กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department)

เปิดเหมือนปกติ

11/11/2021

แม้จังหวัดพิจิตรจะถือเป็นแหล่งปลูกข้าวอันดับต้นๆของประเทศ แต่ในพื้นที่ อำเภอบางมูลนาก เกษตรกรบางส่วนทำนาได้เพียงปีละครั้ง เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายตลอดทั้งปี จนเกิดปัญหาหนี้สินตามมา

ทาง "สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด" จึงได้มองหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในช่วงหลังฤดูทำนา ได้แก่ "อาชีพเลี้ยงแพะและแกะ" เพื่อจำหน่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่และปริมาณน้ำจำนวนมาก เหมือนอย่างการปลูกพืชชนิดต่างๆ โดยสหกรณ์ฯ มีส่วนช่วยในการหาพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ให้แก่สมาชิก สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโรงเรือน แนะนำการเลี้ยงดูแลตามหลักวิชาการ รวมทั้งหาคู่ค้าที่จะมารับซื้อแพะและแกะของสมาชิกอีกด้วย

📺 รายการ ฐาน Talk ช่อง Nation TV หมายเลข 22

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชก...
11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุม ครม.สัญจร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุม ครม.สัญจร โดยมีการรายงานทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปข้อมูลสำคัญจุดดูงานของนายกรัฐมนตรี , ข้อมูลจุดดูงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในแต่ละจุด

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงประเด็นปัญหาสำคัญที่คาดว่าจะมีการนำมาพิจารณาหรือสอบถามในการตรวจราชการ

ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รายงานการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบทั้งในจังหวัดภูเก็ต และพังงาทั้งสิ้น 3 จุด (สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และในจังหวัดระนอง ตรัง และพังงาทั้งสิ้น 4 จุด (สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)) พร้อมเน้นย้ำว่าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ ประสานงานกับตัวแทนสหกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากร , กิจกรรมจัดแสดง รวมถึงความพร้อมของสถานที่อีกด้วย

"การรวมกลุ่ม" เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์นั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสวัสดิ...
11/11/2021

"การรวมกลุ่ม" เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์นั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เองแล้ว ยังมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อให้คนในชุมชนได้ “ดูแลกัน” “พึ่งพาอาศัยกัน” ช่วยกันสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน "ด้านเกษตรกรรม" การรวมกลุ่ม จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ขยายช่องทางการตลาด สร้างอำนาจต่อรอง จนก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน

"การรวมกลุ่ม" เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์นั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เองแล้ว ยังมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อให้คนในชุมชนได้ “ดูแลกัน” “พึ่งพาอาศัยกัน” ช่วยกันสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน "ด้านเกษตรกรรม" การรวมกลุ่ม จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ขยายช่องทางการตลาด สร้างอำนาจต่อรอง จนก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณโครงก...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร “โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร “โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในภาคการเกษตร สร้างรายได้แก่แรงงานคืนถิ่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างผู้ขายออนไลน์ประจำอำเภอ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เป็นแรงงานคืนถิ่นระหว่างปี 2563-2565 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเกษตรกรที่ต้องการเริ่มกิจกรรมใหม่เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงในช่วงโควิด-19 เน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ยึดหลักการตลาดนำการผลิต ในภาคการเกษตร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายช่องทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ได้กำหนดโครงการ กิจกรรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร การสร้างแบรนด์ การขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ พัฒนาทักษะด้านการตลาดและการตลาดออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ก...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินก็กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และติดตามการเจรจาประนีประนอมหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายหลังศาลมีคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดี จำนวน 3 สหกรณ์ เเละคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีสหกรณ์ขอเจรจาประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายหลังศาลมีคำพิพากษาเเละออกหมายบังคับคดี จำนวน 20 สหกรณ์ ตามที่กรรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาให้สหกรณ์ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพรขอกู้เงิน กพส. เป็นจำนวน 20,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิกสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตร ในปีงบประมาณ 2565 เเละสามารถรวบรวมผลผลิตกาเเฟสารจากสมาชิก จำนวน 420 ราย โดยมีระยะเวลากู้ 6 เดือน (ธันวาคม 2564-พฤษภาคม 2564) โดยจำหน่ายผลผลิตกาเเฟสาร ปริมาณ 500 ตัน ราคาตันละ 73,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 36,500,000 บาท
โดยการประชุมในครั้งนี้ ประชุมผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม129 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมเเละผล...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมเเละผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานครฯ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามมติการประชุมในครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 และเรื่องรายงานความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาผลการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2564/2565 รวมถึงเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรโควต้าสินค้านม ปี 2565 และเรื่องการจัดสรรโควต้านำเข้าสินค้านมปี2565 โดยมีหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

09/11/2021

เป้าหมายสำคัญของการเดินหน้าจัดตั้ง "ซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์" ทั่วประเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือต้องการยกระดับสินค้าเกษตร พร้อมสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต ผ่านรูปแบบร้านค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่ที่สด สะอาด และปลอดภัย

ที่ "สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด" ได้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ซึ่งได้รับการส่งเสริมอาชีพจากทางสหกรณ์ มาจัดจำหน่ายภายใต้แนวคิด "การตลาดนำการผลิต" เป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้สมาชิกมีแหล่งรับซื้อสินค้าที่แน่นอน

📺 รายการ ฐาน Talk ช่อง Nation TV หมายเลข 22

"หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม"วิธีการสหกรณ์" คือ การนำหลักกา...
09/11/2021

"หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม

"วิธีการสหกรณ์" คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

ทั้งสองสิ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

"หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม

"วิธีการสหกรณ์" คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

ทั้งสองสิ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึ...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด พร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมนุมฯ โดยมี นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายอัฌชา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมโครงการ AG 3.1 Strengthenin...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายอัฌชา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมโครงการ AG 3.1 Strengthening Of Cooperatives/Farmers Organization System ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือรายละเอียดการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
โดยการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบที่มาของการประชุมโครงการ AG 3.1 Strengthening Of Cooperatives/Farmers Organization System และนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสหกรณ์ทั้งหมด 27 แห่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงข้อเสนอของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์หรือองค์กรเกษตรกรในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรับทราบเกี่ยวโครงการที่ประเทศไทยเคยดำเนินการกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในลักษณะสหกรณ์คู่แฝด เช่น โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และสุดท้ายเรื่องเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วยกิจกรรม รูปแบบการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาของการดำเนินโครงการ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป

09/11/2021

"กระแสการตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะความนิยมในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และปราศจากสารเคมีเจือปน ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มหันมาใส่ใจในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับแนวทางการดำเนินงานของ "กรมส่งเสริมสหกรณ์" ที่ต้องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

ที่ "สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด" และ "สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด" ภายใต้การควบคุมดูแลของ "นิคมสหกรณ์สตึก" จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มส่งเสริมเรื่องการเพาะเห็ดให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ โดยได้มองเห็นถึงประโยชน์ของเห็ดซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพจากธรรมชาติในราคาที่ไม่สูง อีกทั้งยังควบคุมการผลิตได้ง่ายและไม่ต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอีกด้วย

📺 รายการกรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT ช่อง Nation TV หมายเลข 22

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมรับฟังการนำเสนอการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบออนไล...
08/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังการนำเสนอการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบออนไลน์ครบวงจร จากนางสาวรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
สำหรับการนำเสนอเครื่องมือพัฒนาทักษะบุคลากรแบบออนไลน์ครบวงจร นั้น สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาปรับเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานดิจิทัล อาทิ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน การใช้งานอินเทอร์เน็ต คำสั่งพื้นฐาน การรับ - ส่งอีเมล การใช้งานอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง รวมไปถึงจริยธรรมในการใช้งานสื่อออนไลน์ Digital Literacy ซึ่งมีทั้งเครื่องมือเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลแบบปฏิบัติการ เครื่องมือเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากทั่วทุกแห่งผ่านแพลตฟอร์มที่มีความเป็นมาตรฐานระดับสากล รองรับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
นอกจากนี้ ยังเป็นการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน มีการวัดความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้ในการประเมินผล เพื่อให้เกิดทักษะการพัฒนาและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพ เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไป

08/11/2021

"โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่ทรงนำ "หลักการสหกรณ์" ไปพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

📺 ติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น“ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปรับ...
08/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น“ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ของสถาบันเกษตรกร และ ประเด็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และ TNN 16 ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งการสัมภาษณ์ในการนี้ ท่านอธิบดีฯ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ของสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและผลักดันสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกโดยมีอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรใกล้เคียง และอีกหนึ่งโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกร และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น เพื่อทำอาชีพที่ยั่งยืนโดยการรับสมัครเกษตรจากทั่วประเทศ 3,682 ราย โดยเป็นโครงการที่แนะนำให้เกษตรกรจัดทำและดำเนินการตามแผนการผลิตและส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริม...
08/11/2021

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด ทุนการศึกษาคณะสงฆ์สายสามัญ และมูลนิธิราชปัญญาโมลีวัดเจ็ดยอด โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,838,502 บาท ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญญาธิการพระบารมีธรรมบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และบุญญานุภาพในส่วนของทานมัยอันเกิดจากกุศลศรัทธา ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ผู้ร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานครั้งนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นโดยทั่วกัน

07/11/2021

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจะออกอากาศเวลา 09.00 น. 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริม...
06/11/2021

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด ทุนการศึกษาคณะสงฆ์สายสามัญ และมูลนิธิราชปัญญาโมลีวัดเจ็ดยอด โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,838,502 บาท ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญญาธิการพระบารมีธรรมบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และบุญญานุภาพในส่วนของทานมัยอันเกิดจากกุศลศรัทธา ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ผู้ร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานครั้งนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นโดยทั่วกัน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริม...
06/11/2021

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด ทุนการศึกษาคณะสงฆ์สายสามัญ และมูลนิธิราชปัญญาโมลีวัดเจ็ดยอด โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,838,502 บาท ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บุญญาธิการพระบารมีธรรมบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และบุญญานุภาพในส่วนของทานมัยอันเกิดจากกุศลศรัทธา ได้โปรดดลบันดาลปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ผู้ร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานครั้งนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นโดยทั่วกัน

ที่อยู่

12 Krung Kasem Rd
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622813095

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด