ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานราชการ ป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(3)

เปิดเหมือนปกติ

(2 - 3 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึก...
03/09/2020

(2 - 3 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ และการบูรณาการในพื้นที่ มีกิจกรรมดังนี้
- การตั้งฐานการปฏิบัติการ
- การปฏิบัติในเวลากลางคืน
- การลาดตระเวนกลับที่ตั้ง
- ตรวจสอบสิ่งของหลวง
ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563

(31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากก...
02/09/2020

(31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
31 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร
- ต่อสู้ป้องกันตัว
- Bes
- การตั้งด่าน จุดตรวจจุดสกัด
- การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
- ทดสอบร่างกาย
- ทดสอบเงื่อนเชือก
1 กันยายน 2563
- กายบริหาร
- ต่อสู้ป้องกันตัว
- ยุทธวิธีหน่วยรบขนาดเล็ก
- ยิงปืนทำนองรบ
- บุคคลทำการรบ

ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563

01/09/2020
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร
"ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์"
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า)

(26 - 30 สิงหาคม 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝ...
31/08/2020

(26 - 30 สิงหาคม 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
26 สิงหาคม 2563
- แนะนำสถานที่
- ระเบียบแถว / บุคคลท่ามือเปล่า
- แผนที่ เข็มทิศ / GPS
- ฝึกท่าการยิงปืนทางยุทธวิธี
- อาวุธศึกษา HK33
27 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว
- การปฐมพยาบาล / TCCC
- ระเบิด
- อาวุธศึกษา ปืนลูกซอง / KH33
- เงื่อนเชือก
28 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว
- ยิงปืนทางยุทธวิธี
- ยิงปืนในเวลากลางคืน
29 สิงหาคม 2563
- การเขียนบันทึกจับกุม
- สัญญาณมือ
- ออกกำลังกาย
- ยิงปืนทางยุทธด้วยปืนลูกซอง
- วัตถุต้องสงสัย
30 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว
- ความปลอดภัยและรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ Cofficer safety and survival ( OSS ) ประกอบด้วย หลักยุทธวิธี/OODA Loop/การประเมินภัยคุกคาม ( Threat Assissment) ( Target Discrimination )/การจัดการ ( Atick Management )
- 4 CS eposbshooting considratien ประกอบด้วย ระดับสี/UOF model/officer Reaction/Deadly force CT ภัยคุกคามความเสี่ยง/Deadiy force DEA ภัยคุกคามใกล้ตัว
- การเคลื่อนที่ / การใช้แสงไฟ

ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...
26/08/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี พร้อมให้โอวาทและส่งมอบกำลังพล จำนวน 100 นาย ให้กับครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษกองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29/05/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#ออกตรวจปราบปรามเขตป่าภูพานตามที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (มุกดาหาร)​ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(ดงบังอี่) ได้ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่เตรียมการจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงภูพาน ตามที่มีผู้หวังดีแจ้งว่ามีการทำไม้บริเวณป่าภูถ้ำปล่อง ท้องที่บ้านไร่ ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ อช.น้ำตกพาเจริญ ตรวจสอบขยายผลกลุ่มลักลอบตัดไม้ พบไม้ท่อน ไม้แปรรูปจำนวนมา...
27/05/2020
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ อช.น้ำตกพาเจริญ ตรวจสอบขยายผลกลุ่มลักลอบ

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ อช.น้ำตกพาเจริญ ตรวจสอบขยายผลกลุ่มลักลอบตัดไม้ พบไม้ท่อน ไม้แปรรูปจำนวนมาก

#อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ #ขยายผลกลุ่มลักลอบตัดไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ตรวจสอบอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตาม

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28/04/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นตัวแทนส่งมอบความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สู้ภัย COVID - 19
ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ โควิด - 19

ด้วยความห่วงใยจาก...
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11/04/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#สนับสนุนการปราบปรามผู้กระทำผิด

วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 10 .00 น.
ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 1 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้สกลนคร, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.2 (วาริช-พรรณา), ฝ่ายปกครองอำเภอกุดบาก, สถานีตำรวจภูธรกุดบาก, อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก, อุทยานแห่งชาติภูพาน, อุทยานแห่งชาติภูผายล, กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกและตรวจยึดไม้กระยาเลยหวงห้าม ดังนี้
1. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเนื้อที่ 23-0-6ไร่
2. ไม้กระยาเลยหวงห้าม จำนวน 198 ท่อน 64 เหลี่ยม ปริมาตรรวม 17.93 ลบ.ม.

เหตุเกิดที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูและป่านาม่อง ท้องที่บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

มอบให้นายวิชัย วงศ์แสนสี เจ้าพนักงานปาไม้ชำนาญงาน เป็นผู้นำเรื่องราวแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป ตาม.ปจว. ข้อ 4 เวลา 16.00 น. ลว. 11 เม.ย. 2563 คดีที่ 48/2563 ยึดทรัพย์ที่ 29/2563 ร.ต.อ.สุวัฒน์ สีสารักษ์ พงส.สภ.กุดบาก

"ด้วยความปรารถนาดีครับ" ✌นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์- ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม -
02/04/2020

"ด้วยความปรารถนาดีครับ" ✌

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์
- ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม -

(รับเยอะ 788 อัตรา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำป
31/03/2020
(รับเยอะ 788 อัตรา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำป

(รับเยอะ 788 อัตรา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำป

กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่า....

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ
25/02/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ

สืบเนื่องจากได้รับคำสั่งจาก นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ให้เข้าทำการลาดตระเวนสืบหาข่าว และป้องกันปราบปราม กลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ(ไม้ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ท้องที่ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ต่อมาในวันที่ 23 กพ. 63 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปรามนำโดย นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
2.เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3(ภาคเหนือ) นำโดยนายชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3 (ภาคเหนือ) นายฉอ้อน บุญเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 และ นายสมบูรณ์ พุทธวงค์ หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 5
3.เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
ได้เข้าตรวจสอบบริเวณดอยผาบ้านแล้ง อยู่ในท้องที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตามที่ได้สืบทราบว่ามีการเข้าไปลักลอบทำไม้ บริเวณดังกล่าว จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบไปตามเส้นทางในป่า โดยใช้รถจักรยานยนต์และการเดินเท้า ลัดเลาะไปตามลำห้วย และเขาสูงชัน พบไม้แปรรูปจำนวน 12 ผ/ล และล้อเข็น จำนวน 5 คัน ถูกซุกซ่อน อยู่ตามพงหญ้าและพุ่มไม้ ข้างเส้นทางเข้าป่า คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวนต่อจนถึงจุดที่มี ลักลอบทำไม้ พบมีการทำไม้มะค่าโมงและไม้ประดู่ โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ทำการแปรรูปไม้จำนวน 8 จุด ตรวจสอบรอบๆบริเวณไม่พบตัวผู้กระทำผิด พบเพิงพักของกลุ่มผู้ลักลอบทำไม้ คาดว่าไ่ม่น้อยกว่าสิบคน มีอุปกรณ์ประกอบทำอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอนซุกซ่อนอยู่ตามพงหญ้ารอบๆบริเวณเพิงพัก และพบปลอกกระสุนลูกซอง ตกอยู่แถวเพิงพักคาดว่านำมาใช้ในการล่าสัตว์ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้แปรรูปพร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดเพื่อดำเนินคดี นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปง จังหวัดพะเยา

08/02/2020

ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมาปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดผู้สูญเสียผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้

#PrayForKorat

วันที่​ 6-7​ กุมภาพันธ์​ 2563 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการฯ ร่วมกับคณะวิศกรรมการบินและอวกาศ​ ม.เกษตรศาสตร์​ ร่วมบินทดสอบอาก...
07/02/2020

วันที่​ 6-7​ กุมภาพันธ์​ 2563 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการฯ ร่วมกับคณะวิศกรรมการบินและอวกาศ​ ม.เกษตรศาสตร์​ ร่วมบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับเสมือนการใช้งานจริง

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง
24/01/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง

ตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) ได้มีนโยบายการป้องกันและปราบปราม การลักลอบค้าและครอบครองสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์) จึงได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ภายใต้การบังคับบัญชาโดย นายชาติชาย ศรีแผ้ว หัวหน้าสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม2563 ตั้งแต่เวลา10.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ,นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ,นายสัญญา โป้ยกั้น นายก อบต.แม่กระบุง และ นายจำลอง บุญทิม กำนันตำบลแม่กระบุง ร่วมกันเข้าตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียน ทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รหัส 6301- 655 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีการลักลอบ ตัดไม้จากอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วนำไม้ แปรรูป เพื่อนำไปสร้างบ้าน โดยจะลำเลียงขนออกมาทาง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แล้วนำไม้ไปซุกซ่อน ไว้ภายในวัดตรงข้ามกับบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียง อยู่บริเวณดังกล่าว สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง จึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งเจ้าหน้าที่สั่งออกไป ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปด้วยนั้น ผลปรากฏดังนี้1.ได้เข้าตรวจสอบบ้านที่มีการร้องเรียนพบว่า บ้านหลังดังกล่าว ในบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างบ้าน เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณ1เมตร หลังคากระเบื้อง ลักษณะของไม้มีลักษณะของไม้เก่าและไม้ใหม่ปลูกสร้างผสมกัน จึงได้สอบถามและขอตรวจสอบหลักฐานการได้มาของไม้ที่นำมาสร้างบ้าน 2.บิดาของผู้ต้องหา เป็นผู้ดูแลบ้าน ได้นำเอกสารหลักฐานมาแสดง2ฉบับ คือ เอกสารที่มีการรื้อถอนจากบ้านเรือนเก่า และเอกสารใบเบิกทางนำไม้มาจาก จ.แพร่เพื่อนำไม้มาบ้านเลขที่ดังกล่าว 3.ส่วนไม้แปรรูปที่ตีแปะพื้นฝาหลังบ้านที่มีลักษณะใหม่นั้น บิดาของผู้ต้องนำตรวจมาแทนนั้น ยอมรับว่าเป็นไม้ที่ได้แปรรูปซึ่งได้นำมาจากป่า บริเวณหลังวัดพุตาเฮียงในเขต อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯ และบางส่วนได้แปรรูปนำมาจากบริเวณบ้านหลังเก่า ไม่มีเอกสารหลักฐานการได้มาแต่อย่างใด 4.ตรวจพบไม้ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานการได้มา เป็นชนิดไม้สะเดาแปรรูป จำนวน6แผ่น ปริมาตร0.112ลบ.ม. และชนิดไม้ประดู่แปรูป จำนวน 14 แผ่น ปริมาตร 0.15 ลบ.ม. 5.จึงได้แจ้งให้บิดาของผู้ต้องหาทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดจะต้องถูกดำเนินคดี ต่อมาผู้ต้องหา ได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อกล่าวหาตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ม.11 ม.48 ประกอบ ม.73 พรบ.อช.2562 ม.19(2) ประกอบม.42 พรบ.ป่าสงวนฯ 2507 ม.14 วรรคสอง ประกอบ ม.31 6.ได้ทำการรื้อถอนยึดของกลางไม้แปรรูปข้างต้น และจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมบันทึกเรื่องราวนำส่ง พนักงานสอบสวน.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมอบหมายให้นายอำพล ไหลยิ้ม พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯ เป็นผู้กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

สปป. 1 นำกำลังร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ข...
13/01/2020
สปป. 1 นำกำลังร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ

สปป. 1 นำกำลังร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ.2563 จ.เพชรบุรี

#สปป.1 #ร่วมกิจกรรมปลูกป่า #วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติพ.ศ.2563 #จ.เพชรบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายชาติชาย ศรีแผ้ว หน.สปป.ที่1 (ภาคกลาง) ได้นำกำลังพล จำนวน 15 นาย มาอำนวยความ

สปป. 4 เข้าร่วมตรวจยึดไม้ หลังบินตรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุกตัดไม้และแปรรูป กว่า 12 ไร่#สปป.4 #ตรวจยึดไม้ #บินตรวจสภาพป่า
13/01/2020
สปป. 4 เข้าร่วมตรวจยึดไม้ หลังบินตรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุกตัดไม้และแปรรูป กว่า 12 ไร่

สปป. 4 เข้าร่วมตรวจยึดไม้ หลังบินตรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุกตัดไม้และแปรรูป กว่า 12 ไร่

#สปป.4 #ตรวจยึดไม้ #บินตรวจสภาพป่า

วันที่ 13 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบ

วางเรือใบสกัดเจ้าหน้าที่ ลักลอบปลูกฝิ่นกลางป่าลึก สปป. 3 สนธิกำลัง จนท.อช.คลองวังเจ้า เผาทำลาย#สปป.3 #อช.คลองวังเจ้า #ลั...
07/01/2020
วางเรือใบสกัดเจ้าหน้าที่ ลักลอบปลูกฝิ่นกลางป่าลึก สปป. 3 สนธิกำลัง จนท.อช.คลองวังเจ้า เผาท

วางเรือใบสกัดเจ้าหน้าที่ ลักลอบปลูกฝิ่นกลางป่าลึก สปป. 3 สนธิกำลัง จนท.อช.คลองวังเจ้า เผาทำลาย

#สปป.3 #อช.คลองวังเจ้า #ลักลอบปลูกฝิ่น

วันที่ 6 มกราคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 1. หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 ตาก สำนักงานสนับสน

สปป. 2 ร่วมตรวจค้น ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว#สปป.2 #ตรวจค้น #ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว
06/01/2020
สปป. 2 ร่วมตรวจค้น ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว

สปป. 2 ร่วมตรวจค้น ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว

#สปป.2 #ตรวจค้น #ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว

วันที่ 5 ม.ค.2562 เวลา 07.30 - 11.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 5 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันแล

สปป. 3 ร่วมภารกิจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 และหมู่ 8#สปป.3  #ภารกิจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธ...
03/01/2020
สปป. 3 ร่วมภารกิจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 และหมู่ 8

สปป. 3 ร่วมภารกิจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 และหมู่ 8

#สปป.3 #ภารกิจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านหนองเสี้ยว #แพร่

วันที่ 3 มกราคม 2563 ภารกิจช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 และหมู่ 8 ต.ห

สปป. 1 ร่วมชุดเหยี่ยวดง สนธิกำลัง ยึดซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เขาละองละมั่ง เลียงผา เก้ง กวาง พร้อมกระโหลก และหอ...
03/01/2020
สปป. 1 ร่วมชุดเหยี่ยวดง สนธิกำลัง ยึดซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เขาละองละมั่ง เลียง

สปป. 1 ร่วมชุดเหยี่ยวดง สนธิกำลัง ยึดซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เขาละองละมั่ง เลียงผา เก้ง กวาง พร้อมกระโหลก และหอยมือเสือ

#สปป.1 #ชุดเหยี่ยวดง #ยึดซากสัตว์ป่าสงวน #สัตว์ป่าคุ้มครอง #นครปฐม

วันนี้ (3 มกราคม 2563) เวลาประมาณ 10.15 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 4 สำนักงานสนับสนุนการ

24/12/2019
สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#สะกดรอยมาราธอนรถบรรทุกไม้พะยูงจากป่าทับลานสุดท้ายซุกไว้ที่ริมโขงบึงกาฬ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำลังนำตัวผู้ต้องหา 1 คน พร้อมสัตว์ป่าคุ้มครองและอุปกรณ์การกระทำผิด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับการประสานงานจากนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ว่ากำลังติดตามรถยนต์บรรทุกไม้จากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานวิ่งไปยังจังหวัดชัยภูมิ แล้ววกกลับมาทางจังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดบึงกาฬ จึงประสานขอกำลังช่วยสกัดจับ

นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หน.สปป.2 (ตอ/น) จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษที่ 5 และ 6 ออกติดตามรถยนต์คันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่ารถยนต์บรรทุกไม้คันเป้าหมายได้วิ่งหลบหายเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านหาดแฮ่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ คณะเจ้าหน้าที่ สปป.2 (ตอ/น) และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บก.1 (บึงกาฬ) ได้ร่วมกันตรวจค้นในบริเวณหมู่บ้านและป่าละเมาะ แต่ไม่พบรถยนต์คันเป้าหมาย จึงได้ซุ่มเฝ้าระวังไว้

ในวันรุ่งขึ้น (21 ธันวามคม 2562) ได้ตรวจค้นต่อก็ยังไม่พบรถยนต์คันดังกล่าว แต่ได้รับทราบเบาะแสว่า รถยนต์คันดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายไปยังหมู่บ้านเหล่าหมากผาง ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปยังบ้านเหล่าหมากผาง แต่ยังไม่พบรถยนต์คันเป้าหมาย จนกระทั่งช่วงเย็นของวันเดียวกัน เวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษๆ ได้ทราบเบาะแสอีกว่า รถยนต์คันเป้าหมายได้หลบเข้าไปจอดอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ในเขตท้องที่หมู่บ้านเหล่าหมากผาง จึงแบ่งกำลังออกเป็นสองชุด ชุดที่หนึ่งหน่วยป้องกันฯบก.1 (บึงกาฬ) และ อช.ภูลังกา ชุดที่สอง ชปพ.5 และ 6 สปป.2 (ตอ/น) และยังมีชุดของ อช.ทับลาน ตามมาสมทบเป็นชุดที่สาม เฝ้าระวังโดยรอบบ้านหลังดังกล่าวไว้เพื่อรอขอหมายค้นเข้าตรวจค้นในตอนเช้าของวันถัดไป

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 06.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างขอหมายค้น และได้เดินตรวจในพื้นที่การเกษตรและที่ว่างเปล่าด้านข้างเยื้องไปทางด้านหลังของบ้านหลังดังกล่าว พบไม้พะยูงจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ริมรั้วด้านนอกของตัวบ้าน จึงได้ขยายผลตรวจค้นไปตามคันคลองส่งน้ำซึ่งอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน พบไม้พะยูงท่อนถากกลมและไม้พะยูงแปรรูปอีกจำนวนหนึ่ง ทราบภายหลังว่า ที่ดินแปลงที่ตรวจพบไม้ เป็นที่ดินของนายประสาน พรมสิทธิ์ ราษฎรบ้านเหล่าหมากผาง แต่นายประสาน พรมสิทธิ์ ไม่มาแสดงตัว

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยการกระทำผิด จึงได้ร่วมกันตรวจยึดดำเนินคดี โดยตรวจนับและตรวจวัดได้ เป็นไม้พะยูงท่อน (ถากกลม) 19 ท่อน และไม้พะยูงแปรรูป 31 เหลี่ยม รวมไม้พะยูงของกลาง 50 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 0.911 ลบ.ม. มอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เหล่าหลวง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป

ที่อยู่

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

025798892

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด