งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 โทร.02-4737000 ต่อ 1203,1204 โทรสาร.02-4737000 ต่อ 1203

เปิดเหมือนปกติ

30/07/2020
ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ

ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อม....

08/07/2020

🔰แนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท
สามารถ Download ตามลิงค์ด้านล่างได้เลย ⬇️
http://pasadu.bsru.ac.th/newweb/download_mastatant/jakjong01.pdf

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
25/05/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ไตรมาส 3 พร้อมเร่ง ! ส่วนราชการลงนามในสัญญาให้ทันภายใน พ.ค. 63

➡️➡️นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งรายการงบประมาณที่จะนำมาโอนประกอบด้วย (1) รายจ่ายประจำที่ยังมิได้เบิกจ่ายหรือยังไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 (2) รายจ่ายลงทุน อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (3) งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 กรมบัญชีกลางจึงได้ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจลงไปยังหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด
➡️➡️“ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 2,123,781 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37 โดยแบ่งเป็น (1) รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายแล้ว 293,523 ล้านบาท ของวงเงิน 597,091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.16 (2) รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 1,830,258 ล้านบาท ของวงเงิน 2,602,909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้ว 257,415 ล้านบาท ของวงเงิน 259,024 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #เร่งรัดเบิกจ่าย #เงินงบประมาณ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
21/05/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่ที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/e675183c-bbb7-4b26-b12a-46f83fbd8dc4/%E0%B8%A7173.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e675183c-bbb7-4b26-b12a-46f83fbd8dc4-n70Gh2M

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
24/04/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การคำนวณส่วนต่างจากราคากลาง 15%
21/04/2020

การคำนวณส่วนต่างจากราคากลาง 15%

20/04/2020
ว 82 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ว 82 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวัน...

27/03/2020
ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมค...

✅กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
18/03/2020

✅กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

🔊🔊กรมบัญชีกลางขานรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 63 ผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้

➡️คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อกำหนดวงเงินในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความต่อเนื่องและลดข้อจำกัดด้านระยะเวลา สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์กรณีวงเงินกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้
1.การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมได้กำหนดวงเงินไว้ที่ 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ปรับเป็น วงเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
2.การเผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารของการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง จะกำหนดตามวงเงินของการซื้อหรือจ้าง ให้ปรับเป็นเผยแพร่ประกาศและเอกสารของการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวนวันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากเดิมที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ให้ปรับเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

➡️“มาตรการฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความต่อเนื่องและลดข้อจำกัดด้านระยะเวลา โดยยังคงคำนึงถึงหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียว ให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียวที่เป็นการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

#กรมบัญชีกลาง

✍️ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งคืนครุภัณฑ์ ส่งเอกสารตามกำหนด ด้านล่างนี...
05/03/2020

✍️ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งคืนครุภัณฑ์ ส่งเอกสารตามกำหนด ด้านล่างนี้ 📝

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
18/02/2020

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ประกาศ!!!

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยมีความยินดีขอเชิญชาวพัสดุทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

เรื่อง “การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(จำนวน 2 วัน)

โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งและชำระเงินได้แล้วที่ www.cmatthai.com

✍️สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (งบลงทุน ในปีงบประมาณ 2563) มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้ 📝⬇️ สามารถดาวน์โหล...
09/12/2019

✍️สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (งบลงทุน ในปีงบประมาณ 2563) มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้ 📝
⬇️ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://pasadu.bsru.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/longpagar/61/ebidding62.pdf

04/12/2019

✅แจ้งเพื่อทราบ📝
คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ /ผู้ตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
----------------------------------------------------------------
⬇️สามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บงานพัสดุ ได้นะครับ
ตามลิงค์ : http://pasadu.bsru.ac.th/th/?page_id=160

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
20/11/2019

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ช่องทางการซื้อเอกสารประกวดราคา e-bidding เริ่ม 1 ตค. 62
26/09/2019

ช่องทางการซื้อเอกสารประกวดราคา e-bidding เริ่ม 1 ตค. 62

รหัสเงินงบประมาณแผ่นดิน
15/08/2019

รหัสเงินงบประมาณแผ่นดิน

✅🔰โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ...
10/07/2019

✅🔰โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ✍️

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
17/05/2019

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

👍👍 โครงการสัมมนาทางวิชาการ
#สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
#จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
👍👍 เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ”
👍👍ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
👍👍ณ โรงแรมอัลวาเรซ (เทพนคร)
ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.cmatthai.com เร็วๆ นี้

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการ...
22/10/2018

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป
--------------------------------------------------
สามารถคลิกลิงค์เพื่อตอบแบบสอบถามได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmasGmQsD6IiF2p9Lq0htiJiTg8uTed_wk9yyD5GG3Thgjmw/viewform

17/10/2018
17/09/2018

รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์งานพัสดุ ให้ด้วยครับ

15/09/2018
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

(ช่วงที่ 2) การสัมมนาเรื่อง "คลายปัญหา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ .. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดโดย คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องเมจิก ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

14/09/2018
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

(ช่วงที่ 1) การสัมมนาเรื่อง "คลายปัญหา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ .. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดโดย คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องเมจิก ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณปี 2562Download : http://pasadu.bsru.ac....
10/08/2018

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณปี 2562

Download :http://pasadu.bsru.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/longpagar/61/ebidding62.pdf

26/02/2018
www.ratchakitcha.soc.go.th

กฎหมายสตง.ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้วันนี้ (22/02/61)...อันใหม่นี้เขามีสิทธิ์อย่างเดียวนะ ถ้ามีการทุรจริตหรือผิดระเบียบ จะต้องส่งเรื่องให้ ปปช.ดำเนินการต่อไป สตง.จะไม่เรียกเงินคืนอย่างเดิมแล้ว ... ดาวน์โหลดได้ที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ...
21/11/2017

โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15

25/10/2017

งานพัสดุจัดอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 21 พ.ย. 2560 ส่งใบตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 6 พ.ย. 60 (เอกสารส่งผ่าน e-Doc)

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
27/07/2017

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
เพื่อให้แสดงความคิดเห็นก่อนการประกาศใช้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ e-mail:[email protected] ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/23b0c8804205814489768b36c1d24c82/%28draft%29regulation.pdf?MOD=AJPERES

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
13/07/2017

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ หัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมราม การ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.frdgf.or.th/training/4

23/05/2017

หน่วยงานใดต้องการตู้เหล็กของคืนจากหน่วยงานอื่นดูของได้ที่งานพัสดุ

แจ้งวิธีปฏับัติสำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ล่าสุด
21/12/2016

แจ้งวิธีปฏับัติสำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ล่าสุด

วันนี้  (21 ธค. 59) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับ มีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะ...
21/12/2016

วันนี้ (21 ธค. 59) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับ มีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวก (งานพัสดุ BSRU)

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๕๖๒/๒๕๕๙  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ...
11/07/2016

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๕๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....#ชอบมาตรา49ที่สุด #ขอบคุณที่เห็นความสำคัญของนักพัสดุ #เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เ...
18/09/2015

การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เริ่มถือปฏิบัติ 15 กันยายน 2558- 31 มีนาคม 2559

ที่อยู่

1061 ซ.อิสรภาพ 15
Bangkok
10600

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด