CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย

CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia; CESRA)

เปิดเหมือนปกติ

Office of Agricultural Affairs - Royal Thai Embassy - Rome
30/10/2020

Office of Agricultural Affairs - Royal Thai Embassy - Rome

“คณะกรรมการด้านความมั่นคงอาหารโลก (CFS) เปิดตัวร่างนโยบายล่าสุด เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 สปษ.โรม ร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างนโยบายแนวทางปฏิบัติด้านความเสมอภาคทางเพศ และการส่งเสริมบทบาทสตรี ในบริบทความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ของคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS Voluntary Guidelines on Gender Equality and Women’s Empowerment) โดยมี Ambassador Josephine Ouedraogo จากบูร์กินาฟาโซ และ Ms Satu Lassila จากสาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นประธานร่วมในการจัดทำร่างนโยบายฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุมหารือจัดทำ Term of Reference (TOR)

ร่างนโยบายแนวทางปฏิบัติด้านความเสมอภาคทางเพศ และการส่งเสริมบทบาทสตรี ในบริบทความมั่นคงอาหารและโภชนาการ มีวัตุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการจัดการกับความเสมอภาคทางเพศ โดยส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครัวเรือน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ซึ่งสตรีเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเป็นจัดหาอาหารในครัวเรือน ตั้งแต่ กระบวนการผลิต (การเกษตร) การแปรรูป และการค้า ดังนั้น ร่างนโยบายฯ ดังกล่าว จึงเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายในปี ค.ศ. 2030 ทั้ง SDG1 การขจัดความยากจน SDG2 การยุติความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ และ SDG5 ความเสมอภาคทางเพศ

Term of Reference ได้เสนอกลยุทธ์ต่างๆ ในการขจัดช่องว่างระหว่างเพศ (Gender gap) เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรี ได้แก่ การจัดสรรแรงงานในการผลิตอาหาร การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ (เช่น ที่ดิน ความช่วยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยีในการผลิต การศึกษา การพัฒนาความรู้/ทักษะ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงตลาด) ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ/ภาวะความเป็นผู้นำ และความเท่าเทียมในการได้รับความช่วยเหลือทางสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ Term of Reference ของร่างนโยบายฯ ดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS Plenary) ครั้งที่ 47 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

********
สามารถติดตามการประชุมย้อนหลังผ่านทาง Webcast ได้ที่ : http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5395/icode/

Scoping paper on Gender Equality and Women’s Empowerment:http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Gender/GEWE_Scoping_Paper-FINAL040ct.pdf

TOR on CFS Gender Equality and Women’s Empowerment (Draft):http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Gender/OEWG_30_October_2020/CFS_OEWG_Gender_2020_10_30_01_Draft_ToRs.pdf

********
ข้อมูล : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม

World Soil Day วันดินโลก
06/10/2020

World Soil Day วันดินโลก

ดินขับเคลื่อนชีวิต 🧩

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ✨
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

29/09/2020
Kiss the Ground Film Trailer (2020)

Kiss the Ground Film Trailer (2020)

The must-see trailer for Kiss the Ground. Watch it and discover a simple solution for climate change. The full-length film is now streaming on Netflix! Take ...

16/09/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน - พด. Kick off วันดินโลก “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

รายการคนไทยหัวใจเกษตร “เกษตรรอบวัน” ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 (ข่าว)

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
14/09/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านดิน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
...........................................................................

วันที่ 13-14 กันยายน 2563 นำโดย นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย นายมานะ ต้นนา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี นางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า และเป็นชุดปฏิบัติการรับผิดชอบดำเนินการร่วมกับ กวจ. ในโครงการ/ประเด็น “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านดิน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 8 (รวมพลัง คน พด. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย) โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กรมพัฒนาที่ดิน
10/09/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินที่ยั่งยืน”

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Yuji Niino ผู้แทน FAO มาบรรยายเรื่องโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2

สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) นั้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ตามแผนงานของ Asia Soil Partnership และ Global Soil Partnership (ASP/GSP) ภายใต้กรอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการจัดดินอย่างยั่งยืน ซึ่งทางองค์การอาหารและเกษตรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO-RAP) ได้สนับสนุนโครงการ “Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA และต้องการให้มีการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง และเห็นการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงาน และขับเคลื่อนศูนย์ CESRA เพื่อพัฒนาดินให้ดียิ่งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย “ขอชวนเชิญทุกท่านไปร่วมงานวันดินโลก (วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งขอขอบคุณและขอสนับสนุนการทำงาน ความร่วมมือ และยินดีที่จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาศูนย์ CESRA ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยต่อไป”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630909_02

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
08/09/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ให้การต้อนรับ Dr.Yuji Niino ผู้แทนจาก FAO ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและติดตามงานพัฒนาพื้นที่ศูนย์ CESRA ตามนโยบายกรม

งานประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน (LDD-PR)
26/08/2020

งานประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน (LDD-PR)

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
18/08/2020

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มพืชไร่ ลงพื้นที่แปลงรับผิดชอบ 13 ไร่ เพื่อปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและแกลบ ปลูกมันสำปะหลังในระบบปลูกพืชแซม ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบปลูกพืชเหลื่อมฤดู และปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

03/08/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน - เกษตรทฤษฎีใหม่ 2563

หนุนพัฒนาที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความตระหนักรู้ ทำเกษตรด้วยดินและน้ำอย่างสมดุล ลดความเสี่ยง พึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข

“...ฉะนั้นจึงทำทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะให้ประชาชนมีโอกาสทำเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้าน้ำมีพอดีในปีไหน ก็สามารถที่จะประกอบการเกษตร หรือปลูกข้าว ที่เรียกว่านาปีได้ ถ้าต่อไปในหน้าแล้ง น้ำมีน้อย ก็สามารถที่จะใช้น้ำ ที่กักไว้ในสระเก็บน้ำ ของแต่ละแปลงมาทำการเพาะปลูก แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ ไม่ต้องไปเบียดเบียนชลประทานระบบใหญ่ เพราะมีของตัวเอง แต่ก็อาจจะปลูกผัก หรือเลี้ยงปลา หรือทำอะไรอื่นๆ ก็ได้ ทฤษฎีใหม่นี่มีไว้สำหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะทำให้ร่ำรวยมากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัย ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็ว โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไป ทำให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี...”
(พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1760

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินภาคตะวันออก
29/07/2020

แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินภาคตะวันออก

แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินภาคตะวันออก

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) หมายถึง ความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารที่จำเป็นเพื่อการเจริญเติบโตของพืช สถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคตะวันออก ความอุดมสมบูรณ์ของดินส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ โดยความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ต่ำ ปานกลาง สูง
การทราบถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
จะทำให้สามารถปรับปรุงบำรุงดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์
และใช้เพาะปลูกพืชได้อย่างยั่งยืน
หมายเหตุ:ระดับความอุดมสมบูรณ์ประเมินจากสมบัติทางเคมีพื้นฐานประจำชุดดิน
#ความอุดมสมบูรณ์ของดิน #ภาคตะวันออก

“ดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน”

สามารถลงทะเบียนและขอรับบริการได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

👉 ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ได้ที่‼️
>> http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/

กรมพัฒนาที่ดิน
21/07/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

รวมพลัง คน พด. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการเปิดสัมมนาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านดิน "รวมพลัง คน พด. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)" และมีปาฐกถาพิเศษ จาก นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 หมอดินอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์ CESRA ให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยดิน และเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ CESRA โดยการบูรณาการบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แนวคิดอุดมการณ์และประสบการณ์ในแต่ละด้าน ร่วมกันสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดต้นแบบในการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินในระยะยาว อีกทั้งสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินและเครือข่ายหมอดินอาสาในการผลักดันและพัฒนาพื้นที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อีกด้วย

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630721_02

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาที่ดิน
21/07/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา. โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630721_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

HRLdd กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
20/07/2020

HRLdd กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

มาแล้วจร้า!!!!
LDD Virtual run ครั้งที่ 2 เปิดระบบรับสมัครแล้ว วันนี้ -​ 31 กรกฎาคม 2563

สมัครแล้วรับทันทีเสื้อเดิน- วิ่ง สวยๆ ในราคา 250 บาท เท่านั้น

สมัครกันมาเยอะๆนะคะ

Link สมัคร >> http://webapp.ldd.go.th/VirtualRun/Integration/Index.aspx

Link [email protected] >> https://line.me/R/ti/p/@lddrun

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
14/07/2020

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สนใจขอรับได้ฟรี!!

🌱ประโยชน์ของพืชปุ๋ยสด🌱
เมื่อไถกลบลงดินแล้วจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและยังช่วยให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาตอซังพืชในพื้นที่ทำการเกษตร หันมาปลูกพืชปุ๋ยสดหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังช่วยให้ระบบนิเวศในพื้นที่การเกษตรดีขึ้น

🍀☘️ ขอรับได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี☘️🍀
ม.9 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ถนนเลียบชายฝั่งทะเลชะอำ-หาดเจ้าสำราญ
โทรศัพท์ 032-503035
ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
03/07/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวสยาม ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวมณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม และติดตามการปรับปรุงศูนย์ CERSA ร่วมวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นต้นแบบการจัดการดินแบบบูรณาการ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 68 พรรษา ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

26/05/2020
หลานป้าพารู้ ep:1 พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย #หลานป้

หลานป้าพารู้ ep:1 พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย #หลานป้

สปอตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย รายการ “หลานป้าพารู้” เทปที่ 1 เผยแพร่ : วัน...

UNCCD Thailand
25/05/2020

UNCCD Thailand

กลุ่มงาน UNCCD กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด Everyone can be a Land Hero เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2563 (World Day to Combat Desertification) 17 มิถุนายน 2563
🔥ชิงโล่และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท🔥

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโดยนำแนวทางการดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย (เกษตรกร เยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและความแห้งแล้ง
ซึ่งเป็นสาเหตุของการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

🌳🌳ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2563🌳🌳

โดยมีการตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการฯ มีพิธีมอบรางวัล และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในวันที่17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่..
https://qrcode.ldd.go.th/upload/index.php/s/HhZ25JEnoEda8Qe

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงาน UNCCD กผง. โทร. 02 579 2990 หรือ UNCCD Thailand

23/05/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

ครบรอบ 57 ปี กรมหมอดิน “ธรรมนัส” เผย พร้อมสู่ปีที่ 58 พัฒนาดินตามรอยพ่อ

รายการ Farm Planet ออกอากาศทางช่อง Nation 22 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ข่าว)

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
23/05/2020

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

พด. เฉลิมฉลอง “57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ในรูปแบบ Social Distancing ทำกิจกรรมผ่าน VDO Conference

ในโอกาสครบรอบปีที่ 57 ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ได้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุง ฟื้นฟูดิน ให้ดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยกรมฯ มีภารกิจสำคัญในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การวางแผนการการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความมั่นคง และมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

1. กำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อจัดเขตการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินและที่ดิน
2. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง โดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และการรักษาความชื้นในดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และกักเก็บน้ำในดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
4. สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เฉพาะ นอกจากนี้ได้สนับสนุนความรู้ทางวิชาการโดยการสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้มาก สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน ทำให้สามารถผลิตอาหารที่มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อชีวิต การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช และดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า .. "จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาดของโรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร ไม่เพียงแต่ลดทอนความสามารถในการผลิตอาหาร ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงอาหารของประชากรโลก ดังนั้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดินจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นกลไกที่จะทำให้การพัฒนาการเกษตรเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยนำความต้องการของเกษตรกรมาเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่ดิน ที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่น ๆ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างวิถีการทำงานแบบ New Normal และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งผู้บริหารกรมฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีการเปิดเผยเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่การบริหารงานวิชาการ และการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทำให้เกิดผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) นำไปสู่เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่รองรับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ด้วยทรัพยากรของท้องถิ่นที่มีอยู่ภายใต้หลักการได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นคำตอบที่สำคัญและถูกดึงขึ้นมาทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันในการทำการผลิตเพื่อลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืนเพียงพอ หากทำสำเร็จจะได้กุญแจดอกใหญ่ คือ องค์ความรู้ เพื่อเกษตรกรได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตนเองในที่สุด"

ทางด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่ออีกว่า “สำหรับการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 57 ปี ในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้แนวทาง Social Distancing เพื่อลดปัญหาการแออัดของคนที่จะเข้ามาร่วมงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การมอบรางวัลผลงานดีเด่น การมอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ผ่าน VDO Conference นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 57 ปี ผ่านทางทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน ( http://webapp.ldd.go.th/Congratulations/Index.aspx ) อีกทางหนึ่งด้วย”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630523_03

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่

2003/61 กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกให้บรรลุเป้าหมายด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลักในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการพัฒนาและผลักดันแผนงานโครงการด้านทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ศูนย์ CESRA ยังมีพันธกิจในการดำเนินงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ ASP และ GSP ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CESRA ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด