สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

เปิดเหมือนปกติ

แชร์อีกครั้ง เรื่องดีๆ ที่ชุมชนคลิปสามสิบนาที บ้านมั่นคงริมคลอง จากมุมมองของคนทำสื่ออสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชน เผยแพร่ห้าว...
31/12/2020
เล่าเรื่องบ้าน EP25 : บ้านราคา 400,000 บาท ที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองไปตลอดกาล

แชร์อีกครั้ง เรื่องดีๆ ที่ชุมชน
คลิปสามสิบนาที บ้านมั่นคงริมคลอง
จากมุมมองของคนทำสื่ออสังหาริมทรัพย์ ภาคเอกชน เผยแพร่ห้าวัน เข้าสู่วันที่หก
ยอดวิวทะลุไปสองแสน
...บ้านมั่นคงที่พัฒนาจากชุมชนแออัด ให้มีความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงราคาสร้างบ้านที่ไม่ได้แรงและแพง เพราะคิดและวิเคราะห์ ออกแบบจากสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและส่งไหว...มาดูมาชมไปด้วยกันคะ
...พอช. ขอขอบคุณเจ้าของคลิปและทีมงานทุกท่านที่ได้นำเสนออีกแง่มุม เพื่อให้สังคมได้เล็งเห็นและเข้าใจความเป็นชุมชนที่ทุกคนร่วมกันสร้าง

บ้านในคลิปนี้ คือบ้านที่สร้างมาเพื่อชาวชุมชนประชาร่วมใจ ริมคลองเปรมประชากร บริเวณตรงข้ามวัดเสมียนนารี .....

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/12/2020

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่30ธันวาคม 2563เวลา 09.00น.
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย พื้นที่ขอรับงบเศรษฐกิจและทุนชุมชนจำนวน10ตำบล / ขุมชนเข้มแข็งจำนวน12ตำบลเข้าร่วมเวทีวิเคราะห์ทุนชุมชนร่วมกันเพื่อจัดทำโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนร่วมกัน
(#)ทิศทางการดำเนินงานพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ ในปี2564
(#)การวิเคราะห์ทุนที่ชุมชนมีร่วมกันกำหนดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อทำให้พื้นที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น
(#)การจัดทำเอกสารโครงการเพื่อนำเสนอค่อคณะกรรมภาค
(#)การทำแผนพัฒนาร่วมกับภาคีเพื่อให้เกิดการหนุนเสริมและการมีส่วนร่วมของภาคี
(#)การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้cbmc
ผู้เข้าร่วมจาก22ตำบล จำนวน 40 คน
🍈 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฐ นิลเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินงานและมีการเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง
(#)(#)ขบวนองค์กรขุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

📌ประกาศ...สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติ...
30/12/2020

📌ประกาศ...สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถศึกษาหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://web.codi.or.th/index.php/20201230-20482/

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกำหนดแผนการขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19
30/12/2020

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกำหนดแผนการขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19

พอช. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เทศกาลปีใหม่ 2564"ส่งความรัก และความปรารถนาดีให้เราก็สุขใจ"
29/12/2020

พอช. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
เทศกาลปีใหม่ 2564
"ส่งความรัก และความปรารถนาดีให้เราก็สุขใจ"

#  จังหวัดสงขลา
29/12/2020

# จังหวัดสงขลา

📣📣 เวทีจัดทำแผนเกษตรอัตลักษณ์ชุมชนสีเขียว
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
🌻 เป็นอีกเวที ที่ทางขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดเวที เพื่อเปิดโอกาสให้ตำบลที่มีพื้นที่ในการทำเกษตร ทั้งเกษตรอินทรีย์ /เกษตรยั่งยืน และเกษตรสีเขียว และได้รับเกียรติจากท่านนายกสินธพ อินทรัตน์ ในการต้อนรับเป็นอย่างดี และเปิดเวทีชี้แจงความสำคัญ
👉👉 หลังจากนั้น มีวงหารือออกแบบในหัวข้อ : ทิศทางการจัดทำแผนเกษตรอัตลักษณ์ชุมชนสีเขียวและให้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามความต้องการของผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย
1. อนุรักษ์พันธุกรรม จัดทำฐานข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้ เกษตรอัตลักษณ์
2. ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาเกษตรดร ยกระดับจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการสีเขียว
3. พัฒนาแบรนด์ พัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างผู้ประกอบการเกษตรสีเขียว แปรรูปผลผลิตการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำอางค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. บูรณาการความร่วมมือและพัฒนากลไกการจัดการเครือข่ายจังหวัดสงขลา
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่วงเช้านั้น ทางคณะทำงาน ได้รวบรวมทั้งเป้าหมายและวิธีการของเกษตรที่ต้องการ ออกมาเป็นวิสัยทัศน์ : “เกษตรสีเขียวสงขลา ขับเคลื่อนเกษตรอัตลักษณ์ สร้างความมั่นคงในชีวิต สร้างรายได้ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ มุ่งสู่เกษตรยั่งยืน”
👏 ซึ่งเป็นเวทีที่ดีมากๆ สำหรับจังหวัดสงขลา ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมวางแผนงาน และขับเคลื่อนเกษตรอัตลักษณิ ซึ่งเป็นประเด็นที่มาจากพี่น้องในสภาองค์กรชุมชนเรานั่นเอง ทำให้ ความต้องการที่เกิดขึ้น ก็มาจากคนในชุมชนที่เข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง 😊😊

#นครศรีธรรมราช" สมัชชาชุมชน คน นาแว ไม่ทิ้งกัน"
29/12/2020

#นครศรีธรรมราช
" สมัชชาชุมชน คน นาแว ไม่ทิ้งกัน"

#นครศรีธรรมราช

" สมัชชาชุมชน คน นาแว ไม่ทิ้งกัน"
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ห้องประชุม ศาลาเอนกประสงค์วัดห้วยยูงตำบล
นาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาองค์กรชุมชนตำบลนาแว อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราชจัดงาน"สมัชชาชุมชน คนนาแวไม่ทิ้งกัน "ขึ้น โดยมี
นายสกุล ดำรงค์เกียรติกุล นายอำเภอ
ฉวางเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้แก่ การรายงาน
ผลการดำเนินงาน ขององค์กรชุมชนในตำบลได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
ธนาคารชุมชน กองทุนบ้านพอเพียงและสมาคมฌาปณกิจ.ซึ่งทุกกิจกรรมมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 12ล้านบาท มีสมาชิก 912คน นอกจากนั้นยังได้มีการจ่ายเงินปันผล และ การฉับฉลากของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงานด้วย

29/12/2020
"คนคอน ไม่ทุ๋มกัน"

น้ำใจชุมชนหลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #พอช #เครือข่ายภัยพิบัตชุมชน #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #ประเทศไทย #สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน #ภาคใต้ #พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #เรื่องดีดีที่ชุมชน

สรุปบทเรียนและวางทิศทางการขับเคลื่อนที่ดินและที่อยู่อาศัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันตก เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2563 ...
27/12/2020

สรุปบทเรียนและวางทิศทางการขับเคลื่อนที่ดินและที่อยู่อาศัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันตก เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2563 ณ พรเพชร พูลวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยได้มีการรายงานผลภาพรวมการขับเคลื่อนงานที่ดินและที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะวันตก ปี 2563 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มจังหวัด และการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย และแผนปฏิบัติการขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย
ในช่วงท้ายของการประชุม นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก ได้แลกเปลี่ยน เติมเต็ม เติมพลังใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะวันตก ปี 2564 ว่า “พวกเราที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีจิตวิญญาณการต่อสู้อย่างมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ แต่สุดท้ายก็ยังต้องพิสูจน์กันต่อไป และให้พวกเราคิดเรื่องใหญ่ๆ คิดเรื่องการเชื่อมโยงอย่าให้การแก้ไขปัญหามันจบลงที่เงิน”

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้แทนขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท 13 จังหวัด คณะทำงานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินภาคกลางและตะวันตก และเจ้าหน้าที่ภาคกลางและตะวันตก

ภาพและรายงานโดย นางสาวจุฬารัตน์ ฉลากกลาง เจ้าหน้าที่ข้อมูลและการเบิกจ่าย

เวทีกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนขว้าง ตำบลดงขี้เห...
25/12/2020

เวทีกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนขว้าง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดเวทีกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียงชนบท ขึ้น เพื่อพิจารณาผู้เดือดร้อน ในเรื่องที่อยู่อาศัยในชนบท ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ให้ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง สร้างที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม

ซึ่งในปี งบประมาณ 2564 นั้น จังหวัดปราจีนบุรี มีเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 224 ครัวเรือน มีพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 15 ตำบล โดยมีนายยุทธพงษ์ เขื่อนเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคปฏิบัติการพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ,เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ,คณะทำงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมในการพิจารณาโครงการร่วมกัน
ก่อนการนำเสนอโครงการได้มีการทบทวน หลักคิดเจตนารมณ์สำคัญของโครงการบ้านพอเพียงชนบท จากนั้น ผู้แทนตำบลได้นำเสนอโครงการ โดยนำเสนอเนื้อหาสำคัญ ข้อมูลพื้นฐานตำบล จำนวนผู้เดือดร้อนทั้งตำบล การบริหารจัดการงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา และครัวเรือนที่จะเสนอขอรับงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบทในรายหลัง เพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนของที่อยู่อาศัยรวมถึง แผนการดำเนินงาน ในแต่ละตำบล

จากการนำเสนอโครงการของตำบล ที่ประชุมมีมติให้ แต่ละตำบลกลับไปเพิ่มเติมข้อมูลเนื้อหา ตามที่คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็น และส่งข้อมูลโครงการที่มีการปรับแก้แล้ว กลับมายังคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาในชุดเล็กร่วมกันอีกครั้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ก่อนการนำเสนอ ไปยังเวทีกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ต่อไป

พอช.หนุนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่คุ้มครองเขตวัฒน...
25/12/2020

พอช.หนุนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่คุ้มครองเขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติกะเหรี่ยง 3 สิงหาคม 2553

วันที่ 23/12/63 พอช.สำนักงานภาคเหนือ นำโดยนายกมล ปุยยะรุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคและ ทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น ต.ทองหลาง อ.หัวยคต จ.อุทัยธานี โดยมีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้ นายอำเภอห้วยคต ปลัดอำเภอ จนท.ปกครอง สำนักงานเกษตร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน รพ.สต.ทองหลาง ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จาก 8 หมู่บ้าน ประมาณ 40 นายกมล ปุยยะรุน ได้แนะนำสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และทิศทางในการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบทภายใต้กรอบปีงบประมาณ 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการทำงานของสถานบันฯ
นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายให้กลุ่มเป้าหมายสมาชิกในชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ในตำบลทองหลาง ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมหนุนเสริมและสนับสนุนการดำเนินร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน
ข้อสรุปที่ประชุมต่อทิศทางแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลทองหลางและพื้นที่คุ้มครองเขตวัฒนธรรมพิเศษกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น ดังนี้ วันที่ 7 มกราคม 2564 จะมีการนัดหมายประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานที่มาจาก ตัวแทน 8 หมู่บ้านและตัวแทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน เพื่อทำความเข้าใจแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดิน เช่น สปก. ทรัพยากรฯ เกษตร ป่าไม้ ธนารักษ์ อุทยาน ฯลฯ

🎤📌🎬วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 17.08 - 18.00 ห้ามพลาด !!! ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุพลังชุมชน ได้ที่คลื่น FM 92.5 และ AM 89...
25/12/2020

🎤📌🎬วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 17.08 - 18.00 ห้ามพลาด !!! ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุพลังชุมชน ได้ที่คลื่น FM 92.5 และ AM 891 และสามารถรับฟังสดทางออนไลน์ ได้ที่ ลิ้งด้านล่าง 👇👇👇
http://radioth.net/embed/fm-92-5

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายภาคประชาสังคม หารือถึงแนวทางสำคัญและกลไกสนับสนุนร่วมกั...
24/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายภาคประชาสังคม หารือถึงแนวทางสำคัญและกลไกสนับสนุนร่วมกับสถาบัน ณ ห้องประชุมสำนักผอ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่า การทบทวนแผนงานและเป้าหมาย การยกระดับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง 2) การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคี สร้างพื้นที่รูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน และกลไกปฏิบัติการ 3) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำงานภายใต้การดูแลของ พอช. ซึ่งจะต้องวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม สภาองค์กรชุมชน และบ้านมั่นคง และ 4) การผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ การบูรณาการแผนงาน โดยจัดทำ MOU เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าและการจัดการทรัพยากรฯ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอให้มีคณะทำงานร่วมกันทั้ง 5 ภาค และทีมคณะทำงาน ทั้งส่วนบริหาร คณะอนุฯประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการร่วมตามแผนงาน ปี 2564 และเตรียมพื้นที่รูปธรรม ซึ่งจะเน้นสร้างความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ ต่อไป รายงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และขบวนชุมชนเข้มแข็ง

วันที่​ 24​ ธ.ค.63 จัดเวทีสมัชชา​ขบวน​องค์กร​ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ โดยมีสภาองค์กร​ชุมชน​ กองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ ก...
24/12/2020

วันที่​ 24​ ธ.ค.63 จัดเวทีสมัชชา​ขบวน​องค์กร​ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ โดยมีสภาองค์กร​ชุมชน​ กองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​ กลุ่มสหกรณ์​เคหสถาน​บ้านมั่นคง​ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย​ เข้าร่วม
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางนุช​นารถ​ ประทีปธีรานันท์​) เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาขบวน​องค์กร​ชุมชนฯ​ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร​ให้​ 13​ องค์กร​ชุมชนที่มีรูปธรรมการขับเคลื่อนงานในปี​ 2563​
หลังจากนั้น​ นางสาวนฤมล​ พงษ์​สุภาพ​ พัฒนาสังคม​และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ อธิบายแนวทางขับเคลื่อนงานปี​ 2564​ และนายธีรพงศ์​ พร้อมพอชื่นบุญ​ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก​ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวถึงทิศทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน​ และเสริมพลังองค์กร​ชุมชนในการทำงาน
​ถัดมามีการเสวนาพื้นที่รูปธรรม​ขับเคลื่อน​งานในปี​ 2563​ ทั้งประเด็นสภาองค์กร​ชุมชน​ บ้านพอเพียง​ บ้านมั่นคง​ และกองทุนสวัสดิการ​ชุมชน​
สุดท้ายมีการพิจารณา​ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ เพื่อยื่นข้อเสนอฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ภาพและรายงานโดย นายฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ ทีมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

"คนคอน ไม่ทุ๋มกัน" น้ำใจชุมชนหลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #พอชhttps://www.youtube.com/watch?v...
24/12/2020
"คนคอน ไม่ทุ๋มกัน" น้ำใจชุมชนหลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #พอ

"คนคอน ไม่ทุ๋มกัน" น้ำใจชุมชนหลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #พอช
https://www.youtube.com/watch?v=Z2gq8_SmTP0&feature=youtu.be

#นครศรีธรรมราช #เครือข่ายภัยพิบัตชุมชน #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน #ประเทศไทย #สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน #ภาคใต้ #.....

#นครศรีธรรมราช#พอช.เดินหน้าบูรณาการแผนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5 หน่วยงาน
24/12/2020

#นครศรีธรรมราช
#พอช.เดินหน้าบูรณาการแผนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5 หน่วยงาน

#นครศรีธรรมราช
#พอช.เดินหน้าบูรณาการแผนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5 หน่วยงาน

วันที่ 23-24 ธันวาคม ณ โรงแรมชฎา @ นครศรีธรรมราชการ กอ.รมน.ภาค4 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ สภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

โดยวันที่ 23 ธันวาคม 2563 พลตรีจำรัส สังขะวร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการ กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ
ช่วงบ่ายเวทีเสวนาความร่วมมือ 5 หน่วยงานเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยตัวแทนจากทั้ง 5 หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น
วันที่ 24 ธันวาคม มีการทำบันทึกความร่วมมือ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ นายวิริยะ แต้มแก้ว ลงนามความร่วมมือ

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการบูรการงานในการทำแผนพัฒนาระดับตำบลในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ต่อไป

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะทำงานประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภ...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะทำงานประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการและทำความเข้าใจแก่ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล ณ วัดหนองนา ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมการความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชน ปี 2564

ภาพและรายงานโดย นางสาวปภาพินท์ คำอุดม ทีมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท จัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้เดือ...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท จัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สสว.7 บ้านพักเด็กจังหวัดชัยนาท ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท คปอ.จังหวัดชัยนาท อพม.จังหวัดชัยนาท และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำโดยนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก
ซึ่งในการประชุมมีเนื้อหาในการหารือดังนี้
1.การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 พร้อมเตรียมความพร้อมในการรับมือในทุกๆ ด้านทั้งการปรับรูปแบบในการปฏิบัติงาน และมาตราการในการป้องกัน
2.การทำฐานข้อมูลเพื่อสังคมเป็นการสำเร็จและทำฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ทุกด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์ผู้เดือดร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเข้าถึงผู้เดือดร้อนที่ยังตกหล่นการสำรวจอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
3.การบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยพูดคุยถึงประเด็นการทำงานร่วมด้านงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยทาง พมจ. ชัยนาท ได้มีโครงการบ้านในดวงใจและได้หารือแนวทางในการขับเคลื่อนควบคู่กันกับโคงการบ้านพอเพียงในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
ภาพและรายงานโดย นายชนะชัย โยธา ทีมกลุ่มจังหวัดกลางตอนบน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พอช. โดยสำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบ และแนวทางการใ...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พอช. โดยสำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบ และแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน สำหรับโครงการภาคประชาชนและภาคประชาสังคม จัดโดย สศช. ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น ตามที่ ครม.รับทราบและอนุมัติ ซึ่งให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามความเห็นของ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ สศช. คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักนายกรัฐมนตรี จะนำไปยกร่างแนวทางปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายมาตรฐานกลาง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล เพื่อเสนออนุกรรมการกลั่นกรองชุดใหญ่ต่อไป รายงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และขบวนชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ณ...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301-302 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งมีมติที่สำคัญ ได้แก่ 1) รับทราบผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ความคืบหน้าการสร้างความร่วมมือกับภาคี 6 หน่วยงาน 2) เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2563 ตามมาตรา 32 (2) และ(3) รวม 10 ประเด็น และแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
และ 3) การควบรวมสภาองค์กรชุมชน เพื่อให้การจัดตั้งตรงตามพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป อาจจะพิจารณาตามสถานการณ์โควิด 19
รายงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และขบวนชุมชนเข้มแข็ง

พอช.ภาคเหนือ และสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐ...
23/12/2020

พอช.ภาคเหนือ และสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เชียงราย / 23 ธค.63 เวที MOU ความร่วมมือระหว่าง มรฎ.เชียงราย พอช.ภาคเหนือ และสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายประนอม เชิมชัยภูมิ ประธานสภาองค์กรชุมชน กล่าวถึงที่มา ว่า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับสถานการณ์หลังโควิท-19 เพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเชื่อมโยงและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

นายวิชัย นะสุวรรณโน ผอ.พอช.ภาคเหนือ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีในการร่วมงานกับ มรฎ.ซึ่งมีแนวทางที่สอดคล้องกับ พอช.และสภาองค์กรชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน ที่มาจากความเข้มแข็งจากฐานรากสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน บทบาท พอช.ในการสนับสนุนที่ จ.เชียงราย คือ สนับสนุนการพัฒนาทุกมิติโดยมีสภาองค์กรชุมชน เป็นกลไกการขับเคลื่อน เรื่องการจัดสวัสดิการ เรื่องเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาคเมือง-ชนบท เป้าหมายใหญ่ คือ การพัฒนาคนในการนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีวิชาการ ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมือของ พอช.กับ มรฎ.เชียงราย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรฎ.เชียงราย กล่าวว่า มรฎ.เชียงราย เป็นกลุ่มที่ 3 มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ควบคู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นหลักสูตรท้องถิ่น เรียนรู้คู่ปฏิบัติการ(socail lab) มีโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย 38 ตำบล สร้างโมเดลเพื่อขยายผลต่อ การทำ mou เป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายไปยังคณะอื่นๆทุกคณะใน มรฎ.เชียงราย เพื่อผลิตนักศึกษาไปรับใช้ชุมชนให้ได้

ทั้งนี้สิ่งที่อยากเห็น คือ การมีพื้นที่ปฏิบัติร่วม การทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น และการยกระดับแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่แผนพัฒนาจังหวัด

เครดิตภาพข่าว : นางนภาพร สุวรรณศักดิ์ หน.กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

ที่อยู่

912 Nawamin Road,
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623788300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODIผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พอช. หรือ ป.ป.ท. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตระดับฐานราก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยนายยุทธพงษ์ เขื่องเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนภาค โดยนางศิริวรรณ บุตรราช ที่ปรึกษาขบวนภาค หารือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ด้วยการใช้สภาองค์กรชุมชนในการประสานงาน บูรณาการ และร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตระดับฐานราก ในการหารือครั้งนี้ได้มีการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1)เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง” ป้องกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกและเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันทุจริตทุกรูปแบบ นำไปสู่การสนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด 2)เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยงองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาสังคม มีการบูรณาการร่วมกันเป็นแนวทางสำคัญ และให้มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 3)เพื่อให้ประชาชนได้รับรับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแจ้งเบาะแสการทุจริตในชุมชน แนวทางการดำเนินงานและแผนงานกิจกรรม 1.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตแบบมีส่วนร่วม 13 จังหวัด 2.สนับสนุนการพัฒนาแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล เพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันการทจริต ทั้งเชิงกฎหมาย และการบริการจัดการศูนย์เฝ้าระวัง 3.ปฏิบัติการพื้นที่นำร่องต้นแบบสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง” ส่วนระยะเวลา หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพแกนนำ กลไกคณะทำงานจะมีการหารือในระยะถัดไป
กรุงเทพมหานคร : วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พอช. หรือ ป.ป.ท. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตระดับฐานราก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยนายยุทธพงษ์ เขื่องเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนภาค โดยนางศิริวรรณ บุตรราช ที่ปรึกษาขบวนภาค หารือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ด้วยการใช้สภาองค์กรชุมชนในการประสานงาน บูรณาการ และร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตระดับฐานราก ในการหารือครั้งนี้ได้มีการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1)เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง” ป้องกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกและเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันทุจริตทุกรูปแบบ นำไปสู่การสนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด 2)เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยงองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาสังคม มีการบูรณาการร่วมกันเป็นแนวทางสำคัญ และให้มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 3)เพื่อให้ประชาชนได้รับรับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแจ้งเบาะแสการทุจริตในชุมชน แนวทางการดำเนินงานและแผนงานกิจกรรม 1.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตแบบมีส่วนร่วม 13 จังหวัด 2.สนับสนุนการพัฒนาแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล เพิ่มความรู้สร้างความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันการทจริต ทั้งเชิงกฎหมาย และการบริการจัดการศูนย์เฝ้าระวัง 3.ปฏิบัติการพื้นที่นำร่องต้นแบบสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง” ส่วนระยะเวลา หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพแกนนำ กลไกคณะทำงานจะมีการหารือในระยะถัดไป
เปิดมอบโครงการบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลสามแยก.อเลิงนกทาจ.ยโสธร.
ถึงเวลา สร้างเครือข่ายกองทุน เทศบาลนครระยองหรือยัง
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องโครงการบ้านริมคลองเปรมประชากร เมื่อวาน วันเสาร์ที่ 20 มิย.63 ทาง พอช.และทางกรรมการชุมชน(ร่มไทรงาม)ได้มีการจัดทำการลงตำแหน่งผังบ้านในผัง(ช่วงเช้า คลองตราอูฐถึงสะพานแฮร์โร่) โดยกฎบ้านมีเลขที่และมีที่ดินบนดินจำนวนมากจะได้สิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งบ้านก่อนในบริเวณเดิมและลำดับต่อไปคือบ้านในน้ำและบ้านเช่า.(บอกใช้กฎนี้ทุกๆครั้งในการประชุม)...แต่เมื่อเริ่มดำเนินการในกลุ่มแรก อยู่ๆผู้ดำเนินการก็เสนอขอมติให้เรียงตำแหน่งบ้านไปเลยโดยไม่สนใจสิทธิ์อะไรทั้งนั้น ยกเลิกสิทธิ์ที่จะได้เลือกตำแหน่งออกไป อย่างรวดเร็ว(หิวข้าว ผู้ดำเนินงานกล่าวเอง..!!!) สมาชิกยกมือโดยบางคนไม่รู้ด้วยว่าคืออะไร? และพอเวลาเรียกลงผังเรียงไปแบบนี้ก็มาทับตำแหน่งบ้านเดิมของผมและผมก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งบ้านเดิมและเลือกตำแหน่งบ้านไม่ได้...? ผมอยากได้ตำแหน่งเดิมเจ้าหน้าที่บอกให้แลกให้คุยกันเองแล้วคุยได้ที่ไหนครับ?คุยไม่ได้เลยไม่ยอมเปลี่ยนตำแหน่งเลย ผมโต้แย้งและกรรมการบอกจะจัดการผังตอนเริ่มเรื้อถอน? คือผังคร่าวๆก็มีแล้ว กฎการให้สิทธฺ์ต่างๆก็กำหนดแล้ว(แล้วอยู่ๆมายกเลิก แบบไม่เป็นธรรมกับบ้านเดิมบ้านมีที่ดินเลย โดยเอาเร็วเอาง่ายต่อการทำงาน) ถ้าลงผังในตำแหน่งให้ถูกไปเลยจะไม่มีปัญหาทีหลังแต่แบบนี้มีปัญหาแน่ครับเพราะมันไม่ตรงตำแหน่งเดิม(คือไม่ใกล้เคียงเลยทั้งๆที่มีผังแล้ว) ในบริเวณบ้านผมมีบ้านเป็นหลังเขาก็ไม่พอใจเลยครับไม่ใช่บ้านผมบ้านเดียว ขอเสนอให้ลงผังบ้านใหม่ครับ โดยใช่กฏสิทธิ์การเลือกตำแหน่งบ้านที่พอช.เขียนมาเองและคิดแล้วว่าเป็นธรรมแก่เจ้าบ้านเดิมที่รักษาที่ดินไว้ให้ก่อสร้างได้(แค่ให้เขาเลือกก่อนในตำแหน่งเดิมไม่ได้มากมายอะไรเลยครับและเป็นกฎเดิมที่พอช.เขียนเอง) ผมแนบตำแหน่งบ้านเดิมและตำแหน่งบ้านใหม่ที่ควรได้และที่ถูกบังคับให้ลงมาด้วย...ครับ ถ้าดำเนินการถูกต้องในตอนนี้จะได้ไม่มีปัญหาตามมาครับ และบ้านเป็นหลังๆทุกบ้านย้ายง่ายครับ บริเวณผมย้ายออกแค่4หลังก็สามารถสร้างได้1ตึกแล้ว ขอความกรุณาพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ ปล.ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆในสัปดาห์หน้าผมจะขอเข้าพบผู้อำนวยการเขตดอนเมืองครับบอกปัญหานี้ให้ท่านด้วยตัวเอง...
Test
บริการให้เช่าโทร 094 7825514 วีระศักดิ์
บริการขุดสระถมดินส่งหินดินทรายให้เช่ารายวันรายเดือน โทร 094 7825514