ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Center

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Center Strategic Studies Center [SSC] นามหน่วย : [ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ] ชื่อย่อ : [ศศย.สปท.] ชื่อภาษาอังกฤษ : Strategic Studies Center (SSC)
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
08/11/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โดย พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร/หัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดผ่านแดนพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 รวมทั้งการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ พร้อมนำความห่วงใยของบัญชาการทหารสูงสุดไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Cergical Mask), เครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ขวด ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้จะได้รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อนำมาประเมินผลและรายงานตรงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ต่อไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
06/11/2020

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
05/11/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา (5 พ.ย.63) ดังนี้

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคให้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมปริมาณน้ำในการช่วยเหลือ จำนวน 48,000 ลิตร

- สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับประชาชน บ้านถ้ำปลา หมู่ 3 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จัวหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย คือ นางอ่อน บุญทิพย์ อายุ 88 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังระดับ 3 อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านพักอาศัยมีความเสียหายทั้งหลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยให้ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ สามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
05/11/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส
เข้าแนะนำตัวต่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
--------------------------------------------------------
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส ในโอกาสเข้าแนะนำตัวต่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ ที่เข้าแนะนำตัวในครั้งนี้มาจาก ๒๓ ประเทศ ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐอิสราเอล ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี รัฐคูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรสวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การเข้าแนะนำตัวดังกล่าวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับตำแหน่ง โดยคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส จะเข้าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพไทย กับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการในโอกาสต่อไป

--------------------------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหาร
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
02/11/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา (31 ต.ค. - 1 พ.ย.63) ดังนี้

- ( 31 ต.ค.63) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบน สนับสนุน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมแจกจ่ายถุงยั้งชีพและครีมป้องกันโรคน้ำกัดเท้า ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

- (1 พ.ย.63)ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมกำลังพล รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมน้ำดื่ม ลงพื้นทีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปราจีนบุรี โดยได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ประสบภัยพร้อมขนย้ายสิ่งของ และอำนวยความสะดวกการสัญจร บริเวณถนนหมายเลข 304 สายกบินทร์บุรี - ปักธงชัย
ณ บ้านวังมืด หมู่ 5 และ บ้านวังใหม่ หมู่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบน สนับสนุน จังหวัดนครราชสีมา ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับผล
กระทบจากฝนตกหนักทำให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งยังได้จัดกำลังพล รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถขุดตักแขนยาว เพื่อเข้าดำเนินการเคลียริ่งวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำใต้สะพานที่ชำรุด ณ บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ สนับสนุน จังหวัดปราจีนบุรี โดยดำเนินการร่วมกับแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 3 เข้าทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ในอุโมงค์เชื่อมผืนป่า เขาใหญ่ - ทับลาน หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ณ ทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี - ปักธงชัย) ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ สามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
02/11/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2653 เวลา 22.44 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับ ดังนี้ นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย โอกาสนี้ นางการ์มา เซริง ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย,

นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้ นางแคโรล อิงกริด ดอยจ์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
.
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2423345
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 16:44 น)

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
02/11/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระดำเนินไปตามถนนหน้าพระลาน เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดกับราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งมารอชื่นชมพระบารมี ทุกคนต่างสวมเสื้อสีเหลืองและโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร.และธงพระนามาภิไธย สท.พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่เสด็จฯ ผ่าน บางคนถึงกับกลันน้ำตาไม่อยู่ด้วยความปลื้อมปิติที่ได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
.
ขอบคุณภาพจากสื่อทุกสำนัก

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
02/11/2020

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงบำเพ็ญพระกุศลประทานศพ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อดีตเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
31/10/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
.
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่บัณฑิตที่จบใหม่ ความว่า”
.
ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลัยธรมศาสตร์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิดติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า และมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แก่พระราชินี

ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่างๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าทุกคนจะ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุข และความจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ”
.
ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000112760

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
30/10/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เสวยพระกระยาหาร ที่บ้านกิจเสรี จ.ลำปาง
.
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ เสวยพระกระยาหารกลางวันที่บ้านกิจเสรี โดย พล.ท.นพ. มงคล จิวะสันติการ และครอบครัว ถวายการต้อนรับ
บ้านกิจเสรีเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านสบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ขณะนี้กำลังได้รับการปรับปรุงให้เป็นอาคารที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของ จ.ลำปาง
.
ที่มา : FB_ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
30/10/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา (29ต.ค.63) ดังนี้

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่15, เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก, ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของ และรื้อถอนเศษไม้ วัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 ให้การสนับสนุนรถขุดตักแขนยาว ในการกำจัดเศษวัชพืชหน้าฝายโมคคลา เพื่อเตรียมการปิดประตูฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในพื้นที่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

- สำนักงานพัฒนาภาค 4 ดำเนินการขุดลอก เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ ห้วยแม่เอ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดรถครัวสนาม ผลิตข้าวกล่อง แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย สนับสนุนเรือท้องแบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และขนย้ายสิ่งของ ทั้งนี้ได้สนับสนุนครีมรักษาโรคน้ำกัดเท้า ในพื้นที่ บ้านตะกุดขอน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งให้การสนับสนุนการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นเพื่ออำนวยความ สะดวกให้กับประชาชนในการใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา และเข้าไปติดต่อกับส่วนราชการในพื้นที่ บ้านคลองสาลิกา ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านนางอ่อน บุญทิพย์ เลขที่ 51 บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องต้นพบว่า ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ผลการสำรวจความเสียหายมีความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัยดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ สามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
30/10/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
.
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.23 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำศาตราจารย์ระพีพรรณคำหอมคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาตราจารย์ไพลวรรณสัทธานนท์คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระราชราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมูเหล่าที่มีจิตอาสาเป็นจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมและเป็นการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เริ่มต้นจากคนนับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทางด้านการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน

โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกหลักสูตรต่างๆซึ่งทั้งหมดอาศัยการฝึกฝนออกกำลังกายด้วยความมุ่งมั่นความมีระเบียบวินัยความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและจิตใจโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐานที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงนำความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆจำนวน 6รายพร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561ทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2จำนวน 1934คน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่ท้าทายทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0มีนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติด้วยการสร้างหลักสูตรนานาชาติและการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศได้มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทผ่านระบบออนไลน์และมีการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่มิได้เฉพาะเจาะจงสาขาวิชาใดจัดเป็นหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียนตามทักษะที่ตนเองขาดหรือต้องการเสริมเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
.
ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000112747
(เผยแพร่: 30 ต.ค. 2563 17:59 โดย: ผู้จัดการออนไลน์)

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
30/10/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๙ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมชื่อวัดทองล่าง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ต่อมาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน ไกรฤกษ์) ได้บูรณะซ่อมแซม และถวายให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมี พระธรรมเจดีย์ เป็นเจ้าอาวาส

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๓ นี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพรมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศล รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา ตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียวัดทองนพคุณ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน โดยมีบริการตรวจรักษาโรค บริการทางทันตกรรม บริการคำปรึกษาด้านยา รวมถึงบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขต ดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา :ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบและกว้างไกล ปณิธาน : กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน :: A Leading in Advancing Strategic and Security Knowledge in ASEAN

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022774300

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Center:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด