กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department)
(64)

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางว...
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุเทพมหานคร รวมทั้งถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐและแนวทางการดำเนินการจัดส่งผลงานเพื่อเสนอขอนับรางวัล ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมฯ โดยรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2567 แบ่งเป็น 6 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1)รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 2)รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ 3)รางวัลเลิศรัฐสาขา 4)รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5)รางวัลบริการภาครัฐ และ 6)รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการยกระดับการให้บริหาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับบุคคลเจ้าของผลงาน จะได้รับการอบรม ศึกษาดูงานในลำดับต้นๆ ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผลงานผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นหรือข้าราชการพลเรือนดีเด่นและได้รับมอบโล่รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณเพื่อการยกย่องชมเชย

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้ง...
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตัวอย่างสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ รวมทั้งโครงการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์บ้านไร่ (เงินรายได้นิคมสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566) รวมทั้งติดตามเรื่องงบประมาณของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พลางก่อน) และหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โอกาสนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายคีตวุฒิ นับแสง นายวงศ์ชัย ไชยโย นายธนะวิทย์ ชูทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุชาดา รังคพุทธมานะ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย นางสาวไพรินทร์ เชื้อสมุทร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายธนะวิทย์ ชูทอง ผู้ตรวจราชการกรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระ...
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายธนะวิทย์ ชูทอง ผู้ตรวจราชการกรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช ศาลกรมพระจันทบุรีนฤนาท ศาลคุณพระบำรุงราษฎร์ ศาลแม่ย่าตาบ และสักการะอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

04/01/2024

📣 ขอเชิญรับชม Live ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์ พร้อมเลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ 🎁 🎊🛍️

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าอวยพรและขอพร เนื่...
03/01/2024

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าอวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทรภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประ...
03/01/2024

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร - อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ เป็นประธานการประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์/เป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จและพ...
02/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ เป็นประธานการประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์/เป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จและพิจารณาผลผลิต/โครงการสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงแผนปฏิบัติราชการปี 2568 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และชี้แจงงบประมาณพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากร 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับข้าราชการใหม่ 2) ระดับข้าราชการใหม่ไม่เกิน 3 ปี 3) ระดับข้าราชการบรรจุเกิน 1 ปีขึ้นไป 4) ระดับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม/จังหวัด และ 5) ระดับผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและสอดคล้องตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมคุ้มธุรกิจเกษตร พร้อมรับฟังการเสวนา...
29/12/2023

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมคุ้มธุรกิจเกษตร พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง “สินค้าเกษตรแบบไหนที่ตลาดต้องการ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บูทกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้นภายในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องสินค้าเกษตร ระหว่างผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้รู้ถึงหลักการเลือกผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงต่อความต้องการของตลาด โดยมี ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ด้วย ณ บูทกรมส่งเสริมสหกรณ์ งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหล...
28/12/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนะวิทย์ ชูทอง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 500 ชุด และในพื้นที่ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จำนวน 300 ชุด รวม 1,300 ชุด หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน จนเกิดปริมาณน้ำสะสม ทำให้เกิดอุทกภัยฉับพลัน ส่งผลทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนเกิดน้ำท่วมขัง และยังมีถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูง ถนนบางสายยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตข้าวกล่องและมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสนับสนุนหญ้าแห้งเสบียงอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

28/12/2023

🎥 ขอเชิญชมการสัมภาษณ์สด นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

📌 ประเด็น “โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2567"

📺 Facebook สำนักข่าวไทย
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
⏰ เวลา 13.00 น.
🔴Link : https://www.facebook.com/tnamcot?mibextid=qWsEUC

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรภาคเห...
27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือตอนบน และการเสวนา หัวข้อ "ทิศทางการปรับตัวสหกรณ์ยุคใหม่เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" พร้อมมอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายสุริยะ คำปวง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด เป็นตัวแทนของสหกรณ์ที่ได้ร่วมส่งเสริมประสานความร่วมมือสหกรณ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ให้มาร่วมสร้างพลังและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความยั่งยืนในอนาคต และที่สำคัญให้สังคมได้รับรู้คุณค่าของกระบวนการสหกรณ์ไทย ให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน "มหกรรมเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ริมกว๊านพะเยา" ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 อีกด้วย

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว...
27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธี ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา จะเห็นว่าสามารถสนับสนุนโอกาสแก่เกษตรกรในภาคเหนือ ส่งผลให้มีทิศทางการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ชายแดนในการเป็นศูนย์กลางเพื่อกระจายสินค้า มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์สู่เส้นทางด้านการค้าการลงทุนสู่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ในด้านการเกษตร จังหวัดพะเยามีศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกษตร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ยางพารา ลำไย ลิ้นจี่ และพืชไร่ต่าง ๆ ซึ่งมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสามารถพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นจุดเด่นและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในจังหวัดพะเยา จะต้องจัดระเบียบในการทำการเกษตร ต้องมีการจัดโซนนิ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอ อีกทั้งต้องมีการวางแผนว่าทำแล้วจะขายที่ไหน ต้องใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม ในการลดต้นทุนต่าง ๆ และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดพะเยา ตลอดจนเกษตรกรจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้าเกษตร ให้มีพื้นที่ซื้อ - ขาย และเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ลดต้นทุนการผลิตสินค้า การขนส่ง (Logistic) ของเกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ช...
27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน ณ ลานสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมดำเนินการ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 69 ราย และ 2.การไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน 120 ตัว โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 368,815 ราย โดยจังหวัดพะเยาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 1,653 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นกรรมสิทธิ์แม่โคและแม่กระบือ จำนวน 389 ตัว คิดเป็นมูลค่า 10,503,000 บาท โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อิ่มไอหนาว ...
26/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” ภายใต้โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิด ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรม และนิทรรศการ “มหกรรมการเกษตร คุณค่าสู่สังคมไทย ด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”พร้อมเยี่ยมชมร้านค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ที่นำมาจัดจำหน่าย รวมทั้งสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์ และพบปะประชาชนที่มาร่วมงาน โอกาสนี้ ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการค้าสินค้าเกษตร (MOU) ในคุ้มธุรกิจเกษตร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักด้านธุรกิจเกษตรในกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าธุรกิจเกษตร และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
สำหรับงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมเกษตรของจังหวัดครบทั้ง Value Chain สินค้าเกษตร ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การผลิตด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง และผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคการเกษตร ต้นทุนการผลิต คุณภาพผลผลิต การแปรรูปผลผลิต ด้านการวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร โดยเน้นการใช้ธุรกิจนำการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าจากการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว สร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะการสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านการค้าและภาคการเกษตร ครอบคลุมกิจกรรมธุรกิจเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งยังมีการ Workshop ด้านการเกษตรอีกด้วย

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะผู้จัดการทีมสีฟ้า เป็นประธานการประชุมเตรียมค...
26/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะผู้จัดการทีมสีฟ้า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2567 (ทีมสีฟ้า จังหวัดในเขตภาคใต้) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2567 มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่อ...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและบูธจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 โดยมี นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนต...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ และ วศ.ดร.ธนสาร ธรรมสอน) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยมี นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา และถนนชายกว๊าน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มาเป็นประธานในพิธี

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มเป...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์เพื่อบริหารที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงและที่ดินแปลงรวมจากงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1088/2566 เรื่อง คณะทำงานศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์เพื่อบริหารที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงและที่ดินแปลงรวมจากงบประมาณภาครัฐ รับทราบมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน รับทราบแผน - ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง การดำเนินโครงการบ้านมั่นคง การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์เพื่อบริหารที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงและที่ดินแปลงรวมจากงบประมาณภาครัฐ พิจารณารูปแบบการรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคลในการบริหารงานโครงการบ้านมั่นคงที่เหมาะสม พิจารณาร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ. 2566 พิจารณาการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงและที่ดินแปลงรวมจากงบประมาณภาครัฐ และร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ กิจกรร...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม “Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023” ประจำปี 2566 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยให้รางวัล Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards นี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนถึงความตระหนักและความมุ่งมั่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสืบเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่น Cybersecurity Rising Star Awards 2023 หน่วยงานที่มีผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และรางวัลชมเชย Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการยกระด...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ในแต่ละประเภท ประจำปี 2567 ของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. ในสาขาบริการภาครัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการยกระดับการให้บริการ ประจำปี 2567 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการ เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 โดยการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน/ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ส่งสมัครในปี 2566 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ส่งสมัครในปี 2566 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มสมัครใหม่ในปี 2567 แบ่งเป็นหน่วยงานเสนอผลงาน เพื่อขอเข้ารับรางวัล และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ชี้เป้าผลงานของกรมฯ เพื่อเสนอขอรับรางวัล ซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลภาครัฐเป็น 6 ประเภทรางวัล ในปี 2567
นอจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาปฏิทินการรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรองอธิบดีฯ เน้นย้ำว่า จะต้องมีการนำเสนอที่ชัดเจน เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

25/12/2023

"กระเช้าสหกรณ์-ของขวัญคุณภาพรับปีใหม่"
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าสหกรณ์ “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”
ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ ห้องจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ห้องประชุม 126 ชั้น 1 อาคาร 1 ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 จำหน่ายทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ จำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทาง Facebook : coop market ช่องทางไลน์โอเพ่นแชท https://shorturl.asia/k7T86 หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0 2628 5512 หรือ 08 9891 5912 ทั้งนี้ กรมฯ มีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป บริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์ฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย
ข่าว ไทยโพสต์
Link : https://www.youtube.com/watch?v=p8WGQ1g9OHM

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาชาวประมงพื้นบ...
24/12/2023

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 9/2566 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากตัวแทนสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย โดยมี นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
สำหรับการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และหาแนวทางการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืนระหว่างสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านกว่า 67 กลุ่ม ซึ่งอาชีพประมงพื้นบ้าน เป็นกลุ่มอาชีพที่กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้านเครื่องมือประมง และด้านเรือที่ใช้ในการทำประมง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอนโยบายการประมงและพัฒนาคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้าน เพื่อหาทิศทางในการช่วยเหลือพี่น้องประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

24/12/2023

🎉🎁 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์ ในงานตลาดสินค้าเกษตร Co-op Market (โค อ๊อฟ มาร์เก็ต) จำหน่ายสินค้า OTOP ครบวงจร ทั้งหมดนำมาจากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

📺ข่าวค่ำ NBT News : กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกระเช้าปีใหม่ ส่งความสุข เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ลิงค์รับชม https://www.youtube.com/watch?v=4aexAlBWB9s
-----------------------------------------------
⛳ช่องทางติดต่อสอบถามหรือสั่งจองสินค้า
✅ Inbox Facebook COOP Market : m.me/coopmarket.cpd/
📞 โทรศัพท์ : 02 6285512, 089 8915912
✔️ Line : https://shorturl.asia/k7T86
✅ Facebook: https://www.facebook.com/coopmarket.cpd

**สินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

#กระเช้าปีใหม่ #ของขวัญปีใหม่ #ของขวัญ #ปีใหม่2567 #รับจัดกระเช้าของขวัญ #กระเช้าปีใหม่2567 #สินค้าสหกรณ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังและมอบนโยบายการขับเคลื่อนก...
23/12/2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เกษตรไม่เผา เธอรัก (ภู) เขา ดาวก็รักเธอ” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และขยายผลการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจกรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชาชีพมาร่วมเสวนานำเสนอประเด็นสำคัญต่าง ๆ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู รับมือภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 โดยแบ่งมาตราการออกเป็น 3 ระยะ 1) มาตรการระยะสั้น ลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือลดลง ร้อยละ 50 และพื้นที่อื่น ๆ ลดลงร้อยละ 10 พร้อมดำเนินการไม่ให้เกษตรกรที่ทำการเผาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่ให้สิทธิ์ หรือเพิกถอนสิทธิ์นิคมสหกรณ์ ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการรัฐ และเงินทดรองราชการจากภัยพิบัติ และมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังจุดที่มีการเผาเดิม ตรวจสอบพื้นที่ที่พบจุดความร้อน (Hot Spot) สร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด นอกจากนี้จะให้บริการเครื่องจักรกลช่วยจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนจุลินทรีย์และชีวภัณฑ์ 2) มาตรการระยะกลาง ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืชปลูกจากพืชล้มลุกที่ต้องทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง จัดตั้งศูนย์บริหารเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Motor Pool) เพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ 3) มาตรการระยะยาว ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพร้อมกับกิจกรรมการผลิตที่ปลอดการเผา มุ่งสู่มาตรฐาน GAP PM2.5 FREE ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดการเผาทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการ เตรียมแปลงจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเน้นการบริหารจัดการเศษวัสดุ ซึ่งจะมีมาตรการจูงใจ ทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การคืนหรือลดหย่อนภาษีให้แก่เอกชนที่รับซื้อ จากนโยบายเราหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off “ไถกลบตอซัง สร้า...
23/12/2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชึยงใหม่ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมงานทั่วประเทศกว่า 20,000 ราย เข้าร่วม Kick Off ณ บ้านแม่กุ้งบก ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอีก 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเผา (Hot Spot) ทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านระบบ Zoom Conference Meeting และ Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊คกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม Kick Off ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วม Kick Off ณ บ้านศิลาทอง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาพื้นที่ป่าไม้และวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศนำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสม และทำลายห่วงโซ่อาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM 2.5) และให้บรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2613 ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีโลก ซึ่งการจัดงานในวันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากการเผาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดิน จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป
สำหรับงานรณรงค์ “ไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทำการเกษตรโดยไม่เผาหันมาไถกลบตอซัง เป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน และสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการเผาตอซังพืช ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สาธิตการไถกลบตอซังพืช โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้นำขบวนรถไถ เพื่อไถกลบตอซังพืชพร้อมกันทั่วประเทศด้วย

ที่อยู่

12 Krung Kasem Road
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622813095

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด