Clicky

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department)

เปิดเหมือนปกติ

27/01/2023
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2566

🌾🌾Live🔴งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2566 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 27 มกราคม 2566🧑‍🌾🧑‍🌾

https://www.facebook.com/RiceNewsChannel/videos/964554984952117/?mibextid=NnVzG8

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างศั...
27/01/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุ ด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน และการพัฒนาระเบียบวิธีคำนวณคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าพรุ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ สามารถขยายผลกับป่าพรุที่อื่น ๆ ของประเทศ แลเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นิคม และการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่นิคม รวมทั้งร่วมกันพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริจะได้ดำเนินการในระดับพื้นที่ต่อไป โดยมี นายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นางรอซนานี สันหมุด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับโครงการดังกล่าว มีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำริ เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะ 5,000 ไร่ 5 หมู่บ้าน 2 ตำบลในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการระยะแรก มีการทำความเข้าใจกับภาคี สถาบันการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ และลงสำรวจสภาพพื้นที่เบื้องต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์พื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนเป้าหมาย จากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เตรียมนำเสนอคณะทำงาน และการคืนข้อมูลชุมชนเพื่อนำไปสู่การดำเนินการขั้นต่อไป สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปจะมีการนำร่องการพัฒนาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุบาเจาะ (Pilot project) จะประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าพรุ ตามระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติจาก องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พร้อมทั้งร่วมกับชุมชนจัดทำแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู พัฒนากลไกความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุแบบมีส่วนร่วม และกลไกทางการเงิน เช่น กองทุนการดูแลป่า เพื่อรับรายได้จากค่าคาร์บอนเครดิต

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลง...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,341 ราย ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจให้สินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประเภทเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย (โคขุน) ประเภทข้าวเปลือก (เมล็ดพันธุ์ข้าว) ประเภทข้าวสาร ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจรับฝากเงิน
จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์พิชัย ติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำ การบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งแนวทางการเข้าไปแนะนำส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ตามหลักและวิธีการของสหกรณ์ โดยมี นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พิชัย ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ให้การต้อนรับ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลง...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จำกัด รับฟังติดตามผลการดำเนินงาน และแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้า จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา โดยมี ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จำกัด ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2534 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 703 ราย โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ข้าวเปลือก และข้าวโพด) ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร (สหกรณ์บริการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) และธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์มีลานตาก ขนาด 3,800 ตารางเมตร สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ปีการผลิต 2565/2566 มีสมาชิกของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมจำนวน 90 ราย พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 1,500 ไร่ ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการปลูกข้าวโพดหลังนาฯ จำนวน 1,000,000 บาท นอกจากนี้ สหกรณ์ได้มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและขายให้กับภาคเอกชน และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเ...
26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา โดยมี นายสิทธิชัย กิ่งช้าง ประธานกรรมการ นางมยุรา คำสวน ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,073 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 133 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก และข้าวโพด ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร บริการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และธุรกิจรับฝากเงิน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ปีการผลิต 2565/2566 จำนวน 106 ราย พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 1,504 ไร่ และได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการปลูกข้าวโพดหลังนาฯ จำนวน 3,000,000 บาท มีต้นทุนการผลิต 5,970 บาทต่อไร่ ซึ่งในด้านการตลาดนั้น สหกรณ์ได้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและขายให้กับภาคเอกชนอีกด้วย

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ แล...
25/01/2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
โดยรองอธิบดีฯ ได้ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และให้คำแนะนำแนวทางด้านการตลาด เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายในการทำงาน วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน และสมาชิกสหกรณ์ต่อไป จากนั้น ได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด โดยมี นายเชน นิลมูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ สาขาชัยจุมพล และโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สาขาตลิ่งต่ำ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสห...
25/01/2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เน้นย้ำการจัดตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อสร้างรายได้ จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้อย่างแท้จริง และร่วมกันส่งเสริม แนะนำ กำกับให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่น นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้ตนเองอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ประสบการณ์ทำงาน ขอให้ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความมั่นคงต่อไป

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ...
25/01/2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในส่วนของโครงการสำคัญต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการส่งเสริม การกำกับดูแลสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ โดยรองอธิบดีฯ เน้นย้ำให้มีการส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจบุคลากรให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดประโยชน์ของทางราชการ และสถาบันเกษตรกรเป็นสำคัญ

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางนัทธมน ทีน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยราชการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมส่งเ...
25/01/2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางนัทธมน ทีน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยราชการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 10 พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์ส...
24/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 โดยมี นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางศรีรัตน์ จินตวร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระ...
24/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งในวันนี้มีการนำเสนอผลงานจำนวน 23 ผลงาน จาก 15 จังหวัด สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบ One page ต่อคณะทำงานฯ ผลงานละ 5 - 7 นาที

24/01/2023
พิธีเปิดงาน "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"

📡📡 กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญทุกท่านรับชม [Live]

Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"

(date) วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

📍ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์...
23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2566 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นางสาวศิวาพร วังสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 นายอำนวย ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอหน...
23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กสน.3) หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) และการจำลองรูปแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายพงศ์สันต์ ขำปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้กล่าวว่า ขอให้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองโดยตลอด นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา และขอให้ใช้กลไกต่าง ๆ เช่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ได้รับ กสน.3, กสน.5 เข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องและเรียบร้อย ขอให้ร่วมกันส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่นิคม งานจัดที่ดินให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมทั้งดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก ทั้งนี้ กรมฯ พร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่นิคมเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการจัดทำคำขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) และการขึ้นรูปแผนที่
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดทำเอกสาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 88 ราย แบ่งเป็น 2 รุ่น จาก 18 นิคมสหกรณ์ ได้แก่ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ และวิทยากร

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักส...
23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 20 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยถ่ายทอดสดสัญญาณจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 2 รวม 43 หน่วยงานใน 32 จังหวัด ซึ่งมีข้าราชการใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้ารับการอบรมจำนวน 84 ราย ได้แก่ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 65 ราย นิติกร 7 ราย นักทรัพยากรบุคคล 2 ราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ราย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ราย นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย สถาปนิก 1 ราย ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 ราย และนายช่างศิลป์ 1 ราย
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การทำงานสู่ Smart CPD” โดยได้กล่าวถึง การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่มีศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริหารการเงินของตนเองได้ มีความรู้ความสามารถรอบด้านเท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิบัติงานตามหน้าที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ ศึกษาให้ถ่องแท้ มีความเชี่ยวชาญแตกฉาน และต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ทันต่อเวลา อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจ เน้นการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ สอนแนะให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจให้มีกำไร สามารถปิดบัญชี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้สมาชิก เกิดความเปลี่ยนแปลง ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ นำข้อมูลจากระบบ MIS ไปใช้ประโยชน์ในการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ ใช้นวัตกรรมในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งให้สมาชิกได้ นอกจากนี้ อธิบดีฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ พร้อมกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอให้ตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป
โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ การประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี แรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการ ผู้มีคุณธรรมเป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งข้าราชการใหม่ทุกคนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของระบบราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่าย และมีค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการต่อไป

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระ...
23/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ และถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานอีกด้วย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาผลงาน โดยให้หน่วยงานเจ้าของผลงานเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะทำงาน ซึ่งในวันนี้มีการนำเสนอผลงานจำนวน 21 ผลงาน จาก 18 จังหวัด สาขารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน และประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบ One page ต่อคณะทำงานฯ ผลงานละ 5 - 7 นาที นอกจากนี้ คณะทำงานและที่ปรึกษาผลงานได้ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และตอบข้อซักถามแก่หน่วยงานเจ้าของผลงาน เพื่อนำผลงานมาปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมให้ตรงตามโจทย์ที่กำหนดไว้ต่อไป

22/01/2023
“รมช.มนัญญา เยี่ยมชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่”

“รมช.มนัญญา เยี่ยมชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่”
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด แก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด จ.กระบี่ หนุนสหกรณ์รับซื้อปาล์มน้ำมันช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาความเดือดร้อน ราคาเป็นธรรม ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
📺 รายการ คู่ข่าวเสาร์ – อาทิตย์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
📌 Link : https://www.youtube.com/watch?v=941AnQ4g2eU

22/01/2023

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ 21 มกราคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิ...
21/01/2023

วันที่ 21 มกราคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4 และ 6 นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายสมชาย เทพจิตร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ ที่มารอต้อนรับ พร้อมกล่าวชื่นชมสหกรณ์ที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ใช้ระบบสหกรณ์มาช่วยพยุงราคา รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์และสร้างมูลค่าจากต้นปาล์มน้ำมันในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 41,156 ราย พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 1,151,415 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 3,345,467 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 3ตัน/ไร่ มีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจำนวน 14 แห่ง รวมชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ด้วย
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์หามืออาชีพมาช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงได้เน้นย้ำเรื่องการส่งออกซึ่งปาล์มจะต้องมีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ และผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้า จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั่วประเทศเข้ามาสู่ระบบนี้เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ฯ นั้น ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นองค์กรหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สามารถช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้ได้รับราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรม แม้ในสถานการณ์ที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาด ลานเทเอกชนหยุดการรับซื้อผลผลผลิต แต่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ยังสามารถเปิดบริการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นโยบายสำคัญต่าง ๆ ที่ได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ เช่น โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ถือเป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด เมื่อเข้ามาร่วมโครงการก็สามารถนำองค์ความรู้ที่ตนเองมีมาใช้ในการเกษตรได้ ทั้งการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต และการตลาด และเมื่อได้ผลผลิตก็สามารถนำมาต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่า ตลอดจนนำผลผลิตหรือสินค้าของตนเองไปจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ได้อีกด้วย
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร อาทิ มะพร้าวน้ำหอม โดยมีการทำแปรรูปเป็นพุดดิ้ง ภายใต้แบรนด์ "น้ำหอมสวนเกษตร" ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน จากสหกรณ์การเกษตรเจริญพัฒนาห้วยงู จำกัด ข้าวไร้ดอกพยอม จากสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม จำกัด จากนั้น รมช.มนัญญา เดินทางเยี่ยมชมแปลงสาธิตการผลิตปาล์มน้ำมันของนายจรัส ปทุมสุวรรณ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ (ปาล์มนํ้ามัน) สหกรณ์นิคมอ่าวลึก ณ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO โดยดำเนินกิจกรรมปลูกปาล์มและยังปลูกพืชร่วมและพืชแซมในสวนปาล์ม ทําให้สามารถจําหน่ายเป็นรายได้เสริมเพิ่มขึ้น เช่น การปลูกโกโก้ การปลูกสละร่วมในสวนปาล์มน้ํามัน โดยในพื้นที่ 3 ไร่ สามารถจําหน่ายสละได้ 90,000 บาทต่อปี สร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงาน 391.18 ล้านบาท มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานสกัด น้ำมันปาล์ม สาขาอำเภออ่าวลึก ขนาดกำลังการผลิต 90 ตันทะลาย/ชั่วโมง สามารถรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ 2,000 – 2,200 ตัน/วัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาอำเภอคลองท่อม ขนาดกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง สามารถรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ 1,200 – 1,400 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของบริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งการดำเนินงานในปีบัญชี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงานในส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาอำเภออ่าวลึก โดยสามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งสิ้น จำนวน 190,393.25 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,441.34 ล้านบาท สามารถจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตปาล์มน้ำมัน ได้แก่ 1. น้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 32,020.43 ตัน มูลค่า 1,282.14 ล้านบาท 2. เมล็ดใน จำนวน 10,058.90 ตัน มูลค่า 205.95 ล้านบาท 3. กะลาปาล์ม จำนวน 6,257.35 ตัน มูลค่า 22.86 ล้านบาท และ 4. ทะลายเปล่า จำนวน 36,962.98 ตัน มูลค่า 5.25 ล้านบาท

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จ...
20/01/2023

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ โดยมี นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4 และ 6 นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด โดยเน้นย้ำให้มีการติดตามความคืบหน้าในแต่ละเดือน และสภาพคล่องในการซื้อผลผลิตของสมาชิก การปิดบัญชีของชุมนุม ฟื้นฟูการดำเนินงาน ปรับโครงสร้างหนี้และสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ รวมทั้งมีแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ร่วมมือกันฟื้นฟูสหกรณ์ในหลายๆแห่งที่ประสบปัญหา พร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ประสบการณ์ทำงาน ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์อย่างสูงสุด เน้นการทำงานเป็นทีม ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความมั่งคงยั่งยืนต่อไป

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกําหนดกรอบการประเมินผ...
20/01/2023

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) และสรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งโครงการและนโยบายสำคัญต่างๆ เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายประมาณของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการรายงานและสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคี...
20/01/2023

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงา...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2566 การส่งเสริมสหกรณ์ในด้านต่างๆ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ โดยมี นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธ...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 100 คน เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ต อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวถึงปัญหาการทุจริตในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่อระบบราชการเป็นอันมาก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ โดยเฉพาะข้าราชการซึ่งจำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันสำหรับต้านทานสิ่งยั่วยุของผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริต ต้องมีจิตสำนึกที่ดี เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการทำงาน ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงธรรมาภิบาล ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหนทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

สำหรับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 โดยการอบรมจะแบ่ง 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ มีการอภิปรายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่วนที่ 2 กิจกรรมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่วนที่ 3 เป็นการเสวนาธรรม หลักธรรม กับการแก้ปัญหาการทุจริต

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างคุณค่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมี นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ด้วยการตลาดสมัยใหม่
และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 วิทยากร และเจ้าหน้าโครงการ รวมจำนวน 125 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถนำทักษะความรู้ไปขับเคลื่อนและพัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สามารถสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์ร่วมกันตามแนวคิด "สดจากฟาร์ม สู่มือท่าน ร่วมปันสุขสู่ชุมชน" และสินค้าสหกรณ์จากขบวนการสหกรณ์ได้รับโอกาสในการขยายช่องทางตลาดผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพิ่มขึ้น รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ มีความพร้อมในการทำธุรกิจที่สอดคล้องสภาวะการแข่งขันกับตลาดในปัจจุบัน ทำให้สหกรณ์มีการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่อยู่

12 Krung Kasem Road
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:00 - 13:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622813095

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ณ โครงการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด โดยมี ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ จะต้องบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรลดภาระต้นทุนการดำเนินงานของสหกรณ์ กำหนดแผนงานการดำเนินงานจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปร่วมจัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และให้การจัดทำระบบการควบคุมภายในเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เน้นย้ำให้สหกรณ์ทำความเข้าใจกับกับสมาชิกให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาร่วมกับสหกรณ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานต่อไปได้ และได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ และพนักงานของสหกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้อยู่ดีกินดี เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไป
วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) พร้อมด้วย นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสังวาล โพธิ์มี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โครงการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวพบปะ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่มาร่วมงาน พร้อมเผยว่าโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประสงค์ให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีการเลี้ยงโคนมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นการเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อยให้สูงขึ้น โดยได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการที่ดีและลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ทำควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ อีกทั้งเกษตรกรต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และยังมีอีกหนึ่งที่ที่จัดตั้งได้สำเร็จ คือ สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ซึ่งหากทั้ง 2 ที่นี้ประสบผลสำเร็จ จะเป็นการนำร่องให้กับสหกรณ์อื่นๆต่อไป ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน เพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อต่อไป
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบป้ายโครงการศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) ให้กับ 3 สหกรณ์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และสหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด พร้อมรับชมกระบวนการผลิตอาหาร TMR จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปลูกต้นพะยอม
สำหรับโครงการตั้งศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) สำหรับโคนมและโคเนื้อ เกิดจากชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ได้เสนอขอโครงการก่อตั้งศูนย์กลางผลิตอาหารโคนม หรือ Feed Center ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร (พ.ร.ก. เงินกู้โควิด พ.ศ. 2563) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 8,455,000 บาท โดยได้รับงบประมาณอุดหนุน จำนวน 7,609,500 บาท และชุมนุมฯ จ่ายสมทบ จำนวน 845,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการก่อสร้างสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ TMR บ่อหมักอาหารหยาบ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุอาหารสัตว์สูญญากาศ เครื่องผสมอาหาร TMR (Total Mixed Ration) รถตักล้อยาง และรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อการขนส่งอาหารที่ผลิตขึ้นไปยังฟาร์มผู้เลี้ยงเลี้ยงโคนมในเครือข่าย
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 15 สหกรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่าย จำนวน 4,100 ครอบครัว มีจำนวนโคนมทั้งหมด 115,000 ตัว สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ทั้งหมดประมาณวันละ 450 ตัน ซึ่งชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ฯ มีการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตอาหารโคนมอัดเม็ดและจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมที่เป็นสมาชิก ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีกำลังการผลิต 10 ตัน/ชั่วโมง และสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ถึงวันละ 700-800 ตัน เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ส่งผลทำให้ต้นทุนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรลดลงอีกด้วย
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์” ภายใต้โครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด มีความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และครือข่ายความร่วมมือโดยใช้ฐานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย
ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวถึง การสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ เกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดพลังทางสังคม สร้างความยั่งยืนมั่นคงของภาคการเกษตรในระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งเสริมให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีองค์ความรู้สมัยใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธูรกิจต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สามารถนำองค์ความที่มีอยู่มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการสมัยใหม่ โดยพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็น 1 ใน 13 หมุดหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศ ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 ด้วย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีแนวทางการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ ภายใต้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและผ่านมาตรฐานเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสมาชิกและเพิ่มศักยภาพให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต มีการจัดเกณฑ์ระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการสมาชิก ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารงาน รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขและพัฒนาอาชีพ และการเพิ่มประเสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร เป็นต้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการนำแอพพลิเคชันมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ และช่วยให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาล หน่วยงานราชการ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ภาคเอกชนและเครือข่ายอื่น ๆ ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สหกรณ์มีความมั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิทธิพร ปานใจ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังการบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้กล่าวกล่าวเน้นย้ำการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ หมั่นเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม สังเกตความผิดปกติ ทั้งสถานะการดำเนินงานและสภาพคล่องของสหกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และให้มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน พยายามเข้าไปดูแลสหกรณ์ในจังหวัด โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีให้กับกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสมาชิก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลกำไรแล้วให้สหกรณ์นำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้น เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง ในการนี้ ได้ให้กำลังใจและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ หมั่นฝึกฝน ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายพิษณุ คล้ายเจตต์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว บุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่สำคัญ คือ การปิดบัญชีสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชี พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฎิบัติงานส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ และให้กำลังใจแก่บุคคลลากรในการปฏิบัติงาน
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพงศ์สันต์ ขำปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไข้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน 15 กรณีปัญหา โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุน ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และมีเจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการลงทุน มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และกำหนดกรอบแนวทาง และพิจารณาการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณา โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนเพิ่มในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เสนอ และได้มีการพิจารณาเรื่องการขยายขอบเขตการลงทุนในหุ้นสามัญของสหกรณ์ โดยเสนอให้สหกรณ์สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม และเสนอข้อกำหนดเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ให้มีข้อกำหนดให้ลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญ เพื่อให้สหกรณ์สามารถลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล และศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการการลงทุนได้พิจารณา ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในเดือนมีนาคม ครั้งต่อไป
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการประชุมว่า เรื่องการลงทุนของสหกรณ์นับว่ามีความจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์บางแห่ง มีเงินส่วนที่เกินจากการให้บริการแก่สมาชิก เพราะสมาชิกนำเงินมาฝากและถือหุ้น ทำให้สหกรณ์มียอดการออมเงินมากกว่าความต้องการใช้เงินของสมาชิก จึงได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 กำหนดให้สหกรณ์ตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน เพื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนภายในสหกรณ์ และคณะกรรมการด้านความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการดำเนินงานของสหกรณ์ และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ได้มีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กำหนดให้สหกรณ์ต้องรายงานข้อมูลทางการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมการลงทุนของสหกรณ์ว่ามีเงินฝาก การลงทุน การให้กู้ให้ยืมอยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ในภาพรวมดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถพิจารณาถึงทิศทางการลงทุนของสหกรณ์ในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองประสานงานโครงการพระราชด กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส Feflic Bawornmongkol Fire Station. สถานีดับเพลิงบวรม ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห