นิเทศ at NIDA

นิเทศ at NIDA Graduate School of Communication Arts and Management Innovation
(12)

📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!! ✨ หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ท...
11/09/2021

📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!
✨ หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”
.
📚 เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์
.
✨ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร
✨ โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
.
🔷คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้
🔹 หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี
🔹 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี
.
🤩 การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท
ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน
ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)
ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)
.
💰ค่าใช้จ่าย
แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
.
👉 ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php
📞 โทร. 090-678-4690
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า

📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!
✨ หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”
.
📚 เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์
.
✨ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร
✨ โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
.
🔷คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้
🔹 หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี
🔹 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี
.
🤩 การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท
ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน
ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)
ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)
.
💰ค่าใช้จ่าย
แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
.
👉 ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php
📞 โทร. 090-678-4690
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า

การสื่อสารการท่องเที่ยวในประเทศผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊กเพจ : วิชชญา มีนะโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้...
10/09/2021

การสื่อสารการท่องเที่ยวในประเทศผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊กเพจ : วิชชญา มีนะโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
.
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาทําให้เกิดมูลค่าด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้โซเชียลมีเดียนั้นทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารและรับสารได้ในเวลาเดียวกันและมีบทบาทเป็นเจ้าของสื่อผ่านบัญชีผู้ใช้ตามโซเชียลมีเดียของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดใช้ในการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวนิยมใช้มากที่สุดผ่านเฟซบุ๊กเพจ
.
จากการศึกษาเรื่องการสื่อสารการท่องเที่ยวในประเทศผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊กเพจด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) จากเฟซบุ๊กเพจ “ผมม้าพาเที่ยว” “LAZY COUP: เที่ยวเป็นคู่” “ชาลี” “Journeyaholic” และ “สวัสดีคนแปลกหน้า” พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจดังกล่าว จำนวน 6 คน พบว่า ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการรับรู้ การจดจํา ความน่าเชื่อถือนํามาสู่การยอมรับในสถานที่ท่องเที่ยวมากซึ่งเป็นลักษณะการสื่อสารการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ ให้ผู้อ่านจําได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ซึ่งนํามาสู่ความเชื่อถือและการยอมรับ และผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวมีวิธีการสื่อสารการท่องเที่ยวในลักษณะการโฆษณาการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นลักษณะวิธีการนําเสนอข่าวหรือแจ้งเรื่องราวความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวในลักษณะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคล้อยตามทั้งเรื่องจริงและการสมมติ รวมไปถึงการบอกถึงผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
.
สำหรับองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจการท่องเที่ยวผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็น 4 ประเด็น คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว ลักษณะการเป็นเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว และองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวตามหลัก 7C's Framework for E-Commerce
.
ในประเด็นของข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว พบว่า ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจการท่องเที่ยวนั้นจะมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งคณะบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยช่วงอายุของผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวจะมีอายุระหว่าง 25 - 36 ปี
.
ต่อมาคือลักษณะการเป็นเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวใช้วิธีการแสดงออกทางลักษณะว่าเป็นเพจท่องเที่ยวด้วยวิธีการนําเสนอผ่านภาพถ่ายท่องเที่ยวและมีรูปภาพท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลัก โดยผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน คือ เพื่อให้ผู้อื่นได้ลองไปเที่ยวตามตนเอง เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวของตนเอง เพื่อเป็นไดอารี่เก็บเรื่องราว และเพื่อแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยว
.
สำหรับประเด็นของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวนั้น ผู้ดูแลเพจท่องเที่ยวมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเพจ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวและมองว่าตนเองมีชื่อเสียงเฉพาะด้านการทําเพจท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อมองถึงแนวโน้มและผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นผู้ดูแลเพจท่องเที่ยวมีการวางแผนอนาคตแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ยังมีความตั้งใจที่จะทําเพจท่องเที่ยวต่อไปเรื่อย ๆ
.
ส่วนองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวตามหลัก 7C's Framework for E-Commerce นั้น ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวจะมีการจัดรูปแบบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวของตนเองแตกต่างกัน คือ จัดรูปแบบตามลักษณะการใช้งานของเฟซบุ๊กเพจ จัดรูปแบบข้อความ ภาพ และวิดิโอและสัญลักษณ์ Top Fan จัดรูปแบบที่เน้นไปที่การท่องเที่ยวธรรมชาติ จัดรูปแบบที่เน้นจุดเด่นที่ต้องการสื่อสาร และจัดรูปแบบที่เน้นการใช้ภาษาที่เป็นมิตร
.
โดยในด้านเนื้อหา (Content) ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวจะมีการออกแบบเนื้อหาในเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวของตนเองแตกต่างกัน คือ สื่อสารเนื้อหาในสไตล์ของตนเอง แต่งภาพแนวคุมโทนให้เข้ากับสถานที่ เน้นการนําเสนอภาพที่สวยงาม ใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยแทนตนเองว่า “เรา” มีการตกแต่งภาพให้สวยและใส่ลายน้ำที่ภาพของคนเอง
.
ด้านความเป็นชุมชน (Community) ผู้ติดตามเพจมีการสื่อสารกันระหว่างเองระหว่างผู้ติดตามมีการแท็กเรียกเพื่อนและมีการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ มีการถามตอบกันเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวมีการแท็กผู้อื่นมาอ่านโพสต์ และมีการคุยกันใต้โพสต์
.
ด้านความสามารถในการปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Customization) ไม่มีการให้ผู้ติดตามปรับแต่งเพจหรือทําการตอบสนองความต้องการรายบุคคล
.
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ผู้ดูแลเพจท่องเที่ยวเปิดเผยตนเองต่อผู้ติดตามโดยมีการตอบกลับการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามอยู่เสมอ ตอบกลับผู้ติดตามทั้งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ และเปิดเผยตนเองโดยใช้รูปของตนเองในการสื่อสารการท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กเพจ
.
ด้านการเชื่อมโยง (Connection) เพจท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น โดยมีการเชื่อมโยงไปยังผู้สนับสนุน เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตาม เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง และมีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลไปยังข้อมูลการแชร์ประสบการณ์แบบละเอียด
.
และสุดท้ายคือด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) เพจท่องเที่ยวไม่มีการซื้อขาย และทําธุรกรรมในเพจ
.
ซึ่งเมื่อสรุปตามองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวตามหลัก 7C's พบว่า เพจท่องเที่ยวมีเพียง 2 C's เท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ รูปแบบ (Context) เนื้อหา (Content) ในขณะที่ทั้งอีก 5 C's มีลักษณะองค์ประกอบในแนวทางเดียวกัน คือ มีความเป็นชุมชนที่มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ติดตาม (Community) ผู้ติดตามไม่สามารถปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ (Customization) มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ดูแลเพจและผู้ติดตาม (Communication) มีการการเชื่อมโยงในลักษณะ URL ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น (Connection) และไม่มีการติดต่อค้าขายใด ๆ ในเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว (Commerce)
.
เรียบเรียงโดย นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์
ออกแบบโดย นางสาวณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 15
.
รูปจาก good.to.go : ดีไปหมด

การสื่อสารการท่องเที่ยวในประเทศผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊กเพจ : วิชชญา มีนะโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
.
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาทําให้เกิดมูลค่าด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้โซเชียลมีเดียนั้นทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารและรับสารได้ในเวลาเดียวกันและมีบทบาทเป็นเจ้าของสื่อผ่านบัญชีผู้ใช้ตามโซเชียลมีเดียของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดใช้ในการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวนิยมใช้มากที่สุดผ่านเฟซบุ๊กเพจ
.
จากการศึกษาเรื่องการสื่อสารการท่องเที่ยวในประเทศผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊กเพจด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) จากเฟซบุ๊กเพจ “ผมม้าพาเที่ยว” “LAZY COUP: เที่ยวเป็นคู่” “ชาลี” “Journeyaholic” และ “สวัสดีคนแปลกหน้า” พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจดังกล่าว จำนวน 6 คน พบว่า ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการรับรู้ การจดจํา ความน่าเชื่อถือนํามาสู่การยอมรับในสถานที่ท่องเที่ยวมากซึ่งเป็นลักษณะการสื่อสารการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ ให้ผู้อ่านจําได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ซึ่งนํามาสู่ความเชื่อถือและการยอมรับ และผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวมีวิธีการสื่อสารการท่องเที่ยวในลักษณะการโฆษณาการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นลักษณะวิธีการนําเสนอข่าวหรือแจ้งเรื่องราวความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวในลักษณะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคล้อยตามทั้งเรื่องจริงและการสมมติ รวมไปถึงการบอกถึงผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
.
สำหรับองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจการท่องเที่ยวผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็น 4 ประเด็น คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว ลักษณะการเป็นเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว และองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวตามหลัก 7C's Framework for E-Commerce
.
ในประเด็นของข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว พบว่า ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจการท่องเที่ยวนั้นจะมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งคณะบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยช่วงอายุของผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวจะมีอายุระหว่าง 25 - 36 ปี
.
ต่อมาคือลักษณะการเป็นเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวใช้วิธีการแสดงออกทางลักษณะว่าเป็นเพจท่องเที่ยวด้วยวิธีการนําเสนอผ่านภาพถ่ายท่องเที่ยวและมีรูปภาพท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลัก โดยผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน คือ เพื่อให้ผู้อื่นได้ลองไปเที่ยวตามตนเอง เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวของตนเอง เพื่อเป็นไดอารี่เก็บเรื่องราว และเพื่อแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยว
.
สำหรับประเด็นของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวนั้น ผู้ดูแลเพจท่องเที่ยวมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเพจ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวและมองว่าตนเองมีชื่อเสียงเฉพาะด้านการทําเพจท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อมองถึงแนวโน้มและผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นผู้ดูแลเพจท่องเที่ยวมีการวางแผนอนาคตแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ยังมีความตั้งใจที่จะทําเพจท่องเที่ยวต่อไปเรื่อย ๆ
.
ส่วนองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวตามหลัก 7C's Framework for E-Commerce นั้น ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวจะมีการจัดรูปแบบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวของตนเองแตกต่างกัน คือ จัดรูปแบบตามลักษณะการใช้งานของเฟซบุ๊กเพจ จัดรูปแบบข้อความ ภาพ และวิดิโอและสัญลักษณ์ Top Fan จัดรูปแบบที่เน้นไปที่การท่องเที่ยวธรรมชาติ จัดรูปแบบที่เน้นจุดเด่นที่ต้องการสื่อสาร และจัดรูปแบบที่เน้นการใช้ภาษาที่เป็นมิตร
.
โดยในด้านเนื้อหา (Content) ผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวจะมีการออกแบบเนื้อหาในเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวของตนเองแตกต่างกัน คือ สื่อสารเนื้อหาในสไตล์ของตนเอง แต่งภาพแนวคุมโทนให้เข้ากับสถานที่ เน้นการนําเสนอภาพที่สวยงาม ใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยแทนตนเองว่า “เรา” มีการตกแต่งภาพให้สวยและใส่ลายน้ำที่ภาพของคนเอง
.
ด้านความเป็นชุมชน (Community) ผู้ติดตามเพจมีการสื่อสารกันระหว่างเองระหว่างผู้ติดตามมีการแท็กเรียกเพื่อนและมีการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ มีการถามตอบกันเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวมีการแท็กผู้อื่นมาอ่านโพสต์ และมีการคุยกันใต้โพสต์
.
ด้านความสามารถในการปรับแต่งเฉพาะบุคคล (Customization) ไม่มีการให้ผู้ติดตามปรับแต่งเพจหรือทําการตอบสนองความต้องการรายบุคคล
.
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ผู้ดูแลเพจท่องเที่ยวเปิดเผยตนเองต่อผู้ติดตามโดยมีการตอบกลับการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามอยู่เสมอ ตอบกลับผู้ติดตามทั้งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ และเปิดเผยตนเองโดยใช้รูปของตนเองในการสื่อสารการท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กเพจ
.
ด้านการเชื่อมโยง (Connection) เพจท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น โดยมีการเชื่อมโยงไปยังผู้สนับสนุน เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตาม เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง และมีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลไปยังข้อมูลการแชร์ประสบการณ์แบบละเอียด
.
และสุดท้ายคือด้านการติดต่อค้าขาย (Commerce) เพจท่องเที่ยวไม่มีการซื้อขาย และทําธุรกรรมในเพจ
.
ซึ่งเมื่อสรุปตามองค์ประกอบเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยวตามหลัก 7C's พบว่า เพจท่องเที่ยวมีเพียง 2 C's เท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ รูปแบบ (Context) เนื้อหา (Content) ในขณะที่ทั้งอีก 5 C's มีลักษณะองค์ประกอบในแนวทางเดียวกัน คือ มีความเป็นชุมชนที่มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ติดตาม (Community) ผู้ติดตามไม่สามารถปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ (Customization) มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ดูแลเพจและผู้ติดตาม (Communication) มีการการเชื่อมโยงในลักษณะ URL ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น (Connection) และไม่มีการติดต่อค้าขายใด ๆ ในเฟซบุ๊กเพจท่องเที่ยว (Commerce)
.
เรียบเรียงโดย นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์
ออกแบบโดย นางสาวณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 15
.
รูปจาก good.to.go : ดีไปหมด

International Conference: “COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology” Day 3 : 10 September 2021www.yout...
10/09/2021

International Conference: “COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology”
Day 3 : 10 September 2021

www.youtube.com/channel/UCeF_N9fxoIApkyRdQ5PqkWw
or https://www.facebook.com/asiacentre.org

Welcome back! The third and last day of Asia Centre’s 6th International Conference: “COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology”, in partnership with the Graduate School of Communication Arts and Management Innovation of The National Institute of Development Administration (NIDA), Friedrich Naumann Foundation for Freedom Southeast & East Asia, the Thai Media Fund (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์), 臺灣民主基金會 Taiwan Foundation for Democracy, and 15 panel partners is starting.

Our Facebook live will start in 30 minutes. Stay tuned!

Sign up for next year’s 7th International Conference – Freedom of Expression in Asia on 24 - 26 August 2022 as a partner or a participant: https://bit.ly/2XJcGCT

#COVID19impact #NetworkSolutions #Communication #Nationalism #Technology

สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคใช้ CRM แต่ถ้าอยากให้เธอมาเติมเต็มต้องใช้อะไร.Customer Relationship Management (CRM) เป็นกา...
09/09/2021

สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคใช้ CRM แต่ถ้าอยากให้เธอมาเติมเต็มต้องใช้อะไร
.
Customer Relationship Management (CRM) เป็นการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ให้สามารถเพิ่มยอดขายในสถานการณ์ปกติ และช่วยลดความรู้สึกเชิงลบในสถานการณ์วิกฤตกับแบรนด์ลงได้ แต่ถ้าเราอยากให้เธอมาเติมเต็มไม่รู้ว่าใช้ CRM ช่วยจะได้ผลมั้ย
.
#นิเทศนิด้าน่าเรียนมาก #ปอโทนิเทศนิด้าธรรมดาที่ไหน
.
เรียบเรียงโดย : นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน
ออกแบบภาพประกอบโดย : ณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 15

สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคใช้ CRM แต่ถ้าอยากให้เธอมาเติมเต็มต้องใช้อะไร
.
Customer Relationship Management (CRM) เป็นการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ให้สามารถเพิ่มยอดขายในสถานการณ์ปกติ และช่วยลดความรู้สึกเชิงลบในสถานการณ์วิกฤตกับแบรนด์ลงได้ แต่ถ้าเราอยากให้เธอมาเติมเต็มไม่รู้ว่าใช้ CRM ช่วยจะได้ผลมั้ย
.
#นิเทศนิด้าน่าเรียนมาก #ปอโทนิเทศนิด้าธรรมดาที่ไหน
.
เรียบเรียงโดย : นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน
ออกแบบภาพประกอบโดย : ณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 15

📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!! “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือน...
09/09/2021

📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!
“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้”
🔷ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อสร้างนักสื่อสารออกสู่วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
.
🔹ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100% สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นเงินเดือนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
🔹ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% แต่ไม่มีเงินเดือน ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
🔹ทุนประเภทที่ 3 สนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา 50% ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต กึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
.
โดยทางคณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้
• หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี
• หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี
.
🤩 การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
.
👉รายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนได้ที่ : http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php 👉วิธีการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครแบบออฟไลน์ สามารถขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/ (กรณีต้องการสมัครขอทุนการศึกษาสามารถเลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครในเว็บไซต์รับสมัครได้เลย)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร โทร. 090-678-4690 หรือ Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า

📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!
“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้”
🔷ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อสร้างนักสื่อสารออกสู่วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
.
🔹ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100% สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นเงินเดือนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
🔹ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% แต่ไม่มีเงินเดือน ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
🔹ทุนประเภทที่ 3 สนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา 50% ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต กึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
.
โดยทางคณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้
• หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี
• หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี
.
🤩 การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
.
👉รายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนได้ที่ : http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php 👉วิธีการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครแบบออฟไลน์ สามารถขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/ (กรณีต้องการสมัครขอทุนการศึกษาสามารถเลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครในเว็บไซต์รับสมัครได้เลย)
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร โทร. 090-678-4690 หรือ Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า

ที่อยู่

118 SeriThai Rd., Klong-chan, Bangkapi
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation Doctor of Philosophy in Communication Arts and Innovation

เบอร์โทรศัพท์

2727 3758

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นิเทศ at NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง นิเทศ at NIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวด (สำหรับเผยแพร่ทุกสื่อ) กรมการขนส่งทางราง จัดประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม จัดประกวดคลิปวีดิโอ สื่อสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นความสำคัญและข้อดีของระบบขนส่งทางราง ภายใต้หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ทั้งในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น คลิปไวรัล หรืออื่น ๆ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีเนื้อสอดคล้องกับหัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ สามารถส่งผลงานทั้งในนามบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อ และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ สำหรับคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สนใจสมัครและ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficalFanpage สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริษัท โอเค แมส จำกัด โทรศัพท์ 02-618-7781 ถึง 4 หรือ 086-341-9978
ถึงแม้เค้าจะชอบหน้าตาของน้อง Cha Eun Woo แต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้วนไปวนมาตลอดตลอด
โครงการประกวด คลิปวีดีโอ #คนตาดี_ตามหา_สุดยอดนักร้องตาบอด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท . . ถ้าท่านเดินตามถนน แล้วเห็นนักร้องตาบอด ที่ร้องเพลงได้เพราะอย่างไม่น่าเชื่อ ขอให้ท่านถ่ายคลิปวีดีโอความยาว ไม่เกิน 3 นาที ส่งมาให้เรา (สามารถตัดต่อให้มีหลายเพลงได้) ถ้าวีดีโอของท่านชนะ ท่านจะได้รางวัล . เงื่อนไขการประกวด 1.ถ่ายนักร้องตาบอดคนเดียว หรือ เป็นวงก็ได้ 2.ต้องถ่ายจากริมถนน ทั่วไป เท่านั้น 3.เวลาส่งคลิปต้องส่งชื่อเบอร์โทรคนถ่ายคลิป กับชื่อเบอร์โทรนักร้องตาบอด 4.ก่อนประกาศผู้ชนะจะมีการตรวจสอบว่าคนในคลิปตาบอดจริงไหม 5.รางวัลชนะเลิศ คนถ่ายคลิปได้ 10,000 บาท รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล คนถ่ายคลิปได้ 2,000 บาท . 6.หลังจากประกวดเสร็จ ทาง Face Book : เที่ยวไทย ช่วยชาวบ้าน จะติดต่อ โรงแรม ร้านอาหาร ให้เริ่มลองจ้างนักร้องตาบอดเหล่านี้ไปทำงาน ดังนั้นท่านสามารถแจ้ง คนตาบอดได้ว่า #ถ้าเขาเข้าร่วมเขาจะมีโอกาสได้ไปร้อง #ในโรงแรม #ร้านอาหาร . 7.สนใจส่งคลิปมาที่ inbox ของ Face Book : เที่ยวไทย ช่วยชาวบ้าน หรือ Email : [email protected] 8.ส่งคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กค. 61 ประกาศผู้ชนะ 15 สิงหาคม 2561
ถ้าสงกรานต์นี้ยังไม่รู้จะทำอะไร ลองมาทำคลิปประกวดกันดู กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนิสิตนักศีกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมประกวดคลิปในหัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน" ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและสิทธิเข้าร่วมทัศนศึกษาประเทศในอาเซียน เปิดรับผลงาน 1 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/saranromradio/videos/1821756071178977
ตามมาจากเพจ Psychologist Cafe' อยากอ่านฉบับเต็มของวิจัยนี้จัง https://www.facebook.com/PsychologistCafe/posts/1896769923897076