สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH

สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH สำนักงานอัยการสูงสุด ที่พึ่งด้านกฏหมายของรัฐและประชาชน

25/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://job.ocsc.go.th/images/Job/638284714266467331.pdf

อัยการสูงสุดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)วันศุกร์ที...
25/08/2023

อัยการสูงสุดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ และนโยบายอัยการสูงสุด ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย จำนวน 82 คน ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

อัยการสูงสุด กล่าวว่า อัยการผู้ช่วยเป็นบุคลากรสำคัญขององค์กรอัยการที่ต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมควบคู่กับมีความรู้ ความสามารถในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมทั้งให้มีค่านิยมร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร การมีจิตใจให้บริการ มีความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส พร้อมอุทิศตนต่อองค์กรกับสังคม และการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่น เชื่อถือของประชาชน

การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ถ่ายทอดอุดมการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรให้อัยการผู้ช่วยเป็นข้าราชการอัยการที่ดี มีความประพฤติเหมาะสม สามารถดำรงรักษาเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะสังคมในปัจจุบัน

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

25/08/2023

เมื่อคู่รักจดทะเบียนสมรส 🩷📝 เพื่อเป็นการให้คำสัญญาว่าจะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกัน นอกจากบทบาทหน้าที่ของการเป็นสามีภรรยา และบิดามารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรแล้ว อีกสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ให้คู่สมรสจัดการร่วมกัน คือ “สินสมรส”

แล้วอะไรคือสินสมรส อะไรคือสินส่วนตัว 🤔

ค้นหาคำตอบจาก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ในรายการอัยการช่วยได้ ตอน สมรส สมรัก ตอนที่ 3 (ความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สิน)

#อัยการช่วยได้ #สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน #สคช #สายด่วนปรึกษากฎหมาย1157 #สำนักงานอัยการสูงสุด

อัยการสูงสุดเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นาง...
24/08/2023

อัยการสูงสุดเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประช...
23/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคม ในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคมในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รู้ = ทัน) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 210 คน ณ ห้องประชุมโอสถานุเคราะห์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 220 คน ณ ห้องประชุมตึกพิกุลทอง โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้กับนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ผสมผสานกับการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (booth exhibition) เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติของการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

#รู้เท่ากับทัน #โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ #โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

อัยการสูงสุดประชุมระดมความเห็นเพื่อก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียนนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และนายอำนาจ เจตน์เจริญรั...
18/08/2023

อัยการสูงสุดประชุมระดมความเห็นเพื่อก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด ร่วมเป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารประวัติศาสตร์จุดกำเนิดอาเซียน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมในครั้งนี้มีพนักงานอัยการอาเซียนจากทุกประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายอัยการสหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สังเกตการณ์ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรอัยการในภูมิภาคอาเซียน การอำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งผู้แทนไทยได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาสำนักงานอัยการสูงสุดไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการองค์กรอัยการอาเซียนหากจะมีการก่อตั้งขึ้น

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
12/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ อินทเสม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโ...
12/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจโท อุทัย อาทิเวช รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 และศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
12/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ร้อยตำรวจโท อุทัย อาทิเวช รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วย นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยก...
12/08/2023

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดสุด

อัยการสูงสุด เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญา ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้...
10/08/2023

อัยการสูงสุด เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญา ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญาและรับฟังปัญหากรณีการทำงาน (เก็บเบอร์รี่) ของคนไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด สาธารณรัฐฟินแลนด์

การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการประสานงานจากกระทรวงยุติธรรมฟินแลนด์ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ซึ่งการประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือทางอาญาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการเก็บเบอร์รี่ของคนไทยในฟินแลนด์” โดยมี Ms Leena Metsapelto รองอัยการสูงสุด Ms Mari Mattilda พนักงานอัยการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม

อัยการสูงสุด กล่าวว่า การประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเก็บเบอร์รี่ของคนไทยในฟินแลนด์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความสงบเรียบร้อย รวมถึงความมั่นคงของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการช่วยเหลือคนไทยที่เข้ามาทำงานในสาธารณรัฐฟินแลนด์ได้อย่างเหมาะสมโดยกลไกของกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ของฝ่ายไทยและฝ่ายฟินแลนด์อย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งสองประเทศ

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอก...
10/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธี พร้อมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

09/08/2023

📣ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2565 (สนามใหญ่)

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า...
07/08/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดนำข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2566 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ณ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

7 สิงหาคม วันรพีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห...
07/08/2023

7 สิงหาคม วันรพี

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

อัยการสูงสุดเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา...
04/08/2023

อัยการสูงสุดเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2565 (สนามเล็ก) และ “หลักสูตรอัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2565 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) โดยอัยการสูงสุดได้มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะให้แก่อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 118 คน ณ ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2565 (สนามเล็ก) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2565 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยจัดให้มีการฝึกอบรม 3 ภาค ได้แก่ ภาคปฐมนิเทศ จริยธรรม และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาควิชาการ ประกอบด้วย การรับฟังคำบรรยาย การดูงาน การฝึกฝน และการทำกิจกรรม การศึกษาดูงานภายในประเทศทั้งส่วนกลาง และต่างจังหวัด และภาคปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติคดีอาญา คดีแพ่ง คดีซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี บทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมายทั้งในด้านการอำนวยความยุติธรรมในคดีประเภทต่าง ๆ การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเข้าใจยุทธศาสตร์ นโยบาย วัฒนธรรมขององค์กรอัยการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด

โอกาสนี้ อัยการสูงสุดได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 62 ที่สำเร็จการฝึกอบรมให้ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดอันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และสังคมที่มีต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ อัยการสูงสุดยังขอให้อัยการผู้ช่วยหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีความมุ่งมั่น เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และดำรงตนเป็นพนักงานอัยการที่ดีสืบต่อไป

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
28/07/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายสุรจิต พัฒนสาร รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566วัน...
28/07/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 และศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

อัยการสูงสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอก...
28/07/2023

อัยการสูงสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายรัชต์เทพ ดีประหลาด รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 172 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 จากนั้นอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชกา...
28/07/2023

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการสูงสุด

27/07/2023

💗 เมื่อคู่รักจดทะเบียนสมรส 💗 เพื่อเป็นการให้คำสัญญาว่าจะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกัน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาคือ บทบาทหน้าที่ของการเป็นสามีภรรยา ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ โดยบทบาทที่กฎหมายกำหนดนั้นจะมีอะไรบ้าง ค้นหาคำตอบจาก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ในรายการอัยการช่วยได้ ตอน สมรส สมรัก ตอนที่ 2 (หน้าที่และความสัมพันธ์ในครอบครัว)

#อัยการช่วยได้ #สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน #สคช #สายด่วนปรึกษากฎหมาย1157 #สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังขอ...
25/07/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสนี้ได้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

ความรู้ความเข้าใจกฎหมายของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเหลือมล้ำของผู้คนในสังคม และสร้างสังคมที่เป็นธรรมได้ เพราะเมื...
25/07/2023

ความรู้ความเข้าใจกฎหมายของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเหลือมล้ำของผู้คนในสังคม และสร้างสังคมที่เป็นธรรมได้ เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ก็ย่อมที่จะรับรู้ถึงสิทธิตามที่กฎหมายรับรองไว้ สามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และรู้ช่องทางกลไกต่าง ๆ ที่จะเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐได้ เช่น การดำเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียนราษฎร์ การทำพินัยกรรม การเกณฑ์ทหาร การเสียภาษีต่าง ๆ การแจ้งความดำเนินคดี เป็นต้น
ทุกคนควรรู้กฎหมาย . . . เพราะกฎหมายเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตาย

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเสนอความรู้กฎหมายใกล้ตัว ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน . . .
จัดทำโดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับ สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
#สำนักงานอัยการสูงสุด #สคช

ความรู้ความเข้าใจกฎหมายของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเหลือมล้ำของผู้คนในสังคม และสร้างสังคมที่.....

21/07/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2565 (สนามใหญ่)

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ณ จังหวัดยะลาวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถี...
20/07/2023

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ณ จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) แก่ราษฎรจังหวัดยะลา ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร

การร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 9 และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจด้วย

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเ...
13/07/2023

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประ...
12/07/2023

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคม ในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนนาหลวง

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคมในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รู้ = ทัน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมรอดทอง โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้กับนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ผสมผสานกับการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (booth exhibition) เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติของการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

#รู้เท่ากับทัน #โรงเรียนนาหลวง
🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

05/07/2023

📣ประชาสัมพันธ์
เปิดสั่งจองเหรียญที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ
ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2566

ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองสามารถสั่งจองในระบบตามลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ👇
https://shop.line.me/

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร...
04/07/2023

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประ...
03/07/2023

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคม ในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคมในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รู้ = ทัน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้กับนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ผสมผสานกับการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (booth exhibition) เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติของการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

#รู้เท่ากับทัน #โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

อัยการสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 4 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางนารี ตัณฑ...
03/07/2023

อัยการสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมนายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 4 ประกอบด้วย สำนักงานอัยการภาค 4 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 (อุดรธานี) สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการภาค 4 และข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้การต้อนรับ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานอัยการภาค 4 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 รวมถึงตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 4 ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

และเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 อัยการสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 4 แห่งใหม่ ณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 75% ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนที่เข้ามารับบริการต่อไป

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

30/06/2023

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ https://drive.google.com/file/d/1k9Qah7G9aYclNgokhGU7jMWpBfa0Qa_g/view?usp=sharing

อัยการสูงสุด เข้าร่วมการประชุม The Saint Petersburg International Economic Forumเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางสาวนารี ...
20/06/2023

อัยการสูงสุด เข้าร่วมการประชุม The Saint Petersburg International Economic Forum

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุม The Saint Petersburg International Economic Forum ตามคำเชิญของอัยการสูงสุดประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ณ The EXPOFORUM Convention and Exhibition Centre เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยอัยการสูงสุดพร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Business under Protection : Further Efforts to Build a Favourable Business Climate ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการสูงสุดประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีอัยการสูงสุด และผู้แทนอัยการสูงสุดของประเทศต่างๆ เข้าร่วมการรับฟังเสวนาและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของผู้ประกอบการรายใหญ่ประเทศต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงในงานดังกล่าว

อนึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ก่อนการประชุม The Saint Petersburg International Economic Forum H.E. Mr. lgor KRASNOV อัยการสูงสุดแห่งประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ได้กราบเรียนเชิญนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด Mrs. Anna Vardapetyan อัยการสูงสุดแห่งประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และ Mr. Aliyev Kamran Bayram อัยการสูงสุดแห่งประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ไปยังป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (The Peter and Paul Fortress) เพื่อเป็นตัวแทนยิงปืนเที่ยง อันเป็นเครื่องหมายในการบอกเวลาเที่ยงวัน (12.00 น.) ของพลเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตั้งแต่อดีตและยังคงมีการยิงปืนดังกล่าวเพื่อบอกเวลาเที่ยงวันจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ว่าการเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จะเป็นผู้เรียนเชิญอาคันตุกะพิเศษยิงปืนเที่ยงซึ่งเป็นการต้อนรับและให้เกียรติอย่างสูงสุดในการเดินทางมาเยือนเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อเสร็จสิ้นการยิงปืนเที่ยง อัยการสูงสุดแห่งประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้มอบปลอกกระสุนปืนที่มีการจารึกชื่อ-สกุล บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แก่อัยการสูงสุดเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

หลังจากนั้น H.E. Mr. lgor KRASNOV อัยการสูงสุดแห่งประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ได้กราบเรียนเชิญนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และ Mr. Aliyev Kamran Bayram อัยการสูงสุดแห่งประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ร่วมรับประทานอาหารบนเรือล่องชมอ่าวฟินแลนด์ สถานที่ราชการและสถาปัตยกรรมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ NEVA ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับรองแก่อัยการสูงสุดที่ได้ให้เกียรติมาเยือนและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประ...
20/06/2023

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคม ในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมคณะ
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างกระบวนการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทันความเป็นไปของสังคมในมิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รู้ = ทัน) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม (ม.1 - ม.6) เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และร่วมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Fanpage Facebook ของโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามไปยังห้องเรียนต่าง ๆ ด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้กับนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ผสมผสานกับการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (booth exhibition) เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในมิติของการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

#รู้เท่ากับทัน #โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
🟠 Website : https://www.ago.go.th/
🟠 Facebook/Youtube : สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH
🟠 Line Official :

ที่อยู่

120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621421544

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTHผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}