กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช...
19/07/2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Web Conference ด้วยระบบโปรแกรม Zoom Meetings ณ ที่ตั้งหน่วยงานและสถานที่จัดการประชุมหลัก ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษ...
19/07/2021

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ ครั้งที่ 1-1/2564 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สถานที่ตั้ง เพื่อพิจารณาแผนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแผนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒ...
17/07/2021

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้กรมวิชาการเกษตรได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกพืชผักบนคันนา ปี 2563 และ ปี 2564 โดยพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้นำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกให้ทางโรงเรียนและสอนวิธีการปลูกให้เด็กนักเรียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสนองพระราชดำริฯ ต่อไป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิช...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิชย์(กรอพาณิชย์)ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือสถานการณ์และ ทิศทางด้านเศรษฐกิจการค้า การส่งออกและปัญหาอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขรวมถึงการรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าและ ข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนโดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ชั้น 4 สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Conference (Zoom)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำแผนการผลิตพันธุ์ฟ้าทะ...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำแผนการผลิตพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรกิตติ ศรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช และผอ.สวส / ผอ,สวพ 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการ ประชุม พิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการก...
16/07/2021

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการ ประชุม พิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ web Conference ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working G...
16/07/2021

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Gruop on Crops : ASWGC) ครั้งที่ 28 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผอ.กมพ. เป็นประธานการประชุมฯ มีองค์กรระหว่างประเทศ และ Development Partners เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASWGC) ครั้งที่ 28 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะทำงาน EWG-PS และคณะทำงานระดับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ภายใต้ ASWGC พร้อมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการระหว่างปี 2565-2569

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ...
15/07/2021

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Expert Working Group on the Harmonization of Phytosanitary Measures among ASEAN : EWG - PS) ครั้งที่ ๒๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นางณัฏฐพร อุทัยมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช สคว.เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน การประชุมคณะทำงานระดับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยพืช (EWG-PS) ครั้งที่ 23 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะทำงานด้านสุขอนามัยพืช

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นปร...
13/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ Application Zoom) เพื่อเตรียมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการ ๔ ท่าน ได้แก่ นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางพิสมัย พึ่งกรัย ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ ผู้แทนกรมป่าไม้ และนายวรดลต์ แจ่มจำรูญ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการอภิปรายร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง...
13/07/2021

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการอภิปรายร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฎิบัติสำหรับการป้องกันและลดสารโอคราทอกซิน เอในเมล็ดโกโก้ ในการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฎิบัติสำหรับการป้องกันและลดสารโอคราทอกซิน เอ ในเมล็ดโกโก้ ผ่านระบบออนไลน์ และห้องประชุม 511 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปร...
12/07/2021

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม และที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ภายในอาคารและสถานที่ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกันได้จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานหลัก เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื...
12/07/2021

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Genome Editing สำหรับการจัดการประชุมเครือข่ายด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมอาเซียน (ASEAN GMF Net) ในรูปแบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรร่วมกับ Dr. Andrew Roberts, CEO จากหน่วยงาน Agricultural and Food Systems Institute (AFSI) ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 71 คน ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง องุ่น ครั้งที่ 2-2/2564 ณ ห้องประชุม 321 อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง องุ่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร ผ่านรบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting) และ สถานที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อพิจารณาร่างเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการปัจจุบันและที่ขอปรับปรุง ร่างเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และที่ขอปรับปรุง และ ร่างเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมวิชาการเกษตรเป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำความรู้ และเ...
09/07/2021
เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยและชีวภัณฑ์ Bs20 W16 จ.พัทลุง รายการเรื่องพลบค่ำ วันที่ 6 ก.ค. 64 ช่อง 9 MCOT HD

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมวิชาการเกษตรเป็นภารกิจ
ของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้าไปถ่ายทอดสนับสนุน แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.
ตอนที่ ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและชีวภัณฑ์ Bs20 W16 จังหวัดพัทลุง
ลิ้งค์เข้าชม >>> https://youtu.be/acvZ8Wcm0-k
รับชมเรื่องทั้งหมดได้ที่ >>>https://www.doa.go.th/th/?page_id=30732

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมวิชาการเกษตรเป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำความรู้ และเ...
09/07/2021
กรมวิชาการเกษตร ขับเคลื่อนงานวิจัยสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รายการเรื่องพลบค่ำ 5 ก.ค.64 9 MCOT

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมวิชาการเกษตรเป็นภารกิจ
ของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้าไปถ่ายทอดสนับสนุน แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.
ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลิ้งค์เข้าชม >>> https://youtu.be/Gb6oTfDfiIk
รับชมเรื่องทั้งหมดได้ที่ >>>https://www.doa.go.th/th/?page_id=30732

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานพืชกาแฟครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประ...
08/07/2021

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานพืชกาแฟครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการขอนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ ปี 2564 ครั้งที่ 3 ภายใต้ความตกลง AFTA การขอนำเข้ากาแฟคั่ว ปี 2564 ครั้งที่ 4 ภายใต้ความตกลง AFTA การขอนำเข้ากาแฟสำเร็จรูป ปี 2564 ครั้งที่ 4 ภายใต้ความตกลง AFTA การขอนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปผสม ปี 2564 ครั้งที่ 4 ภายใต้ความตกลง AFTA
กำหนดการประชุมพิจารณาการขอนำเข้ากาแฟภายใต้เขตการค้าเสรีอาเชียน
ปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4...
08/07/2021

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference และ ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "เตรียมนักบริหารวิชาการเ...
08/07/2021

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "เตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 2 "ระหว่างวันที่
8 - 23 กรกฎาคม 2564 และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของนักบริหารวิชาการเกษตร ระดับต้น ณ ห้องประชุม 315/2 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานในลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน ตลอดจน เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริง...
07/07/2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart Box และช่องทาง Social Media ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม และที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อพิจารณาองค์ความรู้ในปี 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด...
07/07/2021

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการ การเสนอรายชื่อจุลินทรีย์ที่ควรจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความปลอดภัยในการใช้ระดับอุตสาหกรรม (Good Industrial Large Scale Practice: GILSP) เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม และพิจารณาแนวทางการให้คำปรึกษาและกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีRNAi และ dsRNA ทางด้านการเกษตร โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม และนายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการจัดการประชุมดังกล่าว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....แสดงความค...
06/07/2021
การรับฟังความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แสดงความคิดเห็นได้ที่ได้ที่ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpyaO0KyHa0GlftJpKnuRLPnIQq3ejWXC4TUerz6CV46K4Mg/viewform
.
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่ https://bit.ly/3vRLpcW
*** ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

แบบเสนอความคิดเห็นต่อ - แบบเสนอความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรา...

ขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ...
06/07/2021
แบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญ

ขอเชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
แบบรับฟังความคิดเห็นฯ >>>https://docs.google.com/forms/d/1g_rXadzpIBTej7YSp5Mut-TVwxVWoHZxwz4-Yo2MF9c/edit
เอกสารประกอบ"พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช-พ.ศ.2542" >>https://info.doa.go.th/quan/file/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2542.pdf

*** ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕.....

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพหั...
05/07/2021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5- 6 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom ณ ห้องประชุมผู้บริหารเล็ก ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลในการบริหารงานในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำกับ ดูแลและบริหารงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการต่อไป

04/07/2021
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เข้าร่วมการตรวจสอบการทำลายวัตถุอันตรายสารพาราควอต และ...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการตรวจสอบการทำลายวัตถุอันตรายสารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส ร่วมกับพันตำรวจโท สมบูรณ์ สารสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายธรรมนูญ แก้วคงคา ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ประกาศยกเลิกการใช้ 2 สาร ได้แก่ สารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเกษตรได้มีคำสั่งเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองสารทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวต้องส่งคืนแก่ผู้ขายที่ซื้อมาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563) ส่วนผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อขายต้องรับคืนจากผู้ซื้อ เพื่อส่งมอบคืนให้ผู้ผลิตหรือนำเข้า พร้อมแจ้งปริมาณให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกิน 28 กันยายน 2563) และกำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้า ต้องรับมอบจากผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง พร้อมแจ้งปริมาณให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกิน 25 กุมภาพันธ์ 2564) โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องนำสารดังกล่าวไปทำลาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยทำลายสารของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ผู้ที่ยังมีสารดังกล่าวไว้ในครอบครองจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากปัจจุบันยังมีการนำเข้าสารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส ออกมาจำหน่ายหรือขายให้ประชาชนอีก กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมวิชาการเกษตรจะได้บูรณาการร่วมกันในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไป

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เป...
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นประธานการอภิปราย ในการระดมความคิดเห็นต่อร่าง มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หัวพันธุ์มันฝรั่ง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม 511 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ ที่ตั้งหน่วยงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ...
01/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชา

วันที่ 1 กรกฎาคม ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เปิดการประชุม พิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเ...
01/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เปิดการประชุม พิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯผ่านระบบ web Conference ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก เงินรายได้ฯที่เป็นธรรมและโปร่งใสต่อเกษตรกร/ผู้บริโภค

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพหั...
01/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1- 2 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom ณ ห้องประชุมผู้บริหารเล็ก ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลในการบริหารงานในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำกับ ดูแลและบริหารงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการต่อไป

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0151-8

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิชาการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิชาการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator..รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693 โทร.092-3624299/062-4944693 02-8124024 Website: www.weifothailand.com
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ผลิตภัณท์นี้ เชื่อได้มั้ยครับ https://www.facebook.com/watch/?v=220027502941780
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขอความรู้ครับ ข้าวก่ำลืมผัว มีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นเกษตรกรที่ดินในพื้นที่ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จะสอบถามการปลูกพืชหน้าแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวครับ โดยสนใจปลูกถั่วเขียว หรือ ถั่วเหลือง ทั้งนี้ที่ดินมีน้ำบาดาลเพียงพอสำหรับการให้น้ำพืช สำหรับที่นา 12 ไร่ จะขอคำแนะนำทั้งการปลูก เมล็ดพันธุ์ และตลาดรองรับ ขอบคุณครับ
ขอฝากประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาออนไลน์โดยฝ่ายเกษตร รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ค่ะ.
ขอข้อมูลการเกษตร
ขอเรียนถามครับ ด้วยกลุ่มอาชีพเกษตรปลอดภัย บ้านเทพนิมิตร จะผลิต สมุนไพรไล่แมลง เพื่อใช้และจำหน่าย โดยมีพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดังนี้ 1.ข่า 2.ตะไคร้หอม 3.หนอนตายหยาก 4. สาบเสือ 4.พริก โดยวิธีการหมัก ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 จะต้องดำเนินการ อย่างไรบ้างครับเพื่อให้ถูกต้อง
Farmbook ใช้ไม่ได้เลยค่ะทั้ง Android และ IOS เช็คสถานะก็ไม่ได้ เข้าเวปไซค์จากคอมก็ไม่ได้ค่ะ
ช่วยวิจัยหน่อยค่ะ ว่า สารประกอบในทุเรียน มังคุด สามารถช่วยเรื่องเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ไหม ทำเอกสารวิจัยด้วยค่ะ จะได้สามารถ แชร์ไปยังทั่วโลกได้ ทุเรียนจะได้เป็นที่รู้จัก