2,700 บาท บริหารงานโดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด ส่วนจำนวนครัวเรือนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านมั่นคงในระยะถัดไป จิราวรรณ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง/ รายงาน
ตอบคำถามครับ โลโก้ของ พอช คล้ายรังผึ้ง
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ขบวน #องค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะทำงาน #พัฒนาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัด #งานวันที่อยู่อาศัยโลกสากล ปี2564 จังหวัดสุโขทัย เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ที่ดินทำกินและอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยมี ท่านวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจัดงานที่สำคัญคือ สำนักงาน #พัฒนาสังคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสำนักงาน #ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน #วัฒนธรรมจังหวัด #ขบวนองค์กรชุมชน #สภาองค์กรชุมชน #เครือข่ายบ้านมั่นคง เครือข่ายที่ดิน โดยมุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ คือขบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การสร้างแนวคิดสิทธิรูปแบบใหม่ ในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ด้วยใจจิตอาสา เพื่อแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ณ เทรเชอร์รีสอรท์&สปา เมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พอช. บรรจบครบวาระ 21 ปี เรามีจัดงาน ภายใต้ชื่องาน 21 ปี พอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เหลียวหลัง แลหน้าทิศทาง พอช. กับการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและสังคมแนวใหม่” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย - พิธีกรรมทางศาสนา พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ - พิธีมอบรางวัล “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ประจำปี 2564” - ปาฐกถาพิเศษ "พอช. กับการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและสังคมแนวใหม่” - วงแลกเปลี่ยน 21 ปี พอช.ฯ ปีนี้เน้นรูปแบบผ่านระบบออนไล์ผ่านซูมและไลท์สดผ่าน FB เพจสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชร-CODIเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไปสำหรับเวทีที่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีคุณูปการได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตขององค์กรเพื่อประชาชนแห่งนี้....รับชมบรรยากาศสดได้ที่นี่
ประชาคมคนภาคเหนือ ประกาศนาม วาระประชาชนจัดการตนเอง บนเส้นทางการขับเคลื่อน การพัฒนาที่มาจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนกำหนดอนาคตตนเอง คือแนวคิดและแนวทางหลักที่จะให้ภาคประชาชน หลุดพ้นจากการครอบงำและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ไม่ใช่ผู้ได้รับผลพวงจากการพัฒนา จากแนวคิดการพัฒนาแบบเก่าที่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน เครือข่ายประชาชนคนภาคเหนือ “กำหนดวาระประชาชนคนภาคเหนือ เพื่อทวงคืนอำนาจประชาชน” บนแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ 1. ประชาชนต้องเป็นเจ้าของการตัดสินใจกำหนดอนาคตตนเองบนแนวทางการ “พัฒนาต้องมาจากประชาชน” 2. การรวมศูนย์อำนาจ สั่งการ ตามนโยบาย ที่ถูกกำหนดจากศูนย์กลางอำนาจ จากองค์กรหน่วยงานรัฐ และภาคการเมืองที่มีเบื้องหลังกับผลประโยชน์จากการพัฒนา คือแนวทางหายนะของสังคมไทย การพัฒนาแนวใหม่คือทางออก “ทุกภาคีคือหุ้นส่วนของการพัฒนา”ไม่ใช่ภาคประชาชนเป็นเป้าหมายและถูกกระทำจากวาทกรรมพัฒนา 3. การจัดการตนเองเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน ปรับตัว ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม คือแนวทางที่ประชาชนจะพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมมุ่งสู่ เป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของ 193 ประเทศทั่วโลกโดยมีภาคประชาชนเป็นภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนา ข้อเรียกร้อง ประชาคม ประชาสังคม ประชาชน คนภาคเหนือ 1. การบั่นทอนขบวนการพัฒนาของภาคประชาชนโดยการแทรกแซงองค์กรสนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)โดยนักการเมือง คือแนวทางที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับภาคประชาชน ภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบันองค์กรพัฒนาองค์ชุมชนอย่างเร่งด่วน 2. แนวคิดการพัฒนาแนวใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก “กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากการสงเคราะห์และผูกขาดการพัฒนาสังคม สู่การสร้างภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนเข้าไปเป็นเจ้าของกระบวนการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ประชาคม ประชาสังคม ประชาชน คนภาคเหนือ “ประกาศนาม” 1. ประชาคมคนภาคเหนือจะร่วมกับพี่น้องทุกภาค ทุกภาคี เพื่อปกป้ององค์กรสนับสนุนขบวนประชาชนโดยการประสานเพื่อให้เกิดการระดมพลังภาคประชาชน เพื่อยื่นข้อเสนอของภาคประชาชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคมในอนาคต 2. การสร้างความเข้มแข็งในการทำงานในระดับพื้นที่ “แนวทางประชาชนจัดการตนเอง” 3. การสร้างวาทกรรมและความหมายใหม่ของการพัฒนา ที่ต้องมาจากประชาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลักคิดการพัฒนาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นเป้าหมายและทิศทางหลักของการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ในระยะยาว ด้วยจิตคารวะ ประชาคม ประชาสังคม ประชาชนคนภาคเหนือ ประกาศนาม เพื่อการประกาศชัย ณ.นครเวียงโกศัย
ทีมผูบริหารสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพระยา มิถุนา64 - มิถุนา 68
8 ตุลา 64 #### รายงานจำนวนผู้ขอที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตำบลทุ่งพระยา ม.1 บ้านอ่างตะแบก คน โดย นิติธร เพียรการ ผู้ใหญ่ทรัพย์ ม.2 บ้านกระบกหวาน ไม่มี โดย ผู้ใหญ่บรรพต เชนรัมย์ ม.3 บ้านโคกตะเคียนงาม 17 คน โดยคุณ พัฒนาราชประโคน ม.4 บ้านคลองอุดม 15 คน โดย อจ.ทนงเดช ผู้ทรงฯสภาองค์กรฯ ม.5 บ้านมาบนาดี 7 คน โดยคุณ ปาจารี อ่อนมนทา ม.6 บ้านท่าทองดำ 10 คน โดยคุณ สายไหม ลุงหล่อ ม.7 บ้านโป่งตาสา 73 คน/ครัวเรือน โดยคุณ เพรชรัต อุตตะมะ ชรัตน ม.8 บ้านวังคู คน โดยคุณ สุธีญา อยู่เย็น ม.9 บ้านเขาจันทร์ 5 คน โดยคุณ นพดล วิมุตติกร ม.10 บ้านคลองยายสร้อย 10 คน โดย อจ.ทนงเดช ผู้ทรงฯ สภาองค์กรฯ ม.11 บ้านหนองย่ากล่อม 31 คน โดย คุณ พรรณี วงค์บุตตะ ม.12 บ้านโคกผาสุก 10 คน โดยคุณ นันท์ สาแก้ว ม.13 บ้านทุ่งวัว 20 คน โดย อดีต ผช. ม.14 บ้านหนองใหญ่ 64 คน โดย ผญ. ถวัลย์ สุจริต ม.15 บ้านทางโค้ง 29 คน โดย กมลลักษณ์ บุญค้ำ ม.16 บ้านท่าชีวิต คน โดย ม.17 บ้านภูเขาทอง 25 คน โดย ผญ. ลุน ใจงาม ม. 18 บ้านมาบสมบูรณ์ 10 คน โดย ม.19 บ้านสันติสุข ไม่มี โดย ผญ.บ้าน รวมทั้งตำบล ทุ่งพระยา คน ####
ยินดีกับตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทราครับ กำนันรับจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาหินซ้อนเมื่อวันที่ 17 กันยา 64..โดยมี นางสุดใจ เกตุสุวรรณ เป็นประธานสภาฯคนแรก
ถ้า พอช.มีนโยบายช่วยเหลือชุมชนจริง ทำไมไม่ให้กู้ในนามชุมชนโดยตรง จะต้องมาตั้งเงื่อนไขให้เป็นนิติบุคคลรูปนั้นรูปนี้ทำไม สุดท้ายเค้าก็ทำไม่ได้เพราะกฎหมายอื่นมันยาก ชาวบ้านทำไม่ได้ กลายเป็นโยนภาระให้ชาวบ้าน ให้หน่วยงานอื่น ตัวเองลอยตัว แต่ถ้าท้ายสุดบอกไปไม่รอดคนสะสางเป็นคนของ พอช. เอง แบบนี้น่าจะแฟร์ๆ นะคะ พบกันคนละครึ่งทางน่าจะดีค่ะ
ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทางเพจ สภาองค์กรชุมชน เพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI เเละเพจ สถาบันพระปกเกล้า สภาองค์กรชุมชนตำบลถือเป็นประชาธิปไตยทางตรง เพราะข้อเสนอการแก้ไขปัญหาจากประชาชนสามารถเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้ #13ปีสภาองค์กรชุมชน ร่วมส่งเสริมสิทธิพลเมือง กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
5กันยา 64 แกนนำขับเคลื่อนประเด็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตำบลเชาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางเจริญศรีช พาโนมัย เจริญศรี ศรี เข้าพบ นายประดิษฐ์ ดีรอบ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งะระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ที่ สวนบุญธรรม-Boonthum Garden เพื่อหารือและจัดเตรียมเอกสารจดแจ้งชุมชน เตรียมที่จะจดจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลและเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนพร้อมกันใภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ขอบคุณผู้ร่วมให้ข้อมูลนการจดแจ้ง เอกวิทย์ เผ่าเอียม อดีตเลขาฯโซน3 จ.สุรินทร์