โรงละครและหอศิลป์วังหน้า

โรงละครและหอศิลป์วังหน้า โรงละครและหอศิลป์วังหน้า จากอดีตอันยาวนานกว่า 70 ปี บริเวณที่คนทั่วไปเรียกขานจนเป็นที่รู้จักว่า “วังหน้า” นั้นเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดศาสตร์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีของสุดยอดบรมครูของแผ่นดินทำให้ประเทศไทยได้มีมรดกอันล้ำค่าโดยเฉพาะโขน ละครซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงมาจนถึงทุกวันนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากล ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก

“โรงละครวังหน้า” จึงเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ซึ่งเป็นสมบัติด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครตลอดไป

เปิดเหมือนปกติ

ภาพบรรยากาศโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมที่ 1) เผยแพร่งานวิจัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ หอศ...
27/03/2021

ภาพบรรยากาศโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมที่ 1) เผยแพร่งานวิจัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์

ขอเชิญชมนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย คณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้แก่1.อาจารย์จรัญ หนองบัว2.อาจารย์อรนิต...
11/03/2021

ขอเชิญชมนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย คณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้แก่
1.อาจารย์จรัญ หนองบัว
2.อาจารย์อรนิต วาศภูติ ดะห์หลัน
3.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศร
4.อาจารย์เกษกานต์ ชูประดิษฐ์
5.อาจารย์พณิช ผู้ปรารถนา
6.อาจารย์วรรณวิสา พัฒนศิลป์
7.อาจารย์ชุติมา พรหมเดชะ
ในวันที่15-31 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจัดแสดงหอศิลป์วังหน้าครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรง...
05/02/2021

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจัดแสดงหอศิลป์วังหน้าครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ ทางฝ่ายเลขาฯจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอใช้พื้นที่ในการจัดนิทรรศการที่หอศิลป์วังหน้าเป็นลำดับถัดไป ขอบคุณครับ

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ ขยายเวลาแสดงนิทรรศการถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดแสดงทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ณ หอศิ...
03/02/2021

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ ขยายเวลาแสดงนิทรรศการถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดแสดงทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ ขยายเวลาแสดงนิทรรศการถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดแสดงทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม2563 นี้ หอศิลป์วังหน้า ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศน...
26/12/2020

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม2563 นี้ หอศิลป์วังหน้า ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม2563 นี้ หอศิลป์วังหน้า ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 30 มกราคม 2564
เปิดทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และหยุดเทศกาลปีใหม่) เวลา 09.00-16.30 น. ณ
ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ

🚩พิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์💡ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์💡อา...
19/12/2020

🚩พิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
💡ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
💡อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
💡ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
💡อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
โดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธาน
🚩พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ
📌📌นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 30 มกราคม 2564 (เปิดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)
โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สอบถามโทร 022-244704 ต่อ 101

🚩พิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์💡ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์💡อา...
19/12/2020

🚩พิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
💡ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
💡อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
💡ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
💡อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
โดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธาน
🚩พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ
📌📌นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 30 มกราคม 2564 (เปิดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)
โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สอบถามโทร 022-244704 ต่อ 101

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ 1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุข...
16/12/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ

16/12/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ

14/12/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ 1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุข...
04/12/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ

Photos from โรงละครและหอศิลป์วังหน้า's post
29/11/2020

Photos from โรงละครและหอศิลป์วังหน้า's post

การนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ณ โรงละครและหอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 26 พฤศจิกายน...
26/11/2020

การนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ณ โรงละครและหอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ 1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุข...
25/11/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์
1.ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
2.อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
3.ศาตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ( ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ )
4.อาจารย์วีรเดช พนมวัน

พิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงละครวังหน้ามีการ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสต...
17/11/2020

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงละครวังหน้ามีการ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท โดยนาย ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หอศิลป์วังหน้า ขอขอบคุณท่านผอ.ขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่ได้แวะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยส...
16/11/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอขอบคุณท่านผอ.ขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ที่ได้แวะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยสร้างสรรค์
โดย ผศ.โอภาส นุชนิยม
ผศ.ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
ผศ.สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
ผศ.จีระชน บุญมาก
นิทรรศการเปิดให้ชมจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณสามารถเป็นสมาชิกกลุ่ม Line official ของ หอศิลป์วังหน้า เพื่อรับแจ้งข่าวสารการจัดนิทรรศการ กิจกรรมโครงการต่างๆ และการแ...
16/11/2020
qr-official.line.me

คุณสามารถเป็นสมาชิกกลุ่ม Line official ของ หอศิลป์วังหน้า เพื่อรับแจ้งข่าวสารการจัดนิทรรศการ กิจกรรมโครงการต่างๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แล้ววันนี้ที่
https://lin.ee/t4ORjT9

หอศิลป์วังหน้า ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยสร้างสรรค์ โดย ผ.ศ.โอภาส นุชนิยม ผศ.ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ ผศ.สุทธาสินีย์ สุวุฒ...
12/11/2020

หอศิลป์วังหน้า ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยสร้างสรรค์
โดย ผ.ศ.โอภาส นุชนิยม
ผศ.ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
ผศ.สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
ผศ.จีระชล บุญมาก
นิทรรศการเปิดให้ชมจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

16/10/2019
13/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
22/07/2019
ขอเชิญชม ศิลปนิพธ์ แนวสร้างสรรค์ โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1...
12/02/2019

ขอเชิญชม ศิลปนิพธ์ แนวสร้างสรรค์ โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกาศแจ้งตารางการแสดงนิทรรศการของหอศิลป์วังหน้า ประจำปี 2562 ครับ
31/01/2019

ประกาศแจ้งตารางการแสดงนิทรรศการของหอศิลป์วังหน้า ประจำปี 2562 ครับ

ขอเชิญชมการแสดงศิลปนิพนธ์ แนว อนุรักษ์ โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่...
25/12/2018

ขอเชิญชมการแสดงศิลปนิพนธ์ แนว อนุรักษ์ โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 27-28 ธันวาคม ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เวลา 10.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559เชิญชวนรับชมและรับฟังการเสวนา ในรายการสังคีตรสบทพระลอ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์ไท...
16/02/2016

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เชิญชวนรับชมและรับฟังการเสวนา ในรายการสังคีตรสบทพระลอ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
พร้อมฟังการบรรเลงและขับร้อง และการแสดงนาฏศิลป์
ละครพันทางเรื่องพระลอ
เวลา 9.00 - 15.30 น.
ณ โรงละครวังหน้า (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญชม นิทรรศการ เชิดชูครูศิลปิน "เฟื้อ หริพิทักษ์" ได้ที่ หอศิลป์วังหน้า ตั้งแต่วันที่ 9-29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เว...
10/02/2016

ขอเชิญชม นิทรรศการ เชิดชูครูศิลปิน "เฟื้อ หริพิทักษ์" ได้ที่ หอศิลป์วังหน้า ตั้งแต่วันที่ 9-29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ทุกวัน ครับ

ขอเชิญชม นิทรรศการ "ศิลป์รังสรรค์" โดยกลุ่มเพื่อนช่างศิลป์ รุ่นที่ 24นิทรรศการเปิดแสดงในระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2558 ...
04/12/2015

ขอเชิญชม นิทรรศการ "ศิลป์รังสรรค์" โดยกลุ่มเพื่อนช่างศิลป์ รุ่นที่ 24
นิทรรศการเปิดแสดงในระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 -17.00น. ณ หอศิลป์วังหน้า

26/11/2015

แจ้งเพื่อทราบจากสถาบันพัฒนศิลป์สำหรับท่านที่ทำการโทรจองตั๋วงาน “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”ต้องทำการชำระเงินและนำส่งหลักฐานภายในวันที่ทำการสั่งจอง ภายในเวลา 18.00 น.ครับ
และสำหรับท่านที่จองตั๋วงาน “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” และทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
ไอดีไลน์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
ไอดีไลน์ bpiaffair
เบอร์โทร 061-410-4570
E-mail : [email protected] หรือ FAX : 02-221-8257
หมายเหตุ :
ช่องทางการชำระเงินท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา 2
เลขที่บัญชี 983 9 28847 4 ครับ

Photos from โรงละครและหอศิลป์วังหน้า's post
24/11/2015

Photos from โรงละครและหอศิลป์วังหน้า's post

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ“ศิ...
24/11/2015

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ
“ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”
โอกาสนี้ ทรงระนาดเอกประกอบการแสดงโขน ชุด ศรทะนง
แสดงโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ กรมศิลปากร
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
สร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น
ณ โรงละครแห่งชาติ
จำหน่ายบัตรในราคา 2,000 1,500 1,000 และ 500 บาท
รอบซ้อมใหญ่ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น
ณ โรงละครแห่งชาติ
บัตรราคา 600 500 400 และ 300 บาท
สถานที่จำหน่ายบัตร โรงละครวังหน้า
เริ่มจำหน่ายบัตร 23 พ.ย. - 24 ธ.ค. 58
จองบัตรผ่านทางโทรศัพท์ 23 พ.ย. - 18 ธ.ค. 58
โทร. 02 221 4257, 02 224 4704 ต่อ 101, 121, 122
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา 2
เลขที่บัญชี 983 9 28847 4
พร้อมแฟ็ก ใบโอนเงินไปที่เบอร์ 02 221 4257
เวลา 09.00 – 18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ไอดีไลน์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
ไอดีไลน์ bpiaffair
เบอร์โทร 061-410-4570

เชิญชมนิทรรศการ Mini Painting โดย ศิษย์เก่าและคณาจารย์ สาขา วิชาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับวันที่ 6...
09/11/2015

เชิญชมนิทรรศการ Mini Painting โดย ศิษย์เก่าและคณาจารย์ สาขา วิชาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับ
วันที่ 6-30 พฤศจิกายน นี้
เวลา 10.00-17.00 น.
ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครับ

Mobile Uploads
26/10/2015

Mobile Uploads

ที่อยู่

โรงละคร หอศิลป์วังหน้า ถนน ราชินี เขต พระนคร
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงละครและหอศิลป์วังหน้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงละครและหอศิลป์วังหน้า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด