พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน รักชาติ รักแผ่นดิน เยือนถื่น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

รัชกาลที่ ๕ กับ โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ มีพระนาม ”สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือ...
18/10/2021

รัชกาลที่ ๕ กับ โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ มีพระนาม ”สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนดเลขที่ 1 เลขที่ดิน 117 ระว่าง 17 ต.3 อ. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 89-1-52 ไร่ ลงพระนามพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศริริพัฒน์ ในตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ลงนามพระยาประชาชีพบริบาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตราธิการ และลงนามพระราชภพน์บริหาร ในตำแหน่งนายอำเภอ ปัจจุบัน ได้โอนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2533

รัชกาลที่ ๕ กับ โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ มีพระนาม ”สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนดเลขที่ 1 เลขที่ดิน 117 ระว่าง 17 ต.3 อ. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 89-1-52 ไร่ ลงพระนามพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศริริพัฒน์ ในตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ลงนามพระยาประชาชีพบริบาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตราธิการ และลงนามพระราชภพน์บริหาร ในตำแหน่งนายอำเภอ ปัจจุบัน ได้โอนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2533

18/10/2021

กิจกรรมพิเศษ “ปิยะรำลึก” กราบบูชาสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกรณีพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย

14/10/64 วันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พ...
18/10/2021

14/10/64 วันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาติดต่อทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และเชิญเข้ากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน และร่วมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน และร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

ท่านสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยภรรยา เข้ากราบสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจ...
15/10/2021

ท่านสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยภรรยา เข้ากราบสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านสมเกียรติฯ 14 ตุลาคาม ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระปิยมหาราช ทา...
15/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระปิยมหาราช ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยื่ียมชมเป็นกรณีพิเศษ พร้อมร่วมชมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ (นาฏศิลป์) ในห้องจัดแสดงส่วนที่ ๑ ห้องพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ “ปิยะรำลึก” กราบบูชาสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล...
12/10/2021

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ “ปิยะรำลึก” กราบบูชาสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกรณีพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะทรงประกาศเลิกทาส โดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อของประชาชน ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งการบริหารเป็นกระทรวง และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดให้สร้างถนน สะพาน และทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นภัยมาได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ “ปิยะรำลึก” กราบบูชาสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกรณีพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะทรงประกาศเลิกทาส โดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อของประชาชน ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งการบริหารเป็นกระทรวง และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดให้สร้างถนน สะพาน และทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นภัยมาได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น "ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5...
12/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น "ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5" เป็นภาพวาดโดยจิตรกรชาวชลบุรี ชื่อ คุณนิตย์ ดวงดี ขนาดเท่าพระองค์จริง วาดเมื่อปี พ.ศ.2544 ตรงกับกรมที่ดิน มีอายุ 100 ปี เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่ออนุชนรุ่นหลังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้ง “กรมทะเบียนที่ดิน” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 120 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมที่ดิน “

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น "ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5" เป็นภาพวาดโดยจิตรกรชาวชลบุรี ชื่อ คุณนิตย์ ดวงดี ขนาดเท่าพระองค์จริง วาดเมื่อปี พ.ศ.2544 ตรงกับกรมที่ดิน มีอายุ 100 ปี เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่ออนุชนรุ่นหลังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้ง “กรมทะเบียนที่ดิน” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 120 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมที่ดิน “

แนะนำวัตถุเช่นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  "สมุดสนามของจังหวัดนครสวรรค์ เล่มแรก" ใช้ในงานการรังวัดและทำแผนที่ ของกรมที่...
10/10/2021

แนะนำวัตถุเช่นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "สมุดสนามของจังหวัดนครสวรรค์ เล่มแรก" ใช้ในงานการรังวัดและทำแผนที่ ของกรมที่ดิน ในอดีต

แนะนำวัตถุเช่นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "สมุดสนามของจังหวัดนครสวรรค์ เล่มแรก" ใช้ในงานการรังวัดและทำแผนที่ ของกรมที่ดิน ในอดีต

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภััณฑ์กรมที่ดิน "ปอนด์ดึงโซ จำนวน ๓ อัน ใช้ในงานรังวัดและทำแผนที่ ของกรมที่ดิน ในอดีต
10/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภััณฑ์กรมที่ดิน "ปอนด์ดึงโซ จำนวน ๓ อัน ใช้ในงานรังวัดและทำแผนที่ ของกรมที่ดิน ในอดีต

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภััณฑ์กรมที่ดิน "ปอนด์ดึงโซ จำนวน ๓ อัน ใช้ในงานรังวัดและทำแผนที่ ของกรมที่ดิน ในอดีต

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "โซ้ประสานข้อ" เป็นโลหะวัตถุ ใช้ในงานรังวัดและทำแผนที่ ของงานที่ดิน ในอดีต
10/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "โซ้ประสานข้อ" เป็นโลหะวัตถุ ใช้ในงานรังวัดและทำแผนที่ ของงานที่ดิน ในอดีต

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "โซ้ประสานข้อ" เป็นโลหะวัตถุ ใช้ในงานรังวัดและทำแผนที่ ของงานที่ดิน ในอดีต

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  "กล่องบรรจุ ปากคีบ" พร้อมปากคีบหลายรูปแบบ ที่ใช่ในงานรังวัดและทำแผ่นที่ ในส...
10/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "กล่องบรรจุ ปากคีบ" พร้อมปากคีบหลายรูปแบบ ที่ใช่ในงานรังวัดและทำแผ่นที่ ในสมัยก่อน

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "กล่องบรรจุ ปากคีบ" พร้อมปากคีบหลายรูปแบบ ที่ใช่ในงานรังวัดและทำแผ่นที่ ในสมัยก่อน

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "สเกลหวี" ใช้สอบเแส หาเนื้อที่แปลงที่ดินโดยประมาณ อายุสมัย ใช้งานประมาณ ปี พ....
10/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "สเกลหวี" ใช้สอบเแส หาเนื้อที่แปลงที่ดินโดยประมาณ อายุสมัย ใช้งานประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ -๒๕๐๐

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "สเกลหวี" ใช้สอบเแส หาเนื้อที่แปลงที่ดินโดยประมาณ อายุสมัย ใช้งานประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ -๒๕๐๐

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "อุปกรณ์ถ่ายพิมพ์เขียวแผ่นทางระวางรูปถ่ายทางอากาศ" (พ.ส.๓.ก)
10/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "อุปกรณ์ถ่ายพิมพ์เขียวแผ่นทางระวางรูปถ่ายทางอากาศ" (พ.ส.๓.ก)

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "อุปกรณ์ถ่ายพิมพ์เขียวแผ่นทางระวางรูปถ่ายทางอากาศ" (พ.ส.๓.ก)

คติความเชื่อที่ ร.5 มีลักษณะเป็นเทพในหัวใจชาวไทยนั้น เกิดจากองค์ประกอบหลายประการ เช่น พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรี...
10/10/2021

คติความเชื่อที่ ร.5 มีลักษณะเป็นเทพในหัวใจชาวไทยนั้น เกิดจากองค์ประกอบหลายประการ เช่น พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ปกป้องบ้านเมืองพสกนิกรจากการคุกคามของตะวันตก ปฏิรูปการปกครองประเทศและรวมสยามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดินรวมทั้งปลดปล่อยทาสให้เป็นไท จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” แปลว่า “พระราชาอันเป็นที่รักแห่งราษฎร” สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทำให้พระองค์มีลักษณะเป็น “บุคลาธิษฐาน” หรือบุคคลในจินตนาการหรือบุคคลในมโนคติแห่งการอธิษฐานเพื่อขอพรให้พระบารมีแห่งพระองค์ได้ปกป้องคุ้มครองและอำนวยชัย จนพระองค์มีฐานะเป็นเทพในหัวใจของชาวไทยทั้งมวลในที่สุด

ศรัทธาที่มี และความเชื่อที่เป็น ต่างเข้ามาขอพร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตล่วงเลยมา...
10/10/2021

ศรัทธาที่มี และความเชื่อที่เป็น ต่างเข้ามาขอพร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า 100 ปี (เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453) แล้วก็ตาม แต่พลังศรัทธาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านมิได้ลดลงแม้แต่น้อยทุกวันอังคาร จะมีประชาชนเข้ามาเยื่ยมชมและกราบสักการะพระผู้ให้กำเนิดที่ดิน ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน อยู่เป็นประจำ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าจุฬาลง...
05/10/2021

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์” เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี (สมเด็จพระนางรําเพยภมรภิรมย์) ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงรับสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และกรมขุนพอนิจประชานาถ ทรงครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 และเสด็จสวรรคตวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนมายุ 57 พรรษา ทั้งนี้ ในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดให้สักการะเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมในงาน จำหน่ายของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง รัชกาลที่ ๕ กับโฉนดที่ดิน ร่วมกราบสักการะบูชา และร่วมทำบุญถวายละครรำ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์” เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี (สมเด็จพระนางรําเพยภมรภิรมย์) ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงรับสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และกรมขุนพอนิจประชานาถ ทรงครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 และเสด็จสวรรคตวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนมายุ 57 พรรษา ทั้งนี้ ในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดให้สักการะเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมในงาน จำหน่ายของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง รัชกาลที่ ๕ กับโฉนดที่ดิน ร่วมกราบสักการะบูชา และร่วมทำบุญถวายละครรำ

แอบดูเมนูเสวย ของรัชกาลที่ ๕ เคยสงสัยหรือไม่ว่า พระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั้นโปรดพระกระยาหารใดเป็นพิเศษ? แม้อาหารของชาววั...
05/10/2021

แอบดูเมนูเสวย ของรัชกาลที่ ๕ เคยสงสัยหรือไม่ว่า พระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั้นโปรดพระกระยาหารใดเป็นพิเศษ? แม้อาหารของชาววังเป็นที่รับรู้ทั่วไปว่าเป็นอาหารที่มีความพิถีพิถันในการปรุงอย่างมาก หรือเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบหายากที่ไม่สามารถหารับประทานได้ง่าย แต่พระกระยาหารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้นแตกต่างออกไป เพราะพระองค์นั้นโปรดพระกระยาหารธรรมดา ๆ โดยเฉพาะที่ปรุงด้วยวัตถุดิบอย่าง ปลาทู และ กะปิ

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น ของพิพิธภัณฑ์กรที่ดิน "เหรียญที่ระลึกกรมที่ดิน ครบ ๙๒ ปี  จัดสร้างขึ้นเพื่อจำหน่ายให้เช่าบูชา มีส...
03/10/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น ของพิพิธภัณฑ์กรที่ดิน "เหรียญที่ระลึกกรมที่ดิน ครบ ๙๒ ปี จัดสร้างขึ้นเพื่อจำหน่ายให้เช่าบูชา มีสามชนิดคือ เนื้อเงิน ทอง นาค ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ร่วมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับมอบเกียรติบัตร ในรางวัลชมเ...
01/10/2021

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ร่วมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับมอบเกียรติบัตร ในรางวัลชมเชย ทางงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ร่วมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับมอบเกียรติบัตร ในรางวัลชมเชย ทางงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ "เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งตรงกับวาระที่กรมที่ดิน ครบรอบ ๑๐๐ ปี ...
30/09/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ "เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งตรงกับวาระที่กรมที่ดิน ครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบันหาชมไม่ได้แล้ว นอกจากพิพิธภัณฑ์ที่ดินเท่านั้น

ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒน...
28/09/2021

ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ที่สำคัญที่สุด พระองค์ทรงนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ รศ.112 (พ.ศ.2436) ชาติมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสที่เข้ามารุกราน ภายหลังเหตุการณ์ไทยกับฝรั่งเศสได้ยุติการสู้รบกันเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เป็นเหตุให้ไทยเราต้องเสียดินแดนแก่ฝรั่งเศสเป็นจำนวนมาก โดยที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการธำรงเอกราชไว้ตราบมาจนทุกวันนี้ ทุกวันอังคารจะมีประชาชนเป็นจำนวนมาก มากราบสัีกการะที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ห้องจัดแสดงส่วนที่ 1 ชั้นสองของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เสมอ ขอบารมีของพระองค์ท่านจงคุ้มครองเราชาวดินให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตราบนานนิรันดร์.

20/9/64 ในเวลา 09.09 น. ท่านเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ท่านสมเกียรติ ถนอมกิตติ ร่วมเป็นประธานในพิธี ทำบุญสักการะพ...
28/09/2021

20/9/64 ในเวลา 09.09 น. ท่านเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ท่านสมเกียรติ ถนอมกิตติ ร่วมเป็นประธานในพิธี ทำบุญสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 และเป็นวันสถาปนาพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน 20 ปี บริบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษั...
22/09/2021

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 * ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินได้จัดกิจกรรมพิเศษ ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน และเป็นวันพระ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ องค์รัชกาลที่ 5 พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน จัดประกอบพิธีทำบุญและถวายสังฆทานพระสงฆ์ ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวดินทุกท่าน รวมถึงประชาชนทั่วได้เข้ากราบสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช ของปวงชนชาวไทย

เดือนกันยายน เริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  มีประชาชน ผลัดเปลี่ยนเข้ามากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕  กันแล้ว ทั้งนี้ยัง...
16/09/2021

เดือนกันยายน เริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีประชาชน ผลัดเปลี่ยนเข้ามากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕ กันแล้ว ทั้งนี้ยังอยู่ในมาตราการณ์ควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

เรียนเชิญ สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และกราบสักการะ พระปิยมหาราช  พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน  เนื่องในว...
15/09/2021

เรียนเชิญ สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และกราบสักการะ พระปิยมหาราช พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ จัดงานในวันอังคารที่ 21 กัยายน 2546 เวลา 9.00 น. 12.00 น. # งานนี้ สีชมพู

เรียนเชิญ สมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และกราบสักการะ พระปิยมหาราช พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ จัดงานในวันอังคารที่ 21 กัยายน 2546 เวลา 9.00 น. 12.00 น. # งานนี้ สีชมพู

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "โฉนดที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในประเทศไทย" เนื้อที่ 0.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถ...
25/08/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "โฉนดที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในประเทศไทย" เนื้อที่ 0.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนน รามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอเสนอ "กล้องธิโอโดไลท์" ตัวแรกที่ใช้ในประเทศ
24/08/2021

วัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอเสนอ "กล้องธิโอโดไลท์" ตัวแรกที่ใช้ในประเทศ

พิพิธภัณฑืกรมที่ดิน ในนามสมาชิกตลอดชีพ ของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขอผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MUSEUM ASSOCIATIO...
14/08/2021

พิพิธภัณฑืกรมที่ดิน ในนามสมาชิกตลอดชีพ ของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขอผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 3/2564

"Trips..ทิพย์..อย่างสร้างสรรค์และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในท้องถิ่น"

โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี และผู้ริเริ่มจัดงานเล่าขานตำนานศาลายา

เที่ยวทิพย์ , Trip ทิพย์ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของชาวพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งได้รับความนิยมมากในยุค COVID-19 นี้
นับเป็นโอกาสอันดีของชาวพิพิธภัณฑ์ไทยทุกท่าน จะได้มาร่วมกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์เสวนาในครั้งนี้ โดยทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนา บอกเล่าเทคนิคการเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ของตน รวมทั้งเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ ให้น่าสนใจ ให้พวกเราชาวพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมเรียนรู้ จดจำและนำความรู้ที่ได้กับการเสวนาในครั้งนี้ นำไปใช้ได้จริง และยังมีเทคนิควิธีการชี้ชวนชม ผู้ที่เข้าร่วม Trip ทิพย์ ของเรา ให้ได้รู้สึกว่า ได้มีส่วนร่วมสัมผัสไปกับบรรยากาศการท่องเที่ยวเสมือนจริงของท่านผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย และที่สำคัญไปกว่านั้น ชาวพิพิธภัณฑ์ไทย พวกเราจะร่วมกันเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ ต่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเรียนรู้และน่าสนใจอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันของวงการพิพิธภัณฑ์ในบ้านเราช่วงนี้ นั้นเอง .....

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://www.surveycan.com/survey265284 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

เปิดห้องเสวนา : วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โดย หากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564

พิพิธภัณฑืกรมที่ดิน ในนามสมาชิกตลอดชีพ ของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขอผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 3/2564

"Trips..ทิพย์..อย่างสร้างสรรค์และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในท้องถิ่น"

โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี และผู้ริเริ่มจัดงานเล่าขานตำนานศาลายา

เที่ยวทิพย์ , Trip ทิพย์ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของชาวพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งได้รับความนิยมมากในยุค COVID-19 นี้
นับเป็นโอกาสอันดีของชาวพิพิธภัณฑ์ไทยทุกท่าน จะได้มาร่วมกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์เสวนาในครั้งนี้ โดยทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนา บอกเล่าเทคนิคการเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ของตน รวมทั้งเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ ให้น่าสนใจ ให้พวกเราชาวพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมเรียนรู้ จดจำและนำความรู้ที่ได้กับการเสวนาในครั้งนี้ นำไปใช้ได้จริง และยังมีเทคนิควิธีการชี้ชวนชม ผู้ที่เข้าร่วม Trip ทิพย์ ของเรา ให้ได้รู้สึกว่า ได้มีส่วนร่วมสัมผัสไปกับบรรยากาศการท่องเที่ยวเสมือนจริงของท่านผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย และที่สำคัญไปกว่านั้น ชาวพิพิธภัณฑ์ไทย พวกเราจะร่วมกันเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ ต่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเรียนรู้และน่าสนใจอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันของวงการพิพิธภัณฑ์ในบ้านเราช่วงนี้ นั้นเอง .....

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://www.surveycan.com/survey265284 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

เปิดห้องเสวนา : วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โดย หากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564

ที่อยู่

ถนน ราชินี
Bangkok
10200

อู่รถประจำทาง สาย 12 47 60 รถไฟฟ้า ใต้ดิน สนามนีสนามไชย ลงประตูปากคลองตลาด

ข้อมูลทั่วไป

ทุกวันอังคารจะมีประชาชนเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปิดการสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน และจัดบรรยายประวัติศาสตร์เรื่องราวของกรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึงปัจจุบัน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0819163366

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ภาระหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

1. การรวบรวมวัตถุ (Collection) เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ สามารถให้ความรู้อย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่เข้ามาชม เช่น เรื่องราวของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ทำกิน อาชีพ งานศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

2. การวิเคราะห์และจำแนกประเภทวัตถุ (Identifying) จะต้องทำให้ถูกต้องและแน่นอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออ้างอิงในวัตถุนั้น ๆ

3. การทำบันทึกหลักฐาน (Recording) โดยทำการจัดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานวัตถุที่รวบรวมมา แล้วจดลงในป้ายหรือสลากใส่ลงบนบัตรวัตถุ ตู้ใส่วัตถุ บันทึกหลักฐานไว้ในทะเบียน ลำดับวันเดือนปี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะขอพรองค์รัชกาลที่ ๕ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินอีกครั้ง รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข ความเจริญเพิ่มขึ้น ๆ ทุกครั้งคะ และขอขอบพระคุณพี่ชัยวัฒน์ ที่มาต้อนรับและให้ความรู้กับพวกเราอย่างเป็นกันเองมากคะ 🙏
เป็นบุญ หาที่สุดมิได้ ในวันนี้ที่ได้ก้มกราบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ขอบคุณท่านวิทยากร ที่อธิบายเรื่องราวได้อย่างสะกดจิตสะกดใจมากๆๆค่ะ
ทักทายพี่เบิร์ดครับ สวัสดีครับ 😍
คุณเบิร์ด​ยอดเยี่ยมมากคะ วันนี้ได้มีโอกาศฟังบรรยายจากคุณเบิร์ดแล้ว มีความรู้เยอะมากคะ และรักแผ่นดินเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยคะ