สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25/09/2020

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
15/05/2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2

ลิงค์ประกาศ:https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/ต้น%2063%20รอบ%202/test/วัดและประเมิน%20ป.โท.pdf

Graduate School Chulalongkorn University
21/03/2020

Graduate School Chulalongkorn University

การผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ของนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
------------------------------------
https://www.grad.chula.ac.th/news_detail.php?news_id=354&cat_id=2

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16/02/2020

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/ต้น%2063%20รอบ%201/วัดและประเมิน%20โท.pdf

สมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล อีเมล [email protected]

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตร...
01/02/2020

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:https://www.edu.chula.ac.th/sites/default/files/users/user18/ต้น%2063%20รอบ%201/วัดและประเมิน%20โท.pdf

สมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล อีเมล [email protected]

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิส...
01/02/2020

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่: https://www.register.gradchula.com/apply/registerDetailForapply/1717P4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล อีเมล [email protected]

การสอบกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ฯ ในการนี้ นิสิตได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะจากคณ...
28/10/2019

การสอบกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ฯ ในการนี้ นิสิตได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์เพื่อนำไปปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้สมบูรญ์ยิ่งขึ้นต่อไป (26 ต.ค. 62) #คณาจารย์ดูแลใกล้ชิด #สนับสนุนให้นิสิตเรียนจบสองปีทุกคน #การวัดและประเมินผลการศึกษา #ครุศาสตร์ #จุฬาฯ

Photos from สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post
18/10/2019

Photos from สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post

17/10/2019
04/10/2019
***วันและเวลาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทางการทดสอบและจิตวิทยา ***เปิดให้บริการทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 11.00-13.00 น. ...
28/08/2019

***วันและเวลาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทางการทดสอบและจิตวิทยา ***

เปิดให้บริการทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 811 ชั้น 8 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างแบบวัดและแบบสอบที่มีให้บริการ
👤 แบบวัดเชาว์ปัญญาของ Binet และ Wechsler
👤 แบบวัดบุคลิกภาพ
👤 แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐานหลากหลายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

และยังมีแบบวัดและแบบสอบอีกหลายชนิดที่รอทุกท่านเข้ามาสืบค้นที่ห้องปฏิบัติการทางการทดสอบและจิตวิทยา

นิสิตกราบขอพรคณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูคณะครุศาสตร์และวันเปิดภาคการศึกษา
22/08/2019

นิสิตกราบขอพรคณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูคณะครุศาสตร์และวันเปิดภาคการศึกษา

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
05/07/2019

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร 9 การสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล และ อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล

วันที่อบรม วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

เนื้อหาการอบรม
 การสร้างแบบสอบ
 การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การฝึกปฏิบัติการ

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZnIycC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1nUgNMnFbNIUK8cPejwGdlfdfuFXkrsws/view?fbclid=IwAR3jW1XLmCQt5MfJBbavCDY6XpMqJOH37QolxgfQLLuUfChZOT9QiB_t08I

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
22/06/2019

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

การประชุมสัมมนาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ประจำปี 2562 🤓💻
22/06/2019

การประชุมสัมมนาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ประจำปี 2562 🤓💻

ทฤษฎีการประเมิน โดย ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี พิมพ์ครั้งที่ 9 #หาซื้อได้ที่ #ศูนย์หนังสือจุฬาฯทั่วประเทศ
18/06/2019

ทฤษฎีการประเมิน โดย ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี พิมพ์ครั้งที่ 9 #หาซื้อได้ที่ #ศูนย์หนังสือจุฬาฯทั่วประเทศ

สำหรับผู้สนใจ เหลือที่นั่งเพียง 6 ที่เท่านั้น
06/06/2019

สำหรับผู้สนใจ เหลือที่นั่งเพียง 6 ที่เท่านั้น

หลักสูตร 3 สถิติวิเคราะห์พื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง (Fundamental Statistics for Advanced Analysis & Research) *ควรเรียนก่อนหลักสูตร LISREL และ MPLUS

วิทยากร ศาสตรจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี อ.ดร.ณภัทร ชัยมงคล และ อ.ดร.สุกัญญา บุญศรี

วันที่อบรม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

เนื้อหาการอบรม
•การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlational analysis)
•สหสัมพันธ์แบบต่างๆ (Correlation Coefficients)
•การทำนายโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis)
•การทำนายโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
•การทำนายโดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)
•การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)
•การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
•หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ
•การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory FA; EFA)
•การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory FA; CFA)
•มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Models; SEM)
•การฝึกปฏิบัติการ

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZnIycC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: [email protected]

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1nUgNMnFbNIUK8cPejwGdlfdfuFXkrsws/view?usp=sharing

31/05/2019
สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
31/05/2019

สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

รายละเอียดรางวัลการวิจัย ประจำปี 2562
.
สำนักบริหารวิจัยขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ในสาขา...
📍วิทยาศาสตร์สุขภาพ
📍วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍สังคมศาสตร์
📍มนุษยศาสตร์
ส่งใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2562
.
หมดเขต 10 มิถุนายน 2562
.
ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/ora-research-award-2019/

วันสุดท้าย!!! รีบสมัครด่วน!!!!
31/05/2019

วันสุดท้าย!!! รีบสมัครด่วน!!!!

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 (รอบสุดท้าย)

ปริญญาโท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2Hxu576

ปริญญาเอก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2K0nZOb

รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
30/05/2019

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ http://lib...
29/05/2019

ผู้สนใจสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ http://lib.edu.chula.ac.th/libedu2017/libedu-sp-lo5-srch.asp?seldb=thesis

เหลือเวลาอีก 3 วัน ก่อนปิดรับสมัคร รีบตัดสินใจด่วน!
29/05/2019

เหลือเวลาอีก 3 วัน ก่อนปิดรับสมัคร รีบตัดสินใจด่วน!

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 (รอบสุดท้าย)

ปริญญาโท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2Hxu576

ปริญญาเอก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2K0nZOb

รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 (รอบสุดท้าย)ปริญญาโท ดูราย...
23/05/2019

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 (รอบสุดท้าย)

ปริญญาโท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2Hxu576

ปริญญาเอก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2K0nZOb

รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
22/05/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/academic/view.php?Page=1557717917539645

ที่อยู่

Faculty Of Education, Chulalongkorn University
Bangkok
10330

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด