สำนักงานเลขานุการกรม สศก.

สำนักงานเลขานุการกรม สศก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สลก.) - หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

🎯🎯สลก. ขอแนะนำหนังสือ ที่ กค 0408.4 / ว 138ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 📌📌เรื่อง หลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข...
04/01/2022

🎯🎯สลก. ขอแนะนำหนังสือ ที่ กค 0408.4 / ว 138
ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
📌📌เรื่อง หลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
(COVID-19 Antigen test self-test kits : ATK)
🌿https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/learn/inetdoc.pdf

🎯🎯สลก. ขอแนะนำหนังสือ ที่ กค 0408.4 / ว 138
ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
📌📌เรื่อง หลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
(COVID-19 Antigen test self-test kits : ATK)
🌿https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/learn/inetdoc.pdf

01/01/2022
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สศก.     วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธ...
29/12/2021

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สศก.
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปา...
29/12/2021

สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานจัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงกับในระบบ GFMIS โดยมี นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รองเลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 06.15 น. นางกาญ...
28/12/2021

รองเลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 06.15 น. นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ เทวาลัยองค์ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ศาลปู่ ย่า และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

สลก.ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกา...
27/12/2021

สลก.ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/10062564.pdf

สลก.ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/10062564.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สศก. ระยะ 5 ปีวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนัก...
27/12/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สศก. ระยะ 5 ปี

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การอบรม การบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการก...
24/12/2021

การอบรม การบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมรับฟังการอบรมการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงบประมาณ นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการของบประมาณ สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายตัวชีวัดที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

23/12/2021
🔴Live สัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 และแนมโน้มปี 2565 "Booster เกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง"

🔴Live สัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 และแนมโน้มปี 2565 "Booster เกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง"
โดยมี 🧒ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 🔹️(กล่าวเปิดผ่านวีดิทัศน์)
🔴การเสวนาหัวข้อ “Booster เกษตรไทย สู่ เกษตรมูลค่าสูง” โดย
1) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3) นายคมกริช นาคะลักษณ์ รองประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรหอการค้าไทย
4) นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง ผู้แทนเกษตรกร
5) ผศ.ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดำเนินการเสวนา)

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางศศิ...
21/12/2021

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวสุปริญญา แก้วนนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

✋🏻 NO GIFT POLICY 🎁🛍
21/12/2021

✋🏻 NO GIFT POLICY 🎁🛍

✋🏻 NO GIFT POLICY 🎁🛍

21/12/2021
การประชุมผู้บริหาร สศก. และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 12/2564วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจ...
21/12/2021

การประชุมผู้บริหาร สศก. และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ของสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างเลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานขึ้นตรงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564      วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเ...
20/12/2021

ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาผลงานเด่นของสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.1 - 12

ประชุมสลก.ครั้งที่ 12/2564วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประ...
20/12/2021

ประชุมสลก.ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเรื่องสืบเนื่องแผนปฏิบัติงานปี 2564 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ของสลก. การดำเนินงานของส่วน/ฝ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564 และแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2564 ของลนก. ผชช.และส่วน/ฝ่าย รวมถึงเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ 14 มาตรการกำกับดูแล/แนะนำ/ควบคุมการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนวัตกรรม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก.จัดพื้นที่เปิดขายกุ้งก้ามกราม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบางเลนวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดพื้นท...
20/12/2021

สศก.จัดพื้นที่เปิดขายกุ้งก้ามกราม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบางเลน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดพื้นที่เปิดขายกุ้งก้ามกราม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีคุณภาพให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยเกษตรกรได้นำกุ้งก้ามกราม ขนาด 9 – 10 ตัว/กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 420 บาท บริการย่างพร้อมน้ำจิ้ม ณ บริเวณลานหินข้างศาลพระภูมิ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สลก. จัดกิจกรรมให้ สร้าง สุข มอบข้าวสารและน้ำดื่มแด่วัดพระบาทน้ำพุวันที่ 18 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขานุการกรม นำโดย นางศ...
18/12/2021

สลก. จัดกิจกรรมให้ สร้าง สุข มอบข้าวสารและน้ำดื่มแด่วัดพระบาทน้ำพุ

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขานุการกรม นำโดย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวผลิพันธุ์ พวงช่อ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สลก. ได้นำข้าวสารและน้ำดื่ม จากโครงการ “ให้ สร้าง สุข” สำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มอบถวายให้แด่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ยังทำให้บุคลากรมีการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสุขในองค์กรอีกด้วย

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564      ว...
16/12/2021

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการสำรวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สศก. ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🎯🎯ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให...
15/12/2021

🎯🎯ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

🧚‍♀️🧚‍♀️ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

📌📌ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะhttps://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/manual/yai%20ood.pdf

🎯🎯ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

🧚‍♀️🧚‍♀️ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

📌📌ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะhttps://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/manual/yai%20ood.pdf

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2564วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิก...
15/12/2021

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิดร.สมนึก ศรีปลั่ง ประจำปี 2565 และการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นของมูลนิธิฯ ตลอดจนแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานปี 2565 โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม และนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สลก. จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2564วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม (สลก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็...
09/12/2021

สลก. จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม (สลก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วม และพร้อมเพียงกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานและสถานที่ห้องปฏิบัติงาน ณ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tole...
08/12/2021

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)”

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม และในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาดร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมหารือจัดทำรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ของสลก.วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เล...
07/12/2021

ประชุมหารือจัดทำรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ของสลก.

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อจัดทำรายงานฯ และทบทวนแผนควบคุมภายในของสลก. โดยมีผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวภัสชา ผ่องใส ผู้เชี่ยวช...
07/12/2021

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวภัสชา ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
04/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สศก. รับมอบชุด DVD สารคดีชีวิตจริง “ฉันจะเป็นชาวนา” จาก Thai PBS นำไปแจกให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ วันที่ 2 ธันวาค...
02/12/2021

สศก. รับมอบชุด DVD สารคดีชีวิตจริง “ฉันจะเป็นชาวนา” จาก Thai PBS นำไปแจกให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับมอบ DVD สารคดีชีวิตจริง เรื่อง “ฉันจะเป็นชาวนา” จากนางสาวภมรรัตน์ อินทมาตยกุล หัวหน้างานตลาดเพื่อสังคม ฝ่ายสร้างมูลค่าและวิเทศสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทญ (Thai PBS) จำนวน 800 ชุด ณ บริเวณชั้น 2 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำหรับสารคดีชีวิตจริง ฉันจะเป็นชาวนา ความยาว 1 ชั่วโมง จำนวน 13 ตอน ประกอบด้วย ขอพรและพุดคุยกับครูใหญ่แห่งการเกษตรไทย ศ.ระพี สาคริก เยี่ยมแปลงนารุ่นพี่ คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ ดูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต ฝากตัวเป็นนักเรียนชาวนา กับคุณเดชา ศิริภัทร ที่มูลนิธิข้าวขวัญ ทุกขั้นตอนของการทำนาอินทรีย์ ตั้งแต่ปรุงดิน ต้นกล้า ดำนา ศึกษาเรื่องแมลงและระบบนิเวศน์ในแปลงนา พิธีรับขวัญท้องข้าว เกี่ยวข้าว ถวายข้าวพระ หุงข้าวใหม่กินร่วมกัน และพิเศษ... ขั้นตอนการทำบ้านดินเทคนิคก้อนฟางอย่างละเอียด รับรองสนุก คุ้มค่า ได้ความรู้และความประทับใจไปเต็มเปี่ยม ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอรับชุด DVD สารคดีชีวิตจริง “ฉันจะเป็นชาวนา” ได้ที่ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และสมทบทุนเงินให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันรู้รักสามัคคี วันที่ 2 ธ...
02/12/2021

สศก. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และสมทบทุนเงินให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันรู้รักสามัคคี

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมบุคลากรของสำนัก / ศูนย์ / กอง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และสมทบทุนเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 5,300 บาท เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสุขในองค์กร

สศก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง กษ. เพือจัดสถานที่อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ...
01/12/2021

สศก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง กษ. เพือจัดสถานที่อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ให้การต้อนรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เพื่อดูสถานที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับใช้เตรียมจัดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 11/2564    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก...
30/11/2021

การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 11/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการส...
29/11/2021

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมาย และการให้บริการของกระทรวง และตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

การประชุม จัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร...
29/11/2021

การประชุม จัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมประชุมการจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029405550

เว็บไซต์

http://www.ots.oae.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม สศก.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎯🎯สลก. ขอแนะนำหนังสือ ที่ กค 0408.4 / ว 138 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 📌📌เรื่อง หลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits : ATK) 🌿https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/learn/inetdoc.pdf
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สศก. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สลก.จัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานจัดคลินิกให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาเรื่องสินทรัพย์ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงกับในระบบ GFMIS โดยมี นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองเลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 06.15 น. นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ เทวาลัยองค์ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ศาลปู่ ย่า และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
สลก.ขอแนะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ https://oaezone.oae.go.th/assets/portals/25/fileups/otsweb/files/10062564.pdf
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สศก. ระยะ 5 ปี วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การอบรม การบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมรับฟังการอบรมการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงบประมาณ นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการของบประมาณ สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายตัวชีวัดที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
🔴Live สัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 และแนมโน้มปี 2565 "Booster เกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง" โดยมี 🧒ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 🔹️(กล่าวเปิดผ่านวีดิทัศน์) 🔴การเสวนาหัวข้อ “Booster เกษตรไทย สู่ เกษตรมูลค่าสูง” โดย 1) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3) นายคมกริช นาคะลักษณ์ รองประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรหอการค้าไทย 4) นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง ผู้แทนเกษตรกร 5) ผศ.ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดำเนินการเสวนา)
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวสุปริญญา แก้วนนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✋🏻 NO GIFT POLICY 🎁🛍