SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคน

กระทรวงอุตสาหกรรม
03/07/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุต เตรียมพร้อมดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน พร้อมตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรับลูกผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายหลังมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน พร้อมตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมสานต่อภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยประสบผลสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าหมายให้เกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างประเทศ/ในประเทศใช้ไทยเป็น Hub ของอาเซียน (Connectivity) ตลอดจนมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ต่อไป

โดยร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้จะเป็นกลไกในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการ กำกับติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง10 แห่ง และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Western - Central Economic Corridor: WCEC) เป็นต้น

ก้าวต่อไปของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ จะเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมรองรับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุน เช่น นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ โดยคาดว่าเมื่อมีการใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพแล้วจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 อัตรา และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการขาย/เช่าที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เช่น มาตรการส่งเสริมการขาย จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของอัตราราคาขายที่ดิน ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขายที่ดิน และ

สามารถแบ่งชำระการซื้อที่ดินในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้ภายใน 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่อ กนอ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โอนที่ดินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแจ้งเริ่มประกอบกิจการภายในระยะเวลา 2 ปี มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินซึ่งจะได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย (Downstream Rubber Industry) และผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลาง (Midstream Rubber Industry) ทำสัญญาเช่าที่ดินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่กระทรวง ฯ ได้ดำเนินการ นั้น จะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจไทย ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งมีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในพื้นที่ (Circulation) เพิ่มขึ้น มีการพึ่งพากันในพื้นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างประเทศ/ในประเทศใช้ไทยเป็น Hub ของอาเซียน (Connectivity) ตลอดจนมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม(Inclusive Growth) ต่อไป นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาญี่ปุ่น
24/12/2019

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาญี่ปุ่น

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาจีน
24/12/2019

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาจีน

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาอังกฤษ
24/12/2019

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาอังกฤษ

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาไทย
24/12/2019

สรุปข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตาก สระแก้ว และมุกดาหาร ฉบับภาษาไทย

26/08/2019
คลิปบันทึกสัมภาษณ์ ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคน

ในรายการ Modern Market ตลาดนัด 96.5 ประจำวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
สถานีวิทยุ อสมท. คลื่นความคิด FM 96.5

24/08/2019

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคน

ในรายการ Modern Market ตลาดนัด 96.5 ประจำวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
สถานีวิทยุ อสมท. คลื่นความคิด FM 96.5

อนาคตจังหวัดมุกดาหาร กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุ...
15/08/2019

อนาคตจังหวัดมุกดาหาร กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
.
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

อนาคตจังหวัดมุกดาหาร กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
.
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

การเสวนา SEZ Talk ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหารได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา.หากท่านใดประสงค์ที่จ...
14/08/2019
การบรรยาย - SEZ มุกดาหาร Gate to the Future ดร.เติมทรัพย์ 14 .pdf

การเสวนา SEZ Talk ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร
ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา
.
หากท่านใดประสงค์ที่จะดาวโหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน
.
โดย ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ
.
https://drive.google.com/open?id=1f9UahPPF6AAeE_fgcm4e3MAN9PKoScbi

14/08/2019
งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่สอง

[Live] งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่สอง
.
เสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: Gate to the Future”
.
ร่วมเสวนาโดย
.
คุณสมยศ ชาญจึงถาวร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
.
คุณธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
.
คุณศศิพงษา จันทรสาขา
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
.
คุณบูรณ์ อินธิรัตน์
อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
.
ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ดำเนินการอภิปรายโดย
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงพื้นที่
.
โดยทางผู้รับชมสามารถโพสต์ฝากคำถามในคอมเม้นต์ด้านล่าง ทางเจ้าหน้าที่จะส่งคำถามไปยังผู้ร่วมเสวนาครับ

14/08/2019
งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ช่วงแรก

[Live] งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ช่วงแรก
.
กล่าวต้อนรับ
โดย คุณสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
.
กล่าวรายงาน
โดย คุณวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
.
กล่าวเปิดงาน
โดย คุณเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
.
บรรยายหัวข้อเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารโอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน”
.
โดย ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13/08/2019
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

มุกดาหาร จะก้าวเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอินโดจีนได้อย่างไร มีความร่วมมือระหว่างไทยและ สปป.ลาว เพื่อร่วมกันพัฒนาไปอย่างยัง่ยืน โดยไม่ทิ้งกันอย่างไร หาคำตอบได้จากคลิปด้านล่างครับ
.
แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัพเดตล่าสุด และได้ร่วมเสวนากับผู้รู้จริง ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับงาน SEZ Talk ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ที่โรงแรมพลอยพาเลซ เวลา 8:30-13:00 น.
.
ลงทะเบียนที่
https://forms.gle/46UJgQhT7nCFmnK19
.
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
.
https://www.youtube.com/watch?v=OuH7rr_y94o

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยอยู่ในเ....

วันพรุ่งนี้ พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร พลาดไม่ได้กับงานเสวนาอนาคตจังหวัดมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.ลงทะเบียนที่ htt...
13/08/2019

วันพรุ่งนี้ พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร พลาดไม่ได้กับงานเสวนาอนาคตจังหวัดมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
.
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/46UJgQhT7nCFmnK19
.
พบกับการบรรยายพิเศษจากสภาพัฒน์ ที่จะเจาะลึกรายละเอียดของโครงการ อัพเดตความคืบหน้า และแผนการในอนาคต
.
ตามด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันค้นหาคำตอบว่า มุกดาหารจะพัฒนาไปในทิศทางใด และจะร่วมก้าวไปข้างหน้ากับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไร
.
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

13/08/2019
SEZ_brochureปกหน้าหลัง final ภาษาจีน.ai

E-Brochure: Thailand Special Economic Zone (Chinese Version)
Download here
.
ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาษาจีนได้จากลิ้งค์ด้านล่าง
.
[Cover Page/ ปกด้านนอก]
https://drive.google.com/open?id=1fo6RkDkbp4ScyCLRkG_sDCsI4ITZFdYV
.
[Inside Page/ เนื้อหาด้านใน]
https://drive.google.com/open?id=1hNdOflz_V5gi3fEdetslIRYfTUoLWJRt

E-Brochure: Thailand Special Economic Zone (Japanese Version)Download here.ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ...
13/08/2019
SEZ_brochureปกหน้าหลัง JPN Final.pdf

E-Brochure: Thailand Special Economic Zone (Japanese Version)
Download here
.
ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาษาญี่ปุ่นได้จากลิ้งค์ด้านล่าง
.
[Cover Page/ ปกด้านนอก]
https://drive.google.com/open?id=1U7kKfn3ddQFUGlddGncxcuhIlENW_qgx
.
[Inside Page/ เนื้อหาด้านใน]
https://drive.google.com/open?id=1F3ti_Fc4zM5aQ9iR3QZQgvA12DbEV9Zu

E-Brochure: Thailand Special Economic Zone (English Version)Download here.ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ...
13/08/2019
SEZ_brochureปกหน้าหลัง final Eng ver2.ai

E-Brochure: Thailand Special Economic Zone (English Version)
Download here
.
ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาษาอังกฤษได้จากลิ้งค์ด้านล่าง
.
[Cover Page/ ปกด้านนอก]
https://drive.google.com/open?id=1eVNGwu9cEpT_0ndjtR_KfpBEFhB_6lHQ
.
[Inside Page/ เนื้อหาด้านใน]
https://drive.google.com/open?id=1oltDdwkZP9hHBiTWRVXB5voQvhmv27mZ

12/08/2019
มุกดาหาร ‘ท่าเรือบก’ ประตูสู่ ‘อาเซียน’

ทำไมมุกดาหารจึงมีศักยภาพสูง เป็นจังหวัดที่น่าลงทุน
รับชมได้จากคลิปด้านล่างครับ
.
และในวันที่ 14 สิงหาคมที่จะถึงนี้ งานเสวนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะจัดขึ้นที่ โรงแรมพลอยพาเลซ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
.
ลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่
https://forms.gle/46UJgQhT7nCFmnK19
.
เขตพัมนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
.
https://www.youtube.com/watch?v=O0KF5eOD9g8

มุกดาหาร ‘ท่าเรือบก’ ประตูสู่ ‘อาเซียน’ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหารที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเส้นทางเชื่อมโย.....

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม คณะผู้จัดทำ...
12/08/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม คณะผู้จัดทำเพจ SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11/08/2019
ขยายประเด็นเช้า 11กพ.62 สร้าง/ไม่สร้างสนามบินมุกดาหาร รองรับท่องเที่ยว-เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หนึ่งในประเด็นสำคัญของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ก็คือการสร้างสนามบินครับ แต่ชาวมุกดาหารบางท่านอาจยังไม่เข้าใจถึง โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริง
.
ลงทะเบียนร่วมงาน เสวนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ฟรีที่ลิ้งค์
https://forms.gle/46UJgQhT7nCFmnK19
.
มาร่วมกันหาคำตอบ และเข้าใจว่าอะไรคือเขตพัฒนาเศรษฐกิจและจะสร้างโอกาส ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวมุกดาหารอย่างไรบ้าง
.
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
.
https://www.youtube.com/watch?v=2ah2b4XDnsk

รายการ นพพรคุยข่าว วัน/เวลาออกอากาศ วันจันทร์ที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา06.10-07.00น. ผู้ดำเนินรายการ นายนพพร พันธุ์พ็ง ....

10/08/2019
จังหวัดมุกดาหารเตรียมพร้อมกำลังคนป้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ@ PR.mukdahan

แนวทางในการพัฒนากำลังคนของมุกดาหารเพื่อรองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดศักยภาพสูงของไทย
.
เพื่อมุ่งเป้าให้มุกดาหารก้าวสู่การเป็นศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังต่างประเทศทางฝั่งตะวันออกของไทย เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
.
https://www.youtube.com/watch?v=rWBAHI5soQ4

09/08/2019
ก.คมนาคม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม

ทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหารควบคู่ไปกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
.
สำหรับ ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกขบวนรถไฟแห่งการพัฒนา และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?
.
มาร่วมหาคำตอบกันที่งานเสวนา "อนาคตจังหวัดมุกดาหาร กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
.
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
.
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ฟรี!! ได้ที่
https://forms.gle/46UJgQhT7nCFmnK19
.
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอาสกทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
.
https://www.youtube.com/watch?v=sYLVW6lEijY

วีดีโอ ครม._28_05_62

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารคืออะไร มีความพิเศษอย่างไร ความพร้อมของจังหวัดมุกดาหารในการพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ...
09/08/2019

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารคืออะไร มีความพิเศษอย่างไร ความพร้อมของจังหวัดมุกดาหารในการพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง
.
ร่วมกันหาคำตอบได้จาก infographic ชุดนี้ได้เลยครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารคืออะไร มีความพิเศษอย่างไร ความพร้อมของจังหวัดมุกดาหารในการพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง
.
ร่วมกันหาคำตอบได้จาก infographic ชุดนี้ได้เลยครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พิเศษอย่างไร ใครได้ประโยชน์บ้าง จะมีผลต่อการพัฒนาของจังหวัดและประชาชนในพื้นที่อย่างไร.ร่วมห...
09/08/2019

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พิเศษอย่างไร ใครได้ประโยชน์บ้าง จะมีผลต่อการพัฒนาของจังหวัดและประชาชนในพื้นที่อย่างไร
.
ร่วมหาคำตอบได้ใน infographic ชุดนี้ครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พิเศษอย่างไร ใครได้ประโยชน์บ้าง จะมีผลต่อการพัฒนาของจังหวัดและประชาชนในพื้นที่อย่างไร
.
ร่วมหาคำตอบได้ใน infographic ชุดนี้ครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็น 1 ใน 4 เขตที่มีศักยภาพสูง แต่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ความพร้อ...
09/08/2019

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็น 1 ใน 4 เขตที่มีศักยภาพสูง แต่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ความพร้อมของจังหวัดตาก รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตเป็นอย่างไร
.
รับชมได้จาก infographic ชุดนี้ได้เลยครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็น 1 ใน 4 เขตที่มีศักยภาพสูง แต่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ความพร้อมของจังหวัดตาก รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตเป็นอย่างไร
.
รับชมได้จาก infographic ชุดนี้ได้เลยครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา คืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ความพร้อมของจังหวัดสงขลา รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับเข...
09/08/2019

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา คืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ความพร้อมของจังหวัดสงขลา รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไร
.
ติดตามได้จาก infographic ชุดนี้ได้เลยครับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา คืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ความพร้อมของจังหวัดสงขลา รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไร
.
ติดตามได้จาก infographic ชุดนี้ได้เลยครับ

09/08/2019
คลิปบันทึกสัมภาษณ์ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายอดิทัต วะสีนนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
.
ให้สัมภาษณ์สด ความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการข่าวเช้า ประจำวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

วันที่ 14 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมพลอยพาเลซพบกับงานเสวนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ Talk จังหวัดมุกดาหาร.เข้าร่วมงาน ฟรี!! ลงทะ...
08/08/2019

วันที่ 14 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ
พบกับงานเสวนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ Talk จังหวัดมุกดาหาร
.
เข้าร่วมงาน ฟรี!! ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่
https://forms.gle/Exz7aoErd5rYfnsx8
.
กล่าวต้อนรับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
.
เปิดงานโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
.
บรรยายพิเศษ เจาะลึกข้อมูลและอัพเดตความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารร่วมกับผู้แทนสภาพัฒน์
.
ปิดท้ายด้วยการเสวนาร่วมกับภาคเอกชน นำโดยสภาอุตสาหกรรม หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622023000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ:

วิดีโอทั้งหมด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

โอกาสทองทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เผื่อใครสนใจค่ะ