สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://culture.bsru.ac.th/ โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2473-7000 ต่อ 1500 Fax : 0-2466-6664
(1)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 63ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง และผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศสามารถดาวน์โหลดเ...
04/11/2020

โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 63
ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง และผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ดังนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ทั้ง ๓ ระดับ : https://bit.ly/365Sv2N
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ทั้ง ๓ ระดับ : https://bit.ly/2GwigR2
ผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ที่ได้รับรางวัล : https://bit.ly/34UstA0
ผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ : https://bit.ly/35ZLyjD

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

28/10/2020
28/10/2020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯสืบสานประเพณี ลอ...
20/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3iBUShO
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : สำนักศิลปะฯ มบส
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)แบ่งเป็น ...
20/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับอุดมศึกษา
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3lkLtgj
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบ...
09/10/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๙.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*** การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง ***

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯสืบสานประเพณี ลอ...
07/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3iBUShO
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)แบ่งเป็น ...
07/10/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับอุดมศึกษา
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/3lkLtgj
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3305011946245738&id=577793652300928
14/09/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3305011946245738&id=577793652300928

{Announcement}
สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 21
—-
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับสิทธิ์ 1 กิจกรรม (กิจกรรมจิตสาธารณะ) และนักศึกษาที่กู้ กยศ. กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมง (ยกเว้นผู้ไม่ผ่านการตรวจเลือด ได้ 1 ชั่วโมง)

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
เวลา 10.00 – 14.30 น.
ณ อาคาร 30 ชั้น 1
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-473-7000 ต่อ 1305

14/09/2020
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://www.facebook.com/dsad.bsru/videos/1239391953071042/

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
"ราชภัฏภักดี ด้วยพระบารมีจึงมีราชภัฏ"
14 กันยายน 2563
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
11/09/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ทำการบันทึกข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม📍โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี 2563เ...
19/08/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ทำการบันทึกข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม📍โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี 2563
เรียบร้อยแล้ว

📌📌นักศึกษาสามารถเช็คกิจกรรมในระบบ (MIS)
http://mis3.bsru.ac.th/registrar/home.asp

📌📌ตรวจสอบรายชื่อตอนนี้
https://drive.google.com/file/d/1CCqQE6pBcbcw7Ea5cEU2s0f_9ZxayawU/view?usp=sharing

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้างโลก”
17/08/2020

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้างโลก”

📌📌📌 ประกาศปรับเปลี่ยนวิธีการนำส่ง serial key โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 📌📌📌📌
17/08/2020

📌📌📌 ประกาศปรับเปลี่ยนวิธีการนำส่ง serial key โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 📌📌📌📌

11/08/2020

📌📌📌ปิดรับผลงาน📌📌📌
โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๓
หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้างโลก”

ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศ : หากนักศึกษาได้ตอบคำถามผ่าน QR ...
10/08/2020

ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศ : หากนักศึกษาได้ตอบคำถามผ่าน QR Code ครบทั้ง ๓ ตอน

📌📌📌 การรับ Serial Key ดูข้อที่ ๔ ใน HOW TO 📌📌📌

10/08/2020

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี 2563
จะเริ่ม ตอน 13.00 น.
#ใกล้แล้ว

เชิญชม Live โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ช่องทางออนไล...
04/08/2020

เชิญชม Live
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ช่องทางออนไลน์ เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักนักศิลปะและวัฒนธรรม

LIVE สด : https://www.facebook.com/Culture.bsru.ac.th/
วิธีลงทะเบียน Serial Key สำหรับนักศึกษา :https://bit.ly/2DhhFku

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

กำหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓๖ "ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี" วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เส้...
03/08/2020

กำหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓๖ "ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี" วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เส้นทาง คลองบางหลวง / คลองชักพระ / คลองบางกอกน้อย / แม่น้ำเจ้าพระยา

*****รายละเอียดการเข้าร่วม*****โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี 2563#กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย #นักศึกษาชั...
03/08/2020

*****รายละเอียดการเข้าร่วม
*****โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี 2563
#กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย #นักศึกษาชั้นปีอื่นที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้

01/08/2020
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ออกอากาศสด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 สิงหาคม 2563
#BSRU2563
#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้างโลก”|| ระดับประถมศึกษา || || ระดับมัธยมศึก...
31/07/2020

โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๓
หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้างโลก”
|| ระดับประถมศึกษา || || ระดับมัธยมศึกษา || || ระดับอุดมศึกษา ||
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง [email protected] ***
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3gekkJS

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ห...
29/07/2020

สำนักศิลปะและวัฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ " New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย" วันพุธที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ ...
25/07/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๖
วันเที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ เส้นทาง คลองบางหลวง – คลองชักพระ- คลองบางกอกน้อย – แม่น้ำเจ้าพระยา
ฟรี รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3jLl77x
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal  วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” || ระดับมัธยมศึก...
08/07/2020

โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
|| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ||
|| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ||
|| ระดับอุดมศึกษา ||
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง [email protected]
และส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
(วงเล็บมุมซอง ประกวดเขียนเรียงความ)

ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
ภายในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2VVtH9c
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม“ด้านประวัติศาสตร...
12/06/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ {กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2UDmqdz
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's cover photo
08/06/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's cover photo

ประกาศผลการประกวดสวมไส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓
15/05/2020

ประกาศผลการประกวดสวมไส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓

เชิญชม Live : สดการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓(ทางออนไลน์)วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็น...
13/05/2020

เชิญชม Live : สด
การประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓
(ทางออนไลน์)
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
***ร่วมโหวตรางวัลขวัญใจสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓***

03/05/2020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's cover photo
03/05/2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's cover photo

14/04/2020
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓{ท...
13/04/2020

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓
{ทางออนไลน์}

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
ชิงเงินรางวัลรวม
๑๒,๐๐๐ บาท

โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V3DZUH
ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ [email protected]

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๔๐ ปี รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.ในวโรกาส พระบาทส...
10/04/2020

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๔๐ ปี รอยพระบาทประทับ ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จ
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประเปิด อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นับว่าเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และถือเป็นเกียรติยศต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอนุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง
http://dsad.bsru.ac.th/newdsad/Ebook/Ebookbsru/mobile/index.html?fbclid=IwAR0FyR2JB-0Zu6W6g9127X-0svoYBHHweKl4TihCnNDgvU86Ocgo9T1dRZ0#p=1

10/04/2020
๔๐ ปีแห่งการเสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วาระครบ ๔๐ ปีแห่งการเสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วาระครบ ๔๐ ปีแห่งการเสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมม...

ที่อยู่

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติในด้านการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมทั้งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคนและภูมิปัญญา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีแสดงออก ระบบความหมายและคุณค่า อันจะนำไปสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจ รวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสร้างคุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพของวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักความอ่อนโยน มีสุนทรียะ ประกอบด้วยเหตุผล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อันจะเป็นแนวทางสำหรับการนำมาอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน มีชมรมที่มีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณอาคารหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมในบริเวณโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส.

www.culture.bsru.ac.th

โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓๗๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอทราบเวลาช่วงของศิลปะการแสดงด้วยครับ เริ่มเวลาไหน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ผมทำวีดิโอสั้นๆ เกี่ยวกับบ้านเอกะนาคไว้ (ถ่ายวีดิโอด้วยกล้อง DSLR แบบมือสมัครเล่นน่ะครับ) เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับทาง มรภ.บ้านสมเด็จฯ และทางสำนักศิลปะฯ บ้างน่ะครับ ตามลิงค์ยูทูบนี้ครับผม ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สนใจ ส่งวงดนตรีไทย (เครื่องสายผมสมปี่พาทย์) เข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบทเพลง "พระอาทิตย์ชิงดวง" กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561