สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls)

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls) สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ 5-18 ปี ซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ 1. บริการด้านการเลี้ยงดู 2. บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 3. บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย 4. บริการด้านการศึกษา 5. บริการด้านการจัดหางาน 6. บริการด้านนันทนาการและกิจกรรม 7. บริการการคุ้มครอง/สิทธิเด็ก บริการด้านต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต โดยครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัวและสังคมให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข
(7)

เปิดเหมือนปกติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
23/10/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ดำเนินโครงการ“สอนดนตรีสากลสำหรับเด็กในความอุปการะ” เพื่อให้เด็กๆมีความรู้และความสามารถในการเล่นดนตรีสากล ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งวงดนตรีสากลและแสดงความสามารถในงานต่างๆ ของสถานสงเคราะห์ฯได้ ทำให้เด็กเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม

ประกาศ
16/10/2020

ประกาศ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา สิทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  และรองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศส ประธานคณะก...
16/10/2020

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา สิทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศส ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 ( ผู้แทน สสส.) เป็นประธานในการประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของทางโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
06/10/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดย.พม. แถลงข่าว “มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าว “มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กระทรวงสาธารสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า การคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยลงนามเป็นภาคีอนุสัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีหลักการสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและมีการดำเนินการโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำหนดให้รัฐภาคีจะต้องมีการดำเนินการที่เหมาะสมในทุกด้าน เพื่อคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันไม่ให้ถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงประโยชน์ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้การช่วยเหลือและเยียวยาเด็กและผู้ปกครองของเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงหรือได้รับผลกระทบเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้คำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบการคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้กลไกการทำงานคุ้มครองเด็กที่เชื่อมโยงกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ตลอดจนบุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัวและชุมชน ที่ต่างก็มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีความปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยจะเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเด็กในการดูแลและใกล้ชิดกับเด็ก โดยจะเน้นการทำงานที่บูรณาการกันมากขึ้นในทุกด้าน เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน การเฝ้าระวัง และมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กที่เหมาะสมและครอบคลุม ซึ่งมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้
1. เตรียมจัดประชุมหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาหรือสถานที่ที่มีเด็กในการดูแลทุกแห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ อาจนำเสนอตัวอย่างนโยบายการคุ้มครองเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งได้ประกาศไว้ใน ปี 2558 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประเมินสุขภาพจิต 2) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กและให้ความรู้กับเด็กในการดูแลและปกป้องตนเอง 3) การจัดโครงสร้างระบบการคุ้มครองเด็กโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กในองค์กร 4) การกำหนดข้อปฏิบัติต่อเด็กสำหรับบุคลากร 5) การกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเด็ก 6) การรายงานและกระบวนการดำเนินการต่อเด็กเพื่อดำเนินการให้เด็กปลอดภัยในทันที และ 7) การมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลสืบเนื่องจากการกระทำผิดและการดำเนินการที่เหมาะสม
2. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษาและสถานที่ที่มีเด็กในการดูแลทุกประเภทในเขตพื้นที่ให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และรณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางการแจ้งเหตุความรุนแรงต่อเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเหมาะสม
3. ร่วมเป็นคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาตรการการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน มีการประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรการการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเด็กเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยหลังจากนี้จะมีแผนการขยายศูนย์ฯ ให้เป็นการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ มาตรการในการดำเนินงานของ ศคพ. 3 ด้าน ได้แก่
มาตรการด้านการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรับผิดชอบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ไม่เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทาผิดอื่น ๆ
มาตรการด้านการปราบปราม หากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างผู้มีอำนาจคือเขตพื้นที่ ต้องสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปประจำเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงทันที และหากผลการตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความจริง ให้ผู้มีอำนาจสั่งตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ผู้กระทาผิดออกจากราชการไว้ก่อน ขั้นตอนทั้งหมดมีเป้าหมายให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แล้วรายงานหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางและแจ้งข้อมูลมายัง ศคพ. เมื่อ ศคพ.ได้รับเรื่องแล้วจะเสนอไปยังสานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว โดย ศคพ. จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการทางวินัยควบคู่กับการดำเนินการด้านคดีอาญาด้วย
มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเยียวยานักเรียนนักศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกคนให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ไม่ละทิ้งให้เขาต้องอยู่ในสภาพยากลำบากโดยลำพัง และต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. กำหนดประกาศนโยบายการคุ้มครองเด็กให้แก่ 107 หน่วย เพื่อเน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยและบุคลากร ปฏิบัติงานโดยความเป็นมืออาชีพ ยึดนโยบายการคุ้มครองเด็กเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้มีมาตรการเชิงป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้แก่
• จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งเหตุ 4 ช่องทาง ได้แก่ อีเมล โทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งทั่วประเทศ
• บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาหรือสถานที่ที่มีเด็กในการดูแลทุกแห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ความร่วมมือในการทำงานอย่างเข้มแข็งของทุกหน่วยงานรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาและสถานที่ที่มีเด็กในการดูแลทุกแห่ง จะช่วยให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือให้ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นกรณีสุดท้ายได้อย่างแท้จริง

วันที่  4 ตุลาคม 2563 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ โดยมีนางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็...
04/10/2020

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ โดยมีนางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตรอบรม"โครงการแคมป์รักเด็กไทย"เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะเพ้นท์สี รุ่นปี2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการทำงาน มูลนิธิกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ในการอบรมดังกล่าวมีเด็กในความอุปการะ ที่เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 20 คน ณ สโมสรกสิกรไทย

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรกีฬาบีบีจี ที่ได้รับรางวัลCSR เป็นเลิศ เนื่องในวันสถาปนากระทรว...
03/10/2020

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอแสดงความยินดี กับ สโมสรกีฬาบีบีจี ที่ได้รับรางวัลCSR เป็นเลิศ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 18 ปี ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
03/10/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

“พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรณีครูโรงเรียนทำร้ายเด็กนักเรียนจังหวัดนนทบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว และประสานหน่วยงานในกระทรวง พม. (ทีม ONE HOME) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี , สถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ และทีมจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบุรี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินการประเมินสภาพจิต ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตของเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในสายชั้นเดียวกัน และกลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในชั้นอื่น ๆ ซึ่งหลังจากประเมินสภาพจิตแล้วจะมีการทำแผนกลุ่มบำบัด และวางแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูในระยะยาวต่อไป

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายเด็กขึ้นอีก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เพิ่มเติมช่องทางการแจ้งเหตุ ทาง Email : [email protected] หรือ โทร 081-847-6791 นอกจากนี้ จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านเด็ก ร่วมกันหารือการวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยทุกหน่วยงานที่มีเด็กอยู่ในความดูแล ต้องมี “นโยบายการคุ้มครองเด็ก” เพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

“การปกป้องคุ้มครองเด็ก เป็นหน้าที่ของทุกคน” โรงเรียน คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัย หากผู้ใดพบเห็นเด็กถูกกระทำความรุนแรง หรือสงสัยว่าเด็กจะไม่ได้รับความปลอดภัย สามารถแจ้งมาที่ Email : [email protected] หรือ โทร 081-847-6791 หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด และสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย
....................................................................

http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4270

03/10/2020
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

👏👏👏👏

วันนี้ (3 ต.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศจำนวน
18 รางวัล หน่วยงานบริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จำนวน 18 รางวัล หน่วยงาน บริษัทหรือ
ภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19” จำนวน 36 รางวัล รวมจำนวน 72 รางวัล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.” จำนวน 9 รางวัล ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
21/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัด“กิจกรรม พี่เตือนใจภัยใกล้ตัว” ดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่มาเข้าฝึกหลักสูตรนายร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชน รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จำนวน 4 นาย ในระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต การใช้เส้นทางจราจรและเสริมสร้างระเบียบวินัย ให้แก่เด็กในความอุปการะ จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านราชวิถี โดยสรุปผลกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการฝึกจัดระเบียบแถว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในกิจกรรมฝึกจัดระเบียบแถวในระดับมาก เพื่อให้สามารถจัดแถวได้อย่างรวดเร็วและมีระเบียบวินัยมากขึ้น
2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านจราจร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านจราจร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในระดับมาก สามารถจดจำและทำความเข้าใจการใช้สัญญาณมือและสัญลักษณ์จราจรได้
3. กิจกรรมระวังภัยจากคนแปลกหน้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในกิจกรรมระวังภัยจากคนแปลกหน้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในระดับมาก สามารถบรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคลแปลกหน้าได้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
4. ด้านภาวะผู้นำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทุกการถามคำถามจะมีเด็กยกมือตอบทุกครั้ง ในกิจกรรมฝึกจัดแถวก็มีเด็กนักเรียนอาสาสมัครเป็นผู้คุมแถวและสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
5. ความกล้าแสดงออก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกล้าแสดงในระดับมากที่สุดออกในการออกมาพูดหน้าแถวหรือการสันทนาการ เช่น การร้องเพลง การเต้น เป็นต้น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
21/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ภาพบรรยากาศงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเค...
05/09/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านราชวิถี ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนิน”กิจกรรมไหว้ครู” ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี จำนวน 40 คน และมีเด็กในความอุปการะเข้า ทั้งสิ้น 62 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

Parents One
31/08/2020

Parents One

🙌 วัยรุ่นจะไม่วุ่นเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขา 🙌
.
เมื่อเด็กวัยเล็กในวันนั้นเติบโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นในวันนี้จึงทำให้ระยะของเขาและครอบครัวห่างขึ้นโดยไม่รู้ตัว
.
ซึ่งปัญหานี้สามารถพบเจอได้กับทุกครอบครัวเมื่อบุตรหลานเริ่มก้าวเข้าสู่วัยที่มีโลกส่วนตัวและความคิดเป็นของตัวเองสูง จากที่มีอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่ก็มักจะเทความสำคัญไปให้เพื่อน มีเรื่องลำบากใจอะไรก็ไม่บอกกันแต่ชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ระยะห่างของพ่อแม่และลูกจึงมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนน่าเป็นกังวล😫
.
แต่ในความจริงปัญหาเหล่านี้ใช่ว่าจะไม่มีทางออกซะทีเดียว ถ้าเราได้ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของวัยเขา ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเหล่าวัยรุ่นกันให้ไม่วุ่นกับการดูแลกันค่ะ✨
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.parentsone.com/save-young-teen/
-----------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

31/08/2020
การเลือกสื่อให้เหมาะกับวัยของลูก | #LittleMonster x #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเลือกสื่อให้เหมาะกับวัยของลูก | #LittleMonster x #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สื่อแบบไหนที่เหมาะกับวัยของเด็ก อยากรู้ว่า เลือกสื่ออย่างไรให้เหมาะสมกับลูกรัก เนื้อหาดี มีสาระ ภาพสวย อ...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
31/08/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นำเด็กในความอุปการะ จำนวน 10 คน ร่วมเข้า"โครงการถนนสีขาว" เมืองจราจรจำลอง เพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้นและทดลองขับขี่จักรยานในสนามจำลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และจัดกิจกรรม จากบริษัท มอร์คิวรี่ออกไนเชอร์ จำกัด
ณ เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
31/08/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Q&A มารู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายนของทุกปี)

#วันเยาวชนแห่งชาติ
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls)'s cover photo
31/08/2020

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls)'s cover photo

20/08/2020
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ดำเนินโครงการเพชรน้ำหนึ่ง มุ่งสู่ “Dcy Football Academy (ฟุตบอลหญิง)”

🙏👩‍👧‍👦
12/08/2020

🙏👩‍👧‍👦

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันแม่” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการจัดกิจกรรมการไหว้แม่ทดแทน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อ"ครูแม่บ้าน" ซึ่งทำหน้าที่อบรมดูแลเด็กในขณะที่เด็กๆ ใช้ชีวิตอยู่ภายในสถานสงคราะห์ฯ โดยรูปแบบของการจัดงานประกอบด้วยทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตัวแทนเด็กอ่านอาเศียรวาทเลิมพระเกียรติ การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ และการประกวดภาพวาด หัวข้อ "แม่ของฉันในยุคโควิด-19” ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
29/07/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ซึ่ง
ดำเนินกิจกรรมโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย แบ่ง
• กิจกรรมเป็นช่วงเช้า
เวลา 09.00 - 12.00 น
เน้นกระบวนการกลุ่มเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ฐาน
ฐานที่ 1 ประวัติและที่มาของสภาเด็กและเยาวชน
ฐานที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน
ฐานที่ 3 บทบาทหน้าที่ของสภาเต็กและเยาวชน
• กิจกรรมช่วงบ่าย
เวลา 13.00- 16.00น
เน้นกลุ่มการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 ฐาน
ฐานที่ 1 เรียนรู้ตนเองเพื่อเข้าใจตัวเอง (กิจกรรม I )
ฐานที่ 2 เรียนรู้เพื่อเข้าใจผู้อื่น (กิจกรรม I and You)
ฐานที่ 3 เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน (กิจกรรม You -we)
และเวลา16.00 - 17.00 น. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
ในระหว่างจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีตัวแทนเด็กในความอุปการะ ที่กำลังศึกษาในระดับม.ต้น ม.ปลาย และปวช. ปวส. จำนวน39 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือทำกิจกรรมกับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7484-5 ต่อ 119 หรือการบริจาคเงินโดยโอนผ่านบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว หมายเลข 021-1-08821-8

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-3547484-5

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (Rajvithi Home for Girls):

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะรับเด็กหญิงอายุ 5 -18 ปี โดยตรงจากหน่วยงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือหน่วยงานอื่นเข้าไว้ในความอุปการะรับดูแล ซึ่งเด็กหญิงเหล่านี้จะตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 หมวด 3 ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมดังนี้

- ขาดผู้อุปการะ

- ครอบครัวยากจนหรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พระรามสองนะคับ
ขอทราบเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินบริจาคครับ
รายละเอียดที่อยู่ๆที่กล่องข้อความนะครับ
พระเจ้าอวยพรนะลูกๆ
#ชีวิตหมาแมววัดท่านใจบุญโปรดเมตตาด้วยค่ะ #ทุกตัวเราทำหมันค่ะ #ท่านใจบุญโปรดเมตตาบริจาคอาหารให้สุนัขและแมวที่วัดกว่า 400 ชีวิตด้วยค่ะ #สุนัขและเเมวที่วัดกำลังขาดเเคลนอาหารอย่างหนัก ข้าวสาร ค่าทำหมัน ค่ารักษาพยาบาล(สุนัขและแมวทุกๆตัวเราจะทำหมันเพื่อลดปริมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะและช่วยเหลือทำการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีและใส่ใจทุกๆชีวิตค่ะ) จรัล 13 บางแวก 104 เขตภาษีเจริญ วัดมะพร้าวเตี้ย 619-0-36003-9 กรุงเทพ ก้องภพ เกตุเต็ง โทร.063-868-2284
วันนี้เป็นวันเกิดนายณัฐพล ธีระนันท์นะครับทุกท่าน 😊😊สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่าน☺☺ ️ไม่ว่าปีที่แล้ว (2561/2018) จะผ่านอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อน ไม่สบายใจใด ๆ ✌🏻✌🏻ปัญหาสุขภาพ😊😊สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี💪🏻💪🏻ขอให้ปีใหม่นี้ (2562/2019) พบกับเรื่องราวที่สวยงาม �สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ หน้าที่การงานประสบความสำเร็จที่ดี🌈🌈เงินทองไหลมาเทมา🏆🏆สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง ๆ และมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี👍🏻👍🏻ที่สำคัญ☺️☺️ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา และทุก ๆ นาที 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎏🎏🎏🎏 Happy New Year 2019 - สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิ จจัง 😊😊(n)(u)(t)☺☺
วันนี้เป็นวันเกิดของนายณัฐพล ธีระนันท์นะครับ 😊😊สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่าน😊😊 ️ไม่ว่าปีที่แล้ว (2561-2018) จะผ่านอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อน ไม่สบายใจใด ๆ ✌🏻✌🏻ปัญหาสุขภาพ😊😊สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี💪🏻💪🏻ขอให้ปีใหม่นี้ (2562 & 2019) พบกับเรื่องราวที่สวยงาม �สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ หน้าที่การงานประสบความสำเร็จที่ดี🌈🌈เงินทองไหลมาเทมา🏆🏆สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง ๆ และมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี👍🏻👍🏻ที่สำคัญ☺️☺️ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา และทุก ๆ นาที 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎏🎏🎏🎏 Happy New Year 2019 - สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิ จจังนะครับทุกท่าน 😊😊(n)(u)(t)☺☺
มีใครเรียนจบไหมคับหางานบอกได้เลยนะคับที่นี่รับเด็กทำงาน
ถ้ามีช่วยติดต่อกลับมาด้วยเบอร์0640254041ผมเป็นน้องชาย
ที่นี้มีคนชื่อนันทจันทราไหมที่ถูกส่งมาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
หนูอยากติดต่อแม่ทัศนีย์ มะลิซ้อนมากๆค่ะหนูอาภัสรี สงผัด(อุ๊)เคยยุที่นี้ตั้งแต่6ขวบ