กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 1 พ.ย. 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภา...
01/12/2021

วันที่ 1 พ.ย. 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร ครั้งที่ 1/2564วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิช...
01/12/2021

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร ครั้งที่ 1/2564 ในระบบออนไลน์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Meeting เพื่อติดตามการพัฒนาแนวทางการลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปขั้นต้น ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน...
30/11/2021

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล โดยการคัดเลือกครั้งนี้ ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลเข็มประกาศเกียรติคุณ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สอพ. มา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่ององุ่น ครั้งที่ 3-3/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้...
29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบชพ) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้...
29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าลำไย และทุเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปต่อยอดกับเครื่องจักรทางการเกษตรและนำองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภ...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิฎ์ รัฐมนตรีว่ากา...
26/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประชุมหารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ชุมชนหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผ...
26/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นายคินซัง ดอร์จิ(Mr.Kinzang Dorji) เพื่...
24/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นายคินซัง ดอร์จิ(Mr.Kinzang Dorji) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด พืชเศร...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด พืชเศรษฐกิจไทย” ประเด็น "การส่งออกมะม่วงและทุเรียนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19"ณ ห้อง Lotus 15 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม กรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติร...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม กรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมฯสู่ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตรและผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางวิลาวัลย์ ใคร่ครวญ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมงานแ...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัด งานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ผ่านโปรแกรม Zoom

พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้เ...
18/11/2021

พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ในการนี้ ผู้แทนกรมวิชาการวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของแปลงปลูกไม้ผล แปลงปลูกกาแฟร่วมยางพารา และ แปลงปลูกกาแฟร่วมกับมะม่วงหิมพานต์ ที่มีการจัดการแบบระบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 พฤศิจกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย...
17/11/2021

วันที่ 17 พฤศิจกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ในระบบออนไลน์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Meeting เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการของสินค้าเกษตร(มะม่วงและลำไย)ให้ได้มาตรฐานของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรท่องเที่ยวเช...
16/11/2021

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่,โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่และกิจกรรมการปลูกฟ้าทะลายโจร และส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่7 นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชม นอกจากนี้รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
/เยี่ยมชมซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์/ กิจกรรมการสอบบัญชีสหกรณ์ /กิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กล่าวเปฺิดการประชุม ...
16/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน กล่าวเปฺิดการประชุม "ASEAN Conference on Policy and Governance for Climate - Smart Land Use" ในฐานะที่กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม "ASEAN Conference on Policy and Governance for Climate - Smart Land Use" ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และในฐานะประธานของโครงการเครือข่ายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียน (ASEAN Climate Resilience Network : ASEAN - CRN) ซึ่งการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่มีแนวคิดแตกต่างด้าน Climate - Smart Land Use และเป็นเวทีที่ร่วมสะท้อนให้เห็นบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการปฏิบัติและมุมมองอย่างเป็นระบบบนความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดิน รวมทั้งนำเสนอปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ และบทเรียนที่ได้รับ

ขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น- เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ...
15/11/2021
แบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญ

ขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น
- เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecx6a1YoNWTitwZC4UeKJSH_MMzEzn4bnTTEWy7QYYXy0T3Q/viewform?fbzx=-526827911849499643

เปิดรับฟังความคิดเห็น 15 พ.ย. 64 - 29 พ.ย. 64
ระยะเวลา 15 วัน

เอกสารประกอบ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
👉🏻👉🏻👉🏻https://info.doa.go.th/quan/file/พระราชบัญญัติพันธุ์พืช-พ.ศ.-2518-และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง โด...
15/11/2021

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7,นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 และนายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ให้การต้อนรับ และร่วมมอบต้นพันธุ์สะตอตรัง 1 ให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ,เกษตรอินทรีย์, พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยพันธุ์สะตอตรัง 1 วิสาหกิจชุมชนฯ ผลผลิตสะตอและการแปรรูปสะตอ, ชมอ่างเก็บน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวและปลูกต้นสะตอตรัง ชมแปลงเพาะขยายพันธุ์สะตอตรัง 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
14/11/2021

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระ...
11/11/2021

พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในการนี้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตรสู้โควิด 19 และแผนการปลูกพืชบำรุงดินหลังนาร่วมกับกรมการข้าว และน้อมเกล้าถวายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ (พิจิตร 4-4 และ พิษณุโลก 5-4) และกระเช้าพืชผลทางการเกษตร ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการงานวิจัยและพัฒน...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรและผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วม การประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอิน...
04/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วม การประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาค้ดเลือกเกษตรกรดี...
03/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาค้ดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2
ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
03/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รายงานผลการดำเนินการแก้ไขราคาพืชหัว ปี 2564 ผ่านระบบออ...
03/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รายงานผลการดำเนินการแก้ไขราคาพืชหัว ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสิ...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง บรอกโคลี ครั้งที่2-2/2564ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันส...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่​ 29​ ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย​(ท่...
02/11/2021

วันที่​ 29​ ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย​(ท่าชัย) จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษ...
02/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการป้องกันและลดสารพิษเชื้อราในธัญพืช ครั้งที่ 1-1/2564 ผ่านระบบออนไลน์

01/11/2021
www.youtube.com

ป่าขาดโมเดล
ชุมชนต้นแบบการเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
ที่ชุมชนต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ร่วมกับ สวพ8 กรมวิชาการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอสิงหนคร ศทอ.สงขลา สวนเทพหยา รพสต อบต และ อีกหลายภาคส่วนร่วมกันพัฒนา

https://youtube.com/playlist?list=PLuTJ2t5wo1C82RsjFu52Q-2RXLQ-AcZhE

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเก...
31/10/2021

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564
ณ วัดหนองโว้ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและประชาชน ร่วมในพิธี และในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนด้วย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ  ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนา...
29/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก โดย นายอานนท์ มลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก รายงานภารกิจ พร้อมนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืช ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0151-8

เว็บไซต์

https://www.doa.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิชาการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิชาการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรนำร่อง ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ครั้งที่ 2 เรื่อง “การย้ายรังชันโรงและการทำปุ๋ยหมัก” ณ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (Harmless Harvest) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย GIZ Thailand 👪🌴 การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับสวน #มะพร้าว ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการแยกรัง #ชันโรง ละการทำ #ปุ๋ยหมัก แล้ว กลุ่มเกษตรกรยังได้ศึกษาดูงานในสวนมะพร้าวอินทรีย์ของคุณจิติศักดิ์และคุณพนม หนึ่งในเกษตรกรต้นแบบที่ได้ทำกองล่อด้วงด้วยเมธาไรเซียม กับดักแมลง ปุ๋ยมูลไส้เดือน พืชคลุมดิน พืชแซม และการเลี้ยงปลา อันเป็นแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านโครงการการฟื้นฟูด้วยเกษตรอินทรีย์สำหรับมะพร้าวน้ำหอมอย่างยั่งยืน (Regenerative Coconuts Agriculture Project: ReCAP) ไปปฏิบัติจริงในสวนของตน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีตัวแทนจาก กรมวิชาการเกษตร และ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม ทั้งยังมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันถึงการขยายขนาดของโครงการ การอบรมวิทยากรและเกษตรกรจำนวน 350 คนในอนาคต อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร พันธมิตรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนมะพร้าวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป 🔗 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ที่นี้ https://www.asean-agrifood.org/recap-th/ ติดตามข่าวสารและความรู้การเกษตรอย่างยั่งยืนได้ที่ GIZ - เกษตรกรรักโลก 🍃 www.asean-agrifood.org/th/ -------- #GIZThailand #GIZเกษตรกรรักโลก #ReCAP #ข่าวเกษตร #มะพร้าวน้ำหอม #มะพร้าวอินทรีย์ #ผึ้ง #เกษตรอินทรีย์ #วิถียั่งยืน
มีการเลี้ยงปลาไหล อุนางิ ในไทยหรือเปล่า
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
มีการประกาศขายกล้าแอปเปิ้ล โดยอ้างว่าสามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตได้ เกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงเพื่อขายกล้า https://www.facebook.com/sawitri.sriphong/posts/3768957659878056
#แหนแดง 🌱 ปุ๋ยพืชสดที่ให้ธาตุอาหารสูงที่ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินและสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแหนแดงมีธาตุอาหารไนโตรเจนที่พืชต้องการสูงถึงร้อยละ 5 ซึ่งมากกว่าปุ๋ยพืชสดตะกูลถั่วที่มีอยู่เพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น เพื่อน ๆ สามารถผลิตและขยายพันธุ์แหนแดงไว้ใช้ได้เองในมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ โดยแหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัม ใช้ในพื้นที่ปลูกผักประมาณ 2 ตารางเมตร ซึ่งจะให้ปริมาณธาตุอาหารเท่ากับปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 100 กรัม อีกทั้งสามารถนำแหนแดงไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ปลา วัว และสุกร ได้อีกด้วย 🌳🐾 อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง 👇🏼 ขอบคุณข้อมูลจาก: กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร -------- ติดตามข่าวสารและความรู้การเกษตรอย่างยั่งยืนได้ที่ GIZ - เกษตรกรรักโลก 🍃 www.asean-agrifood.org/th/ -------- #GIZThailand #GIZเกษตรกรรักโลก #เกษตรอินทรีย์ #ปุ๋ยชีวภาพ #ไนโตรเจน
ผลิตภัณท์นี้ เชื่อได้มั้ยครับ https://www.facebook.com/watch/?v=220027502941780
“แหนแดง” ไร่ธารธรรม จังหวัดเลย แหนแดงคว้าแชมป์ปุ๋ยพืชสด ให้ธาตุอาหารสูงแซงพืชตะกูลถั่ว . แหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในรูปของปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืช เนื่องจากแหนแดงมีธาตุอาหารไนโตรเจนที่พืชต้องการสูงถึง 5 % ซึ่งมากกว่าปุ๋ยพืชสดตะกูลถั่วที่มีอยู่เพียง 2.5 % เท่านั้น . แหนแดงจึงเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพที่สามารถใช้ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินด้วย . แหนแดงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ตอบโจทย์การทำเกษตรอินทรีย์เพราะสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ . เกษตรกรสามารถผลิตและขยายพันธุ์แหนแดงไว้ใช้ได้เองโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก โดย แหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัมสามารถใช้ในพื้นที่ปลูกผักประมาณ 2 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยยูเรียแหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัม มีปริมาณธาตุอาหารเท่ากับปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 100 กรัม (1 ขีด) . สามารถนำแหนแดงไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ปลา วัว และสุกรได้ด้วยเพราะแหนแดงสดมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ . เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงแหนแดงได้เองด้วยวิธีการง่ายๆ ใช้ต้นทุนน้อยมากในการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์และบ่อขยายพันธุ์ ขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร . #ปุ๋ยชีวภาพ #แหนแดง #แหนแดงสด #แหนแดงแห้ง #ไนโตรเจน มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ สนใจ inbox
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขอความรู้ครับ ข้าวก่ำลืมผัว มีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นเกษตรกรที่ดินในพื้นที่ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จะสอบถามการปลูกพืชหน้าแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวครับ โดยสนใจปลูกถั่วเขียว หรือ ถั่วเหลือง ทั้งนี้ที่ดินมีน้ำบาดาลเพียงพอสำหรับการให้น้ำพืช สำหรับที่นา 12 ไร่ จะขอคำแนะนำทั้งการปลูก เมล็ดพันธุ์ และตลาดรองรับ ขอบคุณครับ
ขอฝากประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาออนไลน์โดยฝ่ายเกษตร รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ค่ะ.