กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department)
(73)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประ...
29/01/2021

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่องการกำหนดอัตราขั้นสูงของเงินรางวัลสำหรับกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสถาบันการเงินประชาชน และสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินงานในการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนจากผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
29/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ทำงานเชิงรุกต่อเนื่องอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ]
.
จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร และจุดอื่นๆที่เกิดการระบาด จะเห็นได้ว่ารถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน มีบทบาทอย่างมากในการตรวจเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อ เนื่องจากในสภาพพื้นที่ ที่มีการระบาดระลองใหม่ส่วนใหญ่เกิดในที่ แออัด และชุมชุนเมือง และทำให้ผู้ที่เข้าข่ายหรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่ต้องเดินทางไป โรงพยาบาล ที่สามารถตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง

เรามาดูกันอีกครั้งว่าความสำคัญและความจำเป็นของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน คืออะไร

มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(Active Case Finding)

- พื้นที่เสี่ยง เช่น ขุมชนแออัด
- สถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่ที่มีผู้คนมารวมตัวกับเป็นจำนวนมาก
- ประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว

ประโยชน์รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

1.เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วย ณ จุดที่มีการระบาด ได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนวิธีการทำงาน จากตั้งรับในโรงพยาบาล
เป็นการทำงานเชิงรุกถึงจุดเกิดเหตุที่บ้านและชุมชน การทำให้ค้นหาผู้สงสัย ผู้ติดเชื้อในชุมขนได้อย่างรวดเร็ว

2.เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างที่อยู่ประจำรถมีความปลอดภัย

3.ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ ด้วยการลดการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน ส่วนบุคคล (ขต PPE, หน้ากากอนามัยชนิด N95) ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลน

จะเห็นได้ว่าที่ไหนมีพื้นที่วิกฤต กับเชื้อไวรัส Covid-19 ที่นั่นจะมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานเสมอ และเป็นส่วนสำคัญในการตรวจค้นหาเชิงรุกมาตลอด

ข้อมูล: สำนักงานควบคุมโรคเขตเมือง

29/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แอดมินขอเชิญรับชม เล่าเรื่องไทยๆกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน พระราชดำรัส ร.๗ ปฐมฤกษ์แห่งวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
"รู้กันไหม...สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกที่วังพญาไท ได้มีวิธีเปิดอย่างเป็นทางการในตอนไหน และใครคือคนที่ถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกในประเทศไทย"

#เล่าเรื่องไทยๆ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
29/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ]
.
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นในบริเวณบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งรวมการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เป็นศูนย์รวมกำลังของเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร สังคมและการส่งเสริมการศึกษา เพื่อค้นคว้า ทดลอง และสาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ ณ จุดเดียว เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันดำเนินสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย สาธิต และการพัฒนา เพื่อนำผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้ผลดีไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#พิกุลทอง

29/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สืบสานงานแผ่นดิน ]
.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 1 สืบสานงานแผ่นดิน"

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/930244910790461
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

#ทรงพระเจริญ

29/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แอดมินขอแนะนำคลิปรายการ มหกรรมปูทะเลย์คืนชิวิตให้แผ่นดิน
"โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย หรือ รู้จักกันในอีกชื่อว่า ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาอย่างแท้จริง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ถ้าพร้อมแล้วมาทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นได้เลย "

29/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
28/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แยกนิด เยอะหน่อย ทำบ่อยๆ
ใส่ใจลดภาวะโลกร้อน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

28/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

น้ำ คืนชีวิต ตอนที่ ๘ คลองหลวง รัชชโลทร ต้นแบบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร

"โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือแหล่งน้ำต้นทุนการเกษตรและการอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้จัดสร้างเพื่อแก้ปัญน้ำท่วม และน้ำแล้ง ให้กับพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี"

#ทรงพระเจริญ
#น้ำคืนชีวิต
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

28/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เล่าเรื่องไทยๆกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน การสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ใน ร.๕

"มาฟังกัน...ครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัย ร.๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเป็นรัชทายาท เมื่อใด"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#เล่าเรื่องไทยๆ

28/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใย การระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ]
ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท แอสตร้า เซนเนก้า
กระทรวงสาธารณสุขของไทย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัท เอสซีจี และแอสตร้าเซนเนก้า ตกลงว่า แอสตร้า เซนเนก้า มอบวัคซีนตัวอย่างที่ได้รับการรับรองแล้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD 1222 ให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ และร่วมมือกับสยามไบโอไซเอนซ์ ติดตั้งกระบวนการผลิตเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทย และประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ (biological product-ยาที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิตยาได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในด้านการสาธารณสุขของไทย
กลางปีหน้าคนไทยจะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นชาติลำดับต้นๆ ของโลก จากโรงงานผลิตวัคซีนของในหลวง

#ทรงพระเจริญ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
28/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา904 เราทำดีด้วยหัวใจ💜💛🙏🏽
——————————————————-
ติดตามกิจกรรมต่างๆที่ชาวจิตอาสา 904 ร่วมทำกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
28/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเมืองเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 110-3-81 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อเป็นแหล่งที่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรม และสอนการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

28/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ให้กับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ในเรื่องคอมมิวนิสต์ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ตรัสกับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ถึงเรื่องความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
"เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่าย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน "
"ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม" ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ทรงปราถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

#ทรงพระเจริญ

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เ...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยมีเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อใช้ในการซื้อขายได้จริงในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้ามาพบกัน สามารถขยายสินค้าเกษตรในระยะยาว ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และสร้างเสถียรภาพและยกระดับสินค้า รวมทั้งได้แตั้งตั้งคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลางฯ เพื่อเสนอแนวทาง วิธีการออกแบบ พัฒนา และจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางฯ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนให้แพลตฟอร์มกลางฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และทำการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

🙏🏽💛💜“ด้วยรักและห่วงใยจากใจจิตอาสา”💛💜🙏🏽
———————————————————-
ติดตามกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โปรดสังเกตุ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรมองข้าม

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมส...
27/01/2021

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และต...
26/01/2021

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองนับผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานประสานและติดตามโครงการ คู่มือปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพิจารณาคู่มือการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#25มกราคม พ.ศ. 2502
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จไปประกอบพิธีบวงสรวงและเปิด #พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึกและองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างเจดีย์ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2135 กองทัพบกได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง 66 เมตร ฐานกว้างด้านละ 36 เมตร ครอบเจดีย์องค์เดิม ภายในองค์เจดีย์ได้มีการสร้างห้องแสดงประวัติศาสตร์ ทั้งภาพแสงสีเสียง และหุ่นจำลองการยกทัพของพม่าและไทย หลายร้อยตัว เป็นสถานที่ได้ทั้งความรู้และเพลิดเพลิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จไปประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พร้อมกันนั้นทางจังหวัดได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ทุกปี ต่อมาใน พ.ศ. 2550 รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

#วันนี้ในอดีต

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

COVID-19 VS ไข้หวัดทั่วไป ต่างกันอย่างไร?

วันนี้ จิตอาสา จะพามาดูอาการของไข้หวัดทั่วไป กับ COVID-19 กัน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#COVID19

26/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

น้ำ คืนชีวิต ตอนที่ ๖ ยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน

" เรียนรู้ถึงความเป็นมาของการชลประทานในประเทศไทย ความสำคัญและลักษณะของอาคารชลประทานประเภทต่างๆ รู้คุณค่าและความสำคัญของน้ำ"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

26/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่1 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

" พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

26/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ประชาชนมีความสุข...ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ถึง 2,867 ครัวเรือน (10,191 คน)

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#นครสววรค์
#ขาดทุนคือกำไร

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]

การพัฒนาแหล่งน้ำ 🌧 ในภาคใต้
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ขอบคุณภาพจาก🙏🏼
เพจสืบสานรักษาต่อยอด

#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 'ในหลวง'เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด'เจ้าคุณพระ’ ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ ๒๖ ม.ค. และเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กระบือ จำนวน ๑ คู่ กับทรงปล่อยนกและพันธุ์สัตว์น้ำ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ที่มา เดลินิวส์

ที่อยู่

12 Krung Kasem Rd
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622813095

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด