BOI News สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศจะให้สิทธิประโยชน์ทั้งในรูปแบบภาษี (เงินได้นิติบุคคล) และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

เปิดเหมือนปกติ

🔊 🔊ติดตามฟัง BOI Podcast Channel ใหม่ บน Spotify🎧 ฟังสนุก สาระแน่น เข้าใจง่ายเรื่องส่งเสริมการลงทุน เพื่อ “สร้างแต้มต่อก...
18/04/2021

🔊 🔊ติดตามฟัง BOI Podcast
Channel ใหม่ บน Spotify
🎧 ฟังสนุก สาระแน่น
เข้าใจง่ายเรื่องส่งเสริมการลงทุน
เพื่อ “สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจ ด้วยสิทธิประโยชน์บีโอไอ”

🙋‍♀️🙋 มาฟังกันนะ 🎧
คลิก >> https://open.spotify.com/show/7G0fdYqqGb01WpNOoFWwAd?si=eAeFf0meSQmuHvpYQOX7ag&nd=1

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

🔊 🔊ติดตามฟัง BOI Podcast
Channel ใหม่ บน Spotify
🎧 ฟังสนุก สาระแน่น
เข้าใจง่ายเรื่องส่งเสริมการลงทุน
เพื่อ “สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจ ด้วยสิทธิประโยชน์บีโอไอ”

🙋‍♀️🙋 มาฟังกันนะ 🎧
คลิก >> https://open.spotify.com/show/7G0fdYqqGb01WpNOoFWwAd?si=eAeFf0meSQmuHvpYQOX7ag&nd=1

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 วันนี้แอดมินมีข่าวมาฝากครับ✨ ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ช่วยประชาชนออม...
18/04/2021

📢 วันนี้แอดมินมีข่าวมาฝากครับ

✨ ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ช่วยประชาชนออมเงินหลังเกษียณ ได้แก่

✅ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … เพื่อจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) รองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่คาดว่าตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป คนไทยจะมีอายุถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน ร่างพรบ. แบ่งออกเป็น 4 ข้อย่อยสำคัญ ได้แก่
🔹 กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ สำหรับแรงงานในระบบ
🔹 กำหนดให้ลูกจ้างอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
🔹 กำหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย
🔹 การรับเงินจาก กบช. เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี กรณีเลือกบำเหน็จ ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ลูกจ้างส่ง

✅ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (คนบ.)

📌 ทั้งนี้ ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป

🔰 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

📢 วันนี้แอดมินมีข่าวมาฝากครับ

✨ ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ช่วยประชาชนออมเงินหลังเกษียณ ได้แก่

✅ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … เพื่อจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) รองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่คาดว่าตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป คนไทยจะมีอายุถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน ร่างพรบ. แบ่งออกเป็น 4 ข้อย่อยสำคัญ ได้แก่
🔹 กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ สำหรับแรงงานในระบบ
🔹 กำหนดให้ลูกจ้างอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
🔹 กำหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย
🔹 การรับเงินจาก กบช. เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี กรณีเลือกบำเหน็จ ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ลูกจ้างส่ง

✅ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (คนบ.)

📌 ทั้งนี้ ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป

🔰 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

📢 วันนี้แอดมินมีข่าวดีสำหรับ อสม. อสส. และสปสช. มาฝากครับ📍 ครม. ควักเงิน 1,575 ล้านบาท ตอบแทน เยียวยา ชดเชยให้อาสาสมัครส...
18/04/2021

📢 วันนี้แอดมินมีข่าวดีสำหรับ อสม. อสส. และสปสช. มาฝากครับ

📍 ครม. ควักเงิน 1,575 ล้านบาท ตอบแทน เยียวยา ชดเชยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ด่านหน้าในการเฝ้าระวังโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนปฏิบัติการ ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 64

🎉 เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 รวมถึงติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน และเฝ้าระวังป้องกันควบคุม ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิ์รับค่าตอบแทนการในการปฏิบัติหน้าที่

💉 นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. มีแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ อสม. และ อสส. ทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

🔰 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📢 วันนี้แอดมินมีข่าวดีสำหรับ อสม. อสส. และสปสช. มาฝากครับ

📍 ครม. ควักเงิน 1,575 ล้านบาท ตอบแทน เยียวยา ชดเชยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ด่านหน้าในการเฝ้าระวังโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนปฏิบัติการ ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 64

🎉 เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 รวมถึงติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน และเฝ้าระวังป้องกันควบคุม ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิ์รับค่าตอบแทนการในการปฏิบัติหน้าที่

💉 นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. มีแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ อสม. และ อสส. ทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

🔰 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📢 แอดมิน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบ...
17/04/2021

📢 แอดมิน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

✅ ทุกความเห็น มีความหมาย

🖱 https://opdc.csn.cx/

📢 แอดมิน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

✅ ทุกความเห็น มีความหมาย

🖱 https://opdc.csn.cx/

📢 บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar)หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน แ...
16/04/2021

📢 บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar)
หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"

วิทยากรโดย...
👉 นายศุทธิภณ เหลืองทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
🔹 บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์"

👉 นายมหรรณพ กรรณสูต
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
🔹บรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

💻 บรรยายผ่าน ZOOM Webinar
🗓ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
⏰เวลา 08.00 - 12.00 น.
💻สนใจลงทะเบียนคลิก >> https://rb.gy/nb84d8

📌ไม่มีค่าใช้จ่าย

📢 บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar)
หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"

วิทยากรโดย...
👉 นายศุทธิภณ เหลืองทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
🔹 บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์"

👉 นายมหรรณพ กรรณสูต
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
🔹บรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

💻 บรรยายผ่าน ZOOM Webinar
🗓ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
⏰เวลา 08.00 - 12.00 น.
💻สนใจลงทะเบียนคลิก >> https://rb.gy/nb84d8

📌ไม่มีค่าใช้จ่าย

บีโอไอได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Speeding up EV’s: Imagine ASEAN’s Fully-Charged ...
16/04/2021

บีโอไอได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Speeding up EV’s: Imagine ASEAN’s Fully-Charged EV Hub” ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

🔌 Updates on EV industry.
🚗 Thailand’s EV roadmaps and the BOI incentives
🏍️ EV’s ecosystem and sales
🚛 ASEAN’s largest EV testing facility

คลิกอ่านฉบับเต็ม Read full issue 👉 https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/Vol31/index.html#p=1

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧[email protected]
🌐www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

บีโอไอได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Speeding up EV’s: Imagine ASEAN’s Fully-Charged EV Hub” ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

🔌 Updates on EV industry.
🚗 Thailand’s EV roadmaps and the BOI incentives
🏍️ EV’s ecosystem and sales
🚛 ASEAN’s largest EV testing facility

คลิกอ่านฉบับเต็ม Read full issue 👉 https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/Vol31/index.html#p=1

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧[email protected]
🌐www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาก...
16/04/2021

📢 สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการใช้งานในระบบงาน eMT และ RMTS Online

👉สามารถติดต่อหน่วยงาน CSU ได้ที่

☎โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 700

🖱อีเมล : [email protected]

📢 สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาการใช้งานในระบบงาน eMT และ RMTS Online

👉สามารถติดต่อหน่วยงาน CSU ได้ที่

☎โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 700

🖱อีเมล : [email protected]

✨✨สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2564✨✨🔰ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานและการลงทุน🔰1 ประเด็น คอลัมน์ คมคิดฅนเขียน: 'บีโ...
16/04/2021

✨✨สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2564✨✨
🔰ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานและการลงทุน🔰

1 ประเด็น คอลัมน์ คมคิดฅนเขียน: 'บีโอไอ' หนุนสตาร์ทอัพ
ใครติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะรับรู้ว่าหลายปีที่ผ่านมากระแส การดูแลสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างมากมาย จะเห็นว่าที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ขับเคลื่อนการให้การส่งเสริมการลงทุนที่ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายและผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้การส่งเสริมแก่บริษัท ตั้งแต่ ระดับสตาร์ทอัพ จนถึงรายใหญ่ หนึ่งในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนด้านนี้และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ คือ บริษัทในเครือ BIOMT ที่บริหารโดย "ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์" นักแสดงที่ปัจจุบันได้ผันตัวเองสู่การเป็นนักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เมื่อปี 2563 บริษัทในเครือ BIOMT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการแพทย์ จากบีโอไอ 2 โครงการ โดยโครงการแรก คือ บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด ได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการวิจัยและพัฒนา และโครงการที่สอง คือ บริษัท ไบโอฟาร์มา แปซิฟิก จำกัด ได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก "บีโอไอ" ทำให้บริษัทในเครือ BIOMT ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ได้รับแต้มต่อในการลงทุนจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น (เดลินิวส์)

2 ประเด็น ไทย-เทศแห่ลงทุนอุตฯ'ไบโอเทค'
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยว่าในปี 2564 การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ ไบโอเทค มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี (ม.ค.-มี.ค. 64) บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้วมูลค่ารวม 2,417 ล้านบาท ซึ่งโครงการกลุ่มไบโอเทคที่ได้รับการอนุมัติจากบีโอไอในไตรมาสแรกอยู่ในสาขาการแพทย์ อาหาร และพลาสติกชีวภาพ ประกอบด้วย 1.บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด 2.บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด 3.บริษัท เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด และ 4.บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด สำหรับกิจการด้านไบโอเทคเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอเร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิด BCG ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้จุดแข็งด้านภาคเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยไปต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยี (สยามธุรกิจ)

3 ประเด็น พานาโซนิคปักหลักไทยฐานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิโตะ ฮิเดคาสึ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย และกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบและหารือเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคทั่วโลกในภาพรวมที่บริษัทกำลังดำเนินอยู่ในทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรวมฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการยกระดับ Economy of Scale ความสามารถในการทำกำไร และการแข่งขันซึ่งเป็นนโยบายการปรับกลยุทธ์ทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นจะเน้นบทบาทในการเป็นฐานการผลิตในธุรกิจมูลค่าสูงที่เติบโต โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการลงทุน เพิ่มเติมใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการขยายโรงงานที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มสายการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Device) ของโรงงาน พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด และ 2.โครงการสร้างคลังสินค้าสำหรับรองรับการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ที่โรงงานบริษัทพานาโซนิค ออโต้โมทีพ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้พานาโซนิคกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในไทยต่อไป (แนวหน้า)

4 ประเด็น ยุโรปปักธงฐานผลิต 'รถอีวี' โลก เร่งปูพรมลงทุน 'แบตเตอรี่'
บลูมเบิร์กรายงานว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปมีการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่จำนวนมาก เช่น นอร์ทโวลต์ (Northvolt) ของสวีเดน, บริติชโวลต์ (Britishvolt) ของสหราชอาณาจักร (ยูเค), ออโตโมทีฟ เซลล์ส (Automotive Cells) ของฝรั่งเศส และโฟล์คสวาเกน กรุ๊ป แม้ว่าปี 2020 ยอดขายรถอีวีในยุโรปมากที่สุดในโลกถึง 1.3 ล้านคัน เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปี 2019 และแซงหน้าจีนเป็นครั้งแรก แต่ผู้ผลิตยังคงต้อง พึ่งพิงการนำเข้าแบตเตอรี่จากภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท คอนเทมโพรารี แอมเพอเร็กซ์ เทคโนโลยี (CATL) ของจีน และแอลจี เอเนอร์จี โซลูชั่นของเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ยุโรปได้เพิ่มการลงทุนอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมซัพพลายเชนการผลิตแบตเตอรี่อีวี ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์และเซลล์จัดเก็บพลังงาน จนถึงการประกอบและการรีไซเคิล โดยหน่วยวิจัย "บลูมเบิร์ก เอ็นอีเอฟ" คาดว่า อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของยุโรปจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 31% ภายในปี 2030 จากเพียง 7% ในปี 2020 (ประชาชาติธุรกิจ)

5 ประเด็น คอลัมน์ EEC Analysis: 'ดัชนีเชื่อมั่น'หอการค้าไทย
ภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มีศักยภาพการเป็นจุดหมายเริ่มต้นของการยกระดับการพัฒนาทั้ง ภาคการผลิตผ่านอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในจ.ระยอง ภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากมีเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างพัทยา และ อีกหลายแห่งในจ.ชลบุรี และเมืองใหม่ ที่จะเป็นจุดหมายแห่งการใช้ชีวิตติดธรรมชาติไม่ขาดการติดต่อจากเมืองใหญ่อย่าง จ.ฉะเชิงเทรา ตามแผนสมาร์ทซิตี้ ดังนั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนมี.ค. 2564 หรือ TCC Confidence Index จัดทำโดยหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการสำรวจตัวอย่าง 369 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-29 มี.ค. 2564 จากทุกภาคส่วนของธุรกิจในประเทศไทย โดยผลสำรวจชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคตะวันออกมีดัชนีอีกหลายรายการที่ชี้ว่าเศรษฐกิจภูมิภาคนี้กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจาก โครงการ EEC ที่นำพาการลงทุนต่างๆ เข้ามาในพื้นที่ (กรุงเทพธุรกิจ)

6 ประเด็น 'อาร์เซ็ป' ดึงส่วนแบ่งไทย ร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกเพิ่ม
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า RCEP จะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้า บริการและการลงทุน ในตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น สามารถสรรหาวัตถุดิบการผลิตที่มีความหลากหลายทั้งด้านคุณภาพและราคาจากประเทศสมาชิก RCEP เกิดการขยายเครือข่ายภาคการผลิตและการกระจายสินค้าภายในภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกอีกด้วย ตลาดขนาดใหญ่ที่ว่านี่คือ มีประชากรรวมกันเกือบ 2,252 ล้านคน หรือ 30.2% ของประชากรโลก มี GDP มากกว่า 26.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมีการค้าและการลงทุนของไทยมากกว่า50% อยู่ในตลาดของสมาชิก RCEP นอกจากนี้ หลังข้อตกลงมีผลบังคับใช้ไทยจะได้โอกาสทางสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มขึ้นจากสินค้าที่ประเทศคู่เจรจาจะยกเลิกภาษีให้ไทยเป็น 0% รวมทั้งหมด 39,366 รายการ โดยสินค้าที่ประเทศคู่เจรจาจะยกเลิกภาษีเป็น 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ จำนวน 29,891 รายการ ที่เหลือจะทยอยลดภาษีภายใน 10-20 ปี จำนวน 9,475 รายการ RCEP ยังกำหนดให้สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าที่ไทยได้จากการเปิดตลาดเพิ่มเติมจากความตกลง ASEAN+1 รวมทั้งหมด 653 รายการ แบ่งเป็น 33 รายการ จากจีน 207 รายการจากญี่ปุ่น และ 413 รายการจากเกาหลีใต้ (กรุงเทพธุรกิจ)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 ขอรับคำปรึกษาจากบีโอไอ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด- 19 ผ่านช่องทาง Online Clinic เท่านั้น🗓จองเวลานัดหมายผ่านระบบออนไล...
16/04/2021

📢 ขอรับคำปรึกษาจากบีโอไอ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด- 19 ผ่านช่องทาง Online Clinic เท่านั้น

🗓จองเวลานัดหมายผ่านระบบออนไลน์
🚩 คลิก http://booking.boi.go.th

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar)หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน แ...
15/04/2021

📢 บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar)
หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"

วิทยากรโดย...
👉 นายศุทธิภณ เหลืองทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
🔹 บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์"

👉 นายมหรรณพ กรรณสูต
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
🔹บรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

💻 บรรยายผ่าน ZOOM Webinar
🗓ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
⏰เวลา 08.00 - 12.00 น.
💻สนใจลงทะเบียนคลิก >> https://rb.gy/nb84d8

📌ไม่มีค่าใช้จ่าย

📢 บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar)
หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"

วิทยากรโดย...
👉 นายศุทธิภณ เหลืองทองคำ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
🔹 บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์"

👉 นายมหรรณพ กรรณสูต
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
🔹บรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

💻 บรรยายผ่าน ZOOM Webinar
🗓ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
⏰เวลา 08.00 - 12.00 น.
💻สนใจลงทะเบียนคลิก >> https://rb.gy/nb84d8

📌ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ บีโอไอ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับส่...
15/04/2021

✅ บีโอไอ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับส่งเสริมฯ
🚩 คลิก https://doc.boi.go.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📱 ผ่าน Line OpenChat: e-Submission
🚩 คลิก https://bit.ly/38FRe4O
เพื่อไม่พลาดการติดต่อ

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ที่อยู่

555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(+66)2553 8111 โทรสาร.(+66)2553 8222 เว็บไซต์: https://www.boi.go.th อีเมล์ : [email protected] BOI Application: BOI Thailand

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625538111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ BOI Newsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง BOI News:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ หัวข้าวเย็นใต้ ผสมส้มโมง และน้ำผึ้ง รักษาโรคมะเร็ง . ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง หัวข้าวเย็นใต้ ผสมส้มโมง และน้ำผึ้ง รักษาโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ . จากมีการเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ ผสมส้มโมง และน้ำผึ้ง นำมาต้มจนแห้งแล้วปั้นเป็นเม็ด รับประทานเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า สมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ . โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสมุนไพรดังกล่าวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น สารกลุ่มฟีนอลิกส์ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามสมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ ส้มโมง และน้ำผึ้งนั้น ไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดของสมุนไพร การนำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และนำมาใช้อย่างถูกวิธี โดยหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้สมุนไพร การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคควรปรึกษา และขอคำแนะนำจากแพทย์ . ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800 . บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ ส้มโมง และน้ำผึ้ง ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ . หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข . 📌 ช่องทางการติดตาม . LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG) Website : https://www.antifakenewscenter.com/ Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand . #ข่าวปลอม #อย่าแชร์ต่อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #มะเร็ง #รักษามะเร็ง #สมุนไพร
사랑한니다
เนื่องด้วยสถานะการโควิท-19 ทำให้ทางผู้บริหารไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เป็นเอกสารตัวจริงอยู่ในห้องผู้บริหารไม่สามารถเข้าไปนำออกมาได้ซึ่งต้องนำเอกสารดังกล่าวนำลงไปบันทึกการขอขยายระยะเวลาได้ ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะขยายระยะเวลานำเข้าได้ซึ่งระยะเวลาของบริษัทฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 14 มิ.ย. 63 รบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
ขอสอบถามทาง BOI ถึงหลักเกณท์ในการให้ทุนสนับสนุนโครงการแบบนี้หน่อยครับ CIK cells ยังไม่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนในการรักษาโรคมะเร็งใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้นะครับ CIK cells ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยทั้งสิ้นโดยผลการวิจัยทางคลินิกพบตรงกันว่า CIK cells ที่ได้จากตัวผู้ป่วยเองมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมะเร็งตำ่มากโดยเฉพาะในมะเร็งก้อนหลายๆชนิด ทำไม BOI ถึงได้สนับสนุนการให้บริการด้วย ผลิตภัณท์เซลล์บำบัดที่ยังไม่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนแก่ประชาชนชาวไทยครับ ทาง BOI มีกระบวนการในการคัดกรองโครงการที่ให้การสนับสนุนอย่างไรว่ามีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และ มีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพ ในปัจจุบันทาง อย ยังไม่ได้มีการรับรองหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณท์เซลล์บำบัดใดๆในประเทศไทยตามเนื้อข่าวที่ได้นำเสนอสู่ประชาชนนะครับ
มีงานสัมมนาดีๆมาฝากค่ะ ใครสนใจสำรองที่นั่งที่โบวี่ได้เลยค่ะ
สอบถาม ธุรกิจมี BOI ประเภท 7.6 นำเข้าส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แต่จะรับงานบริการด้วยได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ความรักเป็นสิ่งประเสริฐที่สำคัญที่พระเจ้าให้ไว้ เพื่อมนุษย์ที่น่ารักและไม่น่ารัก เพื่อเป็นชึวิตที่เติบโตขึ้นสู่ความไพรบูรณ์ร่วมกัน
กิจกรรมดีๆ จากบีโอไอสงขลาครับ